NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG SAU MỘT NĂM HỌC TẬP

104 78 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 18:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH - - LÊ QUỐC VIỆT “NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG SAU MỘT NĂM HỌC TẬP” LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH - - LÊ QUỐC VIỆT “NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG SAU MỘT NĂM HỌC TẬP” Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 60140103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trọng Hải TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Lê Quốc Việt LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy (Cô) giảng dạy lớp Cao học 19 dành nhiều tâm huyết truyền thụ cho kiến thức quý báu, làm tiền đề cho việc nghiên cứu luận văn Xin cảm ơn Ban Giám hiệu, quý Thầy (Cô) Trường Đại học Tiền Giang, toàn thể nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang giúp thu thập số liệu để thực đề tài nghiên cứu Đặc biệt, xin cảm ơn Thầy TS Nguyễn Trọng Hải người trực tiếp hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu để hồn thành đề tài Tác giả Lê Quốc Việt MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm, đường lối đạo Đảng Nhà nước công tác GDTC trường học 1.1.1 Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng phát triển thể chất dân tộc 1.1.2 Quan điểm đường lối Đảng Nhà nước hoạt động TDTT công tác GDTC trường học .8 1.2 Một số khái niệm có liên quan .17 1.3 Giáo dục tố chất thể lực - đặc điểm GDTC trường học .21 1.4 Đặc điểm, nội dung tập thể lực (BTTL) 25 1.4.1 Đặc điểm dung tập thể lực .25 1.4.2 Nội dung tập thể lực (BTTL) 27 1.4.3 Hình thức tập thể lực .28 1.4.4 Mối quan hệ hình thức nội dung tập thể lực .29 1.4.5 Cường độ khối lượng lượng vận động (LVĐ) 30 1.5 Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi sinh viên (18 -22) 35 1.5.1 Đặc điểm sinh lý 35 1.5.2 Đặc điểm tâm lý 36 1.6 Cơ sở khoa học đánh giá chất lượng GDTC thể lực sinh viên 38 1.7 Các Test thể lực 39 1.8 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan 40 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 43 2.1 Phương pháp nghiên cứu 43 2.1.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 43 2.1.2 Phương pháp vấn 43 2.1.3 Phương pháp quan sát sư phạm 44 2.1.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 44 2.1.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 48 2.1.6 Phương pháp toán thống kê 48 2.2 Tổ chức nghiên cứu 50 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 50 2.2.2 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu 50 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 52 3.1 Đánh giá thực trạng thể lực chung (TLC) nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang 52 3.1.1 Xác định tiêu đánh giá TLC sinh viên giới Việt Nam .52 3.1.2 Thực trạng TLC nam sinh viên năm thứ trường Đại học Tiền Giang .53 3.1.3 Bàn luận thực trạng TLC nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang 57 3.2 Lựa chọn ứng dụng tập phát triển TLC cho nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang 58 3.2.1 Nghiên cứu xác định nguyên tắc lựa chọn tập nhằm phát triển TLC cho nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền giang 58 3.2.2 Các bước tiến hành xây dựng tập phát triển TLC cho nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang .59 3.3 Ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển TLC cho nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang 69 3.3.1 Kế hoạch tập luyện cho nam sinh viên năm thứ vào học GDTC nội khóa .69 3.3.2 Đánh giá hiệu ứng dụng tập phát triển TLC cho nam sinh viên năm thứ sau thời gian thực chương trình GDTC nội khóa .72 3.3.3 Bàn luận hiệu ứng dụng tập phát triển TLC cho nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang .77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .80 KẾT LUẬN 80 KIẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT BTTL CHXHCN THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT Bài tập thể lực Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ĐH TDTT TP HCM Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh GD & ĐT GDTC HATT HATĐ HS - SV RLTT TDTT THCN TSHH TKP TLC VĐV XPC Giáo dục Đào tạo Giáo dục thể chất Huyết áp tối thiểu Huyết áp tối đa Học sinh, sinh viên Rèn luyện thân thể Thể dục, thể thao Trung học chun nghiệp Tần số hơ hấp Thơng khí phổi Thể lực chung Vận động viên Xuất phát cao DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT TÊN BẢNG BIỂU TRANG Tiêu chuẩn đánh giá thể lực chung đối học sinh, sinh 54 Bảng 3.1 viên nam lứa tuổi từ 18 - 20 theo QĐ 53 Bộ Giáo Bảng 3.2 dục Đào tạo Kết kiểm tra đánh giá thực trạng TLC nam sinh 54 viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang (n=100) Kết vấn nguyên tắc lựa chọn tập Bảng 3.3 nhằm phát triển TLC cho nam sinh viên Trường Đại học 59 Tiền Giang (n=30) Kết vấn lựa chọn tập phát triển TLC Bảng 3.4 cho nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền 62 Giang Bảng 3.5 Kết kiểm định Wilconxon lần vấn test 63 Kế hoạch tập luyện phát triển thể lực chung nam sinh Bảng 3.6 viên năm trường Đại học Tiền Giang (năm học 69 2014 - 2015) Bảng 3.7 Khung chương trình mơn học GDTC nội khóa Bảng 3.8 Nhịp tăng trưởng tiêu TLC nam sinh viên 70 72 năm thứ sau tháng học tập (n=100) So sánh tiêu TLC nam sinh viên năm thứ Bảng 3.9 với tiêu chuẩn thể lực sinh viên lứa tuổi 18 theo 74 QĐ 53 (n=100) Thống kê kết xếp loại nam sinh viên năm thứ Bảng 3.10 với tiêu chuẩn thể lực học sinh - sinh viên lứa tuổi 18 (n=100) 75 DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ STT Tên Biểu đồ sơ đồ Trang Biểu đồ 3.1 Thực trạng thể lực chung ban đầu nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang 56 Biểu đồ 3.2 Trình độ người vấn 61 Biểu đồ 3.3 Thâm niên công tác người vấn 62 Biểu đồ 3.4 Nhịp tăng trưởng tiêu TLC nam sinh viên năm thứ sau tháng học tập (n=100) 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (1970), Chỉ thị sổ 180/CT-TW công tác thể dục thể thao Ban Bí thư Trung ương Đảng (1994), Chỉ thị sổ 36/CT-TW công tác TDTT giai đoạn Ban Bí thư Trung ương Đảng (1958), Chỉ thị sổ 106/CT-TW “Vận động quần chúng tham gia ngày nhiều vào phong trào TDTT trường học, nhà máy, đội, quan” Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002), Chỉ thị sổ 17/CT-TW công tác TDTT giai đoạn Bộ Giáo dục Đào tạo (1995), Chương trình mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục - sức khỏe phát triển bồi dưỡng nhân tài thể thao học sinh sinh viên nhà trường cấp giai đoạn 1995 - 2000 Bộ Giáo dục Đào tạo, Hướng dẫn thực chương trình giáo dục chất trường Đại học, Cao đẳng theo quy trình đào tạo mới, -1994 Bộ Giáo dục Đào tạo, Quyết định sổ 931/RLTT ban hành quy chế công tác giáo dục thể chất nhà trường cấp, ngày 29/04/1993 Lê Thiết Can,“Giáo trình giảng dạy xã hội học - Xã hội học TDTT - Điều tra Xã hội học TDTT năm 2005” Lê Bửu, Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Hiệp (1983), “Lý luận phương pháp huấn luyện thể thao”, NXB TDTT Tp.HCM Lê Bửu (1995), Bác Hồ với Thể dục Thể thao Việt Nam, NXB Hà Nội Dương Nghiệp Chí (2005), Điều tra đánh giá tình trạng thể chất xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thể lực chung người Việt Nam giai đoạn II, từ 21 đến 60 tuổi, Hà Nội 10 Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Danh Thái (2003), Thực trạng thể chất người Việt Nam từ -20 tuổi, NXB TDTT Hà Nội 11 Dương Nghiệp Chí (2005), Đo lường thể thao, Hà Nội, 12 Đặng Văn Chung (1979), Sức khỏe bảo vệ sức khỏe, NXB Y Học, Hà Nội 13 Lương Kim Chung (1998),“Suy nghĩ phát triển thể chất nguồn lao động tương lai”, Tuyến tập nghiên cứu khoa học dục thao, NXB Hà Nội 14 Nguyễn Ngọc Cừ, Dương Nghiệp Chí (2001), Nâng cao tầm vóc thể người, Tài liệu chuyên đề số 2, Viện Khoa học TDTT Hà Nội 15 Hoàng Cơng Dân, Dương Nghiệp Chí (2006),“Xây dựng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh sinh viên Việt Nam”, Tạp chí Khoa học TDTT số 4/2006, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội 16 D Harre (1996), Học thuyết huấn luyện (Trương Anh Tuấn - Bùi Thế Hiển dịch), NXB TDTT Hà Nội 17 Bùi Quang Hải (2003), “Nghiên cứu đặc điểm phát triển thể chất số vấn đề cấp bách năm đầu kỷ XXI”, Tạp chí Khoa học TDTT số 2/2003, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội 18 Nguyễn Trọng Hải, Vũ Đức Thu (2001), “Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát trỉến tổ chất thể lực sinh viên ”, Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất, sức khỏe trường học cấp, NXB TDTT Hà Nội 19 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1992 (1998), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 21 Tống Ngọc Hiệp (1997), “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho nam sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng”, Luận văn thạc sĩ, 2009 22 Nguyễn Văn Hùng (2001), “Công tác giáo dục thể chất trường ĐH,CĐ TPHCM - Hiện trang giải pháp”,Tạp chí Khoa học TDTT số 2/2001, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Việt Hương (1999), “Tìm hiểu lực thể chất sinh viên nam-nữ khóa 1997 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM”, Luận văn thạc sĩ giáo dục học 24 Nguyễn Thành Lâm (2010), Đo lường thể dục thể thao, Bài giảng cao học 25 Lê Văn Lẫm, Phạm Trọng Thanh (2000), Tổng quan giáo dục thể chất số nước giới, NXB TDTT Hà Nội 26 Lê Văn Lẫm, Vũ Đức Thu, Nguyễn Trọng Hải (2000), “Đánh giá phát triển thể chất sinh viên thuộc ngành nghề khác nhau”, Thông tin khoa học TDTT số 8/2000, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội 27 Lê Văn Lẫm, Vũ Đức Thu, Nguyễn Trọng Hải, Vũ Bích Huệ (2000), “Đánh giá thực trạng phát triển thể chất học sinh - sinh viên trước thềm kỷ XXI”, NXB TDTT Hà Nội 28 Lê Văn Lẫm (2001), Về phát triển toàn diện người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB TDTT Hà Nội 29 Luật giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Novikop - Matveep (1990), Lý luận phương pháp giáo dục thể chất, tập (Lê Văn Lẫm - Phạm Trọng Thanh dịch), NXB TDTT Hà Nội 31 Phan Hồng Minh, Lê Quý Phượng (2002), “Một số suy nghĩ sức khỏe Tâm - Thể kỷ mới, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội 32 Lê Nguyệt Nga (2002), Phương pháp đánh giá trình độ tập luyện, Bài giảng cao học 33 Nguyễn Phúc Nguyện (2006), “Phong trào TDTT sổ trường Đại học cơng lập thành phố Hồ Chí Minh nay: Thực trạng giải pháp quản lý”, Luận văn thạc sĩ giáo dục học 34 Lê Quý Phượng, Đặng Quốc Bảo (2005), Cở sở y sinh học tập luyện thể dục thể thao sức khỏe, NXB TDTT Hà Nội 35 Đặng Thị Kim Quyên (2007), “Nghiên cứu hiệu sổ tập thể dục cho sinh viên nữ lực yếu Trường Đại học cần Thơ”, Luận văn thạc sĩ giáo dục học 36 Nguyễn Xuân Sinh (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học Thế dục Thể thao, NXB TDTT Hà Nội 37 Nguyễn Xuân Sinh (2009), Hướng dẫn chuẩn bị luận văn khoa học, Bài giảng cao học 38 Nguyễn Xuân Sinh (1999), Lịch sử Thể dục thể thao, NXB TDTT Hà Nội 39 Nguyễn Thị Việt Hương (1999) “Tìm hiểu lực thể chất sinh viên nam - nữ khóa 1997 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM” Luận văn Thạc sĩ giáo dục học 40 Vũ Đức Thu, Vũ Bích Huệ (1996), “Thực trạng phát triển thể chất học sinh - sinh viên ” 41 Vũ Đức Thu, Nguyễn Trương Tuấn (1995), Lý luận phương pháp giáo dục thể chất, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995 42 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận phương pháp Thể dục Thể thao, NXB TDTT Hà Nội 43 Trịnh Quốc Trung (2005), “Nghiên cứu xây dựng sổ giải pháp nâng cao hiệu giáo dục thể chất Trường Đại học Mở Bán Cơng Thành phổ Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005 ”, Luận văn thạc sĩ giáo dục học 44 Tuyển tập Hồ Chí Minh (1994), Tập trang 122, NXB Sự thật, Hà Nội 45 Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất, y tế trường học, NXB TDTT Hà Nội, 2006 46 Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực Bộ Giáo dục Đào tạo (Ban hành kèm theo định số 53/2008/QĐ – BGD ĐT năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) 47 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần VIII, NXB Sự thật, Hà Nội 48 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần IX, NXB Sự thật, Hà Nội 49 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần X, NXB Sự thật, Hà Nội 50 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, NXB Sự thật, Hà Nội Phụ lục 1: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN (Hệ thống Bài tập) Kính gửi Ơng (bà):…………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………… Thâm niên công tác: Để giúp chúng tôi: “Nghiên cứu tập phát triển thể lực chung cho nam sinh viên năm thứ Trường Đại học Tiền Giang sau năm học tập” Chúng tơi kính gửi đến Ơng (bà) phiếu vấn này, hy vọng kinh nghiệm lòng nhiệt thành Ơng (bà) đóng góp cho chúng tơi ý kiến q báu, giúp chúng tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu: Rất mong giúp đỡ Ông (bà) Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Ông (bà) Hướng dẫn cách ghi: Ơng (bà) đánh dấu (X) vào phù hợp với ý kiến Đồng ý Khơng đồng ý Bài tập với tạ tư khác Đồng ý Không đồng ý Bài tập theo chế đẳng trương (Ke bụng, giữ tạ, gập thân xà, gập bụng) Đồng ý Không Bài tập nhảy bục Đồng ý Không Bài tập ném đẩy theo hướng khác Đồng ý Không Bài tập chạy cự ly ngắn tốc độ Đồng ý Không Bài tập tiếp sức vượt chướng ngại vật Đồng ý Không Bài tập sử dụng trò chơi vận động mang tính tập thể Đồng ý Không Bài tập tang độ linh hoạt khớp (quay, đá lăng) Đồng ý Không Bài tập chạy với cự ly trung bình Đồng ý Khơng 10 Bài tập chạy việt dã cự ly 3000 – 5000m Đồng ý Không 11 Bài tập nằm sấp chống đẩy Đồng ý Không 12 Bài tập nằm ngữa gập bụng Đồng ý Không 13 Bài tập nhảy dây Đồng ý Không 14 Đứng lên ngồi xuống tốc độ Đồng ý Không 15 Bật nhảy co gối cát Đồng ý Không 16 Nằm sấp co lung Đồng ý Không 17 Bật di chuyển đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý Đồng ý 18 Bài tập ép dẻo, chạy dzích dzắc Đồng ý Các ý kiến khác: Khơng đồng ý Không đồng ý ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Người vấn Phụ lục 2: Sơ đồ hình thức tập luyện hình tròn Chạy 30m Bật xa chỗ Co tay xa đơn Chạy dzích dzắc Nằm sấp chống đẩy Phụ lục 3: Các tổ hợp tập TT A B C D Co tay xà đơn Nằm sấp chống Chạy dzích Nằm ngữa gập (5 lần) đẩy (7 lần) dzắc 4x10m bụng (5 lần) Nằm sấp chống Nằm ngữa gập Bật nhảy với Nằm sấp gập đẩy (7 lần) bụng (5 lần) cao (5 lần) lưng (10 lần) Nằm sấp gập lưng Tại chỗ nhảy co Nằm sấp chống Bật cóc 10m (5 lần) gối (10 lần) đẩy (10 lần) (4 lần) Chạy dzích Bật xa chỗ Chạy 30m XPC Nằm gập bụng dzắc lên xuống (4 lần) (3 lần) ke chân (7 lần) phải trái 10m (1 lần) Chạy 20m XPC Co tay xà đơn Chạy 50m Chạy 60m XPC (3 lần) (5 lần) XPC (2 lần) (2 lần) Phụ lục 4: Số liệu ban đầu sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm TT Họ Tên Lực bóp tay thuận (kg) Nằm ngửa gập bụng (lần) Bật xa chỗ (cm) Chạy 30m XPC (s) Chạy tùy sức phút (m) Chạy thoi 4x10m (s) L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 Ayun Y Khem 42.3 46.2 20 24 187 225 5.1 4.90 970 1040 12.88 12.65 Bạch Hải Hoàng 41.9 45.2 19 24 220 240 4.71 4.51 790 900 11.49 11.42 Bùi Đức Định 44.5 48.6 20 23 212 225 6.27 6.06 850 940 13.06 12.87 Bùi Đức Định 37.3 41.4 19 24 181 200 5.15 5.00 890 970 11.50 11.24 Bùi Mạnh Quyết 33.6 40.2 18 21 206 225 4.55 4.35 890 980 12.84 12.74 Bùi Nguyên Cảnh 32.6 38.9 17 20 206 228 5.56 5.16 880 1008 11.72 11.52 Bùi Quang Chiến 35.6 44.2 21 25 193 210 4.6 4.20 960 1040 12.66 12.42 Bùi Quang Tuấn 40.2 47.3 19 23 212 230 4.56 4.16 900 990 12.69 12.56 Bùi Thanh Liêm 44.0 51.8 19 24 197 232 6.67 6.33 850 940 12.51 12.35 10 Bùi Thanh Thắng 31.5 38.5 17 20 200 245 6.59 6.43 830 950 11.80 11.66 11 Bùi Thành Vinh 32.4 37.9 20 23 199 218 6.9 6.50 850 930 12.53 12.43 12 Bùi Thành Vinh 38.3 46.2 18 22 190 210 6.01 5.77 810 900 12.45 12.40 13 Bùi Tiến Thành 30.1 38.2 19 21 190 220 5.81 5.41 980 1050 11.69 11.57 14 Bùi Trần Tuyết Hạnh 33.5 39.7 21 24 200 225 6.15 5.88 960 1040 13.18 13.04 15 Bùi Trần Tuyết Hạnh 37.0 42.5 18 20 199 228 4.63 4.23 980 1050 11.43 11.19 16 Bùi Xuân Quân 43.2 48.3 19 23 192 218 4.64 4.24 840 1000 13.15 13.04 17 Cao Bá Long 43.2 47.2 20 24 187 225 4.63 4.23 890 980 11.62 11.45 18 Cao Thành Trung 30.5 37.7 19 23 211 225 6.74 6.55 990 1050 12.85 12.58 19 Cao Thành Trung 38.4 45.5 19 22 208 222 4.62 4.42 940 1050 13.13 13.03 20 Châu Thanh Phong 31.2 38.9 20 22 183 215 4.9 4.50 920 1020 11.88 11.82 21 Châu Thanh Phong 32.5 41.2 17 20 192 225 6.06 5.86 1000 1108 13.15 12.92 22 Đặng Lê Phong 40.1 48.1 18 22 220 232 6.86 6.46 810 980 12.69 12.38 TT Họ Tên Lực bóp tay thuận (kg) Nằm ngửa gập bụng (lần) Bật xa chỗ (cm) Chạy 30m XPC (s) Chạy tùy sức phút (m) Chạy thoi 4x10m (s) L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 23 Đặng Nhật Trường 43.1 51.7 19 22 188 222 6.62 6.23 880 950 11.69 11.53 24 Đặng Phi Sơn 42.8 47.4 20 23 200 220 5.51 5.31 850 940 13.16 12.94 25 Đặng TuấnAnh 44.2 49.1 22 24 185 225 5.56 5.16 980 1102 12.9 12.77 26 Đặng Văn Hiệp 32.8 40.4 20 24 183 200 6.85 6.45 890 980 11.49 11.21 27 Đặng Văn Vũ 37.1 44.6 18 22 198 220 4.56 4.36 870 980 12.89 12.57 28 Đặng Việt Nam 31.6 36.7 22 25 192 206 6.7 6.34 950 1040 13.11 12.86 29 Đặng Xuân Thịnh 36.5 40.5 20 24 206 230 4.83 4.43 970 1060 11.43 11.29 30 Đào ThếAnh 41.5 48.2 19 23 208 220 6.99 6.65 990 1050 12.77 12.55 31 Đào Xuân Huy 44.7 49.7 21 25 207 220 6.85 6.65 900 1000 11.89 11.65 32 Đậu Quốc Sách 33.3 37.3 21 25 213 224 5.98 5.69 800 940 12.75 12.52 33 Đậu Quốc Tuấn 43.4 48.0 19 22 211 235 6.48 6.25 940 1020 11.48 11.25 34 Đinh Công Hiếu 42.7 50.6 19 22 206 222 4.92 4.52 870 980 13.19 13.02 35 Đinh Ngọc Tuân 33.7 37.4 18 21 207 225 5.67 5.27 960 1020 13.18 13.07 36 Đinh Văn Bình 37.8 45.2 21 24 202 218 6.92 6.52 870 950 11.48 11.18 37 Đinh Văn Hạnh 32.8 40.8 19 22 187 200 6.66 6.26 910 1030 12.78 12.56 38 Đinh Vân Nga 37.7 45.9 18 22 200 212 4.6 4.40 970 1040 12.37 12.11 39 Đinh Văn Thành 40.7 45.7 20 23 183 202 4.76 4.57 1000 1070 12.83 12.63 40 Đinh Vũ Hoàng 45.8 53.0 20 23 188 200 6.13 5.88 950 1020 11.48 11.22 41 ĐỗAn Nhiên 30.9 37.6 20 24 184 194 5.26 5.03 990 1108 13.14 13.02 42 Đỗ Hoàng Hải 36.8 43.8 19 22 198 208 5.2 4.80 810 900 12.1 11.92 43 Đỗ Hồng Phương 45.6 48.3 22 25 204 218 5.88 5.48 920 1010 12.11 11.85 44 Đỗ Hữu Quảng 40.2 44.2 17 20 210 220 5.42 5.22 850 950 11.42 11.17 45 Đỗ Hữu Xuân Hòa 42.8 49.0 22 25 181 195 5.61 5.44 920 1010 11.7 11.64 TT Họ Tên Lực bóp tay thuận (kg) Nằm ngửa gập bụng (lần) Bật xa chỗ (cm) Chạy 30m XPC (s) Chạy tùy sức phút (m) Chạy thoi 4x10m (s) L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 46 Đỗ Huy Cường 41.8 45.9 22 24 220 240 4.59 4.34 870 980 11.49 11.22 47 Đỗ Ngọc Sinh 38.5 45.7 20 24 202 235 6.99 6.79 1000 1070 13.19 13.02 48 Đỗ Phi Thịnh 34.9 40.2 19 22 189 206 5.8 5.40 920 1020 11.74 11.59 49 Đỗ Phúc Nguyên 34.9 39.3 22 26 207 228 4.64 4.24 910 1010 13.11 12.82 50 Đỗ Quốc Mỹ 37.9 46.7 19 23 191 225 6.87 6.43 800 950 12.55 12.34 51 Đỗ Thanh Hồng 46.0 51.4 17 21 182 220 4.62 4.22 870 980 11.93 11.76 52 Đỗ Thanh Hồng 36.3 43.8 22 25 187 218 5.69 5.34 830 950 11.69 11.40 53 Đỗ Thanh Tùng 35.3 44.2 17 20 191 206 5.66 5.26 950 1030 11.95 11.82 54 Đỗ Thùy Như Quỳnh 37.8 41.7 21 24 211 235 5.72 5.32 790 900 11.78 11.54 55 Đỗ Văn Hoàn 42.0 45.8 21 25 215 238 5.07 4.77 830 950 12.56 12.48 56 Đỗ Viết Thắng 33.4 42.1 20 23 186 212 4.6 4.20 820 940 13.14 12.88 57 ĐoànAnh Tuấn 40.2 48.0 18 22 187 198 5.05 4.85 950 1030 13.07 12.77 58 Dỗn Hồng Giang 31.3 38.3 20 24 218 228 6.99 6.74 830 960 11.43 11.32 59 Đoàn Minh Giám 33.4 41.8 19 21 205 220 5.5 5.30 940 1040 11.46 11.32 60 Đồn Ngọc Bình 43.6 48.6 21 24 213 225 5.07 4.87 850 950 12.54 12.28 61 Đoàn Ngọc Trung 30.9 37.7 21 24 186 200 4.57 4.36 890 1010 11.57 11.33 62 Doãn Thế Trung 33.8 42.4 21 25 203 225 4.92 4.52 930 1020 13.19 12.89 63 Đoàn Vũ Xuân Lộc 38.4 43.5 18 21 189 208 4.62 4.41 910 990 11.4 11.19 64 Đoàn Xuân Định 42.8 49.4 17 21 217 228 5.82 5.54 900 1000 12.68 12.46 65 Đoàn Xuân Định 33.4 40.3 18 22 209 228 5.42 5.22 820 930 13.15 12.86 66 Đồng Thị Bích Thuận 42.7 46.4 19 23 221 242 4.58 4.37 820 930 11.46 11.23 67 Đồng Thị Yến Phi 37.9 43.9 22 25 198 222 5.07 4.87 910 1008 13.12 12.95 68 Đồng Xuân Chấn 41.8 49.6 21 24 217 228 4.61 4.48 1000 1060 11.41 11.17 TT Họ Tên Lực bóp tay thuận (kg) Nằm ngửa gập bụng (lần) Bật xa chỗ (cm) Chạy 30m XPC (s) Chạy tùy sức phút (m) Chạy thoi 4x10m (s) L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 69 Dương Cường Thịnh 42.8 49.2 20 23 207 220 4.61 4.42 950 1030 11.41 11.30 70 Dương Đình Thọ 42.2 46.9 22 25 198 208 5.49 5.28 980 1030 13.16 12.89 71 Dương Hồng Phi 44.2 48.7 18 22 222 234 5.76 5.33 910 990 13.19 13.06 72 Dương Minh Hải 43.5 50.5 20 24 185 198 4.64 4.38 810 900 13.13 12.95 73 Dương Minh Tuấn 37.9 44.6 20 24 221 235 5.64 5.24 980 1040 11.45 11.26 74 Dương Thanh Bình 30.8 36.9 20 23 183 220 5.59 5.28 970 1030 13.11 12.98 75 Dương Thanh Lam 45.9 51.9 17 21 217 238 4.59 4.26 100 1060 13.14 12.99 76 Dương Văn Trọng 44.2 48.1 19 22 185 200 5.01 4.77 950 1010 12.96 12.74 77 Hà Văn Hậu 30.8 38.8 22 25 208 220 4.82 4.70 800 950 11.72 11.48 78 Hà Văn Long 40.3 47.7 19 22 216 232 4.74 4.34 950 1030 13.14 13.02 79 Hồ Hoàng Long 45.4 53.4 17 22 222 238 6.86 6.62 810 950 11.47 11.30 80 Hồ Hữu Phước 37.8 46.1 18 23 219 240 6.1 5.77 950 1040 12.06 11.77 81 Hồ MạnhAnh Dũng 37.4 42.3 21 24 197 220 4.64 4.44 920 1010 12.22 12.04 82 Hồ Minh Huy 36.9 41.7 20 23 222 240 6.92 6.52 970 1050 11.45 11.39 83 Hồ Ngọc Quang 31.1 39.8 17 20 188 206 5.86 5.57 860 970 11.46 11.17 84 Hồ Ngọc Quang 45.4 48.5 17 21 195 208 4.57 4.17 860 950 13.17 13.09 85 Hồ Phước TrườngAn 30.8 34.8 19 22 198 220 4.76 4.58 860 950 12.11 11.89 86 Hồ Quang Đạo 43.2 47.7 17 20 195 210 6.08 5.88 820 900 12.04 11.77 87 Hồ Sỹ Trung Hiếu 39.5 47.4 19 22 197 210 6.34 5.94 890 1005 13.13 12.99 88 Hồ Tấn Sinh 31.1 35.5 20 23 201 216 5.3 5.10 860 970 12.34 12.10 89 Hồ Văn Đông 37.0 44.9 22 25 179 194 4.97 4.57 980 1120 12.33 12.12 90 Hồ Văn Hoàn 37.9 46.1 19 23 199 212 6.86 6.67 880 990 12.01 11.78 91 Hồ Xuân Cường 40.1 45.6 17 21 190 216 6.82 6.62 880 990 12.19 11.99 TT Họ Tên Lực bóp tay thuận (kg) Nằm ngửa gập bụng (lần) Bật xa chỗ (cm) Chạy 30m XPC (s) Chạy tùy sức phút (m) Chạy thoi 4x10m (s) L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 92 Hoa Thị Lan Hương 39.6 44.8 19 22 195 210 6.97 6.57 820 930 13.12 12.91 93 Hoàng Bảo Nam 31.9 38.9 17 20 219 235 5.83 5.63 800 900 13.11 12.89 94 Hoàng Hải 38.6 44.7 21 25 222 232 6.36 6.02 830 950 11.49 11.18 95 Hoàng Hải 38.7 44.6 18 21 215 230 5.06 4.86 980 1050 13.16 12.95 96 Hoàng Lan Thương 31.9 37.9 17 22 194 210 4.61 4.30 960 1040 13.19 13.10 97 Hoàng Lê Liên 38.3 44.8 20 23 194 208 4.77 4.57 930 1020 12.56 12.44 98 Hoàng Lê Long 43.1 47.0 18 21 196 220 5.4 5.00 890 980 11.45 11.23 99 Hoàng Minh Hải 32.7 39.8 20 25 211 235 4.93 4.53 860 980 13.12 12.87 10 Hoàng Nguyên Tân 37.1 45.0 17 20 203 235 6.4 6.20 870 980 13.13 12.90 Trung bình 38.10 44.30 19.35 22.78 200.63 220.24 5.55 5.26 899.40 995.69 12.37 12.17 Độ lệch chuẩn 4.72 4.44 1.55 1.57 12.26 12.37 0.83 0.82 62.16 51.04 0.68 0.69 Hệ số biến thiên 7.42 8.62 8.03 6.91 6.11 5.62 14.93 15.67 6.91 5.13 5.52 5.67
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG SAU MỘT NĂM HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG SAU MỘT NĂM HỌC TẬP, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Hứng thú đã phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, mang tính bền vững, phong phú và sâu sắc. Có thái độ tự giác, tích cực, năng động, sẵn sàng khám phá những lĩnh vực mà mình yêu thích, xuất phát từ động cơ đúng đắn trong cuộc sống., - Có sự suy nghĩ lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, có sở thích cho bản thân và năng khiếu thẩm mỹ được nâng cao., + Dụng cụ thiết bị: lực kế bóp tay theo kiểu Collin., CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN, Biểu đồ 3.1: Thực trạng thể lực chung của nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang, Dựa trên cơ sở các test đánh giá trình độ thể lực của Bộ GD & ĐT chúng tôi nhận thấy thành tích thể lực chung của nam sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang nằm ở mức đạt chiếm 50% và chưa đạt chiếm 50%., Bảng 3.4: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho nam sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang, Bảng 3.10: Thống kê kết quả xếp loại nam sinh viên năm thứ nhất với tiêu chuẩn thể lực của học sinh - sinh viên lứa tuổi 18 (n=100), TÀI LIỆU THAM KHẢO, Nằm sấp chống đẩy, Phụ lục 4: Số liệu ban đầu và sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay