Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình

117 77 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 16:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HOÀNG LÊ DUY THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƢỚNG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN KỲ SƠN - TỈNH HỊA BÌNH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 60.62.01.15 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Hợp LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn công trình nghiên cứu cá nhân tơi, dƣới dự hƣớng dẫn khoa học giảng viên hƣớng dẫn Các số liệu kết đƣa Luận văn kết trình nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu; số liệu thu thập đƣợc tổng hợp, phân tích đánh giá cách trung thực, đúng, sát với tình hình thực tế địa phƣơng nghiên cứu Tác giả đề tài Hoàng Lê Duy ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu thực Đề tài, nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy, phòng Đào tạo sau đại học, Khoa KT & QTKD, cán Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Đặc biệt quan tâm, hƣớng dẫn tận tình thầy TS Nguyễn Văn Hợp giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn theo kế hoạch Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy, phòng Đào tạo sau đại học, Khoa KT & QTKD, giáo sƣ, tiến sỹ cán trƣờng trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND huyện Kỳ Sơn, Phòng Văn hóa - Thơng tin huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp tồn thể gia đình, ngƣời thân động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài Do điều kiện thời lực có hạn, Luận văn hồn thành song không tránh khỏi khiếm khuyết, mong tiếp tục nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, cô giáo, nhà khoa học, đồng nghiệp để tơi có thêm hội tiếp thu nâng cao kiến thức cho thân Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Hoàng Lê Duy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN………………………………………………………… ……ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở lý luận du lịch 1.1.1 Khái niệm phân loại Du lịch 1.1.2 Điều kiện phát triển du lịch 14 1.1.3 Đặc trưng du lịch 15 1.1.4 Du lịch sinh thái 22 1.2 Phát triển bền vững phát triển du lịch bền vững 29 1.2.1 Một số khái niệm 29 1.2.2 Các nguyên tắc phát triển bền vững 34 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững 36 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững 37 1.3 Cơ sở thực tiễn phát triển du lịch bền vững 43 1.3.1 Kinh nghiệm số nước Thế giới 43 1.3.2 Kinh nghiệm số địa phương nước 45 1.3.3 Bài học kinh nghiệm 47 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.49 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện kỳ sơn - tỉnh hòa bình 49 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 49 iv 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 56 2.1.3 Nhận xét chung 65 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 65 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 65 2.2.2 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 66 2.3 Các hệ thống tiêu nghiên cứu 66 2.3.1 Khách du lịch 66 2.3.2 Tổng thu từ khách du lịch 67 2.3.3 Cơ sở lưu trú 67 2.3.4 Lao động ngành du lịch 67 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 68 3.1 Thực trạng phát triển du lịch huyện kỳ sơn ……………………68 3.1.1 Thực trạng kinh doanh du lịch………………………………… 68 3.1.2 Sản phẩm du lịch 73 3.1.3 Đánh giá du khách Du lịch huyện kỳ sơn 74 3.1.4 Ma trận SWOT phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn 80 3.1.5 Nhận xét chung 82 3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch bền vững 84 3.2.1 Yếu tố dân cư lao động: 84 3.2.2 Sự phát triển ngành kinh tế 84 3.2.3 Q trình Đơ thị hóa 85 3.2.4 Mức sống dân cư 85 3.2.5 Thời gian nhàn rỗi dân cư 86 3.2.6 Nhân tố an ninh, trị 86 3.2.7 Cơ sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật khu du lịch 86 3.3 Định hƣớng giải phảp phát triển du lịch theo hƣớng bền vững 87 3.3.1 Mục tiêu phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn 87 3.3.2 Các quan điểm phát triển 87 v 3.3.3 Dự báo tiêu phát triển chủ yếu theo hướng bền vững 88 3.3.4 Định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững 89 3.3.5 Giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững 91 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ BIỂU vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt FDI - Vốn đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc GDP - Thu nhập bình quân đầu ngƣời IUOTO - Liên hiệp quốc tế tổ chức lữ hành thức TOUR - Chƣơng trình du lịch đơn vị tổ chức UBND - Ủy ban nhân dân WTO - Tổ chức Du lịch Thế giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng TT Trang Bảng 2.1 Tăng trƣởng chuyển dịch cấu kinh tế 58 Bảng 2.2 Dân số Huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2012 - 2016 60 Bảng 2.3 Lao động - việc làm Huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2012 - 2016 61 Bảng 3.1 Hiện trạng khách Quốc tế 68 Bảng 3.2 Hiện trạng khách nội địa 69 Bảng 3.3 Hiện trạng sở lƣu trú 70 Bảng 3.4 Hiện trạng lao động ngành du lịch 72 Bảng 3.5 Tổng doanh thu từ ngành du lịch giai đoạn 2012-2016 72 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Ảnh hƣởng phát triển du lịch đến an ninh, trị, kinh tế -xã hội địa phƣơng 75 Thống kê nguồn khách theo kênh thông tin 77 Ý kiến đánh giá chất lƣợng dịch vụ, môi trƣờng khách du lịch 78 Một số ý kiến đánh giá khác 80 Dự báo số tiêu phát du lịch Huyện Kỳ Sơn, giai đoạn 2020-2030 88 MỞ ĐẦU 1-Tính cấp thiết đề tài Trong tiến trình phát triển hội nhập, quốc gia Thế giới đặt mục tiêu phát triển bền vững cho hoạt động mình, ngành du lịch đƣợc coi ngành kinh tế mũi nhọn Du lịch ngành kinh tế tổng hợp, phát triển nhanh chóng lớn Thế giới nay, đƣợc mệnh danh “Ngành Cơng nghiệp khơng khói” hoạt động đa dạng hiệu Ở nƣớc ta, ngành du lịch đƣợc Đảng Nhà nƣớc quan tâm, tạo điều kiện phát triển với tƣ cách ngành đem lại nhiều lợi ích kinh tế văn hóa - xã hội, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nƣớc Thời gian qua, du lịch Việt Nam có mức tăng trƣởng nhanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nƣớc, có tác động tích cực, tạo việc làm, chuyển dịch cấu lao động nông thôn…Với tƣ cách ngành kinh tế du lịch, hoạt động du lịch thúc đẩy ngành liên quan phát triển theo Do vậy, việc nâng cao hiệu đầu tƣ phát triển du lịch bền vững cần thiết phù hợp với xu thời đại, phù hợp với đƣờng lối phát triển kinh tế Việt Nam Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình cửa ngõ vùng Tây Bắc, nằm bên bờ hữu ngạn sơng Đà, có tuyến đƣờng Quốc lộ chạy qua Diện tích tự nhiên huyện khoảng 211 km2 Ranh giới đƣợc xác định: Phía Tây Tây Nam giáp thành phố Hòa Bình; phía Nam giáp huyện Kim Bơi; phía Đơng Đơng Nam giáp huyện Lƣơng Sơn; phía Bắc giáp huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội huyện Thanh Thủy, huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ Là huyện có nhiều tiềm phát triển du lịch, với địa hình núi non trùng điệp, rừng quốc gia đan xen rừng nguyên sinh kết hợp rặng núi đá vôi, sông Đà, suối hồ, hệ thống hang động nhƣ suối Bùi, hồ Đồng Bến, hố Suối Chọi, hồ Rợn, hồ Ngọc, tổ hợp “Kỳ Sơn xanh” với sân Golf Phƣợng Hoàng, động Can… điều kiện phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch cộng đồng, giải trí cuối tuần… Hiện nay, số dự án du lịch địa bàn huyện vào khai thác nhƣ Khu biệt thự sinh thái Melody Suối Bùi (xã Dân Hòa), sản phẩm nghỉ dƣỡng Tập đoàn Đất nhà vƣờn - INT Group; Khu du lịch sinh thái Thác Thăng Thiên, Khu nghỉ dƣỡng Biệt thự Cao Vàng điểm du lịch tham quan nghỉ dƣỡng đông đảo du khách; Địa điểm chiến thắng Cầu Mè (xã Mông Hóa), góp phần khơng nhỏ q trình phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Bên cạnh lợi nêu trên, du lịch huyện Kỳ Sơn bộc lộ hạn chế nhƣ hoạt động du lịch chƣa phát triển mạnh để xứng tầm với yêu cầu, tiềm lợi huyện, quy mô nhỏ lẻ, mang tính tự phát, chƣa phát huy đƣợc nét đặc trƣng, sở vật chật du lịch chƣa đƣợc đầu tƣ mức; hiệu kinh tế - xã hội du lịch cộng đồng dân cƣ thấp… Ngun nhân hoạt động du lịch Kỳ Sơn chƣa có định hƣớng tổng thể; chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển Trƣớc vấn đề đó, với mong muốn phát triển hiệu du lịch huyện Kỳ Sơn theo hƣớng bền vững; tạo sở cho việc quản lý, thu hút đầu tƣ, khai thác có hiệu tiềm du lịch góp phần phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn trở thành ngành kinh tế có vị trí xứng đáng cấu kinh tế xã hội huyện, lựa chọn đề tài: “Thực trạng giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ 2- Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát - Nhằm khai thác phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn theo hƣớng phát triển bền vững 95 có 90% tuyến đƣờng xã đƣợc nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp VI tối thiểu đạt loại A giao thông nông thôn * Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: Hệ thống cấp điện, cấp nƣớc, nƣớc vệ sinh mơi trƣờng đƣợc nâng cấp, cải tạo xây dựng theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kỳ Sơn đến năm 2020,… - Nâng cấp, cải tạo hoàn chỉnh mạng lƣới cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc khu, điểm du lịch đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển du lịch - Hệ thống điện chiếu sáng đƣợc đầu tƣ đồng với tuyến giao thông 3.3.5.4 Giải pháp chế sách - Nâng cao lực quản lý Nhà nƣớc cấp quyền cơng tác tuyên truyền vận động Mặt trận tổ quốc đồn thể nhân dân, thực có hiệu cơng tác cải cách hành chính, tạo điều kiện quan trọng cho phát triển du lịch - Xây dựng theo thẩm quyền đề xuất với quan có thẩm quyền ban hành chế, sách tạo mơi trƣờng thơng thống, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào dự án du lịch địa bàn huyện - Tập trung huy động nguồn vốn để đầu tƣ cho phát triển du lịch Đối với vốn ngân sách nhà nƣớc, ƣu tiên tập trung cho cơng trình trọng điểm du lịch, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tƣ có đủ lực, kinh nghiệm, khả tài đầu tƣ kinh doanh du lịch địa bàn huyện - Tập trung giải vƣớng mắc, khó khăn doanh nghiệp đầu tƣ dự án lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đặc biệt cơng tác giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án, cấp phép đầu tƣ - Xây dựng chế đào tạo, bồi dƣỡng, thu hút nhân tài lĩnh vực du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 96 - Xây dựng sách ƣu đãi đầu tƣ phát triển du lịch; ƣu đãi đầu tƣ vào khai thác văn hóa địa cho phát triển du lịch cộng đồng - Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tƣ vào du lịch tổ chức loại hình dịch vụ du lịch - Có sách ƣu đãi đất đai, giải phóng mặt cho dự án du lịch có quy mơ lớn, trọng điểm - Triển khai, hƣớng dẫn quy chế quản lý du lịch địa bàn có hoạt động du lịch 3.3.5.5 Giải pháp thu hút, lồng ghép nguồn vốn đầu tư - Ƣu tiên bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc để hồn thiện sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch - Kêu gọi dự án đầu tƣ sở vật chất kỹ thuật, sở lƣu trú: Nhà nƣớc quy hoạch khu đất dành cho dự án đầu tƣ sở vật chất kỹ thuật hỗ trợ đầu tƣ sở hạ tầng sở vật chất - Tăng cƣờng huy động nguồn vốn ODA thơng qua vay ƣu đãi nƣớc ngồi phát hành trái phiếu Chính phủ cho cơng trình sở hạ tầng du lịch tranh thủ hỗ trợ quốc tế để kêu gọi, tài trợ khơng hồn lại cho chƣơng trình, dự án phát triển dài hạn - Thu hút đầu tƣ khu vực tƣ nhân cho dự án phát triển sở hạ tầng, có sách thu hút đầu tƣ nhƣ: Đổi đất lấy hạ tầng, hình thức BT, hình thức đối tác cơng - tƣ (PPP),… - Tăng cƣờng giúp đỡ phối hợp với Sở, Ngành Tỉnh để thực lồng ghép chƣơng trình mục tiêu quốc gia, dự án ngành khác có liên quan với phát triển du lịch để giảm bớt khó khăn vốn địa phƣơng Các chƣơng trình, dự án cụ thể nhƣ chƣơng trình ứng phó biến đổi khí hậu, nơng thơn mới, trồng rừng, khôi phục phát triển nghề thủ cơng truyền thống… 97 - Phát huy vai trò động thị trƣờng tài nhân dân; tạo chế để thành phần kinh tế, kể kinh tế hộ gia đình, cá nhân tham gia vào đầu tƣ du lịch -Thu hút nguồn vốn khu vực tƣ nhân để cải thiện sở vật chất kỹ thuật du lịch 3.3.5.6 Giải pháp cơng tác quản lý - Bổ sung kiện tồn cán chuyên trách du lịch trực thuộc phòng Văn hóa - Thơng tin huyện Kỳ Sơn - Tổ chức tuyên truyền phổ biến kịp thời quy định pháp luật hoạt động du lịch cán công chức tổ chức, đơn vị kinh doanh du lịch địa bàn huyện - Khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức, đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, mở đại lý, chi nhánh văn phòng đại diện du lịch huyện - Nâng cao vai trò tham mƣu, đạo quan quản lý nhà nƣớc du lịch - Tăng cƣờng công tác kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy du lịch - Tăng cƣờng phối hợp liên ngành việc thực Đề án phát triển du lịch huyện để giải vấn đề có liên quan đến quản lý phát triển du lịch nhƣ đầu tƣ phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá du lịch, bảo vệ môi trƣờng, khai thác tài nguyên du lịch, quản lý sử dụng đất, sở hạ tầng,… - Nâng cao lực quản lý nhà nƣớc du lịch 3.3.5.7 Giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch - Đa dạng hóa hình thức đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực du lịch; khuyến khích đào tạo sử dụng nguồn nhân lực địa phƣơng 98 - Cần có sách ƣu tiên phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lƣợng cao bên cạnh du lịch cộng đồng để theo kịp mặt chung khu vực - Đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch, tập trung đào tạo nghiệp vụ: Quản lý du lịch (Nhà hàng, khách sạn, khu du lịch ), dịch vụ du lịch (Lễ tân, hƣớng dẫn viên ), nghệ thuật thái độ cho tất thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch địa bàn huyện, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ chất lƣợng phục vụ khách du lịch - Phối hợp mở lớp bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kỹ giao tiếp phục vụ khách du lịch cho ngƣời dân trực tiếp tham gia hoạt động dịch vụ du lịch điểm du lịch cộng đồng - Hợp tác với trung tâm đào tạo lớn Hà Nội tổ chức đào tạo quốc tế - Khuyến khích mở trƣờng lớp trung tâm đào tạo nguồn nhân lực du lịch huyện Kỳ Sơn - Khuyến khích tổ chức kinh tế, kinh tế - xã hội, doanh nghiệp tăng cƣờng công tác đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực du lịch - Liên kết đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực tổ chức, đơn vị kinh doanh du lịch để trang bị kiến thức kỹ ngành nghề theo tiêu chuẩn Việt Nam nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ, bƣớc chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ du lịch - Thƣờng xuyên bồi dƣỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thuyết minh viên, hƣớng dẫn viên du lịch kiến thức lịch sử văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh địa danh du lịch huyện; kỹ thuyết trình, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ du khách - Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ giao tiếp cho cán công chức quản lý, ngƣời lao động đơn vị kinh doanh du lịch, ngƣời dân trực tiếp phục vụ khách du lịch khu, điểm du lịch 99 - Nâng cao nhận thức nhà đầu tƣ, doanh nghiệp du lịch - Đối với du lịch mang tính cộng đồng, cần khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chỗ, ƣu tiên phát triển lao động đồng bào dân tộc thiểu số với lao động giản đơn để xã hội hóa phát triển nguồn nhân lực khu du lịch 3.3.5.8 Giải pháp thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá - Ƣu tiên hỗ trợ kinh phí nhà nƣớc cho thơng tin tun truyền, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch huyện Kỳ Sơn - Tăng cƣờng công tác quảng bá thông qua hội chợ trong, tỉnh, hội chợ quốc tế nƣớc trọng điểm khách du lịch thơng qua kiện trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, thể thao du lịch nƣớc quốc tế - Tăng cƣờng quảng bá kênh truyền thơng uy tín lĩnh vực du lịch, lĩnh vực tìm kiếm mạng internet - Xuất ấn phẩm giới thiệu du lịch Kỳ Sơn nhƣ: Sách hƣớng dẫn du lịch, tập gấp, tạp chí du lịch, đồ du lịch nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Việt - Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch nhiều hình thức có trọng tâm, trọng điểm, vào chiều sâu, đảm bảo thiết thực hiệu Có sách m ời chào Công ty lữ hành, quan báo chí đến khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch dịch vụ du lịch huyện, tổ chức tour, tuyến du lịch cố định phát triển bền vững - Thƣờng xuyên nghiên cứu thị trƣờng, nhu cầu khách du lịch, để có kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch - Lập danh mục dự án, kêu gọi đầu tƣ tập trung vào phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn Tập trung vào số dự án trọng điểm nhƣ: Dự án Khu thể thao sân Golf Phúc Tiến; Khu thể thao sân Golf Hòa Bình - Geleximco; Khu du lịch hồ Đồng Bến,… 100 - Tổ chức hội thảo chuyên đề giới thiệu tiềm du lịch huyện với nhà đầu tƣ để lựa chọn nhà đầu tƣ có tiềm lực kinh tế xây dựng dự án có tính khả thi cao - Tạo điều kiện thuận lợi, tƣ vấn giải kịp thời khó khăn, vƣớng mắc cho tổ chức, cá nhân đầu tƣ vào dự án du lịch sản phẩm phục vụ du lịch - Tăng cƣờng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền, cán bộ, đảng viên nhân dân tiềm năng, vị trí, vai trò, triển vọng phát triển, hiệu xã hội phát triển du lịch - Chú trọng xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch huyện, quan tâm đến vấn đề rác thải điểm du lịch, ngăn chặn từ đầu nạn ăn xin, lôi kéo du khách, bán hàng dạo gây phiền nhiễu cho du khách điểm du lịch, điểm ăn uống,… 3.3.5.9 Giải pháp bảo vệ mơi trường ứng phó với biến đổi khí hậu - Tăng cƣờng tuyên truyền, giáo dục vận động ngƣời dân, khách du lịch nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng ứng phó với biến đổi khí hậu - Phát triển du lịch phải gắn liền với công tác bảo vệ môi trƣờng tơn tạo khu di tích lịch sử; kết hợp hài hòa bảo tồn giá trị văn hóa phát triển du lịch - Ƣu tiên xây dựng cơng trình xử lý chất thải, cấp nƣớc sạch, bảo vệ mơi trƣờng ứng phó biến đổi khí hậu khu vực ƣu tiên phát triển du lịch Khuyến khích sử dụng cơng nghệ sản phẩm hoạt động kinh doanh du lịch + Khuyến khích phát triển du lịch sinh thái loại hình du lịch thân thiện với mơi trƣờng phù hợp với lý luận thực tiễn + Khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng góp phần tích cực vào nỗ lực giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế - xã hội du lịch 101 + Khuyến khích sử dụng lƣợng tái tạo: lƣợng mặt trời, biogas với sách hỗ trợ đầu tƣ từ ngân sách để đầu tƣ ban đầu cho chuyển giao công nghệ lắp đặt thiết bị điện sử dụng lƣợng thay (điện mặt trời, điện sinh học) - Giám sát bảo vệ môi trƣờng, giảm thiểu tối đa tác động tới môi trƣờng xã hội môi trƣờng tự nhiên giai đoạn xây dựng vận hành hệ thống sở vật chất kỹ thuật; nghiên cứu dự kiến phƣơng án kịch ứng phó với biến đổi khí hậu q trình xây dựng cơng trình phục vụ du lịch - Các hoạt động du lịch khai thác mặt nƣớc phải đảm bảo hoạt động bảo vệ môi trƣờng 3.3.5.10 Giải pháp liên kết hợp tác phát triển du lịch - Tăng cƣờng liên kết chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nhân lực, khai thác phát triển du lịch - Phối hợp khảo sát xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch nhằm khai thác kết nối tour, tuyến du lịch với doanh nghiệp tỉnh - Hợp tác phát triển du lịch thơng qua hình thức nhƣ hợp đồng liên doanh, liên kết doanh nghiệp du lịch với hỗ trợ quan chức 102 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu đánh giá nguồn lực phát triển du lịch; thực trạng phát triển ngành du lịch; nhƣ đƣa định hƣớng phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn theo hƣớng phát triển du lịch bền vững… Trong thời gian tới, với định hƣớng phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhƣ phát triển kinh tế huyện Kỳ Sơn trở thành vùng động lực Tỉnh Hòa Bình Do vậy, việc nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn theo hƣớng bền vững để tìm giải pháp phát triển theo hƣớng bền vững có ý nghĩa quan trọng Luận văn tập trung nghiên cứu thu đƣợc kết nhƣ sau: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn, phát triển du lịch bền vững; - Những kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững nƣớc, từ rút học kinh nghiệm cho việc phát triển du lịch theo hƣớng bền vững huyện Kỳ Sơn - Nghiên cứu, đánh giá, phân tích đƣợc thực trạng, tình hình, tài nguyên sản phẩm du lịch huyện Kỳ Sơn từ năm 2012 đến 2016 Hệ thống tài liệu, số liệu sử dụng luận văn quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thống kê Phòng Văn hóa Thông tin phụ trách hoạt động du lịch địa bàn cung cấp có giá trị pháp lý cao - Xác định đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch bền vững huyện Kỳ Sơn; Từ số liệu tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn năm qua Cá nhân em đƣa vài định hƣớng đề xuất số giải pháptính thực tiễn cao, phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn theo hƣớng bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến 2030; Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, Nghị số 05NQ/ĐH ngày 16/9/2015 nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Văn hóa, Thể thao, du lịch tỉnh Hòa Bình (2015), Đề án phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 phê duyệt Đề cương dự toán Đề án phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Du lịch địa bàn huyện từ năm 2012 đến năm 2016 Chi cục Thống kê huyện Kỳ Sơn, Số liệu thống kê tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015 năm 2016 Trần Đức Thanh "Nhập môn khoa học du lịch" , Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội (Năm 1999) Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ Viện nghiên cứu phát triển Du lịch “Cơ sở khoa học giải pháp phát triển du lịch bền vững Việt Nam” - Đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nƣớc (Năm 2011) 10 Viện nghiên cứu phát triển Du lịch “Cơ sở khoa học xây dựng tuyến, điểm du lịch Việt Nam” - Đề tài KHCN cấp Bộ (Năm 1998) 11 TS Nguyễn Bá Lâm “Giáo trình tổng quan du lịch phát triển du lịch bền vững” (Năm 2007) 12 Các Báo điện tử: www.vietnamtourism.gov.vn ; www.vita.vn ; PHỤ BIỂU (Mẫu 01) PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN KHÁCH DU LỊCH “Đánh giá hài lòng khách du lịch đến thăm quan, lưu trú huyện Kỳ Sơn” -* Phiếu khảo sát đƣợc thực nhằm thu thập thông tin cần thiết cho việc đƣa giải pháp phát triển du lịch bền vững nâng cao hiệu kinh doanh sở kinh doanh địa bàn huyện Kỳ Sơn năm tới Những ý kiến phản hồi quý khách đóng góp lớn cho phát huy mặt đạt đƣợc khắc phục hạn chế tồn Xin q khách vui lòng trả lời đầy đủ, xác câu hỏi tinh thần xây dựng bảng hỏi dƣới Tôi xin chân thành cảm ơn! (Hãy đánh dấu “ V ” vào mục bạn chọn) 1.Thông tin khách du lịch - Họ tên ông (bà): - Độ tuổi: 18 đến 25 tuổi  tuổi  - Giới tính: 25 đến 35 tuổi  Nữ  Nam  35 đến 45 tuổi  Trên 45 Khác  - Nơi sống: - Nghề nghiệp:………………………………………………………………… - Quý khách thƣờng đến vào tháng năm: Quý khách biết đến Khu (điểm) du lịch thông qua kênh thông tin nào? - Chuyến thăm lần trƣớc  - Bạn bè, ngƣời thân  - Hƣớng dẫn viên du lịch  - Sách hƣớng dẫn du lịch  - Phƣơng tiện truyền thông  - Đại lý du lịch  - Nguồn Internet  Quý khách thƣờng du lịch vùng với ai? (gia định, bạn bè, đồng nghiệp….) Gia đình  Bạn bè  Đồng nghiệp  Khác Quý khách đánh giá chất lƣợng dịch vụ đây? - Món ăn đƣợc chế biến ngon, phong phú: Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Hoàn toàn không đồng ý  Không đồng ý  - Giá ăn hợp lý: Hồn tồn đồng ý  Đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý  Không đồng ý  - Địa điểm Khu du lịch đẹp, thuận tiện: Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý  Khơng đồng ý  - Các sách khuyến mại thiết thực: Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý  Khơng đồng ý  Quý khách đánh giá chất lƣợng phục vụ đây? - Nhân viên Khu du lịch lịch sự, chu đáo, ân cần: Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý  Không đồng ý  - Trang phục nhân viên lịch sự, sẽ: Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý  Khơng đồng ý  - Cách tốn phù hợp, đại: Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý  Khơng đồng ý  - Việc phục vụ theo yêu cầu khách hàng đƣợc đáp ứng nhanh chóng: Hồn tồn đồng ý  Đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý  Không đồng ý  - Cảm nhận chung (Chất lƣợng phục vụ tốt, chuyên nghiệp): Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý  Không đồng ý  Quý khách đánh giá không gian, môi trƣờng đây? - Cảnh quan thiên nhiên đẹp: Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý  Khơng đồng ý  - Mơi trƣờng khơng khí lành: Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Hoàn toàn không đồng ý  Không đồng ý  Theo q khách loại hình giải trí có đa dang, phong phú khơng? Phong phú  Bình thƣờng  Đơn điệu  Khơng có  Q khách cảm thấy điều kiện lƣu trú nhƣ nào? Rất tốt  Tốt  Bình thƣờng  Khơng tốt  Quý khách đánh giá thân thiện ngƣời dân địa phƣơng? Rất tốt  Tốt  Bình thƣờng  Khơng tốt  10 Q khách đánh giá tình hình an ninh trật tự, an tồn? Rất tốt  Tốt  Bình thƣờng  Khơng tốt  11 Q khách có thấy cải thiện từ khu du lịch lần trở lại này? (Đối với khách đến thăm quan) - Dịch vụ lƣu trú: Đƣợc cải thiện  Vẫn nhƣ trƣớc  Xuống cấp  Vẫn nhƣ trƣớc  Xuống cấp  Vẫn nhƣ trƣớc  Xuống cấp  Vẫn nhƣ trƣớc  Xuống cấp  Vẫn nhƣ trƣớc  Xuống cấp  Vẫn nhƣ trƣớc  Xuống cấp  - Dịch vụ ăn uống: Đƣợc cải thiện  - Đồ lƣu niệm: Đƣợc cải thiện  - Chất lƣợng phục vụ khách: Đƣợc cải thiện  - Chất lƣợng môi trƣờng: Đƣợc cải thiện  - Cảnh quan khu du lịch: Đƣợc cải thiện  12 Quý khách dành thời gian cho chuyến du lịch? ngày  ngày  ngày  Nhiều ngày  13 Mức chi tiêu bình quân ngày quý khách thời gian đây? - Ít 100.000 đồng  - Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng  - Từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng  - Từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng  - Từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng  - Trên 500.000 đồng  Chúc quý khách có chuyến du lịch vui vẻ! (Mẫu 02) PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN NGƢỜI DÂN ĐỊA PHƢƠNG “Đánh giá tác động hoạt động phát triển du lịch địa bàn huyện Kỳ Sơn” -* Phiếu khảo sát đƣợc thực nhằm thu thập ý kiến cần thiết giúp cho việc đƣa giải pháp phát triển hoạt động du lịch nhƣng đảm bảo khơng có ảnh hƣởng tới truyền thống, phong tục tập quán ngƣời dân địa phƣơng Những thông tin nhận đƣợc từ quý ông ( bà ) cần thiết quan trọng để góp phần tìm giải pháp hoàn thiện hoạt động du lịch Khu du lịch địa bàn Mong ông ( bà ) trả lời đầy đủ, xác câu hỏi có phiếu Xin chân thành cảm ơn! (Hãy đánh dấu “ V ” vào mục bạn chọn) - Họ tên ông (bà): - Độ tuổi: Dƣới 18 tuổi  Từ 18 đến 40 tuổi  Từ 41 đến 60 tuổi  Trên 60 tuổi  - Giới tính: Nam  Nữ  Khác  - Nơi sống: - Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Theo ông ( bà ) giá trị tài nguyên thiên nhiên địa phƣơng thuộc loại nào? Rất hấp dẫn  Ít hấp dẫn  Không hấp dẫn  Không biết  Chính quyền, ngƣời dân địa phƣơng đƣợc tham gia vào cơng việc q trình phát triển du lịch địa phƣơng - Quy hoạch phát triển: Chính quyền  Ngƣời dân  - Tổ chức, quản lý: Chính quyền  Ngƣời dân  - Kiểm tra, giám sát: Chính quyền  Ngƣời dân  - Hƣớng dẫn viên du lịch : Chính quyền  Ngƣời dân  - Dịch vụ lƣu trú: Chính quyền  Ngƣời dân  - Dịch vụ ăn uống: Chính quyền  Ngƣời dân  - Dịch vụ ăn uống: Chính quyền  Ngƣời dân  - Dịch vụ khác: Chính quyền  Ngƣời dân  Du lịch có ảnh hƣởng nhƣ đến đời sống ngƣời dân địa phƣơng? - Cơ sở hạ tầng: Rất tốt  Tốt  Không tốt  Không ảnh hƣởng  Tốt  Không tốt  Không ảnh hƣởng  Tốt  Không tốt  Không ảnh hƣởng  Tốt  Không tốt  Không ảnh hƣởng  Tốt  Không tốt  Không ảnh hƣởng  Tốt  Không tốt  Không ảnh hƣởng  Tốt  Không tốt  Không ảnh hƣởng  Không tốt  Không ảnh hƣởng  - Việc làm: Rất tốt  - Thu nhập ngƣời dân: Rất tốt  - Giá cả: Rất tốt  - An ninh, trật tự: Rất tốt  - Phong tục tập quán: Rất tốt  - Môi trƣờng: Rất tốt  - Cảnh quan, kiến trúc: Rất tốt  Tốt  Xin cảm ơn ý kiến đóng góp ơng (bà) ... đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch bền vững huyện Kỳ Sơn 4.3 Định hướng phát triển du lịch địa bàn huyện Kỳ Sơn 4.4 Giải pháp phát triển du lịch địa bàn huyện Kỳ Sơn 5- Kết cấu luận văn... 3.3.3 Dự báo tiêu phát triển chủ yếu theo hướng bền vững 88 3.3.4 Định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững 89 3.3.5 Giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững 91 KẾT LUẬN... triển du lịch huyện Kỳ Sơn trở thành ngành kinh tế có vị trí xứng đáng cấu kinh tế xã hội huyện, lựa chọn đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình , Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình , Tôi xin cam đoan, luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, dưới dự hướng dẫn khoa học của giảng viên hướng dẫn. Các số liệu kết quả đưa ra trong Luận văn là kết quả của quá trình nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu; các số liệu thu th..., Ở nước ta, ngành du lịch đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện phát triển với tư cách là ngành đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và văn hóa - xã hội, dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Thời gian qua, du lịch Việt ..., CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG, Với tư cách là một ngành kinh tế, để phát triển du lịch cần thiết phải xuất hiện và tồn tại 2 yếu tố cơ bản là Cung và Cầu, trong đó:, - Xây dựng tổ chức gọn, mạnh, hợp lý và thường xuyên chăm lo việc tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác quản lý nhà nước, tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển du lịc..., ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Năm 2016, Tốc độ tăng trưởng ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 4%; Công nghiệp - xây dựng đạt 16,4%, dịch vụ đạt 14,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp chiếm 27,13%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 38,9%; Dịch vụ chiếm 34,68%. Thu nhập bình quân đầu ..., Bảng 2.3: Lao động - việc làm Huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2012 - 2016, Huyện Kỳ Sơn có hệ thống giao thông vận tải rất thuận lợi, với hai loại hình giao thông phổ biến là đường bộ và đường thủy., Hệ thống nguồn điện của huyện Kỳ Sơn được cung cấp từ mạng lưới điện quốc gia, với hệ thống cột, dây dẫn và các trạm biến áp chắc chắn, kiên cố, chạy dài từ Xuân Mai - Huyện Kỳ Sơn - Thành phố Hòa Bình trên tuyến lộ 371. Tuyến lộ 371 Kỳ Sơn lấy từ trạ..., KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 3.5: Tổng doanh thu từ ngành du lịch giai đoạn 2012-2016, - Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đang là xu hướng phát triển của du lịch thế giới và Việt Nam. Đây cũng là cơ hội vô cùng thuận lợi cho phát triển du lịch huyện Kỳ Sơn., - Đòi hỏi xây dựng các định hướng phát triển du lịch phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng và tạo điều kiện phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa., Bảng 3.10: Dự báo một số chỉ tiêu phát du lịch ở Huyện Kỳ Sơn, - Các tuyến du lịch: Sự kết nối về hạ tầng và dịch vụ phục vụ khách du lịch., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay