KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI HIỆN ĐẠI THEO HƯỚNG XÃ HỘI HOÁ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI XÃ THUẬN HOÀ HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017

59 81 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 14:48

Nghiên cứu khảo sát nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hóa và các yếu tố liên quan ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Thuận Hòa huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang năm 2017 SỞ Y TÊ TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN LONG MY BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI HIỆN ĐẠI THEO HƯỚNG XÃ HỘI HOÁ VÀ CÁC YÊU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐE TẠI XÃ THUẬN HOÀ HUYỆN LONG MY, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017 Chủ nhiệm đề tài: CN Nguyễn Thị Nhi Mã đề tài: Hậu Giang, Năm 2017 SỞ Y TÊ TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN LONG MY BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI HIỆN ĐẠI THEO HƯỚNG XÃ HỘI HOÁ VÀ CÁC YÊU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐE TẠI XÃ THUẬN HOÀ HUYỆN LONG MY, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017 Chủ nhiệm đề tài: CN Nguyễn Thị Nhi Cấp quản lý: Sở Y tê Mã đề tài: Hậu Giang, Năm 2017 DANH MỤC TỪ VIÊT TẮT BPTT BYT CNVC CSSKSS DCTC DS-KHHGĐ KH HS-SV PATH : Biện pháp tránh thai : Bộ Y tê : Công nhân viên chức : Chăm sóc sức khoẻ sinh sản : Dụng cụ tử cung : Dân số – Kê hoạch hoá gia đình : Kê hoạch : Học sinh – Sinh viên : Program for Appropriate Technology in Health PTTT KHHGĐ SKSS TCDS TFR TTYT TYT (Tổ chức phi phủ Q́c tê hoạt động lĩnh vực Y tê) : Phương tiện tránh thai : Kê hoạch hoá gia đình : Sức khoẻ sinh sản : Tổng cục dân số : Tổng tỷ suất sinh : Trung tâm Y tê : Trạm y tê MỤC LỤC Trang bìa Trang phụ bìa Danh mục từ viêt tắt Danh mục bảng ĐẶT VẤN ĐÊ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm về Dân số – Kê hoạch hoá gia đình .3 1.2Tình hình thực hiện công tác Dân số – Kê hoạch hoá gia đình 1.3Tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai Thê giới và Việt Nam 1.4 Đề án xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai 13 1.5 Một số nghiên cứu, báo cáo có liên quan 15 Chương .17 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tượng nghiên cứu 17 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn mẫu 17 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 17 2.1.4 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu .17 2.2.1 Thiêt kê nghiên cứu 17 2.2.2 Cỡ mẫu 17 2.2.3 Phương pháp chọn mẫu .18 2.2.4 Nội dung nghiên cứu 18 2.2.5 Phương pháp thu thập số liệu .24 2.2.6 Phương pháp xử lý và phân tích sớ liệu .24 2.2.7 Sai số và cách khắc phục 25 2.3 Đạo đức nghiên cứu 25 Chương .26 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 26 Bảng 3.1 Đặc điểm về tuổi đối tượng nghiên cứu 26 Bảng 3.2Đặc điểm về dân tộc đối tượng nghiên cứu 26 Bảng 3.3 Đặc điểm về nghề nghiệp đối tượng nghiên cứu .27 Bảng 3.4 Đặc điểm về kinh tê gia đình đối tượng nghiên cứu .27 Bảng 3.5 Đặc điểm về học vấn đối tượng nghiên cứu 28 Bảng 3.6 Đặc điểm về tuổi lập gia đình đối tượng nghiên cứu 28 Bảng 3.7 Đặc điểm về số hiện tại đối tượng nghiên cứu 29 3.2 Tỷ lệ cặp vợ chồng có nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá 29 Bảng 3.9 Tỷ lệ các biện pháp tránh thai hiện thực hiện đối tượng nghiên cứu .30 Bảng 3.10 Thời điểm bắt đầu sử dụng biện pháp tránh thai đối tượng nghiên cứu .30 Bảng 3.11 Chi phí thực hiện các BPTThiện tại đới tượng nghiên cứu 31 Bảng 3.12 Nơi thực hiện các BPTT hiện tại đối tượng nghiên cứu 31 Bảng 3.13 Lý không sử dụng BPTT đối tượng nghiên cứu .32 Bảng 3.14Tỷ lệ người có nhu cầu sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 32 Bảng 3.15 Các biện pháp tránh thai hiện đại đối tượng muốn sử dụng 33 Bảng 3.16Lý sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 33 Bảng 3.17 Lý không sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 34 Bảng 3.18 Nơi cung cấp các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá mà đối tượng muốn đên thực hiện .34 Bảng 3.19 Lý đối tượng chọn nơi thực hiện các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá 35 3.3 Các yêu tố liên quan đên nhu cầu sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá các cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ 35 Bảng 3.20 Mối liên quan giữa tuổi và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng .35 Bảng 3.22 Mối liên quan giữa nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 36 Bảng 3.23 Mối liên quan giữa kinh tê gia đình và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng .37 Bảng 3.24 Mối liên quan giữa học vấn và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 37 Bảng 3.25 Mối liên quan giữa số và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng .38 Bảng 3.26 Mối liên quan giữa tuổi lập gia đình và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng .38 Bảng 3.27 Mối liên quan giữa chi phí thực hiện KHHGĐ trước và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 38 Chương .40 BÀN LUẬN 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI .41 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG ĐẶT VẤN ĐÊ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm về Dân số – Kê hoạch hoá gia đình .3 1.2Tình hình thực hiện công tác Dân số – Kê hoạch hoá gia đình 1.3Tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai Thê giới và Việt Nam 1.4 Đề án xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai 13 1.5 Một số nghiên cứu, báo cáo có liên quan 15 Chương .17 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tượng nghiên cứu 17 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn mẫu 17 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 17 2.1.4 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu .17 2.2.1 Thiêt kê nghiên cứu 17 2.2.2 Cỡ mẫu 17 2.2.3 Phương pháp chọn mẫu .18 2.2.4 Nội dung nghiên cứu 18 2.2.5 Phương pháp thu thập số liệu .24 2.2.6 Phương pháp xử lý và phân tích sớ liệu .24 2.2.7 Sai số và cách khắc phục 25 2.3 Đạo đức nghiên cứu 25 Chương .26 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 26 Bảng 3.1 Đặc điểm về tuổi đối tượng nghiên cứu 26 Bảng 3.2Đặc điểm về dân tộc đối tượng nghiên cứu 26 Bảng 3.3 Đặc điểm về nghề nghiệp đối tượng nghiên cứu .27 Bảng 3.4 Đặc điểm về kinh tê gia đình đối tượng nghiên cứu .27 Bảng 3.5 Đặc điểm về học vấn đối tượng nghiên cứu 28 Bảng 3.6 Đặc điểm về tuổi lập gia đình đối tượng nghiên cứu 28 Bảng 3.7 Đặc điểm về số hiện tại đối tượng nghiên cứu 29 3.2 Tỷ lệ cặp vợ chồng có nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá 29 Bảng 3.9 Tỷ lệ các biện pháp tránh thai hiện thực hiện đối tượng nghiên cứu .30 Bảng 3.10 Thời điểm bắt đầu sử dụng biện pháp tránh thai đối tượng nghiên cứu .30 Bảng 3.11 Chi phí thực hiện các BPTThiện tại đới tượng nghiên cứu 31 Bảng 3.12 Nơi thực hiện các BPTT hiện tại đối tượng nghiên cứu 31 Bảng 3.13 Lý không sử dụng BPTT đối tượng nghiên cứu .32 Bảng 3.14Tỷ lệ người có nhu cầu sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 32 Bảng 3.15 Các biện pháp tránh thai hiện đại đối tượng muốn sử dụng 33 Bảng 3.16Lý sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 33 Bảng 3.17 Lý không sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 34 Bảng 3.18 Nơi cung cấp các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá mà đối tượng muốn đên thực hiện .34 Bảng 3.19 Lý đối tượng chọn nơi thực hiện các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá 35 3.3 Các yêu tố liên quan đên nhu cầu sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá các cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ 35 Bảng 3.20 Mối liên quan giữa tuổi và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng .35 Bảng 3.22 Mối liên quan giữa nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 36 Bảng 3.23 Mối liên quan giữa kinh tê gia đình và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng .37 Bảng 3.24 Mối liên quan giữa học vấn và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng 37 Bảng 3.25 Mối liên quan giữa số và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng .38 Bảng 3.26 Mối liên quan giữa tuổi lập gia đình và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá đối tượng .38 34 Bảng 3.17 Lý không sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng Lý Không đủ điều kiện kinh tê Đã miễn phí Khơng có nhu cầu Không biêt Khác Tổng Tần số (n) Tỷ lệ (%) Nhận xét: Bảng 3.18 Nơi cung cấp các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá mà đối tượng muốn đên thực hiện Nơi thực hiện Trạm y tê Bệnh viện/TTYT Phòng khám tư Khác Tổng Nhận xét: Tần số (n) Tỷ lệ (%) 35 Bảng 3.19 Lý đối tượng chọn nơi thực hiện các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá Lý Gần nhà Quen biêt Phục vụ tốt Khác Tổng Tần số (n) Tỷ lệ (%) Nhận xét: 3.3 Các yêu tố liên quan đên nhu cầu sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hoá của các cặp vợ chồng độ tuổi sinh đe Bảng 3.20 Mối liên quan giữa tuổi và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng Nhóm tuổi Có nhu cầu Tần số Tỷ lệ (n) (%) Không có Tần số Tỷ lệ (n) (%) OR (KTC 95%) p 15-19 20-24 25-29 30-34 ≥35 Tổng Nhận xét: Bảng 3.21 Mối liên quan giữa dân tộc và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng Dân tộc Có nhu cầu Tần số Tỷ lệ (n) (%) Không có Tần số Tỷ lệ (n) (%) OR (KTC 95%) p 36 Kinh Khác Tổng Nhận xét: Bảng 3.22 Mối liên quan giữa nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng Nghề nghiệp Có nhu cầu Tần số Tỷ lệ (n) CNVC HS-SV Buôn bán Nông dân Nội trợ Khác Tổng Nhận xét: (%) Không có Tần số Tỷ lệ (n) (%) OR (KTC 95%) p 37 Bảng 3.23 Mối liên quan giữa kinh tê gia đình và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng Kinh tê Có nhu cầu Tần số Tỷ lệ gia đình (n) (%) Không có Tần số Tỷ lệ (n) (%) OR (KTC 95%) p Nghèo Không nghèo Tổng Nhận xét: Bảng 3.24 Mối liên quan giữa học vấn và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng Học vấn Có nhu cầu Tần số Tỷ lệ (n) Mù chữ Cấp Cấp Cấp Trên cấp Tổng Nhận xét: (%) Không có Tần số Tỷ lệ (n) (%) OR (KTC 95%) p 38 Bảng 3.25 Mối liên quan giữa số và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng Số Có nhu cầu Tần số Tỷ lệ (n) (%) Không có Tần số Tỷ lệ (n) (%) OR (KTC 95%) p con >2 Tổng Nhận xét: Bảng 3.26 Mối liên quan giữa tuổi lập gia đình và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng Tuổi lập gia đình Có nhu cầu Tần số Tỷ lệ (n) (%) Không có Tần số Tỷ lệ (n) (%) OR (KTC 95%) p 15-19 20-24 25-29 30-34 ≥35 Tổng Nhận xét: Bảng 3.27 Mối liên quan giữa chi phi thực hiện KHHGĐ trước và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng Chi phi thực hiện Tự chi trả Được hỗ trợ Có nhu cầu Tần số Tỷ lệ (n) (%) Không có Tần số Tỷ lệ (n) (%) OR (KTC 95%) p 39 phần Miễn phí Khác Tổng Nhận xét: 40 Chương BÀN LUẬN 41 KÊT LUẬN VÀ KIÊN NGHI TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêng Việt Bộ Kê hoạch và Đầu tư (2015), Báo cáo quốc gia kết quả 15 năm thực mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Việt Nam, tr 84 Bộ Y tê (2015), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015: tăng cường y tế sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, tháng năm 2016, tr 113-131 Bộ Y tê (2015), Phê duyệt đề án “xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai dịch vụ kế hoạch hố gia đình/sức khoẻ sinh sản khu vực thành thị nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020”, Quyêt định số 818/QĐ-BYT, ngày 12 tháng năm 2015 Nguyễn Thu Hương, Khương Văn Duy (2011), “Nghiên cứu một số yêu tố liên quan đên việc sử dụng các biện pháp tránh thai phụ nữ 15-49 tuổi có chồng tại xã Hữu Hoà, Thanh Trì, Hà Nợi năm 2011”, Tạp chí Y học Thực hành, Sớ 4/2013, tr 101-103 Dương Ngọc (2009), Dân số Việt Nam qua thời kỳ, Thông tin Pháp luật Dân PATH và Tổng cục Dân số kê hoạch hoá gia đình (2011), Phát triển kế hoạch thị trường tổng thể Kế hoạch hố gia đình ở Việt Nam, tr 1-3 Lê Văn Quyên (2011), Nghiên cứu tình hình sử dụng biện pháp tránh thai đại kiến thức, thái độ, thực hành kế hoạch hố gia đình cặp vợ chờng độ tuổi sinh đẻ xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị năm 2011, Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Trường Đại học Y Dược Huê Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (2008), Sinh đẻ Cộng đồng Dân tộc thiểu số nghiên cứu định tính Bình Định, tr 5-10 Sở Y tê tỉnh Hậu Giang (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động ngành y tế năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013, Trang thông tin điện tử Sở Y tê Hậu Giang, tr 10 Sở Y tê tỉnh Hậu Giang (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động ngành y tế năm 2014 kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hậu Giang năm 2015, Trang thông tin điện tử Sở Y tê Hậu Giang, tr 2-12 11 Sở Y tê tỉnh Hậu Giang (2016), Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2015 triển khai kế hoạch năm 2016, Trang thông tin điện tử Sở Y tê Hậu Giang, tr 5-6 12 Sở Y tê tỉnh Hậu Giang (2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017, Trang thông tin điện tử Sở Y tê Hậu Giang, tr 11 13 Hoàng Thị Tâm (2011), Đánh giá tình hình sửbiện pháp tránh thai cặp vợ chồng từ 15-49 tuổi tỉnh Thừa Thiện Huế năm 2011, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huê 14 Đoàn Kim Thắng (2012), “Tình hình sử dụng thuốc tiêm tránh thai tại Hà Nội, thực trạng và giải pháp tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ”, Tạp chí Xã hội học, Sớ (119), 2012, tr 58-68 15 Thủ tướng phủ (2011), Phê duyệt chiến lược dân số sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Quyêt định số 2013/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 11 năm 2011 16 Thủ tướng Chính Phủ (2011), Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, Quyêt định số 09/2011/QĐTTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 17 Tổng cục thống kê (2011), Phần II kết quả chủ yếu điều tra biến động dân sớ kế hoạch hố gia đình thời điểm 1/4/2010, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, năm 2011, tr 38-40 18 Tổng cục thống kê (2016), Kết quả chủ yếu điều tra biến động dân số kế hoạch hố gia đình thời điểm 1/4/2015, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, năm 2016, tr 49-61 19 Trạm Y tê xã Thuận Hoà (2017), Báo cáo kết quả thực công tác DS-KHHGĐ tháng đầu năm 2017 20 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định (2016), Quyết định số 216/CP ngày 26/12/1961 sinh đẻ có hướng dẫn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định 21 Nguyễn Thị Bạch Yên và cộng (2015), Phân tích cho phí – lợi ích việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hố gia đình cho người dân vùng khó khăn, Đại học Y Hà Nội, tr 35-38 Tiêng Anh 22 FPA (2014), Your guide to natural family planning, FPA printed January 2014, p 5-15 23 Iqbal H Shah (2008), “Family planning and reproductive health”, Encyclopedia of Life Support Systems, Vol 1, p 3-15 24 World Health Organization Geneva (1988), A guide to provision of services, Natural family planning, p 2-35 25 World Health Organization (2012), A guide to family planning for community health workers and their clients, p 2-10 26 World Health Organization (2017), Media centre Family planning/Contraception, p 1-5 PHỤ LỤC Phiêu điều tra KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI HIỆN ĐẠI THEO HƯỚNG XÃ HỢI HĨA VÀ CÁC YÊU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRONG ĐỢ T̉I SINH ĐE TẠI XÃ TḤN HỊA, HỤN LONG MY, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017 (Dành cho phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng) CHỈ DẪN CHO ĐIỀU TRA VIÊN Đối với câu hỏi chỉ chọn một câu trả lời thích hợp, trừ những câu chỉ rõ có nhiều lựa chọn Điều tra viên đọc câu hỏi, để đối tượng nghiên cứu trả lời và khoanh vào câu trả lời đối tượng lựa chọn Những câu trả lời “Khác _” cần ghi rõ câu trả lời dòng kẻ Nêu khơng đủ chỗ, ghi vào ô ghi Mã số đối tượng: ……………… Họ tên người vấn: Địa chỉ: Cụm: , Ấp: , Xã:………… … Huyện:………… Tỉnh:……… Điện thoại liên lạc: Ngày vấn: ngày tháng năm 2017 LỜI GIỚI THIỆU VÀ SỰ ĐỜNG Ý Xin chào chị tên tơi là , hiện công tác tại ……………………… Xin phép chị cho trao đổi một số thông tin về vấn đề thực hiện kê hoạch hóa gia đình chị khoảng từ 15 – 20 phút Rất mong đồng ý chị Đối tượng đồng ý vấn àHỏi tiếp theo câu hỏi Đối tượng không đồng ý vấn àKết thúc vấn TT A Câu hỏi Trả lời Mã Thông tin chung (phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng) A1 Họ tên người PV ……………………………… A2 Tuổi?(ghi năm sinh) ……………………………… Kinh Hoa Khmer Khác (ghi rõ) ……… A3 Chị thuộc dân tộc nào? Ghi A4 Nghề nghiệp anh/chị làm gì? A5 Kinh tê gia đình Cấp học cao A6 A7 anh/chị đạt là cấp nào (lớp mấy)? Chị lập gia đình (Lấy chồng) lúc tuổi? CBCC HS-SV Buôn bán Nông dân Công nhân Nội trợ Khác (ghi rõ) ……… Nghèo Cận nghèo Không nghèo Mù chữ Cấp Cấp Cấp Trên cấp Từ 15-19 Từ 20-24 Từ 25-29 Từ 30-34 ≥ 35 3 5 Hiện tại chị có ………………………… A8 Trong đó: trai… rồi? B B1 B2 B3 gái… Nhu cầu thực hiện các BPTT hiện đại theo hướng xã hội hóa (phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng) Hiện tại, chị có Có Không sử dụng BPTT nào Không trả lời/không biêt không? Đặt vòng Nêu có, là biện pháp Triệt sản ́ng th́c tránh (ngừa) thai gì? Dùng bao cao su (Biện pháp thường Tiêm hoặc cấy tránh thai xuyên sử dụng nhất) Khác (ghi rõ):…………………… Nêu khơng, vì sao? Con nhỏ → B3 → B3 →B7 B4 Muốn sinh thêm Lí sức khỏe Ḿn thực hiện khơng biêt Lý khác (ghi rõ)……………… Sau kêt hôn Có Có Có trở lên Tự chi trả Được hỗ trợ phần Miễn phí Khác Trạm y tê Bệnh viện Phòng khám tư 4 (Nhiều lựa chọn) Chị có muốn thực Khác (ghi rõ)…………………… hiện các BPTT theo Có Khơng Đặt vòng Triệt sản ́ng th́c tránh/ngừa thai Dùng bao cao su Tiêm hoặc cấy tránh thai Khác Chất lượng tốt Thực hiện nhanh chóng, dễ dàng, Chị bắt đầu sử dụng BPTT vào lúc nào? Chi phí thực hiện B5 các BPTT hiện tại chị là từ đâu? Chị thường đên đâu B6 B7 để thực hiện các BPTT? hướng xã hội hóa không (tự bỏ tiền để →B10 thực hiện)? Chị mong muốn B8 sử dụng BPTT hiện dại nào? B9 Vì có? →B11 tiện lợi Được phục vụ tốt (Nhiều lựa chọn) Khác……………………… Không đủ điều kiện kinh tê Đã hỗ trợ Vì không? Không có nhu cầu B10 (Nhiều lựa chọn) Không biêt Khác……………………… Nơi cung cấp các Trạm y tê Bệnh viện/TTYT BPTT theo hướng xã Phòng khám tư B11 hợi hóa mà chị ḿn đên thực hiện? (Nhiều lựa chọn) B12 Lý đên đó? (Nhiều lựa chọn) 4 Khác………………………… Gần nhà Quen biêt Phục vụ tốt Lý khác………………… Cám ơn hợp tác chị! Điều tra viên Kêt thúc vấn ... Bảng 3.16Lý sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xa hội hoa đối tượng 33 Bảng 3.17 Lý không sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xa hội hoa đối tượng ... cấp các BPTT hiện đại theo hướng xa hội hoa mà đối tượng muốn đên thực hiện .34 Bảng 3.19 Lý đối tượng chọn nơi thực hiện các BPTT hiện đại theo hướng xa hội hoa ... Bảng 3.16Lý sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xa hội hoa đối tượng 33 Bảng 3.17 Lý không sử dụng các BPTT hiện đại theo hướng xa hội hoa đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI HIỆN ĐẠI THEO HƯỚNG XÃ HỘI HOÁ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI XÃ THUẬN HOÀ HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017, KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI HIỆN ĐẠI THEO HƯỚNG XÃ HỘI HOÁ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI XÃ THUẬN HOÀ HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 2Tình hình thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình, 3Tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai trên Thế giới và Việt Nam, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Phương pháp nghiên cứu, DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 3.27 Mối liên quan giữa chi phí thực hiện KHHGĐ trước đây và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hoá của đối tượng, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay