Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Nam Tiền Hải – Thái Bình lần 2

8 385 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2018, 14:58

185:ABAABAABDCACDCBDCCAACAAADCCBDDCDDBCCDACABBBCCBBAAA SỞ GD & ĐT TỈNH THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NAM TIỀN HẢI THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 2017-2018 MƠN TỐN Thời gian làm 90 phút (50 câu trắc nghiệm) ( Đề có trang ) Họ Tên : Số báo danh : Mã Đề : 001 Hãy chọn phương án phương án câu Câu 01: Cho  f  x  dx  10 Kết  2  f  x  dx ? A 34 B 36 C 40 D 32 Câu 02: Khối chóp S ABCD có A , B , C , D cố định S chạy đường thẳng song song với AC Khi thể tích khối chóp S ABCD sẽ: A Giảm phân nửa B Giữ nguyên C Tăng gấp đơi D Tăng gấp bốn Câu 03: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác ABC vuông; AB = BC = 2a , cạnh bên A ' A  a , M trung điểm BC Tính tang góc A ' M với ( ABC ) A 10 B 2 C D 10 Câu 04: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm K  2;4;6 , gọi K ' hình chiếu vng góc K trục Oz , trung điểm OK ' có toạ độ là: A  0;0;3 B 1;0;0 1;2;3 C D  0; 2;0  Câu 05: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz phương trình phương trình mặt x 2 y 3 z 3   phẳng qua điểm M (3; 1;1) vng góc với đường thẳng  : ? 2 A x  y  z  12  B x  y  z  12  C 3x  y  z   D x  y  z   Câu 06: Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn 1; 2 Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đường thẳng x  , x  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tính theo cơng thức 2 A V    f  x  dx B V  2  f  x  dx 1 2 C V    f  x  dx D V    f  x  dx 1 Câu 07: Một hình trụ có diện tích xung quanh 4 có thiết diện qua trục hình vng Diện tích tồn phần hình trụ bằng: B 10 C 8 D 12 A 6 Câu 08: Tích phân I   x.dx có giá trị là: A Mã Đề : 001 B C D Trang / 185:ABAABAABDCACDCBDCCAACAAADCCBDDCDDBCCDACABBBCCBBAAA Câu 09: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Mệnh đề sai? A Hàm số có ba điểm cực trị C Hàm số có giá trị cực đại B Hàm số có hai điểm cực tiểu D Hàm số có giá trị cực đại Câu 10: Cho hàm số y  x  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng (− ∞; 0) đồng biến khoảng (0; + ∞) B Hàm số nghịch biến khoảng (− ∞; + ∞) C Hàm số đồng biến khoảng (− ∞; + ∞) D Hàm số đồng biến khoảng (− ∞; 0) nghịch biến khoảng (0; + ∞) Câu 11: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  cos x sin x C A  cos xdx  B  cos xdx  C  cos5xdx  5sin x  C D  cos5 xdx  sin x  C Câu 12: Số phức số ảo? A z   2i B z  2  3i Câu 13: Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B Câu 14: Tập nghiệm phương trình log A 3  sin x C C z  2i D z  2 x2  x  x2  C D x 1  ? B 10;2 D 3;2 C 4;2 Câu 15: Gọi z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  z   Tìm iz0 ? A iz0    i 2 B iz0   i 2 C iz0    i 2 D iz0   i 2 Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Điểm thuộc ( P ) ? A N (3; 2; 5) B P (0; 0; 5) C Q(3; 2;1) D M (1;1; 4) Câu 17: Đường thẳng tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  Mã Đề : 001 B x  3 C x  2x  ? x3 D y  Trang / 185:ABAABAABDCACDCBDCCAACAAADCCBDDCDDBCCDACABBBCCBBAAA Câu 18: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y  x  x  C y  x  x  B y  3 x  x  D y   x  x  Câu 19: Tìm giá trị m nhỏ hàm số y  x  x  11x  đoạn [0; 2] A m  2 B m  11 C m  D m  Câu 20: Cho phương trình x  2.3x   Khi đặt t  3x ta phương trình đây? A t  2t   B 122 x1   C 2t   D t  t   Câu 21: Tập xác định D hàm số y  log3  x  1 1  A D   ;        C D    ;      B D   0;    1  D D   ;   2  x Câu 22: Tìm tập nghiệm bất phương trình    2 A   , 1 B   1,     C   , 1 D  1,   Câu 23: Tính diện tích hình phẳng S giới hạn đồ thị hai hàm số y = x + y = 3x A S = B S = C S = D S = Câu 24: Cho số phức z  a  bi, (a, b  ) thỏa mãn z   3i  z i  Tính S  a  3b A S  5 B S  C S   D S  Câu 25: Cho khối chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật có chiều rộng 2a , chiều dài 3a Chiều cao khối chóp 4a Thể tích khối chóp S ABCD tính theo a là: A V  24a B V  9a C V  40a D V  8a Câu 26: Cho hàm số y   x    x   có đồ thị  C  Mệnh đề đúng? A  C  cắt trục hoành hai điểm B  C  cắt trục hoành ba điểm C  C  cắt trục hoành điểm D  C  khơng cắt trục hồnh Mã Đề : 001 Trang / 185:ABAABAABDCACDCBDCCAACAAADCCBDDCDDBCCDACABBBCCBBAAA Câu 27: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức y x O -4 M z Tìm z ? A z  4  3i B z  3  4i C z   4i D z   4i Câu 28: Mặt cầu  S  :  x  1   y    z  có tâm I ? A I 1; 2;0  B I 1; 2;0  C I  1; 2;0  D I  1; 2;0  Câu 29: Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh 2a 3a A R  a B R  2a C R  D R  3a Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz vectơ vectơ phương Oz ?     A j  (0;1; 0) B i  (1; 0; 0) C m  (1;1;1) D k  (0; 0;1) Câu 31: Thầy giáo Cường đựng túi bi xanh bi đỏ Thầy giáo rút viên bi, tính xác suất để rút bi xanh bi đỏ? A B C D 25 15 25 15 Câu 32: Với giá trị m phương trình sin x  m có nghiệm? A m  B m  1 C m  1 D 1  m  Câu 33: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi   mặt phẳng qua G 1; 2;3 cắt trục Ox, Oy , Oz điểm A, B, C (khác gốc O ) cho G trọng tâm tam giác ABC Khi mặt phẳng   có phương trình? B x  y  z   A x  y  z   C x  y  z  18  D x  y  z  18  Câu 34: Trong khai triển  a  b  , số hạng tổng quát khai triển? n A Cnk 1a n 1b n  k 1 B Cnk a n  k b k C Cnk 1a n  k 1b k 1 D Cnk a n  k b n  k Câu 35: Hàm số y = ax + bx + c (a ¹ 0) có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? y x O A a < 0, b < 0, c < C a > 0, b ³ 0, c < Mã Đề : 001 B a > 0, b ³ 0, c > D a > 0, b < 0, c £ Trang / 185:ABAABAABDCACDCBDCCAACAAADCCBDDCDDBCCDACABBBCCBBAAA Câu 36: Thầy giáo Dương có 30 câu hỏi khác gồm câu khó,10 câu trung bình 15 câu dễ.Từ 30 câu hỏi lập đề kiểm tra,mỗi đề gồm câu hỏi khác nhau,sao cho đề thiết phải có đủ câu ( khó, dễ, trung bình) số câu dễ khơng hơn2? A 56875 B 42802 C 41811 D 32023 Câu 37: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh a Tính thể tích khối nón có đỉnh S đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD  a3  a3 2 a 2 a A V  B V  C V  D V  6 Câu 38: Một đa giác có số đường chéo gấp đơi số cạnh Hỏi đa giác có cạnh? A B C D x 3 y 3 z   , mặt Câu 39: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : phẳng   : x  y  z   điểm A 1; 2;  1 Viết phương trình đường thẳng  qua A cắt d song song với mặt phẳng   x 1  A x 1  C y  z 1  y  z 1  2 1 B x 1 y  z    1 2 D x 1 x  z 1   1 1 Câu 40: Một người gửi số tiền M triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0, 7% / tháng Biết người khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi lãi kép) Sau ba năm, người muốn lãnh số tiền triệu đồng, khoảng thời gian không rút tiền lãi suất khơng đổi, người cần gửi số tiền M là: A triệu 900 ngàn đồng B triệu 800 ngàn đồng C triệu 700 ngàn đồng D triệu 600 ngàn đồng Câu 41: Cho hàm số y  x3  3x  Tìm tìm tập hợp tất giá trị m  , để giá trị nhỏ hàm số D   m  1; m   bé là: A  0;  B  0;1 C  ;1 2  D   ;1 \ 2 Câu 42: Cho x, y   0;   , x  y  Biết m   a; b phương trình  5x  y  y  x   40 xy  m có nghiệm thực, tính T  25a  16b ? A T  829 B T  825 C T  816 D T  820 Câu 43: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục đoạn [0;2] thỏa mãn f (2) = 16, ò f ( x ) dx = Tính tích phân I = ò x f ¢ (2 x ) dx A I = 12 B I = C I = 13 D I = 20 Câu 44: Cho số phức z thỏa mãn ( z  2)i   ( z  2)i   10 Gọi M , m giá trị lớn nhỏ z Tính tổng S  M  m A S  10  Mã Đề : 001 C S  B S  D S  10  15 Trang / 185:ABAABAABDCACDCBDCCAACAAADCCBDDCDDBCCDACABBBCCBBAAA Câu 45: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m4  m có ba điểm cực trị thuộc trục tọa độ A m  B m  C m  D m  Câu 46: Cho hình chóp tam giác S ABC có độ dài cạnh đáy a , cạnh bên a Gọi O tâm đáy ABC , d1 khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  d khoảng cách từ O đến mặt phẳng  SBC  Tính d  d1  d S a H A K O a C M B A d a 22 33 B d 8a 22 33 C d a 22 33 D d 8a 33 Câu 47: Người ta thiết kế tháp gồm 11 tầng Diện tích bề mặt tầng diện tích mặt tầng bên diện tích mặt tầng nửa diện tích đế tháp (có diện tích 12 288 m2 ) Tính diện tích mặt A 8m2 B m C 12 m2 D 10 m2 Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A(3; 1; 2) , B (1;1; 2), C (1; 1; 4) đường tròn (C) giao tuyến mặt phẳng (P): x  y  z   mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  z  10  Có điểm M thuộc (C) cho T  MA  MB  MC đạt giá trị lớn D B C A Câu 49: Cho hình chóp S.ABC, có đáy ABC tam giác cạnh a Các mặt bên (SAB), (SAC), (SBC) tạo với đáy góc 300 , 450 , 600 Tính thể tích V khối chóp S.ABC Biết hình chiếu vng góc S mặt phẳng (ABC) nằm bên tam giác ABC a3 a3 A V  B V  8(4  3) 2(4  3) a3 a3 V  D C V  4 4(4  3) Câu 50: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục đoạn [0;1] đơng thời thỏa mãn f ' (0) = f '' ( x )+[ f '( x ) - x ] =9 Tính T = f (1) - f (0) ? A I = + ln B I = C I = + ln D I = - ln HẾT Mã Đề : 001 Trang / ... trung bình 15 câu dễ.Từ 30 câu hỏi lập đề kiểm tra,mỗi đề gồm câu hỏi khác nhau,sao cho đề thi t phải có đủ câu ( khó, dễ, trung bình) số câu dễ khơng hơn2? A 56875 B 428 02 C 41811 D 320 23 Câu...  đoạn [0; 2] A m  2 B m  11 C m  D m  Câu 20 : Cho phương trình x  2. 3x   Khi đặt t  3x ta phương trình đây? A t  2t   B 122 x1   C 2t   D t  t   Câu 21 : Tập xác... tích đế tháp (có diện tích 12 288 m2 ) Tính diện tích mặt A 8m2 B m C 12 m2 D 10 m2 Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A(3; 1; 2) , B (1;1; 2) , C (1; 1; 4) đường tròn (C)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Nam Tiền Hải – Thái Bình lần 2, Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Nam Tiền Hải – Thái Bình lần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay