Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

143 34 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 10:37

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Phú Thọ, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phan Thanh Bình ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy, giáo giảng dạy khoa sau đại học trƣờng Đại Học Lâm Nghiệp, anh chị bạn Sở, Ban, Ngành giúp tơi hồn thành đề tài Đặc biệt Tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan, ngƣời trực tiếp tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn tới phòng ban Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, Ủy ban nhân dân 28 xã, thị trấn huyện Đoan Hùng, cá nhân giúp tơi hồn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu đề tài hạn, kỹ phân tích kỹ thực tế chƣa cao, nên đề tài tốt nghiệp khơng thể tránh khỏi thiếu sót nhiều vấn đề chƣa đƣợc đề cập đến Kính mong thầy giáo hội đồng bảo vệ xem xét ý kiến đóng góp đề tài đƣợc đầy đủ phong phú hơn, góp phần vào công nâng cao lực quản cán chủ chốt cấp sở nói chung huyện Đoan Hùng nói riêng Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Phan Thanh Bình iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi Từ viết tắt vi Viết đầy đủ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC QUẢN 1.1 sở luận 1.1.1 luận quyền sở cán chủ chốt quyền sở 1.1.2 luận lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở 1.1.3 Nội dung nghiên cứu lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở .11 1.1.4.Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở .23 1.2 sở thực tiễn 30 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 36 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA HUYỆN ĐOAN HÙNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .38 2.1 Đặc điểm huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 38 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 2.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 41 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 45 2.2.1 Phƣơng pháp tiếp cận 45 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin 46 2.2.3 Phƣơng pháp xử số liệu .50 iv 2.2.4 Phƣơng pháp phân tích số liệu 50 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .51 2.3.1 Các tiêu trí tuệ (trình độ chun mơn, trình độ trị, tin học, ngoại ngữ…) .51 2.3.2 Các tiêu nhân cách (văn hóa cơng sở, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp khách hàng) .52 2.3.3 Các tiêu tính động xã hội (kỹ nghề nghiệp, mức độ hoàn thành cơng việc, khả thích ứng với thay đổi công việc) .53 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1 Thực trạng lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ .55 3.1.1 Thực trạng cán chủ chốt quyền cấp sở huyện Đoan Hùng giai đoạn 2014 - 2016 .55 3.1.2 Thực trạng đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 57 3.1.3.Thực trạng lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ .64 3.2 Đánh giá lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ .84 3.2.1 Ƣu điểm 84 3.2.2 Hạn chế 85 3.2.3 Nguyên nhân hạn chế lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở 87 3.2.4 Đánh giá chung thực trạng lực quản cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ .89 3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 90 3.3.1 Nhóm yếu tố thuộc chủ thể cán quản chủ chốt quyền cấp sở huyện Đoan Hùng .90 v 3.3.2 Nhóm yếu tố thuộc khách quan ảnh hƣởng đến lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp sở huyện Đoan Hùng 92 3.4 Các giải pháp nâng cao lực quản cán chủ chốt quyền cấp sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 95 3.4.1 sở để đƣa giải pháp nâng cao lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở giai đoạn 95 3.4.2 Mục tiêu, định hƣớng huyện Đoan Hùng nâng cao lực đội ngũ cán chủ chốt quyền sở 97 3.4.3 Một số định hƣớng huyện Đoan Hùng nâng cao lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở 98 3.4.4 Yêu cầu nâng cao lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 99 3.4.5 Các giải pháp nâng cao lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 101 3.4.6 Mối liên hệ giải pháp 110 3.4.7.Các điều kiện bảo đảm thực hiệu giải pháp 111 KẾT LUẬN .114 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BHYT Bảo hiểm y tế CBCC Cán công chức CCB Cựu chiến binh CĐ Cao đẳng CN - TTCN Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp CNH - HĐH Công nghiệp hố - Hiện đại hố CQCX Chính quyền cấp xã ĐC - XD Địa - xây dựng ĐH Đại học HĐND Hội đồng nhân dân LĐTB&XH Lao động thƣơng binh xã hội LLCT luận trị NVQS Nghĩa vụ quân THCN Trung học chuyên nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UB MTTQ Ủy ban Mặt trận tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang 2.1 Một số tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng 42 2.2 Kết sản xuất ngành nông nghiệp 43 2.3 Phân bổ mẫu điều tra thực tế 49 3.1 cấu giới tính đội ngũ cán chủ chốt quyền sở 56 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 cấu độ tuổi đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng Trình độ trình độ chun mơn đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng Thống kê trình độ luận trị đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng Trình độ Quản nhà nƣớc đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng Năng lực quản cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng Năng lực quản cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng 58 59 60 60 61 65 3.8 Năng lực quản cán chủ chốt quyền sở 66 3.9 Năng lực quản chuyên biệt cán chủ chốt quyền sở 68 3.10 Năng lực quản chuyên biệt cán chủ chốt quyền sở 71 3.11 Năng lực quản chuyên biệt cán chủ chốt quyền sở 73 3.12 Đánh giá lực quản cán chủ chốt cấp xã theo tiêu chí đánh giá lực quản 75 Nhóm tiêu chí đánh giá lực quản đội ngũ cán chủ chốt 3.13 CQCS huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ mức độ cần thiết gồm 04 tiêu chí: 78 viii Nhóm tiêu chí đánh giá lực quản đội ngũ cán chủ chốt 3.14 quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ mức độ cần thiết 79 gồm 07 tiêu chí: 3.15 3.16 3.17 3.18 Mức độ đáp ứng lực quản cán chủ chốt quyền cấp sở huyện Đoan Hùng Mức độ đáp ứng lực quản chuyên biệt cán chủ chốt quyền cấp sở Ý kiến đánh giá ngƣời dân lực quản cán chủ chốt quyền cấp sở Ý kiến đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến lực quản cán chủ chốt quyền cấp sở huyện Đoan Hùng 79 80 81 83 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Theo hiến pháp năm 1992 hệ thống quyền Nhà nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm cấp: Trung ƣơng, tỉnh, huyện, xã Chính quyền sở cấp cuối hệ thống quyền bốn cấp, quyền sở nƣớc ta bao gồm: xã, phƣờng, thị trấn vị trí quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân thực đƣờng lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nƣớc, tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, huy động khả để phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức sống cộng đồng dân cƣ Trƣớc yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực, thực công nghiệp hóa, đại hóa, với phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế vận hành theo chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, quan hệ xã hội chịu tác động nhiều chiều qua hoạt động thực tiễn, đặc biệt qua công tác lãnh đạo, tổ chức quản lĩnh vực đời sống xã hội sở, đội ngũ cán chủ chốt quyền sở bộc lộ hạn chế bất cập số mặt, công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực vận động quần chúng Vì vậy, cán chủ chốt quyền sở phải nỗ lực rèn luyện, tu dƣỡng để không ngừng nâng cao phẩmchất đạo đức, lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu Bác Hồ nói, để khắc phục bệnh nội quyền sở, nhân tố ý nghĩa định hàng đầu khâu cán bộ, “cán gốc công việc”, “cơng việc thành cơng hay thất bại cán tốt kém” Nhƣ vậy, nâng cao lực quản đội ngũ cán chủ chốt quyền sở yêu cầu, đồng thời nhiệm vụ thƣờng xuyên, liên tục mang tính lịch sử kế thừa xuất phát từ thực tiễn Đoan Hùng huyện đồi núi trung du, nằm ngã ba ranh giới huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ với hai tỉnh Yên Bái Tuyên Quang Diện tích tự nhiên huyện Đoan Hùng 30.261.730 Dân số tính đến tháng 6/2016 106.801 ngƣời Huyện 28 đơn vị hành cấp xã xã đặc biệt khó khăn Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 cơng nhận thơn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012-2016 Những năm gần dƣới lãnh đạo Huyện ủy, HĐND UBND huyện nỗ lực phấn đấu quyền sở đời sống nhân dân bƣớc đƣợc cải thiện, tình hình an ninh, quốc phòng đƣợc ổn định, vai trò quản quyền sở ngày nâng cao Trên thực tế, cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng hàng ngày phải giải khối lƣợng công việc lớn, đa dạng phức tạp, liên quan đến tất mặt đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; Vì vậy, đội ngũ thiếu lực quản phẩm chất gây hậu tức thời nghiêm trọng nhiều mặt cho địa phƣơng nói riêng cho nƣớc nói chung Là cơng chức làm việc Văn phòng Huyệnủy huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, qua q trình cơng tác nắm bắt tình hình thực tế địa phƣơng thông qua đợt kiểm tra số, chất lƣợng lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cấp xã hàng năm cho thấy: lực cán quyền sở số xã, thị trấn địa bàn huyện bộc lộ hạn chế lực quản lý, hiểu biết pháp luật, kỹ lãnh đạo, quản Bên cạnh tác động tiêu cực kinh tế thị trƣờng, số cán chủ chốt quyền sở biểu suy thoái phẩm chất, đạo đức, sống xa dân, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, dân chủ, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức quyền làm trái nguyên tắc quản lý, chí bớt xét tham tiền nhà nƣớc gây tổn hại không nhỏ đến uy tín làm giảm sút lòng tin nhân dân ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng Nhận thức đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao lực quản cho đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” làm luận văn thạc sĩ ... cứu lực quản lý đội ngũ cán chủ chốt quyền sở 1.1.3.1 Năng lực quản lý đội ngũ cán chủ chốt quyền sở Năng lực quản lý đội ngũ cán chủ chốt quyền sở đƣợc chia thành nhóm: a Nhóm lực quản lý Hoạch... nâng cao lực quản lý cán chủ chốt quyền sở địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - Giải pháp nâng cao lực quản lý cán chủ chốt quyền cấp sở địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 5 Chƣơng CƠ SỞ LÝ... Hùng Trình độ Quản lý nhà nƣớc đội ngũ cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng Năng lực quản lý cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng Năng lực quản lý cán chủ chốt quyền sở huyện Đoan Hùng 58 59
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ , Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ , CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ, Chương 2 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN ĐOAN HÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 2.2: Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp, + Phương pháp tiếp cận xã hội học., Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 3.2: Cơ cấu giới tính đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở, (Do công chức cấp xã đánh giá)n = 40, (Do công chứcchuyên môn cấp xã đánh giá)n = 40, Theo kết quả khảo sát lấy ý kiến của người dân về 4 chỉ tiêu về kết quả thực thi và giải quyết các nhiệm vụ liên quan đén quyền và nghĩa vụ của công dân, doanh nghiệp, và các tổ chức chính trị kinh tế - xã hội cho thấy năng lực quản lý chuyên biệt củ..., (Do cán bộ chủ chốt cơ sở, cán bộ cấp huyện và công chức xã đánh giá)n = 118, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay