MATLAB toàn tập full

219 99 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 10:43

1 Matlab toàn tập cài đặt MATLAB for WIN Yêu cầu hệ thống Hệ thống IBM t¬ng thÝch 100% víi bé vi xư lÝ 486 Intel cộng với đồng xử lí toán học 487 ( ngoại trừ 486 DX có xử lí bên ), Pentium hc Pentium Pro Processor Microsoft Window 95 hc Window NT a) ỉ CD ROM - Bé ®iỊu phèi đồ hoạ bit card hình ( 256 màu đồng thời ) - Khoảng trống đĩa đủ để cài đặt chạy tuỳ chọn Sự yêu cầu ®Üa cøng thay ®ỉi t theo kÝch cì c¸c partition tệp trợ giúp help đợc cài đặt trực tuỳ chọn Quá trình cài đặt thông báo cho bạn biết tỉ mỉ dung lợng đĩa yêu cầu Ví dụ: Partition với liên cung mặt cần 25 MB cho riêng MATLAB 50 MB cho MATLAB HELP Partition với liên cung 64 KB cần 115 MB cho riêng MATLAB 250 MB cho MATLAB HELP b ) Bộ nhớ Microsoft WIndow 95: MB tèi thiĨu vµ 16 MB khun nghị Microsoft WIN NT 3.51 4.0: 12 MB tối thiểu 16 MB khuyến nghị Các khuyến nghị Bé nhí phơ vµo (Bé nhí bỉ sung: additional Memory) Vỉ mạch tăng tốc đồ hoạ bổ trợ cho Microsoft Window Máy in trợ giúp cho Microsoft Window Vỉ mạch âm trợ giúp cho Microsoft Window Microsoft Word 7.0 ( bạn có ý định sử dụng MATLAB NoteBook ) Trình biên dịch Watcom C, Borland, Microsoft (xây dựng file MEX) Netscape Navigator 2.0 version cao Microsoft Internet Explorer 3.0 để chạy MATLAB Help Desk Quá trình cài đặt Đặt đĩa vào ổ CD Trên WIN 95 chơng trình SETUP bắt đầu chạy tự động nh MATLAB cha đợc cài từ trớc Còn không, nhấn đúp vào biểu tợng setup.exe để bắt đầu trình cài đặt Chấp nhận hay bỏ khuyến cáo cấp đăng kí phần mềm hình Nếu chấp nhận bạn bắt đầu trình cài đặt Trên Custumer Information, nhập vào tên bạn, địa bạn Tên không đợc 30 kí tự Nhấn nút NEXT Nhấn vào hộp trống thành phần dấu v nh bạn muốn tuỳ chọn nhấn tiếp bạn có ý định không muốn tuỳ chọn ( thêm vào sau muốn ) Trên hình hiển thị C:\MATLAB th mục đích mặc định trình cài đặt Nếu bạn muốn cài đặt vào th mục khác đổi tên th mục bạn lựa chọn Browse MATLAB cho Macintosh MATLAB cho máy Macintosh chạy đợc trên: Mọi máy Macintosh có cấu hình đủ mạnh ( power Macintosh ) Mọi Macintosh đợc trang bị vi xử lí 68040 ( đồng xử lí toán học bên ) Mọi máy Macintosh đợc trang bị vi xử lí 68020 68030 đồng xử lí toán học 68881 68882 Yêu cầu tối thiểu để chạy MATLAB Đĩa cứng trống tối thiểu 26 MB, cần thêm 60 MB cho hƯ thèng t chon HELP trùc tun • 16 MB cho phân vùng nhớ ổ CD ROM Color Quick Draw -oOo -Ch¬ng1 GIíI THIƯU chung Bâygiờ bạn cài đặt xong, xem MATLAB làm đ ợc Trong phần trình bày số ứng dụng nó; để trình bày tất ứng dụng MATLAB dài tốn thời gian Nếu bạn đọc hớng dẫn này, bạn thấy MATLAB ngôn ngữ mạnh để giải vấn đề quan trọng khó khăn bạn Nó hữu ích bạn đọc phần hớng dẫn cung cấp cho bạn kiến thức để bạn hiểu rõ MATLAB phát triển đợc khả sau Có lẽ cách dễ để hìng dung MATLAB có đầy đủ đặc điểm máy tính cá nhân: giống nh máy tính bản, làm tất phép tính toán học nh cộng, trừ, nhân, chia; giống nh máy tính kỹ thuật, bao gồm: số phức, thức, số mũ, logarithm, phép toán lợng giác nh sine, cosine, tang; nã còng gièng nh m¸y tÝnh cã khả lập trình, lu trữ, tìm kiếm lại liệu, tạo, bảo vệ ghi trình tự lệnh để tự động phép toán giải vấn đề, bạn so sánh logic, điều khiển thực hiên lệnh để đảm bảo tính đắn phép toán Giống nh máy tính đại nhất, cho phép bạn biểu diễn liệu dới nhiều dạng nh: biểu diễn thông thờng, ma trân đại số, hàm tổ hợp thao tác với liệu thờng nh đối víi ma trËn Trong thùc tÕ MATLAB cßn øng dơng rÊt réng r·i nhiỊu lÜnh vùc vµ nã còng sư dơng rÊt nhiỊu c¸c phÐp tÝnh to¸n häc Víi đặc điểm khả thân thiện với ngời sử dụng nên dễ dàng sử dụng ngôn ngữ khác nh Basic, Pascal, C Nó cung cÊp mét m«i trêng phong phó cho biĨu diƠn liệu, có khả mạnh mẽ đồ hoạ, bạn tạo giao diện riêng cho ngời sử dụng(GUIs) để gải vấn đề riêng cho Thêm vào MATLAB đa công cụ để giải vấn đề đặc biệt, gọi Toolbox (hộp công cụ) Ví dụ Student Edition MATLAB bao gồm Toolbox điều khiển hệ thống, Toolbox xử lí tín hiệu, Toolbox biểu tợng toán học Ngoài bạn tạo Toolbox cho riêng Với khả mạnh mẽ, rộng lớn MATLAB nên cần thiết cho bạn phần Sau nghiên cứu phần, sách giúp bạn hiểu đợc chúng Trớc tiên, cách đơn giản quan niệm nh máy tính bản, nh máy tính kỹ thuật nh máy tính lập trình đợc, cuối nh máy tính đại Bằng cách quan niệm bạn dễ dàng hiểu đựơc cách mà MATLAB giải vấn đề thông thờng xem MATLAB giải vấn đề số phức mềm dẻo nh Tuỳ thuộc vào kiến thức bạn, bạn tìm thấy phần sách hớng dẫn hứng thú hay buồn tẻ Khi bạn chạy chơng trình MATLAB, tạo nhiều cửa sổ hình bạn, cửa sổ lệnh (command) cửa sổ để bạn giao tiÕp víi MATLAB, cưa sỉ nµy xt hiƯn nh hình dới Các kí tự EDU>> dấu nhắc cđa MATLAB student MATLAB Trong c¸c version kh¸c cđa MATLAB, dấu nhắc đơn giản >> Khi cửa sổ lệnh xuất hiện, cửa sổ hoạt động, trỏ xuất bên phải dấu nhắc nh hình dới Con trỏ dấu nhắc MATLAB báo MATLAB đợi để thực lệnh Hình 1.1 Cưa sỉ lƯnh cđa Student MATLAB 1.1 C¸c phÐp to¸n đơn giản Giống nh máy tính đơn giản thông thờng, MATLAB thực phép toán đơn giản, nh ví dụ dới đây: Mary đến cửa hàng văn phòng phẩm mua cục tẩy, 25 xu mét côc, tËp vë, 52 xu mét tËp, hai cuộn băng đài, 99 xu cuộn Hãy tính xem Mary mua vật, tổng số tiền bao nhiêu? Nếu dùng máy tính thông thờng, ta vào c¸c sè: + + = 12 ( vËt) 4x25 + 6x52 + 2x99 = 610 (xu) H×nh 1.2 Cưa sỉ lƯnh cđa MATLAB version 5.2 Trong MATLAB giải vấn đề theo nhiều cách Trớc tiên giống nh máy tính trên, chóng ta cã thĨ tÝnh: >> + + ans= 12 >> 4*25 + 6*52 + 2*99 ans= 610 Chú ý MATLAB không ý đến khoảng trống, cho tất phần, phép nhân có mức độ u tiên cao phép cộng Và ý khác MATLAB gọi kết ans (viết tắt answer) cho hai phép tính Nh nói trên, vấn đề giải cách chứa thông tin vào biến cña MATLAB: >> erasers = erasers= >> pads = pads= >> tape = 2; >> iterms = erases + pads + tape iterms= 12 >> cost = erases*25 + pads*52 + tape*99 cost= 610 tạo biến MATLAB: erases, pads, tape để chứa số lợng loại vật Sau vào giá trị cho biến này, MATLAB hiển thị kết hình, trừ trờng hợp biến tape Dấu hai chấm đằng sau câu lệnh >> tape = 2; thông báo cho MATLAB nhận giá trị gán nhng không hiển thị hình Cuối khác với gọi kết ans, yêu cầu MATLAB gọi kết tổng số vật iterms, tổng số tiền cost Tại bớc MATLAB đa thông tin Vì có lu giữ biến nên yêu cầu MATLAB tính giá trị trung bình cho vật: >> everage_cost = cost/iterms everage_cost= 50.8333 Bởi everage cost có hai từ, mà MATLAB yêu cầu biến có từ, nên dùng dấu gạch dới để nối hai từ thành từ Ngoài phép tính trên, MATLAB có số phép tính khác nh bảng dới ®©y: PhÐp PhÐp PhÐp PhÐp PhÐp PhÐp tÝnh céng, a + b trõ, a - b nh©n, a.b chia, ab luỹ thừa, ab Biểu tợng + * / \ ^ VÝ dô 5+3 7-4 18*24 56/8 = 8\ 56 5^2 Trong phép toán có mức độ u tiên khác nhau, tính từ trái sang phải dòng gồm nhiều lệnh phép toán luỹ thừa có mức độ u tiên cao nhất, phép nhân phép chia có mức độ u tiên cuối phép cộng phép trừ có mức độ u tiên 1.2 Không gian làm việc MATLAB Cũng nh bạn làm việc với cửa sổ Lệnh, MATLAB nhớ lệnh bạn gõ vào nh giá trị bạn gán cho nó đợc tạo lên Những lệnh biến đợc gọi lu giữ không gian làm việc MATLAB, đợc gọi lại bạn muốn Ví dụ, để kiểm tra giá trị biến tape, tất bạn phải làm yêu cầu MATLAB cho biết cách đánh vào tên biến dấu nhắc: >> tape tape= Nếu bạn không nhớ tên biến, bạn yêu cầu MATLAB cho danh s¸ch c¸c biÕn b»ng c¸ch d¸nh lƯnh who tõ dÊu nh¾c lƯnh: >> who Your variables are: ans cost average_cost erasers iterms pads tape Chó ý r»ng MATLAB không đa giá trị tất biến, bạn muốn biết giá trị, bạn đánh vào tên biến dấu nhắc lệnh MATLAB Để gọi lại lệnh bạn dùng, MATLAB dùng phím mũi tên ( ) bàn phím bạn Ví dụ để gọi lại lệnh bạn gõ vào lúc gần nhất, bạn nhấn phím mũi tên , tiếp tục nhấn phím này, lại gọi tiếp lệnh trớc đó, Nếu bạn dùng phím mũi tên gọi lại lệnh từ lệnh lệnh gần Các phím mũi tên dùng để thay đổi vị trí trỏ dòng lệnh dấu nhắc MATLAB, nh sửa dòng lệnh, thêm n÷a, chóng ta cã thĨ dïng cht cïng víi bé nhớ đệm để cắt, copy, dán, sửa văn dấu nhắc dòng lệnh 1.3 Biến Giống nh ngôn ngữ lập trình khác, MATLAB có quy định riêng tên biến Trớc tiên tên biến phải từ, không chứa dấu cách, tên biến phải có quy tuân thủ quy tắc sau: Quy định tên biến Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thờng Ví dụ: Iterms, iterms, itErms, ITERMS biến khác Tên biến chứa nhiều 31 kí tự, kí tự sau kí tự thứ 31 bị lờ Ví dụ: howaboutthisveriablename Tên biến bắt đầu phải chữ cái, chữ số, số gạch dới Ví dụ: how_about_this_veriable_name, X51483 a_b_c_d_e Kí tự chấm câu không đợc phép dùng có ý nghĩa đặc biệt Cùng với quy định trên, MATLAB có biến đặc biệt bảng sau: Các biến đặc Giá trị biệt ans Tên biến mặc định dùng để trả vỊ kÕt qu¶ pi = 3.1415 Eps Sè nhá nhÊt, nh dùng cộng với để đợcsố nhỏ lớn flops Số phép toán số thực inf Để số vô nh kết 1/0 NaN nan Dùng để số không xác định nh kết 0/0 i (và) j i=j= nargin Số đối số đa vào hàm đợc sử dụng narout Số đối số hàm đa realmin Số nhỏ đợc số thực realmax Số lớn đợc số thực Nh bạn tạo biến MATLAB, bạn gán lại giá trị cho nhiỊu biÕn VÝ dơ: >> erases >> pads = >> tape = >> iterms iterms= 12 >> erases erases= >> iterms iterms= 12 = 4; 6; 2; = eases + pads + tape = sử dụng lại ví dụ trên, tìm đợc số vật mà Mary mua sau thay đổi số cục tẩy lên 6, giá trị đè lên giá trị trớc Khi bạn làm nh vậy, giá trị iterms không thay đổi, MATLAB không tính lại iterms với giá trị erases Khi MATLAB thực phép tính, lấy giá trị biến thời, nên bạn muốn tính giá trị iterms, cost, average_cost, bạn gọi lại lệnh tính giá trị Đối với biến đặc biệt trên, có sẵn giá trị, nh bạn khởi động MATLAB; bạn thay đổi giá trị giá trị đặc biệt ban đầu bị bạn xoá biến khởi động lại MATLAB Do bạn không nên thay đổi giá trị biến đặc biệt, trừ thực cần thiết Các biến không gian làm việc MATLAB bị xoá không điều kiện cách dùng lệnh clear Ví dụ: >> clear erases chØ xo¸ mét biÕn erases >> clear cost iterms xoá hai biến cost iterms >> clear cl* dấu * để xoá tất biến bắt đầu hai kí tự cl >> clear xoá tất biến không gian làm việc! Bạn không đợc hỏi để xác nhận câu lệnh tất biến bị xoá khôi phục lại Có thể nói dùng lƯnh clear rÊt nguy hiĨm, v× vËy dïng lƯnh bạn nên dùng vị trí 1.4 Câu giải thích (comment) chấm câu Tất văn đằng sau kí hiệu phần trăm (%) câu giải thích Ví dụ: >> erases = erases= % Số cục tẩy Biến erases đợc gán giá trị 4, tất kí hiệu phần trăm văn đằng sau bị lờ Đặc điểm giúp cho dễ theo dõi công việc làm Nhiều lệnh đặt hàng, chúng cách dấu phÈy hc dÊu chÊm phÈy, nh: >> erases = 4, pads = 6; tape = erases= tape= dấu phẩy để yêu cầu MATLAB hiển thị kết hình; dấu chấm phẩy không hiển thị kết hình >> average_cost = cost/ iterms average_cost= 50.83333 Nh vÝ dơ trªn, ta cã thể dùng dấu ba chấm ( ) để câu lệnh đợc tiếp tục hàng dới, phép tính thực đợc dấu ba chấm ngăn cách toán tử biến, nghĩa tên biến không bị ngăn cách hai hàng: >> average_cost = cost/ it erms ??? age_cost = cost/iterms Missing operator, coma, or semicolon giống nh vậy, trạng thái lời giải thích kh«ng thĨ tiÕp tơc: >> % Comments cannot be continued >> either ??? Undefined function or variable either B¹n dừng chơng trình cách nhấn đồng thời Ctrl C 1.5 Số phức Một đặc điểm mạnh mẽ MATLAB làm việc với số phức Số phức MATLAB đợc định nghĩa theo nhiỊu c¸ch, vÝ dơ nh sau: >> c1 = - 2i % Chèn thêm kí tự i vào phần ¶o c1= 1.0000 - 2.0000i >> c1 = - 2j % j tơng tự nh i trªn c1= 1.0000 - 2.0000i >> c2 = 3*(2-sqrt(-1)*3) c2= 6.0000 - 9.0000i >> c3 = sqrt(-2) c3= + 1.4142i >> c4 = + sin(.5)*i c4= 6.0000 + 0.4794i >> c5 = + sin(.5)*j c5= 6.0000 + 0.4794i Trong hai ví dụ cuối, MATLAB mặc định giá trị i = j = dùng cho phần ảo Nhân với i j đợc yêu cầu trờng hợp này, sin(.5)i sin(.5)j ý nghĩa MATLAB Cuối với kí tự i j, nh hai ví dụ đầu làm việc với số cố định, không làm việc đợc với biểu thức Một số ngôn ngữ yêu cầu điều khiển đặc biệt cho số phức xuất hiện, MATLAB không cầu nh Tất phép tính toán học thao tác đợc nh số thực thông thờng: >> c6 = (c1 + c2)/c3 % Từ liệu c6= -7.7782 - 4.9497i >> check_it_out = i^2 % B×nh phơng i phải -1 check_it_out= -1.0000 + 0.0000i ví dụ lại phần thực, phần ảo không Chúng ta dùng hàm real imag để kiểm tra phần thực ¶o Chóng ta cã thĨ biĨu diƠn sè phøc d¹ng độ lớn góc (dạng cực): M M.ej = a+bi số phức đợc biểu diễn độ lớn M góc , quan hệ đại l ợng phần thực, phần ảo số phức biểu diễn dới dạng đại số là: M= = tan-1(b/ a) a = Mcos b = Msin Trong MATLAB, ®Ĩ chuyển từ dạng cực sang dạng đại số, dùng hàm real, imag, angle: % Gọi lại c1 >> c1 c1= 1.0000 - 2.0000i >> M_c1 = abs(c1) M_c1= 2.2361 >> angle_c1 = angle(c1) angle_c1= -1.1071 >> deg_c1 = angle_c1*180/ pi -63.4349 >> real_c1 = real(c1) real_c1= >> imag_c1 = imag(c1) imag_c1= -2 % TÝnh argument cña sè phøc % TÝnh gãc cña sè phøc theo radian % Chuyển từ radian sang độ % Tính phần thực % Tính phần ảo -oOo 10 Chơng2 CáC ĐặC tính Kĩ THUậT Giống nh hầu hết máy tính kỹ thuật, MATLAB đa nhiều hàm toán học, kĩ thuật thông dụng, MATLAB cung cấp hàng trăm hàm đặc biệt thuật toán, hữu ích để giải vấn đề khoa học Tất hàm đợc liệt kê online help, đề cập đến hàm thông dụng 2.1 Các hàm toán học thông thờng Các hàm toán học MATLAB đợc liệt kê bảng dới đây, chúng có chung cách gọi hàm nh ví dụ dới đây: >> x = sqrt(2)/2 x= 0.7071 >> y = asin(x) y= 0.7854 >> y_deg = y*180/pi y_deg= 45.0000 Những lệnh để tìm góc (tính độ) biết giá trị hàm sin / Tất hàm liên quan đến góc MATLAB làm việc với radian Bảng hàm: Các hàm thông thờng abs(x) acos(x) acosh(x) angle(x) asin(x) asinh(x) atan(x) atan2(x, y) atanh(x) ceil(x) conj(x) TÝnh argument cña số phức x Hàm ngợc cosine Hàm ngợc hyperbolic cosine Tính góc số phức x Hàm ngợc sine Hàm ngợc hyperbolic sine Hàm ngợc tangent Là hàm arctangent phần thực x y Hàm ngợc hyperbolic tangent Xấp xỉ dơng vô Số phức liên hợp 205 randn linspace logspace meshgrid : Số ngẫu nhiên xắp xếp thông thờng Vector không gian tuyến tính Vector không gian logarthm Mảng X-Y cho đồ thị chiều Vector không gian thông thờng số ma trận Thông tin mảng sở size length ndims disp isempty isequal isnumaric islogical logical KÝch cỡ ma trận Độ dài vector Số chiều Hiển thị ma trận văn True ma trận trống True ma trận đồng True cho mảng số True cho mảng logic Chuuyển đổi giá trị số thành logic Thao tác với ma trận reshape Thay ®ỉi kÝch cì diag Ma trËn ®êng chÐo vµ ®êng chÐo cđa ma trËn tril TrÝch phÝa díi ma trận tam giác triu Trích phía ma trận tam giác fliplr Ma trận flip theo hớng trái /phải flippud Ma trËn flip theo híng trªn/ díi flipdim Ma trận flip dọc theo chiều khai báo rot90 Quay góc 90 độ find Tìm số phần tử khác không end Chỉ số cuối sub2ind Chỉ số tuyến tÝnh tõ multiple subscripts ind2sub Multiple subscripts tõ chØ sè tuyến tính Hằng biến đặc biệt ans Trả lại kết biểu thức không đợc gán eps Viết dới dạng dấu phảy động realmax Số dấu phảy động dơng lớn realmin Số dấu phảy động dơng nhỏ pi 3.1415926535897 i, j Đơn vị ảo inf Vô NaN Không phải số isNaN True NaN isinf True số phần tử không vô isfinite True số phần tử vô flops Đếm số chữ số sau dấu phảy động 206 Các biến đặc biệt ans eps pi i, j inf NaN clock date flops nargin narout Trả lại kết biểu thức không đợc gán Độ xác sau dấu phảy động Không phải dạng số Đồng hồ tờng Ngày Đếm hoạt động dấu phảy động Số lợng đối số hàm vào Số lợng đối số hàm Các loại ma trận ®Ỉc biƯt comban diag eye gallery hadamar hankel hilb invhilb linspace logspace magic meshdom ones rand toeplitz vander zeros BÇu bạn Đờng chéo Nhận dạng Bí mật Hadamard Hankel Hilbert Hilbert đảo Vector Vector Vuông Magic Thực cho mesh plots Hằng Các phần tử ngẫu nhiên Toeplitz Vandermonde Không Các hàm toán học thông thờng Các hàm lợng giác sin cos tan asin acos atan atan2 sinh cosh asinh Hµm sine Hµm cosine Hµm tangent Hµm arcsine Hµm arccosine Hàm arctangent Hàm arctan góc phần t Sine hyperpolic Cosine hyperpolic Tangent hyperpolic Arcsine hyperpolic 207 acosh atanh C¸c hàm toán học abs angle sqrt real imag conj round fix floor ceil sign rem exp log log10 Các hàm ®Ỉc biƯt airy besselj bessely besselh besseli besselk beta betainc betaln erf erfc ellipk ellipj gamma gammaln inverf rat Hµm lÝ thuyÕt sè häc factor isprime primes gcd lcm rat rats perms nchoosek Arccosine hyperpolic Arctangent hyperpolic Trị tuyệt đối biên độ số phức Góc pha Căn bậc hai Phần thực Phần ảo Phức liên hợp Làm tròn đến số nguyên gần Làm tròn đến không Làm tròn đến âm vô Làm tròn đến vô Hàm dấu Sự lu lại khối ( modulus) Hàm mũ sở e Logarithm tự nhiên Log 10 sở Hàm airy Hàm Bessel loại thứ Hàm Bessel loại thứ hai Hàm Bessel loại thứ ba ( hàm Hankel ) Sửa đổi hàm Bessel loại thứ Sửa đổi hàm Bessel loại thứ hai Hàm beta Hàm beta không hoàn toàn Hàm logarithm beta Hàm lỗi Hàm lỗi thành phần Phép tích phân elliptic Hàm elliptic Jacobian Hàm gamma Hàm logarithm gamma Hàm lỗi ngợc Xấp xỉ Hệ số sơ khai True số sơ khai Danh sách số sơ khai Bộ chia chung lớn Phép nhân chung nhỏ Xấp xỉ hữu tỉ Đầu hữu tỉ Sự hoán vị Sự tổ hợp chập K N phần tử 208 Đồ hoạ Trang đồ ho¹ plot loglog semilogx semilogy polar mesh contour meshdom bar errorbar title xlabel ylabel grid text gtext ginput §iỊu khiĨn cửa sổ đồ hoạ axis zoom hold shg clg subplot §å thÞ tuyÕn tÝnh X-Y §å thÞ loglog X-Y §å thị semi-log X-Y Đồ thị semi-log X-Y Đồ thị toạ độ cực Mặt lới không gian chiều Đồ thị ®êng bao MiỊn cđa ®å thÞ líi BiĨu ®å hình chữ nhật Thêm vào errorbars Tiêu đề đồ thị Nhãn trục x Nhãn trục y Kẻ đờng lới đồ thị Văn vị trí Văn vị trí trỏ Nhập đồ hoạ Cân chỉnh trục toạ độ hình dạng Co vào dãn đồ thị Giữ đồ thị hình Hiển thị đồ thị nên hình Xoá đồ thị hình Tách cửa sổ đồ hoạ đồ hoạ TRONG KHÔNG GIAN chiều Lệnh đồ hoạ thông thờng plot3 Vẽ đờng thẳng điểm không gian chiều mesh Bề mặt không gian chiều surf Tô màu bề mặt không gian chiều fill3 Điền đầy đa giác chiều Cân chỉnh màu colormap caxis shading hidden brighten Tra cứa bảng màu Sự phân chia bảng màu giả Chế độ làm bóng Chế độ dấu nét Bảng tra cứu màu tối sáng 209 ChiÕu s¸ng surfl s¸ng lighting material specular diffuse surfnorm Bảng màu hsv hot gray pink white bone Điều chØnh trơc axis zoom grid box hold axes Chó thÝch đồ hoạ title xlabel ylabel zlabel colorbar text gtext Làm bóng bề mặt không gian chiều chiếu Chế độ chiếu sáng Chế độ phản chiếu tự nhiên Sự phản chiếu Sự phản chiếu khuếch tán Bề mặt thông thờng Bảng giá trị màu bão hoà Bảng màu đen- trắng- đỏ - vàng Bảng màu chia theo độ xám tuyến tính Màu hồng Màu trắng Màu xám pha lẫn xanh da trời Điều chỉnh hình dáng độ phân chia Co vào dãn đồ thị Đờng kẻ lới Hộp chứa trục toạ độ Lu đồ thị Xây dựng trục vị trí Tiêu đề đồ hoạ Nhãn trục x Nhãn trục y Nhãn trục z Hiển thị màu Chú thích văn Di văn đến vị trí chuột chuỗi kí tù Kh¸i qu¸t chung char double cellstr blanks deblank eval Tạo chuỗi kí tự Chuyển chuỗi sang mã số kí tự Tạo mảng chuỗi tế bào từ mảng kí tự Xâu rỗng Di chuyển xâu rỗng Thực xâu với biểu thức MATLAB Kiểm tra chuỗi schar iscellstr isletter True chuỗi kí tự ( xâu ) True mảng chuỗi tế bào True chữ hoa bảng chữ 210 isspace Các phép toán với chuỗi strcat strvcat strcmp strncmp findstr strjust strrep strtok upper lower Chuỗi văn abs num2str int2str settr sprintf hex2num True kí tự rỗng Kết nối xâu Kết nối dọc xâu So sánh chuỗi So sánh N kí tự chuỗi Tìm xâu bên xâu khác Mảng kí tự đồng Thay chuỗi chuỗi khác Tìm thẻ chuỗi Chuyển chuỗi sang chữ hoa Chuyển chuỗi sang kí tự thông thờng Chuyển đổi từ chuỗi sang giá trị ASCII Đổi từ số thành chuỗi Đổi số nguyên sang chuỗi Thiết lập cờ để ma trận chuỗi Đổi số sang chuỗi Chuyển đổi chuỗi từ hệ 16 sang dạng số file input/output Mở đóng file fopen fclose File nhị phân i/o fread fwrite Mở file Đóng file Đọc liệu nhị phân từ file Viết liệu nhị phân lên file File i/o định dạng fscanf fprintf fgetl fgets input Vị trí file ferror feof fseek ftell frewind Đọc liệu định dạng từ file Ghi liệu định dạng lên file Đọc dòng lênh từ file, thay dòng Đọc dòng lênh từ file, giữ nguyên dòng Hiển thị để ngời dùng nhập vào Kiểm trạng thái file KiĨm tra xem ®· kÕt thóc file hay cha ThiÕt lËp bé chØ thÞ vÞ chÝ file NhËn tõ thị vị trí file Rewind file Các hàm xuất nhập file load Nạp không gian làm việc từ file-MAT 211 save dlmread dlmwrite Lu giữ không gian làm việc vào file - MAT Đọc file phân định ASCCI Ghi file phân định ASCCI Xuất nhập file ảo imread imwrite imfinfo XuÊt nhËp file audio auwrite auread wavwrite wavread Cưa sỉ lƯnh I / O clc home disp input pause Đọc phần ảo từ file đồ hoạ Ghi phần ảo lên file đồ hoạ Trả lại thông tin file đồ hoạ Ghi Ghi Ghi Đọc file âm NEXT/ SUN ( “ au “ ) file ©m NEXT/ SUN ( “ au “ ) file Microsoft WAVE ( “ wav “ ) file Microsoft WAVE ( wav ) Xoá cửa sổ lệnh Đa trỏ đầu văn Hiển thị mảng Thông báo cho ngời sử dụng nhập vào Đợi từ ngời sử dụng trả lời thời gian ngày Giờ ngày now date clock Giờ ngày hiển thị dạng số Giờ ngày hiển thị dạng chuỗi Giờ ngày hiển thị dạng vector Các hàm datenum datestr datevec Số ngày nối tiếp Chuỗi thay ngày Thành phần ngày tháng Hàm ngày tháng calendar weekday eomday datetick Lịch Ngày tuần Kết thúc tháng Dấu tick định dạng cho ngày tháng Hàm đếm cputime tic, toc etime pause Thời gian cpu tính theo đơn vị giây Bộ đếm ngừng hoạt động Thời gian thiết lập Dừng giây 212 kiểu liệu cấu trúc Kiểu liƯu double sparse char cell struct uint8 inline Chun ®ỉi thành double Ttạo ma trận không liên tục Xây dựng mảng kí tự Tạo mảng tế bào Xây dựng chuyển đổi thành mảng cấu trúc Chuyển đổi thành số nguyên không dấu bit Xây dựng đối tợng INLINE Hàm mảng nhiều chiều cat Mảng kết nối ndims Số chiều ndgrid Tạo thành mảng cho hàm N-D phép nôi suy permute Phép nội suy số chiều mảng ipermute Nghịch đảo phép nội suy số chiều mảng shiftdim Chuyển dịch số chiều Hàm mảng tế bào cell celldisp cellplot num2cell deal cell2struct struct2cell iscell Hµm cÊu tróc struct fieldsnames getfield setields isfield istruct Tạo mảng tế bào Hiển thị nội dung mảng tế bào Hiển thị thuật hoạ mảng tế bào Chuyển đổi mảng số thành mảng tế bào Phân phát đầu vào đến đầu Chuyển đổi mảng tế bào thành mảng cấu trúc Chuyển đổi mảng cấu trúc thành mảng tế bào True mảng tế bào Tạo chuyển đổi thành mảng cấu trúc Nhận tên trờng cấu tróc NhËn l¹i néi dung cđa trêng cÊu tróc ThiÕt lËp n«i dung trêng cÊu tróc True nÕu trêng ë mảng cấu trúc True mảng tế bào chuyển đổi liệu động Hàm tớ DDE ddeadv ddeexec ddeinit ddereq ddeterm ddeunadv Thiết lập giám sát liên kết Đa xâu để thực Khởi tạo giao tiếp DDE Yêu cầu liệu từ ứng dơng KÕt thóc sù giao tiÕp DDE Cëi bá bé giám sát liên kết 213 Ví dụ thể hiƯn MATLAB/matrËn intro inverter matmanip Cưa sỉ lƯnh clc home format disp fprintf echo General hlep demo who what size lengh clear computer ^C quit exit Giíi thiƯu phÐp to¸n ma rận MATLAB Giải thích ma trận đảo Giới thiệu phép nhân ma trận Xoá cửa sổ lệnh Đa trỏ đầu dòng Thiết lập dạng hiển thị kết Hiển thị ma trận văn In số đợc định dạng Cho phép gọi lại câu lệnh Phơng tiện trợ giúp Chạy chơng trình mÉu Danh s¸ch c¸c biÕn bé nhí Danh s¸ch M-file đĩa Số chiều hàng cột Độ dài vector Xoá không gian làm việc Loại máy tính Huỷ biến địa phơng Lết thúc chơng trình Tơng tự nh quit (Lập trình )Programming file-M input Nhập sè tõ bµn phÝm keyboard Gäi bµn phÝm nh M-file error Hiển thị thông báo lỗi function Định nghĩa hàm eval Văn đợc giải thích biến feval Hàm định giá đợc gọi chuỗi echo Cho phép gọi lại câu lệnh exist Kiểm tra xem có biến tồn hay không casesen Thiết lập độ nhạy case global Định nghĩa biến toàn cục startup Khởi tạo M-file getenv Nhận chuỗi môi trờng menu Lựa chọn từ bảng chọn etime Elapsed time (không kể đến thời gian) Các file đĩa chdir delete diary dir Đổi th mục Xoá file Ghi mục Th mục file đĩa 214 load save type what fprintf pack Nạp biến từ file Lu biến nên file Liệt kê hàm file Hiển thị M-file đĩa Viết vào file Nén nhớ qua save §a thøc poly roots roots1 polyval polyvalm conv deconv residue polyfit Đa thức đặc trng Nghiệm đa thức- phơng pháp ma trận bầu bạn Nghiệm đa thức- phơng pháp Laguerre Ước lợng đa thức Ước lợng đa thức ma trận Phép nhân Phép chia Khai triển đa thức Sự diều chỉnh độ chênh lệch đa thức Các hàm ma trận đại số tuyến tính Phân tích ma trận norm normest rank det trace null orth rref subspace ChØ tiêu ma trận vector Định giá ma trận hai tiêu Hạng ma trận Định thức Tổng phần tử đờng chéo Không gian trống Tính trực giao Rút gọn hàng theo hình bậc thang Góc hai số âm Phép toán tuyến tính \ / Lời giải phép toán tuyến tính; sử dụng help slash inv Ma trận đảo cond Số điều kiện ma trận đảo condest Định giá số điều kiện tiêu lu Sự tìm thừa số LU luinc Tim thừa số LU không hoàn thành Giá trị svd svds poly polyeig condeig qz schur Sù ph©n tÝch giá trị Một số giá trị Đa thức đặc trng Vấn đề đa thức Số ®iỊu kiƯn víi hy väng Sù t×m thõa sè cho hàm suy rộng Sự phân tích chuỗi 215 Hàm ma trËn expm logm sqrtm funm Ma trËn theo hµm mò Ma trận logarithm Ma ttrận bậc hai Định giá chung hàm ma trận Tìm thừa số tiêu chuẩn qrdelete Xoá bỏ th mục từ tìm th mụcQR qrinsert Gài vào th mục tìm thừa số QR rsf2csf Mẫu đờng chéo thực tới mẫu đờng chéo phức tạp balance Cân để tăng độ xác Biến đổi fourier phân tích liệu Phép toán max mean median std sum prod hist trapz cumsum cumprod cumtrapz Thành phần lớn Thành phần nhỏ Giá trị trung bình Giá trị trung tuyến Độ lệch góc chuấn Tổng số hạng Kết phần tử Biểu đồ Hình thang số nguyên Tổng tích lũycủa phần tử Kêt tích luỹcủa phần tử Số nguyên tích luỹ bậc thang Sai phân có hạn diff gradient del2 Sai phân đạo hàm xÊp xØ Gradient xÊp xØ Laplacien rêi r¹c Filtering and convolution ( nÕp, cuén ) filter Bé läc sè mét chiỊu filter2 Bé läc sè chiỊu conv PhÐp nh©n đa thức nén lại conv2 Nén chiều convn Nén n chiều deconv Giải nén chia đa thøc BiÕn ®ỉi fourier fft fft2 fftn BiÕn ®ỉi fourier rời rạc Biến đổi fourier rời rạc chiều Biến ®ỉi fourier rêi r¹c n chiỊu 216 ifft ifft2 ifftn PhÐp néi suy interpl interplq interpft interp2 interp3 interpn griddata Biến đổi fourier rời rạc ngợc Biến đổi fourier rời rạc hai chiều Biến đổi fourier rời rạc n chiều §a thøc vµ phÐp néi suy PhÐp néi suy mét chiỊu ( tra b¶ng ) PhÐp néi suy tun tÝnh mét chiỊu nhanh PhÐp néi suy mét chiỊu sư dơng phơng pháp FFT Phép nội suy hai chiều ( tra b¶ng ) PhÐp néi suy ba chiỊu ( tra b¶ng ) PhÐp néi suy n chiỊu ( tra b¶ng ) Điều chỉnh bề mặt lới liệu hàm giải pháp ODE Optimization and Root Finding fmin Tối thiểu hµm mét biÕn fmins Tèi thiĨu hµm vµi biÕn fzero Tìm hàm biến không Numaric Integration quad Tích phân định giá số lợng, phơng pháp trật tự thấp quad8 Tích phân định giá số lợng, phơng pháp trật tự cao dblquad Tích phân hai lần định giá số lợng Đối tợng hàm inline inline argnames formula char Xây dựng đối tợng INLINE Tên đối số Thể thức hàm Chuyên đổi đối tợng INLINE thành mảng kí tự ma trận rời rạc Các ma trận không liên tục speye Ma trận đồng thức không liên tục sprand Ma trận ngẫu nhiên phân chia cách không liên tục đồng sprandn Ma trận ngẫu nhiên phân chia cách không liên tục thông thờng sprandsy Ma trận đối xứng ngẫu nhiên không liên tục spdiags Ma trận không liên tục đợc tậo thành từ đờng chéo 217 Full to Sparse Conversion sparse Tạo ma trận không liên tục full Chuyển đổi ma trận không liên tục thành ma trận đầy đủ find Tìm số phần tử khác không spconvert Nhập vào từ định dạng ma trận không liên tục bên mơc lơc Matlab toµn tËp cài đặt Ch¬ng1 GIíI THIÖU chung Ch¬ng2 10 C¸C §ỈC tÝnh KÜ THT 10 ch¬ng 15 NHữNG ĐặC ĐIểM CủA CửA Sổ LệNH 15 Ch¬ng 19 Script M_files 19 Ch¬ng 22 QU¶N Lý TƯp 22 ch¬ng 26 phép toán với MảNg 26 Các phép toán phần tử mảng 35 Tìm kiếm m¶ng 41 KÝch cì cđa m¶ng 45 C¸c hàm với mảng nhiều chiều 46 ch¬ng 50 phép tính với mảng 50 Các hàm ma trận 53 Các ma trận đặc biệt 55 ch¬ng 58 phép tính LOGIC Và QUAN HÖ 58 To¸n tư quan hƯ ý nghÜa 58 To¸n tư logic ý nghÜa 60 Các hàm logic hàm quan hệ khác .60 Các hàm kiÓm tra 60 ch¬ng 61 V¡N B¶n 61 Các hàm chuyển đổi x©u 64 ch¬ng 10 .68 thêi gian 68 ch¬ng 11 .77 VòNG LặP ĐIềU KHIÓN 77 End 81 ch¬ng 12 .85 HµM M_FILE 85 218 ch¬ng 13 .92 PHÂN TíCH Dữ LIệU 92 C¸c hàm phân tích liệu 98 ch¬ng 14 .99 §A THøC 99 ch¬ng 15 .105 phép nội suy mịn hoá đờng cong 105 ch¬ng 16 .115 ph©n tÝch sè liƯu 115 ch¬ng 17 .126 đồ hoạ hệ toạ độ phẳng 126 ch¬ng 18 .142 Đồ hoạ 142 kh«ng gian chiỊu .142 Ch¬ng19 156 M¶ng tÕ bµo vµ cÊu tróc 156 Ch¬ng 20 .162 Biểu tợng hộp công cụ toán học .162 ch¬ng 21 .184 hộp công cụ hệ thống điều khiển 184 Ch¬ng 22 .193 Hép dơng xư lÝ tÝn hiƯu 193 ch¬ng 23 .196 trỵ gióp 196 c¸c M- File cña Student Edition 200 HELP Topic 200 Môc ®Ých chung cđa c©u lƯnh 200 Các toán tử kí tự đặc biệt 202 Ma trận Thao tác với ma trận 204 Các hàm toán học thông thờng 206 Đồ hoạ 208 ®å hoạ TRONG KHÔNG GIAN chiều 208 chuỗi kí tự 209 file input/output 210 thêi gian vµ ngµy 211 kiểu liệu cấu trúc 212 chuyển đổi liệu ®éng 212 VÝ dơ vµ sù thĨ hiƯn 213 Các hàm ma trận đại số tuyến tính .214 Biến đổi fourier phân tích liệu 215 Đa thøc vµ phÐp néi suy .216 hàm giải pháp ODE 216 ma trËn rêi r¹c 216 môc lôc 217 219 ... browser MATLAB 5.2 Cửa sổ path browser MATLAB 5.0 không khác so với MATLAB 5.2, chủ yếu nút thay đổi đờng dẫn MATLAB 5.2 đặt đỉnh MATLAB 5.0 đợc đặt bên phải Để ghi lại thay đổi đờng dẫn MATLAB. .. xem sửa đờng dẫn MATLAB (matlabpath) Những đờng dẫn cho MATLAB nơi chứa script file hàm M_file máy tính bạn Có nhiều trờng hợp hàm MATLAB M_file đơn giản đợc chứa ổ đĩa, nhng MATLAB thông báo... Gièng nh dir MATLAB chđ khëi ®éng script M_file, thùc hiƯn tríc startup.m Trả đờng dẫn th mục cho chơng trình thực MATLAB Hiển thị sửa đờng dẫn MATLAB (MATLABpath) Hàm M_file, nơi mà mmatlabpath
- Xem thêm -

Xem thêm: MATLAB toàn tập full, MATLAB toàn tập full, 4 Câu giải thích (comment) và sự chấm câu, 1 Các hàm toán học thông thưường, 3 Khuôn dạng hiển thị số, 4 Vector hàng và vector cột, 6 Thao tác đối với mảng, 7 Tìm kiếm mảng con, 9 Kích cỡ của mảng, 1 Tạo phưương trình tuyến tính., 2 Các hàm ma trận ., 3 Các hàm logic và hàm quan hệ, 5 Vẽ đồ thị với hàm ngày và thời gian, 1 Các quy luật và thuộc tính, 1 Mịn hoá đưường cong, 2 Nối điểm một chiều, 3 Xấp xỉ hoá hai chiều, 5 Phép lấy vi phân, 4 Đồ thị lưưới, hộp chứa trục, nhãn, và lời chú giải, 5 Kiến tạo hệ trục toạ độ, 7 Thao tác với đồ thị, 8 Một số đặc điểm khác của đồ thị trong hệ toạ độ phẳng, 2 Đồ thị bề mặt và lưưới, 4 Các đặc điểm khác của đồ thị trong không gian 3 chiều, 3 Sự biểu diễn biểu thức đặc trưưng của MATLAB, 11 Phép lấy vi phân, 7 Danh sách các hàm của hộp công cụ hệ thống điều khiển, 1 Phân tích tín hiệu, 2 Cửa sổ trợ giúp

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay