Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)

107 148 2
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 08:57

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ) i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Nếu nội dung nghiên cứu tơi trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tuân thủ kết luận đánh giá luận văn Hội đồng khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Quách Mạnh Toàn ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, xin chân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trƣờng Đại học Lâm Nghiệp, thầy giáo giáo, đơn vị liên quan Trƣờng Đại học Lâm Nghiệp tạo điều kiện cho hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, ngƣời tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Trong trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài đạt đƣợc ngày hơm nay, tơi khơng thể quên công lao giảng dạy hƣớng dẫn thầy, giáo Trƣờng Đại học Lâm Nghiệp Cuối cùng, tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn tình cảm yêu mến đến gia đình, ngƣời thân tác giả tạo điều kiện, động viên suốt trình học tập thực Luận văn Tuy nỗ lực, cố gắng nhƣng Luận văn tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận đƣợc góp ý chân thành quý thầy, đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Quách Mạnh Tồn iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng SỞ LUẬN VÀ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 sở luận quản dự án đầuxây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc .4 1.1.1 Dự án đầu tƣ 1.1.2 Quản dự án đầu tƣ .15 1.1.3 Quản dự án đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc 18 1.2 sở thực tiễn QLDA đầu tƣ XDCB từ NSNN 27 1.2.1 Kinh nghiệm QLDA đầu tƣ XDCB từ NSNN quốc tế .27 1.2.2 Kinh nghiệm quản dự án đầuxây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc số địa phƣơng Việt nam 30 1.2.3 Bài học kinh nghiệm QLDA đầu tƣ XDCB từ NSNN cho tỉnh Hòa Bình .33 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM BẢN TỈNH HỊA BÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đặc điểm tỉnh Hòa Bình 35 2.1.1 Các đặc điểm tự nhiên tỉnh Hòa Bình .35 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình 38 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 46 2.2.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu .46 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu .48 iv 2.2.3 Phƣơng pháp xử phân tích số liệu 48 2.2.4 Hệ thống tiêu sử dụng đánh giá luận văn 49 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 3.1 Thực trạng đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc tỉnh Hòa Bình 50 3.1.1 Tình hình đầu tƣ cho xây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc địa bàn tỉnh Hòa Bình 50 3.1.2 Tổ chức quản hoạt động đầuxây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc địa bàn tỉnh Hòa Bình .52 3.2 Thực trạng quản dự án đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc địa bàn tỉnh Hòa Bình .56 3.2.1 Thực trạng thực nội dung quản dự án đầuxây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc tỉnh Hòa Bình 56 3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản dự án đầuxây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc tỉnh Hòa Bình .75 3.3.1 Hệ thống văn sách 76 3.3.2 Định mức đơn giá 77 3.3.3 Tổ chức quản hoạt động đầuxây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc 78 3.3.4 Trình độ đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực quản hoạt động quản dự án đầu tƣ (Bao gồm Chủ đầuBan quản dự án) 80 3.3.5 Công tác quản thực đầu tƣ 81 3.3.6 Năng lực nhà thầu 83 3.3.7 Cơng tác tốn, giải ngân 84 3.3.8 Nguyên nhân dẫn đến yếu tổ ảnh hƣởng đến công tác quản dự án đầuxây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc 85 3.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản dự án đầu tƣ 86 3.4.1 Hoàn thiện nâng cao lực Chủ đầuBan quản dự án 86 3.4.2 Đổi hoàn thiện chế phân cấp, quản công tác đầuxây dựng .87 v 3.4.3 Hồn thiện cơng tác chủ trƣơng đầu tƣ, lập quy hoạch kế hoạch 88 3.4.4 Hoàn thiện quản dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ .89 3.4.5 Hồn thiện quy trình quản dự án đầu tƣ giai đoạn thực đầu tƣ 91 3.4.6 Hoàn thiện quản dự án giai đoạn kết thúc đầu tƣ 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Viết tắt CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CTXD Cơng trình xây dựng DA Dự án DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc ĐTXD Đầuxây dựng FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP Tổng sản phẩm quốc nội GPMB Giải phóng mặt GSĐGĐT Giám sát đánh giá đầu tƣ HĐND Hội đồng nhân dân KH&ĐT Kế hoạch đầu tƣ KT – XH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách nhà nƣớc NSTW Ngân sách trung ƣơng QLDA Quản dự án QLĐT Quản đầu tƣ TMĐT Thƣơng mại đầu tƣ UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu tƣ XDCB Xây dựng XDCT Xây dựng cơng trình XNK Xuất nhập vii DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang 1.1 Các giai đoạn chu kỳ dự án đầu tƣ 1.2 Dự kiến tổng nhu cầu đầu tƣ sở hạ tầng theo quy hoạch 2011 - 2020 10 1.3 Phân loại dự án đầuxây dựng công trình 11 1.4 Tóm tắt văn định hƣớng chiến lƣợc đầu tƣ 14 1.5 Trách nhiệm thẩm quyền Trung ƣơng địa phƣơng đầucông 16 1.6 Tỷ lệ số dự án đầucông phải điều chỉnh chậm tiến độ 25 2.1 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hòa Bình 38 2.2 Dân số chất lƣợng nguồn nhân lực năm 2016 39 2.3 Tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Hòa Bình 44 2.4 Danh mục dự án nghiên cứu đề tài 47 3.1 3.2 3.3 3.4 Thực trạng đầucông cho XDCB từ NSNN tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2016 Tổng hợp số dự án chuẩn bị đầu tƣ khởi công sử dụng vốn ngân sách giai đoạn 2014 - 2016 Kết thực giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ năm 2014 - 2016 Kết đánh giá khảo sát thực trạng thực nội dung giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 51 57 58 69 3.5 Kết khảo sát đánh giá thực trạng thực giai đoạn thực thi đầu tƣ 62 3.6 Kết công tác đấu thầu năm 2014 - 2016 63 3.7 Tổng hợp dự án thu hồi đất phục vụ công tác GPMB 66 3.8 3.9 3.10 3.11 Công tác quản thực thi dự án tỉnh Hòa Bình năm 2014 2016 Kết thúc đầu tƣ, bàn giao đƣa vào sử dụng dự án tỉnh Hòa Bình năm 2014 - 2016 Tổng hợp tốn dự án hồn thành năm 2014 - 2016 Kết khảo sát yếu tổ ảnh hƣởng đến công tác QLDA đầu tƣ XDCB từ NSNN 68 72 73 75 viii DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ chu kỳ dự án đầu tƣ 1.2 Sơ đồ nội dung chức quản đầucông 2.1 Bản đồ hành tỉnh Hòa Bình 36 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Ngân sách nhà nƣớc giữ vai trò quan trọng ví nhƣ chìa khóa tăng trƣởng kinh tế Hàng năm Nhà nƣớc dành khoảng 30% ngân sách để chi cho lĩnh vực đầuxây dựng bản, thực tế việc quản sử dụng ngân sách cho đầu tƣ bộc lộ tƣợng thất thoát, lãng phí, tiêu cực hiệu Để quản sử dụng hiệu nguồn ngân sách này, Nhà nƣớc ban hành văn pháp quy nhƣ: Luật, Nghị định, Thông tƣ quy định quản đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Tuy nhiên, đến việc quản ngân sách nhà nƣớc cho đầuxây dựng nhiều bất cập, từ việc định cấp vốn, sử dụng vốn đến việc toán vốn đầu tƣ, chồng chéo văn hƣớng dẫn dẫn đến việc sử dụng ngân sách dành cho đầuxây dựng chƣa thực phát huy hiệu Công tác quản dự án đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN tỉnh Hòa Bình tồn nhiều bất cập, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều quy định khác nhau, số cơng trình chất lƣợng hạn chế, thời gian thi cơng kéo dài, tình trạng đầu tƣ dàn trải, hiệu quả, nợ đọng đầu tƣ tăng cao Trong đó, vốn NSNN trực tiếp đầu tƣ cho hoạt động XDCB thời gian qua giảm dần, nhiên nguồn vốn đầuquan trọng cho phát triển tỉnh Hòa Bình Cơng tác quản đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Hòa Bình theo quy định quản đầuxây dựng, đấu thầu chung Nhà nƣớc Hòa Bình tỉnh miền núi phía bắc, cơng tác quản đầuđầuxây dựng nói chung, đầuxây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc nói riêng cần phải đƣợc hồn thiện, quy định phù hợp với đặc điểm tỉnh Hòa Bình Thấy rõ đƣợc tầm quan trọng việc hồn thiện cơng tác quản dự án đầuxây dựng địa bàn tỉnh Hòa Bình cần thiết Vì vậy, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Hồn thiện công tác quản dự án đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình” 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở nghiên cứu thực trạng công tác quản dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN địa bàn nghiên cứu, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án địa bàn tỉnh Hòa Bình 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống sở luận sở thực tiễn công tác quản dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN - Đánh giá đƣợc thực trạng công tác quản dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN tỉnh Hòa Bình - Chỉ đƣợc yếu tố ảnh hƣởng tới công tác quản dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN tỉnh Hòa Bình - Đề xuất đƣợc giải pháp hồn thiện cơng tác quản dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN địa bàn tỉnh Hòa Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài hoạt động quản dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN địa bàn tỉnh Hòa Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vào nội dung công tác quản dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN tỉnh Hòa Bình - Phạm vi khơng gian: Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình - Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập giai đoạn 2014 - 2016 Số liệu sơ cấp thu thập từ tháng đến tháng năm 2017 Nội dung nghiên cứu - sở luận sở thực tiễn công tác QLDA đầu tƣ XDCB từ NSNN - Thực trạng chất lƣợng công tác QLDA đầu tƣ XDCB từ NSNN tỉnh Hòa Bình ... QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước 1.1.1 Dự án đầu tư 1.1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư Dự án. .. thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng địa bàn tỉnh Hòa Bình cần thiết Vì vậy, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước tỉnh Hòa. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc .4 1.1.1 Dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn