Nghiên cứu mô hình quản lý nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện lạc sơn, tỉnh hòa bình

113 73 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 16:37

... sở lý luận quản lý nƣớc sinh hoạt nơng thơn, xây dựng góc nhìn tổng quan công tác quản lý nƣớc sinh hoạt nông thôn đề xuất số mơ hình quản lý nƣớc sinh hoạt nông thôn địa bàn huyện Lạc Sơn, Tỉnh. .. hƣởng đến hoạt động mơ hình địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hồ Bình Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện mơ hình quản lý nƣớc sinh hoạt nông thôn địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hồ Bình Đối tƣợng... Đặc điểm địa bàn phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng Kết nghiên cứu 5 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NƢỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý nƣớc sinh hoạt nông thôn 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mô hình quản lý nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện lạc sơn, tỉnh hòa bình , Nghiên cứu mô hình quản lý nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện lạc sơn, tỉnh hòa bình , Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN,  Đất đai, nguồn nước., Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, b. Giải pháp cụ thể cho xây dựng công trình, a. Phân tích SWOT về các mô hình quản lý và loại hình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện, b. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các mô hình quản lý nước sinh hoạt nông thôn của huyện., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay