Trắc nghiệm QTNHTM Phần I Hoạt động cho thuê tài chính và đầu tư

14 36 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2018, 16:06

Các tiêu chí Điểm khác nhau cơ bản giữa cho thuê tài chính và tín dụng ngân hàng là:a. Giá trị hợp đồng so với giá trị tài sản: một bên thì thường lớn hơn hoặc tương đương giá trị hợp lý của tài sản ở thời điểm bắt đầu hợp đồng. còn một bên thì thấp hơnb. Quyền sở hữu tài sản trong thời gian thực hiện hợp đồng: một bên thuộc bên cho thuê, một bên thuộc bên đi thuê.c. Hình thức tài trợ: một bên cấp bằng TS, một bên cấp bằng Tiền.d. Tất cả các phương án trên đều đúng. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ CỦA NHTM Câu 1: Lựa chọn khái niệm Cho thuê tài phù hợp với chuẩn mực VN: a “Cho thuê tài giao dịch b “Cho thuê tài hoạt động bên (người cho thuê) chuyển tín dụng trung dài hạn thơng qua việc giao quyền sử dụng tài sản thuộc sở hữu cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện cho bên (người thuê) vận chuyển động sản khác thời gian định, mà sở hợp đồng cho thuê bên cho thuê thời gian người cho thuê dự định thu với bên thuê” vốn tài trợ chi phí liên quan; quyền sở hữu tài sản có chuyển giao hay không tuỳ thuộc vào thoả thuận hai bên” c “Thuê tài thuê tài sản mà bên d “ CTTC dịch vụ tín dụng trung cho thuê có chuyển giao phần lớn rủi dài hạn thông qua việc cho thuê tài sản ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sở hợp đồng hai bên, sản cho bên thuê Quyền sở hữu tài sản người cho thuê nắm giữ quyền sở hữu tài chuyển giao vào cuối thời hạn sản chuyển giao quyền sử dụng tài sản thuê” với rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho người thuê thời gian định Khi kết thúc thời hạn thuê, quyền sở hữu tài sản, quyền chọn mua quyền thuê tiếp người thuê lựa chọn theo điều kiện thoả thuận hợp đồng” Câu 2: Các tiêu chí để phân biệt cho thuê tài cho thuê vận hành là: a Thời gian cho thuê hợp đồng; quyền sở b Thời gian cho thuê hợp đồng; quyền sở hữu TS thuê c Thời gian cho thuê hợp đồng; quyền sở TS thuê;Tính hủy ngang hợp đồng d Tất phương án hữu TS thuê;Tính hủy ngang hợp đồng Câu 3: Các tiêu chí Điểm khác cho thuê tài tín dụng ngân hàng là: a Giá trị hợp đồng so với giá trị tài sản: b Quyền sở hữu tài sản thời gian bên thường lớn tương thực hợp đồng: bên thuộc bên đương giá trị hợp lý tài sản thời cho thuê, bên thuộc bên thuê điểm bắt đầu hợp đồng bên thấp c Hình thức tài trợ: bên cấp TS, d Tất phương án bên cấp Tiền Câu 4: Đâu hình thức cho th tài bản: a Cho thuê tài liên kết - Syndicate b Cho thuê tài bắc cầu - Leveraged Leases Lease d Phương thức thuê mua trả góp - Lease c Phương thức cho th tài có Purchase Arrangement tham gia bên (Còn gọi thuê mua - Net Lease) Câu 5: Đâu hình thức cho thuê tài bản: a Phương thức bán tái thuê (Sale and b Phương thức cho thuê tài giáp leaseback) lưng - Under Lease c Phương thức cho th tài có d Cho th tài bắc cầu - Leveraged tham gia hai bên (Còn gọi hợp Lease: đồng CTTC tài trợ trực tiếp - Direct leases) Câu 6: Các yếu tố hình thành nên giá dịch vụ CTTC a Chi phí sử dụng vốn tính lượng vốn b Chi phí marketing trực tiếp q đầu tư để hình thành nên tài sản cho thuê c Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ trình triển khai dịch vụ d.Tất yếu tố cho tài sản cho thuê Câu 7: Các yếu tố hình thành nên giá dịch vụ CTTC a Khoản dự phòng cho trường hợp khơng b Lợi nhuận dự tính q trình triển thu hồi vốn tài trợ để hình thành nên khai dịch vụ cho thuê tài tài sản cho thuê c Giá trị lại tài sản thuê d.Tất yếu tố tính toán tuỳ theo điều khoản quy định chuyển giao tài sản thời điểm kết thúc hợp đồng Câu 8: Theo qui định hành cho thuê tài là: A Hoạt động tín dụng ngắn hạn thơng qua việc B Hoạt động tín dụng trung dài hạn thơng cho th máy móc, thiết bị, phương tiện vận qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện chuyển động sản khác sở hợp vận chuyển động sản khác sở hợp đồng cho thuê bên cho thuê với bên thuê đồng cho thuê bên cho thuê với bên thuê Bên thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, Bên thuê cam kết mua máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển động sản khác phương tiện vận chuyển động sản khác theo yêu cầu bên thuê nắm giữ quyền sở theo yêu cầu bên thuê nắm giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê Bên cho thuê hữu tài sản cho thuê Bên cho thuê sử sử dụng tài sản thuê toán tiền thuê dụng tài sản thuê toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê hai bên thoả suốt thời hạn thuê hai bên thoả thuận thuận C Hoạt động tín dụng ngắn hạn thơng qua việc D Hoạt động tín dụng trung dài hạn thơng cho th máy móc, thiết bị, phương tiện vận qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương chuyển động sản khác sở hợp tiện vận chuyển động sản khác sở đồng cho thuê bên cho thuê với bên thuê hợp đồng cho thuê bên cho thuê với bên Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, thuê Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiế phương tiện vận chuyển động sản khác bị, phương tiện vận chuyển động sản theo yêu cầu bên thuê không nắm giữ khác theo yêu cầu bên thuê nắm giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê Bên quyền sở hữu tài sản cho thuê Bên thuê sử dụng tài sản thuê toán tiền thuê sử dụng tài sản thuê toán tiền thuê suốt thời hạn thuê hai bên thuê suốt thời hạn thuê hai bên thoả thuận thoả thuận Câu 9: Trong cho thuê tài chính: A Quyền sở hữu tài sản chuyển giao B Quyền sở hữu tài sản không cho bên thuê thời điểm chấm dứt hợp chuyển giao cho bên thuê thời đồng C Quyền sở hữu tài sản chuyển giao điểm chấm dứt hợp đồng D Tất đáp án sai cho bên bán tài sản thời điểm chấm dứt hợp đồng Câu 10: Sự khác biệt cho thuê tài cho thuê vận hành cho thuê tài chính: A Hợp đồng thuê qui định bên thuê B Hợp đồng thuê qui định bên thuê quyền chọn mua tài sản với giá tượng trưng không quyền chọn mua tài sản thời điểm chấm dứt hợp đồng với giá tượng trưng thời điểm C Hợp đồng thuê qui định bên thuê chấm dứt hợp đồng D Tất đáp án sai chuyển trả lại cho bên bán tài sản với giá tượng trưng thời điểm chấm dứt hợp đồng Câu 11: Sự khác biệt cho thuê tài cho thuê vận hành cho thuê tài chính: A Thời gian thuê chiếm phần thời gian B Thời gian thuê với thời gian hữu hữu dụng tài sản C Không cần xem xét yếu tố thời gian dụng tài sản D Thời gian thuê chiếm phần lớn thời thuê với thời gian hữu dụng tài sản gian hữu dụng tài sản Câu 12: Sự khác biệt cho thuê tài cho thuê vận hành cho thuê tài chính: A Giá trị khoản tiền B Giá trị khoản tiền thuê thuê nhỏ giá trị thị trường tài tương đương lớn giá trị thị sản thời điểm bắt đầu hợp đồng trường tài sản thời điểm bắt đầu C Khơng có để xác định giá trị hợp đồng D Tất đáp án sai khoản tiền thuê Câu 13: Trong cho thuê tài chính: A Có tách biệt quyền sở hữu pháp lý B Không tách biệt quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản cho thuê pháp lý quyền sử dụng tài C Không cần xem xét yếu tố quyền sở hữu sản cho thuê D Tất đáp án sai quyền sử dụng tài sản cho thuê Câu 14: Trong thời hạn hiệu lực Hợp đồng cho th tài bên th khơng phép hủy ngang, điều hay sai? A Đúng B Sai Câu 15: Sự khác biệt cho thuê tài tín dụng ngân hàng là: A Hình thức cấp tín dụng cơng ty cho B Hoạt động cho thuê tài thường gắn thuê tài cấp tín dụng tiền quyền sở hữu tài sản, bên cho thuê nắm quyề NHTM cấp tín dụng tiền hữu tài sản tín dụng ngân hàng tài sản C Hoạt động cho thuê tài khơng bị ràng yếu hình thành từ nguồn vốn vay D Tất đáp án buộc hạn mức tín dụng mức tài trợ vốn hợp đồng cho vay NHTM lại bị giới hạn tỷ lệ định so với giá trị tài sản tài sản đảm bảo tiền vay Câu 16: Trong phương thức cho thêu mua trả góp thì: A Người bán giữ lại quyền sở hữu tài B Người bán không giữ lại quyền sở sản kết thúc hợp đồng hữu tài sản kết thúc C Người mua giữ lại quyền sở hữu tài hợp đồng D Tất đáp án sai sản kết thúc hợp đồng Câu 17: Đối với cho phương thức cho thuê tài giáp lưng: A Người thuê thứ chuyển giao quyền B Người thuê thứ chuyển sử dụng cho người thuê thứ hai giao quyền sở hữu cho người thuê C Người thuê thứ chuyển giao quyền thứ hai D Tất đáp án sai, đáp án sử dụng quyền sở hữu cho người thuê là… thứ hai Câu 18: Trong mua cho th lại theo hình thức cho th tài tài sản: A Hết giá trị hữu dụng C Khơng cần xem xét B Còn giá trị hữu dụng D Tất đáp án sai, đáp án Câu 19: Theo qui định hành thời gian hoạt động cơng ty cho th tài Việt Nam tối đa là: A 30 năm C 70 năm B 50 năm D 20 năm Câu 20: Tổng mức cho th tài cơng ty cho th tài khách hàng khơng vượt q … vốn tự có cơng ty cho thuê tài chính, trừ trường hợp khoản cho thuê tài từ nguồn vốn ủy thác Chính phủ, Các tổ chức, cá nhân khách hàng thuê tổ chức tín dụng: A 50% C 40% B 30% D Tất đáp án sai Câu 21: Theo quy định hành nội dung sau thoả mãn điều kiện giao dịch cho thuê tài chính: A Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, B Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bên bên thuê chuyển quyền sở hữu tài sản thuê chuyển quyền sở hữu tài sản thuê thuê tiếp tục thuê theo thỏa thuận tiếp tục thuê theo thỏa thuận bên, thờ bên, thời hạn thuê tài sản phải hạn thuê tài sản phải 60% thời gian 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài cần thiết để khấu hao tài sản thuê Khi kết thúc sản thuê thời hạn thuê bên thuê quyền chọn mua tà sản thuê theo giá danh nghĩa thấp giá trị thực tế tài sản thuê thời điểm mua lại C Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, D Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bên bên thuê chuyển quyền sở hữu tài sản thuê chuyển quyền sở hữu tài sản thuê thuê tiếp tục thuê theo thỏa thuận tiếp tục thuê theo thỏa thuận bên bên, thời hạn thuê tài sản phải 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê Khi kết thúc thời hạn thuê bên thuê quyền chọn mua tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp giá trị thực tế tài sản thuê thời điểm mua lại Tổng số tiền cho thuê loại tài sản quy định hợp đồng thuê phải tương đương với giá tài sản thị trường vào thời điểm ký hợp đồng Câu 23: Lợi ích cho thuê tài bên thuê gì: A Tăng nguồn lực sản xuất điều B Tăng nguồn lực sản xuất điều kiện kiện thiếu vốn; không đủ điều kiện thiếu vốn, đáp ứng vốn cao bất vay vốn C Tăng nguồn lực sản xuất điều phương thức tài trợ D Gồm A; đáp ứng vốn cao bất kiện thiếu vốn, việc cấp vốn nhanh gọn phương thức tài trợ nào, phương thức tài trợ linh hoạt có nhiều thuận lợi Câu 24: Lợi ích cho thuê tài bên cho thuê gì: A Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng vốn B Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng mục đích, có hiệu thu nhiều vốn mục đích, có hiệu quả, tạo lợi nhuận liên kết nhà cung cấp người cho thuê C Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng vốn D Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng mục đích, có hiệu quả, thu chênh vốn mục đích, có hiệu quả, thu lệch vốn hết hợp đồng trường hợp chênh lệch vốn hết hợp đồng người thuê trả lại thiết bị trường hợp người thuê trả lại thiết bị, đa dạng hóa kinh doanh, phân tán rủi ro Câu 25: Lợi ích cho thuê tài kinh tế? A Tăng nguồn vốn cho đầu tư B Tăng nguồn vốn cho đầu tư, giúp doanh nghiệp nước tiếp thu công nghệ cao tiến khoa học C Tăng nguồn vốn cho đầu tư, giúp kỹ thuật D Tăng nguồn vốn cho đầu tư, hỗ trợ, cứu doanh nghiệp nước tiếp thu cánh cho doanh nghiệp vừa nhỏ công nghệ cao tiến khoa phát triển học kỹ thuật, hỗ trợ, cứu cánh cho doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển Câu 26: Việc xác định thời hạn cho thuê dựa sở nào? A Thời gian hoạt động tài sản, tốc B Thời gian hoạt động tài sản, tốc độ độ lỗi thời tài sản, giá tài sản lỗi thời tài sản, cường độ sử dụng C Thời gian hoạt động tài sản, tốc tài sản, khả toán D Thời gian hoạt động tài sản, tốc độ độ lỗi thời tài sản, rủi ro lỗi thời tài sản, rủi ro thị thị trường, cường độ sử dụng tài trường, cường độ sử dụng tài sản sản, khả toán, tính chất loại tài sản Câu 28: Thế cho thuê vận hành? A Cho thuê vận hành thoả thuận cho B A; tổng số tiền mà người thuê phải thuê có thời hạn thuê ngắn nhiều so với trả nhỏ nhiều so với giá trị gốc thời gian hữu dụng tài sản C B; người cho thuê phải chịu toàn chi tài sản D A; người cho thuê phải chịu tồn phí bảo trì, bảo hiểm, rủi ro, thiệt hại chi phí bảo trì khơng phải bên thuê gây Câu 29: Ở Việt Nam giao dịch cho thuê vận hành xác định nào? A Quyền sở hữu tài sản không B A; hợp đồng cho thuê không quy định chuyển giao cho bên thuê kết thúc hợp việc thoả thuận mua tài sản cho thuê đồng thuê thời hạn cho thuê chiếm bên thuê bên cho thuê phần thời gian hữu dụng tài sản cho th C B; cơng ty cho th tài có nhu D A; cơng ty cho th tài có nhu cầu cho thuê vận hành phải đáp ứng đủ cầu cho thuê vận hành phải đáp ứng đủ điều kiện NHNN Việt Nam quy điều kiện NHNN Việt Nam quy định định NHNN chấp thuận văn Câu 30: Mục đích đầu tư NHTM là: a ổn định hóa thu nhập ngân hàng b Cung cấp dự trữ cho ngân hàng bù trừ rủi ro tín dụng c cung cấp đa dạng hoá mặt địa d.Tất đáp án lý hoạt động kinh doanh Câu 31: Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn chứng khoán đầu tư ngân hàng thương mại a Rủi ro đầu tư chứng khoán b Tỷ suất lợi nhuận dự kiến c Khả chịu thuế d.Tất đáp án Câu 32: Mục đích đầu tư chứng khốn NHTM là: A Ổn định thu nhập ngân hàng C Cung cấp dự trữ ngân hàng B Bù trừ rủi ro tín dụng D Tất đáp án Câu 33: Khi kinh doanh chứng khoán NHTM cần thực nội dung gì? A Phân tích, xác định giá chứng B Phân tích, xác định giá chứng khốn hợp khốn hợp lý C Phân tích, xác định giá chứng lý, quản lý tài khoản đầu tư D Phân tích, xác định giá chứng khốn khốn hợp lý, bảo hiểm danh mục đầu hợp lý, quản lý tài khoản đầu tư, bảo hiểm tư danh mục đầu tư Câu 34: Thuê mua tài sản hoạt động: A Nội bảng B Ngoại bảng C NHTM mua để bán cho khách hàng D NHTM mua hộ cho khách hàng Câu 35: Hợp đồng cho thuê tài sản xem hợp đồng thuê tài trường hợp nào? A Nếu bên thuê hủy hợp đồng đền bù tổn B Thu nhập hay tổn thất thay đổi giá trị thất phát sinh liên quan đến việc hủy hợp hợp lý giá trị lại tài sản thuê gắn đồng cho bên cho thuê với Để khấu hao tài sản bên thuê C Bên thuê có khả tiếp tục thuê lại D phải thỏa mãn đáp án tài sản sau hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp giá thuê thị trường Câu 36: Cơng ty cho th tài phép hoạt động: A Chiết khấu hối phiếu B Bảo lãnh ngân hàng C Nhận tiền gửi tổ chức D Cho thuê Câu 37: Chọn đáp án cho thuê tài chính: A Thời gian thuê phải lớn 50% thời B Khi kết thúc thời gian thuê, bên thuê gian cần quyền ưu tiên mua tài sản Để khấu hao tài sản D Bên thuê phép hủy ngang hợp đồng C Trách nhiệm bảo trì tài sản thuộc bên cho thuê Câu 38: Trong cho thuê tài chính: A Bên th hồn tồn quyền chọn B Bên thuê trực tiếp nhận tài sản từ bên cho tài sản thuê C Bên cho thuê phải mua bảo hiểm D Bên thuê phép dùng tài sản thuê cầm cố cần Câu 39: Trong cho thuê tài chính, bên cho thuê: A Được quyền quản lý, kiểm sốt tài B Khơng quyền quản lý, kiểm soát TS sản theo điều kiện hợp đồng theo điều kiện hợp đồng thuê thuê C Phải trích khấu hao theo quy định D Được quyền sở hữu tài sản hưởng quyền theo quy định hợp đồng thuê Đúng Đáp án là: Được quyền sở hữu tài sản hưởng quyền theo quy định hợp đồng th Vì: Lợi ích cho th tài Đối với bên cho thuê bao gồm: + Bên cho thuê quyền quản lý, kiểm soát tài sản theo điều kiện hợp đồng thuê + Đối tượng tài trợ thực dạng TS cụ thể gắn liền với mục đích kinh doanh bên thuê + Là hình thức tài trợ bổ sung, giúp ngân hàng mở rộng khách nâng cao lực cạnh tranh Câu 40: Giao dịch cho th tài có đặc điểm sau: A Hoạt động cho thuê tạo điều kiện cho B Thời hạn thuê thiết bị thường ngắn DN hạn hẹp ngân quỹ có sở vật chất so với thời hạn vay để mua thiết bị cần thiết để sử dụng C Giao dịch cho thuê thường thực D Giúp bên cho thuê tránh rủi ro phức tạp giá trị tài sản thuê lớn thời tính lạc hậu, lỗi thời tài sản gian thuê dài Đúng Đáp án là: Hoạt động cho thuê tạo điều kiện cho DN hạn hẹp ngân quỹ có sở vật chất thiết bị cần thiết để sử dụng Tham khảo mục: 3.2.2.1 Nghiệp vụ cho th tài Vì: Lợi ích cho thuê tài bao gồm: + Hoạt động cho thuê tạo điều kiện cho DN hạn hẹp ngân quỹ có sở vật chất thiết bị cần thiết để sử dụng + Thời hạn thuê thiết bị dài so với thời hạn vay để mua + Giúp bên thuê tránh rủi ro tính lạc hậu lỗi thời TS, đặc biệt TS có tốc độ phát triển nhanh cơng nghiệp máy vi tính Tuy nhiên, giá th thường cao để bù đắp rủi ro cho bên cho thuê Câu 41: Cho thuê giao dịch hợp đồng hai chủ thể - Bên chủ sở hữu TS bên sử dụng TS, đó: A Bên chủ sở hữu TS (bên cho thuê) chuyển giao B Bên chủ sở hữu TS (bên cho thuê) chuyể TS cho bên thuê sử dụng thời gian giao TS cho bên thuê sử dụng thờ định bên sử dụng TS phải toán tiền gian định bên sử dụng TS phải than mua cho bên cung cấp tài sản toán tiền thuê cho bên chủ sở hữu TS C Bên bán tài sản (bên cho thuê) bán TS cho bên D Bên chủ sở hữu TS (bên cho thuê) chuyể thuê sử dụng thời gian định giao quyền sở hữu TS cho bên thuê tron bên sử dụng TS phải toán tiền thuê cho bên thời gian định bên sử dụng T chủ sở hữu TS phải toán tiền thuê cho bên cung cấp tà sản Đúng B.Đáp án là: Bên chủ sở hữu TS (bên cho thuê) chuyển giao TS cho bên thuê sử dụng thời gian định bên sử dụng TS phải toán tiền thuê cho bên chủ sở hữu TS Tham khảo mục: 3.2.3.1 Nghiệp vụ cho thuê tài Vì: Theo định nghĩa bên cho th (bên chủ sở hữu TS) chuyển giao cho bên thuê quyền sử dụng TS (chứ quyền sở hữu TS) thời gian định Còn bên th phải có trách nhiệm tốn tiền th (chứ khơng phải tiền mua) TS cho bên cho thuê Câu 42: Trong cho thuê hoạt động, người thuê phép trích khấu hao tài sản cố định thuê Điều là: A Đúng B Sai Câu 43 Cho thuê giao dịch hợp đồng chủ thể: A Bên cung cấp tài sản, Bên chủ sở hữu B Bên chủ sở hữu TS bên sử dụng TS, TS bên sử dụng TS, bên chủ sở bên chủ sở hữu TS (bên cho hữu TS (bên cho thuê) chuyển giao quyền thuê) chuyển giao TS cho bên thuê sử sở hữu TS cho bên thuê thời dụng thời gian định gian định bên sử dụng TS phải bên sử dụng TS phải toán tiền thuê toán tiền thuê cho bên cung cấp TS C Bên bán tài sản bên sử dụng TS, cho bên chủ sở hữu TS D Bên cung cấp tài sản, Bên chủ sở hữu bên bán tài sản (bên cho thuê) TS bên sử dụng TS, bên chủ bán TS cho bên thuê sử dụng sở hữu TS (bên cho thuê) chuyển giao TS thời gian định bên sử dụng TS phải cho bên thuê sử dụng thời toán tiền thuê cho bên chủ sở hữu gian định bên sử dụng TS phải TS toán tiền thuê cho bên cung cấp TS Đúng Đáp án là: Bên chủ sở hữu TS bên sử dụng TS, bên chủ sở hữu TS (bên cho thuê) chuyển giao TS cho bên thuê sử dụng thời gian định bên sử dụng TS phải toán tiền thuê cho bên chủ sở hữu TS Tham khảo mục: 3.2.2.1 Nghiệp vụ cho th tài Vì: Cho th thỏa thuận bên cho thuê bên thuê, tách rời quyền sở hữu sử dụng TS Trong cho th tài chính, hình thức tài trợ vốn, theo yêu cầu sử dụng bên thuê, bên cho thuê tiến hành mua TS chuyển giao cho bên thuê sử dụng Câu 44: Khi hết thời hạn cho thuê tài chính, bên thuê quyền chọn mua tài sản thuê với giá thấp giá trị thực tế thời điểm mua lại Điều là: A Đúng B Sai Câu 45: “Cho th tài khơng có khác biệt với tín dụng trung dài hạn” Nhận xét là: A Đúng Giải thích: Điểm khác biệt chính: B Sai - Hình thức cấp tín dụng: tài sản - Hoạt động CTTC thường gắn liền với quyền sở hữu tài sản ( TSCĐ thuộc quyền Sở hữu DN vay) - Hoạt động CTTC không bị ràng buộc hạn mức tín dụng Câu 46: Điểm khác biệt cho thuê hoạt động cho thuê tài là: A Thuê hoạt động hợp đồng thuê có hủy ngang B Thuê hoạt động có thời hạn thuê thay đổi li thuê tài hợp đồng th khơng hoạt, th tài có thời hạn thuê thể hủy ngang C Thuê hoạt động quy định quyền chọn thiểu 60% thời hạn hữu dụng tài sản D Tất câu mua, th tài có quy định quyền chọn mua tài sản sau hợp đồng th hết hạn Câu 47: Lợi ích cơng ty thuê sử dụng dịch vụ thuê tài là: A Th tài giúp cơng ty th tiết kiệm thuế C Th tài giúp cơng ty có B Th tài giúp cơng ty có tài sản cố định mà không cần tốn chi phí D Tất đáp án sai tài sản cố định cần mua Câu 48: Tại bên cạnh việc cho vay vốn ngân hàng cung cấp dịch vụ cho th tài chính? A Vì khách hàng thường thích th tài B Vì khách hàng vay vốn dễ phát sinh nợ vay vốn hạn cho thuê tài C Vì khơng phải khách hàng khơng thể phát sinh nợ hạn D Tất đáp án sai đủ điều kiện vay vốn Câu 49: Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, tài sản thuê xử lý sau: A Người thuê quyền sở hữu tài B Người thuê mua lại tài sản sản C Cho thuê tiếp D Tất đáp án Câu 50: Để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ cho th tài ngân hàng chi phí thuê phải ấn định nào? A Hiện giá chi phí thuê lớn giá B Hiện giá chi phí thuê giá chi phí mua tài sản doanh nghiệp C Hiện giá chi phí thuê nhỏ chi phí mua tài sản doanh nghiệp D Cho chi phí thuê nhỏ chi phí mua giá chi phí mua tài sản doanh nghiệp tài sản doanh nghiệp Câu 51 :Khi kết thúc thời hạn thuê tài chính, quyền sở hữu tài sản thuộc về: A.Người cho thuê B.Nhà cung cấp tài sản C.Người thuê D Tất phương án sai, phương án Câu 52: Trong hoạt động cho thuê tài chính, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản thuê bên cho thuê phải chịu A.Đúng B.Sai Câu 53 :Hiện giá tài sản thuê tài chínhtại thời điểm ký kết hợp đồng khơng bao gồm A Chi phí lắp đặt , chạy thử B Chi phí tư vấn C.Chi phí bảo dưỡng định kỳ D.Chi phí quản lý hợp đồng Câu 54: Lợi ích đem lại từ hoạt động cho thuê tài tiết kiệm thuế từ khấu hao lãi vay A Đúng B.Sai C D Câu 55 :Xác định giá tổng số tiền thu từ tài sản thuê cách xác định hóa A.Khấu hao lãi vay B.Khấu hao, lãi vay sau khấu trừ chi phí C.Khấu hao, lãi vay sau khấu trừ tiết D.Các phương án khơng xác, phương kiệm thuế án là… Câu 56 : Theo quy định hành, Cho thuê tài phải thỏa mãn điều kiện” thời điểm khởi đầu cho thuê tài sản, giá trị khoản toán tiền thuê ………giá trị hợp lý tài sản thuê” A.Lớn B.Nhỏ B Xấp xỉ D Các phương án khơng xác, phương án là… Câu 57: Syndicate Leases phương thức CTTC mà A.Người cho thuê sử dụng thiết bị, tài sản B.Đây hình thức cho th tài có sẵn họ thuê C.Vốn tài trợ Ngân hàng cung cấp hãng sản xuất D Các phương án khơng xác, phương án là… Câu 58: Sale and Leaseback- phương thức CTTC mà A.Người cho thuê vay mua tài sản cho B.Bán tài sản sẵn có để mua tài sản cho thuê thuê C.Nhà cung cấp bán tài sản cho người D Các phương án khơng xác, thuê ký hợp đồng thuê lại phương án là… Câu 59: Trong cho thuê hoạt động, tài sản trước ký hợp đồng thuộc quản lý của: A Nhà cung cấp tài sản B Ngân hàng thương mại C Bên cho thuê tài sản D Công ty môi giới Câu 60: Thời gian cho thuê tài thường: A Do hai bên thỏa thuận B Chiếm phần lớn thời gian hữu ích tài sản C Chiếm phần nhỏ so với thời gian D Mang tính thời vụ phụ thuộc vào chu kỳ kinh doanh hữu ích tài sản bên thuê ... hữu tài sản cho thuê Bên cho thuê hữu tài sản cho thuê Bên cho thuê sử sử dụng tài sản thuê toán tiền thuê dụng tài sản thuê toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê hai bên thoả suốt thời hạn thuê. .. mua tài sản cho thuê đồng thuê thời hạn cho thuê chiếm bên thuê bên cho thuê phần thời gian hữu dụng tài sản cho thuê C B; công ty cho thuê tài có nhu D A; cơng ty cho th tài có nhu cầu cho th... chọn B Bên thuê trực tiếp nhận tài sản từ bên cho tài sản thuê C Bên cho thuê phải mua bảo hiểm D Bên thuê phép dùng tài sản thuê cầm cố cần Câu 39: Trong cho thuê tài chính, bên cho thuê: A Được
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm QTNHTM Phần I Hoạt động cho thuê tài chính và đầu tư, Trắc nghiệm QTNHTM Phần I Hoạt động cho thuê tài chính và đầu tư, b. Phương thức cho thuê tài chính giáp lưng - Under Lease, D. Bên đi thuê được phép dùng tài sản thuê cầm cố nếu cần

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay