Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện ứng hòa, hà tây

98 82 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 12:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - VŨ THỊ DIỄM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO VAY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NHNo & PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN ỨNG HÒA, TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ H NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - VŨ THỊ DIỄM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO VAY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NHNo & PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN ỨNG HOÀ, TÂY Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ MINH CHÍNH NỘI – 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Ứng Hồ, Tây” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Nội, ngày… tháng… năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Diễm ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập luận văn tốt nghiệp, để hoàn thành luận văn tốt nghiệp ngồi cố gắng thân tơi nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình nhiều mặt tổ chức cá nhân ngồi trƣờng Trƣớc tiên, tơi xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu trƣờng Đại học Lâm nghiệp, Khoa đào tạo sau đại học, Bộ môn Kinh tế thầy, cô giáo trang bị cho kiến thức tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Lê Minh Chính, ngƣời trực tiếp tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo NHNo huyện Ứng Hòa, bác, chú, anh, chị UBND huyện, hộ gia đình huyện Ứng Hòa tạo điều kiện, giúp đỡ, cung cấp số liệu báo cáo, tƣ liệu khách quan nói lên suy nghĩ để giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ủng hộ giúp đỡ tơi nhiệt tình q trình học tập nghiên cứu Tơi xin trân trọng cảm ơn! Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên Vũ Thị Diễm iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 3.Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO VAY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận tín dụng cho vay hiệu hoạt động tín dụng cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp NH thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm: tín dụng ngân hàng, tín dụng cho vay sản xuất nơng nghiệp5 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp NH thƣơng mại 10 1.1.3 Vai trò tín dụng cho vay NH thƣơng mại phát triển sản xuất nông nghiệp Nƣớc ta 11 1.1.4 Những vấn đề lý luận hiệu tín dụng hiệu tín dụng cho vay sản xuất nơng nghiệp NHNo 13 1.2 Cơ sở thực tiễn hoat động tín dụng cho vay hiệu hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp 22 1.2.1 Các sách, quy định hành hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp ngân hàng thƣơng mại 22 1.2.2 Cho vay phát triển nông nghiệp số nƣớc Hiện trạng hiệu cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam 25 iv Chƣơng ĐẶC ĐIỂM CỞ BẢN CỦA HUYỆN ỨNG HOÀ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đặc điểm huyện Ứng Hòa TP Nội 29 2.2 Đặc điểm Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn chi nhánh huyện Ứng Hòa 31 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Ứng Hòa 31 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Chi nhánh huyện Ứng Hòa 32 2.2.3 Mơ hình tổ chức quản lý 34 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Chi nhánh Huyện Ứng Hòa 34 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 2.3.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu khảo sát mầu điều tra 36 2.3.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin số liệu 38 2.3.3 Phƣơng pháo sử lý phân tích số liệu 39 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay hiệu hoạt động tín dụng cho sản xuất nơng nghiệp NHNo & PTNT huyện Ứng Hoà 41 3.1.1 Thực trạng hoạt động huy động vốn, cho vay, cung vấp dịch vụ NHNo & PTNT huyện Ứng Hoà 41 3.1.2.Thực trạng hiệu tín dụng cho sản xuất nơng nghiệp NHNo & PTNT huyện Ứng Hoà.: 49 3.1.3 Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cho vay nơng nghiệp ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thơn Chi nhánh huyện Ứng Hòa 56 v 3.1.4 Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cho vay nông nghiệp ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Chi nhánh huyện Ứng Hòa ngƣời vay vốn 63 3.2 Một số hạn chế nhân tố ảnh hƣởng đến tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp NHNo & PTNT chi nhánh huyện Ứng Hoà 66 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Ứng Hòa 69 3.3.1 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định 69 3.3.2 Hạn chế rủi ro cho vay 70 3.3.3 Tăng cƣờng công tác Marketing, kênh tiếp cận với khách hàng vay vốn 71 3.3.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 711 3.3.5 Một số giải pháp khác ngân hàng cần thực 74 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu vốn vay ngƣời vay vốn 77 3.4.1 Nông nghiệp 77 3.4.2.Công nghiệp, xây dựng, thƣơng mại dịch vụ 78 3.4.3 Công tác xã hội 78 3.5 Một số kiến nghị đề xuất 79 3.5.1 Kiến nghị với ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam 79 3.5.2 Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tây chi nhánh ngân hàng nơng nghiệp huyện Ứng Hòa 80 3.5.3 Kiến nghị với ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa 80 3.5.4 Đề xuất hộ gia đình 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Comment [MCL1]: Em cần ý: -Về đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cho vay NNNT ngân hàng gồm hai mảng: hiệu xét từ phía lợi ích ngân hàng (bên cung cấp dịch vụ) hiệu hoạt động bên thụ hƣởng dịch vụ (các thể nhân tác nhân vay vốn) cần phân tách rõ - Mục 3.1.2 luận văn hình nhƣ em đánh giá thực trạng hiệu hoạt động tín dụng cho vay NNNT (xét hiệu từ phía ngƣời cho vay-NH) ngân hàng Ứng hòa? Vậy Mục 3.1.3 nên hiệu hoạt động bên vay rõ - Nhìn chung phần đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cho vay em phân tích lơn xộn,sơ sài Cần bố cục lại phân tích đánh giá sau sắc hơn, Ghi chú: mục 3.1.2 cũ em phân tich kết đạt đƣợc tiêu đánh giá ngân hàng mục 3.1.3 khang định cho thấy hiệu mặt xã hội mặt cho vay ngân hàng phần em làm em khoomg biết phải viết thêm nhƣ nào, mong thầy gợi ý vi CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CBTD Cán tín dụng CNH- HĐH Cơng nghiệp hoá - Hiện đại hoá HTX Hợp tác xã NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHNo Ngân hàng nông nghiệp NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại SXKD Sản xuất kinh doanh SXCN Sản xuất chăn ni TCTD Tổ chức tín dụng KTH Kinh tế hộ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu huyện Ứng Hòa 30 Bảng 2.2 Cơ cấu giá trị ngành kinh tế (2014 – 2016) 31 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh từ 2014-2016 NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Ứng Hòa 35 Bảng 2.4 Hiện trạng mục đích sử dụng vốn vay hộ gia đình 36 Bảng 2.5 Cơ cấu chi phí sản xuất hộ gia đình 37 Bảng 3.1 Cơ cấu nguồn vốn phân theo thời hạn huy động 42 Bảng 3.2 Cơ cấu nguồn vốn phân theo đối tƣợng khách hàng 43 Bảng 3.3 Cơ cấu dƣ nợ cho vay 45 Bảng 3.4 Tình hình nợ hạn NHNo&PTNT huyện Ứng Hòa 47 Bảng 3.5 Cơ cấu dƣ nợ kinh tế nông nghiệp nông thôn phân theo kỳ hạn 50 Bảng 3.6 Cơ cấu dƣ nợ kinh tế hộ phân theo ngành nghề 52 Bảng 3.7 Kết cho kinh tế nông nghiệp vay vốn địa bàn Ứng Hòa 54 Bảng 3.8 Dƣ nợ cho vay nông nghiệp nông thôn ngân hàng địa bàn Ứng Hòa 56 Bảng 3.9 Tình hình hạn kinh tế NoN NHNo&PTNT Ứng Hòa 59 Bảng 3.10 Vòng quay vốn tín dụng phục vụ cho vay phát triển NNNT 60 Bảng 3.11 Lợi nhuận đầu tƣ tín dụng cho vay nơng nghiệp nơng thơn 61 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức 34 Biểu đồ 2.1 Diễn biến dƣ nợ, nợ hạn qua năm 2014-2016 48 Biểu đồ 3.1 Diễn biến dƣ nợ cho vay nông nghiệp nông thôn năm 20142016 54 Biểu đồ 3.2 Diễn biến tổng dƣ nợ, nợ hạn dƣ nợ, nợ hạn cho vay nông nghiệp nông thôn qua năm 2014-2016 59 74 thi tay nghề (nghiệp vụ), tài trợ du học cho cán có lực Việc tổ chức đào tạo chuyên môn gồm số giai đoạn sau: + Thực đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Ngân hàng mức độ đáp ứng nhu cầu tại, dự tính đến nhu cầu nhân lực trình độ cần phải có tƣơng lai theo chiến lƣợc phát triển chung Ngân hàng Nhiệm vụ giai đoạn phát hụt hẫng kiến thức cán thực chức trách cụ thể tác động thiếu sót đến kết công việc + Tổng hợp nhu cầu cụ thể đào tạo cán bộ, ƣu tiên lựa chọn ứng cử viên đào tạo cán có triển vọng + Lập kế hoạch ngân sách đào tạo đến phận + Giám sát trình đào tạo cán kết đào tạo + Tổng kết công tác đào tạo sau năm, xây dựng phƣơng pháp động viên cán công nhân viên với việc sử dụng số khuyến khích tinh thần vật chất Ngồi ra, q trình đào tạo chun mơn cho cán Ngân hàng nói chung CBTD nói riêng cần vào bề sâu Nhân viên tín dụng khơng phải biết rõ nghiệp vụ tín dụng mà phải am hiểu vấn đề xã hội nhƣ vấn đề ngành kinh tế then chốt, giá cả, thị trƣờng Có nhƣ đảm bảo giảm tối thiểu đƣợc rủi ro tiến hành cho vay khách hàng mở rộng đƣợc thị phần 3.3.5 Một số giải pháp khác ngân hàng cần thực - Đơn giản thủ tục cho vay Thủ tục cho vay Ngân hàng mà ngƣời vay vốn cảm thấv khó khăn phiến tài sản chấp lập dự án vay vốn Để tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn tiếp cận đƣợc với nguồn vốn tín dụng ngân hàng cần có sách cho vay linh hoạt hơn, 75 phối kết hợp với cở sở khoa học, câu lạc bộ, hiệp hội doanh nghiệp lớn hƣớng dẫn truyền dạy nghề tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng vay vốn có qui mơ nhỏ lẻ tự phát Có thể cho vay tín chấp dùng tài sản chấp hình thành từ khoản vay Thực tế cho thấy số khách hàng vay vốn đặc biệt hộ kinh doanh sau vay đƣợc vốn mạnh dạn mở rộng kinh doanh, dám nghĩ, dám làm, đƣa lại hiệu kinh tế cho ngƣời vay vốn cho xã hội cho cộng đồng - Giải pháp thời hạn cho vay: Một thực tế quan hệ vay vốn ngƣời vay mong muốn đƣợc vay với lãi suất thấp nhƣng thời hạn lại phải dài Đây mong ƣớc đáng ngƣời vay Song khả đáp ứng Ngân hàng lại có hạn phụ thuộc vào nguồn vốn huy động Ngân hàng doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo hiệu kinh doanh Cần phải đa dạng hóa loại hình cấp tín dụng cho DN vay vôn sản xuất nông lâm ngƣ nghiệp Một doanh nghiệp cho vay ngắn hạn, dài hạn, cho thuê tài hay bảo lãnh tín dụng, thủ tục vay vốn phải đơn giản không rƣờm rà nhƣng phải đầy đủ yếu tố pháp lý Để đảm bảo khả an toàn hoạt động đồng thời đáp ứng nhu cầu ngƣòi vay vốn Ngân hàng cần phải tính tốn độ lệch tài chính, tức độ lệch tài sản nợ tài sản có nhằm đảm bảo cho thu nhập ròng Ngân hàng tối ƣu Muốn Ngân hàng cần vào tình hình tài sản nợ để thỏa thuận thời hạn hồn trả vay ngƣời vay vốn nhƣng vay phải đủ lớn để định kỳ hạn nợ cho phù hợp - Giải pháp lãi suất cho vay Hoạt động tín dụng thực chất vay vay, Ngân hàng ln tìm cách để vay đƣợc, đồng thời phải cho vay đƣợc Muốn 76 điều kiện lãi suất vay cho vay phải phù hợp, ngƣời gửi ngƣời vay chấp nhận Chênh lệch lãi suất đầu đầu vào đủ bù đắp chi phí ngân hàng, trích lập rủi ro mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng Trong kinh tế thị trƣờng lãi suất thị trƣờng mà cụ thể trƣớc hết ngƣời vay định Lãi suất hiểu đơn giản giá tín dụng ngân hàng, bao gồm giá mua giá bán Hiện Ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận theo chế tự hóa lãi suất Do số ngƣời lo ngại có tƣợng: + Vốn Ngân hàng tập trung khách hàng thuận lợi, khách hàng vay vốn làm ăn có lãi khách hàng gặp khó khăn doanh nghiệp đời bị Ngân hàng từ chối cho vay + Các Ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh, chạy theo lãi suất cao dẫn đến buông lỏng điều kiện khách hàng chấp nhận lãi suất cao Hoặc Ngân hàng đua nâng lãi suất huy động cho vay Vốn đầu tƣ dẫn khu vực có lợi nhuận giả tạo, khu vực sản xuất kinh doanh lành mạnh khơng hấp thụ đƣợc vốn vì: lãi suất cho vay cao lợi nhuận thu đƣợc Vấn đề khó xảy ngành Ngân hàng có học thực tế năm 1989 - 1990; 1997 – 1998; 2009 - 2010 kinh tế bong bóng, kinh doanh lừa đảo chấp nhận lãi suất cao dẫn đến phá sản không trả đƣợc nợ vay ngân hàng làm đổ vỡ tổ chức chí hệ thống tín dụng Lãi suất vấn đề mà ngân hàng quan tâm mà khách hàng quan tâm Lãi suất thỏa thuận lãi suất cao tùy theo ý muốn Ngân hàng Đó lãi suất phù hợp với nhu cầu ngƣời vay, ngƣời vay định, đảm bảo có vốn cho sản xuất kinh doanh thu đƣợc lợi nhuận Do lãi suất phụ thuộc vào hiệu dự án đầu tƣ Nếu với lãi suất 77 Ngân hàng đƣa khách hàng chấp nhận đƣợc Ngoài biện pháp tạo nguồn vốn huy động thấp, Ngân hàng cần xây dựng chế tài hợp lý, tiết kiệm chi phí, đảm bảo mức chênh lệch thu - chi hợp lý tạo lãi suất cho vay phù hợp với phát triển khách hàng vay vốn sản xuất nông nghiệp địa bàn Xây dựng tiêu chí chuẩn mực để xếp loại khách hàng vay vốn, sở có sách cho vay phù hợp với khách hàng 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu vốn vay ngƣời vay vốn 3.4.1 Nông nghiệp Về trồng trọt: Tìm giải pháp phát triển bền vững cho sản phẩm nơng nghiệp tránh tình trạng trang trại sản xuất ạt theo phong trào không nghĩ đến việc bảo quản, tiêu thụ sản phẩm cuối trình sản xuất, đầu tƣ cho sản xuất lâu năm, xây dựng kế hoạch ngắn hạn cho vụ đông năm 2017 – 2018 Tập trung đầu tƣ xây dựng vùng sản xuất lúa chất lƣợng cao năm 2017; tiếp tục hƣớng dẫn xã thực hỗ trợ theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 UBND huyện quy định chế hỗ trợ khuyến khích phát triển nơng nghiệp địa bàn huyện Ứng Hòa, giai đoạn 2016 - 2020; Về chăn ni: Chỉ đạo cơng tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; vệ sinh tiêu độc, khử trùng, công tác kiểm dịch, quản lý giết mổ; tiếp tục triển khai dự án lai tạo bò 3B bò lai sinh thành đàn bò lai F1 hƣớng thịt Cơng tác quản lý HTX: Tiếp tục đạo HTX NN tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012 HTX NN chƣa tổ chức lại; đạo HTX đại hội thƣờng niên, tổng kết công tác hoạt động sau chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 78 Về thủy lợi - đê điều - phòng, chống thiên tai: Tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ đê điều, xử lý kịp thời vi phạm đê điều, cơng trình thủy lợi theo quy định Tăng cƣờng kiểm tra hệ thống cơng trình thủy lợi, thực tốt công tác PCTT - TKCN, chống hạn, đảm bảo nguồn nƣớc công tác tƣới, tiêu phục vụ sản xuất Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đạo xã đạt chuẩn NTM trì, nâng cao chất lƣợng tiêu chí đạt đƣợc; đạo xã lại tập trung triển khai thực dự án thành phần để sớm đạt tiêu chí xây dựng nơng thơn mới; phấn đấu năm 2017 có thêm 03 xã đƣợc cơng nhận đạt chuẩn NTM Tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao lực cán làm công tác xây dựng NTM 3.4.2 Công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ Về Công nghiệp - xây dựng: Tiếp tục triển khai đầu tƣ xây dựng hạ tầng mở rộng 02 cụm công nghiệp Cầu Bầu, Xà Cầu sau UBND thành phố Nội chấp thuận; trì tốc độ phát triển công nghiệp, phát triển làng nghề địa bàn; phối hợp với đơn vị chức tổ chức hội nghị tập huấn văn chủ trƣơng, sách, chƣơng trình khuyến cơng nhiễm mơi trƣờng làng nghề Thƣơng mại - Dịch vụ: Xây dựng triển khai kế hoạch phục vụ, đạo tổ chức bán hàng bình ổn giá; tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh địa bàn lĩnh vực công thƣơng; Tăng cƣờng công tác quản lý thị trƣờng, chống hàng giả, hàng lậu, gian lận thƣơng mại đảm bảo quyền lợi ngƣời tiêu dùng 3.4.3 Công tác xã hội Công tác giảm nghèo: Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc tổ chức thực chế độ, sách hộ nghèo, cận nghèo 79 đƣợc công khai, đầy đủ, kịp thời; phấn đấu năm 2017 giảm 600 hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020 Giải việc làm: Chú trọng đào tạo nghề, giải việc làm, việc làm cho lao động nông thôn Phấn đấu năm 2017, đào tạo nghề theo định 1956/QĐ-TTg 1.500 ngƣời, giải việc làm cho 3.500 lao động 3.5 Mộ số kiến nghị, đề xuất 3.5.1 Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Với tƣ cách cấp quản lý cao hệ thống, NHNo&PTNT Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ Ngân hàng cần cập nhật nhanh nguồn tin có liên quan đến hoạt động ngân hàng để từ chắt lọc có đạo kịp thời với chi nhánh Tùy vào tình hình hoạt động chi nhánhngân hàng giao tiêu hoạt động Tuy hoạt động chế thị trƣờng nhƣng đặc điểm hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp phục vụ cho nơng nghiệp, góp phần xố đói giảm nghèo cho hộ nơng dân nên cần có đạo sát cấp để chi nhánh hoạt động kinh doanh theo đƣờng lối, sách Đảng Nhà nƣớc Tạo điều kiện sở vật chất theo nhu cầu nguyện vọng chi nhánh Ứng Hòa: đẩy nhanh tiến độ xây trụ sở Phòng giao dịch Cầu lão, Phòng giao dịch Đại Cƣờng, … thay tài sản hết khấu hao, không phù hợp để phục vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng đại Từ đó, nâng cao vị thế, thƣơng hiệu NHNo&PTNT Ứng Hòa địa bàn hoạt động Đề nghị Trung tâm Đào tạo NHNo&PTNT Việt Nam mở rộng lớp tập huấn nghiệp vụ để CBTD chi nhánh loại đƣợc trực tiếp tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ kiến thức Thủ tục cho vay cần đơn giản chặt chẽ không nên sử dụng nhiều giấy tờ gây phiền cho khách hàng; Có biện pháp, chế quản lý 80 tra, kiểm tra quy định cụ thể đảm bảo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh hoạt động tín dụng, khơng phân chia địa bàn cho vay Ban hành quy định, sách kịp thời để điều chỉnh biến động làm ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng 3.5.2 Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Tây, Chi nhánh ngân hàng Nơng nghiệp huyện Ứng Hòa Trang bị hệ thống vi tính cách đồng với kỹ thuật tiên tiến theo hƣớng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Nâng cấp sở hạ tầng công nghệ thông tin nhƣ đƣờng truyền Triển khai đồng hệ thống giao dịch cửa để giải phóng khách hàng tăng suất lao động cho giao dịch viên 3.5.3 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa Thứ nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ sản xuất kinh doanh đƣợc cấp giấy phép kinh doanh thuận tiện, nhanh chóng Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ dự án khu dân cƣ, khu đa canh, thực triệt để việc dồn miền đổi Tạo cho hộ, cá nhân có mặt nƣớc, mặt sản xuất kinh doanh, có điều kiện mở rộng quy mô tăng hiệu suất dự án hình thành cánh đồng mẫu lớn Thứ ba, tiếp tục phát huy thành công công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt đa cho thành phần kinh tế nói chung, kinh tế hộ nói riêng đƣợc tiếp cận hội kinh doanh cách bình đẳng, yên tâm đầu tƣ mở rộng sản xuất kinh doanh Thứ tư, đề nghị với UBND huyện phối kết hợp với ban ngành liên quan đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất theo dự án VLAP Để khách hàng, cá nhân, hộ có điều kiện chấp, bảo lãnh vay vốn Thứ năm, đạo ban ngành nghiên cứu rút ngắn thời gian, thủ tục công chứng, đăng ký chấp lệ phí Thứ sáu, có chủ trƣơng sách khuyến khích kinh tế hộ tham gia vào lĩnh vực kinh tế có lợi địa phƣơng nhƣ: Chế biến nông sản, kinh 81 tế dịch vụ du lịch làng nghề truyền thống 3.5.4 Đề xuất hộ gia đình Thứ nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho CBTD q trình thẩm định tín dụng Để cho q trình thẩm định diễn cách nhanh chóng, xác, hộ sản xuất cần cung cấp cách đầy đủ kịp thời thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cơng tác tài chính, ngân quĩ thông tin khác đƣợc yêu cầu Đây việc làm cần thiết để CBTD xem xét xem dự án đầu tƣ có hiệu hay khơng tránh thất tài sản, vốn khách hàng Ngân hàng tiến hành đầu tƣ vào dự án khơng có tính khả thi Thứ ha, nghiêm chỉnh chấp hành thoả thuận, cam kết hợp đồng tín dụng nhƣ sử dụng vốn mục đích, khơng sử dụng vốn vay Ngân hàng để sản xuất kinh doanh mặt hàng bị pháp luật cấm Nếu xảy biến cố không mong muốn lƣờng trƣớc đƣợc phải hợp tác cách toàn diện với Ngân hàng việc khắc phục hậu quả, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ tài cho Ngân hàng mức tối đa Thứ ba, q trình tổ chức thực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn tốt Thực hành tiết kiệm nguồn lực, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, sản xuất sản phẩm theo qui trình đảm bảo chất lƣợng vệ sinh an tồn thực phẩm Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nƣớc nhƣ đóng thuế đầy đủ Đối với hộ sản xuất kinh doanh lớn có sử dụng lao động phải thực nghiêm chỉnh qui định sử dụng lao động, qui định bảo hộ lao động nghĩa vụ khác ngƣời lao động 82 KẾT LUẬN Hiện vai trò tầm quan trọng hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp nông thôn ngày trở thành động lực cho phát triển kinh tế Đảng ta khẳng định, CNH – HĐH phát triển nông nghiệp xây dụng nông thôn đƣa nhà nƣớc kinh tế nông nghiệp nông thôn lên sản xuât lớn nhiệm vụ quan trọng trƣớc mắt lâu dài Trên nhiều phƣơng diện ngành khách cho vay nơng nghiệp góp phần đáp ứng quan trọng vào chủ chƣơng thể rõ mạnh mặt hiệu kinh tế xã hội Hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng nhƣng thân chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn Chất lƣợng hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại thấp dẫn tới tình trạng ngân hàng bị vốn, khả toán, chí bị phá sản Ngƣợc lại, qui mơ tín dụng nhỏ bé yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh Chính vậy, việc tăng cƣờng quản lý qui mơ, chất lƣợng hoạt động tín dụng, hạn chế rủi ro vừa yêu cầu cấp bách, vừa điều kiện sống ngân hàng thƣơng mại Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nơng nghiệp Ngân hàng No&PTNT huyện Ứng Hồ đạt đƣợc kết đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng vay vốn kinh tế xã hội Dƣ nợ tín dụng nhóm khách hàng vay vốn sản xuất nông nghiệp NHNo&PTNT huyện Ứng Hoà chiếm tỷ trọng cao tổng dƣ nợ tín dụng Ngân hàng Hơn nữa, hoạt động tín dụng kênh sử dụng vốn quan trọng NHNo&PTNT huyện Ứng Hồ mà góp phần tích cực vào việc tăng hiệu sử dụng vốn, tăng thu nhập cho Ngân hàng Trong năm qua, nhờ đa dạng hóa loại hình tín dụng, sử dụng công cụ lãi suất cách linh hoạt, hợp lý, chủ động tiếp 83 cận tìm kiếm khách hàng nên hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nơng nghiệp NHNo&PTNT huyện Ứng Hồ có nhiều kết đáng khích lệ Tuy nhiên, hoạt động có số điều bất cập, có nguy tiềm ẩn xảy rủi ro Chính vậy, sở vận dụng phƣơng phấp nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn hệ thống hóa lý luận hoạt động tín dụng, nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nơng nghiệp Qua phân tích, đánh giá đƣợc thực trạng hiệu hoạt động tín dung cho vay sản xuất nơng nghiệp NHNo&PTNT huyện Ứng Hồ thời gian qua sâu vào việc tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nơng nghiệp NHNo&PTNT huyện Ứng Hoà thời gian tới Cũng từ lý luận thực tiễn nghiên cứu, luận văn nêu lên đƣợc số kiến nghị với quan hữu quan, với quan chủ quản Nhà nƣớc việc nâng cao hiệu tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp Mặc dù tác giả cố gắng nhƣng q trình nghiên cứu khó tránh khỏi sai sót Rất mong bạn đồng nghiệp, nhà khoa học ngƣời quan tâm đến đề tài có nhận xét, góp ý để luận văn đạt kết cao hoạt động thực tiễn Cuối xin chân thành cảm ơn ban Giám đốc Đại học Lâm Nghiệp, thầy giáo, cô giáo giảng dạy, thầy cô khoa Sau đại học trƣờng Đại học Lâm Nghiệp, thầy hƣớng dẫn Tiến sĩ Lê Minh Chính tận tình giảng dậy giúp đỡ Em trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn T I LIỆU THAM KHẢO Agribank – Thông tin số 300 trang 1-2; thông tin số 305 tr 33-35, thông tin số 308tr 19-23, thông tin số 310 tr 11 Hồ Diệu(2002), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thu (2007), Giáo trình Ngân hàng thương mại quản trị nghiệp vụ, Nhà xuất Thống kê, Nội Đỗ Tất Ngọc (4/2005), “Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”, Tạp chí tài tiền tệ, Chính phủ, Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010; 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn NHNo&PTNT chi nhánh huyện Ứng Hòa (2014, 2015, 2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh huyện Ứng Hòa-TP nội NHNo&PTNT Ứng Hòa (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết chun đề tín dụng phát triển nơng nghiệp nơng thơn NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Ứng Hòa-TP Nội 8.NHNo&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 881/QĐ-HĐQTTDHo ngày 16/07/2010 Về việc ban hành Quy định thực Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn, Nội 9.Quốc hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Nội 10.Tạp chí Ngân Hàng hợp tác “ Bàn cách tăng cho vay nông nghiệp nông thôn” 11.UBND Thành phố Nội (2011), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Nội 12.UBND huyện Ứng Hòa (2016), Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tếxã hội năm 2016 phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2017 Trang web điện tử 13 http:// info agribank.com.vn 14 https://vi Wikipedia Org/ wiki/ Ứng _ Hoà 15 https://unghoa.hanoi.gov.vn/kinh-te/-/news/ /1/404018.html; PHỤ LỤC NGÂN H NG NÔNG NGHIỆP V PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN ỨNG HÒA PHIẾU KHẢO SÁT (Ý kiến khách hàng nhu cầu tín dụng dành cho đối tượng khách hàng hộ sản xuất cá nhân phục vụ phát triển nơng nghiệp nơng thơn) Kính gửi: Quý khách hàng Agribank Ứng Hòa chân thành cám ơn tin tƣởng gắn bó Quý khách hàng suốt thời gian qua Để cải tiến đáp ứng nhu cầu tín dụng dành cho đối tƣợng khách hàng vay phát triển nông nghiệp nông thôn cá nhân Agribank, mong Quý khách dành chút thời gian để trả lời câu hỏi khảo sát dƣới đây: Các thông tin Quý khách cung cấp đƣợc giữ bí mật tuyệt đối I THÔNG TIN CHUNG Tên chủ hộ: ………………………………… Ngày vấn: ………… Địa chỉ:………….………………….… Nghề nghiệp:……………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Q1 Anh (chị) vui lòng cho biết tuổi chủ hộ? Q2 Anh (chị) vui lòng cho biết tính chất hộ gia đình anh (chị) là? 1. Sản xuất nông nghiệp 2. Kinh doanh thƣơng mại  Khác Q3 Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) có thành viên? Q4 Anh (chị) vui lòng cho biết số lao động gia đình anh (chị) bao nhiêu? Q5 Anh (chị) vui lòng cho biết, thu nhập trung bình tháng gia đình anh (chị) bao nhiêu? Anh (chị) vui lòng cho biết, chi tiêu trung bình tháng gia dình anh (chị) bao nhiêu? Q7 Anh (chị) vui lòng cho biết, tháng gia đình anh (chị) tiết kiêm đƣợc bao nhiêu? II PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Phần Về thực trạng vay vốn (lần vay gần nhất) Q8 Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) có tham gia hoạt động vay vốn tín dụng ngân hàng khơng?  Có Q9  Khơng Q13 Q9 Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) tham gia vay vốn ngân hàng nào?  Tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Ứng Hòa  Khác NHNo&PTNT chi nhánh huyện Ứng Hòa Q10 Anh (chị) vui lòng cho biết mục đích vay vốn gia đình anh chị là? 1. Tiêu dùng (vay sinh hoạt, mua nhà, đất để ở, ) 2. SXCN, SXKinh doanh 3. Đầu tƣ XD phát triển nông thôn 4. Khác (du học, khám chữa bệnh,…) Q11 Anh (chị) vui lòng cho biết số tiền mà gia đình anh (chị) vay? Q12 Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) vay bao lâu? 1. < =12 tháng 2. > 12 – 60 tháng 3. > 60 tháng Phần Về nhu cầu vay vốn tới Q13 Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) có nhu cầu vay vốn tín dụng ngân hàng thời gian tới hay khơng?  Có  Khơng 14 Anh (chị) vui lòng cho biết GĐ anh (chị) muốn vay vốn NH nào?  Tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Ứng Hòa  Khác NHNo&PTNT chi nhánh huyện Ứng Hòa Q15 Anh (chị) vui lòng cho biết mục đích vay vốn tín dụng gia đình thời gian tới là? 1. Tiêu dùng (vay sinh hoạt, mua nhà, đất để ở, ) 2. SXCN, SX Kinh doanh 3. Đầu tƣ XD phát triển nông thôn 4. Khác (du học, du lịch,…) Q16 Anh (chị) vui lòng cho biết số tiền mà gia đình anh (chị) muốn vay? Q17 Anh (chị) vui lòng cho biết gia đình anh (chị) muốn vay thời gian bao lâu? 1. < =12 tháng 2. > 12 – 60 tháng 3. > 60 tháng Q18 Theo anh (chị) nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu nhu cầu vay vốn gia đình anh (chị) ngân hàng? ( xếp hạng theo mức độ) Rất không ảnh hƣởng 2.Không ảnh hƣởng Trung bình Ảnh hƣởng Rất ảnh hƣởng Nhân tố Lãi suất tiền vay Thủ tục vay vốn Phong cách phục vụ giao dịch viên Tài sản đảm bảo Mạng lƣới giao dịch Uy tín ngân hàng Qui mơ ngân hàng Các sản phẩm kinh doanh ngân hàng Chính sách tín dụng ngân hàng 10 Loại hình ngân hàng Một lần xin trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ Quý khách hàng NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN ỨNG HÒA ... TIỄN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO VAY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận tín dụng cho vay hiệu hoạt động tín dụng cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp. .. VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO VAY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận tín dụng cho vay hiệu hoạt động tín dụng cho vay phát triển sản xuất nông. .. cho vay sản xuất nông nghiệp NHNo & PTNT chi nhánh huyện Ứng Hoà 66 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng cho vay sản xuất nơng nghiệp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện ứng hòa, hà tây , Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện ứng hòa, hà tây , CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO VAY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, - Trên toàn huyện Ứng Hoà có 28 xã và 1 thị trấn vì vậy để mang tính đại diện cho vùng, sau khi khảo sát sơ bộ và tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý cấp huyện, ý kiến của người dân và một số chuyên gia luận văn đã chọn 1500 khách hàng ngẫu nhiên được..., kết quả nghiên cứu, 1 Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay và hiệu quả của hoạt động tín dụng cho sản xuất nông nghiệp của NHNo & PTNT huyện Ứng Hoà., * Cơ cấu dư nợ của hoạt động tín dụng cho vay kinh tế nông nghiệp, *Thực trạng hiệu quả mở rộng quy mô cho vay, Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu của tín dụng cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện, - Kết quả đạt được trong cho vay nông nghiệp, 2 Một số hạn chế và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Ứng Hoà., * Phân tích nguyên nhân những hạn chế, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Tạp chí Ngân Hàng hợp tác “ Bàn cách tăng cho vay nông nghiệp nông thôn”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay