Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện mỹ đức, TP hà nội

114 53 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 15:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN TỰ HUY GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ ĐỨC, TP NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TIẾN THAO NỘI - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Nếu nội dung nghiên cứu tơi trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tuân thủ kết luận đánh giá luận văn Hội đồng khoa học Ngƣời cam đoan Nguyễn Tự Huy ii LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành luận văn tác giả nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều mặt cá nhân, tổ chức tập thể Cho phép tác giả đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến: Q thầy giáo Khoa KT&QTKD, Phòng Đào tạo sau đại học-Trƣờng Đại học Lâm nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt thời gian học nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Tiến Thao, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ tác giả suốt trình thực tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn giúp đỡ UBND huyện Mỹ Đức; Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê huyện Mỹ Đức;các cán bộ, công chức cá nhân địa bàn khảo sát tạo điều kiện thuận lợi để luận văn đƣợc hoàn thành Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn đến bạn bè, đồng nghiệp ngƣời thân giúp đỡ, khích lệ tác giả suốt q trình thực tập nghiên cứu khoa học Tác giả Nguyễn Tự Huy iii MỤC LỤC Lời cam đoan………………………………………………………………… i Lời cảm ơn……………………………………………………………………ii Mục lục………………………………………………………………… ….iii Danh mục từ viết tắt………………………………………………………v Danh mục bảng………………………………………………………… vi MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP 1.1 Khái niệm, đặc điểm, chức nhiệm vụ cán bộ, công chức cấp 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức cán bộ, công chức cấp 1.1.2 Đặc điểm cán bộ, công chức cấp 10 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ cán bộ, công chức cấp 11 1.2 Chất lƣợng tiêu chí đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp 11 1.2.1 Chất lƣợng đội ngũ công chức cấp 11 1.2.2 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp 14 1.2.2.1 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức 15 1.2.2.2 Công tác tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức 17 1.2.2.3 Công tác sử dụng cán bộ, công chức 18 1.2.2.4 Công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức 21 1.2.2.5 Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thi hành công vụ 22 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp 23 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp 31 1.3.1 Các nhân tố khách quan 31 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 34 iv 1.4 Kinh nghiệm số địa phƣơng học cho huyện Mỹ Đức 36 1.4.1 Kinh nghiệm số địa phƣơng 36 1.4.2 Một số kinh nghiệm áp dụng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện Mỹ Đức .41 CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN MỸ ĐỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .43 2.1 Đặc điểm huyện Mỹ Đức, thành phố Nội 43 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 43 2.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 44 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 47 2.2.1 Phƣơng pháp chọn địa điểm nghiên cứu điều tra, khảo sát 47 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin 48 2.2.3 Phƣơng pháp xử lý, phân tích số liệu 49 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .50 3.1 Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp địa bàn huyện Mỹ Đức 50 3.1.1 Về số lƣợng cấu 50 3.1.2 Trình độ văn hóa 51 3.1.3 Trình độ chuyên môn 53 3.1.4 Trình độ lý luận trị 54 3.1.5 Trình độ quản lý nhà nƣớc, trình độ tin học, ngoại ngữ 56 3.1.6 Khả đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu thực công việc 58 3.1.7 Về kỹ thực thi công vụ 59 3.1.8 Về khả hoàn thành nhiệm vụ 61 3.2 Thực trạng nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC cấp địa bàn huyện Mỹ Đức 63 3.2.1 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức 63 v 3.2.2 Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm sử dụng đội ngũ cán công chức cấpxã…………… 65 3.2.4 Công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức cấp 69 3.3.2 Chính sách đãi ngộ, tạo động lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã………………… .73 3.3.3 Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật công tác 77 3.2.4 Trang thiết bị điều kiện làm việc cán bộ, công chức cấp 78 3.4 Đánh giá chung chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp địa bàn huyện 79 3.4.1 Ƣu điểm 79 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 80 3.5 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp địa bàn huyện Mỹ Đức 81 3.5.1 Mục tiêu quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp địa bàn huyện 81 3.5.2 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp địa bàn huyện Mỹ Đức 83 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCC Cán bộ, công chức CCB Cựu chiến binh CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân KT- XH Kinh tế - hội NĐ Nghị định QĐ Quyết định QPAN Quốc phòng- An ninh TT Thơng tƣ TW Trung ƣơng UBND UBMTTQ Ủy ban nhân dân Ủy ban mặt trận tổ quốc vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất đai Huyện Mỹ Đức năm 2016 444 Bảng 2.2: Dân số lao động địa phƣơng 45 Bảng 2.3: Tình hình phát triển kinh tế hội huyện Mỹ Đức 46 Bảng 3.1: Số lƣợng cán bộ, công chức cấp huyện Mỹ Đức 51 Bảng 3.2: Trình độ văn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện Mỹ Đức 52 Bảng 3.3: Trình độ chun mơn đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp huyện Mỹ Đức 54 Bảng 3.4: Trình độ lý luận trị đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện Mỹ Đức 55 Bảng 3.5: Trình độ quản lý nhà nƣớc, trình độ tin học ngoại ngữ đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện Mỹ Đức 57 Bảng 3.6: Đánh giá khả đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu công việc 59 Bảng 3.7: Đánh giá kỹ thực thi công vụ 60 Bảng 3.8: Kết đánh giá khả hoàn thành nhiệm vụ 61 Bảng 3.9: Đánh giá khả hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ cán bộ, công chức cấp 62 Bảng 3.10: Hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện Mỹ Đức 63 Bảng 3.11: Hoạt động nâng cao kỹ năng, tƣ tƣởng trị kiến thức pháp luật 64 Bảng 3.12: Đánh giá cán cơng tác tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, công chức 66 Bảng 3.13: Đánh giá công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, công chức 68 Bảng 3.14: Kết kiểm tra, giám sát cán công chức cấp 70 Bảng 3.15: Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức 71 Bảng 3.16: Đánh giá cán công tác đào tạo, bồi dƣỡng 72 viii Bảng 3.17: Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cán cấp có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên 74 Bảng 3.18: Đánh giá sách đãi ngộ dành cho cán bộ, công chức 75 Bảng 3.19: Đánh giá tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật đội ngũ cán bộ, công chức cấp 77 Bảng 3.20: Đánh giá trang thiết bị điều kiện làm việc 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề t i ng i n cứu Đội ngũ cán sở có vai trò quan trọng việc thực chức làm cầu nối Đảng với nhân dân, công dân với Nhà nƣớc Sở dĩ nhƣ họ cán trực tiếp tuyên truyền phổ biến, vận động tổ chức nhân dân thực đƣờng lối, chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc địa bàn dân cƣ, giải nhu cầu dân cƣ, bảo đảm phát triển kinh tế địa phƣơng, trì trật tự, an ninh, an tồn hội địa bàn cấp Do tính chất cơng việc cấp xã, họ vừa giải công việc hàng ngày, vừa phải quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên, lại phải nắm tình hình thực tiễn địa phƣơng để từ đề kế hoạch, chủ trƣơng, biện pháp đắn, thiết thực, phù hợp Nhiệm vụ họ nặng nề, vai trò họ có tính then chốt xét quan hệ Đảng với dân, công dân với Nhà nƣớc Thực tế chứng minh, đội ngũ cán sở có vai trò quan trọng việc phát huy sức mạnh hệ thống trị, tạo dựng phong trào cách mạng quần chúng, góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội địa phƣơng Sức mạnh hệ thống trị, ổn định hội, phát triển sâu rộng hiệu phong trào cách mạng quần chúng gắn liền với lực, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán Ngoài ra, hiệu lực máy quyền lực sở tùy thuộc trƣớc hết vào lực đội ngũ cán Huyện Mỹ Đức nằm phía tây nam Nội, phía đơng giáp huyện Ứng Hòa, ranh giới sơng Đáy, phía bắc giáp huyện Chƣơng Mỹ phía tây giáp huyện tỉnh Hòa Bình: Lƣơng Sơn, Kim Bơi,Lạc Thủy Phía đơng nam giáp huyện Kim Bảng tỉnh Nam Là vùng huyện bán sơn địa, nằm phía nam đồng Bắc Bộ phía nam vùng núi đá vơi, có khu thắng cảnh chùa Hƣơng, có hồ nƣớc lớn hồ Quan Sơn Với diện tích tự nhiên ... giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã địa bàn huyện Mỹ Đức 81 3.5.1 Mục tiêu quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. ..ử dụng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Công tác đánh giá xếp loại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Công tác kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ng... NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, chức nhiệm vụ cán bộ, công chức cấp xã 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức cán bộ, công chức cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện mỹ đức, TP hà nội , Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện mỹ đức, TP hà nội , Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN MỸ ĐỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay