Xử lý nước thải (NXB xây dựng 2010) hoàng huệ, 237 trang

237 211 0
  • Loading ...
1/237 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2018, 10:14

T R Ư Ờ N G ĐẠI H Ọ C KIẾN T R Ú C H À N Ộ I PGS TS HOẦMG HUỆ X Ử NƯỚC TH ẢI (Giáo trình dùng cho chun ngành cấp nước) (Tái hả.n) NHÀ XUẤT BẢRSI XÂY DỰNG HÀ N Ộ I - LỊI NĨI ĐÀU Chúng tơi biên soạn g:áo trình ''XỬ L Ý NƯỚC T H Ả r nhầm góp phần nâng cao chất lượng tạo, đáp ứng nhu cầu giảng dạy học tập giáo viên học sinh chuyên ngành cấp nước Giáo trình gồm chương : - Chương : Những vấn đê chung xử nưóc th ả i; - Ckương : Cơng trình xử nưóc thải phương pháp học ; - Chương : Cơng trình xử nưóc thải phương pháp sinh học ; - Chương : x sử dụng cặn nưóc thải ; - Chương : Khử trùng nưốc thải xả nước thải xử vào nguồn ; - Chương : Sơ đồ chung trạm xử nước th ả i; - Chương : Cơ sỏ kỹ thuật quản trạm xử nước th ả i; - Chương : Thu thập íài liệu sỏ đê thiết k ế hệ thống thoát nước Chúng trọng sâu dối với vấn đề mang tính chất định hướng cơng nghệ : xử học ; xử cặn đặc biệt xử sinh học nước thải Trong irình bày cố gắng đưa kèm theo phụ lục để sứ dụng giáo nh tài íiệu tham khảo cho cán kỹ thuật hoạt động lĩnh vực môi trường vổ xử nước thải Trong khỉ biên soạn giáo (rình khơng thê tránh khỏi sai sót, mong góp ý phê bình bạn đọc Ý kiến xin gửi địa : Trường Dại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ môn Kỹ thuật môi trường Tác giả Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯNG VỀ xử NƯỚC THẤI 1.1 T H À N H P H Ầ N V À T ÍN H C H Ấ T C Ủ A N Ư Ố C T H Ấ I Đ Ô T H Ị V À C Ấ C D Ạ N G C H Ấ T N H IỄ M B Ẩ N Nước thải đô thị tổ hợp hệ thống phức tạp thành phần vật chất, chất nhiễm bẩn thuộc nguồn gốc hữu vô thường tồn dạng khơng Ịhòa tan, dạng keo dạng hòa tan Thành phần tính chát nhiễm bẩn phụ thuộc ivào mức độ hồn thiện thiết bị, tình trạng làm việc mạng lưới, tập quán sinh Ihoạt mức sống xã hội người dân Do tính chất hoạt động đô th ị m chất nhiễm bẩn nước thải thay đổi theo thời gian, để tiện lợi sử dụng, người Ịta quy ước nước thải sinh hoạt có giá trị bìnli qn khơng đổi Mức độ nhiễm bẩn nước thải chất hữu xác định theo lượng ơxy cần •thiết để ơxy hóa chất hữu tác động vi sinh vật hiếu khí gọi nhu cầu ơxy cho q trinh sinh hóa - viết tắt NOS (hoặc theo tiếng A n h B O D ), đơn vị (mg/1) (gr/m 3) Giá trị B O D thường xác định thực nghiệm Đ ịn h mức trọng lượng chất nhiễm bẩn tính theo đầu người sau : Ị - C hất lơ lửng : 65 gr/người ng.đêm - B O D õ nước thải đãlắngtrong : 35 gr/người ng.đêm - B O D nước thải lắngtrong : - Nitơ muối amôn : 40 gr/người ng.đêm gr/người ng.đêm - Phốt phát (P2O5) : 1,7 gr/người ng.đêm, - Clorua (C I ) : gr/người ng.đêm - C h ất hoạt tính bề m ặt :2,5 gr/ngư '1 Thành phần tính chất nước thải cơng nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố (lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nguyên liệu tiêu thụ, chế độ công nghệ, lưu lượng đơn vị tính sản phẩm v.v ) đa dạng Trong thành phố phát triển , theo tài ịtliệu nước ngồi, khối lượng nước thải cơng nghiệp chiếm khoảng 30-35% tổng lưu lượng nước thải thị Khi tính tốn cơng trình xử chung nước thải sinh hoạt công nghiệp người ta vào chất nhiễm bẩn sinh hoạt Như phần chất nhiễm bẩn công nghiệp coi giữ lại cơng trình xử cục với mục đích đảm bảo tính an toàn hệ thống dẫn xử nước thải thị T ín h chất nước thải dược xác định phân tích hóa học thành phần nhiỗm bẩn V ì việc làm gặp nhiều khó khăn phức tạp, nên thơng thường người I' ta xác định m ột số tiêu đặc trưng chất lượng sử dụng để thiết ki cơng trình xử Các tiêu : nhiệt độ, màu sắc, mùi vị, độ trong, p H , chấ tro chất không tro, hàm lượng chất lơ lửng, chất lắng đọng, B O D , nhu cầu ƠX1 cho q trình sinh hóa hóa học N O H (viết tắ t tiếng A n h C O D ), hàn lượng chất liên kết khác nitơ, phốt pho, clorid, sulfat, ơxy hòa tan chất nhiễm bẩn hữu H m lượng chất lơ lửng m ột tiêu đánh giá chất lương nước thải Căn theo tiêu này, người ta tiến hành tính tốn bể lắng xác định sé lượng cặn lắng H àm lượng chất lơ lửng nước thải đô thị giao động từ 100 đếĩ 500 mg/1 C hất dễ lắng đọng chiếm m ột phần chất lơ lửng - phần có khả lắng xuống bể lắng sau đồng hồ, chiếm khoảng 65 - 75% chất lơ lửng (tín l theo trọng lượng) H m lượng B O D tiêu dùng để tính tốn cơng trình xử sinh học V i nguồn nước khác nhau, chí m ột nguồn nưóc thời điểir khác nhau, số B O D cho giá trị khác Thời gian cần thiết để thực q trình tíinh hóa phụ thuộc vào nồng độ nhiễm bẩn, 1, 2, 3, 4, 20 ngày hay lâu Theo số liệu thực nghiệm với thời gian 15 - 20 ngày hầt lượng ơxy cho q trình sinh hóa chi phí đầy đủ 99% H iệ n tượng ơxy hóa xẩy không đồng theo thời gian Bước đầu q trình xẩy với cường độ mạnh, sau giảm dần V í dụ, nước thải sinh hoạt nhiệt độ °c qua m ột đếr hai ngày hao 21% lượng ôxy tổng cộng ; qua ngày 65% ; qua 20 ngà} 99% qua 100 ngày — 100 % Như nói BOD20 BODht - nhu cầu ƠXJ cho q trìn h ơxy hóa hồn tồn Đ ể kiểm tra chế độ cơng tác cơng trình xử thường dùng B O D (qua ngày) K hi biết B O D tính B O D cách dùng hệ số chuyển đổi 0,684 : BOD20 = BOD5/0,684 ( 1) B O D thường xác định với nước thải lắng khỏi chất bẩn khơng hòa tan, Nồng độ nhiễm bẩn nước thải theo hàm lượng chất lơ lửng nhu cầu ơxy cha q trình sinh hóa xác định theo cơng thức : L2 = a 1000 q (2 ) Trong : L20 - hàm lượng BOD20 hàm lượng chất lơ lửng, mg// ; a - định mức BOD20 chất lơ lửng tính đầu người sử dụng hệ thống, gr/(người ng.đêm) ; q - tiêu chuẩn th o t nước, //(người ng.đêm) Cần lưu ý B O D không đặc trưng cho số lượng đầy đủ chất hữu có chứa rong nước thải, phần chất hữu tự khơng bị ơxy hóa sinh hóa, >hần khác dùng để tăng sinh khối Vì để xác định lượng ơxy đầy đủ cho q rình sinh hóa chất bẩn hữu người ta sử dụng phương pháp ơxy hóa iơđát hay )ícromát Lượng ơxy sử dụng cho q trình ơxy hóa chất hữu phương pháp lóa học gọi nhu cầu ơxy cho q trình hóa học - C O D B O D = 0,86CC)D, ỉối với nước thải cơng nghiệp tỉ số khác Cũng cần xác định hàm lượng liên kết nitơ phốt có chứa nước Mi, thành phần dinh dưỡng cho vi sinh xử sinh hóa nước thải Trong nước thải thị thường tồn hai hình thức liên kết nitơ : liên kết nitơ ;ổng cộng liên kết nitơ muối amơn Dưới tác động nhóm vi khuẩn đặc biệt muối amơnđược ơxy hóa đểtrở thành íĩiuối axit nitrit hay gọi nitrit (RNO2 ) sau trở thành muối axit nitrat (RNO3 ) Q trình ơxy hóa nitơ gọi ỉà q trìrih nitrơ hóa Các vi khuẩn tham gia vào q trình vi khuẩn nitrit nitrat Người ta chứng minh q trình nitrơ hóa qua hai giaiđoạn với vi sinh tác ăộng riêng biệt, trước hết vi khuẩn nitroza-nitrosomonas ơxy hóa amoniac để tạo thành axit nitrit : NH3 + 302 = HNO2 +2H20 +Q (3) vi khuẩn nitrobacter ơxy hóa muối axit nitrat : HNO2 + = HNO3 +2H20 +Q (4) Như nitrit nitrat xuất sau xử nước thải cơng trình sinh hóa bể Biồphin Aeroten I Bằng thực nghiệm người ta chứng minh lượng ơxy tiêu thụ cho q ịtrình ôxy hóa lmg nitơ muối amôn giai đoạn tạo nitrit 3,43mg O2 , giai Ịđoạn tạo nitrat 4,5mg O2 Sự tồn nitrit nitrat nước thải biểu thị khả tạo khống chất liên kết hữu cơ, đặc trưng cho chế độ công tác cơng trình |xử Q trình nitrơ hóa có ý nghĩa quan trọng kỹ thuật xử nưóc thải ỊTrước hết phản ánh mức độ khống hóa chất hữu nói trên, iquan trọng q trình nitrơ hóa tích lũy lượng ơxy dự trữ ứng dụng để ôxy hóa chất hữu không chứa ni tơ lượng ơxy tự (ơxy hòa tan) tiêu hao hết ị Ị Hàm lượng nitơ muối amơn có nước thải đô thị tiêu bổ sungđánh |giá tính chất nhiễm bẩn chất thải sinh hoạt.Nướcthải có hàm lượng nitơ muối amơn lớn bẩn Hơn phản ứng ơxy hóa nitơ muối amơi để tạo thành nitrat u cầu chi phí lượng ôxy gấp hai lần so với phản ứng ôx hóa chất hữu Chính lẽ mà thực tế xử nước thải thường ch hạn chế giai đoạn ơxy hóa chất hữu gọi xử sinh hóa hồn tồn Để đánh giá tính chất nhiễm bẩn nước thải khống vật người ta dùng tiêi hàm lượng sulfat clorid Trong nước thải đô thị hàm lượng sulfat vào khoảng 10( - 150 mg/1, hàm lượng clorid 150 - 250 m g/ỉ Hàm lượng sulíat clorid thườnị không thay đổi trước sau xử lý, khơng làm ảnh hưởng tới q trìnl hóa sinh hóa nước thải cặn lắng Sắt, niken, đồng, chì, kẽm, crơm (đặc biệt crơm hóa tiị ), asen, atimon, nhôm, V V chát thuộc nhóm độc hại Hàm lượng chúng nước thải cơng nghiệp xả vào hệ thống nước thị không vượt giới hạn quy định để khônị làm tổn thương tới khối vi sinh Xác định chất hoạt tính bề mặt việc phải làm, nhóm liên kết hóa học làm ảnh hưởng xấu tới cơng tác cơng trình xử trạng thái vệ sinh củg nguồn Nồng độ cho phép chất hoạt tính bề mặt cơng trình xử 1] sinh hóa 10 - 20 gr/ỉ, lấy vào thành phần cấu trúc phân tử chúng Lượng ơxy hòa tan tiêu để đánh giá chất lượng nước thải xử Để có hoạt động bình thường hồ chứa tự nhiên, lượng ƠXJ hòa tan không nhỏ m g/ỉ Trong nước thải bẩn thơng thường khơng có ơxy hòa tan Nước thải có chứa lượng lớn vi khuẩn, vi rút, nám, rêu tảo, giun sán v.v , Để đánh giá mức độ nhiễm bẩn vi khuẩn người ta đánh giá qua loại vi khuẩn dường ruột hình đũa điển hình - cơli Cơli coi loại vi khuẩĩi vô hại sống ruột người, động vật, chiều dài khoảng l,5wk, đường kính 0,5wk, Cơli phát triển nhanh mơi trường có chứa glucoza 0,5% dùng làm nguồn lượng nguồn bon, clorua amôn ,1% dùng làm nguồn nitơ số nguyên tố khác dạng vơ Lồi có hại virút Mọi loại vi rút sống ký sinh nội tế bào Bình thường bị dung giải cơli giải phóng 150 vi rút Trong thực tế tồn hai đại lượng : côli inđéc trị số côli Côli inđéc (côli chuẩn độ) đại lượng dùng để tính số lượng trực khuẩn có chứa lít nước thải Trị sổ cơli (cơli tit) thể tích nước thải nhỏ (tính ml) có chứa trực khuẩn Như nói cơli tit 400 tức 400m/ nước thải có chứa vi trùng côli Nếu côli tit 0,1 có nghĩa số lượng vi trùng cơli có chứa lm l nước thải tính 10 Đối với nước thải sinh hoạt côli tiỊ thường ,0 0 0 thấp nữa, nghĩa lm l nước thải có chứa tói 0 0 0 vi trùng côli Mức độ nhiễm bẩn vi trùng phụ thuộc vào tình trạng vệ sinh khu dân cư bệnh viện, nhiều trường hợp phải xử cục trước xả vào hệ thống nước thi vào nguồn Ngồi vi khuẩn ra, nước thải có ioại nấm meo, nấm mốc, rong tảo vồ số loại thủy sinh khác Chúng làm cho nước thải bị nhiễm bẩn sinh vật 1.2 B À O V Ệ N G U Ồ N N Ư Ó C K H Ỏ I BỊ N H IẺ M BẨN B Ỏ I N Ư Ố C T H Ấ I 1.2.1 Dấu hiệu nguồnnước bị nhiễm bân, khả tự làm nguồn nước Nguồn nước bị nhiễm bẩn nước thải sinh hoạt công nghiệp không xử xả vào m ột cách bừa bãi nước mưa mang vào Tính chất nồng độ nước thải, nhiễm bẩn thuộc nguồn gốc hữu có ảnh hưởng lớn tói sinh thái hồ chứa Nếu chất thải đưa vào nguồn nhiều q trình ơxy hóa diễn nhanh, nguồn õxy nước nguồn nhanh chóng bị cạn kiệt q trình ơxy hóa bị ngừng lại Khi vi khuẩn kỵ khí có sẵn nước thải nước nguồn phân hủy chất hữu cơ, nghĩa q trình kỵ khí chát hữu chiếm bon tạo thành C H , C O , chất chiếm lưu huỳnh tạo thành H S có mùi độc hại cho vi sinh Nguồn nước bị nhiễmbẩn xuất dấu hiệu sau : - X u ấ t chất bề mặt cặn lắng đáy, - Thay đổi tính chát vật (độ nhìn thấy, màu sắc, mùi vị ), - Thay đổi thành phần hóa học (phản ứng, số lượng chất hữu cơ, chất khoáng chất độc hại), - Lượng ơxy hòa tan giảm xuống, - Thay đổi hình dạng số lượng vi trùng gây truyền bệnh Nguồn nước bị nhiễm bẩn tức làm cân sinh thái tự nhiên Đ ể có cân ban đầu, nguồn xẩy trình tái lập tự nhiên Theo thời gian qua nhiều biến đổi sinh hóa, hóa hóa học xẩy nguồn, chất nhiễm bẩn nước thải mang vào giảm dần Khả nguồn nước tự giải phóng khỏi chất nhiễm bẩn biến đổi chúng theo quy luật ơxy hóa tự nhiên gọi khả tự làm nguồn, trĩnh diễn biến gọi trình tự làm Quá trình tự làm nguồn nước chia làm giai đoạn : xáo trộn tư làm sach Y ế u tố đảm bảo khả tự làm nguồn tương quan lưu lượng nước nguồn nước thải Xác định mức độ xử nước thải có tính đến tương quan lưu lượng cho phép đạt giá trị kinh tế Tương quan lưu lượng (hay nồng độ) gọi hệ số pha trộn n : _ Q+ q c ~ cng ^gh '“'ng Trong : Q - lưu lượng nước nguồn tham gia vào trình xáo trộn ; q - lưu lượng nước thải xả vào nguồn ; c - hàm lượng nhiễm bẩn nước thải ; Cng - hàm lượng nhiễm bẩn nước nguồn ; Cgh - hàm lượng giới hạn hỗn hợp nước thải nước nguồn Thực tế khơng phải tất lưu lượng nước nguồn tham gia vào trình xáo trộn mà m ột phần mà thơi Phần nước nguồn tham gia vào q trình đặc trưng hệ số xáo trộn Công thức (5) viết lại thành : n = q (6 ) H ệ số Y phụ thuộc vào đặc tính thủy lực hình dạng dòng chảy nước nguồn, sơng hồ xác định theo cơng thức : - e - ^ q Trong : / - khoảng cách từ cửa xả nước thải tói mặt cắt tính tốn (tính theo chiều dòng chảy) ; a - hệ số có tính đến ảnh hưởng thủy lực ; a = K2 S i < S2 Trong : K i - vốn đầu tư phương án thứ nhát ; K - vốn đầu tư phương án thứ hai ; 51- giá thành quản phương án thứ ; - giá thành quản phương án thứ hai Phương án thứ kinh tế phương án thứ hai, Ki - K2 < r < - ) ĩ- thời ,gian hoàn vốn tiêu chuẩn Nếu ngược lại phương án thứ hai kinh tế Thời gi;an hoàn vốn tiêu chuẩn Nhà nước quy định H iệ n nay, nước ta chưa có văm quy định thức, quan thiết kế thường lấy r = 6- 'LO năm tương ứng vối hệ số hiệu vốn đầu tư p = ^ = 0,15 4- 0,1 Phương pháp thuận tiện có cặp hai phương án, số phương án từ trở lên gặp khó khăn Trong trường hợp nhiều phương án, người ta thường Sỉử dụng đại lượng chi phí quy đổi Eqđ : Eqđ = s + P E (8.2) K hi phương án có Eqđ nhỏ phương án kinh tế Trong tltiực tế có ta cần phải so sánh điều kiện phức tạp hơn, chẳng hạn so sánln phương án cải tạo xây dựng mới, phương án phân phối vốn đầu tư theo giai đoạn klhác Rõ ràng chọn phương án, ngồi việc tính tốn kinh tế phải xét đến mộit loạt nhân tố kỹ thuật, kinh tế vệ ánh khác : - Khả măng cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, đặc biệt khả sử dụng vật liệu địa phiương có sẵn, khối lượng thời gian xây dựng (với điều kiện nhau., cơngj trình có thời gian xây ngắn có lợi hơn), diện tích xây dựng ; 223 - Khả sử dụng nước thải để tưới bón ruộng, điều kiện vệ sinh, chất lượng làm việc cơng trình, chất lượng xử nước thải v.v Khi xây dựng hệ thống nước theo nhiều đợt (trong thời gian tính tốn) chi phí quản hàng năm thay đổi việc đánh giá kinh tế, kỹ thuật so sánh phương án phức tạp Khi phải đầu tư vốn theo đợt, cần tính hiệu trung bình thu việc sử dụng vốn đầu tư, đồng thời phải có giá thành quản hàng năm Gặp trường hợp phương án khác m ột vài cơng trình hay phận (ví dụ ống dẫn nước có áp, trạm xử lýv.v ) việc so sánh phương án trở thành so sánh vốn đầu tư chi phí quản cơng trình phận khác Để sơ xác định giá thành xây dựng hệ thống thoát nước khơng có dự tốn người ta dùng tiêu tương đối dựa sở tốn cơng trình tương tự V í dụ, giá thành cơng trình theo đơn vị lưu lượng, dung tích, cơng suất, chiều dài v.v 8.5 X Á C Đ ỊN H G ỈÁ T H À N H Q U Ấ N L Ý Đ Ể V Ậ N C H U Y Ể N V À x L Ý N Ư Ổ C T H À I Chỉ tiêu kinh tế hệ thống thoát nước giá thành quản hay gọi giá thành vận chuyển xử nước thải Giá thành quản tính cho lm nước thải, xác định theo cơng thức : (5.3) Trong : S- tổng chi phí quản năm, đồng ; Q - lưu lượng nước thải năm, m Tổng chi phi quản lv xác định theo công thức : (5.4) s = E + o dây : E - chi phí quản trực tiếp hàng năm ; K i, K.2 giá thành xây dựng cơng trình ; n i, n2 - tỷ lẽ khấu hao tính % theo vốn đầu tư xây dựng cơng trình; X K i,m - tổng cộng khấu hao tính % theo vốn đầu tư xây dựng còng trình ; Chi phí quản ]ý trực tiổp E bao gồm khoản sau : 224 a Các chi phí cho máy điều khiển (tiền lương phụ cấp, sửa chữa tiền điện ) b Chi phí quản mạng lưới, nhà cửa cơng trình xử (tiền lương cho công nhân quản lý, sửa chữa kỹ thuật, điện chiếu sáng, vận chuyển )• c Chi phí điện dầu mỡ d Chi phí vật liệu hóa học (phèn, chất khử trùng ) cho cơng trình xử V ố n kháu hao khơng để bù lại hồn tồn vốn đầu tư xây dựng cơng trình, hệ thống mà để chi phí cho sửa chữa lớn, để khơi phục phận cơng trình nhằm đảm bảo cho cơng trình làm việc đủ tiêu chuẩn thời gian T ỷ lệ khấu hao Nhà nước quy định H iện nay, ta chưa có văn quy định cụ thể cho cơng trình cấp nước Khi thiết kế tạm thời lấy tỷ lệ khấu hao m ột năm 6- 7% vốn đầu tư xây dựng, đại tu cơng trình thiết bị 2- 3% Những biện pháp để giảm giá thành dẫn xử nước thải sử dụng tối đa công suất công trĩnh, ứng dụng biện pháp tăng cường sáng kiến mới, tổ chức tố t lực lượng lao động, tiết kiệm điện năng, dùng lại nước xử tận dụng cặn khí thải V iệc tổ chức quản m ột cách hợp lý, giảm tối đa lao động gián tiếp, phi sản • xuất biện pháp tích cực góp phần giảm chi phí quản giảm giá thành dẫn xử nước thải Trong tổng giá thành xử nước thải giá thành xử học thường chiếm 10%, xử sinh học 60% xử cặn 30% Trên sở số liệu giá thành dẫn xử nước thải lãi kế hoạch, người ta định chế độ thu tiền đối tượng sử dụng hệ thống thoát nước Tiền quản cần thu lại H ộ i đồng nhân dân thành phố quy định 225 PHỤ LỤC Bảng phụ lục I Khoảng cách (km) từ cửa xả tới mặt cát xáo trộn hoàn tồn (điểm tính tốn), lưu lượng nước nguổn, m3/h ; Tỷ lệ lưu lượng nước nguổn nước thải Q : q Đến 5 -5 50 - 500 > 500 :1 - : :1 -2 :1 0,54 0,54 0,72 4,0 0,9 25 :1 - 125 :1 125:1 - 0 :1 > 600 10 25 50 12 30 60 15 35 70 1,35 20 50 100 r Bảng phụ lục II LƯỌNG ƠXY KHƠNG KHÍ HỒ TAN VÀO NƯỐC DUỐI áp suất 760MM CỘT THỦY NGÂN Nhiệt độ, ° c 10 12 14 16 Lượng ơxy hòa tan 12,79 11,27 10,75 1026 9,82 226 18 20 22 24 26 28 9,4 9,02 8,67 8,33 8,027 7,72 Bảng phụ lục III KÍCH THƯỐC CỦA BỂ LẮNG ngang Nươc Kích thước bể, mm Cơng SỐ suất, 1/s lượng bể Chiẽu cao Chiéu cao tồn phẩn hình trụ phẩn 25 50 75 100 150 200 2 2 2 3500 3500 3500 3500 3500 3500 Chiểu cao phẩn hình nón c h u yể n đ ộ n g v ò n g Kích thước máng vòng, mm Đường Chiêu kính rộng Chiều cao phẩn □ 500 500 500 500 3000 3000 3000 4000 4000 600 600 500 500 4000 3000 4000 600 600 500 500 500 500 3000 4000 3000 4000 900 900 500 500 Chiéu cao Chiêu cao phẩn A toàn phần 450 450 950 950 450 950 450 700 700 950 1200 1200 227 Bảng phụ lục IV THÒI GIAN NƯỚC LƯU TRONG ỐNG T H ự C NGHIỆM VÓI LỚP NƯỚC h, VÀ HIỆU SUẤT LANG c h o t r c Thời gian lắng (s) ống nghiệm với chiều cao 500m m H iêu Đối với cặn keo tụ suất Đối với cặn vô tán sắc với Đối với cặn thô với khối lượng riêng - g/cm khối lượng riêng -6 (n= 0,4) g/cm (n = 0,6) láng (%) N ồng độ, mg/1 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 200 300 400 20 600 300 - - 150 140 100 40 - - - 30 900 540 320 260 180 150 120 50 - - - 40 1320 650 450 390 200 180 150 60 75 60 45 50 1900 900 640 450 240 200 180 80 120 90 60 60 3800 1200 970 680 280 240 200 100 180 120 75 70 - 3600 2000 1830 360 280 230 130 390 180 130 80 - - - 5260 1920 690 570 370 3000 580 380 90 - - - - - 2230 1470 1080 - - - 100 - - - - - - 3600 1850 - - - 228 Bảng phụ lục V TIÊU CHUẨN TUỐI N ổ c trung bình ngày (VỐI LƯỘNG MƯA HÀNG NĂM TỪ 300 - 500MM) o VỐI CÁNH ĐỐNG Tưốl CƠNG CỘNG Nhiệt độ trung bình nâm củ* Tiêu chuẩn tưới loại đất, (m3/ha.ng.đêm) Loại trổng khơng khí, ° c -9 ,5 °c Vườn Đổng 9,5-1 l° c Vườn Đổng Vườn 11°C-15°C Đóng Á sét Á cát Cát 45 25 60 30 80 60 30 70 35 70 35 80 40 40 85 45 90 45 Bảng phụ lục VI Loại trổng Tiêu chuẩn tưới (m3/ha) - Báp cải sớm xúp lơ - Bắp cải muộn - Cà chua 2500-6300 5000-7000 4000-4500 - Củ cải - Khoai tây - Hành tỏi, rau thơm 3000-6500 1800-2500 5000-10000 nhiều 229 B ảng phụ lục V II TIÊU CHUẨN Tưốl LÊN CÁNH DỒNG LỌC ổ NHỮNG VÙNG CÓ Lưu LƯỢNG MƯA HÀNG NĂM 300-500MM Nhiệt độ trung Loại đất A sét bình năm khơng khí, °c l,5m 2,Om 3, Om - l°c 70 75 85 11°C-15°C 6°C-11°C 80 100 ll° c -1 ° c 6°C-11°C 11°C-15°C 120 160 180 85 100 130 100 130 150 ìao 210 235 350 A sét Cát Tiêu chuẩn tưới nước m /ha.ng.đ, mực nước ngẩm : B ảng phụ lục V III KÍCH THƯỒC THÀNH PHAN CỦA THÙNG ĐIỂU LƯỌNG Đường kính óng si phông, mm Tên goi thành phẩn 150 200 300 400 500 600 - Đưòng kính cốc (chng) Dk.mm - Khoảng cách từ đỉnh cốc đến miệng si phông - Khoảng cách từ trục cút ống không 300 50 400 70 600 100 800 130 1000 170 1200 200 khí đến đáy thùng điều lượng 125 150 180 210 240 270 225 75 19 250 100 300 175 50 312,5 200 325 225 25 275 140 38 64 75 19 0,59 25 0,61 32 0,63 50 0,65 64 0,66 75 0,67 - Khoảng cách từ đầu tự ống khơng khí đến đáy thùng điểu lượng À",mm - Chiều cao giá đỡ cốc, mm - Đường kính ống điều áp, di, mm - Đường kính ống khơng khí d 2, mm Khi H = l,8m : Phần nhô cao ống si phông cốc, TI 230 T iếp tụ c b ả n g p h ụ lụ c VIII 0,91 0,565 0,89 0,58 0,87 0,59 0,85 0,605 0,84 0,63 0,83 0,645 0,43 0,57 0,407 0,46 0,54 043 0,48 0,52 0,5 0,5 0,455 0,51 0,49 0,52 0,48 0,48 0,495 Áp lực công tác, m Chiểu cao cốc hk, m Khi H = l,5m : Phần nhô cao ống si phỡng, m Ấp lực công tác, m Chiêu cao cốc hk, m 0,44 B ảng phụ lục IX NHỮNG SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH THIẾT B| LỌC CHÂN KHÔNG Lượng hđa chất, (% chất khô) Khả chuyển tải thiết bị lọc chân không, (*) Lượng nước dùng để rửa lm hỗn hợp, m3 FeCỈ3 CaO - 1,5 -4 6-10 25-35 75-77 - Hỗn hợp cặn tươi bùn hoạt tính (đã lên men điều kiện ấm) -3 -6 10 - 15 20-25 78 - 80 (*) (kg,/m2.h) - Hỗn hợp cặn tươi bùn hoạt tính (đã lên men điểu kiện nóng) -4 -6 10 - 15 17-22 78 - 80 2,0 - 3,5 -9 30-40 72 - 75 -5 -9 9-13 17 - 15 20-30 8-12 75-80 85-87 Đặc tính cặn đưa xử - Cặn từ bể láng đợt (đã lên men) - Cận tươi từ bê’ lắng lần Độ ẩm cặn xử (%) - Hỗn hợp cặn tươi bùn hoạt tính nén mịn - Bùn hoạt tính nén mịn 1i - 231 Báng phụ lục X HIỆU SUẤT GIỮ CHẤT KHÔ VÀ ĐỘ ẨM CỦA CẶN KHÔ TRÊN THIẾT B| QUAY LI TÂM LOẠI HOriU E,% w k,% - Cặn tươi cận lên men từ bể láng - Hỗn hợp cặn bùn hoạt tính lên men 45-65 25-40 65-75 65-75 - Bùn hoạt tính với độ ắm : 28 - 35% 38 - 4?% - 15 15-25 70-80 65-75 50-70 Loại cận 44 - 47% 232 ' 25-35 T Á I L IỆ U T H A M KHẤO Tiêu chuẩn nước thị T C -5 -7 , T C V N -5 -8 BoTyK E.O., PHíeBCKHÌí B.H., Oe/iopoB H.o KaHa;iH3aq HOHHbie ceTH M , CTpoHH3,qaT 1996 3aueriHHa M B KypcoBoe H /ỊHĩi/iOMHoe npoeKTHpoBaHHe BO/ỊOnpOBO/ỊHbíX H KaHa/lH3aiJHOHHbie ceTH H coopy>KeHHỈí CTpoỉíH3/Ị3T 1981 Ka/IMUỴH B H OCHOBbl BO^OCHaỐMCeHHH H KaHa/IH3aUHH M , CTpOỈÍH3,qaT 1973 Ka^OỐOHOB c K HOBaa TeKHHKa OHHCTKH CTOHHblX BOữ KneB, "By/ỊHBe/rbHHK" 1970 KapioxMHa T A., HypốaHOBa H H Xhmhh BcựỊU H MHKpoốHo/1 orHe • M., CTpOỈÍ H3/Ị3T 1983 HoổaHeB n B Hacocbĩ H HacocHbie CTaKLỊỉiK M., CTpoHH3,aaT 1972 JIyKWHbix A A., JIyKHHbix H A TaốiiHựa ana rn^paB^HHecKoro pacneTa KaHa/iH3auHOHbix ceTeỉí H aiOKepoB no opMy7ie H H ri B/i0 BCK0 r M3/Ị H-e , M CTpoHH3^aT 1974 CH h ĩ I I I I - 32-74 "HopMbi ripoeKTHpoBaHHH KaHa/iH3aLỉHS HapyMHbie ceTH H coopy>KeHHH" 10 TypoBCKHÌí H c OỐpaỐOTKa Oca/ỊKOB CTOHHbỉX BO/Ị M., CTpoiÍH3aaT , 1982 11 «ĩ>eflopoB H ., IIlH
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý nước thải (NXB xây dựng 2010) hoàng huệ, 237 trang, Xử lý nước thải (NXB xây dựng 2010) hoàng huệ, 237 trang, -Phốt phát (P2O5) :1,7 gr/người ng.đêm,, 3,6. n . R . H, ——- lẩy bằng 0,3 - 0,5. qdt, 0,3 < k.20 < 2,5 ; C- hằng số, đối với hồ tự nhiên1,035 -5- 1,074 ; đối vớihồtiếp, ,,,,A/ 2,ỉv2 _ /•M 4. t', _ Nk (100 - B’r) (100 - Zb) kt 100.100 ’, p = lg (r.l(f10) - 1,8(4-35), Theo quy phạm, lượng clo lấy ra từ ir.ột ban lông dung tích 320 lít ở nhiệt độ 15°c là 10-12 kg/h và lượng clo láy ra từ lm2 ban lông thùng chứa clo bằng 3kg/h., 2CIAI ĐOẠN ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO HOẠT ĐỘNG.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay