Dạy học theo nhóm đối tượng

4 404 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:27

. trong một lớp học bao giờ cũng có đủ các nhóm đối tượng học sinh: giỏi, khá, trung bình, yếu (và có thể có đối tượng là học sinh khuyết tật học hoà nhập. vào nhóm đối tượng học sinh khá, giỏi để tiến hành các hoạt động dạy học trên lớp (như thế tiết dạy sẽ thuận lợi, nhanh chóng) mà không quan tâm đến đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học theo nhóm đối tượng, Dạy học theo nhóm đối tượng, Dạy học theo nhóm đối tượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay