Vấn đề nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

15 57 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 15:48

Tiểu luận môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLenin IĐề tài: Vấn đề nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước LỜI MỞ ĐẦU2NỘI DUNG4I.Quan điểm của triết học Mác Lênin về con người41.Khái niệm con người42.Quan điểm hiện đại của Mác Lênin về con người trong bản chất của nó4a)Con người là một thực thể sinh vật xã hội4b)Bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội5II.Vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta61.Nguồn lực con người62.Vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước73.Thực trạng nguồn lực con người tại Việt Nam94.Một số giải pháp và kiến nghị11KẾT LUẬN13TÀI LIỆU THAM KHẢO14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ -*** TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HĨA - HIỆN ĐẠI HĨA ĐẤT NƯỚC Sinh viên thực hiện: Mã số sinh viên: Lớp: Giảng viên hướng dẫn: Hà nội, tháng 12 năm 2014 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Con người sản phẩm tiến hoá, phát triển lâu dài tự nhiên Con người q trình tồn tại, khơng tác động vào tự nhiên, làm biến đổi giới tự nhiên mà người quan hệ với tạo nên chất người Xã hội ngày phát triển, suất lao động ngày cao, cải vật chất ngày nhiều, tạo điều kiện phát triển mặt tự nhiên sức khỏe, trí tuệ, người Khi người chăm sóc đầy đủ, có sức khoẻ, có khả trí tuệ, có trình độ học vấn có điều kiện cống hiến cho xã hội ngày nhiều Bất kì quốc gia muốn khỏi đói nghèo, lạc hậu, nâng cao chất lượng sống người dân, phát triển sở vật chất lên trình độ cao tất yếu phải trải qua q trình cơng nhiệp hóa- đại hóa đất nước Trong nguồn lực cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa, người coi vừa nguồn lực nội tại, bản, định nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, vừa đối tượng mà q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa phải hướng vào phục vụ Mặt khác, với thực trạng nguồn lực người Việt Nam nay, việc khai thác, sử dụng phát triển nguồn lực cho có hiệu nhất, đáp ứng u cầu q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa vấn đề xúc mà nhận thức giải tốt vấn đề điều kiện tiên quyết, bảo đảm cho thành công của công nghiệp hóa- đại hóa Vì việc tìm hiểu vấn đề người đại hóa đất nước quan trọng, đòi hỏi phải hiểu chất vị trí người phương diện Xuất phát từ xúc em chọn đề tài “Vấn đề xây dựng nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa nước ta” Như nói, việc nghiên cứu vấn đề người cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước nhiệm vụ quan trọng thành viên xã hội Sở dĩ vấn đề lại quan tâm cách đặc biệt số lí chủ yếu sau: Nguồn lực người tổng thể yếu tố thuộc thể chất, tinh thần, đạo đức, trình độ tri thức, vị xã hội,…tạo nên lực người cộng đồng sử dụng, phát huy trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước hoạt động xã hội Chất lượng nguồn nhân lực cao góp phần làm tăng suất lao động hay giảm số người hoạt động tổ chức xã hội Hiện nay, yêu cầu q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước việc phát triển kinh tế- xã hội nhanh bền vững việc lên nguồn lực người coi động lực chủ yếu, định phát triển Do đó, sách phát triển đất nước phải hướng vào mục tiêu tổng quát phát triển người, xuất phát từ người, người người, Đảng ta nhấn mạnh rằng: “Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội thực chất chiến lược phát triển người, phát huy yếu tố người lấy việc phục vụ người làm đích cao hoạt động” Mục tiêu cơng nghiệp hóa- đại hóa tạo tiềm lực to lớn đủ khả tiến tới thủ tiêu nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng sống dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ văn minh, hay nói chung tất nhằm mục đích phục vụ người, coi người yếu tố trọng tâm số hoạt động Có giải tốt vấn đề với sách người lao động hợp lí có thành cơng cơng nghiệp hóa- đại hóa Đặc biệt kỉ 21, việc nhận thức rõ chất vấn đề người cơng nghiệp hóa- đại hóa có ý nghĩa quan trọng Trong nội dung tiểu luận gồm phần sau: I II Quan điểm triết học Mác – Lênin người Vấn đề xây dựng nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa nước ta Các mục có mối liên hệ chặt chẽ tạo nên chỉnh thể thống để làm rõ vấn đề: tầm quan trọng nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóahiện đại hóa đất nước Tuy nhiên, nguồn lực người trình cơng nghiệp hóa- đại hóa vấn đề có nội dung rộng lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác Do vậy, tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý quý báu từ thầy Sinh viên thực Phan Thị Na NỘI DUNG I.Quan điểm triết học Mác- Lênin người Khái niệm người Con người thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội; có thống biện chứng hai phương diện tự nhiên xã hội Con người kết trình tiến hóa phát triển lâu dài giới tự nhiên Cơ sở khoa học kết luận chứng minh toàn phát triển chủ nghĩa vật khoa học tự nhiên, đặc biệt học thuyết Đácuyn tiến hóa lồi Con người phận giới tự nhiên đồng thời giới tự nhiên “ thân thể vô người” Tuy nhiên, người không đồng với tồn khác giới tự nhiên, mang đặc tính xã hội người với tư cách “người” xét mối quan hệ cộng đồng xã hội Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, người khái niệm cá thể người chỉnh thể thống mặt sinh học mặt xã hội Con người tiến hóa lâu dài từ giới tự nhiên giới sinh vật Do nhiều quy luật sinh vật học tồn tác động đến người Quan điểm đại Mác- Lênin người chất a) Con người thực thể sinh vật xã hội Với tư cách người xã hội, người hoạt động thực tiễn, người sản xuất cải vật chất, tác động vào tự nhiên để cải tạo tự nhiên, người chủ thể cải tạo tự nhiên Như người vừa tự nhiên sinh ra, bị phụ thuộc vào tự nhiên tác động vào tự nhiên Chỉ có người khắc phục tự nhiên cách tạo cải vật chất, không tự nhiên vốn có, cách người biến đổi mặt tự nhiên, bắt tự nhiên phải phục vụ người Một điếu chắn người thống trị tự nhiên biết tuân theo nắm bắt quy luật thân Nếu khơng có người với tư cách chủ thể sinh động xã hội khơng thể có xã hội, khơng thể có vận động xã hội mà vượt lên tất cải vật chất Chính người sản phẩm tự nhiên xã hội nên người chịu chi phối môi trường tự nhiên xã hội quy luật biến đổi chúng Các quy luật tự nhiên tác động tạo nên phương diện sinh học người Các quy luật tâm lý ý thức, hình thành nên mặt xã hội người Hệ thống quy luật tác động vào người tạo nên thể thống hoàn chỉnh sinh học với xã hội người b) Bản chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội Con người muốn tồn phát triển phải tiêu dùng lượng nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo nhu cầu sinh học Song thứ khơng phải q tặng tạo hố ban cho mà sản phẩm q trình lao động người Vì thế, trình sản xuất cải vật chất hoạt động tất yếu lồi người Chính lao động phân định danh giới người với động vật khác, lao động hoạt động xã hội, nên khác biệt người động vật kết sống người xã hội Phần “xác” phận sinh học người nhờ có lao động mà khác vật Một cá thể sinh học muốn tồn phát triển thiết phải sống xã hội xã hội đào luyện Như vậy, cá nhân thực thể xã hội chất người có tính lịch sử cụ thể Vì lẽ mà chất người tổng hoà mối quan hệ xã hội, khơng tổng hồ mối quan hệ mà khứ Luận điểm Mác cho “bản chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội”, Mác hoàn toàn khơng có ý phủ nhận vai trò yếu tố đặc điểm sinh học người, ông đối lập luận điểm coi người đơn phần giới tự nhiên, bỏ qua khơng nói đến mặt xã hội người Khi xác định chất người trước hết Mác nêu bật chung, thiếu có tính chất định làm cho người trở thành người Con người không chủ thể hoạt động sản xuất vật chất, yếu tố hàng đầu, yếu tố đóng vai trò định lực lượng sản xuất xã hội, mà nữa, người đóng vai trò chủ thể q trình hoạt động lịch sử Thơng qua hoạt động sản xuất vật chất người sáng tạo lịch sử mình, lịch sử xã hội lồi người Từ quan niệm Mác khẳng định phát triển lực lượng sản xuất xã hội có ý nghĩa phát triển phong phú chất người Theo quan điểm Mác-Lênin, chất người là: Thứ nhất: Bản chất chung sâu sắc người tổng hoà mối quan hệ người người xã hội diễn khứ Thứ hai: Bản chất người cố định, bất biến mà có tính lịch sử cụ thể Thứ ba: Bản chất cuả người thiết phải xem xét mối quan hệ cá nhân xã hội Chủ nghĩa xã hội người, von người Do hình thành mối quan hệ đắn người vai trò người phát triển xã hội nói chung, xã hội chủ nghĩa nói riêng vấn đề khơng thể thiếu giới quan Mác- Lênin Con người khái niệm cá thể người chỉnh thể, thống mặt sinh học mặt xã hội Nếu dừng lại số tính sinh học người khơng giải thích chất người, người thực thể hoạt động có ý thức, có khả sáng tạo cho Từ tự nhiên q trình hoạt động quan hệ xã hội hình thành có tác động mạnh mẽ đến hình thành nhân cách, chất người Mác viết “bản chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội” II.Vấn đề xây dựng nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóahiện đại hóa nước ta Nguồn lực người Khái niệm “nguồn lực người” sử dụng lâu thời điểm chưa có tài liệu thức đưa định nghĩa khái niệm “nguồn lực người”, viết nguồn lực người khơng phải Dưới dạng tổng qt, hiểu “nguồn lực người” khái niệm số dân, cấu dân số chất lượng người với tất đặc điểm sức mạnh phát triển xã hội Sức mạnh nguồn lực người biểu qua sức mạnh thể lực, trí lực, đạo đức, niềm tin, ý chí, …ở thống biện chứng sức mạnh vật chất sức mạnh tinh thần cá nhân cộng đồng không thực tế mà dạng tiềm Vì vậy, xem xét nguồn lực người đòi hỏi phải có quan điểm tồn diện, phải nhìn nhận người với tất trạng, tiềm năng, đặc điểm sức mạnh phát triển xã hội phương diện chủ thể lẫn phương diện khách thể Nguồn lực người nguồn lực định nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Là chủ thể, người khai thác, sử dụng nguồn lực tự nhiên nguồn lực khác để thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa Là khách thể, người trở thành đối tượng khai thác triệt thành cơng cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa, đồng thời người thụ hưởng thành q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa Vì vậy, ngày nay, người coi nguồn lực nguồn lực, tài nguyên tài nguyên, giữ vị trí trung tâm tồn q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa Cơng nghiệp hóa- đại hóa người người Vai trò nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước Trong quan niệm trước nước ta q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa, vai trò người đề cao mức độ đáng kể, song người với tất tiềm năng, trạng sức mạnh lại chưa nhìn nhận nguồn lực thân q trình cơng nghiệp hóa Con người khơng sản phẩm tự nhiên xã hội mà chủ thể tích cực cải biến tự nhiên xã hội; người điểm khởi đầu điểm kết thúc trình biến đổi lịch sử,…con người yếu tố quan trọng lực lượng sản xuất, lực lượng sản xuất toàn nhân loại,… Để thấy rõ vai trò định nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa, cần đặt quan hệ so sánh với nguồn lực khác để qua thấy mức độ chi phối đến thành, bại cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa Đồng thời phải đặt cơng nghiệp hóa bối cảnh nay, cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, lao động trí tuệ ngày gia tăng trở thành yêu cầu khách quan, xu phổ biến nhân loại, cơng nghiệp hóa gắn với đại hóa mà cốt lõi đại hóa lực lượng sản xuất Như biết, xét đến cùng, yếu tố giữ vai trò chi phối, định vận động phát triển xã hội lực lượng sản xuất Mà yếu tố quan trọng nhất, giữ vai trò định lực lượng sản xuất người Dưới góc độ cơng nghệ, người thành tố giữ vai trò chi phối, định kết cấu, vận hành hiệu cơng nghệ Xem xét góc độ nguồn lực, quan hệ với nguồn lực khác, nguồn lực người tỏ rõ vai trò định Điều thể chỗ nguồn lực khác vốn, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí, …tự tồn dạng tiềm Chúng phát huy tác dụng có ý nghĩa kết hợp với nguồn lực người, thơng qua hoạt động có ý thức người Trước đây, giàu có quốc gia hiểu giàu có tài nguyên thiên nhiên, giàu có nguồn tài lực… Còn ngày nay, nhờ thành tựu to lớn công nghệ, giàu có khơng đơn giản đo giàu có tài nguyên thiên nhiên; nước nghèo tài nguyên thiên nhiên trở thành nước giàu mạnh, có chiến lược phát triển với nguồn lực người chất lượng cao khai thác hợp lí Điển trường hợp Israel Bằng cách mà dân tộc với 14 triệu dân lại sản sinh vơ số chủ nhân Nobel, khoa học gia lỗi lạc nhà trị- kĩ nghệ đại tài để kiểm soát lĩnh vực then chốt giới? Làm mà dân tộc 2000 năm vong quốc lại chi phối hành tinh? Làm mà quốc gia triệu dân, với 65 năm tuổi lại làm chủ chơi, nắm thượng phong trước khối thù địch tôn giáo với 350 triệu người bủa vây? Israel có tài ngun thiên nhiên khơng, hai phần ba diện tích hoang mạc, lại đồi núi, sỏi đá cằn cỗi; nước thiếu trầm trọng Vốn liếng mà họ có người! (Quốc gia khởi nghiệp) Một lần khẳng định, nguồn lực quan trọng định giàu mạnh quốc gia, người Tóm lại, có nguồn lực tự nhiên tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí, hay sở vật chất- kỹ thuật tạo giai đoạn trước đó, nguồn lực nước ngồi dạng vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm, xưa nguồn lực lâu bền quan trọng quốc gia người Nguồn lực người nguồn lực mà nhờ , nguồn lực khác phát huy tác dụng có ý nghĩa tích cực q trình cơng nghiệp hóahiện đại hóa Với ý nghĩa nguồn lực người tất yếu thay Có thể nói, nguồn lực khác hữu hạn, bị khai thác cạn kiệt, nguồn lực người mà cốt lõi trí tuệ, lại có tiềm vơ tận Tuy nhiên cần lưu ý rằng, nhấn mạnh vai trò định nguồn lực người, khơng tuyệt đối hóa nó, khơng tách nguồn lực người khỏi mối liên hệ hữu với nguồn lực tự nhiên nguồn lực khác Trái lại, khẳng định nguồn lực người giữ vai trò định điều có nghĩa đặt nguồn lực người sở nguồn lực khác có với tư cách tiền đề, điều kiện cho hoạt động phát triển người thực tiễn Thực trạng nguồn lực người Việt Nam Từ vai trò nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước, vấn đề đặt phải xem xét, đánh giá cách toàn diện thực trạng đặc điểm nguồn lực Việt Nam để từ có hướng khai thác phát triển hợp lý, có hiệu nguồn lực người, bảo đảm cho thành cơng cơng cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước Không thể không phát triển người Việt Nam, nâng cao đội ngũ người lao động nước ta lên tầm cao chất lượng Hơn nữa, cần dược coi động lực mạnh mẽ để giúp mau chóng khỏi nghèo nàn, lạc hậu xây dựng xã hội ta thành xã hội công nhân ái, xã hội thực tốt đẹp tiến bộ, mang sắc dân tộc đại Nghị Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định : “Nâng cao dân trí , bồi dưỡng phát triển nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi công cơng nghiệp hóa- đại hóa nước ta” Tại hội nghị lần thứ tư BCH TW khoá VII Đảng ta đề thông qua nghị việc phát triển người Việt Nam toàn diện với tư cách động lực nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời mục tiêu chủ nghĩa xã hội: “Đó người phát triển cao trí tụê, cường tráng thể lực, phong phú tinh thần , sáng đạo đức” Phát triển người Việt Nam tồn diện- động lực, mục tiêu nhân đạo nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước mà bước tiến hành Việc đánh giá thực trạng nguồn lực người sở thực tiễn quan trọng để tìm phương hướng, giải pháp phát triển sử dụng hữu hiệu nguồn lực người trình phát triển đất nước Những năm qua, kinh tế-xã hội Việt Nam 10 ngày phát triển, suất lao động ngày cao, tạo điều kiện cải thiện đáng kể đời sống nhân dân, giúp cho việc chăm sóc người ngày tốt Điều kiện ăn, ở, lại, học hành nhân dân cải thiện so với trước Đảng Nhà nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến q trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước kế hoạch phát triển kinh tế địa phương, sở sản xuất kinh doanh Trong nhiều đơn vị kinh tế động viên người dân đóng góp tài trí tuệ, thực cải tiến kỹ thuật, thay đổi quy trình sản xuất nhằm tạo suất lao động hiệu kinh tế cao Nước ta nghèo nàn, lạc hậu, trình phát triển, phân hố giàu nghèo, thiếu việc làm, chất lượng giáo dục đào tạo, phục vụ y tế thấp, tình trạng nhiễm mơi trường sinh thái, văn hố phẩm độc hại lan tràn tệ nạn xã hội phát triển Ưu điểm bật người Việt Nam mang phẩm chất truyền thống quý báu: Anh dũng chiến đấu, cần cù, bền bỉ, dẻo dai lao động , có khả sáng tạo thích ứng nhanh, Tuy nhiên, lực lượng lao động dồi với lòng nhiệt tình cách mạng, chưa đủ tiến hành cơng nghiệp hóa- đại hóa.Việt Nam quan tâm tới giáo dục đào tạo, đưa tỉ lệ số người biết chữ từ 5% trước đây, tới gần 90% dân số biết chữ Trình độ dân trí có tiến nhiều so với trước Hiện ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục năm sau cao năm trước Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa quan tâm ngày tốt Đảng Nhà nước ta khẳng định giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, tạo điều kiện thuận lợi để “Cả nước trở thành xã hội học tập” Trong trình giảng dạy, học tập , tìm biện pháp để thực “Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ sáng tạo học sinh, sinh viên, đề cao lực tự học, tự hoàn thiện học vấn tay nghề” Nhìn chung, số người đào tạo có trình độ tay nghề cao q , thiếu nhiều cán Khoa học-Cơng nghệ chun gia giỏi Trong đó, nhiều ngun nhân, tình trạng hẫng hụt kiến thức, bất cập lực chuyên môn, nhiệp vụ đội ngũ cán bộ, viên chức phổ biến Đang có tình trạng lão hoá tuổi tác tri thức đội ngũ cán khoa học, yếu kỹ thực hành, khả ứng dụng kiến thức vào sống tuổi trẻ Bên cạnh đó, trình chuyển đổi sang kinh tế hàng hóa theo chế thị trường mở rộng giao lưu quốc tế mang mặt tích cực tiêu cực vào trình chuyển biến tâm lý, ý 11 thức tư tưởng, đạo đức người Việt Nam Những điều kiện sống làm việc khó khăn, thiếu thốn vật chất tinh thần, vấn đề vệ sinh môi trường bảo hộ chưa tốt dẫn đến tình trạng ốm đau, thiếu dinh dưỡng, bệnh nghề nghiệp tai nạn mức cao Việc chăm sóc sức khoẻ cho tầng lớp nhân dân quan tâm Những sở khám bệnh xây dựng tới tận xã, kể vùng sâu, vùng xa Tuổi thọ trung bình người Việt Nam tăng lên nhiều so với trước Thể lực người Việt Nam cải thiện trước Trang thiết bị bệnh viện, sở khám chữa bệnh ngày đầy đủ, ngày đại Nhìn chung, năm qua, Đảng Nhà nước ta chăm lo tới việc bồi dưỡng nguồn nhân lực đất nước sức khoẻ, tri thức, lực, phẩm chất đạo đức; tạo điều kiện cho người phát huy khả đóng góp cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Một số giải pháp kiến nghị Thứ nhất, cần phải rút đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán Khoa học- Công nghệ, cán đầu đàn, để không bị hẫng hụt số lượng chất lượng nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tất bậc học để bước đạt trình độ khu vực quốc tế Cần phát sớm tài năng, có hình thức đào tạo phù hợp để nhanh chóng bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Phải cấp tốc có sách lựa chọn gửi người có tài tiếp thu Khoa học-Cơng nghệ nước tiên tiến Thứ hai, tạo công văn minh sử dụng nguồn nhân lực yếu tố để phát triểnvà đào tạo nhân tài Để có đội ngũ cán Khoa học-Cơng nghệ trẻ, đủ lực, cần có sách động viên kịp thời niên học tập rèn luyện vươn lên tầng cao Khoa học-Công nghệ Thứ ba, tăng cường đầu tư tài Nhà nước cho hoạt động tạo nguồn nhân lực cho công công nghiệp hóa- đại hóa, đồng thời phải tăng cường cơng tác quản lý, tuần tra tổ chức sử dụng cách hợp lý Bốn là, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đó việc làm vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược để đảm bảo thành công công công nghiệp hóa- đại hóa 12 Năm là, nói đến lực cơng tác nói đến tay nghề đạo đức-cái giúp cho người trở thành động lực phát triển Mác rằng, hình thái kinh tế xã hội nào, người thể người sản xuất, người lao động , phải chăm lo đến lợi ích người lao động , người sản xuất , quy luật phát triển người, phát triển kinh tế-xã hội Lợi ích tạo động lực quan trọng bậc người Tất nhiên, lợi ích bao gồm lợi ích tinh thần, giải vấn đề phân tầng xã hội, phân hoá giàu nghèo phải nhằm mục tiêu công xã hội Công xã hội tạo động lực không nhỏ cho hoạt động ngừơi xã hội Sáu ,tăng cường giáo dục đạo đức, khơi dậy lương tâm nghề nghiệp, nêu cao trách nhiệm người hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Cần làm cho người thấy trách nhiệm phải lao động nghiêm túc, có chất lượng, có hiệu , tạo hàng hoá tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ Điều vừa tạo điều kiện cho xã hội phát triển, vừa điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu Phê phán mạnh mẽ thói lười biếng, làm bừa, làm ẩu; ngăn chặn làm ăn phi pháp, phi đạo lý Bảy là, bước khắc phục tới loại bỏ phong tục tập quán lạc hậu, quan hệ khơng bình đẳng, xây dựng quan hệ người với người tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội Xây dựng quan hệ bình đẳng hữu nghị giúp đỡ lẫn dân tộc, quốc gia Tám là,tập trung giải vấn đề cấp bách lao động việc làm; sở đó, người lao động có điều kiện nâng cao trình độ tri thức, trình độ tay nghề, có mơi trường rèn luyện phấn đấu, cống hiến sức cho đất nước, cho xã hội 13 KẾT LUẬN Con người cơng nghiệp hóa- đại hóa nhân tố quan trọng thời đại ngày để hiểu dùng người cho đạt hiệu cao vấn đề tìm hiểu người đào tạo người “sợi đỏ” dẫn tới thành công quốc gia , dân tộc Muốn phải tạo môi trường tốt cho phát huy nguồn lực người Công tác dự báo kế hoạch đào tạo , tổ chức , xây dựng , ưu đãi bảo vệ nguồn nhân lực Tìm tất giải pháp để xây dựng đất nước nội lực khoa học công nghệ đất nước giàu mạnh , xã hội công bằng, dân chủ văn minh, … Việc đào tạo người không nhiệm vụ riêng mà tồn Đảng tồn dân , đòi hỏi phối hợp nghành , thành phần kinh tế kinh tế toàn dân Là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương, thấm nhuần tư tưởng Đảng Nhà nước, em tự thấy phải gắng sức học tập rèn luyện thật tốt để sau góp phần vào nghiệp xây dựng cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO NXB Chính trị Quốc gia, 2014, “Giáo trình ngun lí chủ nghĩa Mác- Lênin” TS Đoàn Văn Khái, 2005, “Nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa Việt Nam” Vũ Gia Hiền, “Con người Việt Nam với triết học Đông Tây” Quốc gia khởi nghiệp, Câu chuyện kinh tế thần kì Israel 15 ... chỉnh thể thống để làm rõ vấn đề: tầm quan trọng nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóahiện đại hóa đất nước Tuy nhiên, nguồn lực người trình cơng nghiệp hóa- đại hóa vấn đề có nội dung rộng lớn,... nguồn lực, tài nguyên tài nguyên, giữ vị trí trung tâm tồn q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa Cơng nghiệp hóa- đại hóa người người Vai trò nguồn lực người nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước Trong. .. Nguồn lực người nguồn lực định nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Là chủ thể, người khai thác, sử dụng nguồn lực tự nhiên nguồn lực khác để thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa Là
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Vấn đề nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Một số giải pháp và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay