Bai tap tài chính quốc tế NEU

183 87 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2018, 20:49

Dạng 1: TÍNH TỶ GIÁ CHÉO 1.1 Tỷ giá chéo hai đồng tiền dựa vào đồng tiền yết giá 1.2 Tỷ giá chéo hai đồng tiền dựa vào đồng tiền định giá 1.3 Tỷ giá chéo hai đồng tiền dựa vào đồng thứ ba mà đồng thứ ba định giá với đồng tiền lại yết giá với đồng tiền 1.1 Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng tiền yết giá Công thức tổng quát tỷ giá nghịch đảo X/Y = a-b Y/X = ? - DmX/Y=a nghĩa ngân hàng muốn mua đơn vị X cần bán a đơn vị Y Vậy NH bán đơn vị Y mua 1/a đơn vị X => DbY/X = 1/a - DbX/Y=b nghĩa ngân hàng bán đơn vị X mua b đơn vị Y Vậy NH muốn mua đơn vị Y phải bán 1/b đơn vị X => DmY/X = 1/b Vậy X/Y = a-b tỷ giá nghịch đảo Y/X Y/X = 1/b-1/a 1.1 Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng tiền yết giá Thị trường thơng báo: X/Y = a/b X/Z = c/d Tính tỷ giá chéo: Y/Z Z/Y 1.1Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng yết giá Ta có : - X/Y = a/b - X/Z = c/d Tính tỷ giá: - Y/Z - Z/Y Dm Y /Z = Dm Y/ X * Dm X /Z = * Dm X /Z = c Db X/Y b d Db Y /Z = Db Y/ X * Db X /Z = * Db X /Z = Dm X/Y a c a Y/Z = b d a => Z / Y = d b c 1.1Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng yết giá  Ví dụ 1: Thị trường thơng báo USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính tỷ giá CHF/HKD; HKD/CHF 1.1Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng yết giá Dm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD = Dm CHF/USD*Dm USD/HKD = (1/1,1874)*7,7515=6,5281 Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD = (1/1,1807)*7,7585= 6,5711 CHF/HKD = 6,5281-6,5711 HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531 CHF/USD = 1,1807/74 HKD/USD = 7,7515/85 Dm CHF / HKD  Dm CHF / USD * Dm USD / HKD , 7515    , 5281 * Dm USD / HKD Db USD / CHF ,1874 Db CHF / HKD  Db CHF / USD * Db USD / HKD , 7585   * Db USD / HKD Dm USD / CHF ,1807  CHF / HKD   HKD / CHF   , 5711 , 5281 / , 5711 , 5711  ,1521 / ,1531 , 5281 1.2 Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng tiền định giá Thị trường thông báo X/Z = a/b Y/Z = c/d Tính tỷ giá X/Y; Y/X 1.2 Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng định giá X/Z = a/b Y/Z = c/d Dm X / Y = Dm X / Z * Dm Z / Y = Dm X / Z * Db X / Y = Db X / Z * Db Z / Y = Db X / Z * X /Y = a d b c => Y / X = c b d a a = Db Y / Z d b = Dm Y / Z c 1.2 Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng định giá  Ví dụ Thị trường thơng báo GBP/USD = 2,0345/15 EUR/USD= 1,4052/40 Tính tỷ giá GBP/EUR; EUR/GBP 5.2 Nghiệp vụ mua – bán quyền chọn mua đáp án Phí quyền = 1.000.000*0,02=20.000 CAD  Nếu công ty thực quyền, tổng số CAD công ty (bao gồm phí) là:  1.000.000*1,2345+20.000=1.254.500 CAD TH1: USD/CAD=1,2821, giá áp dụng công ty khơng thực quyền, tổng số  CAD (bao gồm phí) là: 1.000.000*1,2821+20.000=1.302.100 CAD>1.254.500 =>TH công ty thực quyền vào thời điểm đáo hạn số CAD chi 1.254.500 TH2: USD/CAD = 1,2345 mức giá thực hiện, TH công ty thực  hợp đồng hay không tổng số CAD 1.254.500 CAD TH3: USD/CAD=1,1904, tổng số CAD (bao gồm phí) là:  1.000.000*1,1904+20.000=1.210.400 CAD TH công ty không thực quyền vào thời điểm đáo hạn số CAD chi 1.210.400 5.3 Nghiệp vụ mua – bán quyền chọn bán ví dụ  Một cơng ty xuất Mỹ có khoản phải thu trị giá 100.000 GBP thời hạn tháng Công ty ký hợp đồng mua quyền chọn bán GBP/USD thời hạn tháng với điều khoản sau: - Giá thực 1,60 USD - Phí quyền 0,04 USD Giả sử giá giao sau tháng xảy tình sau: GBP/USD = 1,58 GBP/USD = 1,60 GBP/USD = 1,64 Hỏi trường hợp công ty thực quyền, trường hợp để quyền hết hạn Xác định số USD mua trường hợp 5.3 Nghiệp vụ mua – bán quyền chọn bán đáp án Phí quyền = 100.000*0,04=4.000 USD  Nếu cơng ty thực quyền, tổng số USD mua (sau trả phí) là:  100.000*1,60 - 4.000=156.000 USD TH1: GBP/USD=1,58, giá áp dụng công ty không thực quyền, tổng số USD  mua (sau trả phí) là:100.000*1,58 - 4.000=154.000 USDTH cơng ty thực quyền vào thời điểm đáo hạn số USD mua 156.000 TH2: GBP/USD=1,60 mức giá thực hiện, TH công ty thực hợp  đồng hay không tổng số USD mua 156.000USD TH3: GBP/USD=1,64, tổng số USD mua (sau trả phí) là: 100.000*1,64 - 4.000=160.000  USD>156.000 =>TH công ty không thực quyền vào thời điểm đáo hạn số USD mua 160.000 USD 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Bài 1: Công ty xuất Thụy Sỹ (CHF) có khoản thu 500.000 GBP tháng tới Cơng ty cân  nhắc ba phương án: - PA1: Không phòng ngừa, bán GBP thị trường giao đến thời điểm tốn - PA2: Phòng ngừa rủi ro cách ký hợp đồng bán kỳ hạn tháng GBP/CHF - PA3: Phòng ngừa rủi ro cách mua hợp đồng quyền chọn bán GBP/CHF Thông tin thị trường Tỷ giá giao ngay:GBP/USD=1,6725/75  USD/CHF=1,4515/55 Điểm kỳ hạn tháng 79/52; Lãi suất CHF tháng 8-8 1/2(%/năm)  Giá thực HĐ quyền chọn 2,4276 CHF  Phí quyền 0,04 CHF, phí trả thời điểm Giả sử cơng ty có sẵn CHF để toán  Giả thiết tỷ giá giao sau tháng: XS 70% GBP/CHF=2,4276 XS 10% GBP/CHF=2,4376 XS 20% GBP/CHF=2,4200 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Đáp án:  Phương án 1: Khơng phòng ngừa, số CHF mua sau tháng là: 500.000*(0,2*2,42 + 0,7*2,4276 + 0,1*2,43) = 1.213.160 CHF  Phương án 2: Bán kỳ hạn tháng GBP/CHF theo Dmkh = Dm - điểm mua kỳ hạn DmGBP/CHF = 1,6725*1,4515 = 2,4276; điểm mua kỳ hạn 79 => DmkhGBP/CHF = 2,4276 – 0,0079 = 2,4197 => số CHF mua sau tháng là: 500.000*2,4197 = 1.209.850 CHF 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Phương án 3: Mua quyền chọn bán GBP/CHF  - Phí quyền chọn: 500.000*0,04=20.000 CHF Vì phí trả vào thời điểm nên phí quyền quy thời điểm sau tháng là: 20.000*(1+8%/12) = 20.133,33 CHF - XS 20% GBP/CHF=2,4200 < giá thực = 2,4276=>TH công ty thực quyền=>số CHF mua (sau trừ phí) là: 500.000*2,4276 – 20.133,33 = 1.193.666,67 CHF - XS 70% GBP/CHF=2,4276 = giá thực = 2,4276=>số CHF mua (sau trừ phí) là: 500.000*2,4276 – 20.133,33 = 1.193.666,67 CHF - XS 10% GBP/CHF=2,4300 > giá thực = 2,4276=>TH công ty không thực quyền=>số CHF mua (sau trừ phí) là: 500.000*2,43 – 20.133,33 = 1.194.866,67 CHF số CHF mua bình quân PA3 là:  1.193.666,67*0,2+ 1.193.666,67*0,7+ 1.194.866,67*0,1=1.193.786,67 CHF Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Bài 2: Cơng ty nhập Thụy Sỹ (CHF) có khoản phải trả 500.000 GBP tháng tới Hãy  tư vấn cho công ty với ba phương án sau: - PA1: Khơng phòng ngừa, mua GBP thị trường giao đến thời điểm tốn - PA2: Phòng ngừa rủi ro cách ký hợp đồng mua kỳ hạn tháng GBP/CHF - PA3: Phòng ngừa rủi ro cách mua hợp đồng quyền chọn mua GBP/CHF Thông tin thị trường Tỷ giá giao ngay:GBP/USD=1,6725/75  USD/CHF=1,4515/55 Điểm kỳ hạn tháng 32/59; Lãi suất CHF tháng 8-81/2(%/năm)  Giá thực HĐ quyền chọn 2,4416 CHF  Phí quyền 0,002 CHF, phí trả thời điểm Giả sử cơng ty có sẵn CHF để toán  Giả thiết tỷ giá giao sau tháng: XS 10% GBP/CHF=2,4400; XS 20% GBP/CHF=2,4416; XS 70% GBP/CHF=2,4476 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Đáp án:  Phương án 1: Khơng phòng ngừa, số CHF phải bán sau tháng là: 500.000*(0,1*2,44 + 0,2*2,4416 + 0,7*2,4476) = 1.222.820 CHF  Phương án 2: Mua kỳ hạn tháng GBP/CHF theo Dbkh = Db + điểm bán kỳ hạn DbGBP/CHF = 1,6775*1,4555 = 2,4416; điểm bán kỳ hạn 59 => DbkhGBP/CHF = 2,4416 + 0,0059 = 2,4475 => số CHF phải bán sau tháng là: 500.000*2,4475 = 1.223.750 CHF 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Phương án 3: Mua quyền chọn mua GBP/CHF  - Phí quyền chọn: 500.000*0,002=1.000 CHF Vì phí trả vào thời điểm nên phí quyền quy thời điểm sau tháng là: 1.000*(1+8%/12) = 1.066,67 CHF - XS 10% GBP/CHF=2,4400 < giá thực = 2,4416=>TH công ty không thực quyền=>số CHF phải bán (bao gồm phí) là: 500.000*2,4400 + 1.066,67 = 1.221.066,67 CHF - XS 20% GBP/CHF=2,4416 = giá thực = 2,4416=>số CHF phải bán (bao gồm phí) là: 500.000*2,4416 + 1.066,67 = 1.221.866,67 CHF - XS 70% GBP/CHF=2,4476 > giá thực = 2,4416=>TH công ty thực quyền=>số CHF phải bán (bao gồm phí) là: 500.000*2,4416 + 1.066,67 = 1.221.866,67CHF số CHF phải bán bình quân PA3 là:  1.221.066,67 *0,1+ 1.221.866,67 *0,9= 1.221.786,67 CHF Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập           Bài tập 3: Công ty Chase Manhattan Na Uy có khoản thu 5.000.000CAD thời gian tháng tới, cơng ty cân nhắc phương án phòng ngừa rủi ro: Phương án 1: Khơng phòng ngừa, bán CAD thị trường giao đến thời điểm toán Phương án 2: Ký hợp đồng bán kỳ hạn tháng CAD/NOK Phương án 3: Ký hợp đồng mua quyền chọn bán CAD/NOK Hãy tư vấn cho công ty với thông tin thị trường sau: Tỷ giá giao ngay: USD/NOK = 5,3724/05; CAD/USD = 1,0456/11 Tỷ giá kỳ hạn tháng: 5,6378/49 Tỷ giá quyền chọn tháng CAD/NOK = 5,6340 Phí quyền chọn 140.000 NOK; Giả thiết tỷ giá giao sau tháng: USD/NOK = 5,3812/88; CAD/USD = 1,0426/15 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Đáp án:  Phương án 1: Khơng phòng ngừa, số NOK thu sau tháng là: 5.000.000*(1,0426*5,3812) = 28.052.195,6 NOK  Phương án 2: Bán kỳ hạn tháng CAD/NOK theo Dmkh = 5,6378 => số NOK thu sau tháng là: 5.000.000*5,6378 = 28.189.000NOK  Phương án 3: Phí quyền chọn tháng 140.000NOK Tỷ giá quyền chọn 5,6340 > tỷ giá giao sau tháng (1,0426*5,3812=5,6104) nên công ty thực quyền Số NOK thu sau tháng là: 5.000.000*5.6340 – 140.000 =28.030.000NOK Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập          Bài tập 4: Công ty Kangnam Trung Quốc có khoản phải trả 1.500.000EUR thời gian tháng tới, công ty cân nhắc phương án phòng ngừa rủi ro: Phương án 1: Khơng phòng ngừa, mua EUR thị trường giao đến thời điểm toán Phương án 2: Ký hợp đồng mua kỳ hạn tháng EUR/CNY Phương án 3: Ký hợp đồng mua quyền chọn mua EUR/CNY Hãy tư vấn cho công ty với thông tin thị trường sau: Tỷ giá giao ngay: EUR/CNY = 9,4526 Điểm kỳ hạn tháng EUR/CNY: 15/45 Tỷ giá quyền chọn tháng EUR/CNY = 9,4560 Phí quyền chọn 2% trị giá hợp đồng (phí quyền tính theo CNY giả sử cơng ty có sẵn CNY để tốn) Giả thiết sau tháng CNY giảm giá 2% so với EUR 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Đáp án Phương án 1: Khơng phòng ngừa, số CNY phải bán sau tháng là:  1.500.000*(9,4526*1,02) = 14.462.400 CNY Phương án 2: Mua kỳ hạn tháng EUR/CNY theo Dbkh = Db+ điểm bán kỳ hạn  Db EUR/CNY 1tháng 9,4526 +0,0045 = 9,4571  => số CNY phải bán sau tháng là: 1.500.000*0,7398 = 14.185.650CNY Phương án 3: Phí quyền chọn tháng 2% *1.500.000 = 30.000CNY  Tỷ giá quyền chọn 9,4560< tỷ giá giao sau tháng (9,4526*1,02 =9,6416) nên công ty thực quyền số CNY phải bán sau tháng là: 1.500.000* 9,4560 – 30.000 =14.154.000 CNY Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Bài tập 5: Cơng ty Faro Hà Lan có khoản phải trả 2.500.000AUD thời gian tháng tới, cơng ty cân nhắc phương án phòng ngừa rủi ro: Phương án 1: Khơng phòng ngừa, mua AUD thị trường giao đến thời điểm toán Phương án 2: Ký hợp đồng mua kỳ hạn tháng AUD/EUR Phương án 3: Ký hợp đồng mua quyền chọn mua AUD/EUR Hãy tư vấn cho công ty với thông tin thị trường sau: Tỷ giá giao ngay: AUD/EUR = 0,7366 Điểm kỳ hạn tháng AUD/EUR: 18/32 Tỷ giá quyền chọn tháng AUD/EUR = 0,7360 Phí quyền chọn 5% trị giá hợp đồng (phí quyền tính theo EUR giả sử cơng ty có sẵn EUR để toán) Giả thiết sau tháng EUR giảm giá 5% so với AUD 5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập Đáp án:  Phương án 1: Không phòng ngừa, số EUR phải bán sau tháng là: 2.500.000*(0,7366*1,05) = 1.933.500 EUR  Phương án 2: Mua kỳ hạn tháng AUD/EUR theo Dbkh = Db+ điểm bán kỳ hạn  DbAUD/EUR1tháng = 0,7366 +0,0032 = 0,7398 => số EUR phải bán sau tháng là: 2.500.000*0,7398 = 1.849.500EUR  Phương án 3: Phí quyền chọn tháng 5% *2.500.000 = 125.000EUR Tỷ giá quyền chọn 0,7360 < tỷ giá giao sau tháng (0,7366*1,05 =0,7734) nên công ty thực quyền số EUR phải bán sau tháng là: 2.500.000*0,7360 – 125.000 =1.715.000EUR Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án ... – Arbitrages Tìm kiếm hội thực nghiệp vụ Arbitrages Ứng dụng Arbitrages toán: Xác định giá trị tài khoản công ty sau giao dịch 2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá Arbitrages 2.1 Tìm kiếm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap tài chính quốc tế NEU, Bai tap tài chính quốc tế NEU, 1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng yết giá, 2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng định giá, 3 Đồng thứ ba là định giá với đồng tiền này, là yết giá với đồng tiền kia, 4 Nghiệp vụ ứng trước Ví dụ, 4 Nghiệp vụ ứng trước Bài tập vận dụng, Swap với ngân hàng – Công thức tổng quát, Swap với khách hàng – Công thức tổng quát, Nghiệp vụ Swap – Bài tập vận dụng, 4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập khẩu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay