QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

92 18 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 20:02

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm CP Cổ phần GRDP Tổng sản phẩm địa bàn (Gross Regional Domestic Product) GTTT Giá trị tăng thêm GTSX Giá trị sản xuất GP Giấy phép KT-XH Kinh tế - xã hội MTV Một thành viên SXCN Sản xuất công nghiệp SX Sản xuất TP Thành phố TX Thị xã TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMBLHH&DTDVTD Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng TM&DV Thương mại Dịch vụ ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Biểu đồ 1.1: Chuyển dịch cấu tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006 – 2014 .8 Bảng 1.1: Số lượng sở bán buôn sản phẩm rượu cấp phép đến tháng 12/2014 phân theo địa bàn 18 Bảng 1.2: Số lượng sở bán lẻ sản phẩm rượu cấp phép đến hết tháng 12/2014 phân theo địa bàn 18 Bảng 1.3: Doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu phân theo địa bàn theo loại hình doanh nghiệp 19 Bảng 1.4: Doanh nghiệp, sở bán lẻ sản phẩm rượu phân theo địa bàn theo loại hình kinh doanh 20 Biểu đồ 1.2: Tỷ trọng sở bán lẻ sản phẩm rượu phân theo tính chất địa điểm bán 20 Bảng 1.5: Một số tiêu hệ thống sở bán lẻ sản phẩm rượu 21 Bảng 1.6: Những nhãn hiệu rượu phân phối, 23 bán buôn thị trường tỉnh Vĩnh Phúc 23 Bảng số 1.7: Số lượng doanh nghiệp, sở sản xuất rượu thủ cơng phân theo loại hình địa bàn .26 Bảng 1.8: Diện tích nhà xưởng sở sản xuất rượu thủ cơng .27 Hình số 1.1: Cơng nghệ nguyên liệu lên men chưng cất rượu thủ công công ty TNHH Hải Phú Ngọc 28 Bảng 1.9: Trình độ thiết bị công nghệ sản xuất rượu công nghiệp .30 Bảng 1.10: Sản lượng rượu sản xuất công nghiệp sở sản xuất cấp phép địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30 Bảng 1.11: Sản phẩm chủ lực ngành sản xuất rượu .33 Bảng 1.12: Sản lượng rượu sản xuất 34 Bảng 2.2: Dự báo số tiêu lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc 51 Bảng 3.1: Phương án quy hoạch tăng trưởng sản xuất rượu .64 Bảng 3.2: Số lượng giấy phép tối đa cấp cho sở bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu đến năm 2020 .69 Bảng 3.3: Số lượng giấy phép tối đa cấp cho sở bán lẻ sản phẩm rượu đến năm 2020 phân địa bàn 69 MỤC LỤC PHẦN THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC I CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.2 Điều kiện kinh tế .7 1.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế chung tỉnh Vĩnh Phúc 1.2.2 Thực trạng ngành sản xuất 1.2.3 Thực trạng ngành, lĩnh vực khác 10 iii 1.3 Điều kiện xã hội 14 1.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn yếu tố phát triển mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .16 1.4.1 Thuận lợi .16 1.4.2 Khó khăn .16 II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC .17 2.1 Thực trạng mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu .17 2.1.1 Thực trạng sở kinh doanh sản phẩm rượu 17 2.1.2 Thực trạng sở sản xuất sản phẩm rượu 24 2.1.3 Sản phẩm rượu chủ lực thị trường tiêu thụ ngành sản xuất rượu tỉnh Vĩnh Phúc 32 2.2 Vấn đề quản lý sản xuất kinh doanh rượu địa bàn tỉnh .34 2.3 Khái quát trạng môi trường mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 35 III ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA .36 3.1 Về mạng lưới sở sản xuất rượu 36 3.2 Về mạng lưới sở kinh doanh sản phẩm rượu tỉnh Vĩnh Phúc 38 3.3 Vấn đề đặt 39 PHẦN .41 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 41 I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ NĂM 2030 41 1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 41 1.1.1 Quan điểm, định hướng phát triển 41 1.1.2 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu .41 1.2 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực liên quan 42 II CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUÂT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU 45 2.1 Chiến lược phát triển ngành rượu, bia, nước giải khát 45 2.2 Tác động sách hành sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu đến hệ thống sản xuất bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu .46 III DỰ BÁO KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM RƯỢU CỦA TỈNH VĨNH PHÚC .49 3.1 Dự báo tiêu thụ sản phẩm rượu sở phát triển dân số, phong tục thị hiếu người dân tỉnh 49 iv 3.2 Dự báo xu hướng phát triển mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 52 Cơ hội thách thức phát triển mạng lưới sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 năm 2030 54 4.1 Cơ hội 54 4.2 Thách thức 54 PHẦN .56 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 56 I QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 56 1.1 Quan điểm mục tiêu phát triển 56 1.1.1 Quan điểm phát triển .56 1.1.2 Mục tiêu phát triển 57 1.2 Định hướng quy hoạch sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu .59 1.2.1 Định hướng quy hoạch sở sản xuất sản phẩm rượu 59 1.2.2 Định hướng phát triển mạng lưới sở kinh doanh sản phẩm rượu 60 1.2.3 Định hướng phát triển công tác quản lý Nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn 61 II QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 61 2.1 Quy hoạch mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu .61 2.1.1 Quy hoạch mạng lưới sở sản xuất sản phẩm rượu 61 2.1.2 Quy hoạch mạng lưới sở kinh doanh sản phẩm rượu .66 2.2 Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, nhu cầu diện tích đất xây dựng mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 72 2.2.1 Nhu cầu sử dụng đất tối thiểu .72 2.2.2 Nhu cầu vốn tối thiểu 74 PHẦN .75 GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 75 I CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU 75 1.1 Các sách, giải pháp đầu tư .75 1.2 Chính sách hỗ trợ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định hành .75 1.3 Các giải pháp nâng cao lực quản lý Nhà nước quản lý đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu 76 1.4 Chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 78 1.5 Giải pháp an tồn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy bảo vệ môi trường 79 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH .81 v 2.1 Công bố quy hoạch .81 2.2 Kiến nghị phân công thực 81 PHỤ LỤC 84 vi MỞ ĐẦU Sự cần thiết lập quy hoạch Rượu mặt hàng kinh doanh hạn chế Đây sản phẩm mà lạm dụng gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống, tinh thần người dân, xã hội nên việc sản xuất, kinh doanh rượu đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ khâu sản xuất, nhập phân phối, Do phong tục, thói quen, mức sống, thu nhập người dân ngày tăng nên năm qua nhu cầu sử dụng rượu tăng lên, theo đó, hệ thống sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phát triển nhanh Các sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu ngày tăng số lượng, địa bàn phân bố Trong đó, số lượng sở, hộ gia đình sản xuất rượu thủ cơng tự nấu sở bán lẻ chưa cấp phép lớn Nhà nước ban hành văn pháp luật quy định việc sản xuất kinh doanh sản phẩm chưa quy hoạch nên hệ thống sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều bất cập, như: phân bố chưa hợp lý, sở kinh doanh phát triển cách tự phát, trình độ kỹ thuật thiết bị sở không đáp ứng tiêu chuẩn qui định, gây khó khăn cho công tác quản lý nguồn gốc, xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm Như vậy, hệ thống chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu tương lai Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20162020, đến năm 2020 Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển nước, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch khu vực nước Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân (theo giá so sánh 2010) đạt 7,4 – 8,0%/năm, giá trị tăng thêm tăng bình quân 8,0 – 8,5% GRDP bình quân đầu người (giá hành) năm 2020 đạt khoảng 5.200 – 5.300 USD Các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế năm tới tác động trực tiếp gián tiếp đến phát triển hệ thống sở kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh, như: - Dân số gia tăng, thu nhập đời sống dân cư cải thiện, làm tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm rượu đảm bảo chất lượng tầng lớp dân cư địa bàn tỉnh - Việc quy hoạch, phân bố lại vùng sản xuất, khu dân cư tác động đến mật độ phân bố sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu - Các yêu cầu kỹ thuật mặt hàng kinh doanh có điều kiện ngày coi trọng quản lý nghiêm ngặt ảnh hưởng đến qui mô, tốc độ phát triển, vốn đầu tư sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu Những vấn đề thực tiễn mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu dự báo tác động tình hình kinh tế - xã hội đặt yêu cầu hoàn thiện hệ thống sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh từ đến năm 2020 không phương diện số lượng, địa điểm xây dựng sở mà phương diện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức quản lý, Do vậy, việc quy hoạch hệ thống sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu cấp thiết trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thực Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 Chính phủ sản xuất, kinh doanh rượu Các lập quy hoạch - Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 Thủ tướng phủ việc lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu - Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh Nghị định số 59/2006/NĐ-CP - Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 Chính phủ nhãn hàng hóa - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật An toàn thực phẩm - Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 Chính phủ sản xuất, kinh doanh rượu; Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 Bộ Công Thương quy định chi tiết số điều Nghị định 94/2012/NĐ-CP - Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/2/2014 Thủ tướng Chính phủ sách quốc gia phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 - Quyết định 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 Bộ Y Tế việc ban hành “Quy chế công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm” - Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 23/05/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Sông Hồng đến năm 2020; - Quyết định số 2219/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 Bộ Công Thương việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” - Thơng tư 17/2010/TT-BCT ngày 5/5/2010 Bộ Công Thương Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại - Quy chuẩn Việt Nam số QCVN6-3: 2010/BYT ban hành taị Thông tư số 45/2010/TT-BYT ngày 22/12/2010 Bộ Y Tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sản phẩm đồ uống có cồn - Các tiêu chuẩn quản lý môi trường (Hệ thống quản lý môi truờng theo ISO 14000) - Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến 2030 - Quyết định số 1059/QĐ-CT ngày 03/05/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt đề cương dự toán lập Quy hoạch mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Các văn Luật khác có liên quan đến lĩnh vực: Thương mại, Doanh nghiệp, Xây dựng, Đất đai, Mơi trường, Phòng cháy chữa cháy, - Số liệu thống kê, số liệu điều tra, khảo sát, 3 Mục tiêu quy hoạch - Quy hoạch nhằm xác định tiềm năng, lợi để phát triển ngành sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu tỉnh Vĩnh Phúc Từ đó, xây dựng định hướng phát triển phân bố hệ thống sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh phù hợp với trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ sử dụng sản phẩm rượu thời kỳ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 - Quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đảm bảo cung cấp sản phẩm đạt chất lượng cao an toàn vệ sinh thực phẩm Cụ thể tạo điều kiện cho cơng tác quản lý chặt chẽ hộ gia đình sản xuất, kinh doanh rượu thủ công tuân thủ theo Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Thông tư số 60/TT-BCT - Làm sở để quản lý lập kế hoạch phát triển hệ thống sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Đối tượng phạm vi nghiên cứu quy hoạch - Đối tượng: hệ thống sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Xây dựng quy hoạch địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc + Về thời gian: Đánh giá thực trạng đến năm 2014 - 2015; thời gian quy hoạch đến năm 2020, có phân kỳ theo giai đoạn năm, định hướng chủ yếu đến năm 2030 Phương pháp - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp thống kê - Phương pháp chuyên gia Kết cấu quy hoạch Ngoài phần mở đầu, kết cấu quy hoạch gồm bốn phần sau: Phần I: Thực trạng mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Phần II: Dự báo triển vọng phát triển mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh Giai đoạn 2021-2030 Tam Dương trở thành quận đô thị Vĩnh Phúc có tốc độ qui mơ phát triển kinh tế tốp đầu tỉnh Quy hoạch tới năm 2020, huyện Tam Dương cấp phép tối đa cho 186 doanh nghiệp, sở bán lẻ rượu + Huyện Bình Xun huyện trọng điểm phát triển cơng nghiệp đô thị tỉnh Vĩnh Phúc Hiện địa bàn huyện có 12 sở bán lẻ sản phẩm rượu cấp phép Đến năm 2020, dự báo dân số huyện Bình Xuyên đạt 160.547 người Đồng thời, huyện Bình Xuyên trở thành đơn vị hành cấp quận thị Vĩnh Phúc tương lai Quy hoạch tới năm 2020, huyện Bình Xuyên cấp phép tối đa cho 163 doanh nghiệp, sở bán lẻ rượu + Huyện Yên Lạc chưa sở bán lẻ sản phẩm rượu cấp phép Đến năm 2020, dự báo dân số huyện Yên Lạc đạt 160.100 người Trong tương lai Lập Thạch trở thành huyện ngoại thành TP Vĩnh Yên hướng phát triển tập trung mạnh cho công nghiệp dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu người dân đô thị Quy hoạch tới năm 2020, huyện Yên Lạc cấp phép tối đa cho 161 doanh nghiệp, sở bán lẻ rượu + Huyện Vĩnh Tường có sở bán lẻ sản phẩm rượu cấp phép Đến năm 2020, dự báo dân số Vĩnh Tường đạt 212.740 người Quy hoạch tới năm 2020, huyện Vĩnh Tường cấp phép tối đa cho 214 doanh nghiệp, sở bán lẻ rượu + Huyện Sơng Lơ chưa có sở bán lẻ sản phẩm rượu cấp phép Đến năm 2020, dự báo dân số huyện Sông Lô đạt 100.635 người Quy hoạch tới năm 2020, huyện Sông Lô cấp phép tối đa cho 101 doanh nghiệp, sở bán lẻ rượu 2.2 Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, nhu cầu diện tích đất xây dựng mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 2.2.1 Nhu cầu sử dụng đất tối thiểu Nhu cầu sử dụng đất tối thiểu với doanh nghiệp, sở sản xuất rượu: Diện tích chiếm đất thời doanh nghiệp, sở sản xuất rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 9.450 m 2, 8.200 m2 sản xuất rượu công nghiệp 1.250 m2 sản xuất rượu thủ công Dự kiến đến năm 2020, tổng diện tích chiếm đất doanh nghiệp, sở sản xuất rượu khoảng từ 42.500 đến 45.000 m Trong đó, diện tích sản xuất rượu cơng nghiệp đạt khoảng 10.000 m 2, diện tích sản xuất rượu 72 thủ công (được cấp phép) tăng mạnh, gia tăng số sở cấp phép (ước có khoảng 650-700 sở cấp phép, diện tích bình qn khoảng 50 m2/cơ sở), đạt 32.500-35.000 m2 Theo Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán bn sản phẩm rượu tồn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, nhu cầu sử dụng đất tối thiểu doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu khoảng 100 m 2, Trong đó, diện tích kho tối thiểu 50 m2, diện tích phòng làm việc tối thiểu khoảng 25 m2; diện tích phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm khoảng 25 m Như vậy, với doanh nghiệp cấp phép, hoạt động có diện tích khoảng 1.200 đến 1.500 m2 dự kiến phát triển thêm khoảng doanh nghiệp cấp phép từ tới năm 2020 nhu cầu sử dụng đất tối thiểu với doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc 1.400 đến 1.700 m2 Nhu cầu sử dụng đất tối thiểu với doanh nghiệp, sở bán lẻ rượu: Một điểm bán lẻ rượu thực chất gồm nơi bán hàng (trưng bày rượu) kho Tuy khơng có quy định cụ thể diện tích, song qua khảo sát nhận thấy, diện tích tối thiểu điểm bán lẻ sản phẩm rượu thời khoảng từ đến m (khơng tính phần diện tích khác địa điểm mà sở bán lẻ rượu đặt diện tích bán hàng tạp hóa khác …) Như vậy, diện tích chiếm đất tối thiểu doanh nghiệp, sở bán lẻ rượu đến năm 2020 khoảng 7.000 đến 9.000 m2 Nhu cầu sử dụng đất tối thiểu đến năm 2020 Doanh nghiệp/cơ sở Tổng diện tích chiếm đất năm 2014 Nhu cầu sử dụng đất tối thiểu đến năm 2020 Doanh nghiệp, sở sản xuất rượu 9.450 42.500-45.000 - Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp 8.200 10.000 - Cơ sở sản xuất rượu thủ công 1.250 32.500-35.000 1.200 – 1.500 1.400-1.700 Doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu Doanh nghiệp, sở bán lẻ sản phẩm rượu 7.000 – 9.000 Đa phần diện tích đất sử dụng để bán buôn, bán lẻ sản xuất rượu thủ cơng phần diện tích nhỏ, nằm khn viên gia đình cửa hàng nên việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất xảy Với doanh nghiệp, sở sản xuất rượu, đặc biệt sản xuất rượu công nghiệp, xin giấy phép sản xuất, diện tích đất nằm diện phải thu 73 hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng chủ đầu tư phải kê khai quan cấp phép kết hợp với Sở/ Phòng Tài ngun mơi trường để rà sốt, xác định quy mơ diện tích, vị trí cần đầu tư xây dựng để đăng ký nhu cầu sử dụng đất, kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thị, thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 2.2.2 Nhu cầu vốn tối thiểu - 100% nguồn vốn xây dựng hệ thống sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vốn doanh nghiệp tư nhân, vốn dân - Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Qua khảo sát, đầu tư tối thiểu cho doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp khoảng 30 tỷ đồng Trong giai đoạn 2016-2020, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hoạt động dự kiến đầu tư, nâng cấp khoảng 11,2 tỷ đồng Dự kiến có doanh nghiệp đầu tư sản xuất với vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư sản xuất rượu công nghiệp khoảng 41,2 tỷ đồng Đối với doanh nghiệp, sở sản xuất rượu thủ công: vốn đầu tư ban đầu với sở sản xuất thủ cơng quy mơ nhỏ bình qn khoảng 50 triệu đồng Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư sản xuất rượu thủ công khoảng 30 tỷ đồng - Đối với sở bán buôn sản phẩm rượu, quy định sở phải có lực tài tối thiểu 300 triệu đồng trở lên Đối với sở bán lẻ sản phẩm rượu, qua khảo sát, đầu tư tối thiểu cho sở khoảng 10-15 triệu đồng Tổng vốn đầu tư cho sở bán lẻ rượu tối đa 12 tỷ đồng (tính với số lượng cấp tối đa) 74 PHẦN GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH I CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU 1.1 Các sách, giải pháp đầu tư - Khuyến khích doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế đầu tư công nghệ tiên tiến, thiết bị đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định nhà nước sản xuất, kinh doanh rượu - Tỉnh hỗ trợ phần kinh phí từ ngân sách cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo vốn đầu tư sở vật chất, kỹ thuật nhằm nâng cao lực cho quan nghiên cứu sở đào tạo - UBND tỉnh tạo điều kiện cho dự án đầu tư xử lý môi trường doanh nghiệp vay vốn tín dụng nhà nước, vốn ODA vốn quỹ môi trường - Các tổ chức tín dụng cần quan tâm đầu tư vốn cho doanh nghiệp có dự án khả thi, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu 1.2 Chính sách hỗ trợ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định hành Hướng dẫn cụ thể cho thương nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu việc đảm bảo thực yêu cầu điều kiện tham gia sản xuất, kinh doanh rượu yêu cầu tối thiểu diện tích, mặt bằng, thiết bị kỹ thuật, nhà kho, phương tiện vận tải, … Hỗ trợ, hướng dẫn thương nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu thực đầy đủ chế báo cáo hàng năm đột xuất theo yêu cầu quan quản lý nhà nước Đối với thương nhân sản xuất, bán buôn lâu năm, chấp hành tốt qui định pháp luật, có nhu cầu thuê thuê đất làm cửa hàng, thuê kho để chứa sản phẩm rượu xem xét áp dụng chế: giảm tiền thuế sử dụng đất, miễn tiền thuê đất khoảng thời gian định Các văn quy định liên quan đến ngành rượu tương đối đầy đủ, có quy định xử lý hình tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng Tuy nhiên, cần phải tiếp tục xây dựng, bổ sung quy phạm, văn cho phù hợp với tình hình thực tế Ngồi ra, Sở Cơng Thương chủ động đề xuất, kiến nghị với Bộ Công Thương đơn giản thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ cơng nhằm mục đích kinh doanh để tạo điều kiện cho 75 hộ nấu rượu thủ công xin cấp giấy phép sản xuất để việc quản lý rượu địa bàn tỉnh khả thi hiệu 1.3 Các giải pháp nâng cao lực quản lý Nhà nước quản lý đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu Để hộ nấu rượu thủ công thực thi quy định Nghị định 94 tương đối khó khăn, cần phải có q trình, để người dân biết, hiểu tự giác chấp hành Để Nghị định vào sống, cần có lộ trình giải pháp cụ thể, phù hợp hơn, đồng thời, cần vào mạnh mẽ ngành chức năng, quyền địa phương việc tuyên truyền nâng cao ý thức người sản xuất, kinh doanh; giám sát, kiểm định chất lượng để cấp phép sản xuất; tra, kiểm soát việc vận chuyển tiêu dùng xây dựng chế tài cụ thể xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông: Thường xuyên tuyên truyền tác hại rượu phương tiện thông tin đại chúng Tổ chức chiến dịch truyền thơng phòng chống tác hại rượu báo, đài phát thanh, truyền hình mít tinh, diễu hành dịp lễ, tết Phổ biến kịp thời văn pháp lý sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh sản phẩm rượu cho thương nhân hoạt động địa bàn, sở tăng cường đạo, giám sát việc chấp hành thương nhân Tuyên truyền phòng chống tác hại rượu, lồng ghép với hoạt động giáo dục sức khỏe địa phương, đặc biệt với lứa tuổi thiếu niên thông qua hoạt động giáo dục trường học Tuyên truyền tư vấn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhân dân tác hại rượu Tăng cường biện pháp thông tin, giáo dục, truyền thông để nâng cao nhận thức người dân nguy cơ, tác hại việc lạm dụng rượu sử dụng rượu với hàm lượng thành phần độc tố cao, thay loại rượu chất lượng cao, đạt chất lượng, an tồn thực phẩm theo quy định Khuyến khích quan, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân tham gia phòng, chống tác hại lạm dụng rượu Để Nghị định 94 phát huy hiệu quả, đẩy mạnh công tác cấp giấy phép sản xuất dán tem rượu thủ cơng, phòng chun mơn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phương tiện thông tin đại chúng tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật, giải đáp thắc mắc cho người dân, minh bạch thủ tục hành khâu để người dân hiểu thực Triển khai chặt chẽ liệt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 76 Mặc dù công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai song khơng có quan hậu kiểm tâm lý thờ hoạt động nấu rượu thủ cơng tiếp diễn Do quy định pháp luật mới, hoạt động kiểm tra cần diễn sau tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn; kiểm tra có chọn lọc, lựa chọn sở có quy mơ, sản lượng lớn để kiểm tra trước Như vậy, hộ nấu rượu có động lực để hoàn thiện điều kiện kinh doanh làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép Trước mắt, cấp, ngành, địa phương cần sớm tổ chức việc rà soát, thống kê hộ sở nấu rượu địa bàn để phân loại, xử lý Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, tiêu dùng rượu quán ăn, xây dựng chế tài cụ thể để xử lý nghiêm vi phạm nâng cao nhận thức hộ sản xuất kinh doanh rượu Có vậy, bước đưa sản xuất, kinh doanh rượu thủ công vào trật tự, nề nếp, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường cần tăng cường lực lượng huyện, thị, thành phố Quản lý chặt chẽ quảng cáo, khuyến mại hình thức tài trợ Cấm quảng cáo ruợu hình thức, kể việc sử dụng tên, nhãn hiệu biểu tượng sản phẩm rượu với sản phẩm dịch vụ không liên quan đến rượu Cấm quảng cáo, tiếp thị khuyến mại rượu 15o, quảng cáo rượu internet; tài trợ để quảng cáo rượu; phát thông tin quảng cáo rượu 15 o phương tiện thông tin đại chúng sau 22 Kiểm tra thường xuyên việc thực cấm quảng cáo, tiếp thị, tặng quà sản phẩm rượu điểm kinh doanh Nghiêm cấm tổ chức hoạt động tiếp thị Thực nghiêm pháp luật Thương mại, quy định cấm khuyến mại rượu hình thức tiếp thị tương tự trẻ em 18 tuổi thương nhân bán buôn bán lẻ sản phẩm rượu Quản lý chặt chẽ chế độ báo cáo định kỳ theo qui định quan quản lý nhà nước Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm: tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh rượu phải gửi báo cáo thống kê sản lượng, chủng loại sản phẩm rượu sản xuất, kinh doanh năm trước đơn vị quan có thẩm quyền cấp giấy phép UBND xã, phường báo cáo Phòng Cơng Thương cấp danh sách sở sản xuất rượu thủ cơng để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu địa bàn 77 Trước ngày 15/7 15/1 hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh phân phối, doanh nghiệp kinh doanh bán buôn, doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu có trách nhiệm báo cáo tình hình kinh doanh tháng năm Trước ngày 28/2 hàng năm, Phòng Cơng Thương có trách nhiệm báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, danh sách sở sản xuất rượu thủ công để bán lại cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại địa bàn cho Sở Công Thương cấp trực tiếp Trước ngày 31/3 hàng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, cấp giấy phép sản xuất rượu cơng nghiệp, tình hình sản xuất rượu thủ cơng, tình hình kinh doanh sản phẩm rượu (bán buôn bán lẻ) năm trước địa bàn cho Bộ Cơng Thương Trong q trình kinh doanh, chấm dứt hợp đồng mua bán với thương nhân đăng ký hay điều chỉnh (tăng, giảm) địa bàn kinh doanh thương nhân thuộc hệ thống doanh nghiệp, phải báo cáo Sở Công Thương, phòng Cơng Thương nơi thương nhân có trụ sở để làm thủ tục rút, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu Sở Cơng Thương, Phòng Cơng Thương vào tình hình thực tế để điều chỉnh, cấp bổ sung cho thương nhân khác cần thiết Vai trò bộ, hiệp hội ngành nghề Việt Nam quốc gia thành viên WHO nên phải nội luật hóa quy định liên quan đến Chiến lược kiểm sốt đồ uống có cồn WHO ban hành 2010 Các ban ngành liên quan đưa quy định cần có phối hợp hiệu nhằm tăng tính khả thi cho sách khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp Để cơng tác đạt kết cao cần có hợp tác tích cực hiệp hội, doanh nghiệp việc cung cấp thông tin vụ việc làm giả, làm nhái … Các hiệp hội ngành nghề cần hướng dẫn người tiêu dùng, xây dựng chuẩn hóa quy trình sản xuất rượu thủ cơng; Người tiêu dùng cần nâng cao trình độ, kiến thức, tránh sử dụng sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc, khơng có thương hiệu … 1.4 Chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ - Với sản xuất rượu, kỹ thuật công nghệ đại định việc nâng cao chất lượng giảm giá thành sản phẩm Các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ kỹ thuật đại khâu định đến chất lượng giá thành sản phẩm, phần thiết bị lại đặt hàng nước 78 tự cải tiến nhằm tự động hóa quy trình sản xuất với chi phí thấp đảm bảo chất lượng sản phẩm giảm giá thành - Các doanh nghiệp khai thác nguồn công nghệ nước cách liên hệ với trường đại học, Sở Khoa học Cơng nghệ nhà tư vấn ngồi nước để tìm cơng nghệ kỹ thuật tiên tiến tư vấn giá cả, công suất, nhãn hiệu, công nghệ phù hợp thông số kỹ thuật có liên quan - Bên cạnh việc nâng cấp cơng nghệ, doanh nghiệp phải bố trí, đặt, sử dụng cho phối hợp tốt người trang thiết bị máy móc, nâng cao trình độ cán kỹ thuật cơng nhân liên quan đến tiếp thu, sử dung, phát huy hiệu công nghệ - Quy định sản xuất rượu cần sử dụng công nghệ khử độc tố rượu, đặc biệt hộ, sở/hợp tác xã sản xuất rượu thủ công 1.5 Giải pháp an tồn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy bảo vệ môi trường - Các quan chức năng, nhà sản xuất người tiêu dùng cần có phối hợp đồng nhằm chống lại hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm Đối với doanh nghiệp, số giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh rượu cần áp dụng sau: (1) Thường xuyên phổ biến cho tất cán bộ, công nhân viên nội dung Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm văn liên quan; (2) Tổ chức lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an tồn thực phẩm cho cơng nhân trực tiếp sản xuất đơn vị có thẩm quyền huấn luyện cấp giấy chứng nhận; (3) tổ chức khám sức khỏe cho công nhân trực tiếp sản xuất định kỳ năm/lần; rà sốt điều kiện vệ sinh nhằm đảm bảo yêu cầu “Quy định điều kiện vệ sinh chung sở sản xuất thực phẩm” (4) Việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm quy trình sản xuất sản phẩm cơng ty, sở sản xuất phải đặt lên hàng đầu: tất nguyên liệu đầu vào, hóa chất phụ gia hỗ trợ chế biến cần kiểm tra chặt chẽ phải có giấy chứng nhận Bộ Y tế cho phép sử dụng, nằm “Danh mục chất phụ gia phép sử dụng thực phẩm” Nguồn nước sử dụng để nấu rượu phải nguồn nước máy qua hệ thống xử lý nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm Hệ thống máy móc thiết bị đại khép kín kiểm sốt chặt chẽ quy trình sản xuất đảm bảo tuyệt đối bán thành phẩm thành phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu tiêu vi sinh Chai, lon, nắp chai, nắp 79 lon trước đưa vào quy trình chiết rót cần xử lý kiểm tra nhằm đảm bảo khơng có xâm nhập vi vinh vật vào sản phẩm Đối với quan quản lý nhà nước: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền để để tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu nhận thức rượu thuộc nhóm hàng hóa Nhà nước hạn chế kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh rượu phải có giấy phép phải tuân thủ quy định pháp luật Tuyên truyền để người tiêu dùng nhận thức rõ rệt nguy tác hại việc sử dụng sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATVSTP; (2) Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế loại rượu giả, rượu nhập lậu, rượu không rõ nguồn gốc, trôi thị trường để kiểm soát chất lượng rượu đảm bảo an toàn, sức khỏe người tiêu dùng Đối với người tiêu dùng: Chỉ sử dụng rượu có nguồn gốc, nhãn mác, xuất xứ rõ ràng nhằm đảm bảo ATVSTP, đảm bảo sức khỏe thân gia đình, cộng đồng - Bảo vệ môi trường trách nhiệm cá nhân, doanh nghiệp Việc vi phạm quy định môi trường làm công ty liên đới mặt pháp luật mà làm hình ảnh, uy tín cơng ty Do giải pháp bền vững doanh nghiệp phải tuân thủ quy định bảo vệ mơi trường Nếu chưa có điều kiện xây dựng hệ thống xử lý riêng, doanh nghiệp thuê mặt sản xuất khu cơng nghiệp có sẵn hệ thống xử lý chất thải Đối với doanh nghiệp nhỏ, nên xây dựng hệ thống lọc nước nhỏ, đảm bảo chất lượng nước trước thải môi trường Các doanh nghiệp th đơn vị bên ngồi để xử lý chất thải, đặc biệt chất thải rắn Các doanh nghiệp áp dụng giải pháp như: (1) Tăng cường quản lý nội vi, ví dụ khắc phục điểm rò rỉ, đóng van nước hay tắt thiết bị không sử dụng để tránh tổn thất; (2) Kiểm sốt q trình tốt để đảm bảo điều kiện sản xuất tối ưu hóa tiêu thụ nguyên liệu, sản xuất phát sinh chất thải Các thông số trình sản xuất nhiệt độ, thời gian, áp suất, pH, tốc dộ cần giám sát trì gần với điều kiện tối ưu tốt; (3) Thay nguyên liệu sử dụng nguyên liệu khác thân thiện với môi trường hơn; (4) Thay đổi thiết bị có để nguyên liệu tổn thất Việc cải tiến thiết bị điều chỉnh tốc độ máy, tối ưu kích thước kho chứa, việc bảo ơn bề mặt nóng/lạnh, thiết kế cải thiện phận cần thiết thiết bị; (5) lắp đặt thiết bị đại có hiệu Với quan quản lý liên quan: Ban Quản lý khu công nghiệp phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường có kế hoạch thường xuyên kiểm 80 tra có chế tài xử phạt doanh nghiệp khu công nghiệp gây ô nhiễm; Sở Tài nguyên Mơi trường đẩy mạnh triển khai chương trình sản xuất doanh nghiệp, áp dụng tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn sản phẩm, tạo môi trường lao động tốt với người lao động theo tiêu chuẩn SA 8000, ISO 14000, 118; Sở Khoa học Công nghệ xây dựng thực lộ trình đổi cơng nghệ cho ngành theo hướng tiết kiệm nguyên liệu thân thiện với môi trường; Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tăng cường lực nghiên cứu khoa học công nghệ môi trường để đáp ứng yêu cầu môi trường rào cản kỹ thuật hội nhập II TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 2.1 Công bố quy hoạch Sau Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt “Quy hoạch hệ thống sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Sở Cơng Thương Vĩnh Phúc có trách nhiệm công bố quy hoạch đến địa phương biết để thực Thông tin quy hoạch công bố phương tiện thông tin đại chúng tỉnh: Đài phát truyền hình, báo, tạp chí Thơng tin quy hoạch công bố website UBND tỉnh, Sở Công Thương Vĩnh Phúc 2.2 Kiến nghị phân công thực Sở Cơng Thương Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan UBND huyện, thành phố, thị xã đạo, tham mưu giám sát thực hiện, phổ biến quy hoạch mạng lưới sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực quy hoạch; tham mưu triển khai giải pháp kiểm soát chặt mạng lưới sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Theo dõi, quản lý tham gia ý kiến thiết kế xây dựng hệ thống kho, điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu, đảm bảo phát triển hệ thống sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu phù hợp theo quy hoạch chung quy hoạch phát triển thương mại, đô thị địa bàn Thực việc xem xét, thẩm định điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho thương nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu theo quy hoạch UBND tỉnh phê duyệt quy định hành pháp luật 81 Trên sở quy hoạch phê duyệt, chủ trì tham mưu kế hoạch lộ trình phải đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa kho, điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu không phù hợp với quy hoạch, không đủ điều kiện địa điểm kinh doanh, không cấp phép, làm trật tự cảnh quan, vi phạm an tồn giao thơng, xây dựng trái phép Sở Kế hoạch Đầu tư Hướng dẫn thẩm định thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh thương nhân sản xuất, bán buôn, bán lẻ cho đơn vị kinh doanh sản phẩm rượu dựa sở quy hoạch phê duyệt quy định pháp luật Sở Tài Chủ trì, phối hợp với ngành có liên quan kiểm tra, kiểm sốt yếu tố hình thành giá sản phẩm rượu tình hình niêm yết thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn Hướng dẫn thương nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu thực sách, chế độ quản lý tài doanh nghiệp Kiểm tra việc thực pháp luật tài chính, kế tốn doanh nghiệp địa bàn theo qui định pháp luật Sở Xây dựng Xem xét, góp ý địa điểm đầu tư, thẩm tra hồ sơ thiết kế cấp giấy phép xây dựng cơng trình (kho, điểm kinh doanh) sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật Sở Giao thông vận tải Kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh có phương tiện vận chuyển sản phẩm rượu việc tuân thủ quy định pháp luật phương tiện vận chuyển Cơng an tỉnh Có trách nhiệm quản lý Nhà nước an ninh trật tự sở thương nhân sản xuất, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu Chỉ đạo hướng dẫn lực lượng Công an cấp kiểm tra, tra việc thực quy định an ninh, trật tự điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu theo quy định hành Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Thẩm duyệt thiết kế PCCC nghiệm thu mặt PCCC nhà kho, điểm kinh doanh sau thi công xong đưa vào hoạt động 82 - Tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc thực quy định pháp luật PCCC thương nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu trình hoạt động - Chủ trì phối hợp đơn vị lập kế hoạch ứng cứu cố kho chứa, điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu Trách nhiệm UBND huyện, thị, thành phố - Tăng cường phối hợp với sở, ngành trình thực qui hoạch quản lý mạng lưới sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn quản lý - Quản lý kiểm tra chặt chẽ việc đầu tư xây dựng kho, điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn cấp phép xây dựng cho thương nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu theo quy hoạch Hàng năm báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) việc thực quy hoạch mạng lưới kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn quản lý; xác nhận cam kết bảo vệ môi trường theo quy định - Phối hợp với quan chức thực tốt công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định nhà nước thương nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn Trách nhiệm thương nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu - Nghiêm chỉnh thực “Qui hoạch mạng lưới sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030” UNND tỉnh qui định khác có liên quan - Thương nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu phải chịu tra, kiểm tra quan chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật - Chấp hành yêu cầu hướng dẫn quan chức việc thực quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu Đặc biệt, thương nhân bán buôn sản phẩm rượu phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hỏa hoạn, huấn luyện kỹ thuật an toàn cháy nổ với cán nhân viên 83 PHỤ LỤC PL1 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Tại Thái Lan, đất nước thu hút trung bình 25 triệu lượt khách du lịch năm, du khách thoải mái mua thức uống có cồn quán bar, khách sạn nhà hàng, chí có khu bar, vũ trường hoạt động đến tận sáng Tuy nhiên, siêu thị, cửa hàng bán lẻ hay cửa hàng chuyên bán rượu bia không phép phục vụ khách hàng thời gian từ – chiều từ 12 đêm đến 11 sáng nhằm hạn chế việc học sinh, sinh viên sử dụng rượu bia Ngoài ra, đất nước có nhiều tụ điểm giải trí khuya rạp hát với nhiều show diễn hoành tráng, hấp dẫn du khách quyền Thái, Alcaza Show, Tiffany Show, Big Eye, Siam Niramit…, điều mà Việt Nam hạn chế Tại ASEAN, Singapore có lẽ nước mạnh tay thuốc lá, rượu bia mặt hàng đảo quốc sư tử đánh mức thuế tiêu thụ đặc biệt gần 100%, chai bia Singapore bán cửa hàng có thuế lên đến 20 đô la Singapore tức khoảng 300,000 VNĐ Ngoài việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, rượu bia nằm dịch quản lý đặc biệt nên tình trạng bn lậu, xách tay rượu bia quốc gia bị xử phạt nghiêm Tuy nhiên, Singapore cấm uống bia rượu nơi tập thể, chẳng hạn công viên hay tầng sinh hoạt chung hộ dân từ sáng thứ đến sáng thứ hai dịp nghỉ lễ Những sở kinh doanh rượu bia có giấy phép bán loại rượu bia giấy phép đăng ký yêu cầu khách hàng tiêu thụ bia, rượu đơn vị không vi phạm vào lệnh cấm tiêu thụ rượu bia Chính phủ Ngồi ra, Singapore tiếng thiên đường giải trí khu vực Đơng Nam Á với vô số sở vui chơi, nhà hát tiếng Sentosa World, Universal Studio, sở thú đêm Night Safari, nhà hát trái sầu riêng Esplanade… Hiện tại, Philippines đưa giải pháp mạnh tay với rượu bia kế hoạch họ từ năm 2013 đến 2017 năm thuế rượu bia tăng dần 4%/năm nhằm chống lại việc lạm dụng bia rượu người dân Với mức thuế suất này, theo chuyên gia, rượu bia nhanh chóng trở thành hàng hóa xa xỉ người dân quốc đảo Ở Nga, nước ban hành sách giới hạn bán bia từ đầu năm 2013 theo độ tuổi để ngăn chặn tình trạng nghiện nặng rượu bia người dân Tại Hàn Quốc - quốc gia tiêu thụ rượu bia nhiều giới, Chính phủ nước cấm tồn quảng cáo rượu bia 84 phương tiện truyền thông, bến xe, tàu điện đường sá Hành vi bán bia rượu trường học, công viên bãi biển công cộng bị phạt nặng Theo nhiều chuyên gia, nước phát triển quản lý bán rượu bia tốt họ sử dụng tốn hóa đơn điện tử thẻ tín dụng, thách thức kênh bán lẻ nước ta nay, chủ yếu giao dịch tiền mặt, khơng hóa đơn Quy định bán rượu đa số quốc gia giới thực Thí dụ: Có 90 quốc gia quy định bán lẻ (rượu mạnh), 87 quốc gia quy định bán lẻ (rượu nhẹ bia) Hiện nay, Đơng Nam Á có chín quốc gia quy định cấm bán rượu bia Trong đó, Thái Lan Singapore, cấm bán từ 14h-17 từ 24h hôm trước tới 11h trưa hôm sau Các quốc gia khác cấm bán lẻ uống chỗ tùy theo định Nga cấm bán từ 22h đêm tới 10 sáng Một số bang Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ cấm bán tương tự dự thảo Việt Nam”,11 11 http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_phapluat/_mobile_thoisu/item/238 55802.html 85 86 ... 61 II QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 61 2.1 Quy hoạch mạng lưới sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu .61 2.1.1 Quy hoạch... TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH .81 v 2.1 Công bố quy hoạch .81 2.2 Kiến nghị phân công thực 81 PHỤ LỤC 84 vi MỞ ĐẦU Sự cần thiết lập quy hoạch Rượu mặt... duyệt điều chỉnh công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu - Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 Chính phủ Quy định chi tiết Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay