MMIC Integrated Handbook Vietnamese 2018

108 16 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 20:23

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tồn diện Mercy Maricopa Integrated Care Cẩm nang Hội viên 2018 www.mercymaricopa.org Thông tin hữu ích Ban Phục vụ hội viên Mercy Maricopa 602-586-1841 1-800-564-5465; (TTY/TDD) 711 24 ngày, ngày tuần Đường dây trợ giúp khủng hoảng sức khỏe hành vi 602-222-9444 1-800-631-1314 TTY/TDD: 1-800-327-9254 24 ngày, ngày tuần Đường dây tư vấn Warm Line bạn đồng kinh nghiệm phụ trách thuộc Maricopa Đường dây điện thoại hỗ trợ, bạn đồng kinh nghiệm huấn luyện phụ trách, bạn trải qua kinh nghiệm sống quý vị Hoạt động 24/24, số 602‑347‑1100 Đường dây Trợ giúp Cựu quân nhân Arizona Rally Point Nếu quý vị cần giúp đỡ lúc nào, tình cấp cứu nào, gọi cho chúng tơi nói chuyện với cựu qn nhân thơng cảm với tình cảnh q vị, trước Quý vị gọi Đường dây Khẩn cấp Rally Point 24/7 1‑855‑RALLY4U 1‑855‑725‑5948 Cấp cứu: Gọi số 911 Địa gửi thư: Mercy Maricopa Integrated Care 4350 E Cotton Center Blvd., Bldg D Phoenix, AZ 85040 Email: contactmercymaricopa@mercymaricopa.org Website: www.mercymaricopa.org Facebook: www.facebook.com/mercymaricopa Twitter: @mercymaricopa Thông tin cá nhân thông tin liên lạc Số ID hội viên Tên Số điện thoại Bác sĩ gia đình (PCP) tơi Bệnh viện Nhà thuốc Quản lý hồ sơ Bác sĩ tâm thần y tá Cẩm nang trình bày thơng tin tổng qt sức khỏe không nên dùng thay cho cố vấn chăm sóc bác sĩ Q vị nên ln ln hỏi ý kiến bác sĩ nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng Cập nhật vào tháng 8, 2017 Các dịch vụ theo hợp đồng tài trợ phần qua hợp đồng với Tiểu bang Arizona www.mercymaricopa.org AZR-17-09-01 Cẩm nang Hội viên Mercy Maricopa Integrated Care i ii Mercy Maricopa Integrated Care Mục lục Giới thiệu Chào mừng quý vị đến với chương trình Mercy Maricopa Integrated Care .1 Cẩm nang hội viên quý vị .1 Trang mạng Mercy Maricopa Integrated Care Thông tin lên lạc quan trọng Ban Phục vụ hội viên Mercy Maricopa Chăm sóc khẩn cấp (chăm sóc giờ) Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi lúc khủng hoảng Dịch vụ chăm sóc lúc bị khủng hoảng Chăm sóc thích hợp với văn hóa .4 Nhận thông tin ngơn ngữ hình thức mà q vị hiểu Tài liệu in dành cho hội viên bị khiếm thị Các dịch vụ biên dịch thông dịch viên Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu dụng cụ phụ trợ Nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu văn hóa, ngơn ngữ q vị Cung cấp điều kiện thích nghi cho trường hợp khuyết tật thể chất .9 Danh mục nhà cung cấp dịch vụ Về Mercy Maricopa 10 Cung cấp dịch vụ cho hội viên 10 Hệ thống nhà cung cấp dịch vụ 10 Thẻ hội viên 11 Quyền trách nhiệm quý vị với tư cách hội viên 11 Thay đổi số người gia đình, địa tình trạng hội đủ điều kiện 12 Chuyển tiếp chăm sóc q vị đởi chương trình bảo hiểm sức khỏe 13 Quý vị cần làm trường hợp cấp cứu? .13 Được chuyên chở cấp cứu cần thiết mặt y tế .13 Chuyên chở trường hợp cấp cứu .13 Chun chở đến b̉i hẹn chăm sóc sức khỏe hành vi (các chuyến đưa đón) 13 Chuyên chở đến b̉i hẹn y tế (các chuyến đưa đón) 13 Các dịch vụ đài thọ: Sức khỏe hành vi sức khỏe thể chất (y tế) 14 Tình trạng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi 14 Mercy Maricopa Integrated Care Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi cung cấp .15 Mơ tả phúc lợi/dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi 18 Đài thọ thuốc (dịch vụ nhà thuốc) 24 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất (y tế) đài thọ 25 Điều kiện hợp lệ 25 Chăm sóc kết hợp 25 Tại việc chăm sóc kết hợp lại quan trọng? .25 Chăm sóc kết hợp nào? 25 Trung tâm chăm sóc kết hợp (Integrated Health Homes, IHH) 25 Văn phòng chăm sóc nơi .25 Các dịch vụ có giới hạn khơng đài thọ 27 Các dịch vụ y tế KHÔNG đài thọ 27 Các dịch vụ bị giới hạn loại trừ* 28 Dịch vụ nha khoa EPSDT 31 Trả tiền cho dịch vụ (chia sẻ chi phí) 32 Các dịch vụ hỗ trợ tài trợ cho số người thuộc nhóm đặc biệt 35 Dịch vụ nhà 36 Dịch vụ chăm sóc cuối đời 36 Giới thiệu (hoặc tự giới thiệu) để khám với bác sĩ chuyên khoa 37 Dịch vụ đài thọ cho người Mỹ xứ 37 Bác sĩ gia đình (PCP) quý vị 38 Chọn bác sĩ nhà cung cấp dịch vụ 39 Lấy hẹn chăm sóc sản khoa .40 Lấy hẹn chăm sóc sức khỏe hành vi .40 Các buổi hẹn cho trẻ em nuôi và/hoặc trẻ em DCS nuôi dưỡng 40 Dịch vụ lạm dụng chất gây nghiện 41 Liên lạc với Nhân viên quản lý hồ sơ 41 Đổi bác sĩ PCP quý vị .41 Chỉ dẫn nhanh bác sĩ PCP quý vị 41 Lấy hẹn, đổi hẹn hủy hẹn với bác sĩ PCP .42 Cơ sở y tế lấy bệnh nhân làm trọng tâm (PCMH) 42 Khám sức khỏe lành mạnh (kiểm tra sức khỏe khỏe mạnh) 42 Chương trình khám định kỳ truy tầm bệnh, chẩn đoán điều trị sớm (Early Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT) 42 Dịch vụ dành cho phụ nữ .43 iii Chăm sóc phòng ngừa cho phụ nữ khỏe mạnh 43 Dịch vụ chăm sóc sản phụ kế hoạch hóa gia đình .44 Xét nghiệm HIV/AIDS .46 Đi khám với bác sĩ sản/phụ khoa quý vị mang thai 46 Phúc lợi bảo hiểm kế hoạch hóa gia đình 46 Phá thai cần thiết mặt y tế .47 Phòng khám nha khoa 47 Dịch vụ nhà thuốc (ngoài giờ) 48 Chương trình bác sĩ cho toa độc 48 Tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi đài thọ .49 Tầm nhìn Arizona việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi 49 Mười hai nguyên tắc việc cung cấp dịch vụ dành cho trẻ em: 49 Chín nguyên tắc chỉ đạo cho hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần hướng đến phục hời dành cho người lớn 51 Khiếu nại, than phiền kháng cáo 64 Nộp đơn kháng cáo/khiếu nại dịch vụ bị từ chối, cắt giảm, tạm ngừng chấm dứt 65 Thông báo Quyết định Bất lợi Phúc lợi 65 Các khiếu nại liên quan đến Thông báo Quyết định Bất lợi Phúc lợi 66 Thủ tục kháng cáo 66 Yêu cầu biện pháp giải kháng cáo cấp tốc 67 Khiếu nại, than phiền kháng cáo cho nhiều nhóm người khác nhau 67 Các hội viên đủ điều kiện cho dịch vụ thuộc Tiêu đề 19/21 67 Hội viên xác định mắc bệnh SMI .69 Hội viên không thuộc Tiêu đề 19/21 không thuộc SMI 71 Thủ tục từ chối dịch vụ 73 Thiết lập ban chăm sóc lâm sàng 52 Ban Chăm sóc Trẻ em Gia đình 53 Nhóm Phục hồi dành cho Người lớn 53 Chia sẻ thơng tin q vị với gia đình, nhóm quý vị .53 Quyền trách nhiệm sức khỏe hành vi hội viên 73 Tìm hiểu thêm thị trước chăm sóc sức khỏe 75 Quý vị có quyền có hồ sơ y tế .76 Quyền quý vị chăm sóc cung cấp thơng tin 76 Trách nhiệm quý vị với tư cách hội viên 77 Thủ tục chấp thuận từ chối 54 “Quy tắc thực hành tốt nhất” dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi 56 Cách nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Đồng ý cho phép điều trị 56 Hạn chế tự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ .58 Chỉ định người đại diện người bênh vực quyền lợi cho mình 78 Ai người bênh vực quyền lợi người đại diện định? 78 Khi người đại diện định trợ giúp tơi? 78 Tôi định người đại diện nào? 78 Trả tiền cho dịch vụ (chia sẻ chi phí) 58 Khoản tiền đồng trả 58 Gian lận lạm dụng chương trình 78 Khoản tiền đờng trả cho hội viên không đủ điều kiện hưởng quyền lợi theo Tiêu đề XIX/XXI 60 Phải làm q vị bị tính chi phí cho dịch vụ? 61 Tơi bị gởi hóa đơn cho dịch vụ không? .61 Các nguồn trợ giúp cộng đồng 80 Nguồn trợ giúp nạn bạo lực gia đình 91 Phúc lợi hỗ trợ việc làm 92 Dịch vụ nha khoa với lệ phí thấp Quận Maricopa 92 Chương trình Trợ cấp cho người có Lợi tức Thấp (Low Income Subsidy, LIS) 62 Nếu quý vị có bảo hiểm y tế khác 62 Bảo hiểm qua Medicare AHCCCS (hội đủ điều kiện hưởng hai chương trình) 63 iv Cai thuốc .80 Các Từ ngữ định nghĩa .94 Định nghĩa từ ngữ chương trình 94 Định nghĩa dịch vụ chăm sóc thai sản .99 Mercy Maricopa Integrated Care Giới thiệu Chào mừng quý vị đến với chương trình Mercy Maricopa Integrated Care Nối kết quý vị với chăm sóc, dịch vụ hỗ trợ để sống an lành Có nhiều phúc lợi dịch vụ sẵn có cho quý vị Quý vị dùng nhiều bác sĩ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nguồn trợ giúp từ cộng đồng Quý vị tin tưởng nơi chúng tơi Chúng tơi giúp q vị tìm chăm sóc quý vị cần, quý vị cần nơi quý vị cần Với tư cách hội viên, quý vị sử dụng nhiều dịch vụ hình thức hỗ trợ Những dịch vụ giúp quý vị lúc quý vị gặp khủng hoảng vấn đề sức khỏe hành vi Hoặc có vấn đề lạm dụng chất gây nghiện Những dịch vụ giúp quý vị quý vị cần hướng dẫn từ người trải qua kinh nghiệm Những dịch vụ giúp q vị q vị khơng có nơi cư ngụ Những hình thức hỗ trợ bao gồm việc giúp quý vị tìm nhà ở, việc làm giúp quý vị giữ nhà việc làm Các nhu cầu thể chất, hành vi xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tổng quát quý vị Và thế, sứ mạng chúng tơi quan tâm đến người tồn diện Chúng tơi giúp quý vị đạt mục tiêu sức khỏe thể chất hành vi Chúng tơi kêu gọi hỗ trợ hợp tác người xung quanh quý vị Những người thân nhân quý vị, bạn bè, nhà cung cấp dịch vụ bác sĩ người khác cộng đồng bất quý vị chọn để đồng hành quý vị đuờng phục hồi Những khó khăn sức khỏe hành vi ảnh hưởng đến tất người, t̉i tác, phái tính, lợi tức, chủng tộc hay tơn giáo Điều ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc hành động quý vị Đôi triệu chứng nhẹ Nhưng nhiều triệu chứng nghiêm trọng kéo dài lâu Dù tình trạng quý vị chăm sóc để khỏe mạnh Quý vị không đơn độc Chúng sẵn sàng giúp đỡ quý vị Cẩm nang hội viên quý vị Quý vị nên đọc kỹ cẩm nang Q vị tìm hiểu về: • Những quyền trách nhiệm quý vị • Cách nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe • Quyền riêng tư thơng tin sức khỏe q vị • Các dịch vụ đài thọ • Các dịch vụ khơng đài thọ • Trường hợp trường hợp cấp cứu • Những điều q vị làm quý vị không đồng ý với định điều trị dành cho quý vị • Và nhiều điều khác Cẩm nang cung cấp nhiều ngôn ngữ nhiều hình thức khác Q vị biết cách yêu cầu cấp cẩm nang ngơn ngữ hình thức khác phần “Nhận thơng tin ngơn ngữ hình thức mà q vị hiểu được“ Trong cẩm nang có số từ ngữ khó hiểu Để giúp quý vị hiểu rõ từ ngữ này, dành phần (bắt đầu từ trang 94) để trình bày định nghĩa chữ dùng trong: • Các chương trình bảo hiểm sức khỏe • Chăm sóc thai sản Mercy Maricopa Integrated Care Trang mạng Mercy Maricopa Integrated Care Q vị vào trang mạng chúng tơi www.mercymaricopa.org Q vị tìm thơng tin dịch vụ Mercy Maricopa Quý vị tìm nhà cung cấp dịch vụ Q vị tìm cách để tham gia sinh hoạt cộng đồng Q vị tìm kiện sinh hoạt cộng đồng để tham gia Quý vị xem trang mạng tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha Trang mạng tương ứng với nhiều cơng cụ đọc hình thơng dụng Thông tin lên lạc quan trọng Ban Phục vụ hội viên Mercy Maricopa Ban Phục vụ hội viên Mercy Maricopa làm việc 24 ngày, ngày tuần Quý vị gọi số 602‑586‑1841 HOẶC 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711; gửi email contact mercymaricopa@mercymaricopa.org Văn phòng tọa lạc 4350 E Cotton Center Blvd., Building D, Phoenix, AZ 85040 Ban Phục vụ hội viên sẵn sàng giúp giải đáp thắc mắc quý vị Nhân viên Ban Phục vụ hội viên giúp q vị: • Tìm hiểu dịch vụ mà q vị nhận • Tìm bác sĩ, kể bác sĩ chăm sóc cho quý vị sau làm việc thơng thường • Khiếu nại cho biết ý kiến tốt dịch vụ Chăm sóc khẩn cấp (chăm sóc ngồi giờ) Đây trường hợp q vị cần chăm sóc hơm nay, vài ngày tới đây, quý vị khơng có nguy hiểm bị tởn thương lâu dài hay tử vong Thí dụ: • Đau cở họng đau tai • Cúm • Đau nửa đầu • Đau lưng • Yêu cầu thuốc theo toa hay đặt mua thêm thuốc • Bong gân Nếu quý vị bị bệnh sau văn phòng bác sĩ đóng cửa vào cuối tuần, quý vị nên gọi cho văn phòng Q vị gọi cho bác sĩ PCP quý vị vào lúc nửa đêm Dịch vụ trả lời điện thoại tự động chắn chuyển tin nhắn quý vị cho bác sĩ Bác sĩ PCP quý vị gọi lại cho quý vị để dẫn quý vị điều cần làm Hãy bảo đảm điện thoại quý vị nhận gọi bị chặn Nếu không, bác sĩ liên lạc với quý vị Quý vị đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp quý vị có vấn đề y tế khẩn cấp bác sĩ quý vị gặp quý vị Q vị tìm trung tâm chăm sóc khẩn cấp gần nơi quý vị cư ngụ Q vị có thể: Tìm trang mạng Mercy Maricopa www.mercymaricopa.org/find‑provider Quý vị gọi Ban Phục vụ hội viên Mercy Maricopa 24 ngày, ngày tuần Nhân viên giúp q vị tìm trung tâm chăm sóc khẩn cấp gần Quý vị gọi ban phục vụ hội viên theo số 602‑586‑1841 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711 Mercy Maricopa Integrated Care Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi lúc khủng hoảng Nếu quý vị nghĩ quý vị tự làm hại thân gây thương tích cho người khác, gọi 911 Nếu quý vị khủng hoảng sức khỏe hành vi, quý vị gọi cho Đường dây trợ giúp khủng hoảng Ban nhân viên kinh nghiệm sẵn sàng giúp quý vị 24/24 Quý vị gọi họ theo số 602‑222‑9444 1‑800‑631‑1314; (TTY/TDD) 1‑800‑327‑9254 Quý vị có xe đưa đến nơi chăm sóc có tình trạng cấp cứu sức khỏe hành vi Quý vị gọi cho Ban Phục vụ hội viên Mercy Maricopa theo số 602‑586‑1841 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711 Dịch vụ chăm sóc lúc bị khủng hoảng Quý vị chăm sóc lúc bị khủng hoảng, quý vị không hội đủ điều kiện hưởng quyền lợi theo Tiêu đề 19/21 (nghĩa không đủ điều kiện tham gia AHCCCS) Quý vị nhận dịch vụ q vị khơng có chẩn đốn bị bệnh tâm thần trầm trọng Các dịch vụ chăm sóc lúc bị khủng hoảng mà quý vị nhận gồm có: • Dịch vụ can thiệp lúc bị khủng hoảng qua điện thoại, kể qua điện thoại miễn phí hoạt động 24 ngày, ngày tuần, cung cấp qua Đường dây trợ giúp khủng hoảng sức khỏe hành vi Quận Maricopa theo số 602‑222‑9444 1‑800‑631‑1314; (TTY/TDD) 1‑800‑327‑9254 • Dịch vụ can thiệp khủng hoảng qua nhóm phục vụ di động, hoạt động 24 ngày, ngày tuần • Các dịch vụ theo dõi/ổn định khủng hoảng 23 tiếng, bao gồm dịch vụ cai nghiện nguồn tài trợ cho phép, lên tới thêm 72 tiếng để ởn định tình trạng khủng hoảng • Dịch vụ giới thiệu thơng tin cộng đồng (các nhóm hỗ trợ, bác sĩ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có mức giá linh hoạt thông tin tư cách hội đủ điều kiện nhận phúc lợi) Trong lúc bị khủng hoảng, hay cấp cứu, quý vị chọn bệnh viện sở y tế để chăm sóc cấp cứu Tuy nhiên, có số sở cấp cứu hệ thống Mercy Maricopa quý vị dễ sử dụng Những sở gồm: Trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần khẩn cấp Connections AZ Urgent Psychiatric Care Center (UPC) 1201 S 7th Ave Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-416-7600 Trung tâm phục hồi RI International Recovery Response Center (RRC) 11361 N 99th Ave Peoria, AZ 85345 Điện thoại: 602-650-1212, nhấn Community Bridges Community Psychiatric Emergency Center (CPEC) 358 E Javelina Ave Mesa, AZ 85210 Điện thoại: 1-877-931-9142 Mercy Maricopa Integrated Care Dịch vụ tạm chăm sóc lúc khủng hoảng ở người lớn Chương trình RI International Recovery Crisis Respite Program (RCRP) 11361 N 99th Ave, Ste 107 Peoria, AZ 85345 Điện thoại: 602-636-4380 Trung tâm cai nghiện Trung tâm phục hồi Community Bridges Central City Addiction Recovery Center (CCARC) 2770 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008 Điện thoại: 1-877-931-9142 Trung tâm phục hồi Community Bridges East Valley Addiction Recovery Center (EVARC) 560 S Bellview Rd Mesa, AZ 85204 Điện thoại: 1-877-931-9142 Điều trị nội trú khủng hoảng Đơn vị phục hồi khủng hoảng sức khỏe hành vi phía Tây Nam I & II (Southwest Behavioral Health Crisis Recovery Units I & II) 1424 S 7th Ave Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-257-8970 Can thiệp khủng hoảng giới hạn thời gian sở cư trú Trung tâm chuyển tiếp Community Bridges West Valley Transition Point 824 N 99th Ave Avondale, AZ 85323 Điện thoại: 1-877-931-9142 Điều trị ngoại trú 24/7 Trung tâm tiếp nhận Community BridgesWest Valley Access Point 824 N 99th Ave Avondale, AZ 85323 Điện thoại: 1-877-931-9142 La Frontera-EMPACT- San Tan Valley Outpatient 2474 E Hunt Highway, Ste A100 San Tan Valley, AZ 85143-5210 Cửa Nam số (South Door 3) Điện thoại: 480-317-2213 Theo dõi bệnh tâm thần 23 Trung tâm theo dõi bệnh tâm thần Banner Psychiatric Observation 575 E Earll Dr Scottsdale, AZ 85251 Điện thoại: 480-448-7600 Trung tâm chăm sóc sức khỏe hành vi St Luke’s Behavioral Health Center 1800 E Van Buren St Phoenix, AZ 85006 Điện thoại: 602-251-8535 Trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần khẩn cấp Connections AZ Urgent Psychiatric Care Center (UPC) 1201 S 7th Ave Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-416-7600 Trung tâm phục hồi RI International Recovery Response Center (RRC) 11361 N 99th Ave Peoria, AZ 85345 Điện thoại: 602-650-1212, nhấn Trung tâm cấp cứu tâm thần cộng đồng Community Bridges Community Psychiatric Emergency Center (CPEC) 358 E Javelina Ave Mesa, AZ 85210 Điện thoại: 1-877-931-9142 Chăm sóc thích hợp với văn hóa Những phần quan trọng quý vị sống, truyền thống quý vị, gọi chung “văn hóa q vị“ Truyền thống, di sản, tơn giáo, đức tin ngôn ngữ phần văn hóa q vị Chúng tơi khuyến khích nhà cung cấp dịch vụ hiểu rõ văn hóa cá nhân Điều giúp họ hiểu rõ giao tiếp dễ dàng với hội viên Mercy Maricopa Bác sĩ hay nhà cung cấp dịch vụ quý vị yêu cầu quý vị cho biết văn hóa quý vị Điều giúp quý vị bác sĩ lập kế hoạch điều trị tốt cho quý vị cho người thân gia đình quý vị Quý vị phải giúp bác sĩ nhà cung cấp dịch vụ quý vị hiểu rõ văn hóa quý vị, điều quan trọng quý vị gia đình Điều giúp bảo đảm quý vị cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu quý vị Quý vị nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ quý vị quý vị lập kế hoạch điều trị mục tiêu Nếu bác sĩ nhà cung cấp dịch vụ quý vị biết mục tiêu này, họ giúp quý vị đạt mục tiêu cách hữu hiệu Nhận thơng tin ngơn ngữ hình thức mà q vị hiểu Quý vị nên yêu cầu bác sĩ nhà cung cấp dịch vụ quý vị Mercy Maricopa cung cấp cho quý vị thông tin ngôn ngữ hình thức mà quý vị hiểu Một số ngơn ngữ hình thức gồm có tài liệu dịch tiếng Tây Ban Nha, thông dịch ngôn ngữ ký hiệu, dụng cụ phụ trợ tài liệu in cho người khiếm thị Quý vị gọi cho Ban Phục vụ hội viên Mercy Maricopa để yêu cầu tài liệu theo số 602‑586‑1841 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711 Mercy Maricopa Integrated Care West Valley Trung tâm Sức khỏe Gia đình El Mirage Family Health Center 12428 W Thunderbird Rd El Mirage, AZ 85335 Điện thoại: 623-344-6500 Trung tâm Sức khỏe Gia đình Avondale Family Health Center 950 E Van Buren St Avondale, AZ 85323 Điện thoại: 623-344-6800 Trung tâm Sức khỏe Gia đình Glendale Family Health Center 5141 W Lamar St Glendale, AZ 85301 Điện thoại: 623-344-6700 Trung tâm Sức khỏe Gia đình Maryvale Family Healthcare 4011 N 51st Ave Phoenix, AZ 85031 Điện thoại: 623-344-6900 East Valley Trung tâm Sức khỏe Gia đình Chandler Family Health Center 811 S Hamilton St Chandler, AZ 85225 Điện thoại: 480-344-6100 Trung tâm Sức khỏe Gia đình Mesa Family Health Center 59 S Hibbert Mesa, AZ 85210 Điện thoại: 480-344-6200 Trung tâm Sức khỏe Gia đình Guadalupe Family Health Center 5825 Calle Guadalupe Guadalupe, AZ 85283 Điện thoại: 480-344-6000 Central Valley Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe McDowell Healthcare Center 1144 E McDowell Rd Phoenix, AZ 85006 Điện thoại: 602-344-6550 88 Trung tâm Sức khỏe Gia đình Sunnyslope Family Health Center 934 W Hatcher Rd Phoenix, AZ 85021 Điện thoại: 602-344-6300 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Tồn diện Comprehensive Healthcare Center 2525 E Roosevelt St Phoenix, AZ 85008 Điện thoại: 602-344-1015 Trung tâm Sức khỏe Gia đình South Central Family Health Center 33 W Tamarisk St Phoenix, AZ 85041 Điện thoại: 602-344-6400 Trung tâm Sức khỏe Gia đình 7th Avenue Family Health Center 1205 S 7th Ave Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-344-6600 Y viện không cần hẹn 7th Avenue Walk‑In Clinic 1201 S 7th Ave Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-344-6655 Các Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Mountain Park Trang mạng: www.mountainparkhealth.org Baseline 635 E Baseline Rd Phoenix, AZ 85042 Điện thoại: 602-243-7277 Tempe 1492 S Mill Ave., 312 Tempe, AZ 85281 Điện thoại: 602-243-7277 Goodyear 140 N Litchfield Rd Goodyear, AZ 85338 Điện thoại: 602-243-7277 East Phoenix/Gateway 690 N Cofco Center Ct., Ste 230 Phoenix, AZ 85008 Điện thoại: 602-243-7277 Mercy Maricopa Integrated Care Maryvale 6601 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85033 Điện thoại: 602-243-7277 UMOM New Day Centers 3333 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008 Điện thoại: 602-275-7852 x230 Maricopa County Health Care For The Homeless (Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư Quận Maricopa) 220 S 12th Ave Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-372-2100 Trang mạng: www.maricopa.gov/publichealth/Services/Homeless/ Homeward Bound 2302 W Colter St Phoenix, AZ 85015 Điện thoại: 602-263-7654 Native American Community Health Center (Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đờng dành cho người Mỹ Bản địa) 4041 N Central Ave., Bldg C Phoenix, AZ 85012 Điện thoại: 602-279-5262 Trang mạng: www.nativehealthphoenix.org Armadillo Pediatric (Nhi khoa Armadillo) 515 W Buckeye Rd Phoenix, AZ 85003 Điện thoại: 602-257-9229 OSO Medical 378 N Litchfield Rd Goodyear, AZ 85338 Điện thoại: 623-925-2622 Phòng khám St Vincent De Paul Medical Clinic 420 W Watkins Rd Phoenix, AZ 85003 Điện thoại: 602-261-6868 Trang mạng: www.stvincentdepaul.net/programs/medical-clinic Nơi trú ẩn khẩn cấp Andre House Hộp thực phẩm khẩn cấp hình thức hỗ trợ khác 213 S 11th Ave Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-252-9023 Church on Fillmore – Nhà thờ đường Fillmore 745 W Fillmore St Phoenix, AZ 85007 Gọi để xem có phục vụ khơng: 602-252-1423 Mercy Maricopa Integrated Care Dịch vụ trú ẩn Central Arizona Shelter Services (CASS) 230 S 12th Ave Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-256-6945 x3059 Nhà cứu trợ Phoenix Rescue Mission 1801 S 35th Ave Phoenix, AZ 85009 Điện thoại: 602-233-3000 Tổ chức Save the Family 450 W 4th Pl Mesa, AZ 85201 Điện thoại: 480-898-0228 House of Refuge Sunnyslope (Nhà Nương thân Sunnyslope) 700 N Central Ave Phoenix, AZ 85020 Điện thoại: 602-678-0223 Trung tâm Phục vụ Gia đình Salvation Army Family Service Center 2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008 Điện thoại: 602-267-4130 Nhà trú ẩn Ozanam Manor 1730 E Monroe St Phoenix, AZ 85034 Điện thoại: 602-850-6900 Nhà trú ẩn Family Promise of Greater Arizona 7221 E Belleview St Scottsdale, AZ 85257 Điện thoại: 480-659-5227 Trung tâm sống tạm Transitional Living Centers 24 S McDonald St Mesa, AZ 85201 Điện thoại: 480-833-0143 89 I‑HELP Chandler (Chương trình giúp người vơ gia cư Chandler) 345 S California St Chandler, AZ 85225 Điện thoại: 480-963-1423 East Valley Women’s Shelter (A New Leaf) (Nhà trú ẩn cho phụ nữ East Valley) 149 N Mesa Dr Mesa, AZ 85201 Điện thoại: 480-969-1691 Trung tâm Thanh thiếu niên Tumbleweed Center for Youth 3707 N 7th St., Ste 305 Phoenix, AZ 85014 Đường dây khẩn cấp khủng hoảng hoạt động 24/24: 602-841-5799 Điện thoại: 602-271-9904 1-866-SAFE703 Community Housing Resources (Nguồn trợ giúp cộng đồng nhà ở) 4020 N 20th St., Ste 20 Phoenix, AZ 85016 Điện thoại: 602-631-9780 Phoenix Shanti Group 2345 W Glendale Ave Phoenix, AZ 85021 Điện thoại: 602-279-0008 La Mesita Family Homeless Shelter (Nhà trú ẩn dành cho gia đình vô gia cư La Mesita) 651 E Commonwealth Ave Chandler, AZ 85225 Điện thoại: 480-834-8723 Hội Cựu chiến binh Madison Street (Madison Street Veteran’s Association) 233 S 11th St Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-254-5752 Dana Center 731 W Dana Mesa, AZ 85210 Điện thoại: 480-461-1033 90 Các nguồn trợ giúp thực phẩm quần áo Trung tâm cho người cao niên Chicanos Por La Causa Senior Center Bữa ăn nóng dành cho người cao niên, giao tận nhà 1617 N 45th Ave Phoenix, AZ 85035 Điện thoại: 602-272-0054 Tổ chức phát thực phẩm thiện nguyện Cultural Cup Food Bank Phát hộp thực phẩm khẩn cấp miễn phí, túi gói thức ăn trưa, v.v 342 E Osborn Rd Phoenix, AZ 85012 Điện thoại: 602 266-8370 Trang mạng: www.culturalcup.com Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Nhà thờ First Pentecostal Church Community Center Phát đồ hộp, bữa ăn, v.v 2709 E Marguerite Ave Phoenix, AZ 85040 Điện thoại: 602-276-2126 Highways and Hedges Ministries Thứ hai-Thứ sáu, 30 sáng - chiều 2515 E Thomas Rd Phoenix, AZ 85016 Điện thoại: 602-212-0850 Tổ chức thiện nguyện phát thức ăn quần áo ICM Food and Clothing Bank Thứ hai-Thứ bảy, sáng - 11 trưa 501 S 9th Ave Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-254-7450 Tổ chức thiện nguyện phát thức ăn St Mary’s Food Bank Thu gom phát thực phẩm toàn tiểu bang, cung cấp hộp thực phẩm khẩn cấp, kho thực phẩm di động, điều hành chương trình dinh dưỡng trẻ em bếp ăn cộng đồng 2831 N 31st Ave Phoenix AZ 85009 Điện thoại: 602-242-3663 Mercy Maricopa Integrated Care Tổ chức thiện nguyện phát thức ăn United Food Bank 245 S Nina Dr Mesa, AZ 85210 Điện thoại: 480-926-4897 Tổ chức thiện nguyện phát thức ăn Trung tâm trợ giúp Foothills Food Bank and Resource Center 6038 E Hidden Valley Dr Cave Creek, AZ 85331 Gọi để xem có hội đủ điều kiện phục vụ khơng: 480-488-1145 Phòng ăn St Vincent de Paul Phòng ăn Gia đình Phoenix 420 W Watkins Road Phoenix, AZ 85003 Điện thoại: 602-266-4673 Sunnyslope 9227 N 10th Ave Phoenix, AZ 85021 Mesa 67 W Broadway Road Mesa, AZ 85210 Dịch vụ Nhân sinh Khn viên văn phòng Dịch vụ Nhân sinh 1075 W Jackson St Phoenix, AZ 85007 El Mirage 14016 N Verbana St El Mirage, AZ 85335 Nguồn trợ giúp nạn bạo lực gia đình Arizona Coalition Against Sexual and Domestic Violence (Liên minh Phòng chống Bạo lực Tình dục Bạo lực Gia đình) Giáo dục đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, bênh vực, đường dây bênh vực pháp lý khẩn cấp đường dây tư vấn pháp lý khẩn cấp Điện thoại: 602-279-2900; 1-800-782-6400; TTY 602-279-7270 Trang mạng: www.azcadv.org Rape, Abuse and Incest National Network (Hệ thống Trợ giúp Nạn nhân bị Cưỡng hiếp, Ngược đãi Loạn ln Tồn quốc) Cung cấp thơng tin, giới thiệu hỗ trợ qua điện thoại qua mạng cho nạn nhân bị cưỡng hiếp ngược đãi Điện thoại: 1-800-656-4673 Trang mạng: www.rainn.org Trung tâm Sojourner Center Cung cấp đường dây trợ giúp khủng hoảng 24 với thông tin nơi trú ẩn hoạch định cho an toàn, thực phẩm khẩn cấp, nơi ở, quần áo dịch vụ hỗ trợ khác cho gia đình bị ảnh hưởng bạo lực gia đình Trung tâm Sojourner Center cung cấp nhà tạm thời cho gia đình rời khỏi nơi trú ẩn Đồng thời, cung cấp dịch vụ bênh vực, tư vấn pháp lý thường dân chương trình giúp củng cố gia đình Đường dây nóng khủng hoảng: 602-244-0089; 602-889-1610, 602-244-0997 Trang mạng: www.sojournercenter.org National Domestic Violence Hotline (Đường dây khẩn cấp quốc gia bạo lực gia đình) Các người trả lời đường dây khẩn cấp sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân gọi đến thay cho nạn nhân để cung cấp, thông tin, lập kế hoạch an toàn can thiệp khủng hoảng giới thiệu đến quan tất 50 tiểu bang Thông tin cung cấp tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha Điện thoại: 1-800-799-7233; TTY 1-800-787-3224 Trang mạng: www.thehotline.org Mercy Maricopa Integrated Care 91 Organization for Non‑Violence Education (Tổ chức Giáo dục Chống Bạo lực) Cung cấp dịch vụ tư vấn cho cá nhân nhóm cách kềm chế tức giận bạo lực gia đình với giá $180/12 b̉i, tối đa 52 tuần Các buổi tư vấn xếp theo giới tính theo lệnh tòa Nhóm dành cho nam giới tổ chức vào Thứ hai hàng tuần East Valley Thứ tư hàng tuần Glendale; nhóm dành cho nữ giới tổ chức vào Thứ năm hàng tuần Glendale Điện thoại: 623-934-0696 Trang mạng: www.oneincusa.org Phúc lợi hỗ trợ việc làm Phúc lợi tàn tật 101 Phúc lợi tàn tật cung cấp cho quý vị công cụ thông tin bảo hiểm sức khỏe, phúc lợi việc làm Điện thoại: 1-866-304-WORK (9675) Trang mạng: www.az.db101.org My Family Benefits (Phúc lợi gia đình tơi) Thơng tin y tế, trợ cấp tiền mặt trợ giúp dinh dưỡng Điện thoại: 1-855-432-7587 1-855-heaplus Trang mạng: www.azdes.gov/myfamilybenefits Arizona Self Help (Chương trình Arizona Tự trợ giúp) Vào trang mạng 40 chương trình sức khỏe dịch vụ nhân sinh khác Trang mạng: www.arizonaselfhelp.org Arizona Workforce Connection (Chương trình giúp tìm việc làm) Cơng cụ tìm kiếm việc làm thiết kế dành cho người tìm việc, sinh viên, nhân viên quản lý hồ sơ, nhà tuyển dụng, nhà huấn luyện, chuyên gia tìm lực lượng lao động đối tượng khác tìm kiếm phúc lợi dịch vụ Điện thoại: 602-542-2460 Trang mạng: www.arizonaworkforceconnection.com Social Security and Disability Resource Center (Trung tâm An sinh Xã hội Trợ giúp cho Người khuyết tật) Cung cấp thông tin chương trình trợ cấp tàn tật liên bang, SSD (trợ cấp tàn tật an sinh xã hội, chiếu theo Tiêu đề II Đạo luật An sinh Xã hội) SSI (trợ cấp an sinh xã hội, chiếu theo Tiêu đề 16), ngồi trả lời câu hỏi phúc lợi hưu trí An sinh xã hội cung cấp liên kết nguồn trợ giúp Medicare chủ đề khác Trang mạng: www.ssdrc.com Dịch vụ nha khoa với lệ phí thấp Quận Maricopa Trung tâm y tế Mountain Park Health Center Cung cấp dịch vụ nha khoa cho bệnh nhân cũ phòng khám Baseline Maryvale Trang mạng: www.mountainparkhealth.org/our-services/dental/ Phòng khám Baseline Clinic 635 E Baseline Rd Phoenix, AZ 85042 Điện thoại: 602-243-7277 Trang mạng: www.mountainparkhealth.org/locations/baseline/ 92 Phòng khám Maryvale Clinic 6601 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85033 Điện thoại: 602-243-7277 Trang mạng: http://mountainparkhealth.org/locations/maryvale/ Mercy Maricopa Integrated Care Native American Community Health Centers (Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng dành cho Người Mỹ địa) Cung cấp dịch vụ khám tổng thể, tập trung vào bệnh nhân, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhạy cảm văn hóa dịch vụ khám sức khỏe, bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe miệng tâm thần, nâng cao sức khỏe phòng tránh bệnh tật Miền Trung 4041 N Central Ave., Bldg C Phoenix, AZ 85012 Điện thoại: 602-279-5262 Trang mạng: www.nativehealthphoenix.org Miền Tây 2423 W Dunlap Ave., Ste 140 Phoenix, AZ 85021 Điện thoại: 602-279-5351 Phòng khám nha khoa Đại học Phoenix College Dental Hygiene Clinic Cung cấp dịch vụ nha khoa phòng ngừa điều trị cho bệnh nhân hội đủ điều kiện, thực sinh viên giám sát giáo viên 1202 W Thomas Rd., Bldg R Phoenix, AZ 85013 Điện thoại: 602-285-7323 Trang mạng: www.pc.maricopa.edu Phòng khám St Vincent de Paul Phòng khám y khoa nha khoa miễn phí dựa nhu cầu khả cung cấp Chương trình cho mượn dụng cụ y tế cho người có lợi tức thấp Theo hẹn Trung tâm phục vụ Chandler Care Center Cung cấp dịch vụ xã hội tư vấn, chăm sóc miệng, dịch vụ y tế miễn phí cho trẻ em gia đình thơng qua học khu Chandler Unified School District 777 E Galveston Rd Chandler, AZ 85225 Điện thoại: 480-812-7900 Trang mạng: www.mychandlerschools.org Phòng khám nha khoa Bob and Renee Parsons Dental Clinic Chăm sóc miệng với chi phí thấp cho trẻ từ đến 18 tuổi, không đủ tiêu chuẩn nhận AHCCCS khơng có bảo hiểm tư nhân Mở cửa từ Thứ ba đến Thứ sáu Phụ huynh phải mang theo giấy tờ chứng minh lợi tức 1601 W Sherman St Phoenix, AZ 85007 Điện thoại: 602-271-9961 Trang mạng: www.bgcmp.org/dental.htm First Teeth First ‑ Văn phòng Chăm sóc sức khỏe miệng Quận Maricopa Chương trình First Teeth First cung cấp dịch vụ truy tầm bệnh miệng, giáo dục phụ huynh, đánh bóng fluoride giấy giới thiệu cho trẻ tuổi Quận Maricopa Điện thoại: 602-506-6842 Trang mạng: www.firstteethfirst.org 420 W Watkins Phoenix, AZ 85003 Điện thoại: 602-261-6868 Trang mạng: www.stvincentdepaul.net Phòng khám nha khoa Đại học Carrington College Dental Clinic Cung cấp dịch vụ chăm sóc miệng miễn phí cho trẻ từ t̉i 12 đến 17, thực sinh viên giám sát chương trình vệ sinh miệng trường, bao gồm chụp X-quang, làm đánh bóng 1300 S Country Club Dr Mesa, AZ 85210 Điện thoại: 480-717-3510 Mercy Maricopa Integrated Care 93 Các Từ ngữ định nghĩa Định nghĩa từ ngữ chương trình Arizona Health Care Cost Containment System, viết tắt AHCCCS (Hệ thống Hạn chế Chi phí Chăm sóc sức khỏe Arizona) quan thuộc tiểu bang giám sát chương trình thuộc Tiêu đề 19 (Medicaid), Tiêu đề 21 Dịch vụ Chăm sóc Dài hạn Arizona (ALTCS) Bác sĩ chăm sóc sức khỏe hành vi người mà quý vị lựa chọn để nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi từ người Có thể bao gồm bác sĩ, chuyên viên tư vấn, chuyên viên chăm sóc sức khỏe tâm thần/kỹ thuật viên khác trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần Bác sĩ chuyên khoa bác sĩ đủ điều kiện Hội đồng chứng nhận, tự công nhận bác sĩ chuyên khoa hành nghề chuyên khoa đặc biệt Qua mục đích định nghĩa này, Hội đồng chứng nhận có nghĩa bác sĩ hội đủ tất điều kiện, yêu cầu để chứng nhận chưa thi chưa cấp giấy chứng nhận Bác sĩ chuyên môn ngành y khoa bác sĩ đào tạo đặc biệt ngành y khoa liên quan đến dịch vụ thủ tục cụ thể, chữa trị cho số loại bệnh nhân độ tuổi định, số hệ thống thể số loại bệnh định Ban chăm sóc lâm sàng Ban chăm sóc trẻ em gia đình Ban phục hồi dành cho người lớn Bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm chi phí phát sinh từ bệnh tật thương tích người mà sống thể chất lành mạnh nguyên để có bảo hiểm Bảo hiểm thuốc theo toa thuốc theo toa kê chun viên đủ trình độ chun mơn, có đăng ký, làm việc với AHCCCS, phúc lợi dược phẩm, cần thiết mặt y tế phù hợp với luật liên bang tiểu bang kể 42 U.S.C 1396r-8 A.A.C R9-22-209 Bệnh tâm thần nghiêm trọng (Serious mental illness, SMI) tình trạng người từ mười tám t̉i trở lên người, chứng rối loạn tâm thần định nghĩa A.R.S § 36-501, thể chức hoạt động cảm xúc tâm thần khiếm khuyết cản trở đáng kể khả sinh sống họ cộng đồng không điều trị có dịch vụ hỗ trợ thời gian dài thời gian không xác định Nơi người này, tình trạng khuyết tật tâm thần nặng mức độ trầm trọng kéo dài, dẫn đến hạn chế lâu dài lực họ hoạt động sinh hoạt hàng ngày, mối quan hệ cá nhân, việc nội trợ, tự chăm sóc thân, việc làm giải trí Biện pháp giải kháng cáo thư thông báo định Mercy Maricopa kháng cáo Các dịch vụ chữa bệnh truyền thống vấn đề sức khỏe tâm thần lạm dụng dược chất cung cấp người chữa bệnh truyền thống đủ trình độ Những dịch vụ bao gồm việc sử dụng kỹ thuật thông thường hay tiên tiến nhằm giảm bớt căng thẳng cảm xúc mà hiển nhiên suy giảm khả sinh hoạt người Cần thiết mặt y tế, theo định nghĩa điều luật A.A.C 22 Điều 101, dịch vụ đài thọ cung cấp bác sĩ chuyên viên y tế có giấy phép hành nghề phạm vi chăm sóc sức khỏe, theo luật hành nghề Tiểu bang để ngăn ngừa bệnh tật, tàn tật tình trạng bất lợi khác bệnh trạng tiến triển, để kéo dài sống Chăm sóc điều dưỡng chun mơn hình thức chăm sóc nhà, cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng 24/24 cho người cần chăm sóc y tế và/hoặc trợ giúp mức đó.[1] Dịch vụ chăm sóc điều dưỡng 24/24 cung cấp để bảo đảm tất nhu cầu y tế nhu cầu cá nhân/hàng ngày giải 94 Mercy Maricopa Integrated Care Chăm sóc khẩn cấp loại y viện khơng cần lấy hẹn, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc ngoại trú sở y tế chuyên dụng khác với phòng cấp cứu truyền thống Các trung tâm chăm sóc khẩn cấp chủ yếu điều trị loại thương tích bệnh tật cần chăm sóc lập tức, không đủ nghiêm trọng để đến phòng cấp cứu (ER) Chăm sóc ngoại trú bệnh viện hình thức chăm sóc y tế giải phẫu thực bệnh viện mà bác sĩ không nghĩ quý vị lại bệnh viện qua đêm Trong số trường hợp, quý vị lại qua đêm bệnh viện, không nhập viện vào làm bệnh nhân nội trú (điều coi dịch vụ ngoại trú) Chăm sóc sức khỏe gia dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, dịch vụ nhân viên chăm sóc sức khoẻ nhà cung cấp, dịch vụ trị liệu vật liệu, thiết bị dụng cụ y tế mô tả 42 CFR 440.70 cung cấp cho hội viên nơi họ cư trú theo lệnh bác sĩ họ theo kế hoạch chăm sóc viết [42 CFR 440.70] Chăm sóc phòng cấp cứu bao gồm dịch vụ y tế đánh giá giúp ổn định bệnh nhân tình trạng cấp cứu y tế Chấp thuận cho phép điều trị việc quý vị đồng ý để người khác cấp dịch vụ cho quý vị Chấp thuận dịch vụ thủ tục sử dụng số dịch vụ không thuộc dạng cấp cứu phải chấp thuận trước quý vị nhận Chỉ thị trước giấy hướng dẫn nói lên mong muốn quý vị việc quý vị muốn hay khơng muốn loại dịch vụ chăm sóc Chia sẻ chi phí đề cập đến trách nhiệm trả mức phí bảo hiểm, tiền khấu trừ khoản đồng trả áp dụng cho RBHA Cho phép trước thủ tục mà Ban quản trị công ty có hợp đồng, tùy theo điều kiện áp dụng, cho phép trước, việc cung cấp dịch vụ đài thọ theo yếu tố gồm có, không giới hạn đến, cần thiết y tế, tiết kiệm chi phí, tuân thủ Điều luật điều khoản khác hợp đồng hành Sự chấp thuận trước không bảo đảm cho việc trả tiền (A.A.C.C R9-22-101) Chương trình tài liệu viết đầy đủ mô tả tất dịch vụ chăm sóc sức khỏe đài thọ dịch vụ hỗ trợ khơng thức khác mà bao gồm mục tiêu cá nhân, dịch vụ hỗ trợ gia đình, hoạt động phối hợp chăm sóc kế hoạch để giúp hội viên nâng cao phẩm chất sống Chuyên chở y tế cấp cứu phương tiện chuyên chở cấp cứu, gồm việc chuyên chở khởi đầu hệ thống đáp ứng cấp cứu 911, cung cấp xe cứu thương, máy bay cứu thương, tàu cứu thương để chăm sóc tình trạng cấp cứu hội viên trường hợp cấp cứu chuyên chở hội viên đến sở y tế thích hợp gần Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Hành vi Khu vực (Regional Behavioral Health Authorities, RBHA) quan quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có ký hợp đồng với Hệ thống Hạn chế Chi phí Chăm sóc Sức khỏe Arizona (Arizona Health Care Cost Containment System, AHCCCS) để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi khu vực định tiểu bang Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Hành vi Khu vực dành cho Bộ lạc (Tribal Regional Behavioral Health Authorities, TRBHA) lạc người Mỹ xứ có hợp đồng với AHCCCS để cung cấp thu xếp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi cho người hội đủ điều kiện cư dân Dân tộc lạc liên bang cơng nhận Cơ sở dành cho lạc 638 có nghĩa sở điều hành lạc xứ phép cung cấp dịch vụ chiếu theo quy định Công Luật 93-638 sửa đổi Mercy Maricopa Integrated Care 95 Dịch vụ bác sĩ dịch vụ thẩm định y tế, chữa trị giải phẫu cung cấp bác sĩ túy bác sĩ thể tởng qt có giấy phép hành nghề phạm vi thực hành Dịch vụ chăm sóc cấp cứu gồm dịch vụ điều trị nội trú ngoại trú đài thọ, cung cấp sau tình trạng y tế cấp cứu định nghĩa khởi phát đột ngột Những dịch vụ phải cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ đủ trình độ cần phải đánh giá ởn định tình trạng bệnh lý cấp cứu [42 CFR 438.114 (a)] Dịch vụ chăm sóc giai đoạn cuối đời chăm sóc để giảm đau hỗ trợ cho hội viên bác sĩ chứng nhận bị bệnh nan y sống khơng q sáu tháng Dịch vụ loại trừ, không đài thọ dịch vụ khơng đài thọ qua Chương trình bảo hiểm tiểu bang Chương trình Miễn trừ 1115, gồm có khơng giới hạn, dịch vụ vượt q giới hạn quy định, dịch vụ thử nghiệm dịch vụ không cần thiết mặt y tế Dịch vụ dụng cụ để khỏe mạnh thủ tục mà người hỗ trợ để có trì kỹ cần thiết cho đời sống nhằm giúp người đối phó cách hữu hiệu với nhu cầu cá nhân môi trường nâng cao mức độ hữu hiệu thể chất, tinh thần xã hội (A.R.S §36-551 (18)) Dịch vụ thiết bị phục hồi chức phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu chức hoạt động trị liệu âm ngữ, vật liệu để giúp cải thiện phục hồi chức người (A.A.C R9-22-101) Dịch vụ y tế dành cho người Mỹ xứ (Indian Health Service, IHS) có nghĩa quan thuộc Bộ y tế Dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ có trách nhiệm cung cấp dịch vụ y tế sức khỏe công cộng cho người Mỹ xứ Người xứ Alaska toàn quốc Chính phủ liên bang có nghĩa vụ pháp lý để cung cấp dịch vụ y tế trực tiếp lâu dài cho hầu hết người Mỹ xứ theo hiệp ước với Chính quyền lạc Đơn kháng cáo cấp tốc đơn kháng cáo cứu xét sớm đơn kháng cáo tiêu chuẩn để không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho mạng sống, sức khỏe khả đạt được, trì lấy lại chức hoạt động tối đa người Được ghi danh tiến trình trở nên hội đủ điều kiện để nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi cơng cộng Giấy giới thiệu bác sĩ PCP gửi quý vị đến bác sĩ chuyên khoa vấn đề cụ thể, thường vấn đề phức tạp Giấy phép y tế chấp thuận từ bác sĩ và/hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe quý vị trước nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác bao gồm, không giới hạn ở, xét nghiệm phòng thí nghiệm chụp X quang, lần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bác sĩ khác (xem giấy giới thiệu) Giấy ủy quyền có hiệu lực pháp lý giấy tuyên bố định người mà quý vị chọn để đưa định chăm sóc sức khỏe sức khỏe tâm thần cho quý vị quý vị làm điều Giới thiệu thủ tục (yêu cầu lời, thư, gửi qua fax dạng điện tử) mà qua bác sĩ quý vị “giới thiệu” quý vị đến bác sĩ khác để chăm sóc chuyên khoa Hành vi gian lận lạm dụng bác sĩ nhà cung cấp • Giả mạo hồ sơ yêu cầu trả tiền/những trường hợp phát sinh bao gồm mục sau đây: • Chỉnh sửa hồ sơ yêu cầu trả tiền • Đánh sai mã • Tính hóa đơn hai lần • Nộp sai liệu • Các hành động tài chính/hành mà bao gồm hạng mục sau đây: • Tiền lại • Giả mạo cấp, thành tích 96 Mercy Maricopa Integrated Care • • • • • • • Thông lệ ghi danh gian lận Báo cáo gian lận Trách nhiệm pháp lý bên thứ ba (Third Party Liability, TPL) Thông lệ đền bù gian lận Giả mạo dịch vụ mà bao gồm hạng mục sau đây: Tính hóa đơn cho dịch vụ/vật dụng tiếp liệu khơng cung cấp, Trình bày sai dịch vụ/vật dụng tiếp liệu Thay dịch vụ Hệ thống danh sách bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, bệnh viện mà Công ty ký hợp đồng trực tiếp thuê qua nhà hợp đồng phụ để chăm sóc sức khỏe cho hội viên Hệ thống than phiền hệ thống bao gồm thủ tục người ghi danh chương trình bảo hiểm than phiền, kháng cáo, tranh chấp việc trả tiền nhà cung cấp dịch vụ nơi sử dụng hệ thống Điều trần Công cấp Tiểu bang Hội viên người ghi danh với RBHA để nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi Kềm chế có nghĩa kềm chế trực tiếp, kềm chế máy móc thuốc sử dụng biện pháp kềm chế Kềm chế trực tiếp sử dụng sức lực mà không sử dụng thiết bị để hạn chế di chuyển thể tự người tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi Kềm chế máy móc thiết bị, vật dụng vải buộc gắn với tiếp xúc với thể người tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần mà người dễ dàng tháo bỏ hạn chế tự di chuyển người làm hạn chế tiếp cận thông thường với thể người Kềm chế thuốc kềm chế dược chất mà biện pháp điều trị tiêu chuẩn bệnh trạng vấn đề sức khỏe tâm thần người tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi cho dùng để kiểm soát hành vi người tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần để giảm nguy an toàn cho người người khác tạm thời hạn chế tự di chuyển người tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần Kháng cáo yêu cầu cứu xét lại định bất lợi phúc lợi Khiếu nại thể không hài lòng với khía cạnh dịch vụ chăm sóc q vị mà khơng phải định kháng cáo Khoản tiền đồng trả khoản tiền nhỏ mà quý vị trả nhận số dịch vụ đài thọ Lệ phí bảo hiểm số tiền mà cá nhân trả cho chương trình bảo hiểm sức khỏe hàng tháng Ngồi lệ phí bảo hiểm, cá nhân thường phải trả chi phí chăm sóc sức khỏe khác, khoản khấu trừ, tiền đồng trả đồng bảo hiểm Người đủ tiêu chuẩn hưởng Medicare (Qualified Medicare Beneficiary, QMB) dành cho hội viên đủ tiêu chuẩn tham gia AHCCCS Medicare, AHCCCS trả lệ phí bảo hiểm, tiền đồng bảo hiểm tiền khấu trừ Medicare Phần A Phần B Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc (PCP) bác sĩ cung cấp cho phép tất nhu cầu chăm sóc sức khỏe quý vị PCP quý vị giới thiệu quý vị đến gặp bác sĩ chuyên khoa quý vị cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc (primary care provider, PCP) cá nhân đáp ứng yêu cầu điều luật A.R.S §36-2901, người chịu trách nhiệm quản lý chăm sóc sức khỏe hội viên PCP bác sĩ theo định nghĩa người cấp giấy phép hành nghề với tư cách bác sĩ túy bác sĩ thể tổng quát theo điều luật A.R.S Tiêu đề 32, Chương 13 Chương 17, chuyên viên theo định nghĩa phụ tá bác sĩ cấp giấy phép hành nghề theo điều luật A.R.S Tiêu đề 32, Chương 25, y tá điều dưỡng chứng nhận cấp giấy phép hành nghề theo luật A.R.S Tiêu đề 32, Chương 15 PCP phải cá nhân, nhóm, hay hiệp hội nhóm người, y viện Mercy Maricopa Integrated Care 97 Nhà cung cấp dịch vụ khơng tham gia chương trình người tổ chức cung cấp dịch vụ theo quy định điều luật A.R.S §36-2901 khơng có hợp đồng phụ với Cơng ty có hợp đồng với AHCCCS Nhà cung cấp dịch vụ cá nhân thực thể có hợp đồng với AHCCCS Cơng ty có hợp đồng để cung cấp dịch vụ đài thọ cho hội viên theo quy định điều luật A.R.S §36-2901 nhà hợp đồng phụ nhà cung cấp dịch vụ theo quy định A.R.S §36-2901 Nhà cung cấp dịch vụ hệ thống nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc bác sĩ khơng có hợp đồng với không ủy quyền Mercy Maricopa để cung cấp dịch vụ cho hội viên Mercy Maricopa Nhà cung cấp dịch vụ tham gia chương trình người thực thể có tham gia hệ thống cơng ty có hợp đồng Nhập viện trường hợp đưa vào, thời gian sở chăm sóc sức khỏe cấp phép hoạt động bệnh viện theo quy định R9-22-101 Nhĩ châm cung cấp bác sĩ hành nghề châm cứu chứng nhận, người sử dụng kim châm cứu tai để điều trị chứng nghiện rượu, lạm dụng dược chất lệ thuộc chất gây nghiện Sắp xếp dịch vụ theo thứ tự ưu tiên thủ tục mà RBHA dùng việc xác định cách sử dụng nguồn ngân quỹ có tiểu bang Sự cách ly việc giam hãm khơng tự nguyện người tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần phòng khu vực mà người khơng thể rời nhận thấy cách hợp lý nơi ngăn chặn người rời Than phiền trường hợp hội viên bày tỏ khơng hài lòng với vấn đề ngồi định bất lợi phúc lợi chương trình Q vị nộp đơn than phiền lời thư viết cho nhân viên Mercy Maricopa Quý vị gọi Ban Phục vụ hội viên theo số 602-586-1841 1-800-564-5465; (TTY/TDD) 711 Than phiền bao gồm, không giới hạn ở, vấn đề liên quan đến: • Phẩm chất dịch vụ chăm sóc • Trường hợp khó sử dụng dịch vụ khơng có dịch vụ • Mối quan hệ cá nhân (thí dụ, nhà cung cấp dịch vụ nhân viên thơ lỗ, trở ngại văn hóa thiếu tế nhị) • Hồ sơ yêu cầu trả tiền hóa đơn • Khơng tơn trọng quyền hội viên Than phiền/Yêu cầu điều tra dành cho người xác định mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng họ cảm thấy quyền bị xâm phạm Thiết bị y tế lâu bền (DME) thiết bị mà: • Có thể sử dụng nhiều lần • Được sử dụng chủ yếu cho mục đích y tế • Thường khơng có ích với người người khơng bị ốm bị thương • Dễ sử dụng nhà • Một số ví dụ nạng, xe lăn khung tập Thông báo Quyết định Bất lợi Phúc lợi thông báo mà quý vị nhận định dự kiến định bất lợi RBHA nhà cung cấp dịch vụ đưa liên quan đến dịch vụ 98 Mercy Maricopa Integrated Care Thuốc theo toa loại thuốc theo toa theo định nghĩa A.R.S § 32-1901 kê chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho hội viên chương trình bảo hiểm để điều trị bệnh trạng người Tiêu đề 19 (Medicaid; gọi AHCCCS) bảo hiểm y tế, nha khoa chăm sóc sức khỏe hành vi cho người lớn, trẻ em gia đình có lợi tức thấp Tiêu đề 21 (cũng gọi AHCCCS) bảo hiểm y tế, nha khoa chăm sóc sức khỏe hành vi cho trẻ em 19 t̉i có lợi tức thấp, khơng có bảo hiểm khác người không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm theo Tiêu đề 19 (Medicaid) Tình phòng ngừa từ bác sĩ nhà cung cấp dịch vụ biến chứng nhầm lẫn gây tình trạng bệnh viện, nhân viện bệnh viện chuyên viên y tế, tác động xấu đến sức khỏe hội viên Những tình trạng liệt kê Cẩm nang hướng dẫn Chính sách y tế AHCCCS, Chương 1000 Tình trạng y khoa cấp cứu bệnh trạng biểu triệu chứng cấp tính nghiêm trọng (bao gồm đau dội) mà người bình thường thận trọng, có kiến thức trung bình sức khỏe y học, dự đốn hợp lý thiếu chăm sóc y tế dẫn đến kết là: A) Đặt sức khỏe bệnh nhân (hoặc phụ nữ mang thai sức khỏe thai phụ thai nhi) tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng B) Suy giảm nghiêm trọng chức thể C) Rối loạn chức nghiêm trọng quan nội tạng phận thể Toa thuốc thị dùng thuốc từ bác sĩ quý vị Toa thuốc cho qua điện thoại viết giấy Trường hợp cấp cứu tình y tế gây vấn đề nghiêm trọng sức khỏe chí tử vong không điều trị Định nghĩa dịch vụ chăm sóc thai sản Bác sĩ sản/phụ khoa (OB/GYN) bác sĩ chăm sóc cho phụ nữ thời kỳ mang thai, sinh đẻ, sau sinh khám cho phụ nữ khỏe mạnh Chăm sóc hậu sản dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp đến 60 ngày sau sinh Chăm sóc thai sản bao gồm dịch vụ tư vấn trước mang thai cần thiết mặt y tế, chăm sóc mang thai, xét nghiệm tiền sản, dịch vụ chăm sóc chuyển sinh đẻ chăm sóc hậu sản • Cần thiết mặt y tế dịch vụ đài thọ để ngăn ngừa bệnh tật, tình trạng khuyết tật tình trạng sức khỏe yếu khác tiến triển chúng để kéo dài sống • Phương tiện chuyên chở cần thiết mặt y tế đưa đón quý vị đến dịch vụ y tế bắt buộc Chăm sóc tiền sản dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp suốt thai kỳ Dịch vụ chăm sóc có ba phần chính: • Đánh giá rủi ro sớm liên tục • Khuyến khích giáo dục sức khỏe • Giám sát, can thiệp theo dõi y tế Chăm sóc thai sản bao gồm xác nhận việc có thai, chăm sóc tiền sản, dịch vụ chăm sóc chuyển dạ/sinh đẻ chăm sóc hậu sản Chuyên viên hành nghề y tế chuyên viên điều dưỡng chứng nhận hộ sinh, phụ tá bác sĩ chuyên viên điều dưỡng khác Phụ tá bác sĩ y tá hành nghề định nghĩa A.R.S Tiêu đề 32, Chương 25 15 tương ứng Mercy Maricopa Integrated Care 99 Dịch vụ tư vấn trước mang thai, phần việc khám sức khỏe dành cho phụ nữ khỏe mạnh, cung cấp cần thiết mặt y tế Dịch vụ tư vấn trọng vào việc phát sớm quản lý yếu tố nguy trước mang thai Dịch vụ gồm nỗ lực tác động đến hành vi ảnh hưởng đến thai nhi (ngay trước xác nhận có thai), chăm sóc sức khỏe định kỳ Mục đích dịch vụ tư vấn trước mang thai để bảo đảm người phụ nữ khỏe mạnh trước mang thai Dịch vụ không bao gồm xét nghiệm di truyền Kế hoạch hóa gia đình dịch vụ giáo dục điều trị cho hội viên tự nguyện chọn phương pháp trì hỗn ngừa thai Nữ hộ sinh cấp phép người Hệ thống Hạn chế Chi phí Chăm sóc Sức khỏe Arizona (Arizona Health Care Cost Containment System, AHCCCS) cấp phép để cung cấp dịch vụ chăm sóc thai sản chiếu theo Quy chế sửa đởi Arizona (A.R.S.) Tiêu đề 36, Chương 6, Điều Tiêu đề 9, Chương 16 Bộ luật hành Arizona (Loại nhà cung cấp không bao gồm y tá hộ sinh chứng nhận Ủy ban điều dưỡng cấp phép hành nghề y tá hộ sinh trợ lý bác sĩ Ủy ban y tế Arizona cấp phép) Phối hợp dịch vụ chăm sóc thai sản bao gồm hoạt động có liên quan đến dịch vụ chăm sóc thai sản sau đây: xác định nhu cầu y tế xã hội hội viên thông qua thẩm định đánh giá rủi ro; phát triển kế hoạch chăm sóc thiết kế nhằm giải nhu cầu đó; điều phối việc giới thiệu hội viên đến nhà cung cấp dịch vụ bác sĩ nguồn trợ giúp cộng đồng thích hợp; theo dõi việc giới thiệu để bảo đảm dịch vụ nhận; sửa đổi kế hoạch chăm sóc thích hợp Quản lý trường hợp sản khoa (OB) quản lý trường hợp sản khoa giúp cho bà mẹ mang thai có nguồn hỗ trợ thích hợp cộng đồng Những nguồn hỗ trợ gồm: • Chương trình dinh dưỡng dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh trẻ em (Chương trình Women, Infants and Children, WIC) • Các lớp dạy cha mẹ ni dạy • Cai hút thuốc, quản lý trường hợp trẻ em tuổi vị thành niên mang thai, nhà tạm trú tư vấn lạm dụng chất gây nghiện Nhân viên hỗ trợ, khuyến khích việc giữ hẹn khám thai đưa kế hoạch điều trị y tế Thai kỳ có rủi ro cao đề cập đến thai kỳ người mẹ, thai nhi trẻ sơ sinh có nguy dự đốn có nguy mắc bệnh tử vong ngày cao trước sau sinh Rủi ro cao xác định thông qua việc sử dụng công cụ đánh giá rủi ro y tế tiêu chuẩn hóa Cơng ty Bảo hiểm y tế Arizona (Medical Insurance Company of Arizona, MICA) Hiệp hội bác sĩ sản phụ khoa Hoa Kỳ (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) Y tá hộ sinh chứng nhận (CNM) chứng nhận Hiệp hội y tá hộ sinh Hoa Kỳ (ACNM) qua kỳ thi chứng nhận quốc gia Ban điều dưỡng tiểu bang cấp phép để hành nghề Arizona Các CNM quản lý độc lập dịch vụ chăm sóc dành cho phụ nữ mang thai trẻ sơ sinh, cung cấp dịch vụ chăm sóc tiền sản, chuyển dạ, hậu sản, phụ khoa chăm sóc trẻ sơ sinh hệ thống chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ tư vấn y tế, phối hợp quản lý quản lý việc giới thiệu giới thiệu 100 Mercy Maricopa Integrated Care Ghi chú: Mercy Maricopa Integrated Care 101 Ghi chú: 102 Mercy Maricopa Integrated Care ... nang Hội viên Mercy Maricopa Integrated Care i ii Mercy Maricopa Integrated Care Mục lục Giới thiệu Chào mừng quý vị đến với chương trình Mercy Maricopa Integrated Care .1... Định nghĩa dịch vụ chăm sóc thai sản .99 Mercy Maricopa Integrated Care Giới thiệu Chào mừng quý vị đến với chương trình Mercy Maricopa Integrated Care Nối kết quý vị với chăm sóc, dịch vụ... trong: • Các chương trình bảo hiểm sức khỏe • Chăm sóc thai sản Mercy Maricopa Integrated Care Trang mạng Mercy Maricopa Integrated Care Quý vị vào trang mạng chúng tơi www.mercymaricopa.org Q vị
- Xem thêm -

Xem thêm: MMIC Integrated Handbook Vietnamese 2018, MMIC Integrated Handbook Vietnamese 2018

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay