Thuyết minh tổng hợp Đồ án QHXD vùng tỉnh Quảng Ninh

206 37 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 19:58

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự – Hạnh phúc QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050 CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH ĐƠN VỊ TƯ VẤN NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Nguyễn Mạnh Tuấn (Giám đốc) Fujita Tetsushi (Giám đốc dự án) Quảng Ninh, tháng 03 năm 2014 Trang: 1/112 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 Mục lục Phần mở đầu 7  1.1  Tên đồ án 7  1.2  Lý lập quy hoạch 7  1.3  Loại hình lập quy hoạch 7  1.4  Quan điểm, mục tiêu quy hoạch 7  1.5  Các lập quy hoạch 9  1.6  Phạm vi ranh giới quy hoạch 11  1.7  Quá trình đạo, thực 11  I- Đánh giá điều kiện tự nhiên, trạng nguồn lược phát triển vùng 12  1.1  Các điều kiện tự nhiên 12  1.1.1  Vị trí địa lý 12  1.1.2  Địa hình địa mạo 12  1.1.3  Địa chất 12  1.1.4  Thủy hải văn 12  1.1.5  Khí hậu 12  1.1.6  Tài nguyên 12  1.1.7  Cảnh quan 13  1.2  Hiện trạng 13  1.2.1  Kinh tế xã hội 13  1.2.2  Dân cư lao động 13  1.2.3  Sử dụng đất đai 14  1.2.4  Hệ thống cơng trình sản xuất sở hạ tầng xã hội 15  1.2.5  Hệ thống cơng trình sở hạ tầng kỹ thuật 18  1.2.6  Cấu trúc lãnh thổ tỉnh Quảng Ninh 20  1.3  Rà soát, cập nhật quy hoạch dự án có liên quan 21  1.3.1  Các đồ án quy hoạch dự án đầu tư xây dựng lớn 21  1.3.2  Tóm lược vị trí tỉnh Quảng Ninh quy hoạch cấp 22  1.3.3  Các chủ trương sách phát triển kinh tế xã hội, thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, ngành địa bàn tỉnh 23  1.3.4  Chủ trương sách phát triển triển khai địa bàn tỉnh Quảng Ninh 24  1.4  Đánh giá tổng hợp điều kiện nguồn lực phát triển vùng 25  1.4.1  Phân tích SWOT chiến lược phát triển 25  II- Các tiền đề phát triển vùng 29  2.1  Tiền đề xác định tầm nhìn đến năm 2050 29  2.2  Các mối quan hệ liên vùng 30  2.3  Tầm nhìn 31  2.3.1  Định hướng phát triển đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030: 31  2.3.2  Tầm nhìn đến năm 2050 32  2.3.3  Tính chất 32  2.3.4  Các chiến lược phát triển đến năm 2030 33  2.3.5  Các chiến lược phát triển đến năm 2020 34  2.3.6  Các tiêu dự báo phát triển vùng 35  2.3.6.1  Các tiêu dự báo phát triển vùng 35  2.3.6.2  Chỉ tiêu dân số lao động 35  2.3.6.3  Nhu cầu sử dụng đất đai 37  2.3.6.4  Chỉ tiêu đất xây dựng hạ tầng xã hội 42  2.3.6.5  Các tiêu quan trọng khác 42  III- Định hướng phát triển không gian đến năm 2030 44  3.1  Mơ hình cấu trúc phát triển vùng 44  3.1.1  Tiêu chuẩn đánh giá phương án mơ hình phát triển không gian 44  NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 3.1.2  Mơ hình phát triển khơng gian tồn tỉnh 44  3.1.2.1  Phương pháp nghiên cứu mơ hình phát triển khơng gian 44  3.1.2.2  Mơ hình từ quan điểm phân khu theo địa hình 44  3.1.2.3  Mơ hình từ quan điểm bố trí thị 45  3.1.2.4  Xác định mô hình phát triển khơng gian 46  3.1.3  Định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm vùng đô thị (năm 2050) 49  3.2  Định hướng phân bố phát triển ngành lĩnh vực chủ yếu 50  3.2.1  Công nghiệp xây dựng: 50  3.2.1.1  Công nghiệp 50  3.2.1.2  Nhà máy xi măng 63  3.2.1.3  Nhà máy nhiệt điện 63  3.2.1.4  Quy hoạch khai thác than 63  3.2.2  Định hướng phát triển thương mại - dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ninh 64  3.2.2.1  Định hướng phát triển mạng lưới cơng trình thương mại - dịch vụ 64  3.2.2.2  Du lịch 66  3.2.3  Định hướng phát triển nông lâm thủy sản 69  3.2.3.1  Phương châm phát triển nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ninh 69  3.2.3.2  Định hướng xây dựng cảng cá 72  3.2.3.3  Sử dụng đất khu vực phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh 73  3.3  Định hướng phân bố phát triển hệ thống đô thị điểm dân cư nông thôn 74  3.3.1  Định hướng phát triển đô thị 74  3.3.2  Phương thức cải tạo đô thị hữu 77  3.3.3  Định hướng phát triển, chỉnh trang khu trung tâmhiện hữu 79  3.3.4  Định hướng phát triển nông thôn 80  3.3.5  Hệ thống đô thị điểm dân cư nông thôn 80  3.3.6  Định hướng phát triển sở hạ tầng xã hội 84  3.3.6.1  Nhà 84  3.3.6.2  Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội 85  3.3.7  Quy hoạch bảo tồn phát triển không gian biển 88  3.3.7.1  Phân vùng phát triển khu vực không gian biển 88  3.3.7.2  Kết nối bảo tồn môi trường di sản giới vịnh Hạ Long vịnh Bái Tử Long 88  3.3.7.3  Xây dựng Cô Tô đảo vịnh Bái Tử Long 89  3.3.7.4  Bảo tồn sử dụng làng chài vịnh Hạ Long Bái Tử Long 90  3.3.8  Quy hoạch hệ thống vị trí đất quân an ninh quốc phòng 90  3.3.9  Bản đồ sử dụng đất toàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 91  IV- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật 93  4.1  Giao thông liên vùng 93  4.2  Giao thông tỉnh 94  4.3  Chuẩn bị kỹ thuật 111  4.4  Cấp nước 111  4.5  Cấp điện 112  4.6  Thoát nước thải 112  4.7  Quản lý chất thải rắn nghĩa trang 113  4.8  Thông tin liên lạc 113  V- Định hướng phát triển tiểu vùng .114  5.1  Chức kết nối tiểu vùng 114  5.2  Vùng đô thị Hạ Long (thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Hoành Bồ) 116  5.3  Tiểu vùng Khu tinh tế cửa với Trung Quốc (thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu, huyện Đầm Hà) 125  NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 5.4  Tiểu vùng Khu kinh tế Vân Đồn huyện đảo Cô Tô (huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô) 133  5.5  Tiểu vùng phía Tây (thị xã Quảng n, thành phố ng Bí, huyện Đơng Triều) 139  5.6  Khu vực miền núi phía Bắc (huyện Ba Chẽ, huyện Tiên Yên) 146  VI- Đánh giá môi trường chiến lược 150  6.1  Hiện trạng môi trường 150  6.2  Đánh giá tác động diễn biến đến môi trường trình quy hoạch 150  6.3  Các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường 151  6.4  Bảo tồn di sản thiên nhiên, di tích văn hóa – lịch sử 151  6.5  Kế hoạch tổ chức thực 151  VII- Quản lý thực quy hoạch vùng 153  7.1  Phân kỳ đầu tư 153  7.2  Các dự án ưu tiên đầu tư 153  7.3  Danh mục dự án ưu tiên địa bàn tỉnh 173  7.4  Các biện pháp quản lý thực quy hoạch vùng 195  7.4.1  Nguyên tắc quản lý phát triển đô thị 195  7.4.2  Quy định kiến trúc cảnh quan 195  7.4.3  Nguyên tắc giáo dục quản lý xã hội 200  7.4.3.1  Nâng cao lực vận dụng nguyên tắc 200  7.4.3.2  Quản lý thị có tham gia người dân 200  7.4.3.3  Mô hình phát triển tỉnh Quảng Ninh 201  7.4.4  Vai trò Quy hoạch vùng kế hoạch hành động sau Đồ án phê duyệt 201  7.4.4.1  Vai trò quy hoạch vùng 201  7.4.4.2  Kế hoạch hành động sau quy hoạch phê duyệt 201  Phần Kết luận kiến nghị 203  I Kết luận 203  II Kiến nghị 205  3G 4G AQS ASEAN BCT BGTVT BOD BOT BRIC BT BTNMT BTO BTTTT BXD BYT CCN CN COD CSSX DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Third-generation technology - Công nghệ truyền thông hệ thứ ba Fourth-generation - Công nghệ truyền thông hệ thứ tư Tiêu chuẩn chất lượng khơng khí Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á) Bộ Công thương Bộ giao thông vận tải Biochemical Oxygen Demand - Nhu cầu oxy sinh hóa Built-Operation-Transfer / Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao Brazil, Rusia, India, China (những nước có kinh tế nổi) Built-Transfer / Xây dựng-Chuyển giao Bộ Tài nguyên môi trường Built-Transfer-Operation / Xây dựng-Chuyển giao-Vận hành Bộ Thông tin truyền thông Bộ Xây dựng Bộ Y tế Cụm công nghiệp Công nghiệp Chemical Oxygen Demand - Nhu cầu oxy hóa học (mg/l) Cơ sở sản xuất NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 CTR DA DAKT ĐBSH ĐMC ĐTM DWT FDI FTA GDP GIS HC-KT HĐND ICAO IMF KCN KĐT KKT KKTCK KV kVA KWH Logistic MICE MVA MW Next-11 NM NMN NMXM NPO NQ NTM ODA PAM PCI pH QCVN QCXDVN QĐ QHXD QL QH SEMP Chất thải rắn Dự án Dự án khai thác Đồng sông Hồng Đánh giá môi trường chiến lược Đô thị Dead weight tons Foreign Direct Investment - Vốn đầu tư trực tiếp từ nước Free Trade Area – Khu vực mậu dịch tự Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa Geographical Information System - Hệ thống thông tin địa lý Hecta - đơn vị diện tích (10.000m2) Hành - kinh tế Hội đồng nhân dân International Civil Aviation Organization - Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế International Monetary Fund – Quỹ tiền tệ quốc tế Khu công nghiệp Khu Đô thị Khu kinh tế Khu kinh tế cửa Kilo volt Kilo volt ampe Kilo oát Hoạt động hậu cần chuyên chở, lưu giữ cung cấp hàng hóa Meeting (gặp gỡ)-Incentive (khen thưởng)-Conventions (hội thảo)-Exhibition (triển lãm) Mega volt ampe Mega oát 11 kinh tế lớn (Hàn Quốc, Bangladesh, Ai Cập, Indonesia, Iran, Nigeria,Pakistan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Mexico) Nhà máy Nhà máy nước Nhà máy xi măng Nonprofit organization - Tổ chức phi lợi nhuận Nghị Nông thôn Official Development Assistance - Hỗ trợ phát triển thức Chương trình lương thực giới Provincial Competitiveness Index - Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Chỉ số đo độ hoạt động ion hiđrô (H+) dung dịch Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quyết định Quy hoạch xây dựng Quốc lộ Quy hoạch Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 SWOT TCN TCVN TKV TL TNN TNT TOD Tp TSP TSS TT TTg TW Tx TXL UBND UNESCO UNICEF VSMT WB WTO Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) Threats (Thách thức) Tiêu chuẩn ngành Tiêu chuẩn Việt Nam Tập đồn than khống sản Tỉnh lộ Tài nguyên nước Thoát nước thải Transit Oriented Development - Phát triển theo định hướng giao thông công cộng Thành phố Total Suspended Particles – Tổng hạt bụi lơ lửng khơng khí (μg/m3) Total Suspended Solids - Tổng chất rắn lơ lửng (mg/l) Thị trấn Thủ tướng phủ Trung ương Thị xã Trạm xử lý Ủy ban nhân dân United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc United Nations Children's Fund - Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Vệ sinh môi trường World Bank - Ngân hàng Thế giới World Trade Organization – Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng 1.2-1 Tổng sản phẩm xã hội Tỉnh qua giai đoạn .13  Bảng 1.2-2 So sánh tốc độ tăng trưởng Tỉnh với số tỉnh thành phố khu vực (GDP- %) 13  Bảng 1.2-3 Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế qua giai đoạn 13  Bảng 1.2-4 Thu nhập bình quân đầu người qua năm 2005-2011 (nghìn đồng) 13  Bảng 1.2-5 Hiện trạng sử dụng đất đai tỉnh Quảng Ninh năm 2012 14  Bảng 1.2-6 Đánh giá tổng hợp đất đai toàn tỉnh .15  Bảng 1.2-7 Tổng hợp khu kinh tế .15  Bảng 1.2-8 Tổng hợp khu công nghiệp 16  Bảng 1.2-9 Tổng hợp cụm công nghiệp trạng 16  Bảng 1.2-10 Tổng hợp trạng nhà máy sản xuất lớn .16  Bảng 1.2-11 Danh sách nhà máy điện địa bàn tỉnh Quảng Ninh .17  Bảng 1.2-12 Tổng hợp dự án nhà máy nhiệt điện thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh 17  Bảng 1.3-1 Rà soát quy hoạch chung xây dựng huyện thị 21  Bảng 2.3-1 Ngành nghề sách hướng tới GDP 20.000 USD/người 33  Bảng 2.3-2 Tổng GDP, GDP ngành, GDP bình quân đầu người (năm 2011, 2020, 2030) 35  Bảng 2.3-3 GDP ngành (năm 2011, 2020, 2030) 35  Bảng 2.3-4 Phân chia dân số quy hoạch 36  Bảng 2.3-5 Tỷ lệ đô thị hóa số nước giới .37  Bảng 2.3-6 Diện tích thi (năm 2020) .38  Bảng 2.3-7 Diện tích đất cơng nghiệp tồn tỉnh Quảng Ninh (năm 2020) 38  NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 Bảng 2.3-8 Diện tích đất cơng nghiệp tồn tỉnh Quảng Ninh (năm 2030) 39  Bảng 2.3-9 Diện tích đất cơng nghiệp huyện thị (năm 2011~2020) 39  Bảng 2.3-10 Diện tích đất công nghiệp huyện thị (năm 2011~2030) 40  Bảng 2.3-11 Diện tích đất thương mại, văn phòng xây (năm 2011~2020) 40  Bảng 2.3-12 Diện tích đất thương mại, văn phòng xây (năm 2011~2030) .40  Bảng 2.3-13 Diện tích nơng lâm thủy sản tồn tỉnh Quảng Ninh .41  Bảng 2.3-14 Diện tích suất ni trồng thủy sản 42  Bảng 2.3-15 Công trình cơng cộng quy hoạch 42  Bảng 2.3-16 Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt 42  Bảng 2.3-17 Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng 42  Bảng 2.3-18 Chỉ tiêu cấp điện cơng trình cơng cộng, dịch vụ 43  Bảng 2.3-19 Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt 43  Bảng 2.3-20 Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt .43  Bảng 4.2-1 Đơn vị tính cấp nước/đất cơng nghiệp 51  Bảng 4.2-2 Đơn vị tính cấp điện/đất công nghiệp (KW/ha) .51  Bảng 4.2-6 Phân bố Công nghiệp Khu vực miền núi phía Bắc (huyện Tiên Yên ,huyện Ba Chẽ) .57  Bảng 4.2-7 Phân bố Công nghiệp Tiểu vùng phía Tây (thị xã Quảng n, thành phố ng Bí, huyện Đông Triều) 57  Bảng 3.2-4 Hiện trạng khách san 3-5 địa bàn tỉnh Quảng Ninh 66  Bảng 3.2-5 Số lượng du khách (năm 2007~2030) .67  Bảng 3.2-6 Nhu cầu số phòng khách sạn (năm2030) 67  Bảng 3.3-1 Tổng hợp mạng lưới cơng trình cơng cộng cấp vùng liên vùng 85  Bảng 3.3-2 Cân sử dụng đất toàn tỉnh 91  NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 Phần mở đầu 1.1 Tên đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 1.2 Lý lập quy hoạch - Thực ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ “V/v tăng cường công tác quy hoạch”; Văn số 2454/BXD-KTQH ngày 02/12/2010 Bộ Xây dựng “về việc rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh”; - Thực ý kiến đạo Ban chấp hành trung ương thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 thông báo ý kiến Bộ trị Đề án “ Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững quốc phòng, an ninh thí điểm xây dựng hai đơn vị hành – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái” tỉnh Quảng Ninh; - Nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi hội tỉnh Quảng Ninh; - Kế thừa thành đạt được, nhằm khắc phục tồn yếu quản lý phát triển thị: có giai đoạn phát triển cao kinh tế - xã hội, đô thị lớn số khu công nghiệp tỉnh có tăng trưởng mạnh mẽ Hiện 14 thành phố, thị xã, huyện tỉnh lập quy hoạch chung xây dựng Trên 50% diện tích đất xây dựng đô thị lập quy hoạch chi tiết xây dựng; 100% số điểm dân cư nông thôn (125 xã) lập quy hoạch xây dựng (theo chương trình Nơng thơn mới) Đến nay, tỉnh có: 04 thành phố (01 thành phô đô thị loại I, 01 đô thị đô thị loại II, thành phố đô thị loại III); 01 thị xã; 10 trung tâm huyện đạt đô thị loại V-IV, đạt tỷ lệ thị hóa 55,5% năm 2011 đạt tỷ lệ thị hóa 61,5% theo thống kê sơ năm 2012 Do việc nghiên cứu lập Quy hoạch xây dựng vùng với phạm vi toàn tỉnh, cần thiết cấp bách, cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh thí điểm xây dựng hai đơn vị hành – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái Đây mục tiêu giải pháp có tầm chiến lược tỉnh, làm sở cho việc quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, lập kế hoạch quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực hợp lý nhằm nâng cao chất lượng phát triển kinh tếxã hội, góp phần thúc đẩy nhanh chóng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Quảng Ninh, xây dựng phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp đại vào năm 2020 1.3 Loại hình lập quy hoạch Quy hoạch xây dựng vùng, tổng hợp định hướng quy hoạch xây dựng chuyên ngành, đề xuất tiến trình, giải pháp, sách thực quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh Cụ thể: Hệ thống đô thị điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu du lịch, quy hoạch môi trường chiến lược, bảo tồn hệ sinh thái, quy hoạch hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đề mơ hình phát triển thị, v.v 1.4 Quan điểm, mục tiêu quy hoạch a) Quan điểm: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đảm bảo: - Phù hợp với đường lối sách chủ trương Đảng Nhà nước; Quy hoạch xây dựng Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; QHXD Vùng Duyên Hải Bắc Bộ; Quy hoạch vùng đồng Sông Hồng; QHXD Vùng biên giới Việt Trung; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 (QĐ 269/2006/QĐ-TTg) Nghị Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ninh lần XIII Nghị số 75/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 Hội đồng Nhân dân tỉnh "V/v thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050; - Đặt Quảng Ninh phát triển liên kết vùng cấp quốc gia kết nối khu vực cấp quốc tế Gắn kết chặt chẽ hài hòa hệ thống đô thị Quảng Ninh với vùng Thủ đô vùng NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng sông Hồng, Vùng Duyên Hải Bắc Bộ, Vùng biên giới Việt Trung, Khu vực hợp tác “hai hành lang, vành đai” kinh tế Việt – Trung; Thúc đẩy trình hội nhập quốc tế, sở khai thác tối đa tiềm lợi Tỉnh để thu hút đầu tư, phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững đảm bảo vững quốc phòng an ninh Quảng Ninh, góp phần tạo động lực cho phát triển vùng miền Bắc Là sở cho việc đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu trúc kinh tế theo hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế; - Từng bước xây dựng hệ thống đô thị Quảng Ninh trở thành vùng thị đại, sinh thái, có bước phát triển đột phá bền vững tảng kinh tế trí thức, có khả cạnh tranh cao, có sở hạ tầng đồng bộ, khai thác hiệu tài ngun đất đai- địa hình- cảnh quan, có mơi trường sống tiện nghi, đáp ứng định hướng phát triển không gian kinh tế, đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao nhân dân; - Xây dựng mơ hình phát triển hệ thống thị Quảng Ninh đại, sinh thái, phù hợp với lộ trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ Phát triển đô thị Quảng Ninh Ninh gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cân sinh thái, bảo tồn di sản thiên nhiên giới bảo đảm an ninh, quốc phòng b) Mục tiêu: - Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - Nghiên cứu quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ninh theo hướng kế thừa Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị khu dân cư nông thôn tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quyết định số 2253/QĐ-UB ngày 14/07/2003; - Xây dựng hệ thống thị Quảng Ninh, thành phố Hạ Long làm đầu tàu trở thành đô thị loại I trước năm 2013; tỉnh Quảng Ninh tỉnh công nghiệp đại năm 2015, tỉnh Dịch vụ - Công nghiệp đại vào năm 2020; đầu tầu kinh tế Miền Bắc, trung tâm du lịch Quốc tế, ba cực tăng trưởng vùng đồng Sông Hồng trở thành “trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, đầu mối giao thơng, giao lưu nước quốc tế có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” Góp phần đảm bảo vững quốc phòng, an ninh Tỉnh có tốc độ phát triển cao so với thành phố nước, ngang tầm với thành phố phát triển khác khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; - Mở rộng phát triển hệ thống đô thị Quảng Ninh theo hướng “một tâm, hai tuyến đa chiều hai điểm đột phá” nhằm giảm thiểu tình trạng tải đô thị dọc Quốc lộ 18A, đặc biệt 04 thị lớn: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm phả, ng Bí (Tâm phát triển thành phố Hạ Long trung tâm trị - hành - kinh tế - văn hóa tỉnh- gắn với di sản thiên nhiên giới Vịnh Hạ Long; tuyến phía Tây gồm đơn vị hành (Ba Chẽ, Hồnh Bồ, Quảng n, ng Bí, Đơng Triều) phát triển chuỗi đô thị - công nghiệp xanh phát triển du lịch văn hóa tâm linhvăn hóa lịch sử; tuyến phía Đơng gồm đơn vị hành (Cẩm Phả, Móng Cái, Vân Đồn, Cơ Tơ, Tiên n, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà) phát triển chuỗi đô thị vệ tinh sinh thái - dịch vụ tổng hợp cao cấp kinh tế biển; Với hai điểm đột phá hai đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái) Giải tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long; - Khai thác có hiệu mối quan hệ nội ngoại vùng, mạnh nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, lượng, khống sản, du lịch, văn hóa, sinh thái cảnh quan nhằm tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo phát triển hài hòa bền vững đô thị nông thôn; - Xây dựng kiến trúc mang đặc trưng riêng với truyền thống văn hóa Quảng Ninh, đồng thời phù hợp với kiến trúc tổng thể Vùng Bắc Bộ đô thị lớn vùng Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng tới mục tiêu văn hiến, văn minh, đại, sinh thái- di sản thiên nhiên giới Vịnh Hạ Long gắn với không gian truyền thống tâm linh- kinh đô phật giáo nước; đô thị Quảng Ninh trở thành trung tâm Chính trị - Hành chính, Kinh tế, Văn hóa, Khoa học kỹ thuật, Giáo dục - Đào tạo, Du lịch, Dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu nước quốc tế - Là sở để quản lý, kiểm sốt phát triển khơng gian đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp, khu du lịch hệ thống cơng trình chun ngành địa bàn tồn tỉnh NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 1.5 Các lập quy hoạch a) Các văn Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 Quốc hội; - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 Chính phủ quy hoạch xây dựng; - Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quản lý Quy hoạch xây dựng; - Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/03/2008 Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng; - Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 Quốc hội; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ Lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 Bộ Xây dựng việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2008/BXD; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơng trình Hạ tầng kỹ thuật thị: QCVN 07: 2010/BXD; - Luật di sản văn hóa ngày 29/06/2001 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật di sản văn hóa ngày 18/06/2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 “V/v quy định chi tiết thi hành số điều Luật di sản văn hóa Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hóa”; - Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 Chính phủ Phân loại thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 Bộ Xây dựng “V/v Quy định chi tiết số nội dung Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 Chính phủ việc Phân loại đô thị”; - Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/08/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước hoạt động xây dựng Việt Nam; Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02/11/2007 Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định quản lý chi phí th tư vấn nước ngồi hoạt động xây dựng Việt Nam; Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 Bộ Xây dựng “V/v Hướng dẫn xác định quản lý chi phí thuê tư vấn nước hoạt động xây dựng Việt Nam”; - Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2010 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quy định tiền lương chuyên gia tư vấn nước thực gói thầu tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước b) Các văn Chính phủ, Bộ Xây dựng, tỉnh Quảng Ninh: - Nghị số 54/NQ-TW ngày 14/09/2005 Bộ Chính trị “Về phát triển KT - XH đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng sông Hồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020”; - Nghị 09 - NQ/ TW ngày 9/2/2007 Bộ Chính trị “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” - Thông báo kết luận số 47/KL-TW ngày 06/05/2009 Bộ Chính trị “Về kết năm thực Nghị Đại hội đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị Đại hội đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII chủ trương giải pháp phát triển KTXH tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, định hướng đến 2020”; - Quy hoạch phát triển “Hai hành lang, vành đai kinh tế Việt Nam- Trung Quốc”: Về không gian lãnh thổ, vành đai kinh tế Việt - Trung bao gồm thành phố Hải Phòng tỉnh Quảng Ninh Việt Nam tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) Trung Quốc; Hai hành lang kinh tế bao gồm: (I) hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; (II) hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); - Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg ngày 11/07/2008 Thủ tướng Chính phủ “V/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển Hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020”; - Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 Thủ tướng Chính phủ “Về phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020”; - Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 10/07/2008 Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Duyên hải Bắc Bộ Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050”; NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang | 205 Thuyết minh tóm tắt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 Đơng Mai Khu xử lý chất thải rắn 10 Dương Huy TX Quảng Yên sinh Xã Dương Huy - Chôn lấp hợp vệ TX Cẩm Phả sinh Phường Mông Chôn lấp hợp vệ sinh Dương - TX Cẩm Phả Xã Quảng Thành - Tái chế, sản xuất H Hải Hà phân vi sinh, chôn lấp hợp vệ sinh Xã Hải Đông - TP Tái chế, sản xuất Móng Cái phân vi sinh, chơn lấp hợp vệ sinh x 11 Khu xử lý chất thải rắn Mông Dương x 12 Khu xử lý chất thải rắn Quảng Thành x 13 Khu xử lý chất thải rắn Hải Đông x Yên TX Cẩm Phả 30 - Phía Đơng TX Cẩm Phả - H Hải Hà 30 - TP Móng Cái 30 - Quản lý chất thải rắn nghĩa trang: Nghĩa trang Đây cơng trình khó hình thành hoạt động kinh doanh, quản lý, phù hợp với hình thức đầu tư cơng hình thức đầu tư BT Bảng 7.3-8 Danh mục dự án CTR Nghĩa trang – phần Nghĩa trang TT Tên nghĩa trang Đã có quy Tình hoạch/quy hình hoạch xây Quy Quy dựng hoạch hoạch ngành vùng Phạm vi phục vụ Quy mô Địa điểm Quy hoạch ngành Quy hoạch vùng Nghĩa trang xã Tràng Lương x Nghĩa trang xã An Sinh x Nghĩa trang TP Thanh Sơn x x Xã Tràng Lương - TX xã phía Tây TX Đông Triều Đông Triều Xã An Sinh - TX Đơng xã phía Đơng TX Đơng Triều Triều TP ng Bí TP ng Bí Nghĩa trang TX Quảng Yên x x TX Quảng Yên Khu vực trung tâm TX Quảng Yên Nghĩa trang An Lạc x x H Hoành Bồ TP Cẩm Phả, TP Hạ Long, H TP Cẩm Phả, TP Hạ Long, Hoành Bồ H Hoành Bồ Nghĩa trang TT Ba Chẽ x TT Ba Chẽ - H Ba Chẽ Nghĩa trang xã Đài Xuyên x Xã Đài Xuyên - H Vân Đồn NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD x x TX Đông Triều Quy Hiện hoạch trạng ngành Mức độ ưu tiên Quy hoạch vùng 10 10 2014-2020 - TP ng Bí 10 10 TX Quảng n 10 2014-2020 630 630 2014-2020 H Ba Chẽ H Ba Chẽ 10 ha 2014-2020 H Vân Đồn H Vân Đồn 20 ha 2014-2020 Trang 191 | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 a Nghĩa trang xã Đại Bình x x Nghĩa trang xã Quảng Thành x x x x Nghĩa trang nhân dân TP Móng Cái 10 Nghĩa trang xã Đồng Tiến Xã Đại Bình - H Đầm Hà Xã Quảng Thành - H Hải Hà H Đầm Hà H Đầm Hà ha 2014-2020 H Hải Hà H Hải Hà 37 ha 2014-2020 x Xã Hải Yên - TP Móng Cái TP Móng Cái TP Móng Cái 12 12 2014-2020 x Xã Đồng Tiến - H Cô Tô H Cô Tô H Cô Tô 6,27 ha 2014-2020 Định hướng quy hoạch thơng tin liên lạc Đây cơng trình khó hình thành hoạt động kinh doanh, quản lý, phù hợp với hình thức đầu tư cơng hình thức đầu tư BT Trong trường hợp hình thành hoạt động kinh doanh, quản lý dựa trách nhiệm người hưởng thụ, đầu tư theo hình thức BOT BTO Bảng 7.3-9 Danh mục dự án Thông tin liên lạc 10 Tên Host tổng đài, trạm vệ tinh Host tổng đài Host tổng đài Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh 10 11 Host tổng đài Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x x x x x x x x Host tổng đài x TT Tình hình xây dựng x x x x x x x x x NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD TP Hạ Long TP.Hạ Long P Trần Hưng Đạo P Đại Yên P Việt Hưng P Giếng Đáy P Bãi Cháy P Hà Khánh P Hồng Hà P Hà Phong Khu Công Nghiệp Cái Lân Dung lượng cung cấp (lines) 32.000 32.000 17.500 16.000 17.500 20.000 16.000 20.000 17.500 5.000 Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch Quy hoạch TP.Móng Cái TP Móng Cái P Ninh Dương P Hải Yến P Hải Xuân P Bình Ngọc X Hải Sơn X Hải Tiến X Bắc Sơn Hà X Vĩnh Thực Khu công nghiệp Hải Yên Khu công nghiệp Móng Cái 32.000 13.000 13.000 13.000 15.000 1.500 3.000 1.500 12.000 2.300 4.100 2020-2030 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 Cải tạo nâng cấp TP Cẩm Phả TP Cẩm Phả 32.000 2020-2030 QH ngành/ QH Vùng Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch Địa điểm (Thành phố/ Huyện) Nơi cung cấp (Phuờng/ Xã) Mức độ ưu tiên 2020-2030 2020-2030 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 Trang 192 | 205 Thuyết minh tóm tắt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x x x x x Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch Quy hoạch P Quang Minh P Cẩm Thạch P Cẩm Sơn P Cửa Ơng P Cộng Hồ P Duơng Huy Khu công nghiệp Mông Duơng Khu công nghiệp than Cẩm Phả 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12.500 3.500 2.500 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 Host tổng đài Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x x x x x Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch TP ng Bí TP ng Bí P Vàng Danh P Bắc Sơn P Nam Khê X Thuợng Yên Công X Điền Công Đô thị Mạo Khê 32.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 2020-2030 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x x Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch H Hoành Bồ TT Trới X Sơn Dương X Thống Nhất Khu ĐTM Lê Lợi Khu ĐTM Thống Nhất Khu công nghiệp Hoành Bồ 10.000 7.000 14.000 7.000 7.500 5.400 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch H Vân Đồn TT Vân Đồn Thị trấn Cái Rồng Khu ĐTM Đài Xuyên Khu ĐTM Đoàn Kết Khu công nghiệp Vân Đồn Khu công nghiệp Vân Đồn 20.000 23.000 4.000 4.500 7.000 7.000 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 Trạm vệ tinh x Cải tạo nâng cấp H Cô Tô TT Cô Tô 4.500 2014-2020 Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp H Đầm Hà Thị trấn Đầm Hà X Đức Yên 12.000 10.000 2014-2020 2014-2020 Host tổng đài Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch Quy hoạch TT Quảng Hà X Cái Chiên Khu kinh tế Bắc Phong Sinh Khu ĐTM Quảng Đức 37.000 14.000 5.000 4.500 2020-2030 2014-2020 2014-2020 2014-2020 NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD H Hải Hà Trang 193 | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 a Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Quy hoạch x Cải tạo nâng cấp Quy hoạch H Bình Liêu Thị xã Tiên Yên Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch Quy hoạch Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh x x x x Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch 10 11 Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Trạm vệ tinh Thị xã Quảng Yên Quy hoạch Trạm vệ tinh 12 13 H Ba Chẽ Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch x x x x x NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Cải tạo nâng cấp Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch Tổng Thị xã Đông Triều Khu công nghiệp Hải Hà 18.000 2014-2020 TT Bình Liêu Khu kinh tế Hồnh Mơ - Đồng Văn 10.000 6.500 2014-2020 2014-2020 TX Tiên Yên Xã Tiên Lãng 18.000 15.000 2014-2020 2014-2020 TT Ba Chẽ Xã Nam Sơn Khu ĐTM Thanh Lâm Khu ĐTM Đạp Thanh 6.000 6.500 3.000 3.000 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 TT Quảng Yên X Hiệp Hồ X Tiến An X Cơng Hồ Khu ĐTM Đầm Nhà Mạc Khu ĐTM Cẩm La Khu ĐTM Liên Hoà Khu ĐTM Hoảng Tân Khu ĐTM Bắc Quảng Yên TT Khu Đô thị-công nghiệp thông minh Khu công nghiệp Khu Đô thị-công nghiệp thông minh Khu công nghiệp Sơng Chanh Khu cơng nghiệp Phía Nam 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.500 15.000 7.000 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 Xã Bình Duơng Xã Bình Khê Xã Kim Sơn Xã Hồng Quế Xã Tràng Lương Khu ĐTM Đông Triều Khu ĐTM Mạo Khê Khu ĐTM Hồ Khe Chè Khu công nghiệp Đông Triều 25.000 2014-2020 15.000 8.000 5.000 11.000 12.000 11.000 11.000 11.000 15.000 25.000 12.000 3.500 1.087.300 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 2014-2020 Trang 194 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 7.4 Các biện pháp quản lý thực quy hoạch vùng 7.4.1 Nguyên tắc quản lý phát triển đô thị (1) Hạn chế phát triển tràn lan: - Phát triển tràn lan đô thị làm phát sinh nhiều vấn đề phá hủy tự nhiên, sở hạ tầng không hiệu - Trong quy hoạch vùng, cần tránh mở rộng khu vực đô thị hữu, tiến hành xây dựng đô thị độc lập với khu đô thị hữu Đây triết lý cấu trúc cấu tạo đô thị“đa cực” Trên tinh thần quy hoạch vùng, cần quy định phát triển liên quan đến mở rộng đô thị tiến hành xây dựng đô thị tốt đẹp, hạn chế phát triển tràn lan (2) Hạn chế ùn tắc giao thông: - Cần phải kiềm chế suy giảm lực giao thông nhờ vào đường dẫn dọc đường trục - Khi phát triển đô thị mới, cần phả i quy hoạch giao thông cách triệt để với hệ thống phân cấp đường rõ ràng, đồng thời quy định nghiêm ngặt nguyên tắc để không tạo gánh nặng giao thơng phát triển dọc đường trục (3) Hình thành mạng lưới mặt nước xanh: - Các nhà đầu tư phát triển cần hình thành mạng lưới xanh khu vực phát triển hay kết thành mạng lưới dưa liên kết với khu vực phát triển lân cận để hình thành mơi trường đô thị tốt - Cần xây dựng nguyên tắc đạo, hướng dẫn hình thành mạng lưới mặt nước xanh quan điểm tồn thị, vận dụng cách linh hoạt (4) Trị thủy - Cùng với phát triển đô thị, dự án phát triển cần phải xây dựng hệ thống điều tiết nước mưa hay gọi hồ điều tiết Đồng thời, cần phải quản lý, kiểm tra việc xây dựng hồ điều tiết (có xây dựng hay không?) dự án - Việc quản lý phát triển đô thị phương diện trị thủy phải quy hoạch dựa nghiên cứu kỹ thuật quy hoạch phát triển 7.4.2 Quy định kiến trúc cảnh quan (1) Đặc điểm cảnh quan khu vực ven biển Quảng Ninh Cảnh quan đường phố đô thị khu đô thị ven biển Quảng Ninh, đặc biệt thành phố Hạ Long nên phát triển nào? Do yêu cầu mang tính xã hội cảnh quan tỉnh Quảng Ninh nên vấn đề cần định dựa phương diện điều kiện khí hậu đặc điểm địa hình Quảng Ninh a) Hình ảnh cảnh quan mong muốn Tại Quảng Ninh, cảnh quan đô thị mong muốn tài nguyên du lịch Vì vậy, tiến hành phân tích hình ảnh cảnh quan mong muốn quan điểm người dân khách du lịch - Ấn tượng du khách quốc tế quan trọng: đẹp mang màu sắc Việt Nam - Cảnh quan người dân yêu thích quan trọng: không gian, cảnh quan niềm tự hào người dân b) Đặc điểm cảnh quan Quảng Ninh Khi nghiên cứu cảnh quan đô thị Quảng Ninh, đặc trưng địa hình tầm nhìn từ biển vô quan trọng - Sự biến đổi địa hình bao quanh đồi núi xanh - Do khu du lịch nên cảnh quan từ biển hướng vào quan trọng (2) Định hướng cảnh quan thị Hình thành cảnh quan thị“sơn thủy hữu tình”là định hướng bản: - Dựa phong cách kiến trúc Việt Nam, tiến hành tạo dựng cảnh quan diện cơng trình kiến trúc tạo cảm giác đẹp đầy ấn tượng nhìn từ biển vào - Tiến hành xây dựng không gian an toàn, dễ chịu, ưu tiên người khu vự c ven biển, từ tạo dựng khơng gian cơng cộng người dân u thích - Tạo môi trường sống tốt gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 195 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 Quan điểm Quy hoạch cảnh quan đô thị huyện thị địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt Hạ Long Yêu cầu cảnh quan (1) Ấn tượng du khách quốc tế quan trọng: đẹp mang màu sắc Việt Nam (2) Cảnh quan người dân u thích quan trọng: khơng gian, cảnh quan niềm tự hào người dân Đặc điểm cảnh quan Quảng Ninh (1) Có thay đổi địa hình bao quanh rừng núi (2) Là khu du lịch nên cảnh quan từ biển hướng vào quan trọng “Cảnh quan đô thị sơn thủy hữu tình” - Tiến hành tạo dựng cảnh quan diện cơng trình kiến trúc tạo cảm giác đẹp, đầy ấn tượng nhìn từ biển vào dựa sở phong cách kiến trúc Việt Nam - Tạo khơng gian an tồn, thoải mái, dễ chịu ưu tiên dành cho người bô bên bờ biển Đồng thời tạo không gian công cộng người dân yêu thích Cảnh quan thị “sơn thủy hữu tình” Đồi núi Đất nông nghiệp Đất CX ven đường Dải xanh ven đường dao Công viên Tạo dựng môi trường sống tốt đẹp song song với việc gìn giữ, bảo vệ đa dạng sinh học CV xanh Đất CX ven sơng Đảo (3) Định hướng ngun tắc hình thành cảnh quan Định hướng nguyên tắc hình thành cảnh quan thị “sơn thủy hữu tình” thể chi tiết quy hoạch cấp quy hoạch chung xây dựng thị, quy định cụ thể giới hạn chiều cao công trình kiến trúc, vv… 1) Cảnh quan thị nhìn từ biển Bảo tồn cảnh quan đô thị bao bọc đồi núi tự nhiên phong phú mang màu sắc Quảng Ninh nhìn từ biển vào Xây dựng quy định hạn chế chiều cao cơng trình kiến trúc sau lưu ý đến dãy núi phía sau Và để tạo dựng cảnh quan thị “sơn thủy hữu tình” ấn tượng nữa, cần lưu ý đến chênh lệch độ cao dãy núi phía sau, từ xây dựng quy định đạo, hướng dẫn độ cao công trình kiến trúc nhằm tạo đường chân trời có biến đổi nhịp độ NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 196 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 Tạo ̣ thay đổi nhịp độ cảnh quan mở rộng từ đường chân trời Bảo tồn đường sống núi quan sát, hướng tầm nhìn từ vị trí tầm nhìn quan trọng Hình minh họa Cảnh quan đô thị bao bọc đồi núi tự nhiên phong phú 2) Cảnh quan từ đô thị hướng biển Ngược với cảnh quan nhìn từ biển tầm nhìn từ thị hướng biển yếu tố cảnh quan vơ quan trọng Vì vậy, để bảo tồn tầm nhìn từ thị hướng biển, cần phải thiết lập nguyên tắc, quy định trục tầm nhìn hướng biển Cần quy định giới xây dựng độ cao cơng trình kiến trúc dọc trục tầm nhìn, để nhiều người dân sống thị hưởng tầm nhìn hướng biển 3) Định hướng quy hoạch kiến trúc cảnh quan Chia thành khu vực: khu vực ven biển, khu trung tâm đô thị khu vực đồi núi, sau lập quy hoạch kiến trúc cảnh quan cần thiết cho khu vực để hình thành cảnh quan thị “sơn thủy hữu tình” Khu vực Kiểm sốt cơng trình kiến trúc Độ cao Đường chân trời Mật độ Màu sắc Ven biển Giới hạn độ cao cơng trình kiến trúc hướng mặt nước, từ nâng cao, tạo cảm giác mở phóng khống cho khu vực ven biển ven mặt nước Thiết lập cơng trình kiến trúc mật độ cao cho khu vực dọc tuyến giao thơng từ nhà ga hướng biển Từ đó, tạo dựng “trục hình thành náo nhiệt, sầm uất” tập trung đơng Màu sắc chủ đạo cơng trình kiến trúc phải dựa sở màu sắc nhẹ nhàng, hài hòa với cảm giác suốt nước Khu trung tâm đô thị Khu trung tâm đô thị bố trí tòa nhà cao tầng, nâng cao tính trọng điểm, trung tâm khu vực Tạo mật độ cao náo nhiệt cho trung tâm thị cách bố trí cơng trình thương mại thấp tầng hướng Màu sắc chủ đạo cơng trình dựa sở màu “vô sắc” thể phong cách đô thị, đồng thời cần lưu ý đến NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 197 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 gắn kết với khu vực đồi núi Đồi núi Khu vực gần rìa núi cần giới độ cao cơng trình kiến trúc, bố trí cơng trình kiến trúc thấp tầng nhằm tạo hài hòa cơng trình kiến trúc xanh Khu vực gần rìa núi cần kiểm sốt mật độ để tạo hài hòa cơng trình kiến trúc xanh Màu sắc chủ đạo màu sắc mang hướng màu núi rừng, sở tạo cảm giác vật liệu tự nhiên hay màu đất 4) Không gian mở ven biển Trong tương lai, chia cắt biển thị tuyến đường có khả tăng thêm Tuy nhiên, để hình thành cảnh quan thị “sơn thủy hữu tình”, việc xây dựng không gian mở dọc bờ biển người dân u thích quan trọng Vì vậy, cần phải tiến hành xây dựng không gian mở liên tục đô thị biển việc việc xây dựng cơng trình cầu vượt hay đường hầm dọc bờ biển Case-1 Pedestrian Bridge Hotel Road SEA Hotel Road SEA SEA Hotel Case-2 Underground Road Hotel SEA NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Hình minh họa Khơng gian mở cơng trình công cộng ven biển Trang 198 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 Bãi đỗ xe Cơng trìn trình nhà hàn hàng – thương mại Vườn Quản Quảng trườn ường nhỏ Nhà câu lạc lạc Văn phòn phòng bến tàu tàu Bến tàu tàu Bến du thuyền Nhà hàn hàng Cơng trình nhà hàng – thương mại Vườn Nhà hàng Cảnh nhìn biển Hướn ướng vào vào của tàu tàu Hình Xây dựng bến du thuyền cơng trình thương mại NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 199 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 7.4.3 Nguyên tắc giáo dục quản lý xã hội 7.4.3.1 Nâng cao lực vận dụng nguyên tắc Trong phát triển đô thị thực nhà đầu tư, cần phải để đảm bảo tính cơng khai quan điểm bao qt Nói cách khác, nhà quản lý đô thị cần phải kiểm tra, giám sát đạo nghiêm ngặt xem phát triển có gây ảnh hưởng xấu đến khu vực ngồi phạm vi phát triển khơng Rất nhiều trường hợp quy hoạch phát triển mà nhà đầu tư suy nghĩ hồn tồn khơng phù hợp với quy hoạch cấp quy hoạch vùng hay quy hoạch chung xây dựng đô thị Tuy nhiên, việc không cho phép tất dự án thực với lý không phù hợp khơng có tính khả thi Vì vậy, với việc tiến hành phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng dựa đầu tư, cần phải quản lý phát triển đô thị hợp lý, để phát triển đô thị không ngược lại với lợi ích cộng đồng Để làm điều này, việc áp dụng quy định, hay nói cách khác việc nâng cao lực giám sát hành cấp phép phát triển vô quan trọng Cần phải đánh giá khách quan tình hình kinh tế suy giảm bên ngồi lợi ích cơng động quan điểm rộng Để nâng cao lực giám sát hành chính, tiến hành giám sát, kiểm tra dự án phát triển thị quan trọng, cần phải có tham gia thường xuyên, liên tục chuyên gia nhà tư vấn lập trường trung lập 7.4.3.2 Quản lý thị có tham gia người dân Tương lai, với phát triển đô thị, cần phải áp dụng chế quản lý thị có tham gia người dân cách tích cực Tại thị có quy mô dân số 10.000 ~50.000 dân, tiến hành quản lý thị theo phương thức quản lý thị có tham gia người dân (gọi phương thức quản lý đô thị) Nhờ vào phương thức quản lý này, tạo dựng khơng gian cảnh quan thị đặc trưng kỳ vọng đem lại hiệu thúc đẩy phát triển gian hàng, cửa hàng khu đô thị, phố xá trung tâm (1) Áp dụng quản lý đô thị Tại Quảng Ninh, gia tăng lưu lượng giao thông Quốc lộ 18 với phát triển đô thị, nên tỉnh tiến hành xây dựng tuyến đường tránh Nhờ vào phát triển dọc đường tránh, nên công tác lựa chọn, xác định vị trí thương mại đại, hấp dẫn triển khai Mặt khác, việc thúc đẩy, phát huy chức khu phố xá, đô thị trung tâm hữu quan trọng Thành lập tổ chức quản lý có tham gia người dân khu thị trung tâm, qua áp dụng phương thức quản lý thị có mối quan hệ mật thiết với nhu cầu người dân việc nỗ lực thực phương diện “cứng rắn” “mềm mỏng” tổ chức kiện hay đảm bảo khơng gian an tồn dành cho người (2)Xây dựng bãi đỗ xe công cộng dựa quản lý đô thị Do bãi đỗ xe hàng hóa (dịch vụ) cơng cộng (public goods) có tính chất phi cạnh tranh (non-rivalrous) khơng thể loại trừ nên việc xây dựng nguyên lý thị trường vơ khó khăn Nhờ vào phương thức quản lý thị, tiến hành xây dựng bãi đỗ xe cơng cộng cho tồn khu thị trung tâm Tại Quảng Ninh, tiến hành xây dựng bãi đỗ xe dựa vào tái phát triển khơng có vấn đề Tuy nhiên, trường hợp khơng có quy hoạch cần phải tiến hành xây dựng bãi đỗ xe dựa phương thức quản lý thị (3)“Những đường thân thuộc, dòng sơng gắn bó với sống” (Adopt Road, Adopt River) theo phương thức quản lý đô thị (4)“Những đường thân thuộc, dòng sơng gắn bó với sống” (Adopt Road, Adopt River) khái niệm để nói lên quan tâm người dân đường hay dòng sơng xung quanh sống chăm sóc đứa Điều nói lên cần phải tiến hành liên tục hoạt động “xanh – –đẹp” quét dọn, vệ sinh, “phủ xanh” tuyến đường hay khúc sông định sau đồng thuận người dân doanh nghiệp Cần có gắn kết hiệp định Tổ chức quản lý thị quan phủ quy định chương trình, nội dung hoạt động “xanh – – đẹp” đoàn thể tham gia, nội dung phân chia vai trò hợp tác quan chính, sở đó, người dân nỗ lực quản lý tuyến đường dòng sơng NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 200 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 7.4.3.3 Mơ hình phát triển tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất thí điểm mơ hình quyền thị cho Thành phố Hạ Long - Đề xuất thí điểm Chính quyền thị để thực xây dựng Khu hành kinh tế đặc biệt Vân Đồn theo Đề án trình duyệt; đủ điều kiện vận dụng mở rộng sang khu vực huyện Cô Tô, tiến tới thống việc mở rộng Khu kinh tế Vân Đồn – Cô Tô - Phân định trách nhiệm, không gian phát triển quản lý khu vực cụ thể Khu kinh tế cửa Móng Cái, KKT cửa Bắc Phong Sinh, KKT cửa Hồnh Mơ - Đồng Văn Ban Quản lý KKT tỉnh với UBND thành phố Móng Cái, UBND huyện Hải Hà, UBND huyện Bình Liêu để thuận lợi đầu tư phát triển KKT; đảm bảo quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng phát triển đô thị - Thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị cấp tỉnh, cấp địa phương (thực theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 Chính phủ quản lý đầu tư phát triển thị) 7.4.4 Vai trò Quy hoạch vùng kế hoạch hành động sau Đồ án phê duyệt 7.4.4.1 Vai trò quy hoạch vùng Quy hoạch vùng có vai trò định hướng phát triển khơng gian toàn tỉnh (năm quy hoạch: 2030) sở quy hoạch cấp quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kết làm việc, khảo sát trạng Sở ban ngành có liên quan trực thuộc tỉnh tất huyện thị địa bàn tỉnh; quy hoạch có tính khả thi dựa đặc trưng trạng toàn tỉnh Trên sở Quy hoạch vùng này, huyện thị lập Quy hoạch chung đô thị tiến hành phát triển đô thị, xây dựng hồn thiện sở hạ tầng, từ tạo phát triển cân bằng, hài hòa hiệu toàn tỉnh Về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội, tại, hệ thống sở hạ tầng tồn tỉnh thiếu chưa hồn thiện Vì vậy, theo Quy hoạch vùng, cần phải nhanh chóng xây dựng, hồn thiện hệ thống hạ tầng sở giáo dục, đào tạo, bệnh viện, đường xá, cấp thoát nước, cấp điện, v.v từ nâng cao chất lượng đời sống người dân, đồng thời cần tạo dựng môi trường thu hút đầu tư Ngồi ra, để bảo tồn môi trường sống người dân môi trường tự nhiên thực hóa tăng trưởng kinh tế, Quy hoạch vùng phân khu rõ ràng khu thị (nhà ở, khu thương mại, hành chính), nơng thôn, đất công nghiệp, đất du lịch, vùng rừng núi (rừng bảo tồn, rừng sản xuất, v.v ) Do đó, tỉnh Quảng Ninh cần Quy hoạch vùng, tiến hành giám sát, đạo nhà đầu tư phát triển để khơng xảy tình trạng phát triển đô thị cách tràn lan, không xem xét đến phân khu 7.4.4.2 Kế hoạch hành động sau quy hoạch phê duyệt (1) Ngắn hạn Công báo cung cấp thông tin Quy hoạch vùng + Do nội dung Quy hoạch vùng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực xây dựng, giao thơng, ngành khống sản, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, y tế, giáo dục nên cần phải phổ biến rộng rãi đầy đủ thơng tin đến quan, ban ngành có liên quan đến khu đô thị, nông thôn, đặc biệt đến người dân, cần nỗ lực để tất người hiểu quy hoạch phối hợp thực Quy hoạch + Ngoài việc sử dụng nhiều phương thức truyền thông internet, để phổ biến nội dung quy hoạch, cần tiến hành cung cấp thông tin đa dạng + Đặc biệt, cần phải nhanh chóng giải trình đàm phát với doanh nghiệp quan liên quan việc đầu tư phát triển bị hủy bỏ thay đổi theo Quy hoạch vùng Quy hoạch chung đô thị huyện thị + Các huyện thị lập quy hoạch chung đô thị theo quy hoạch vùng Cần phải điều chỉnh chỉnh sửa phần quy hoạch chung lập phê duyệt thời gian gần + Ngoài ra, để bảo tồn cảnh quan đô thị môi trường đô thị, huyện thị cần lập Quy định hướng dẫn, quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị kế thừa tinh thần Quy hoạch vùng NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 201 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 + Tỉnh Quảng Ninh tiến hành đạo, giám sát việc lập Quy hoạch chung đô thị Quy định hướng dẫn, quản lý kiến trúc cảnh quan thị Chương trình hành động nhằm nhanh chóng thực dự án ưu tiên + Cần phải làm việc Chính phủ Việt Nam để nhanh chóng xây dựng hệ thống hạ tầng cấp Quốc gia đường cao tốc, cảng hàng không, đường sắt, Quốc lộ, v.v… Đồng thời, cần liên kết chặt chẽ với tỉnh thành có liên quan + Đối với cơng trình hạ tầng cấp tỉnh Tỉnh lộ, cấp thoát nước, v.v… cần lập đề án quy hoạch đầu tư có tính khả thi BT, BOT nhằm kêu gọi tham gia nhà đầu tư nước Ngoài ra, cần làm việc với quan thực nguồn vồn ODA + Đối với việc đầu tư phát triển nên ưu tiên Khu cơng nghiệp, thị mới, cơng trình resort, đường tỉnh lộ, v.v… tiến hành thu hút nhà đầu tư nước Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngồi thiếu thơng tin liên quan đến xây dựng cơng trình hạ tầng điện, nước sạch, tổng hợp thông tin quỹ đất xây dựng,… cần phải xây dựng chế hỗ trợ để họ dễ dàng nghiên cứu đầu tư (2) Trung hạn Đối với khu vực cần phải cập nhật chức khu đô thị đông đúc xuống cấp, cần phải tiến hành tái phát triển phương thức điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tinh thần Quy hoạch vùng, Quy hoạch chung, từ tạo khơng gian thị hấp dẫn Trường hợp kinh tế xã hội, mơi trường thị có thay đổi lớn, để phù hợp với thực tế, cần phải điều chỉnh Quy hoạch vùng quy hoạch chung đô thị NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 202 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 Phần Kết luận kiến nghị I Kết luận QHXD vùng tỉnh quy hoạch vật thể, nhằm tạo sở vật chất, hạ tầng, bất động sản đê thực mục tiêu phát triển KTXH Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh; Đồ án đề xuất thực số ý tưởng đột phá sau: (1)- Đồ án để xuất tầm nhìn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050 là: (1) vùng đô thị lớn mang tầm vóc quốc tế; (2) Động lực phát triển kinh tế quốc gia với định hướng phát triển du lị ch – công nghiệp đại, bền vững; (3) vùng di sản văn hóa lịch sử quốc tế, kỳ quan thiên nhiên giới (2)- Về phát triển đô thị: - Đề xuất mơ hình phát triển khơng gian thị tỉnh Quảng Ninh thành 05 tiểu vùng, 02 vành đai, 02 phân khu; tiểu vùng có đặc điểm sắc thái, lợi cạnh tranh riêng; tiểu vùng có đặc điểm điều kiện địa hình tự nhiên điều kiện phát triển tương đồng, đô thị tiều vùng kết nối với thuận lợi, sử dụng chung số hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội; tiểu vùng đô thị hướng đến có chất lượng tương đương chất lượng thị loại I, hướng Quảng Ninh trở thành vùng đô thi lớn, đủ sức cạnh tranh với đô thị phát triển khu vực Quốc tế; phát triển không gian đô thị không giới hạn không gian địa giới hành chính; khơng giới hạn khơng gian đất hay vịnh; gắn không gian TP Hạ Long - huyện Hoành Bồ - TP Cẩm Phả với không gian vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long; - Cải tạo, nâng cấp sở hạ tầng thị có; phát triển số khu thị hướng lên phía Bắc, gắn với địa hình đồi núi để tạo đô thị với cảnh quan đặc sắc Đơng Triều, Hồnh Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn; xây dựng khu đô thị mặt nước, xây dựng đô thị đại mặt cơng trình cơng nghiệp, xi măng sau di rời (3) Về giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay: - Xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Nội – Hạ Long - Vân Đồn – Móng Cái Hạ Long – Hải Phòng, kết nối đường cao tốc với sân bay Vân Đồn, với hệ thống cảng biển huyết mạch giao thông Quảng Ninh với khu vực nước vươn Quốc tế Đặt Quảng Ninh mối liên kết với khu vực Quốc tế, nhấn mạnh liên kết khai thác lợi với Hải Phòng, với Quảng Tây - Trung Quốc - Đề xuất xây dựng kết nối hạ tầng đường cao tốc đường sắt với Trung Quốc, nối Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà với cảng Phòng Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác song phương Việt – Trung Sau năm 2030 xây dựng tuyến đường sắt Hạ Long - Hải Hà, Lạng Sơn - Mũi Chùa Vân Đồn khép kín mạng lưới đường sắt tỉnh với mạng đường quốc gia, kết nối vùng tỉnh, kết nối Quảng Ninh với Trung Quốc khu vực - Xây dựng tuyến tàu đường sắt (Monorail) kết nối trung tâm đô thị trải dài từ Tây sang Đông, phục vụ nhu cầu di chuyển hành khách khu vực Đông Tây tỉnh Quảng Ninh, nhằm giảm tải QL 18, khai thác cảnh quan, tiết kiệm đất đai, khắc phục yếu tố địa hình; đề xuất tuyến ngầm xuống biển eo vịnh Cửa Lục, giảm tải cho cầu Bãi Cháy - Khai thác sân bay Cát Bi (Hải Phòng), sân bay Nội Bài thông qua đường mạng lưới đường cao tốc; Xây dựng sân bay Vân Đồn tạo đột phá phát triển KKT Vân Đồn, phục vụ khách du lịch quốc tế đến Vân Đồn - Móng Cái - Hạ Long; xây dựng sân bay cho thủy phi KKT Vân Đồn, đảo Đầm Hà, Hải Hà Móng Cái; xây dựng sân bay trực thăng Cơ Tơ, Móng Cái phục vụ cho du lịch, phòng chống tìm kiếm cứu nạn, an ninh - quốc phòng - Quy hoạch dịch chuyển địa điểm cảng Mũi Chùa từ phía Bắc đảo Cái Bầu, thuận lợi luồn lạch mặt sau cảng; phát triển cảng thành cửa ngõ biển cho tỉnh phía Bắc Quy hoạch xây dựng bến du thuyền đô thị mới, khu du lịch ven biển, khai thác giao thông không gian biển, giảm tải cho giao thông đường (4)- Về phát triển công nghiệp: - Tập trung xây dựng 03 Khu công nghiệp lớn KCN Hải Hà KCN công nghệ cao khu đô thị - công nghiệp thông minh, KCN cảng biển đầm Nhà Mạc; đồng thời tiến hành điều chỉnh cho hợp lý với nhu cầu tiềm phát triển công nghiệp khu vực khác (KCN Hải NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 203 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 Yên, Cái Lân, Việt Hưng, Hoành Bồ, Phương Nam, Đông Mai ); - Các khu công nghiệp thay phát triển rời rạc phát triển tập trung với quy mô lớn, phát triển thành chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, phục vụ phát triển tất yếu ngành công nghiệp phục vụ tốt nhu cầu đầu tư phát triển tập đoàn kinh tế giới - Phát triển ngành than theo lộ trình QĐ 60/QĐ-TTg; giảm khai thác lộ thiên, chuyển sang khai thác hầm lò; đầu tư hạ tầng chun dùng đồng bộ; hồn ngun mơi trường khai trường sau khai thác - Đối với ngành công nghiệp điện, xi măng, vật liệu xây dựng đưa khuyến cáo giải pháp hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường; đồng thời đưa mơ hình phát triển theo định hướng xanh, sạch, sử dụng công nghệ cao đem lại hiệu cao cho việc thực khai thác; đề xuất việc dừng sản xuất, di chuyển theo lộ trình - Xây dựng cụm công nghiệp địa phương để di chuyển sở sản xuất nhỏ lẻ đô thị, gần khu dân cư vào để tập trung quản lý; phát triển sản xuất vừa nhỏ, phát huy nguồn lực phù hợp địa phương (5)- Về du lịch - dịch vụ: - Kết nối tuyến du lịch nội tỉnh, ngoại tỉnh quốc tế thông qua đường hàng không đường biển - đường bộ; tạo danh mục tuyến du lịch hấp dẫn khách du lịch Phát triển mạnh du lịch hướng biển; tăng số chuyến du lịch đảo thuộc KKT Vân Đồn huyện đảo Cô Tô Xây dựng, nâng cao chất lượng phục vụ cảng hành khách quốc tế Tuần Châu, Hòn Gai, Cái Rồng, Vạn Gia -Vĩnh Thực - Thống quản lý, bảo tồn phát huy giá trị vịnh Hạ Long Bái Tử Long; phát triển Khu du lịch, tua du lịch vịnh Bái Tử Long để giảm tải cho vịnh Hạ Long, tăng sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao hiệu từ ngành du lịch - Xây dựng Khu du lịch quốc gia Hạ Long: Hồn thiện hạ tầng cơng trình Bãi Cháy - Hùng Thắng, Tuần Châu; khách sạn, trung tâm thương mại - mua sắm - vui chơi giải trí, tuyến bộ, bãi tắm tạo nhiều sản phẩm du lịch Xây dựng đô thị Hạ Long thành đô thị du lịch quốc gia - Xây dựng Khu du lịch quốc gia Vân Đồn: Xây dựng khu vui chơi giải trí phức hợp với Casino, cơng viên chủ đề (disneyland, sentosa ), sân golf quốc tế để tổ chức giải đấu quốc tế (54 lỗ), trung tâm hội nghị - triển lãm quốc tế MICE tạo động lực phát triển du lịch – thương mại cho KKT Vân Đồn; xây dựng khu du lịch đặc thù đảo Vân Đồn, Cô Tô - Xây dựng Khu du lịch quốc gia Trà Cổ; xây dựng phát triển thị Móng Cái theo mơ hình đô thị biên giới (một thành phố lưỡng quốc) để tạo vẻ đẹp, điểm khác biệt cơng trình, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị - triển lãm MICE, trung tâm mua sắm, điểm đến du khách quốc tế (6)- Về hạ tầng xã hội, hạ tầng an ninh quốc phòng: Đồ án đê xuất cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công trình hạ tầng xã hội: 05 Trường Đại học, trường học quốc tế; 16 bệnh viện đa khoa, bệnh viện chun khoa, bệnh viện quốc tế; 03 cơng trình trọng điểm văn hóa; 06 trung tâm thể thao cấp khu vực, cấp huyện Đồ án đề xuất xây dựng tuyến đường vành đai biên giới, hệ thống cảng tuyến đảo, khu đô thị - khu dân cư - khu thương mại sát biên giới, tuyến đảo , trung tâm huấn luyện phòng chống khủng bố phục vụ song song hai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng (7)- Về mơ hình quản lý: Đồ án đề xuất thực thí điểm mơ hình quyền thị cho thành phố Hạ Long, Khu hành kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tiến tới mở rộng KKT Vân Đồn - Cô Tô); phân định trách nhiệm BQL KKT với UBND địa phương có KKT cửa khẩu; thành lập BQL khu vực phát triển đô thị cấp (thực NĐ 11/2013/NĐ-CP); (8)- Về Danh mục Dự án ưu tiên: Đồ án đề xuất 06 nhóm dự án, với 85 đầu mục dự án; phân định mốc thời gian thực hiện: Trước năm 2020, 2020-2030, sau năm 2030 NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 204 | 205 a Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 II Kiến nghị (1) Đồ án QHXD vùng tỉnh Sở Xây dựng Tư vấn tổ chức triển khai nghiêm túc, bản, khoa học, cầu thị; nội dung đảm bảo với nội dung Nhiệm vụ quy hoạch (đã HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, UBND tỉnh phê duyệt QĐ số 608/QĐ-UBND ngày 27/02/2013); tiến độ đảm bảo kế hoạch chi tiết Hợp đồng; chất lượng quy hoạch thể thông qua giải pháp quy hoạch (được ngành, địa phương, UBND tỉnh, Tỉnh ủy đánh giá, thống thông qua Hội nghị báo cáo quy hoạch); trình lập quy hoạch cập nhật thường xuyên quan điểm, chủ trương, đạo Trung ương Tỉnh, cập nhật QH tổng thể KTXH tỉnh, Đề án Khu hành kinh tế đặc biệt Vân Đồn; quy hoạch: Du lịch, môi trường, giao thông đường thủy, y tế, cảng cá, ba loại rừng…của ngành lập song song đồng thời (2) Đồ án đạt nội dung, chất lượng điều kiện để báo cáo cấp thông qua (trong q trình chờ Thơng qua, tháng 12/2013 Tư vấn tiếp tục hoàn thiện quy hoạch theo quy định pháp luật Việt Nam để trình phê duyệt vào cuối tháng 12/2013 theo tiến độ, chấm dứt Hợp đồng) (3) Kính đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh cho ý kiến đạo, thông qua quy hoạch, để Sở Xây dựng Tư vấn hoàn thiện nội dung, tờ trình, trình UBND tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII thơng qua kỳ họp thứ 11 vào tháng 12/2013; đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng ký kết./ NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 205 | 205 ... ENGINEERING LTD TP Cẩm Phả ,Quảng Ninh Nội địa TP Hạ Long ,Quảng Ninh Nội địa TX Quảng Yên ,Quảng Ninh Nội địa Trang 16 | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm... dự án đầu tư có liên quan d) Các sở đồ: - Bản đồ trạng sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh năm 2010 (1/50.000); - Bản đồ địa hình tỉnh Quảng Ninh (1/50.000, 1/100.000); - Các đồ địa địa phương tỉnh Quảng. .. đề CTR vấn đề lớn tỉnh Quảng Ninh Mỗi năm Quảng Ninh phải chôn lấp NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Trang 19 | 205 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tổng hợp Đồ án QHXD vùng tỉnh Quảng Ninh, Thuyết minh tổng hợp Đồ án QHXD vùng tỉnh Quảng Ninh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay