Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng từ việc thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình

22 25 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 20:27

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Người khẳng định: tự phê bình và phê bình có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải xem tự phê bình và phê bình như mỗi ngày soi gương, rửa mặt, để làm cho sạch sẽ cơ thể; mỗi cán bộ, đảng viên “Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình”. Theo Người, tự phê bình và phê bình là công cụ quan trọng nhất để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đoàn kết trong Đảng là đoàn kết thống nhất từ trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng hàng ngày. MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH .3 1.1 Quan niệm tự phê bình phê bình 1.2 Vị trí, vai trò tự phê bình phê bình 1.3 Những đặc tính tự phê bình phê bình II THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .11 III NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY 13 3.1 Sự cần thiết phải đề cao tự phê bình phê bình 13 3.2 Những biện pháp nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình đảng 14 IV NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG TỪ VIỆC THỰC HIỆN TỐT NGUYÊN TẮC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH 19 KẾT LUẬN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 LỜI MỞ ĐẦU Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phê bình nêu ưu điểm vạch khuyết điểm đồng chí Tự phê bình nêu ưu điểm vạch khuyết điểm Tự phê bình phê bình phải đơi với Người khẳng định: tự phê bình phê bình có vai trò, ý nghĩa quan trọng Do đó, cán bộ, đảng viên phải xem tự phê bình phê bình ngày soi gương, rửa mặt, để làm cho thể; cán bộ, đảng viên “Luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, lời nói, việc làm, để phát triển điều hay mình, sửa đổi khuyết điểm Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình” Theo Người, tự phê bình phê bình cơng cụ quan trọng để xây dựng, củng cố đoàn kết thống Đảng Đoàn kết Đảng đoàn kết thống từ tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng hàng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Trong năm hoạt động bí mật, dù bị bọn thực dân khủng bố gắt gao Đảng ta gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, Đảng ta ngày phát triển, mạnh mẽ lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi Đó Đảng ta khéo dùng vũ khí sắc bén phê bình tự phê bình” Nên, Di chúc, Người dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình cách tốt để củng cố phát triển đoàn kết thống Đảng Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” Trong bốn nhóm giải pháp xây dựng Đảng Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” đề ra, “Nhóm giải pháp tự phê bình phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu cấp trên” Trung ương xác định nhóm giải pháp số Điều cho thấy vai trò, ý nghĩa quan trọng nhóm giải pháp cơng tác xây dựng Đảng Vậy, sau làm rõ thêm vấn đề “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng từ việc thực tốt nguyên tắc tự phê bình phê bình” NỘI DUNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH 1.1 Quan niệm tự phê bình phê bình C Mác Ph.Ăngghen ln quan tâm đến hoạt động tự phê bình phê binh Đảng Theo Ơng Đảng phê bình việc qua việc tuyệt đối cần thiết cách học cách làm việc tốt Sự khác Đảng cộng sản với đảng phái khác tự phê bình phê bình “Những người Cộng sản coi điều đáng khinh bỉ dấu diếm quan điểm ý định mình” Kế thừa, vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng C.Mác Ph Ăngghen Đảng cách mạng giai cấp cơng nhân điều kiện V.I Lênin xây dựng hoàn chỉnh học thuyết Mác-Lênin Đảng cách mạng giai cấp cơng nhân V.I Lênin ln đề cao vai trò tự phê bình phê bình sinh hoạt hoạt động Đảng Người khẳng định: tự phê bình phê bình nguyên tắc tổ chức xây dựng hoạt động, quy luật phát triển Đảng kiểu giai cấp công nhân.“Chúng ta khơng bị tiêu vong khơng sợ nói lên nhược điểm từ nhược điểm học cách khắc phục”….“Chỉ không sợ thừa nhận thất bại thiếu sót mình, nhìn thẳng vào thật, dù thật đáng buồn nữa- học cách chiến thắng.” V I.Lênin cho rằng, thái độ đảng sai lầm, khuyết điểm tiêu chuẩn chắn để xem xét đảng có nghiêm túc khơng, có thực làm tròn nghĩa vụ giai cấp quần chúng lao động không Một đảng mà cơng khai thừa nhận sai lầm, tìm ngun nhân sai lầm, phân tích hồn cảnh đẻ sai lầm, nghiên cứu cẩn thận biên pháp để sửa chữa sai lầm dấu hiệu chứng tỏ Đảng nghiêm túc Trong suốt trình xây dựng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thuận lợi lúc gặp khó khăn, đặc biệt thời điểm, bước ngoặt quan trọng Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh ln quan tâm đến cơng tác tự phê bình phê bình Đảng Theo Hồ Chí Minh: Tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng; Phê bình nêu ưu điểm, vạch khuyết điểm đồng chí mình; Tự phê bình nêu ưu điểm, vạch khuyết điểm mình; Tự phê bình phê bình phải đôi với Người khẳng định: “Mục đích tự phê bình phê bình giúp sửa chữa khuyết điểm, giúp tiến bộ, cốt để sửa đổi cách làm việc tốt Cốt để đồn kết thống nội bộ” Tự phê bình phê bình nguyên tắc sinh hoạt, hoạt động Đảng, tiến hành cách tổ chức đảng, đảng viên tự nêu ưu điểm, khuyết điểm ưu điểm, khuyết điểm cấp uỷ, tổ chức đảng, đồng chí mình, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, rõ nguyên nhân, vạch phương hướng, biện pháp sửa chữa nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày tiến bộ, trưởng thành, nội đồn kết trí, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh Mục đích tự phê bình phê bình làm cho đội ngũ đảng viên ngày tiến trưởng thành, tổ chức đảng thêm đoàn kết, thống nhất, ngày vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chức tự phê bình phê bình giáo dục (Biểu dương, phê phán) dự báo, định hướng; Chủ thể tự phê bình phê bình cấp uỷ, tổ chức đảng đảng viên; Đối tượng tự phê bình phê bình ưu điểm, khuyết điểm đảng viên, tổ chức đảng (là kết thực nhiệm vụ lãnh đạo chi bộ, đảng thực chức trách nhiệm vụ cán bộ, đảng viên.); chất tự phê bình phê bình trình phát giải mâu thuẫn nội Đảng Nội dung tự phê bình phê bình bao gồm tất mặt xây dựng, sinh hoạt, hoạt động Đảng Đặc biệt giai đoạn nay, nội dung tự phê bình phê bình Đảng cần tập trung vào vấn đề sau: Việc xây dựng, quán triệt, thực đường lối đổi Đảng; thực vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng; kết thực nhiệm vụ trị tổ chức đảng việc thực chức trách, nhiệm vụ đảng viên; mối quan hệ đảng với nhân dân; phẩm chất, lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí… Hình thức, phương pháp tự phê bình phê bình: Bằng cách trực tiếp gián tiếp sinh hoạt hoạt động Đảng; Thông qua sinh hoạt đảng thường kỳ đột xuất; Thông qua công tác kiểm tra, giám sát định kỳ đột xuất Đảng; Tiến hành từ lên từ xuống “Tự phê bình trước, phê bình người sau”; Tiến hành sinh hoạt cấp uỷ, tổ chức đảng; Thông qua việc tổ chức cho quần chúng phê bình đảng viên, tổ chức đảng; tự phê bình phê bình thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng… Quá trình tổ chức tiến hành tự phê bình phê bình phải mềm dẻo, linh hoạt, khéo léo“Phê bình việc khơng phải phê bình người” cần ý tự phê bình phê bình khác với phê phán, kể tội, soi mói, nói xấu Nghị Trung ương (lần 2, Khố VIII) rõ: “Trong tự phê bình phê bình phải có tinh thần đồng chí sáng, tôn trọng hiểu biết lẫn nhau, nghiêm túc mà khoan dung, thấu tình đạt lý, tự giác, tự nguyện trung thực, có phê phán, có đấu tranh để xây dựng, để đồn kết, đồn kết, trí mà đấu tranh phê phán, tất mục tiêu lý tưởng lợi ích chung” Phạm vi hoạt động tự phê bình phê bình Đảng ln gắn liền với hoạt động tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, tự phê bình phê bình có mối quan hệ biện chứng, thống điều kiện, tiền đề bổ sung cho Tự phê bình phê bình quy trình gồm nhiều khâu, nhiều bước bước điều kiện, tiền đề cho bước ngược lại Tuy nhiên, tự phê bình thường hạn chế mặt chủ quan chủ thể, chí lý chủ thể nhận thức chưa đúng, thiếu trung thực tự phê bình khơng mang lại hiệu Vì mà tự phê bình chưa đủ, mà phải kết hợp chặt chẽ với phê bình Tự phê bình phê bình mình, u cầu cán bộ, đảng viên tập thể cấp uỷ đảng phải trung thực, thẳng thắn phải coi tự phê bình mặt chính, khâu chủ yếu 1.2 Vị trí, vai trò tự phê bình phê bình Tự phê bình phê bình đặc trưng Đảng kiểu giai cấp công nhân; nguyên tắc xây dựng hoạt động Đảng; quy luật trưởng thành Đảng Do đó, tự phê bình phê bình phương pháp giải mâu thuẫn nội Đảng Đảng tổ chức trị, trình hoạt động phát triển mình, Đảng khơng thể tránh khỏi sai lầm khuyết điểm, nảy sinh ý kiến khác nhau, dẫn đến mấu thuẫn Tuy nhiên, mâu thuẫn nội Đảng mâu thuẫn đối kháng, mà mâu thuẫn nội chỉnh thể thống nhất, tổ chức có chung mục tiêu, lý tưởng Đó mâu thuẫn tiến lạc hậu, ưu điểm khuyết điểm; mâu thuẫn yêu cầu ngày cao nhiện vụ cách mạng với trình độ, lực hạn chế cán đảng viên ; mâu thuẫn hình thức, phương pháp lãnh đạo cũ đảng với đòi hỏi tình hình, nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới; mâu thuẫn ý kiến trái ngược đảng Do đó, thơng qua tự phê bình phê bình vừa loại bỏ mâu thuẫn nội bộ, vừa giữ đoàn kết, thống tạo động lực cho phát triển Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Trong cơng tác, đấu tranh, huấn luyện đảng viên, cán cần phải ln ln tự đòi hỏi mình, tự kiểm điểm đồng chí Ln dùng khéo dùng cách tự phê bình phê bình khuyết điểm định hết dần, ưu điểm định thêm lên Đảng ta định thắng lợi” Tự phê bình phê bình biện pháp tiếp cận chân lý, nâng cao trí tuệ Đảng góp phần xây dựng đoàn kết thống Đảng Đảng cộng sản tổ chức bao gồm người tiên tiến, ưu tú giai cấp công nhân, nông dân, trí thức tầng lớp lao động khác, họ có chênh lệch định trình độ nhận thức điều dễ hiểu khó tránh khỏi Vì vậy, đứng trước vấn đề, đặc biệt vấn đề khó đễ nảy sinh nhận thức khác nhau, cách thức, phương pháp giải khác nhau, chí trái ngược Bằng tự phê bình phê bình trí tuệ sáng tạo đảng viên khơi dậy phát triển giúp cho đảng viên nhận thức tiếp cận chân lý Qua tự phê bình phê bình, trình độ mặt đội ngũ đảng viên ngày nâng cao tạo thống tư tưởng hành động làm sở để xây dựng đồn kết, thống ý chí hành động Đảng Tự phê bình phê bình biện pháp giáo dục, rèn luyện đảng viên có hiệu Trong qua trình lãnh đạo cách mạng, trở thành đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo nhà nước xã hội, đảng phải giải nhiều vấn đề phức tạp, cán bộ, đảng viên nắm bắt hết, nhận thức đầy đủ sâu sắc vấn đề hàng ngày, hàng nảy sinh xã hội Hơn nữa, đảng viên có mặt tốt, mặt chưa tốt, ưu điểm, khuyết điểm Vì vậy, họ việc mắc sai lầm, khuyết điểm khó tránh khỏi Chỉ có thơng qua tự phê bình phê bình, cặn kẽ nguyên nhân dẫn tới sai lầm, khuyết điểm đề biện pháp khắc phục, qua giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất lực công tác giúp cho đảng viên nhận rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân cách sửa chữa Vì vậy, phương pháp giáo dục, rèn luyện đảng viên có hiệu Tự phê bình phê bình thước đo trình độ dân chủ Đảng tinh thần trách nhiệm, trình độ đội ngũ đảng viên Việc phân tích, xem xét, đánh giá có tính phê phán ưu, khuyết điểm hoạt động qua việc làm cần thiết hoạt động tổ chức đảng cán bộ, đảng viên Thơng qua tự phê bình phê bình thường xuyên tổ chức đảng cán bộ, đảng viên hình thành củng cố phong cách sinh hoạt đảng Qua thể trình độ dân chủ Đảng ý thức trách nhiệm, trình độ lực đội ngũ cán bộ, đảng viên Bởi lẽ, tự phê bình phê bình tiến hành sở dân chủ, khơng có dân chủ khơng có tự phê bình phê bình, có hình thức.Tự phê bình phê bình phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm đảng viên Người hội, thực dụng lợi ích cá nhân khơng dám phê bình, tự phê bình có phê bình khơng khách quan, khơng trung thực Đồng thời, tự phê bình phê bình với mục đích để nhận rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, cách khắc phục Vì vậy, phụ thuộc vào trình độ, lực, nghệ thuật người tự phê bình tự phê bình 1.3 Những đặc tính tự phê bình phê bình Tính đảng Là đặc tính bản, sở để phân biệt tự phê bình phê bình Đảng với hoạt động phá hoại nội Đảng lực thù địch hoạt động lợi dụng tự phê bình phê bình để gây rối làm đồn kết nội Tính đảng tự phê bình phê bình có nghĩa phải đứng vững lập trường, quan điểm chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, sách Đảng để xem xét đánh giá ưu, khuyết điểm đảng viên, tổ chức đảng Phải xuất phát từ lợi ích Đảng, kiên đấu tranh không khoan nhượng với hành động tư tưởng sai trái, khơng chấp nhận tính thụ động, bàng quang với sai lầm, khuyết điểm thân đồng chí Phải có động sáng tình thương u đồng chí, tin cậy tôn trọng lẫn Đồng thời phải thực nghiêm nguyên tắc tự phê bình phê bình Tính đảng tự phê bình phê bình để phân biệt tự phê bình phê bình Đảng với tự phê bình phê bình lực lượng khác, lực lượng đối lập với đảng mục đích động cá nhân, cục Do đó, phải kiên đấu tranh phê phán tượng lợi dụng tự phê bình phê bình để vu khống, đả kích gây chia rẽ, bè phái… Để giữ vững tính đảng tự phê bình phê bình, tổ chức đảng, cán đảng viên không nhân thức sâu sắc tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, sách Đảng, mà phải tham gia tích cực vào thực bảo vệ đường lối, chủ trương, sách đảng trước tuyên truyền, xuyên tạc kẻ thù Tính giáo dục Là chức bản, phản ánh mục đích tự phê bình phê bình Việc tự phê bình phê bình đắn, tự thân chứa đựng tính giáo dục sâu sắc Tự phê bình phê bình Đảng cộng sản nhằm mục đích củng cố Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, nhằm rèn luyện phẩm chất phong cách công tác, phát triển tư duy, nâng cao lực cán bộ, đảng viên Đây điểm rõ tính giáo dục sâu sắc tự phê bình phê bình Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ, tự phê bình phê bình mặt để sửa chữa cho nhau, mặt để khuyến khích nhau, bắt chược nhau, để dạy dỗ đảng viên, dạy dỗ quần chúng… Để tự phê bình phê bình mang tính giáo dục sâu sắc cần phải qn triệt, nắm vững mục đích tự phê bình phê bình; xác định nội dung, hình thức, phương pháp tự phê bình phê bình phải phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ tổ chức đảng chức trách nhiệm vụ đảng viên; thơng qua tự phê bình phê bình phải đánh giá ưu, khuyết điểm, rõ nguyên nhân biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm, đồng thời phải có thái độ văn hố tự phê bình phê bình, độ lượng khơng “bới lơng tìm vết” Tính nguyên tắc Tính nguyên tắc định chất lượng, hiệu tự phê bình phê bình Do đó, tự phê bình phê bình Đảng phải tuân theo nguyên tắc chủ yếu sau : Tuân thủ nghiêm ngặt cương lĩnh, Điều lệ, đường lối chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương, sách đảng định hướng, điều bắt buộc hoạt động đảng đảng viên phải tuân theo Những nguyên tắc xây dựng tổ chức hoạt động đảng, quy định chuẩn mực sinh hoạt đảng để phân tích, xem xét, đánh giá ưu, khuyết điểm tổ chức đảng cán bộ, đảng viên Nó bảo đảm cho tự phê bình phê bình không sai cương lĩnh, đường lối đảng Lênin dạy : Cần phải ủng hộ phê bình sửa chữa hệ thống tổ chức nào, không trái với nguyên tắc Đảng Tự phê bình phê bình phải tơn trọng bảo vệ lợi ích Đảng, khơng làm tổn hại uy tín Đảng Tiến hành tự phê bình phê bình phải ln ln đặt lợi ích chung toàn đảng lên hàng đầu Phải kiên đấu tranh việc lợi dụng tự phê bình phê bình lợi ích riêng, cục địa phương làm giảm uy tín lợi ích tồn Đảng Tự phê bình phê bình tiến hành tổ chức đảng phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách Tại Đại hội II Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga, Lênin kịch liệt lên án bọn Mensêvích ngồi Đại hội, Người viết: “Theo tơi lời đồn đại câu chuyện ngồi lê đơi mách ngồi đại hội phẩm chất hành động cá nhân điều thiếu nhân cách khơng xứng đáng Theo tơi dùng câu chuyện ngồi lê đôi mách để tiến hành đấu tranh bên ngồi đại hội, chẳng khác dùng thủ đoạn đơm đặt” Chủ tịch Hồ Chí Minh kịch liệt phê phán hành động phê bình ngồi tổ chức Người coi hành động biểu bệnh cá nhân Nghiêm cấm lợi dụng tự phê bình phê bình để đả kích, vu cáo gây rối nội Thực tự phê bình phê bình điều kiện mở rộng dân chủ Do đó, việc lợi dụng phê bình để đả kích, vu khống, gây rối nội dễ xảy Đảng kịch liệt lên án, nghiêm cấm kiên xử lý việc làm Đảng ủng hộ việc phê bình với Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối đảng bảo đảm đồn kết thống nội Đảng Tính khách quan, thẳng thắn, chân thành công khai Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Tự phê bình thật nhận, công khai nhận trước mặt người khuyết điểm để tìm cách sửa chữa…” Khi “phê bình phê bình người phải riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt Phải vạch rõ ưu điểm khuyết điểm…Phê bình việc làm, khơng phê bình người ” Tính khách quan tự phê bình phê bình đòi hỏi phải tơn trọng thực tế khách quan, khơng khách sáo, xã giao khơng suy tình nhỏ nhen, khơng thêm bớt, quy kết, chụp mũ ( đặc biệt vấn đề liên quan đến sinh mệnh trị họ) Phải xuất phát từ tình thương yêu đồng chí, đồng đội, lấy mục đích giúp đỡ tiến bộ, xây dựng củng cố đoàn kết, thống Đảng Phải thực tôn trọng nhân cách tự phê bình phê bình Khi tự phê bình phê bình vấn đề phải cơng khai bàn bạc, thảo luận, đánh giá, kết luận theo nguyên tắc tập trung dân chủ Phải cơng khai nói rõ ưu điểm, khuyết điểm đồng chí mình; nói rõ phân tích, xem xét, đánh giá công việc đảng trước tổ chức đảng trước cán bộ, đảng viên Tránh tình trạng “việc khơng phê bình trước mặt mà để nói sau lưng” Tự phê bình phê bình phải phân biệt tự phê bình phê bình cơng khai Đảng với công khai trước tổ chức quần chúng phương tiện thông tin đại chúng Không phải tất bàn bạc, thảo luận, phê bình Đảng đem phê bình cơng khai tổ chức đảng phương tiện thơng tin đại chúng Tính thiết thực, cụ thể, kịp thời Tự phê bình phê bình đảng vũ khí sắc bén có hiệu qủa cao bảo đảm tính cụ thể thiết thực Do đó, khơng thể có tự phê bình phê bình chung chung, mà phải có nội dung, có địa chỉ, phải rõ đúng, sai, ưu, khuyết điểm, nguyên nhân biện pháp sửa chữa Kiểm điểm, phân tích, phê phán, đánh giá phải gắn với đặc điểm, điều kiện cụ thể tổ chức đảng cán bộ, đảng viên Tự phê bình phê bình có sức thuyết phục, đạt chất lượng hiệu cao Tính thiết thực, cụ thể tự phê bình phê bình Đảng thể việc kiểm điểm, phân tích, đánh giá, phê phán vấn đề cấp bách trước mắt tổ chức đảng cán bộ, đảng viên Trước hết hướng vào việc thực nhiệm vụ trị tổ chức đảng, thực nhiệm vụ, chức trách tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lực, phong cách cán bộ, đảng viên Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải gắn với công việc cụ thể 10 đồng chí mà tự phê bình phê bình thu kết thiết thực Một đặc tính quan trọng tự phê bình phê bình Đảng tính kịp thời Vì có kịp thời hạn chế sai lầm, khuyết điểm cán bộ, đảng viên tổ chức đảng, khơng để chúng tích tụ trầm trọng thêm, mà ngăn chặn khơng cho sai lầm, khuyết điểm tái diễn cán bộ, đảng viên tổ chức đảng khác Điều quan trọng tự phê bình phê bình kịp thời uốn nắn lệch lạc, kích thích tính sáng tạo, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên làm việc tốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giao II THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CƠNG TÁC PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Quán triệt thực tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Đại hội IV đến Đại hội XI Đảng, nghị nhiệm kỳ nhấn mạnh đến việc thực nghiêm túc có hiệu tự phê bình phê bình để khơng ngừng xây dựng Đảng ta sạch, vững mạnh, đủ lực lãnh đạo sức chiến đấu tình hình Cùng với thành tựu đạt quan trọng, Đảng ta thừa nhận khơng hạn chế, yếu kém, chí có yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm khắc phục, làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI thừa nhận: “Quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, với biểu tinh vi, phức tạp, chưa ngăn chặn, đẩy lùi, gây xúc xã hội Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu không tổ chức sở đảng thấp; cơng tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình phê bình yếu Nhiều khuyết điểm, sai lầm đảng viên tổ chức đảng chậm phát Tình trạng thiếu trách nhiệm, hội, suy thoái đạo đức, lối sống diễn phổ biến phận cán bộ, đảng viên” Nghị Hội nghị Trung ương 4, khóa XI tiếp tục rõ vấn đề cấp bách, cần giải không giải thách thức vai trò lãnh đạo Đảng tồn vong chế độ Một vấn đề “nóng”, cấp bách tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống 11 tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân, phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa ngăn chặn, đẩy lùi mà diễn biến phức tạp Biểu cụ thể vấn đề cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, khơng làm tròn bổn phận, chức trách giao, không thực nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; không trung thực, khơng thẳng thắn tự phê bình phê bình, thiếu dân chủ dân chủ hình thức; sa sút ý chí chiến đấu, thấy khơng bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức, quan điểm lệch lạc, sai trái “Tình hình có nguyên nhân khách quan Nhưng chủ yếu nguyên nhân chủ quan: Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân Việc tổ chức thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, nghị quyết, thị, quy định xây dựng, chỉnh đốn Đảng số nơi chưa đến nơi đến chốn; kỷ cương, kỷ luật khơng nghiêm, nói khơng đơi với làm, làm chiếu lệ Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình nhiều nơi vừa bị buông lỏng thực hiện, vừa chưa quy định cụ thể để làm sở cho công tác kiểm tra, giám sát ” Nghị lần khẳng định giải pháp nhóm giải pháp tự phê bình phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu cấp trên, mà trước hết đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tại Hội nghị cán tồn quốc quán triệt, triển khai thực Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Thực tự phê bình phê bình Đảng khâu mấu chốt nhất, có nhiều khó khăn Bởi vì, đòi hỏi người phải tự phân tích, mổ xẻ ưu, khuyết điểm thân mình; phải nhận xét, đánh giá người khác Nếu không thật tự giác, chân thành, cơng tâm dễ chủ quan, thường thấy ưu điểm, mặt mạnh nhiều người khác; thấy khuyết điểm, mặt yếu người khác nhiều Nếu khơng hết lòng nghiệp chung, khơng có dũng khí, khơng thật cầu thị khơng dám nói hết khuyết điểm khơng dám phê bình người khác, phê bình cấp Thái độ nể nang, hữu khuynh “im lặng vàng”, thái độ cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ, không Tự phê bình phê bình đòi hỏi người phải có tinh thần tự giác cao, có tình thương u đồng chí thật phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình” Và, Tổng Bí thư u cầu: trình kiểm điểm phải thực 12 nghiêm túc, không làm lướt, làm qua loa, chiếu lệ, cần đưa tự phê bình phê bình thành nếp sinh hoạt Đảng III NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY 3.1 Sự cần thiết phải đề cao tự phê bình phê bình Trong giai đoạn nay, phải đề cao tự phê bình phê bình xuất phát từ vị trí, vai trò, đặc tính, mục đích tự phê bình phê bình Tự phê bình phê bình phương pháp giải mâu thuẫn nội Đảng, biện pháp tiếp cận chân lý, nâng cao trí tuệ Đảng góp phần xây dựng đồn kết thống Đảng; biện pháp giáo dục, rèn luyện đảng viên có hiệu quả; thước đo trình độ dân chủ Đảng tinh thần trách nhiệm, trình độ đội ngũ đảng viên; quy luật phát triển Đảng Do phải đề cao tự phê bình phê bình tất yếu Phải thực nghiêm túc chế độ tự phê bình phê bình xuất phát từ vị trí, vai trò, đặc điểm, nhiệm vụ Đảng điều kiện có quyền tác động mặt trái chế thị trường giai đoạn Sự lãnh đạo Đảng quy luật, nhân tố định thắng lợi cách mạng Trong trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt nghiệp đổi cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đây nhiệm vụ nặng nề, mẻ, chưa có mơ hình cụ thể, khó tránh khỏi va vấp, sai lầm khuyết điểm Do đó, có thực nghiêm túc, có nề nếp chế độ tự phê bình phê bình hạn chế sai lầm, khuyết điểm Hơn nữa, Đảng ta Đảng cầm quyền, đội ngũ đảng viên thường bố trí chức vụ có quyền hạn định Đội ngũ đảng viên phần lớn lại xuất thân từ giai cấp nông dân, mang nặng tàn dư chế độ cũ thói quen người sản xuất nhỏ, dễ chịu ảnh hưởng chủ nghĩa cá nhân Hiện nay, xã hội có phân hố giàu nghèo, tạo cách biệt tư duy, nhận thức, lối sống, sinh hoạt vùng miền tác động lớn tới đội ngũ đảng viên Những vấn đề thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội chưa làm sáng tỏ, tạo tư tưởng nhận thức khác đội ngũ cán bộ, đảng viên Do đó, phải đề cao tự phê bình phê bình tất yếu 13 Tình hình giới, khu vực âm mưu, thủ đoạn lực thù địch đặt vấn đề phải quan tâm tự phê bình phê bình đảng Hiện tình hình giới, khu vực diễn biến phức tạp chứa đựng yếu tố gây ổn định, khó lường, đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, diễn với nhiều nội dung hình thức làm cho nhãn quan trị, ý thức trị phận cán bộ, đảng viên giảm sút, mơ hồ, cảnh giác dễ bị kẻ địch lợi dụng làm thối hố, biến chất, khơng kịp thời chấn chỉnh dẫn tới hậu nghiêm trọng Vì cần phải nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình Thực trạng cơng tác tự phê bình phê bình Đảng thời gian qua nhiều hạn chế, mang tính hình thức, chiếu lệ, bao che khuyết điểm, bị bệnh thành tích chi phối, xuất hiện tượng như: Dưới không dám phê bình trên, ngại va chạm, thiếu gương mẫu tự phê bình phê bình; người thẳng thắn phê bình bị trù dập; lợi dụng tự phê bình phê bình để đả kích cá nhân, gây rối nội bộ… Nghị Quyết Trung ương IX (khoá IX) khẳng định: “Tự phê bình phê bình khâu yếu” Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Chỉ rõ: “Tự phê bình phê bình cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra, chưa tạo chuyển biến bản, chưa góp phần tích cực đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu” 3.2 Những biện pháp nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình đảng - Đẩy mạnh cơng tác giáo dục, nâng cao nhận thức tồn Đảng tự phê bình phê bình Giáo dục nâng cao nhận thức toàn Đảng tự phê bình phê bình biện pháp quan trọng hàng đầu, sở nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình tồn Đảng Nội dung giáo dục cần phải vào tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ cụ thể tổ chức đảng chức trách, nhiệm vụ đảng viên để xác định nội dung giáo dục cho phù hợp cần tập trung vào: Giáo dục quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng ta tự phê bình phê bình; giáo dục làm rõ vị trí, vai trò, mục đích, 14 chất, đặc tính, nội dung, hình thức phương pháp nguyên tắc tự phê bình phê bình; giáo dục, quán triệt nghị quyết, thị quy định Đảng thực chế độ tự phê bình phê bình nay; kịp thời đấu tranh kiên xử lý dứt điểm với biểu nhận thức hành động sai trái, lệch lạc, đặc biệt tượng lợi dụng tự phê bình phê bình để đả kích, gây rối làm đồn kết nội Đảng - Cụ thể hoá nghị Đảng thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo cấp, ngành, đơn vị, thành nhiệm vụ cụ thể tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên Đây biện pháp bảo đảm cho tự phê bình phê bình có sở, chỗ dựa vững để xem xét, phân tích, đánh giá ưu, khuyết điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ,đảng viên tổ chức đảng Các tổ chức đảng phải cụ thể hoá nghị Đại hội lần thứ X, lần thứ XI nghị trung ương, khẩn trương quán triệt triển khai Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo ngành mình, cấp phù hợp với nhiệm vụ tổ chức, ngành, địa phương cán bộ, đảng viên Đại hội lần thứ XI Đảng cụ thể hoá vấn đề lớn cơng đổi tồn diện nước ta, nhằm đưa đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Đây sở thuận lợi, chỗ dựa vững cho tổ chức đảng quán triệt cụ thể hoá Nghị vào điều kiện cụ thể ngành, địa phương đơn vị Đó điều kiện, sở để ngành, đơn vị, địa phương xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh quy định, quy chế hoạt động cấp uỷ, tổ chức đảng; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, chức danh cụ thể cán bộ, đảng viên Chưa thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ Đảng hoạt động tổ chức đảng chưa rõ định hướng, khơng hết nội dung, tự phê bình phê bình dù có tiến hành thường xun khó tránh khỏi qua loa, đại khái, chất lượng tác dụng thấp Bởi vì, chức năng, nhiệm vụ tổ chức đảng, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, trách nhiệm quyền hạn họ chưa rõ ràng tự phê bình phê bình nghèo nội dung, khơng có chỗ dựa vững để đánh 15 giá khẳng định ưu, khuyết điểm cá nhân khơng thể có cách giải tốt nhiệm vụ tổ chức đảng - Nâng cao trình độ mặt, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực tốt dân chủ Đảng Chất lượng tự phê bình phê bình phụ thuộc vào trình độ mặt đội ngũ cán bộ, đảng viên việc cung cấp thơng tin cho họ Trình độ mặt đội ngũ đảng viên đảng ta hạn chế, nhiều nơi thấp so với yêu cầu thực nhiệm vụ cách mạng Bên cạnh đó, tình trạng thiếu thơng tin, lạc hậu thơng tin khơng đảng viên phổ biến Đây cản trở không nhỏ cho việc nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, sách Đảng, cho việc hiểu biết hoạt động đảng, cho việc tham gia góp ý, phê bình, đề xuất giải pháp thực nhiệm vụ đơn vị, địa phương Thực tế làm cho chất lượng tự phê bình phê bình khơng cao Chất lượng tự phê bình phê bình phụ thuộc vào mức độ dân chủ nội Đảng, phụ thuộc vào sinh hoạt đảng, vào vấn đề đưa thảo luận, khơng khí thảo luận có tự do, thiết thực không? Những ý kiến nhận xét đánh giá phê bình kiến nghị đảng viên có cụ thể, hữu ích khơng? Với ý nghĩa đó, dân chủ nội Đảng trở thành tiền đề, động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình Quá trình tự phê bình phê bình phải thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trộng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến tự phê bình phê bình, khơng phân biệt đối xử với ý kiến thuộc thiểu số Khi có ý kiến khác phải thảo luận, biểu quyết, kết luận, cần phải tổ chức làm thử rút kinh nghiệm; phát huy dân chủ phải đôi với tăng cường kỷ luật Nếu khơng tự phê bình phê bình khơng hướng gây tác hại lớn cho đảng, đồng thời kiên đấu tranh với tượng lợi dụng dân chủ để phê bình cách vơ ngun tắc bưng bít thơng tin… - Duy trì, thực nghiêm túc chế độ tự phê bình phê bình Để nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình cần thực nghiêm chỉnh chế độ, nề nếp tự phê bình phê bình “rửa mặt hàng ngày”; cấp tự phê bình trước cấp tổ chức phê bình từ lên phê bình cấp uỷ Cơ quan lãnh đạo cao, cán giữ trọng trách lớn phải gương mẫu tự phê bình phê bình Việc cấp gương mẫu tự phê bình trước cấp có thái độ đắn tiếp thu phê bình tạo bầu khơng khí tự phê 16 bình phê bình sơi nổi, cởi mở tổ chức đảng Cán chủ trì cấp cần định thời gian khắc phục thiếu sót sau tự phê bình cấp phê bình Nếu khơng làm việc lần tự phê bình phê bình tiếp sau chất lượng Đảng viên phải thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình phê bình, chủ động thực quyền phê bình chất vấn phạm vi tổ chức hoạt động tổ chức đảng đảng viên cấp Khắc phục tâm lý ngại tự phê bình phê bình tự phê bình phê bình qua loa, đại khái, hình thức, chiếu lệ, nể nang, né tránh, dĩ hoà vi quý - Kết hợp chặt chẽ tự phê bình phê bình Đảng với tiếp thu ý kiến phê bình quần chúng Quần chúng đối tượng lãnh đạo Đảng, người trực tiếp thực chủ tương, sách Đảng “Nhân dân ta có hàng triệu tai mắt” ý kiến quần chúng nguồn thông tin quan trọng để quan lãnh đạo đánh giá hoạt động phẩm chất, lực đội ngũ cán bộ, đảng viên Nó gợi mở cho tổ chức đảng cách thức, phương pháp thực nhiệm vụ, làm phong phú thêm nội dung tự phê bình phê bình Đảng Vì vậy, kết hợp tự phê bình phê bình Đảng với phê bình quần chúng nhân tố khơng thể tách rời, thiếu nhằm nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình Thực tiễn chứng minh vai trò quan trọng quần chúng phát đấu tranh với tượng tiêu cực, lạc hậu Đảng Các cấp uỷ đảng phải lãnh đạo phát huy vai trò quần chúng, định kỳ tổ chức cho quần chúng góp ý phê bình tổ chức đảng cán bộ, đảng viên; cấp uỷ đảng phải tôn trọng lắng nghe tiếp thu ý kiến phê bình quần chúng Kịp thời sửa chữa khuyết điểm quần chúng phê bình góp ý; cần phân biệt phê phán tượng lợi dụng tự phê bình phê bình để bơi nhọ, vu cáo, đả kích tổ chức đảng đảng viên Cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, kết luận ý kiến góp ý phê bình quần chúng - Kết hợp tự phê bình phê bình với cơng tác kiểm tra, giám sát xử lý kịp thời, xác Đây hình thức, biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hiệu tự phê bình phê bình Bởi lẽ, tự phê bình phê bình khơng thể phát xử lý triệt để cán bộ, đảng viên mắc sai lầm, khuyết 17 điểm lớn trầm trọng, mà phải kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát quan chức Có vậy, chất lượng hiệu tự phê bình phê bình nâng lên Khi phát đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, có đơn khiếu nại, tố cáo, cấp uỷ cấp uỷ ban kiểm tra phải tiến hành kiểm tra, kết luận rõ ràng; gắn tự phê bình phê bình với cơng tác kiểm tra đảng viên tổ chức đảng chấp hành nghị Điều lệ Đảng; kiên xử lý đảng viên tổ chức đảng vi phạm kỷ luật Đảng người lợi dụng tự phê bình phê bình gây rối nội trù dập người thẳng thắn phê bình - Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ đảng cấp để nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình Để tự phê bình phê bình đạt chất lượng hiệu cao, với tổ chức đảng yếu kém, nội có vấn đề phức tạp khó giải quyết, tổ chức đảng khơng thể thực tốt Những nơi đòi hỏi phải có quan tâm giúp đỡ cấp trên, đặc biệt cấp trực tiếp tổ chức đảng Cấp uỷ cấp phải thường xuyên kiểm tra việc thực chế độ tự phê bình phê bình cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, lực cho cấp uỷ sở, đặc biệt Bí thư cấp uỷ, chi bộ; cần thiết cấp uỷ cấp trực tiếp kiểm tra, đạo việc tự phê bình phê bình cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới; phải kết luận nhanh chóng, xác ưu, khuyết điểm khắc phục tượng ô dù, bao che, dấu giếm khuyết điểm Tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng, thước đo trình độ, lực sinh hoạt nội Đảng, thể ý thức trách nhiệm Đảng trước quần chúng nhân dân Tự phê bình phê bình biện pháp quan trọng để giải mâu thuẫn nội Đảng, nhằm giữ vững tăng cường chất giai cấp cơng nhân Đảng Tự phê bình phê bình nhằm giúp phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng người, xây dựng tổ chức vững mạnh để hoàn thành nhiệm vụ giao Mọi cán đảng viên cần có nhận thức đắn vị trí, vai trò, mục đích, chất, nội dung, đặc tính, nguyên tắc nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng tự phê bình phê bình Biết vận dụng sáng tạo tổ chức có hiệu chế độ tự phê 18 bình phê bình đơn vị sở nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh hoàn thành nhiệm vụ giao IV NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG TỪ VIỆC THỰC HIỆN TỐT NGUYÊN TẮC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH Đảng ta ln khẳng định: Tự phê bình phê bình vũ khí sắc bén, cơng cụ cho phát triển Đảng Mỗi đảng viên cần tâm làm cho tự phê bình phê bình trở thành tính tự giác cán bộ, đảng viên, thành nếp sinh hoạt Đảng Do vậy, để thực hiệu Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI, cần: Trước hết, phải nhận thức mục đích tự phê bình phê bình giúp cho cán bộ, đảng viên, tổ chức sở đảng toàn hệ thống trị thấy sửa chữa khuyết điểm, làm cho tốt hơn, hơn; để người học ưu điểm nhau, giúp tiến Tự phê bình phê bình có vai trò quan trọng xây dựng mối đoàn kết, tăng sức mạnh Ðảng Hai là, thực tự phê bình phê bình phải gắn với nội dung liên quan đến tư cách người đảng viên, gắn với trách nhiệm, quyền hạn cá nhân, đơn vị, địa phương phụ trách; rõ vấn đề làm được, chưa làm được, nguyên nhân phương hướng khắc phục Thứ ba, phương pháp tự phê bình phê bình nêu ưu điểm, vạch khuyết điểm trước nêu ưu điểm, vạch khuyết điểm đồng chí sau; kiểm điểm, phê bình phải tinh thần xây dựng, u thương, giúp đỡ đồng chí tiến Việc tự phê bình phê bình phải thực thường xuyên, liên tục, kiên trì, khơng làm thường xun khuyết điểm ngày tăng, tích tụ ngày nhiều, ưu điểm khơng phát huy Đối với tổ chức đảng, thực tốt chế độ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Khi tự phê bình phê bình tập thể tổ chức đảng phải làm rõ kết thực công việc mà theo quy định phải tập thể tổ chức đảng xem xét, định Tuy nhiên, cần tránh tình trạng, có khuyết điểm trách nhiệm thuộc tập thể, có thành tích cá nhân đồng chí lãnh đạo hưởng Kiểm điểm tổ chức phải vào kết thực nghị ban hành, tồn tại, khuyết điểm Để tránh tình trạng khuyết điểm chung tập thể, kiểm điểm tập thể ban thường vụ 19 cấp ủy, thường trực cấp ủy việc thực quy chế làm việc, phải kiểm điểm đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn trước hết ban thường vụ cấp ủy, sau đến cá nhân đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy, tập thể thường trực cấp ủy trước đến đồng chí thường trực cấp ủy Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI yêu cầu: Trong kiểm điểm phải có góp ý vào tự kiểm điểm cấp mình, cấp dưới, cấp trên, làm chưa đạt phải làm lại; q trình kiểm điểm, đồn thể, quần chúng phát vấn đề chưa đúng, thiếu sót cá nhân, tổ chức phải nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào phần tự kiểm điểm, tự phê bình Kết hợp chặt chẽ tự phê bình phê bình Đảng với phê bình quần chúng biện pháp khắc phục triệt để khuyết điểm tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên Việc phê bình quần chúng Đảng cung cấp thông tin quan trọng cần thiết cho tổ chức đảng nghiên cứu, xem xét, đánh giá hoạt động mình, đánh giá phẩm chất, lực cán bộ, đảng viên Thứ tư, theo tinh thần Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI, người đứng đầu phải gương mẫu tự phê bình khuyến khích người khác phê bình Do vậy, tiến hành tự phê bình phê bình phải tuyệt đối tránh thái độ quy chụp, trù dập, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền Đối với đảng viên phê bình người đứng đầu cần phải thẳng thắn, trung thực, khơng bao che, khơng phê bình theo kiểu ưu điểm Người đứng đầu phải lắng nghe ý kiến góp ý cho cách chân thành, cởi mở có khuyết điểm phải nghiêm túc tiếp thu sửa chữa Người đứng đầu phải kiểm điểm nội dung mối quan hệ với quần chúng, lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình nhân dân Thứ năm, đảng viên thực tự phê bình phê bình phải có động sáng; phải đặt tự phê bình phê bình với vấn đề đạo đức cách mạng mối quan hệ biện chứng Tự phê bình phê bình khơng phải đặc quyền riêng cá nhân nào, mà quyền lợi, nghĩa vụ, đặc trưng phẩm chất cao quý tất người cách mạng chân 20 KẾT LUẬN Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” xem luồng sinh khí mới, dư luận xã hội hưởng ứng đặc biệt quan tâm Bởi, thực tốt Nghị giúp cho Đảng có thêm lực, uy tín sức mạnh, tăng cường niềm tin nhân dân Đảng Tự phê bình phê bình khơng nghệ thuật, văn hóa Đảng, quy luật phát triển Đảng mà thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ Đảng, sợi dây liên kết, ràng buộc khăng khít đảng viên với nhau, đảng viên với tổ chức đảng, Đảng với nhân dân Thực tự phê bình phê bình để giải mặt đối lập, khuyết điểm nội Đảng, để tăng cường chất giai cấp công nhân, chất cách mạng đảng chân Bên cạnh đó, cần thực tốt cơng tác kiểm tra, giám sát, phát xử lý nghiêm, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên không thực tốt nghị quyết, thị Đảng tự phê bình phê bình, người thành kiến, trù dập người phê bình; phải có biện pháp bảo vệ người phê bình dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời buộc người có khuyết điểm, bị phê bình phải sửa chữa khuyết điểm Tình hình nước quốc tế nhiều diễn biến phức tạp, thuận lợi thách thức, thời - nguy đan xen đặt cho Đảng ta toàn hệ thống trị nhiệm vụ ngày nặng nề Chính vậy, đẩy mạnh thực tự phê bình phê bình vừa vấn đề cấp bách, vừa nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, lẽ nguyên tắc quy luật tồn phát triển Đảng, vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhằm củng cố khối đại đoàn kết, thống Đảng Vũ khí sắc bén phải thường xuyên sử dụng mài dũa để có đủ khả ngăn chặn, đẩy lùi nguy suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đảng nay, góp phần quan trọng cho cơng xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./ 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình CTĐ, CTCT, tập 2, dùng cho đào tạo giảng viên chuyên ngành CTĐ, CTCT, Nxb QĐND, H.2013 Điều lệ Đảng CSVN (thông qua Đại hội X, XI) ĐCSVN, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI Giáo trình xây dựng Đảng, HVCTQG Hồ Chí Minh H1996 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Nxb, CTQG, H2011 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nxb CTQG H1986 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nxb CTQG H1991 Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ VIII, Nxb CTQG H1996 Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ IX, Nxb CTQG H2001 10 Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ X, Nxb CTQG H2006 11 Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XI, Nxb CTQG H2011 12 Điều lệ ĐH XI Nxb CTQG.H2011 13 Tài liệu hỏi - đáp nghị ĐHĐB lần thứ X Đảng, Nxb CTQG 14 Tài liệu học tập nghị ĐH XI Đảng Nxb CTQG H 2011 15 BCHTW, Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay, Số 12NQ/TW, ngày 16/01/2012 22 ... thời phải thực nghiêm nguyên tắc tự phê bình phê bình Tính đảng tự phê bình phê bình để phân biệt tự phê bình phê bình Đảng với tự phê bình phê bình lực lượng khác, lực lượng đối lập với đảng mục... xây dựng Đảng Vậy, sau làm rõ thêm vấn đề Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng từ việc thực tốt nguyên tắc tự phê bình phê bình NỘI DUNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH 1.1... đích tự phê bình phê bình Việc tự phê bình phê bình đắn, tự thân chứa đựng tính giáo dục sâu sắc Tự phê bình phê bình Đảng cộng sản nhằm mục đích củng cố Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng từ việc thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng từ việc thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay