Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh hòa bình

114 85 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 15:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ĐỚI THỊ HUYỀN TRANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP PTNT TỈNH HỊA BÌNH Chun ngành: QLKT Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Xn Hƣơng Hòa Bình, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tên là: Đới Thị Huyền Trang Sinh ngày: 05 tháng năm 1987 Học viên lớp Cao học Quản Kinh tế QK23B1.2, Chuyên ngành Quản kinh tế, Trường Đại học Lâm Nghiệp Đơn vị công tác: Chi cục Thủy lợi - Sở Nơng nghiệp PTNT Hòa Bình Tơi xin cam đoan tất nội dung đề tài “Hoàn thiện cơng tác quản dự án ĐTXD cơng trình thủy lợi Ban quản dự án ĐTXD công trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình” TS Nguyễn Thị Xuân Hương hướng dẫn, nội dung đề cương Tất tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Nếu có vấn đề nội dung luận văn tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hòa Bình, ngày tháng năm2017 TÁC GIẢ Đới Thị Huyền Trang ii LỜI CẢM ƠN Đề tài kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường với thực tiễn điều tra, phân tích với hỗ trợ nỗ lực cố gắng thân Để hoàn thành đề tài cố gắng, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến TS Nguyễn Thị Xuân Hương, người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi thực hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo sau đại học khoa chun mơn, phòng ban Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu trường Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình tập thể phận BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gia đình chia sẻ khó khăn động viên tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ q báu Tơi xin chân thành cảm ơn! Hòa Bình, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ Đới Thị Huyền Trang iii MỤC LỤC Lời cam đoan……… …………………………………………………………i Lời cảm ơn……………………………………………………………………ii Mục lục………………………………………………………………………iii Danh mục bảng………………………………………………………… v Danh mục hình………………………………………………………… vi Danh mục từ viết tắt…………………………………………………… vii MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦU 1.1 Cơ sơ luận dự án quản dự án 1.1.1 Dự án đầu 1.1.2 Nội dung quản dự án ĐTXD cơng trình 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản dự án 13 1.2 Cơ sở thực tiễn quản dự án nước giới………… ….16 1.2.1 Kinh nghiệm giới 16 1.2.2 Kinh nghiệm nước 20 1.2.3 Bài học kinh nghiệm áp dụng cho BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình 22 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Hồ Bình 24 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 24 2.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội 29 2.1.3 Đánh giá chung trạng kinh tế tỉnh Hòa Bình 35 2.2 Giới thiệu chung BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình…………………………………… …… 37 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 iv 2.2.2 Tổ chức máy 39 2.2.3 Chức nhiệm vụ BQL 41 2.3 Phương pháp nghiên 43 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 43 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 44 2.3.3 Phương pháp xử phân tích số liệu 45 2.3.4 Các tiêu nghiên cứu 46 Chƣơng KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 47 3.1 Thực trạng thực dự án thủy lợi BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình 47 3.1.1 Tình hình triển khai dự án BQL (2014-2016) 47 3.1.2 Tình hình triển khai dự án cơng trình thủy lợi qua năm (2014-2016) 48 3.2 Thực trạng công tác quản dự án BQL cơng trình NN & PTTN tỉnh Hồ Bình……………………………………………………………… 53 3.2.1 Cơng tác quản giai đoạn chuẩn bị đầu 54 3.2.2 Công tác quản giai đoạn thực thi 61 3.2.3.Công tác quản giai đoạn kết thúc bàn giao công trình: 76 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản dự án cơng trình thủy lợi Hồ Bình…………………………………………………… ………… 80 3.3.1 Nhóm yếu tố khách quan 80 3.4 Đánh giá chung thành công hạn chế công tác quản dự án BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình 85 3.4.1 Những thành công 85 3.4.2 Những tồn hạn chế 86 v 3.5 Các giải pháp đề xuất hồn thiện cơng tác quản dự án ĐTXD cơng trình thủy lợi BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình .………………………………… …………………….87 3.5.4 Tăng cường áp dụng kỹ thuật tiến tiến quản dự án 95 3.6 Các kiến nghị………………………………………………………… 95 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Hòa Bình 30 Bảng 2.2: Thu ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Hòa Bình 31 Bảng 2.3: Dân số chất lượng nguồn nhân lực…………………………….33 Bảng 3.1 Số dự án, cơng trình Thủy lợi BQL thực hồn thành (2014-2016) 47 Bảng 3.2 Số cơng trình thủy lợi tình hình thực dự án theo nguồn vốn đầu BQL thực từ năm 2014 – 2016 49 Bảng 3.3 Kết thực quản dự án BQL (2014-2016) .53 Bảng 3.4: Kết phê duyệt dự án ĐTXD giai đoạn 2014 – 2016 57 Bảng 3.5: Tổng hợp kết thẩm tra dự toán dự án đầu giai đoạn 2014 -2016…………………………………………………………………58 Bảng 3.6: Tổng hợp kết lựa chọn nhà thầu 66 Bảng 3.7: Tổng hợp chi phí quản dự án giai đoạn 2014 -2016 dự án ĐTXD hoàn thành 79 Bảng 3.8: Tổng hợp kết tốn khối lượng xây dựng hồn thành 77 Bảng 3.9: Tổng hợp kết toán 79 Bảng 3.10 Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hiệu quản dự án cơng trình thủy lợi Hồ Bình 81 Bảng 3.11.Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quản dự án cơng trình thủy lợi Hồ Bình 84 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Quy trình quản dự án Hình 2.1 Bản đồ hành tỉnh Hòa Bình……………………………… 24 Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình 40 Hình 3.1.Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức định thầu……… 63 Hình 3.2 Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi chào hàng cạnh tranh…………………………………………………………64 Hình 3.3.Quy trình quản chất lượng dự án ĐTXD…………… 70 Hình 3.4 Quy trình tốn khối lượng cho nhà thầu 74 Hình 3.5 Quy trình trình phê duyệt tốn dự án hồn thành 78 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Cơ cấu dự án cơng trình thuỷ lợi BQL DA (2014-2016) .49 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu vốn đầu dự án thuỷ lợi BQL DA (2014-2016) 50 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BQL BQL DADT Dự án đầu ĐTXD Đầu xây dựng HSMT Hồ sơ mời thầu PTNT Phát triển nông thôn QLDA Quản dự án UBND Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thủy lợi ngành khoa học nghiên cứu công nghệ khai thác sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên nước mơi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai Đây ngành khoa học ứng dụng kiến thức tốn học, vật lý, hóa học để tìm lời giải cho toán kỹ thuật, giải pháp cơng nghệ, giải pháp cơng trình nhằm khai thác hiệu nguồn tài nguyên nước, dự báo, cảnh báo, điều tra cho dạng thiên tai: Lũ lụt, hạn hán, lũ quét Từ đưa giải pháp cơng trình hay phi cơng trình để tận dụng, khai thác có hiệu nguồn lợi từ nước đem lại xây dựng hồ chứa nước, cơng trình thủy điện ; hạn chế, khắc phục, giảm nhẹ thiệt hại nước gây xây dựng cơng trình như: Đê, kè, đập Hòa Bình tỉnh miền núi, cửa ngõ vùng Tây Bắc, có nhiều cơng trình quan trọng quốc phòng quốc gia; địa bàn có tầm quan trọng chiến lược kinh tế- xã hội (KT-XH), quốc phòng- an ninh (QP-AN) Quân khu 3, vùng Tây Bắc, ngành kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp Việc phát triển ngành nơng nghiệp phụ thuộc vào nhiều khía cạnh, xong việc điều tiết nước phục vụ cho tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp phần quan trọng ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đặc biệt với ngành nông nghiệp Hệ thống cơng trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật nơng thôn phục vụ phát triển nông nghiệp PTNT công cụ để điều tiết nước, cung cấp nước tưới tiêu cho tồn diện tích đất nơng nghiệp thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp PTNT địa bàn tỉnh Hòa Bình Những năm gần đây, Đảng, quyền UBND tỉnh nhận thức rõ vị trí, tiềm năng, lợi tỉnh nên nêu rõ hướng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng chuyên canh, phát triển bền vững Do vậy, việc ĐTXD hệ thống cơng trình giao thơng, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật PTNT, địa bàn 91 chất lượng cơng trình dự án Trên thực tế, hầu hết dự án có vấn đề chất lượng, tiến độ chi phí lỗi khâu trình chuẩn bị đầu việc khảo sát, thiết kế, lập HSMT khơng xác, dẫn đến kết thực đấu thầu không mong muốn, dự án đấu thầu mà phát sinh khối lượng dẫn đến việc thực tốn sau khó khăn Bên cạnh đó, nhiều chất lượng vấn không tốt, người kiểm soát trước định phê duyệt hồ sơ trúng thầu khơng có nghiệp vụ cao dẫn đến gây lãng phí thất lớn Vì vậy, để nâng cao chất lượng cơng tác đấu thầu trước hết cần chấn chỉnh hồn thiện cơng tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải rõ ràng kèm theo phối hợp để biến kế hoạch thành thực Cần phải thực tốt công việc lập HSMT, việc soạn thảo yêu cầu ban đầu HSMT cần quan tâm thích đáng, tỉ mỉ, chi tiết liên quan đến tồn q trình triển khai thực sau dự án Mỗi sai sót, nhầm lẫn không rõ ràng HSMT dẫn đến tranh cãi gây thiệt hại cho dự án Quá trình thương thảo hợp đồng bước định đưa cơng trình vào xây lắp Vì giai đọan BQL dự án cần tập trung đạo để hợp đồng ký kết đảm bảo đầy đủ rõ ràng, có tính pháp khả thi cao Cần phải chấn chỉnh tổ chức cá nhân, nhận thầu xây lắp, cung ứng vật thiết bị phục vụ xây lắp, nhằm đảm bảo khả tham gia trình lựa chọn nhà thầu phù hợp với lực kỹ thuật tài Kiểm tra kỹ hồ sơ hành nghề, xác minh, kiểm tra tiêu chí cho ngành nghề nhà thầu Đối với nhà thầu xây lắp, thi công không đảm bảo tiến độ chất lượng Đề nghị chấm dứt hợp đồng giao nhà thầu khác tiếp tục thực phải đảm bảo giữ nguyên giá thầu, thời gian thi công hợp đồng ký trước Kiên loại bỏ, không chấp nhận nghiệm thu hạng mục cơng trình đơn vị thi cơng khơng thực cam kết chào thầu 92 (thay đổi phẩm chất vật tư, thiết bị), làm giảm chất lượng cơng trình, phát sinh khối lượng khơng đáng có Nhà thầu lựa chọn phải nhà thầu có uy tín q trình tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng cơng trình tương tự, lực thiết bị có hệ số khoản đảm bảo hồ sơ dự thầu Kiên xử phạt, dừng thi công, chí hủy hợp đồng nhà thầu "bán lực" cho cá nhân, cho đội, công ty biết thu tỷ lệ, phó mặc cho đối tác thực hiện, thi công thuê mướn thiết bị, nhân lực không đảm bảo theo hồ sơ dự thầu, chậm tiến độ dự án * Nâng cao chất lượng giám sát q trình thi cơng xây dựng Cơng tác giám sát thi cơng cơng trình BQL có phần bng lỏng, hầu hết hạng mục cơng trình nằm dự án đầu công tác giám sát thi công cán Ban tự thực hiện, Ban lại chưa có đủ cán có đầy đủ lực chuyên môn làm công tác này, cán giám sát người làm công tác kiêm nhiệm có am hiểu đơi chút xây dựng Chính mà hầu hết phát sinh q trình thi cơng người giám sát khơng kiểm sốt được, dẫn đến việc khơng tránh khỏi đơn vị thi công cấu kết với đơn vị vấn thiết kế để nâng khối lượng cơng trình lên Để khắc phục điều BQL cần thực giải pháp sau: Tổ chức giao đơn vị tổ chức mở lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ giám sát thi công cho cán giám sát; Tuyển dụng cán giám sát có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật tốt; Bố trí cán giám sát chuyên môn đào tạo lĩnh vực cần giám sát, kỹ sư xây dựng giám sát hạng mục xây dựng, kỹ sư điện giám sát lắp đặt điện, kỹ sư kết cấu ; Ban hành chế tài thưởng cho cán hoàn thành nhiệm vụ chế tài kỷ luật cán không thực nghiêm túc chức 93 giám sát mình, làm giảm chất lượng cơng trình gây khó khăn cho Nhà thầu thi cơng làm chậm tiến độ Ngồi việc giám sát chất lượng, vấn giám sát phải chuyên gia thực giỏi mặt kỹ thuật để xem xét cho ý kiến kịp thời cần thiết để xử vấn đề phát sinh thi cơng Thực tốt cơng việc tránh thất lãng phí, nâng cao chất lượng dự án, hạn chế rủi ro, đảm bảo việc quản dự án thành cơng Trong q trình thi cơng có nhiều vấn đề kỹ thuật đặt nảy sinh đặc biệt vấn đề địa chất cơng trình có nhiều sai khác với thiết kế (hoặc thiết kế lập với cấp độ an toàn cao so với tính tốn địa chất qua hồ sơ khảo sát) Trong trường hợp này, phát tầng địa chất hoàn tồn tốt vấn giám sát có ý kiến cụ thể với giám sát tác giả để xem xét kiến nghị thay đổi lại vẽ thi công theo chiều hướng giảm vốn đầu tư, mang lại lợi ích lớn cho chủ đầu Ngồi việc xử kịp thời tình phát sinh q trình thi cơng khơng làm kéo dài tiến độ thi công dự án, đem lại hiệu cao * Nâng cao chất lượng công tác quản chi phí dự án: Một tiêu quan trọng đánh giá chất lượng công tác quản dự án đầu quản chi phí dự án phạm vi cho phép đạt mục tiêu dự án Để quản tốt chi phí dự án cơng tác quản chi phí phải quan tâm từ bước xác định chủ trương đầu Chủ trương đầu phải chọn dự án thực có hiệu quả, xem xét đầy đủ khía cạnh rủi ro xảy ra, cần nghiên cứu kỹ điều kiện môi trường, thị trường vùng nguyên liệu, tài liệu địa chất cơng trình, địa chất thủy văn, Trong giai đoạn khảo sát, cần có kế hoạch, kiểm tra chi tiết để tránh việc phải khảo sát lại, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thiết kế, phương án thi công nhiều lần, làm thay đổi dự toán, làm chậm tiến độ thi cơng , gây lãng phí thời 94 gian, tăng chi phí dự án Trong thiết kế, cần có bàn bạc phương án cơng trình, quy mơ cơng trình Những thiết kế khơng đảm bảo chất lượng, khơng đồng bộ, phải phá làm lại, sử dụng vật tư, vật liệu khơng phù hợp với loại cơng trình, tính tốn khơng chặt chẽ gây lãng phí vật liệu xây dựng Trong khâu triển khai điều hành kế hoạch đầu hàng năm cần bố trí vốn cho dự án theo sát tiến độ đầu thực dự án cấp thẩm quyền phê duyệt định đầu tư, tránh việc bố trí danh mục dự án đầu phân tán, dàn trải, không sát với tiến độ thi công dự án phê duyệt, bố trí kế hoạch đầu cho dự án không đủ điều kiện dẫn đến kéo dài thời gian thi công, chậm đưa vào sử dụng làm giảm hiệu đồng vốn đầu Trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải thực trình tự đấu thầu Việc xét thầu, đánh giá để xếp loại nhà thầu lựa chọn nhà thầu cần xác, chuẩn mực Tuyệt đối nghiêm cấm tượng thông đồng nhà thầu tham gia đấu thầu khống chế giá trúng thầu cho đơn vị thỏa thuận để thắng thầu đưa đến phá giá đấu thầu Trong khâu thi công xây lắp cơng trình phải quản giám sát đảm bảo khối lượng thi công theo thiết kế phê duyệt thi công không thiết kế dẫn đến phải phá làm lại; sử dụng vật liệu không đảm bảo chất lượng; khai khống khối lượng; ăn bớt vật liệu q trình thi cơng, Cơng tác lập phê duyệt biện pháp thi công yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá thành cơng trình, để tiết kiệm chi phí lĩnh vực biện pháp thi cơng cần phải rà sốt lại định mức, đơn giá, chỗ bất hợp chỉnh sửa để trình lại Cơng tác lập biện pháp tổ chức thi công cần phải đầu hợp thời gian, nhân công để khảo sát, đo đạc chuẩn xác Thực tế quan vấn chưa ý công tác này, đầu nghiên cứu ít, khơng có kinh nghiệm thực tế dẫn tới hiệu thấp Dùng biện pháp quản hành chính, pháp luật kinh tế giáo dục để tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, công tâm, cán 95 đạo, điều hành, quản dự án để họ thực nhiệm vụ quản dự án giao có chất lượng BQL dự án cần trọng nâng cao chất lượng cơng tác tốn cơng trình Thực tế nay, số hạng mục cơng trình dự án ĐTXD hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ đến năm mà chưa tốn có dự án thủy lợi Vì vậy, BQL cần quan tâm thực tốt công tác chuẩn bị đầu tư, tăng cường chất lượng công tác khảo sát kỹ thuật thi công lập tổng dự tốn để tạo tiền đề cho q trình quản đầu thuận tiện giúp cho cơng tác tốn tốn nhanh chóng đạt hiệu cao Đồng thời tạo điều kiện để thực tốt trình lập, thẩm tra phê duyệt tốn Các hạng mục có thay đổi sách, chế độ, cần tiến hành nhanh chóng thủ tục để duyệt bổ sung dự tốn điều chỉnh tổng mức đầu tư, không để kết thúc làm điều chỉnh 3.5.4 Tăng cường áp dụng kỹ thuật tiến tiến quản dự án Một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu qủa quản dự án việc áp dụng kỹ thuật quản dự án khoa học, tiên tiến Trong dự án, nguồn lực quan trọng kinh phí thời gian Với kỹ thuật quản dự án đại dễ dàng việc dự tốn kinh phí xác, quản luồng tiền Với kỹ thuật quản thời gian tiên tiến quản theo sơ đồ găng cho phép nhà quản dễ dàng quản tiến độ hoạt động dự án, từ xác định yêu cầu thời gian hoạt động, từ giúp điều phối thực công việc dự án, tránh nguy làm chậm tiến độ, góp phần thực thành công dự án 3.6 Các kiến nghị Để triển khai giải pháp cần có hỗ trợ nhà nước địa phương, cụ thể: 96 3.6.1 Xây dựng hoàn thiện văn pháp quy có liên quan Các hoạt động quản dự án đầu hoạt động kinh tế phức tạp, liên quan đến nhiều ngành cần phối hợp nhiều ngành xây dựng, kế hoạch đầu tư, quản chuyên ngành, đồng thời liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên mơn xây dựng, thuỷ lợi, đất đai, tài để cơng tác quản dự có hiệu cần có phối hợp tốt quan, đơn vị để văn hướng dẫn thực khả thi Các văn pháp quy liên quan cần tính đến tính khả thi, tính không chồng chéo văn ngành cần phối hợp ngành Như thực tế cho thấy, nhiều dự án không hiệu quả, không đạt mục tiêu đạt việc cấp vốn chậm, hạn chế định mức kinh tế kỹ thuật làm mức dự tốn duyệt khơng phù hợp với thực tế, dẫn đến tượng gian dối, làm ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình Ngồi ra, có dự án phê duyệt, song không đồng thuận quyền địa phương làm ảnh hưởng đến việc bồi thường, giải phóng mặt làm ảnh hưởng đến hiệu dự án Trong trình cải cách thủ tục đầu tư, nhiều địa phương thực làm tốt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, nhiên có nhiều địa phương, thủ tục đầu tư, báo cáo, giám sát rườm ra, gây phiến nhiễu cho BQL dự án Giảm bớt thủ tục hành chính, minh bạch hố hoạt động kiểm tra, giám sát sở để nâng cao hiệu quản dự án 3.6.2 Đổi chế BQL dự án theo hướng tăng cường tính tự chủ đơn vị Công tác quản dự án ĐTXD, dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT nói chung, cơng trình thủy lợi nói riêng nước ta nhiều khó khăn yếu kém, tượng thất thoát ĐTXD 97 diễn số dự án Việc đưa giải pháp khắc phục yếu kém, hạn chế tiêu cực nêu cần thiết Tuy nheien để giải pháp mang lại cách hiệu quả, thiết thực, tác giả xin đưa kiến nghị sau: Nhà nước cần đẩy mạnh việc đổi chế quản kinh tế, tạo môi trường pháp ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác đầu nói chung cơng tác quản dự án ĐTXD nói riêng Cụ thể, cần sớm ban hành Nghị định văn Luật hướng dẫn cụ thể quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Cần đổi nâng cao chất lượng quy hoạch theo hướng: Gắn liền quy hoạch với chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao chất lượng công tác dự báo, điều tra khảo sát đảm bảo độ tin cậy quy hoạch tổng thể chi tiết Tăng cường cấp quản ĐTXD cần ý tới lực chủ thể phân cấp quản lý, làm rõ thẩm quyền trách nhiệm việc định đầu tư, quản tiến độ, chất lượng xây dựng hiệu dự án Xây dựng bổ sung, hoàn thiện định mức đơn giá thiếu, rà sốt, điều chỉnh hệ thống định mức, đơn giá khảo sát thiết kế không phù hợp với đặc thù ngành Tăng cường công tác quản giám sát Chủ đầu tư, chủ nhiệm thiết kế giai đoạn khảo sát thiết kế Tăng cường công tác kiểm tra tra đầu tất ngành, địa phương, Chủ đầu tư, Công ty vấn Nhà thầu thi cơng nhằm góp phần hạn chế tiêu cực, thất thốt, lãng phí, đảm bảo đầu tập trung mục tiêu, quy hoạch, tiến độ Các Bộ, ngành, địa phương, Chủ đầu cần tập trung lựa chọn dự án ưu tiên có hiệu quả, xác định rõ cơng trình cần huy động vốn năm nguồn vốn đảm bảo, xử triệt dể nợ đọng đầu 98 KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng công tác quản dự án ĐTXD nói chung, dự án ĐTXD cơng trình Thủy lợi nói riêng đòi hỏi cấp bách thực tiễn quản dự án ĐTXD nước ta Quản dự án ĐTXD lĩnh vực quản phức tạp, rộng, gồm nhiều nội dung quản khác nhau, trình quản thường dài có liên quan tới nhiều chủ thể khác nhau, chủ đầu tư, nhà thầu, quan quản chuyên môn Nhà nước Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản dự án ĐTXD BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình Để đạt mục tiêu này, tác giả hoàn thành nghiên cứu sau đây: - Đã nghiên cứu, hệ thống hóa, phân tích số vấn đề luận dự án, quản dự án, quản dự án ĐTXD Chỉ đặc điểm đặc thù dự án ĐTXD Hệ thống phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản dự án ĐTXD Làm rõ tiêu đánh giá chất lượng công tác quản dự án ĐTXD nước ta; - Đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cơng tác quản dự án ĐTXD cơng trình thời gian qua BQL dự án ĐTXD công trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình mặt quản Nhà nước, quản chất lượng, quản chi phí quản tiến độ dự án Chỉ kết đạt tồn tại, hạn chế quản dự án ĐTXD tìm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn đưa giải pháp khắc phục; - Đã đề xuất số giải pháp có sở khoa học, có tính hiệu khả thi góp phần nâng cao chất lượng cơng tác quản dự án ĐTXD 99 dự án Thủy lợi BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình quản điều hành Quản dự án ĐTXD hoạt động vô khó khăn phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều lĩnh vực Để quản tốt có chất lượng dự án ĐTXD cơng trình ngồi tăng cường lực trình độ quản dự án BQL cần quan tâm, tạo điều kiện, môi trường cho việc hoạt động tất cấp, ngành Đặc biệt quan quản Nhà nước cấp Nhà nước cần ban hành quy định, hướng dẫn kiểm tra quản dự án ĐTXD cách thống nhất, có ổn định tương đối nhằm giúp bảo đảm trình đầu thủ tục, quy trình, sử dụng hiệu vốn, đảm bảo chất lượng cơng trình ĐTXD, đảm bảo đưa cơng trình vào sử dụng tiến độ Nhà nước cần phân cấp quản lý, giảm dần can thiệp trực tiếp, tạo chủ động cho chủ thể tham gia quản hoạt động xây dựng cơng trình 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính Phủ, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng ban hành ngày 12/5/2015, Hà Nội; Chính phủ, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản dự án ĐTXD cơng trình, ban hành ngày 18/6/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Hà Nội; Chính phủ, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP quản chi phí ĐTXD, ban hành ngày 15/3/2015, Hà Nội; Chính phủ, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu Lựa chọn nhà thầu, Hà Nội; Cục thống kê tỉnh Hòa Bình (2016), Niên giám thống kê năm 2016 Cục Thống Kê Tỉnh Hoà Bình, Hà Nội; BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình, Quyết định từ số 08 - 13/QĐ-BQL ngày 22/02/2017 Giám đốc BQL việc phân bổ tạm thời nhân phòng Tổ chức - Hành chính, Tài - Kế toán, Kế hoạch - Kỹ thuật, Điều hành dự án 1, 2, thuộc BQL, Hòa Bình; BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT (2014, 2015, 2016), Báo cáo Tình hình hoạt động BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình, Hòa Bình; BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT (2014, 2015, 2016), Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư, Hòa Bình; BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT (2014, 2015, 2016), Báo cáo Tình hình thực cơng tác đầu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, Hòa Bình; 10 BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT (2014, 2015, 2016), Báo cáo cơng tác tốn vốn đầu XDCB theo niên độ ngân sách, Hòa Bình; 101 11 BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT (2014, 2015, 2016), Báo cáo cơng tác tốn dự án hồn thành, Hòa Bình; 12 Đinh Tuấn Hải (2010), Quản dự án xây dựng, nhà xuất Xây dựng, Hà Nội; 13 Đỗ Đình Đức Bùi Mạnh Hùng (2012), Quản dự án ĐTXD cơng trình, nhà xuất Xây dựng, Hà Nội; 14 Quốc hội 13, Luật đầu số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 15 Quốc hội 13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 16 Quốc hội 13, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 17 Quốc hội 14, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 18 Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài tỉnh Hòa Bình (2014, 2015, 2016), Báo cáo điều kiện dân sinh kinh tế số liệu ngân sách tỉnh năm 2014, 2015, 2016, Hòa Bình; 19 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nơng nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, Hòa Bình; 20 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (2016), Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Hòa Bình giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Hòa Bình; 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 UBND tỉnh Hòa Bình việc Ban hành quy chế tổ chức hoạt động BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình, Hòa Bình; 22 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 UBND tỉnh Hòa Bình việc thành lập BQL dự án ĐTXD công trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình, Hòa Bình; 23 Thảo Trang (2013), Kinh nghiệm quản chất lượng cơng trình xây dựng số nước, http://Nội chính.vn, ngày 05/12/2013; Nguyễn Diệu Thúy (2015); Tạ Ngọc Duy (2013); 24 Từ điển Wikipedia (2017) số trang điện tử liên quan PHỤ BIỂU PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP PTNT TỈNH HỊA BÌNH Người thực hiện: Đới Thị Huyền Trang Học viên: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt nam Xin Anh (chị) vui lòng tham gia giúp đỡ chúng tơi trả lời câu hỏi sau Các thông tin bảng hỏi sử dụng vào mục đích việc nghiên cứu đề tài, không sử dụng vào mục đích khác Cách trả lời: Xin Anh (chị) đánh dấu (X) vào ô □ tương ứng với câu hỏi có phương án trả lời phù hợp với ý kiến Anh (chị) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh (chị)! I Các thông tin chung: 1.1 Họ tên: 1.2 Địa chỉ: 1.3 Công việc: 1.4 Đơn vị công tác: II Câu hỏi khảo sát: Đề nghị anh (chị) vui lòng cho biết thông tin đây: Theo anh/chị, nguồn vốn cấp cho dự án thuỷ lợi đảm bảo để dự án thi công hạn chƣa ? a Đảm bảo □ b Chưa đảm bảo □ Theo anh/chị, tiến độ giải ngân dự án thuỷ lợi đảm bảo tiến độ chƣa? a Đúng tiến độ □ b Chưa tiến độ □ Nếu chưa vướng mắc đâu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………………… Cơ chế sách quản đầu tƣ, quản dự án thực phù hợp với công tác quản dự án đơn vị chƣa? a Có □ b Khơng □ Cơng tác giải phòng mặt cơng trình có gặp vƣớng mắc khơng ? a Có □ b Khơng □ Sự phối hợp BQL với Ban, ngành, địa phƣơng có liên quan đến dự án thuỷ lợi phù hợp chƣa? a Có □ b Khơng □ Cơng tác trình thẩm định phê duyệt hồ sơ khảo sát, thiết kế lập dự án, lập vẽ thi cơng có gặp khó khăn vƣớng mắc khơng ? a Có □ b Khơng □ Nếu có, anh chị cho biết vướng mắc, khó khăn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………… Cơng tác đấu thầu gói thầu đơn vị có gặp khó khăn khơng ? a Có □ b Khơng □ Nếu có, anh chị cho biết khó khăn đâu ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….……………………………………… Cán BQL có thƣờng xuyên đƣợc cử học tập, tham gia hội nghị chuyên ngành quản dự án không ? a Có □ b Khơng □ Theo anh chị, lƣơng trả cho cán BQL phù hợp với khối lƣợng công việc mà cán làm chƣa ? a Có □ b Khơng □ 10 Cơ sở vật chất, thiết bị BQL đáp ứng đủ nhu cầu cơng việc cho cán chƣa ? a Có □ b Không □ Nếu chưa, theo anh chị cần bổ sung ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….……………………………………… 11 Cơng tác kiểm tra nội BQL có thƣờng xun hay khơng ? a Có □ b Khơng □ 12 Ngồi vấn đề nêu trên, anh (chị) có vấn đề khác không? Xin cảm ơn anh (chị) hợp tác! ... - Các vấn đề lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình thuỷ lợi - Thực trạng công tác quản lý dự án ĐTXD cơng trình thủy lợi BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa. .. Cơng tác quản lý dự án ĐTXD cơng trình thủy lợi BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Các Công tác quản lý dự án ĐTXD cơng trình thủy. .. trình thủy lợi BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình; - Phạm vi khơng gian: Các dự án cơng trình thủy lợi BQL dự án ĐTXD cơng trình Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình quản lý - Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh hòa bình , Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh hòa bình , Biểu đồ 3.2 Cơ cấu vốn đầu tư các dự án thuỷ lợi tại BQL DA (2014-2016).....50, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Bảng 2.3: Dân số và chất lượng nguồn nhân lực (5), KẾT QỦA NGHIÊN CỨU, Biểu đồ 3.1 Cơ cấu các dự án công trình thuỷ lợi tại BQL DA (2014-2016), Bảng 3.5: Tổng hợp kết quả thẩm tra dự toán các dự án đầu tư, (3) Công tác quản lý chi phí dự án đối với hoạt động tư vấn, Bảng 3.6: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu, (2) Công tác thanh toán và quyết toán dự án., Bảng 3.9: Tổng hợp kết quả quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, Nguồn: Khảo sát của tác giả

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay