Quản lý bùn cặn nước thải

62 286 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2018, 10:22

Bùn cặn nước thải đô thị phương pháp xử lý Urban WasteWater Sludge and Treatment Technologies in Vietnam 1.Nước thải hệ thống nước Các loại nước thải: • • • Nước thải sinh hoạt Nước thải công nghiệp Nước mưa đợt đầu Các loại hệ thống nước: • • • Hệ thống thoát nước riêng Hệ thống thoát nước chung Hệ thống thoát nước nửa riêng 1.1 NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI VÀ SỐ LƯỢNG NƯỚC THẢI Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà Nước thải phân Nước tiểu N tắm giặt Nước thải nhà bếp Loại khác Nước thải Nước (99,9%) Các chất rắn (0,1%) Chất hữu (50-70%) Protein (65%) Cacbonhydrat (25%) Chất vô ( 30-50%) ChÊt bÐo (10%) Cát Muối Kim loại • Đặc tính nước thải xả vào mơi trường (Người / ngày đêm): o Chất lơ lửng : 50÷55 g/người.ngày o BOD5 nước thải lắng N - NH4 : 25÷30 g/người.ngày o P 2O : g/người.ngày o Clorua (Cl-) : 1,7 g/người.ngày o ➢ ➢ : 10 g/người.ngày Coliform tổng số : a.106 ÷b.109 MPN/100 ml Fecal Coliform : a.104 ÷b.108 MPN/100 ml Tiêu chuẩn thải nước: +Các nước phát triển : 200 ÷ 500 l/ng,ngđ +Các thị Việt Nam : 100 ÷ 200 l/ng,ngđ + Nơng thơn : 50 ÷ 100 l/ng,ngđ Nước thải thị: BOD5 :150÷200 mg/l Cặn : 200 ÷290 mg/l Tổng Nitơ : 35-100 mg/l Tổng P : 18-29mg/l b Nước thải cơng nghiệp Nước thải khai khống, luyện kim dầu, cơng nghiệp thực phẩm, dệt giấy khí Phân loại: • Nước thải sản xuất bẩn: Thành phần, tính chất phụ thuộc vào điều kiện, linh vực, thành phần nguyên vật liệu, sản phẩm Thành phần nước thải CN khơng ổn định, tính nguy hại cao • Nước thải quy ước sạch: dùng lại xả vào cống nước mưa c.Nước mưa thị NƯỚC MƯA Các yếu tố tác động Nước mưa dợt đầu LOẠI ĐƠ THỊ, CẤP ĐƠ THỊ, MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ THỜI GIAN GIỮA HAI TRẬN MƯA, THỜI GIAN MƯA CƯỜNG ĐỘ MƯA, ĐỊA HÌNH THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT SS = 400 - 3000 mg/l BOD5 = - 180 mg/l Nước mưa đô thị khu công nghiệp Nước mưa đợt đầu tính từ mưa bắt đầu hình thành dòng chảy bề mặt 15 20 phút sau Lượng chất bẩn khơng hòa tan tích tụ lại hecta mặt phủ: M=M • max (1−e −K Tz ) , kg/ha Mmax – lượng chất bẩn tích tụ lớnnhát sau thời gian cô mưa T ngày, lấy sau: -Đối với vùng thị có điều kiện sinh hoạt cao, mât độ giao thông thấp, =10-20 kg/ha; -Đối với vùng trung tâm hành chính, thương mại , =100-140 kg/ha; -Đối với khu công nghiệp khu vực mật độ giao thông lớn, = 200-250 kg/ha • -1 Kz- hệ số động học tích lũy chất bẩn, chọn 0,2 đến 0,5 ngày 1.2 THÀNH PHẦN CHẤT RẮN Các loại chất rắn nước thải Chất rắn hòa tan Chất rắn keo Chất rắn lơ lửng Tổng chất rắn Tổng chất rắn hòa tan 10-6 mm Tổng chất rắn lơ lửng 10-4 mm Khử keo tụ 10-1 mm Lắng trọng lực • Khối lượng chất bẩn NT sinh hoạt (g/người.ngày) Thành phần Cặn Chất rắn khơng lắng Chất hòa tan Tổng cộng lắng • Hữu 30 10 50 90 Vô 10 75 90 Tổng cộng 40 15 125 180 Tỷ lệ thành phần hữu đặc trưng NT sinh hoạt: ThOD:COD(K2Cr2O7):BOD20:COD(KMnO4):BOD5= 0,95:0,71: 0,65:0,48 Nước thải bệnh viện: Thành phần, tính chất gần giống nước thải SH •Tính cho giường bệnh: SS :130 g/ng; BOD5:70 g/ng; Nitơ amoni:16g/ng; Clorua:18g/ng Thành phần chất dinh dưỡng bùn cặn nước thải Nguyên tố dinh dưỡng Tỷ lệ,% trọng lượng khô Cặn tươi Bùn cặn lên men Bùn hoạt tính Phân chuồng Tỷ lệ Nitơ 1,6 - 4,0 1,7 - 6,0 2,4 - 6,5 2,0 - 2,6 Phốt 0,6 - 5,2 0,9 - 6,6 2,3 - 8,0 1,6 - 1,3 Kali 0,2 - 0,6 0,2 - 0,5 0,3 - 0,4 1,8 - 1,9 Trong n c t h ả i Trong phân 5:1:2 chuồng : : 2,4 N:P:K Na Tỷ lệ RAS = Ca + Mg Đơn vị: mg đương lượng/l 3.4 LÀM KHÔ BÙN a Sân phơi bùn ỐNG THU NƯỚC CHÍNH ỐNG NHÁNH THU NƯỚC ĐỤC LỖ NỀN NHÂN TẠO(APPHAN HOẶC BÊ TÔNG) 4 SỎI ĐỆM Cặn khơ đạt độ ẩm 75-80%, tải trọng : 2-4 m 3/m2.năm -Chiếm diện tích lớn, khó kiểm sốt mùi - Nếu sân khơng có mái che hiệu hoạt động thấp mùa mưa -Khi nước ngầm sâu 1.5m đất có khả thấm tốt xây rên đất tự nhiên, khơng phải làm nhân tạo hệ thống thu nước CÁT LỚP BÙN CẶN Ô phơi bùn Nhà máy dệt Bình Dương b LÀM KHƠ BẰNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ - Máy lọc cặn chân khơng p ỐNG DẪN BÙN VÀO THÙNG CẤP BÙN THÙNG CHỨA BÙN BỘ PHẬN HÚT CHÂN KHÔNG TRỐNG LỌC BĂNG TẢI THANH GẠT BÙN SỎI ĐỆM THÙNG TÁCH NƯỚC NƯỚC TRONG TÁCH TỪ BÙN 10 10 p a p MÁY BƠM a MÁY BƠM CHÂN KHƠNG ỐNG DẪN NƯỚC ỐNG DẪN BÙN ỐNG DẪN KHÍ Tách nước thiết bị lọc băng tải thiết bị lọc ép •Các phận chung thiết bị ép lọc băng tải bao gồm thống kéo căng, điều khiển, động cơ, hệ thống rửa băng tải băng tách nước, lăn ổ lăn, ray, hệ LÀM KHÔ BẰNG MÁY ÉP BĂNG TẢI ỐNG DẪN BÙN CẶN VÀO BỂ ĐÔNG TỤ VÀ ĐỊNH LƯỢNG BÙN THIẾT BỊ CẤP HÓA CHẤT TRỢ KEO TỤ THAH GẠT BÙN TRỤC ÉP BÙN BĂNG LỌC THÙNG CHƯA BÙN Đà ÉP p THÙNG CHỨA NƯỚC GẠN LỌC ỐNG DẪN NƯỚC LỌC c p9 c BƠM TIẾP BÙN BƠM HÓA CHẤT Tách nước: Ép băng tải Nhà máy cao su Lộc Ninh - LÀM KHÔ BĂNG MÁY QUAY LI TÂM HỖN HỢP CẶN VÀ CHẤT KEO TỤ TRỤC VÍT THÙNG QUAY ÉP CẶN LI TÂM 4 Ổ BI BÁNH XE CHUYỂN ĐỘNG HỘP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BÙN Đà LÀM KHÔ NƯỚC TÁCH TỪ BÙN VỎ BAO CHE Làm khô cặn theo nguyên tắc lắng ép cặn lực li tâm Các thông số thiết kế: lưu lượng cấp vào q, đặc tính nồng độ cặn P, vận tốc quay thùng li tâm vận tốc quay ngược chiều trục vít dồn cặn ω Ống dẫn rút bùn từ cơng trình có đường kính ≥200mm - Hệ thống kín khơng có mùi, chiếm diện tích xây dựng Độ ẩm cặn lớn (60-85%) Nước tách từ bùn có chất lượng thấp máy ép băng tải -Tách nước thiết bị lọc ép •bùn ổn định hố học bơm vào khoảng không đĩa, với áp suất ứng dụng 690 đến 1550 KN/m2 đến •Chất lỏng qua vải lọc đường đĩa •Sau đĩa tách rời bùn tháo •Độ dày bùn từ 25 đến 38 mm độ ẩm dao động từ 30 đến 48 % Thiết bị lọc ép 3.5 Xử lý kết hợp bùn cặn nước thải phân bùn bể tự hoại để làm phõn Nụng nghip Nông nghiệp Cht rnChất rắn X lý cht rn hữu phicơ trn vi rỏc thi hu c ủ phối trộn v i rác thải Xử lý chÊt r¾n Đống ủ khơ trồng Đống ủ khô không trồng Ủ phối trộn với rác thải hữu Đống ủ khơ trồng đ phèi trén v i rác thải hữu Khụ t nhiờn Đống ủ khô trồng Đống ủ khô trồng Bể lắng / đặc Ao ổn định §èng đ khô không trồng Ao lng X lý phi hp vi bựn cng Phõn hy ym khớ ên Khôtự nhi Mng lc sinh hc X phi hp Bể lý lắng/cô đặcvi bựn cng Bói l c ngp Ao ổn định Xử lý chất lỏng Xử lý phối hợp với nước thi Ao lắng Xử lý phối h ợ p v í i bï n cèng Nước mặt Ph©n hủ m khÝ Chất lỏng Mµng läc sinh häc Bãi lọc ngập ( Wetland) Bể lọc ngập nước loại sân với lớp lọc cát sỏi trông Bùn đưa vào sân khử nước cách thấm qua lớp lọc thoát nước qua Bộ rễ trì khả thấm lớp bùn bùn bổ sung vào tiếp Cứ vài năm lại thay bùn lần Thời gian ủ dài tạo điều kiện khống hóa diệt mầm bệnh Bùn sử dụng trực tiếp nông nghiệp Sản xuất phân lân từ bùn mương thoát nước Bùn mương TN Cấp men vi sinh Bột than bùn Hệ thống phối trộn Hầm ủ hiếu khí Hệ thống đùn viên Sấy khơ sản phẩm Bao gói sản phẩm Bột phốt rit CHẤT LƯỢNG PHÂN LÂN SẢN XUẤT TỪ BÙN MƯƠNG THỤY KHUÊ (nguồn: VIFOTEC&CEETIA, 1997) Bùn tươi Bùn xử lý Phân HCSH P2O5 hữu hiệu, % 0,25 0,05 1,55 P2O5 tổng, % 0,55 1,05 2,95 Acid Humic, % 0,30 2,40 3,00 Hũ tổng số, % 7,96 20,10 21,26 Độ ẩm, % 57,14 13,67 26,41 VSV hoạt động, Kl/g 2,3x107 1,6x107 3x108 Trứng giun, trứng/g 28 26 Coliform, MPN/g 25 25 Fecal coliform, MPN/g 4,5 25 Hg, % 0,001 0,0002 0,0001 Pb,% 0,0064 0,0023 0,00011 RẤT CẢM ƠN Thank you for attention ... nước thải XLNT chỗ Thực trạng quản lý bùn cặn nước thải đô thị 2.1 Các loại bùn cặn nước thải • • • • Bùn cống thoát nước Bùn mương, hồ Bùn bể phốt Bùn trạm xử lý nước thải • Bùn cống thoát nước. .. (phân nước tiểu) C BÙN CẶN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải điển hình Nước thải Xả Rác Cát, Bùn sơ chất cấp B ùn thứ cấp sông, hồ Bùn dư XỬ LÝ BÙN CẶN XỬ LÝ RÁC THẢI... thống thoát nước nửa riêng 1.1 NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI VÀ SỐ LƯỢNG NƯỚC THẢI Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà Nước thải phân Nước tiểu N tắm giặt Nước thải nhà bếp Loại khác Nước thải Nước (99,9%)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bùn cặn nước thải, Quản lý bùn cặn nước thải, Nước thải và hệ thống thoát nước, c.Nước mưa đô thị, Khối lượng chất bẩn trong NT sinh hoạt (g/người.ngày), Thực trạng quản lý bùn cặn nước thải đô thị hiện nay, C. BÙN CẶN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BÙN CẶN, c. ỔN ĐỊNH BẰNG HÓA CHẤT, b. LÀM KHÔ BẰNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay