Giải pháp thực hiện thành công chương trình giảm nghèo theo nghị quyết 30a 2008 NQ CP trên địa bàn huyện mường la, tỉnh sơn la

122 107 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 10:29

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tác giả Phạm Tuấn Anh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trƣớc tiên xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Lâm nghiệp, thầy cô giáo, đặc biệt thầy cô giáo Khoa Kinh tế - ngƣời trang bị cho kiến thức định hƣớng đắn học tập tu dƣỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trƣởng - Ngƣời thầy giáo dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hƣớng dẫn bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Mƣờng La, ban lãnh đạo cấp, phòng ban huyện, đơn vị hoạt động nghiệp, hoạt động kinh tế đóng địa bàn, UBND xã Chiềng Ân, Nậm Giôn, Mƣờng Trai ngƣời dân địa phƣơng cung cấp thông tin cần thiết giúp đỡ tơi q trình tìm hiểu, nghiên cứu đề tài địa bàn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, tiến hành nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2016 Tác giả Phạm Tuấn Anh iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ HOẠT ĐỘNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.1 Cơ sở lý luận nghèo đói xóa đói giảm nghèo 1.1.1 Một số khái niệm nghèo đói 1.1.2 Nguyên nhân đói nghèo 15 1.1.3 Các khía cạnh đói nghèo 18 1.1.4 Hoạt động xóa đói giảm nghèo 21 1.2 Chƣơng trình giảm nghèo theo Nghị 30a Chính phủ 24 1.2.1 Mục tiêu 24 1.3 Kinh nghiệm thực tiễn xóa đói giảm nghèo 26 1.3.1.Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo số nƣớc giới 26 1.3.2 Thực tiễn kinh nghiệm hỗ trợ giảm nghèo Việt Nam 30 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN HUYỆN MƢỜNG LA VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đặc điểm huyện Mƣờng La tỉnh Sơn La 34 2.1.1 Giới thiệu chung huyện Mƣờng La 34 2.1.2 Các đặc điểm tự nhiên 35 iv 2.1.3 Điều kiện kinh tế, xã hội huyện Mƣờng La 38 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 45 2.2.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu, khảo sát 45 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu 45 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 46 2.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 47 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1 Tình hình thực chƣơng trình Hỗ trợ giảm nghèo theo NQ 30 A huyện Mƣờng La 48 3.1.1 Nội dung chƣơng trình Hỗ trợ giảm nghèo theo NQ 30 A huyện Mƣờng La 48 3.1.2 Kết triển khai hoạt động chƣơng trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 51 3.2 Thực trạng kết xóa đói giảm nghèo điểm nghiên cứu 67 3.2.1 Tình hình thực hoạt động giảm nghèo xã điều tra 67 3.2.2 Tác động hoạt động giảm nghèo đến hộ điều tra 71 3.3 Đánh giá yếu tố ảnh hƣởng tới kết xóa đói giảm nghèo hộ điều tra87 3.3.1.Quan điểm ngƣời dân chƣơng trình giảm nghèo đƣợc thực địa phƣơng 87 3.3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới kết thực chƣơng trình giảm nghèo 90 3.4 Đánh giá thành công, tồn thực chƣơng trình giảm nghèo huyện Mƣờng La 91 3.4.1 Những thành công trình thực chƣơng trình giảm nghèo 91 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế chƣơng trình giảm nghèo huyện Mƣờng La 93 v 3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 95 3.5 Giải pháp để thực thành công chƣơng trình giảm nghèo huyện Mƣờng La 98 3.5.1 Cơ sở giải pháp: Kết phân tích SWOT 98 3.5.2 Giải pháp góp phần nâng cao hiệu số chƣơng trình giảm nghèo huyện Mƣờng La, tỉnh Sơn La 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BCĐ Ban đạo BHYT Bảo hiểm y tế DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GN Giảm nghèo LĐ-TBXH Lao Động Thƣơng Binh Xã Hội NSNN Ngân sách nhà nƣớc PTBQ Phát triển bình qn XĐGN Xóa đói giảm nghèo UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT 1.1 Giới hạn đói nghèo số nƣớc giới 1.2 Bảng số ngƣỡng thiếu hụt - Theo Đề án Nghèo đa chiều Bộ Lao động - Thƣơng Binh - Xã Hội Trang 13 1.3 Kết điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo nƣớc theo vùng 14 2.1 Cơ cấu loại hình sử dụng đất huyện Mƣờng La năm 2015 37 2.2 Thống kê Dân số, Lao động huyện Mƣờng La năm 2015 40 2.3 Kết đạt đƣợc phát triển kinh tế huyện 44 2.4 Các tiêu đối tƣợng thu thập số liệu sơ cấp 46 3.1 3.2 3.3 Hỗ trợ chuyển đổi trồng vật nuôi giai đoạn 2011 - 2015 huyện Mƣờng La Sự phát triển giáo dục - đào tạo huyện Mƣờng La Giai đoạn 2011 - 2015 Kết thực sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 54 56 58 3.4 So sánh số xã, đặc biệt khó khăn huyện Mƣờng La 63 3.5 Diễn biến hộ cận nghèo điểm nghiên cứu năm 2015 70 3.6 Thông tin hộ điều tra 71 3.7 Tình trạng nhà số tiện nghi HGĐ 76 3.8 Ngun nhân dẫn đến đói nghèo điểm nghiên cứu 79 3.9 Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ HGĐ điều tra 83 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ STT Tên hình Trang 2.1 Vị trí huyện Mƣờng La- tỉnh Sơn La 35 2.2 Cơ cấu kinh tế Mƣờng La 43 2.3 Tỷ lệ lao động ngành 43 3.1 Sự thay đổi hộ nghèo huyện Mƣờng La giai đoạn 2011 - 2015 60 3.2 So sánh tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 2015 62 3.3 Kết thực giảm nghèo điểm nghiên cứu năm 2015 69 3.4 Biểu đồ trình độ học vấn chủ hộ theo nhóm hộ xã 74 3.5 Cơ cấu thu nhập hộ điều tra 78 3.6 Tổng hợp nhu cầu hộ gia đình điều tra 84 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trải qua thời kỳ dài chiến tranh kinh tế Việt Nam bị sa sút nghiêm trọng Để xây dựng khơi phục lại kinh tế sách đổi từ nửa cuối thập kỷ 80 kỷ trƣớc, Việt Nam qua giai đoạn phát triển đạt đƣợc thành tựu đáng kể phát triển kinh tế xã hội Một thành công to lớn công phát triển kinh tế xã hội tỷ lệ đói nghèo chung nƣớc ta từ 58,1% năm 1993 xuống dƣới 5% năm Trong vòng 12 năm tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 10 lần Việt Nam đƣợc coi nƣớc phát triển thành cơng giới, đặc biệt lĩnh vực xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, phát triển kinh tế chƣa đồng vùng, thành phần kinh tế Khu vực nông thôn, tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao Để phát triển địa phƣơng thuộc khu vực này, yếu tố định sách giảm nghèo Nhà nƣớc góp phần cải thiện sống ngƣời dân nâng cao so với bạn bè nƣớc khu vực Asian trƣờng quốc tế Mƣờng La huyện miền núi nghèo tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La 41km phía Đơng Bắc Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2015, dân số tồn huyện 91,6 nghìn ngƣời với mật độ dân số 64 ngƣời/km2 Tồn huyện có dân tộc anh em sinh sống, bao gồm: Dân tộc Thái chiếm 63,21%, Mông 16,98%, Kinh 12,65%, La Ha 5,91%, Kháng 0,93%, Khơ Mú 0,32% Kinh tế huyện phát triển chậm Bình quân mức tăng giá trị sản xuất hàng năm 10%, thấp bình quân tỉnh Trong năm qua, huyện đƣợc quan tâm hỗ trợ, đầu tƣ Nhà nƣớc, cấp quyền nhiều hình thức, nhiều chƣơng trình dự án, dự án phải kể tới nhƣ chƣơng trình 134, 135, 327, dự án Giảm nghèo Ngân hàng giới World Bank hỗ trợ … Đến hết năm 2015 dự án chƣơng trình mang lại nhiều đổi thay cho vùng đất này, đặc biệt cải thiện đáng kể sở hạ tầng phục vụ phát triển - kinh tế xã hội sống đồng bào Tuy nhiên, năm 2015, huyện Mƣờng La nằm 64 huyện nghèo nƣớc, đặc biệt vùng cao, tình trạng đói giáp hạt thƣờng xuyên xảy nhƣ vậy, việc triển khai thực Chƣơng trình phát triển KTXH, xóa đói giảm nghèo trƣớc địa bàn huyện có tồn bất cập, để tiếp tục thực cơng tác xóa đói giảm nghèo cho huyện nghèo, ngày 27 tháng 12 năm 2008 Chính phủ có Nghị số 30a/2008/NQ - CP việc giảm nghèo nhanh bền vững cho 61 huyện nghèo (nay 62 huyện) nƣớc, có huyện Mƣờng La, tỉnh Sơn La Để tìm tồn tại, khó khăn thực dự án phát triển KTXH gắn với cơng tác xóa đói giảm nghèo, từ đƣa giải pháp thực tốt Đề án giảm nghèo nhanh bền vững địa bàn huyện theo Nghị 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ, nên chọn đề tài: “Giải pháp thực thành cơng chương trình giảm nghèo theo nghị 30a/2008/NQ-CP địa bàn huyện Mường La, Tỉnh Sơn La” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu, đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện nâng cao chất lƣợng công tác tổ chức thực chƣơng trình giảm nghèo theo Nghị 30a/2008/NQ - CP Chính phủ địa bàn huyện Mƣờng La tỉnh Sơn La 100 - Tạo chế cho ngƣời nghèo tiếp cận - Năng lực phận cán từ với dịch vụ xã hội cách bình huyện, xã có hạn chế có biểu đẳng hƣởng thụ thành hành chính, quan liêu chƣa thực đổi phát triển kinh tế - xã bám sát sở để đạo, giải hội địa phƣơng khó khăn cho sở 3.5.2 Giải pháp góp phần nâng cao hiệu số chương trình giảm nghèo huyện Mường La, tỉnh Sơn La Qua việc tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng nghèo cơng tác giảm nghèo bền vững huyện Mƣờng La, thấy rằng: Trong năm vừa qua tỷ lệ hộ nghèo địa bàn huyện Mƣờng La giảm qua năm, song tỷ lệ cao so với mức nghèo đói chung tỉnh Sơn La nƣớc Điều cho thấy rằng, giải pháp giảm nghèo bền vững huyện giải đƣợc tình hình trƣớc mắt mà chƣa mang tính bền vững Do đó, thời gian tới huyện cần phải có giải pháp mang tính khả thi cao để hộ nằm diện nghèo nghèo nhanh chóng hộ nghèo có sống giả hơn, khơng phải lâm vào tình trạng tái nghèo Nhằm thực có hiệu cơng tác xóa đói, giảm nghèo tiến tới giảm nghèo nhanh bền vững huyện Mƣờng La cần phải nghiên cứu tiếp tục tìm giải pháp phù hợp, tích cực đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phƣơng Với phƣơng châm làm động lực thúc đẩy có hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời nghèo phát triển, sản xuất, tăng suất lao động, cải thiện thu nhập; tạo hội cho ngƣời nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi đề ngƣời nghèo tự vƣơn lên thoát nghèo Trên sở thực trạng kinh tế - xã hội, thành công hạn chế cơng tác xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Thông qua nghiên cứu thực tế đời sống, sản xuất, định hƣớng phát triển nhu cầu 101 trợ giúp hội nghèo Tôi mạnh dạn đƣa giải pháp chủ yếu góp phần giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Mƣờng La nhƣ sau: 3.5.2.1 Giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, đạo - Kiện tồn Ban đạo xóa đói giảm nghèo, giải việc làm từ huyện đến sở Tăng cƣờng cán có lực, trách nhiệm, kinh nghiệm, nhiệt tình xuống đạo đạo trực tiếp giúp đỡ xã nghèo, điều kiện khó khăn; đảm bảo đội ngũ cán chuyên trách xóa đói giảm nghèo, giải việc làm cán chuyên môn cấp xã đảm bảo số lƣợng, đạt chất lƣợng để phục vụ lâu dài cho sở - Kiểm tra, giám sát việc thực Chƣơng trình giảm nghèo xã, thị trấn Thực nghiêm túc quy chế; nâng cao trách nhiệm thành viên, tăng cƣờng công tác sở, thực nhiệm vụ theo phân công địa bàn để đạo, nắm bắt kịp thời, chấn chỉnh việc thực chƣơng trình giảm nghèo từ khâu bình xét hộ nghèo, đến phân bổ, thực sách cho ngƣời nghèo - Mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể, tổ chức trị - xã hội cần đổi nội dung, phát huy hành động, đẩy mạnh phối kết hợp để chƣơng trình, dự án thực có hiệu Chú trọng lồng ghép chƣơng trình, dự án với xóa đói giảm nghèo, giải việc làm - Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát thực sách, pháp luật Nhà nƣớc giảm nghèo địa phƣơng Kiên xử lý sai phạm, đảm bảo sách đƣợc thực nghiêm túc, có tác động tích cực hiệu cao địa phƣơng - Tăng cƣờng vai trò, trách nhiệm, trình độ lực quan chuyên môn tham mƣu cho cấp ủy, quyền quản lý thực chƣơng trình; chủ trƣơng phối hợp đơn vị, phòng, ban xây dựng kế hoạch hợp lý, triển khai có hiệu quả, tích cực cho năm giai đoạn 102 - Quản lý, giám sát có hiệu việc phân bổ ngân sách, đầu tƣ xây dựng bản, đảm bảo cơng trình đầu tƣ phát huy hiệu góp phần thực chƣơng trình, nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo - Duy trì chế độ hội họp, triển khai, đánh giá thực chƣơng trình.Tăng cƣờng phối kết hợp thành viên BCĐ, tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định - Hàng năm, tổ chức bình xét kịp thời biểu dƣơng, khen thƣởng địa phƣơng, sở, hộ gia đình thực tốt sách giảm nghèo phấn đấu nghèo bền vững 3.5.2.2 Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền - Cần phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc xóa đói giảm nghèo cách thiết thực, có hiệu hoạt động truyền thơng phƣơng tiện đại quần chúng nhƣ: đài phát - truyền hình huyện, tin sinh hoạt chi Cẩm Khê , trang thông tin điện tử huyện Kịp thời biểu dƣơng gƣơng ngƣời tốt việc tốt, đồng thời phê phán tập thể, địa phƣơng, đơn vị yếu kém, thiếu ý chí, tâm vƣơn lên xóa đói giảm nghèo, giải việc làm - Thơng qua tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ngƣời nghèo, hộ nghèo tâm thoát nghèo, bƣớc thay đổi cách nghĩ, cách làm tránh tƣ tƣởng trông chờ, ỷ lại, biết phát huy nội lực, nghị lực vƣơn lên thoát nghèo, Nhà nƣớc cộng đồng đóng vai trò hỗ trợ: 3.4.2.3 Giải pháp trọng cơng tác rà sốt, bình xét, phân loại xác định hộ nghèo - Nắm đối tƣợng, cập nhật thông tin thƣờng xuyên hộ nghèo, tình hình thực dự án, sách để có đủ phục vụ công tác lãnh , đạo, điều hành từ huyện đến sở 103 - Phát huy mạnh mẽ dân chủ hoạt động từ việc bình xét đến thực sách hỗ trợ cho hộ nghèo, lựa chọn đầu tƣ cơng trình hạ tầng thiết yếu cho xã, khu đặc biệt khó khăn để nâng cao chất lƣợng, hiệu đƣợc thụ hƣởng sách hộ nghèo, hộ cận nghèo - Tổ chức tốt điều tra, rà soát, khảo sát, bình xét hộ nghèo năm 2015 năm đảm bảo xác, khách quan, quy trình Điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo hộ để từ xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ giúp hộ nghèo vƣơn lên thoát nghèo 3.5.2.4 Giải pháp huy động nguồn vốn - Huy động vốn cho hộ nghèo thông qua hoạt động tổ chức trị nhƣ: Hội phụ nữ, hội nơng dân, hội cựu chiến binh, đoàn niên ủng hộ doanh nghiệp toàn huyện Tăng tỷ lệ tích lũy từ nội kinh tế huyện, tiếp tục trì tốc độ tăng trƣởng cao có biện pháp khuyến khích tiết kiệm cho Đầu tƣ phát triển - Đảm bảo 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất đƣợc vay vốn tín dụng ƣu đãi; triển khai thực hiệu sách hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, nƣớc sinh hoạt…cho hộ nghèo; lồng gép huy động tối đa nguồn vốn, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng đƣa vào sử dụng cơng trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống nhân dân - Đối với địa bàn huyện Mƣờng La, nguồn vốn chủ yếu đƣợc huy động từ Trung ƣơng thông qua chƣơng trình 135, chƣơng trình cho vay hộ nghèo, chƣơng trình phục hồi thu nhập cho hộ gia đình đất sản xuất Đề nghị UBND huyện đạo ngân hàng sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ƣu đãi; đồng thời có phƣơng thức quản lý, thu hồi vốn hiệu quả, sử dụng vốn vay mục đích, đối tƣợng vay nhằm tạo điều kiện cho họ có vốn sản xuất - kinh doanh, tăng thu nhập 104 3.5.2.5 Giải pháp đất đai - Quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả, điều chỉnh thu hồi đất khơng sử dụng sử dụng sai mục đính để giao cho hộ nghèo Chuyển đổi hợp lý ngành chề nông nghiệp cho phù hợp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mơ hình gia trại, trang trại - Đối với hộ nghèo khơng có đất sản xuất hay đất rừng đề nghị UBND huyện, xã tạo điều kiện cấp đất để hộ có đất canh tác, sản xuất Nghiêm cấm việc lợi dụng cấp đất cho hộ nghèo để đem mua bán, chuyển nhƣợng để trục lợi cá nhân Sau cấp đất cần phải hƣớng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi cho phù hợp với khả hộ gia đình để họ tự làm ăn mảnh đất Căn vào nguyện vọng phát triển kinh tế hộ gia đình để giao cấp đất sản xuất có hiệu - Thực rà sốt, quy hoạch lại quỹ đất toàn huyện Phân bổ vùng đất sản xuất hợp lý với điều kiện tự nhiên trồng, vật ni để khai thác có hiệu quả, tăng suất lao động cho hộ nghèo 3.4.2.6 Giải pháp đào tạo nghề, giải việc làm xuất lao động - Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nghề, làng nghề giải việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động Ban đạo huyện tập trung xây dựng đề án phát triển nghề, làng nghề địa bàn toàn huyện Trung tâm dạy nghề, trạm khuyến nông, tăng cƣờng công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến kỹ thuật cho đối tƣợng lao động thuộc hộ nghèo - Tăng cƣờng công tác xuất lao động Phấn đấu năm xuất đƣợc 200 lao động làm việc nƣớc ngoài, hƣớng mở quan trọng để giải việc làm tăng thu nhập, vừa tích lũy đƣợc kinh nghiệm quản lý, sản xuất, nâng cao tay nghề để họ vƣơn lên làm giàu đáng 105 - Đầu tƣ tăng cƣờng sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho trung tâm dạy nghề huyện, mở lớp dạy nghề ngắn hạn cho ngƣời nông dân 3.5.2.7 Giải pháp tập huấn, chuyển giao tiến khoa học - kỹ thuật Dựa vào nguyện vọng thực tế hộ nông dân, vào điều kiện thực tế địa phƣơng, công tác khuyến nông - khuyến lâm huyện Mƣờng La cần trọng vấn đề sau: - Nâng cao trình độ kỹ thuật thâm canh lúa, giống mới; kỹ thuật thâm canh trồng hƣớng dẫn phát triển loại rau, đậu, ngô, lạc - Phổ biến kỹ thuật cải tạo vƣờn tạp, rừng nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế, làm kinh tế vƣờn, ao, chuồng, rừng phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phƣơng - Sử dụng có hiệu loại phân bón, thuốc trừ sâu, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng - Phổ biến kỹ thuật chăn ni phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm - Sử dụng bảo quản tốt loại giống trồng, vật nuôi cho suất cao ổn định Chọn loại trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phƣơng, nâng cao chất lƣợng đàn gia súc, xây dựng mơ hình trang trại kết hợp với vƣờn đồi, vƣờn rừng Khai thác, sử dụng có hiệu vƣờn hộ gia đình để trồng rau màu phục vụ đời sống 3.5.2.8 Giải pháp thực sách bảo trợ xã hội - Xác định xác phân loại đối tƣợng đƣợc đủ điều kiện hƣởng bảo trợ xã hội - Huy động nguồn vốn từ nhiều phía, vốn trích từ ngân sách huyện, cấp hỗ trợ, vốn từ quỹ XĐGN, kêu gọi lòng hảo tâm từ nhà từ thiện nƣớc 106 - Nhóm đối tƣợng cần trợ giúp ngắn hạn, tức thời ngƣời gặp tình khó khăn đột xuất: thiên tai, hoả hoạn, tai nạn… gia đình bị thiếu đói lúc giáp hạt Đây nhóm đối tƣợng khơng ổn định, thƣờng xun thay đổi Bởi vậy, cơng tác cứu trợ phải có tính linh hoạt, nhạy bén xác định đối tƣợng - Hỗ trợ ngƣời nghèo nhà ở, cải thiện sinh kế để ngƣời nghèo có điều kiện vƣơn lên sống thoát nghèo bền vững 3.5.2.9 Giải pháp tổ chức thực chế, sách hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo - Chính sách ưu đãi hộ nghèo: Thực tốt sách tín dụng ƣu đãi hộ nghèo, ƣu tiên hộ nghèo ngƣời dân tộc thiểu số, chủ hộ ngƣời khuyết tật Đơn giản thủ tục, hồ sơ; linh hoạt phƣơng thức cho vay; gắn vay vốn với dạy nghề, hƣớng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ - Thực sách đào tạo nghề miễn phí cho người nghèo gắn với giải việc làm: Đẩy mạnh thực Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ -TTg ngày 27/11/2009 Thủ tƣớng Chính phủ; lồng ghép đối tƣợng, địa bàn, nguồn lực với chƣơng trình khuyến nơng, khuyến công, khuyến lâm, dạy nghề cho ngƣời nghèo, lao động xuất khẩu, đội xuất ngũ, ngƣời khuyết tật - Thực chương trình Quốc gia khuyến Nơng - Lâm - Ngư miễn phí người nghèo làm nông, lâm, ngư nghiệp: Đảm bảo cung cấp dịch vụ, mơ hình trình diễn, gắn khuyến nơng - lâm - ngƣ với cung cấp tín dụng chuyển giao kỹ thuật, cơng nghệ cho ngƣời nghèo - Chính sách hỗ trợ giáo dục: Thực sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập với mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo học cấp học phổ thông, dạy nghề, Trung học 107 chuyên nghiệp, Cao đẳng Đại học đƣợc thụ hƣởng sách theo quy định - Chính sách hỗ trợ y tế: Thực sách hỗ trợ y tế, đảm bảo 100% ngƣời nghèo, cận nghèo đƣợc cấp thẻ BHYT; tăng cƣờng sở vật chất, đội ngũ y, bác sỹ cho mạng lƣới y tế sở, y tế thôn bản, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu cho ngƣời nghèo - Chính sách hỗ trợ người nghèo điện, nước sinh hoạt: Tiếp tục thực tốt sách hỗ trợ hộ nghèo nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ; hỗ trợ tiền điện; thực tốt mục tiêu quốc gia nƣớc vệ sinh môi trƣờng, đảm bảo 100% dân cƣ nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc sinh hoạt hợp vệ sinh - Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý: Thực tốt phƣơng thức trợ giúp pháp lý sở, nhằm trợ giúp pháp lý trực tiếp, chỗ cho ngƣời nghèo, tổ chức trợ giúp pháp lý lƣu động, tƣ vấn pháp luật giải vụ việc đơn giản cộng đồng - Thực sách hỗ trợ người nghèo văn hóa xã hội: Củng cố hệ thống Đài truyền cấp xã phấn đấu 100% khu dân cƣ có nhà văn hóa Mở rộng quy mô, điều kiện phục vụ điểm bƣu điện văn hóa xã để ngƣời dân đƣợc tiếp cận, khai thác thông tin từ sách báo dịch vụ Internet công cộng - Đối với xã, khu đặc biệt khó khăn: Tiếp tục thực có hiệu sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững nhƣ: sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, đào tạo, dậy nghề, sách giáo dục, y tế Ƣu tiên đầu tƣ trƣớc công trình hạ tầng sở, trƣờng học, trạm y tế, nhà văn hoá xã, khu đặc biệt khó khăn để hồn thành, đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn 108 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu đánh giá số chƣơng trình giảm nghèo địa bàn huyện Mƣờng La tơi có số kết luận chủ yếu sau: Đối với Mƣờng La huyện miền núi, thu ngân sách địa bàn thấp, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Huyện dựa vào nguồn ngân sách cấp bổ sung chủ yếu Bên cạnh đó, khơng nằm vùng động lực kinh tế không thuộc vùng sâu vùng xa Tỉnh nên Huyện đƣợc hƣởng lợi từ chƣơng trình, dự án đầu tƣ hỗ trợ quốc gia Tuy vậy, triển khai thực chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo huyện Mƣờng La thu đƣợc thành quan trọng Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đƣợc đầu tƣ xây dựng bản; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày cải thiện nâng lên rõ rệt Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60,8% (năm 2010) xuống 28,3% (năm 2015) Mức bình qn tỉnh 28% Các xã điều tra có tỷ lệ hộ nghèo cao bình quân chung huyện, xã Mƣờng Trai 40,59%, xã Chiềng Ân 38,72 % Tỷ lệ hộ nghèo huyện Mƣờng La cao bình quân chung tỉnh Sơn La Cả ba xã điều tra có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao trung bình huyện Trong đó: xã Chiềng Ân, Mƣờng Trai Nậm Giơn có tỷ lệ giảm mạnh Có nhiều nguyên nhân nghèo mức độ ảnh hƣởng nguyên nhân khác Thực tế nghiên cứu hộ nghèo cho thấy, vấn đề có liên quan đến nhà nƣớc, mơi trƣờng tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, nguyên nhân nghèo xuất phát từ thân hộ Thực trạng nghèo hộ hai nguyên nhân, nhƣng có hộ nhiều nguyên nhân gây Do mà giải vấn đề nghèo đói cần đƣợc 109 áp dụng nhiều giải pháp đồng Đặc biệt phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân nghèo huyện Mƣờng La vấn đề cấp thiết, lâu dài nhiệm vụ cấp ủy, quyền địa phƣơng cấp, ngành huyện ngƣời nghèo Trên sở tồn tại, hạn chế cơng tác xóa đói, giảm nghèo, nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, định hƣớng phát triển nhu cầu trợ giúp hộ nghèo Đồng thời góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh bền vững giai đoạn 2015 - 2020 huyện Mƣờng La Chúng tơi mạnh dạn kiến nghị nhóm giải pháp chủ yếu mục 3.6 để thực xóa đói, giảm nghèo tiến tới giảm nghèo bền vững Khuyến nghị Đề nghị UBND tinh đạo sở thực kịp thời, đối tƣợng sách giảm nghèo; ƣu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho ngƣời nghèo, kinh phí đầu tƣ cho cơng trình hạ tầng tác động đến nhiều đối tƣợng hƣởng lợi, đầu tƣ dứt điểm, tập trung, không kéo dài dàn trải; xây dựng nhân rộng mơ hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp địa bàn Tổ chức thực lồng ghép sách, chƣơng trình, dự án để thực mục tiêu giảm nghèo địa bàn huyện; tăng cƣờng phân cấp cho sở mở rộng tham gia ngƣời dân suốt trình thực hiện; Huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp ngƣời dân để thực có hiệu quả, bền vững mục tiêu giảm nghèo đề Thƣờng xuyên kiểm tra, bám sát vào mục tiêu, tiêu, khối lƣợng nhiệm vụ đƣợc phê duyệt, sách chƣơng trình giảm nghèo đƣợc phê duyệt cho giai đoạn hàng năm; tổ chức đánh giá tình hình kết thực TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã Hội (1993), Báo cáo tổng thuật Hội nghị giảm nghèo đói khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ASCAP tổ chức Bangkok Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã Hội (2002), Việt Nam tham vấn cộng đồng dự thảo chiến lược tồn diện tăng trưởng xóa đói, giảm nghèo Việt Nam, Hà Nội Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã Hội (2004), Báo cáo phát triển Việt Nam - giảm nghèo, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã Hội (2005), Báo cáo Chính Phủ chuẩn nghèo gia đoạn 2006 - 2010, Hà Nội Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã Hội (2012), Quyết định số 749/QĐLĐTBXH việc phê duyệt hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2012, Hà Nội Bộ Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã Hội (2015), Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Hà Nội Chính Phủ (2008), Nghị số: 30a/NQ-CP Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2013), Những lý luận chung đói nghèo xóa đói giảm nghèo, http://voer.edu.vn Nguyễn Thị Hằng (1997), Vấn đề đói nghèo nơng thơn nước ta nay, NXB trị Quốc gia, Hà Nội 10 Bùi Bá Lạc (2013), Một số giải pháp giảm nghèo bền vững huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NƠNG HỘ Về cơng tác xóa đói giảm nghèo Ngày vấn: Số phiếu: Xã: I- THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ 1- Họ Tên chủ Hộ GĐ: 2- Tuổi: …… 3- Trình độ VH: ……… 4- Địa chỉ: ………………………………… 5- Loại hộ: …………………… 6- Số nhân khẩu: 7- Số Lao động: 8- Nghề Chính: 9- Nghề phụ: II- NỘI DUNG 1- Tài sản chủ yếu hộ gia đình Tình trạng Số lƣợng Chất lƣợng Loại Tài sản TT Nhà Cơng trình vệ sinh Bể nƣớc, giếng nƣớc Chuồng trại Trâu bò cày kéo, sinh sản Xe máy Ti vi Bếp gas Giá trị Nguồn (Tự có, kế thừa; vay;hỗ trợ) Tủ lạnh 2- Đất đai hộ gia đình (Đơn vị tính: m2) TT Lọai đất Đất SX NN a Đất trồng lúa b Đất trồng màu Diện tích Loại hình Đất giao Đất mua Đất th Khác c Đất nƣơng rẫy d Đất trồng Đất Đất vƣờn Ao hồ Đất trồng rừng Đất chƣa sử dụng 3- Thu nhập hàng năm hộ gia đình TT Khoản thu Thu từ trồng trọt Thu từ chăn nuôi Thu từ trồng khác Thu từ nghề phụ Thu khác(lƣơng, phụ cấp) ĐVT Số lƣợng Thành tiền Bán Cộng 4- Sử dụng nguồn vốn hộ gia đình TT Nguồn vốn Vốn từ tích lũy sản xuất Vốn vay (NHCS, tín dụng…) Vốn hỗ trợ từ Dự án Vốn khác Số tiền Sử dụng Hiệu 5- Những vấn đề khó khăn hộ gia đình - Thiếu lƣơng thực  - Thiếu lao động  - Rủi ro  - Thiếu đất SX  - Lao động thất nghiệp  - Khó khăn khác - Thiếu vốn SX  - Gia đình có ngƣời ốm đau  - Thiếu phƣơng tiện SX  - Đông  - Thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật SX  - Có ngƣời già, trẻ nhỏ  6- Nguyện vọng hộ gia đình - Hỗ trợ vốn sản xuất  - Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm  - Hỗ trợ xuất lao động  - Hỗ trợ phƣơng tiện sản xuất  - Hỗ trợ kỹ thuật  - Trợ cấp xã hội  - Hƣớng dẫn cách thức làm ăn  7- Cho biết ý kiến ông bà chương trình giảm nghèo thực địa phương TT Nội dung Các hỗ trợ từ chƣơng trình giảm nghèo phù hợp mang lại hiệu tốt Các chƣơng trình giảm nghèo giúp thay đổi tích cực chất lƣợng sống hộ hộ khác Hộ nắm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung chƣơng trình giảm nghèo Hộ đƣợc hỗ trợ, đầu tƣ theo nguyện vọng Kết chƣơng trình giảm nghèo đƣợc hộ tiếp tục phát huy, phát triển Rất Nhất trí trí phần Khơng trí 8- Những đề xuất hộ gia đình để phát triển SX, nâng cao thu nhập hộ Cám ơn Ơng/Bà dành thời gian cho tơi! Ngƣời đƣợc vấn (Ký, họ tên) ... đói giảm nghèo, từ đƣa giải pháp thực tốt Đề án giảm nghèo nhanh bền vững địa bàn huyện theo Nghị 30a/ 2008/ NQ- CP ngày 27/12 /2008 Chính phủ, nên chọn đề tài: Giải pháp thực thành cơng chương trình. .. thực chƣơng trình xóa đói, giảm nghèo địa bàn huyện Mƣờng La tỉnh Sơn la - Đề xuất đƣợc giải pháp nâng cao chất lƣợng thực chƣơng trình xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Mƣờng La tỉnh Sơn La Đối tƣợng... nghèo nông thôn - Đánh giá đƣợc thực trạng kết thực chƣơng trình giảm nghèo theo Nghị 30a/ 2008/ NQ- CP Chính phủ địa bàn huyện Mƣờng La, Tỉnh Sơn La - Chỉ đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thực hiện thành công chương trình giảm nghèo theo nghị quyết 30a 2008 NQ CP trên địa bàn huyện mường la, tỉnh sơn la , Giải pháp thực hiện thành công chương trình giảm nghèo theo nghị quyết 30a 2008 NQ CP trên địa bàn huyện mường la, tỉnh sơn la , CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ HOẠT ĐỘNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, Thực tế cho thấy rằng nghèo đói là một khái niệm rất rộng, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của tương khu vực, từng quốc gia, phụ thuộc vào thời gian và phương pháp tiếp cận. Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước theo 8 khu vực của Bộ L..., ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN HUYỆN MƯỜNG LA VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Nhìn chung đất đai của huyện Mường La chiếm phần lớn là đất lâm nghiệp và đất chưa sử dụng. Diện tích đất sử dụng cho nông nghiệp còn hạn chế so với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện do điều kiện địa hình còn khó khăn hiểm trở, dân cư phân bố thưa..., KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Giai đoạn 2011 - 2015, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay