Giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế nông hộ sau khi thu hồi đất tại huyện lương sơn, tỉnh hòa bình

117 30 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 15:35

... giải pháp nhằm ổn định phát triển kinh tế nông hộ sau thu hồi đất huyện Lương Sơn – Hòa Bình 85 3.5.1 Mục tiêu 85 3.5.2 Giải pháp nhằm ổn định phát triển kinh tế nông hộ sau thu. .. nhập nông hộ sau thu hồi đất huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới thay đổi thu nhập nông hộ sau thu hồi đất huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Một số giải pháp chủ yếu nhằm. .. bị thu hồi đất huyện Lương Sơn, Hòa Bình - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi thu nhập người dân sau thu hồi đất Huyện Lương Sơn – Hòa Bình - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm ổn định phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế nông hộ sau khi thu hồi đất tại huyện lương sơn, tỉnh hòa bình , Giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế nông hộ sau khi thu hồi đất tại huyện lương sơn, tỉnh hòa bình , CỦA NÔNG HỘ SAU THU HỒI ĐẤT, Nguyên nhân của tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm của người bị thu hồi đất một phần là do sự phát triển của các ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ chưa đáp ứng đủ nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, sau khi bị thu ..., Bên cạnh những nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạnh thất nghiệp hiện nay của người dân mất đất cũng cần phải nhắc đến một vấn đề cũng rất đáng lưu ý là nhận thức của người lao động còn thụ động, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, vào tiền..., * Kinh nghiệm của Thành phố Đà Nẵng, Hai là, nâng cao năng lực thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các ban ngành ở địa phương và các đơn vị chức năng, tư vấn cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, của cán bộ thực thi việc kê k..., Ba là, Căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh giá đất phù hợp. Đền bù cả những tổn hại hữu hình và vô hình một cách hợp lý cho người lao động khi họ bị thu hồi đất để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân., * Thông tin khác:, Tình hình đất đai của huyện Lương Sơn:, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Ảnh hưởng của thu hồi đất đến hoạt động kinh tế của nông hộ được thể hiện trên Bảng 3.11., Đời sống luôn gắn liền với việc làm, có việc làm mới tạo ra nguồn thu nhập nhằm bảo đảm cuộc sống hiện tại của những hộ gần khu công nghiệp nói nói chung và những hộ bị mất đất nói riêng. Lao động là một phương tiện để sinh hoạt, là nguồn chân chính ..., Tất cả những điều trên cho thấy tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo của các hộ gia đình và ảnh hưởng của nó tới thu nhập của các hộ., KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay