các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình Tín dụng tại VIETCOMBANK chi nhánh thủ đức

38 266 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2018, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU ḶN Mơn: KẾ TỐN KIỂM TỐN Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỚNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC Giảng viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thị Loan Thực hiện: Nhóm 12 Lớp: Cao Học 16B1 TP Hồ Chí Minh, Tháng 9/ 2015 THÀNH VIÊN NHÓM 12 . PHẠM CHƯƠNG LÂM HOÀNG THU HIỀN NGUYỄN MẠNH HUY TRÂN NGỌC PHƯƠNG UYÊN PHẠM THỊ MAI NGUYỄN VĂN QUÁT MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1 Giới thiệu COSO 1.2 Khái quát kiểm soát nội 1.3 Mục tiêu hệ thống kiểm soát nội 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội ngân hàng theo COSO CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU PHẦN( NHÂN TỔ) ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ ĐỨC 14 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 14 2.2 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Thủ Đức 19 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 19 2.2.2 Hệ thống tổ chức VCB chi nhánh Thủ Đức 20 2.2.3 Giới thiệu phòng kiểm soát nội Vietcombank Thủ Đức .21 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm sốt nội quy trình tín dụng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức .22 2.3.1 Mơi trường kiểm sốt 22 2.3.2 Đánh giá rủi ro 24 2.3.3 Thủ tục, chế kiểm soát 24 2.3.4 Hệ thống thông tin truyền đạt thông tin 28 2.3.5 Giám sát .29 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ ĐỨC .31 3.1 Đề xuất mơi trường kiểm sốt 31 3.2 Đề xuất việc đánh giá rủi ro .31 3.3 Đề xuất thủ tục, chế kiểm soát .32 3.4 Đề xuất hệ thống thông tin truyền đạt thông tin 33 3.5 Đề xuất công tác giám sát 33 KẾT LUẬN .35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế Việt Nam đã và đang có những bước phát triển vượt bậc theo hướng hội nhập  ngày càng sâu rộng  hơn với  nền  kinh tế  thế  giới. Ta có thể  dễ  dàng nhận  thấy những bước phát triển đó qua việc những làn sóng đầu tư nước ngồi đã và đang chọn nước ta là nơi để đầu tư lý tưởng, đem lại cho chúng ta những ng̀n lực tài chínhvà kỹ thuậtđể phát triển kinh tế Phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập đã đặt ra nhu cầu bức thiết là Việt Nam ta phải có một thị trường tài chính năng động và lành mạnh Nếu hệ thống ngân hàng ví “huyết mạch” kinh tế thì cơ chế kiểm sốt ví “thần kinh trung ương” ngân hàng thương mại. Với vai trò là trung gian tài chính, các Ngân hàng thương mại huy động vốn tích lũy kinh tế, sau đầu tư trở lại cho đạt hiệu quả cao nhất Tuy nhiên ln có sự tờn rủi ro khoản đầu tư.  Vấn đề nhận thức rủi ro để xác định nguyên nhân và lượng hóa mức độ rủi ro, nhằm mục đích đề giải pháp hiệu quả: ngăn ngừa và hạn chế tốt rủi ro là vấn đề sống còn đối với ngân hàng. Điều đó phụ thuộc phần lớn vào hệ thống Kiểm sốt nội chính Ngân hàng Hiểu tính cấp bách vai trò quan trọng khơng thể thiếu tổ chức - ngân hàng nào, Nhóm 12 xin phép chọn đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỚNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC “ Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu những nhân tố  cơ  bản ảnh hưởng đến Hệ  thống Kiểm sốt Nội bộ  theo COSO. Từ đó có cái nhìn tổng quan hơn Hệ thống Kiểm sốt Nội bộ trong quy trình tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức. Và sẽ đưa ra những đề xuất phù hợp với Ngân Hàng Do  điều kiện thời gian nghiên cứu đề tài và khả năng tiếp cận các tài liệu Ngân hàng có nhiều hạn chế nên trong Tiểu luận này, Nhóm 5 chỉ nghiên cứu về Phòng Kiểm   soát   nội         Kiểm   sốt   quy   trình   tín   dụng   chung     Ngân   hàng Vietcombank Thủ Đức Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập, phân tích thông tin Nội dung tiểu luận Tiểu luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Chương 2: Khảo sát đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm sốt nội quy trình tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Thủ Đức Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thủ Đức  Trong trình nghiên cứu, thơng tin nhóm 12 tìm kiếm nhiều hình thức khác Vì tài liệu Hệ Thống kiểm sốt nội Ngân hàng nghiêm ngặt Đồng thời hạn chế thời gian khả năng, trình độ chun mơn nên nghiên cứu nhóm khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong Cơ bạn góp ý để chúng tơi hồn thành Tiểu luận tốt Xin chân thành cảm ơn Cô bạn ! CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1 Giới thiệu COSO COSO (Committee of Sponsoring Organization) ủy ban thu ộc Hội đ ồng quốc gia Hoa Kỳ việc chống gian lận Báo cáo tài COSO tổ ch ức nghiên cứu, thống công bố hệ thống kiểm soát nội COSO thành lập vào năm 1985 bảo trợ tổ chức:      Hiệp hội kế tốn viên cơng chức Hoa Kỳ (AICPA) Hiệp hội kế toán Hoa Kỳ (AAA) Hiệp hội quản trị viên tài (FEI) Hiệp hội kế toán viên quản trị (IMA) Hiệp hội kiểm tốn viên nội (IIA) Qua q trình tìm hiểu gian lận kế tốn – tài chính, COSO phát hi ện hệ thống kiểm soát nội đóng vai trò quan tr ọng việc ngăn ch ặn, tìm xử lý gian lận Việc nghiên cứu đưa m ột khuôn kh ổ chung cho h ệ th ống kiểm soát nội nhu cầu cần thiết cho hoạt động ngân hàng doanh nghiệp Năm 1992, báo cáo COSO đời, cung cấp c s lí thuy ết tương đ ối đầy đủ hệ thống kiểm sốt nội Các lí thuyết kế th ừa từ báo cáo trước kiểm nghiệm, khảo sát thực tế hệ th ống ki ểm soát nội Báo cáo COSO 1992 gồm bốn phần:  Phần 1: Tóm tắt dành cho người quản lý Phần cung cấp nhìn tổng quát hệ thống kiểm soát nội cấp độ cao dành cho ng ười qu ản lý, ban giám đốc, nghị sĩ, quan quản lý nhà nước  Phần 2: Khn mẫu kiểm sốt nội Là phần c nh ất báo cáo này, bao gồm định nghĩa ki ểm soát nội bộ, nhân tố ảnh hưởng h ệ thống kiểm sốt nội bộ, tiêu chí đánh giá hệ th ống ki ểm soát n ội b ộ  Phần 3: Báo cáo cho bên Phần hướng dẫn cho tổ chức cách thức báo cáo cho đối tượng bên ngồi hệ thống kiểm sốt nội  Phần 4: Công cụ đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ: Đưa hướng dẫn, gợi ý đánh giá hệ thống kiểm soát nội 1.2 Khái quát kiểm soát nội Theo báo cáo COSO 1992, kiểm soát nội b ộ trình b ị chi ph ối b ởi người quản lý, hội đồng quản trị toàn thể nhân viên đơn vị, thi ết l ập để cung cấp đảm bảo hợp lý nhằm đạt mục tiêu sau đây:  Sự hữu hiệu hiệu hoạt động  Sự tin cậy báo cáo tài  Sự tuân thủ luật lệ quy định Các nội dung khái niệm hiểu là: Kiểm soát nội q trình: nghĩa khẳng định kiểm sốt nội khơng phải kiện, tình mà chuỗi hoạt đ ộng hi ện di ện rộng rãi tổ chức Kiểm soát nội hiệu xây dựng nh phần cốt lõi hoạt động tổ chức s ự bổ sung vào hoạt động tổ chức gánh nặng áp đặt lên tổ chức Kiểm soát nội bị chi phối người : người quản lý, hội đồng quản trị toàn thể nhân viên đơn vị Con người xây dựng hệ th ống ki ểm soát n ội b ộ phần cốt lõi đơn vị để hoạt động hiệu Hệ th ống ki ểm soát nội tác động ngược trở lại hành vi người, tạo ý thức h ọ, h ướng hoạt động cá nhân đến mục tiêu chung tổ chức Kiếm soát nội cung cấp đảm bảo hợp lý: nghĩa kiểm soát nội cung cấp đảm bảo tương đối đảm bảo tuyệt đối để đạt mục tiêu đơn vị Điều hạn chế tồn ti ềm tàng h ệ thống kiểm soát nội như: sai lầm người, thông đồng s ố cá nhân tổ chức, lạm dụng quyền lực người quản lý, mối quan h ệ gi ữa lợi ích chi phí việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội 1.3 Mục tiêu hệ thống kiểm soát nội - Mục tiêu hoạt động: giúp kiểm soát hữu hiệu, hi ệu qu ả, giúp đ ơn v ị s d ụng hiệu nguồn lực, bảo vệ tài sản đơn vị - Mục tiêu thông tin: bảo đảm độ tin cậy thơng tin quản tr ị tài đầy đủ, kịp thời, bảo mật thông tin - Mục tiêu tuân thủ: đảm bảo hợp lý việc chấp hành luật pháp quy đ ịnh, hướng thành viên vào việc tuân thủ sách, quy đ ịnh n ội b ộ c ngân hàng qua đạt mục tiêu ngân hàng 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội ngân hàng theo COSO 1.4.1 Môi trường kiểm sốt Mơi trường kiểm sốt thiết lập nội tổ chức có ảnh hưởng đến nhận thức kiểm sốt tất nhân viên cơng ty Mơi tr ường ki ểm sốt xem nhân tố công ty ảnh hưởng đến hoạt đ ộng h ệ thống kiểm soát nội yếu tố tạo mơi trường tồn b ộ thành viên cơng ty nhận thức tầm quan trọng hệ thống kiểm soát n ội Mơi trường kiểm sốt phụ thuộc vào: - Quan điểm thái độ, phong cách điều hành Ban lãnh đạo đ ối v ới ho ạt đ ộng kiểm sốt Ví dụ, Triết lý phong cách ều hành Ban Giám đ ốc có nhi ều đ ặc điểm, quan điểm, thái độ hành động Ban Giám đốc đối v ới vi ệc l ập trình bày báo cáo tài thể qua việc lựa chọn nguyên tắc, sách kế tốn có thận trọng hay khơng có nhi ều lựa ch ọn khác - Cơ cấu tổ chức: + Là phân chia trách nhiệm quyền hạn b ộ ph ận ngân hàng + Là sở để lập kế hoạch, điều hành, kiểm soát giám sát ho ạt đ ộng Nó tảng vấn đề kiểm soát Cơ cấu tổ chức th ể hi ện qua s đ tổ chức, cần phù hợp với quy mô đặc thù hoạt đ ộng ngân hàng M ột cấu phù hợp sở để lập kế hoạch, ều hành, ki ểm soát giám sát hoạt động Ngược lại, thiết kế không đúng, cấu tổ chức có th ể làm cho thủ tục kiểm sốt tác dụng Ví dụ: Nếu bố trí phận kiểm tốn nội trực thuộc phòng kế tốn, chức kiểm tra đánh giá kiểm toán nội không phát huy tác d ụng - Vai trò kiểm tốn nội bộ: Phát huy giá trị gia tăng cho ngân hàng - Chính sách nhân sự: Sự phát triển doanh nghiệp, tổ chức gắn liền v ới đội ngũ nhân viên họ nhân tố quan trọng môi trường ki ểm soát nh chủ th ể thực thủ tục kiểm soát hoạt động ngân hàng Như vậy, sách nhân bao gồm toàn phương pháp qu ản lý chế độ ngân hàng việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đ ề b ạt, khen thưởng kỷ luật nhân viên ngân hàng thay đổi theo th ời kỳ Nhà quản lý nên chọn nhân viên có đủ l ực, kinh nghi ệm, đ ạo đ ức tốt góp phần lớn đến hữu hiệu hiệu mơi trường ki ểm sốt - Văn hóa kiểm soát: Thể qua cẩm nang đạo đức nghề nghi ệp, qua cam k ết thực chức năng, nhiệm vụ cá nhân, thể qua quan ểm m ối quan hệ khách hàng bên bên 1.4.2 Đánh giá rủi ro Là đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực hệ thống ki ểm soát đ ể phát hi ện khâu thiếu yếu khơng thể kiểm sốt hiệu ho ạt đ ộng đ ể tăng cường nhân lực, vật lực vào điểm xung yếu hệ th ống, tạo nên s ự v ững hệ thống kiểm sốt Mục đích: để xem xét mức độ rủi ro nhiều/ít để có biện pháp phòng ngừa Bao gồm: nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, thực biện pháp điều tiết rủi ro Các nhà quản lý phải đánh giá phân tích nhân tố ảnh hưởng tạo nên rủi ro làm cho mục tiêu khơng đạt c ố gắng t ối thi ểu hóa tổn thất rủi ro gây ra, bao gồm bước: + Xác định mục tiêu ngân hàng + Nhân dạng rủi ro + Phân tích đánh giá rủi ro 1.4.3 Thủ tục, chế kiểm sốt thích hợp Là tồn sách thủ tục nhằm giúp Hội đ ồng qu ản tr ị ban ều hành phát ngăn ngừa rủi ro để đạt mục tiêu kinh doanh Khi thủ tục vận hành cách hi ệu r ủi ro doanh nghi ệp ngăn chặn phát cách đầy đủ, xác k ịp th ời Một số thủ tục kiểm soát bản:  Phê duyệt: cho phép nghiệp vụ phát sinh, cho phép ti ến cận hay s dụng thông tin, tài liệu công ty Phê duyệt cho phép điều x ảy nên người phê duyệt phải làm thẩm quyền mình, việc phê ệt phải phù hợp với quy định cơng ty Ngồi ra, trước phê ệt cần xem xét kĩ nội dung phê duyệt, tránh chồng chéo trình phê ệt, gây tốn thời gian ảnh hưởng tiến độ công việc  Định dạng trước: cơng cụ kiểm sốt hữu hiệu doanh nghi ệp áp d ụng rộng rãi máy tính vào cơng tác quản lí Máy tính xử lí thơng tin m ột cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian công sức người Tuy nhiên c ần định kì kiểm tra, có sai sót sai sót hàng loạt  Báo cáo bất thường: báo cáo vấn đề b ất h ợp lí x ảy b ất kì lúc nào, chỗ trình hoạt động đơn vị Việc báo cáo c ần ti ến hành phát chỗ bất thường, phải báo cáo cho ng ười có thẩm quyền giải  Bảo vệ tài sản: thủ tục nhằm giảm thiểu tối đa việc tài s ản đ ơn v ị b ị mát, lãng phí, bị lạm dụng, hư hỏng, bị phá hoại Ví dụ nh hạn ch ế tiếp cận tài sản, sử dụng camera quan sát, ki ểm kê tài s ản đ ịnh kì, đ ặt m ật kiểm soát…  Bất kiêm nhiệm: nhằm ngăn ngừa hạn chế lạm dụng thẩm quyền nhiều chức vụ nhiều công đoạn làm việc đ ể gian lận, tr ục lợi Sự 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm sốt nội quy trình tín dụng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức 2.3.1 Mơi trường kiểm sốt Lãnh đạo cấp cao Vietcombank giám đốc chi nhánh Thủ Đức đ ều ý thức kiểm sốt nội quan trọng quy trình tín dụng đơn vị Chính phòng kiểm sốt nội thành lập đ ể h ỗ tr ợ cho giám đốc phận liên quan thực kiểm sốt quy trình tín dụng Quyền hạn cụ thể phận kiểm soát nội bộ:  Được chủ động thực nhiệm vụ kế hoạch kiểm tra n ội cấp thẩm quyền phê duyệt  Được trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết, cung cấp quyền yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo từ phòng ban khác  Được tiếp cận, xem xét quy trình nghi ệp vụ, truy c ập ch ương trình, liệu hệ thống có liên quan thực nhiệm vụ Được vấn cán bộ, nhân viên vấn đề liên quan đến nội dung ki ểm tra  Theo dõi, giám sát đánh sát việc khắc phục, ch ỉnh s ửa ki ến ngh ị lên giám đốc xử lí tập thể, cá nhân có hành vi vi ph ạm pháp lu ật vi ph ạm quy định nội Trong cấu tổ chức nội chi nhánh Thủ Đức, phòng ki ểm sốt n ội b ộ ho ạt động độc lập tương đương với phòng ban khác, giám đốc chi nhánh quản lý trực tiếp, quyền hạn phận tương đối ưu tiên quyền tương tác với phận khác Điều chứng tỏ môi tr ường kiểm sốt quan tâm để thực tốt cơng tác ki ểm sốt n ội b ộ đơn vị Vì quyền hạn nhiệm vụ quan trọng nên tiêu chuẩn ki ểm tra viên đòi hỏi cao:  Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật quy đ ịnh n ội b ộ, chưa bị hình thức kỷ luật  Có kiến thức, hiểu biết pháp luật, quản trị kinh doanh nghi ệp v ụ ngân hàng, có đại học trở lên  Có khả thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thơng tin, có ki ến th ức, kĩ kiểm soát nội đạo đức nghề nghiệp 23 Cơng tác kiểm sốt nội cơng việc nhạy cảm, đòi h ỏi ki ến th ức chuyên môn, kĩ cư xử, giao tiếp khéo léo Đây nhi ệm v ụ m ới mẻ nên khơng tránh khỏi hạn chế: - Nguồn lực phận kiểm soát nội yếu, số lượng nhân viên trình độ chun mơn vừa đủ, chưa đủ đáp ứng việc kiểm sốt n ội tồn đơn vị - Cơng tác đào tạo, phổ biến nhiều hạn chế Trong đơn vị tr ọng đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên đào tạo kĩ giao ti ếp v ới khách hàng Kiến thức nhận thức kiểm sốt nội phổ bi ến đ ơn v ị, t dẫn đến hợp tác phận khác với phận kiểm soát nội gặp nhiều khó khăn - Nhiệm vụ kiểm sốt đơn vị thường bị quy tương đương với nhi ệm vụ soi xét tìm lỗi sai sót phòng ban nên có đ ược s ự thi ện c ảm t phòng ban.Điều dẫn đến áp lực cho nhân viên kiểm sốt cơng vi ệc mối quan hệ với đồng nghiệp 2.3.2 Đánh giá rủi ro Việc phân tích, đánh giá quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro lãi su ất, r ủi ro khoản, rủi ro vận hành rủi ro pháp lý vi ệc hết s ức quan tr ọng đ ối v ới ho ạt động ngân hàng Tuy nhiên, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức chưa có phận chuyên trách riêng Ngân hàng xây dựng hoàn thi ện h ệ th ống đánh giá tín dụng khách hàng, hệ thống xếp hạng nội nhằm h ỗ tr ợ cho quản trị rủi ro Hiện tại, để hỗ trợ tốt cho việc đánh giá rủi ro tín dụng, Hội sở tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức để cao lực đánh giá, đo lường rủi ro phân tích rủi ro cho cán tín dụng Chỉ xét đánh giá rủi ro tín dụng, tồn yếu sau:  Nhân viên thẩm định chưa có kinh nghiệm cơng tác tín dụng, hầu h ết tuổi đời trẻ, thiếu lực thẩm định, thu thập thông tin chủ quan, hầu hết cán tín dụng luân chuyển từ phòng khác qua ch ứ khơng đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ tín dụng từ đầu 24  Hệ thống kiểm sốt cho vay khơng chặt chẽ, hiệu trình gi ải ngân hoàn tất thủ tục cho vay cần thi ết tạo s h v ề s d ụng vốn vay  Theo dõi sau cho vay không tốt hệ thống cảnh báo s ớm kho ản vay có vấn đề khơng hiệu nên can thi ệp kịp th ời kho ản vay có vấn đề Chính điều này, ảnh hưởng không nhỏ đến ch ất l ượng tín dụng Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh năm tr lại Năm 2012, 2013,2014 6,92 tỷ đồng; 24 tỷ đồng tăng vọt 414,2 tỷ đồng 2.3.3 Thủ tục, chế kiểm soát Các thủ tục, chế kiểm soát Vietcombank chi nhánh Thủ Đức đ ược thi ết kế theo nghiệp vụ riêng Trong sơ đồ tổ chức máy nhân sự, phòng ban phân biệt rạch ròi điều hành ban giám đốc Nhi ệm v ụ phòng ban tách bạch với nhau, quyền hạn phòng ban ngang Sự hoạt động độc lập phòng ban tạo dễ dàng cho ki ểm soát n ội b ộ quy trình nghiệp vụ nhiệm vụ phân cơng rõ ràng, dễ dàng ki ểm tra sai sót khắc phục sai sót Trong quy trình hay nghiệp vụ, có nhi ều công đoạn di ễn v ới s ự tham gia nhiều phòng ban Mỗi phòng ban phân công nhi ệm v ụ c ụ th ể đ ể tránh chồng chéo, tiết kiệm thời gian cơng sức Quy trình tín d ụng xây dựng đầy đủ, kỹ càng, chặt chẽ hoạt động kinh doanh chủ ch ốt c ngân hàng, sai sót xảy khâu đ ều gây nguy c r ủi ro cho ngân hàng Các thủ tục, chế kiểm sốt quy trình tín dụng chi nhánh Th ủ Đ ức bao gồm:  Phê duyệt Trong quy trình tín dụng chi nhánh, cán tín dụng/chuyên viên quan h ệ khách hàng tư vấn thủ tục hồ sơ vay vốn, công đo ạn gi ải ngân thu nợ….Sau hồ sơ trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ th ể giám đốc chi nhánh hội đồng tín dụng Đối với hạn mức tín dụng trường hợp thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ tín dụng gởi lên cấp Trung Ương 25 Cụ thể, khách hàng thể nhân (cá nhân, hộ gia đình), thẩm quy ền phê duyệt lần cấp tín dụng (trừ cấp bảo lãnh) giám đốc chi nhánh tối đa 10 tỷ VNĐ, hội đồng tín dụng chi nhánh tối đa 50 t ỷ VNĐ Đ ối với khách hàng tổ chức, thẩm quyền phê duyệt m ột lần cấp tín dụng/tổng số lần cấp tín dụng dự án đầu tư giám đ ốc chi nhánh tối đa 35 tỷ VNĐ, hội đồng tín dụng chi nhánh tối đa 50 t ỷ VNĐ Th ẩm quyền phê duyệt giới hạn tín dụng cho khách hàng tổ chức đối v ới giám đ ốc chi nhánh tối đa 70 tỷ VNĐ, hội đồng tín dụng chi nhánh tối đa 150 t ỷ VNĐ  Định dạng trước: chương trình máy tính hỗ trợ cho quy trình cấp tín dụng chi nhánh Thủ Đức Cụ thể, bi ểu mẫu gi tờ, h s yêu c ầu c ấp tín dụng, biên thẩm định, tờ trình cấp tín dụng giấy tờ liên quan đ ều lập sẵn máy tính để thuận lợi cho cán tín dụng ph ận khác thực quy trình tín dụng Ngồi ra, thơng tin khách hàng, giao d ịch trước hồ sơ tín dụng trước lưu trữ máy tính Máy tính cơng cụ hỗ trợ đắc lực việc kiểm sốt nội quy trình tín d ụng, giúp cán tín dụng phận khác tiết kiệm thời gian công s ức q trình thu thập thơng tin thẩm định tín dụng  Báo cáo bất thường:Việc báo cáo bất thường nhiệm vụ toàn nhân viên tham gia vào q trình cấp tín dụng Tuy nhiên, th ực tr ạng c ấp tín d ụng chi nhánh Thủ Đức lớn, dư nợ tín dụng tính đến th ời ểm h ết quý III năm 2014 2315 tỷ VND (số liệu nội từ phòng kế tốn), nên cơng tác ki ểm tra bất thường gặp nhiều khó khăn Các bất hợp lí nhỏ thường bỏ qua nhân viên khơng có nhiều thời gian số lượng nhân viên so v ới kh ối lượng cơng việc lớn Phòng kiểm sốt nội có qu ản lý m ột nhân viên nên công việc chủ yếu rà soát ki ểm tra lỗi sai sót l ớn nh l ỗi ph ần m ềm hệ thống, thông tin bật khách hàng, khoản cấp tín dụng quy mơ lớn,….Ngồi phận khác chi nhánh phải th ực hi ện kh ối l ượng công việc lớn giao dịch, lập kế hoạch kinh doanh, quản lí nhân s ự, qu ản lí ngân quỹ….nên có thời gian kiểm tra kĩ phát điều bất thường 26  Bảo vệ tài sản: quy trình tín dụng, nhân viên ngân hàng phép tiếp cận sử dụng nguồn thông tin máy tính trực ti ếp ki ểm sốt nguồn tiền giải ngân thu nợ Các quy chế bảo vệ tài sản ngân hàng th ực kĩ với số cách thức cụ thể như: sử dụng camera theo dõi khu vực ngân hàng khu vực ngân quỹ, nhân viên giám sát l ẫn môi trường làm việc chung để hạn chế xảy mát hay lạm dụng quy ền l ực, quy định nhân viên không sử dụng mạng internet đ ể đưa thông tin m ật Hơn vào cuối ngày làm việc, tài s ản ki ểm kê d ưới s ự chứng kiến phận chi nhánh ban giám đốc, phận k ế tốn, b ộ phận ngân quỹ….nhằm đảm bảo an tồn tài sản cho ngân hàng  Sử dụng tiêu: Việc áp dụng tiêu cấp tín dụng khơng áp dụng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức Với thương hiệu tin tưởng kh ắp nước, Vietcombank lựa chọn hàng đầu khách hàng cần vay vốn Do khối lượng cấp tín dụng lớn, ln có nhi ều khách hàng cần vay vốn Ngân hàng không áp dụng tiêu cấp tín dụng đối v ới nhân viên đ ể tránh tạo áp lực hoàn thành tiêu Việc áp đặt tiêu ến nhân viên trọng đến chất lượng khoản tín dụng mà tr ọng hoàn thành đ ược tiêu giao Trong tình phát sinh tiêu cực ảnh h ưởng đến chất lượng khoản tín dụng rủi ro tín dụng tăng lên Ví dụ nhân viên tín dụng tìm cách làm cho hồ sơ tín dụng đạt đủ tiêu chuẩn cấp tín dụng mà khơng quan tâm đến rủi ro phát sinh sau cấp tín dụng  Bất kiêm nhiệm: Bộ máy cấp tín dụng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức bố trí theo chiều dọc chiều ngang nhằm thuận l ợi cho trình ki ểm tra giám sát Trong chiều dọc quy trình từ nhân viên tín dụng lên t ới c ấp lãnh đạo trình thẩm định phê duyệt cấp tín dụng Chi ều ngang quy trình tín dụng xảy sau có định phê ệt tín d ụng, b ộ ph ận độc lập với xem xét thực hi ện bước giải ngân, thu n ợ, giám sát kho ản vay kế toán Các phận liên kết với theo chi ều dọc chi ều ngang đ ể giám sát kĩ khoản tín dụng tránh việc chồng chéo q trình c ấp tín dụng 27 Việc phân chia trách nhiệm quyền hạn cấp tín dụng nhằm hạn ch ế lạm dụng quyền lực để gian lận hay trục lợi Cụ thể chức thực hi ện cấp tín dụng thuộc nhân viên tín dụng, thẩm quyền phê ệt thu ộc v ề giám đ ốc chi nhánh hay hội đồng tín dụng, cơng việc giải ngân liên quan trực ti ếp đến phận ngân quỹ, công việc ghi nhận thuộc phòng kế tốn, v ới vi ệc giám sát phòng kiểm sốt nội Các bên ph ối h ợp v ới q trình c ấp tín dụng nhiệm vụ phận tách bi ệt v ới C ch ế b ất kiêm nhiệm phân định rõ ràng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức  Đối chiếu: Vì chế bất kiêm nhiệm thiết kế kĩ nên việc đối chiếu thực dễ dàng nhằm phát sai sót quy trình cấp tín dụng Cụ thể, thơng tin khoản cấp tín dụng thời gian, khối l ượng tín dụng, cách thức giải ngân thu nợ, thông tin khách hàng….ph ải trùng kh ớp hồ sơ thơng tin mà bên nắm giữ Bất kì khác bi ệt thông tin việc cấp tín dụng phận tín dụng, cấp phê duyệt, phận ngân quỹ, phận kế toán khiến quy trình tín dụng bị trục trặc, sai sót làm tăng r ủi ro tín dụng Cơ chế bất kiêm nhiệm rõ ràng Vietcombank chi nhánh Th ủ Đ ức làm cho việc đối chiếu diễn rõ ràng, mang tính ch ất ki ểm tra chéo gi ữa bên, làm tăng tính trách nhiệm bên  Giám sát: xem thủ tục kiểm soát tổng hợp, thủ tục phòng kiểm sốt nội Vietcombank chi nhánh Thủ Đức ph ối h ợp v ới ban giám đ ốc bên liên quan thực Tuy nhiên quy mơ phòng ki ểm sốt n ội b ộ hạn chế, nên thủ tục giám sát tr ọng Khối lượng cơng vi ệc t ại Vietcombank chi nhánh Thủ Đức lớn nên thông tin tổng hợp th ường cần nhiều thời gian, cơng việc rà sốt ki ểm tra tổng h ợp b ị h ạn ch ế Trong trường hợp nhiệm vụ phòng ki ểm sốt nội có th ể rà sốt s b ộ phát sai sót tổng thể hiển nhiên dễ th ấy, khó phát hi ện đ ược sai sót tiềm ẩn hay sai sót nghiệp vụ 2.3.4 Hệ thống thơng tin truyền đạt thông tin Vietcombank Ngân Hàng đón nhận chứng ISO/IEC 27001:2013 Để xây dựng đạt Giấy chứng nhận ISO/IEC 27001:2013, Vietcombank phải triển khai đáp ứng khối lượng cơng việc lớn, đòi h ỏi lòng nhi ệt tâm 28 tinh thần hợp tác cao độ tập thể tồn hệ thống Vietcombank Đi ều thể việc truyền thông nội bộ, mức độ hiểu biết tuân th ủ m ỗi nhân viên toàn hệ thống Vietcombank việc áp dụng ISO/IEC 27001:2013 cao Vietcombank đầu tư lớn có hi ệu qu ả vào c s hạ tầng công nghệ thông tin như: hệ thống thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, trung tâm d ữ li ệu dự phòng, trang thiết bị IT chi nhánh nh ban hành h ệ th ống sách, quy định/quy trình an tồn bảo mật hệ th ống thơng tin đ ể đ ảm bảo phục vụ kinh doanh tốt đồng thời đáp ứng tuân thủ yêu c ầu tiêu chuẩn Trong hệ thống kiểm sốt nội bộ, hệ thống thơng tin truy ền thông tách rời Tại Vietcombank chi nhánh Thủ Đức, phòng ban b ộ ph ận đ ều sử dụng máy tính hệ thống thơng tin lưu trữ, máy tính k ết n ối v ới qua phần mềm chuyên dụng hay email nội Sự liên kết thông tin lẫn dễ dàng cho phận thực quy trình cấp tín dụng, nh ki ểm tra chéo lẫn để phát sai sót xử lí sai sót Khơng phạm vi chi nhánh Thủ Đức, tất chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc Vietcombank liên kết với h ệ th ống thông tin thông qua máy tính Các thơng tin từ cấp cao truy ền đ ến c ấp thấp thông qua email nội cá nhân Hệ thống thông tin truyền đạt thơng tin hệ th ống ki ểm sốt n ội b ộ phải bảo đảo an toàn tuyệt quy định cụ th ể Vietcombank chi nhánh Thủ Đức: - Cơng tác phòng cháy chữa cháy thực hi ện đầy đủ, m ỗi phòng ban đ ược trang bị bình chữa cháy, dụng cụ báo cháy tự động, bảng hướng dẫn phòng cháy chữa cháy - Nội dung hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng cung cấp đường truyền Internet, camera an ninh, bảo trì thi ết bị ch ứa thông tin quan tr ọng máy vi tính,…có điều khoản liên quan đến bảo mật thơng tin Vì trường hợp nhà cung cấp truy cập vào tài sản hệ th ống thông tin ngân hàng Cụ thể: Hợp đồng cung cấp đường truyền số 4514/2010/HĐ-CTĐTĐTTKD với công ty điện thoại Đông thành phố (VNPT) ngày 16/8/2010; H ợp đ ồng 29 dịch vụ bảo trì thiết bị tin học số S111195M10 với chi nhánh TP H Chí Minh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ hệ thống FPT - Thông tin liệu khách hàng cần đảm bảo theo yêu cầu pháp lý, quy định nội Những tài liệu cứng chứa thông tin khách hàng ph ải c ất tủ có khóa, không sử dụng phải hủy bỏ Những file ch ứa thơng tin khách hàng lưu máy tính cá nhân phải đặt mật bảo v ệ Những máy tính chứa thơng tin cá nhân khách hàng phải có mật b ảo v ệ h ạn ch ế tiếp cận Một số hạn chế hệ thống thông tin truyền đạt thông tin Vietcombank chi nhánh Thủ Đức: - Chưa có đánh giá, kiểm tra chất lượng nâng cấp thường xuyên ph ần cứng thiết bị lưu trữ chạy thông tin Thông thường đến lúc không vậnhành tiến hành sửa chửa bảo trì - Chưa đào tạo đầy đủ nhận thức bảo mật an toàn thông tin đối v ới s ố lượng lớn nhân viên dẫn đến nhận thức bảo mật thông tin đối v ới nhân viên chưa đạt yêu cầu - Chưa trang bị đầy đủ kiến thức phần cứng phần mềm máy tính cho số lượng lớn nhân viên Nhân viên sử dụng thi ết bị cho nghi ệp v ụ c ụ th ể mà thực hiện, tương tự sử dụng tin học ứng dụng Nh ững ki ến thức bảo mật, cài đặt mật khẩu, bảo trì thiết bị, virus phần mềm độc hại, … chưa đạt yêu cầu 2.3.5 Giám sát Hoạt động tín dụng tạo lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng nên ưu tiên trọng công tác giám sát so với ho ạt đ ộng khác Kh ối l ượng c ấp tín dụng lớn, số lượng khách hàng nhiều mà số lượng nhân viên hạn ch ế nên vi ệc giám sát quy trình tín dụng cần thực khoa học, ti ết kiệm th ời gian chi phí Phòng kiểm sốt nội phối hợp với phận liên quan để giám sát phương diện tổng hợp Kết thúc kỳ kinh doanh, phòng ban có trách nhiệm tổng hợp hoạt động diễn kì: phận kế tốn tổng h ợp số dư nợ, dư nợ phân bổ theo mục đích cho vay, đối tượng cho vay, tỉ l ệ n ợ xấu, tỉ lệ dự phòng,…, phận tín dụng theo dõi báo cáo v ề tình hình thu n ợ 30 khoản vay, phận kinh doanh tổng hợp báo cáo kế hoạch kinh doanh s ắp tới…Tất báo cáo chuyển cho phòng kiểm sốt nội ban giám đốc Phòng kiểm sốt nội phối hợp với ban giám đốc rà sốt l ại tồn b ộ ch ỉ số tổng thể việc cấp tín dụng, so sánh đối chi ếu với ch ỉ s ố th ống kê kì trước Từ đánh giá tìm chuy ển bi ến b ất th ường trình cấp tín dụng đơn vị Hoạt động giám sát dựa số liệu thống kê tổng h ợp, s ố l ượng ng ười thực hạn chế việc nhìn nhận việc cách tổng thể làm cho việc giám sát có mặt hạn chế sau: - Đòi hỏi trình độ chun mơn, tầm nhìn cảm nhận cao người giám sát đ ể nhận xét tìm sai sót ẩn ch ứa th ống kê t h ợp Sau đó, họ phải phân tích, tìm hiểu, lý giải nguyên nhân dẫn đến sai sót - Trong nhiều trường hợp giám sát mang tính hình thức khơng đ ủ thơng tin khơng đủ phương tiện hỗ trợ phân tích, khối l ượng công việc nhiều dẫn đến làm qua loa cho có hình thức - Trong nhiều trường hợp việc giám sát không th ể tiến hành kĩ t ốn thời gian chi phí thực Nguồn lực máy móc người ngân hàng có giới hạn nên việc tổng hợp thông tin giám sát ch ỉ di ễn số số quan trọng khơng thể phân tích sâu rộng 31 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ ĐỨC 3.1 Đề xuất môi trường kiểm sốt  Tăng ng̀n nhân lực phòng kiểm sốt nội bộ, tuyển dụng cán có chun môn, kinh nghiệm kĩ khéo léo theo tiêu chí kiểm tra viên mà ngân hàng đưa Với ng̀n nhân lực hạn chế khó để làm tốt đầy đủ nhiệm  vụ kiểm sốt nội quy trình tín dụng Cần đề phương án cho phép cán kiểm soát nội tham gia vào quy trình tín dụng Ví dụ sau công đoạn tư vấn, thẩm định lập tờ trình cấp tín dụng, cán kiểm sốt nội rà soát lại lần để đảm bảo tính rõ ràng khách quan  thẩm định tín dụng Về cấu tổ chức: việc phận kiểm soát trực thuộc giám đốc chi nhánh ảnh hưởng ít nhiều đến chức năng, nhiệm vụ nhân viên kiểm sốt Điều giải thích có vấn đề phát sinh nhạy cảm liên quan đến quyền lợi lãnh đạo chi nhánh mà phận kiểm soát chưa phản ánh trung thực báo cáo kiểm tốn Nhóm đưa giải pháp nên cấu phận kiểm soát độc lập với giám đốc tức trực thuộc sử đạo hội đồng quản trị để báo cáo  trung thực khách quan Về chính sách nhân sự: hệ thống ngân hàng chi nhánh nên có chính sách tuyển dụng, đề bạt, lương thưởng kỷ luật nhân viên vi phạm quy định…Một mặt nâng cao khả cống hiến, tuân thủ quy định, luật pháp nhân viên, mặt khác mang tính răn đe nhân viên vi phạm Nhân ngân hàng yếu tố quan trọng định thành bại hệ thống ngân hàng Việc nhân có tư cách đạo đức nghề nghiệp cao góp phần vào hiệu hệ thống kiểm soát ngân hàng 3.2 Đề xuất việc đánh giá rủi ro  Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho cán tín dụng, cần kết hợp đào tạo kiến thức tín dụng, đánh giá rủi ro tín dụng cho cán tín dụng kiểm tra viên Công việc nhân viên tín dụng kiểm tra viên trực quan suốt thời gian làm việc nên tận dụng thời gian rãnh để công tác, thực tập, học tập kinh nghiệm chi nhánh khác hệ thống 32  Cần thường xuyên giám sát khoản vay thường xuyên đánh giá rủi ro liên tục sau kì kinh doanh Việc đánh giá rủi ro thường xuyên giúp phát rủi ro nghi ngờ rủi ro để có biện pháp dự phòng xử lý thích hợp Nhiệm vụ đánh giá rủi ro cần phối hợp  phòng ban Cần ý thu thập thông tin thường xuyên khách hàng dựa tình hình tài chính, báo cáo tài chính khách hàng tổ chức thông tin từ đối tác sau giải ngân Do cán tín dụng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức thiếu kinh nghiệm nên thường bỏ qua việc thu thập thông tin sau giải ngân 3.3 Đề xuất thủ tục, chế kiểm soát  Báo cáo bất thường: Việc số lượng giao dịch nghiệp vụ phát sinh chi nhánh ngày gia tăng số lượng nhân viên phận kiểm soát nội không tăng lên tương ứng Điều tạo áp lực không nhỏ lên khối lượng công việc kiểm soát nội việc báo cáo bất thường gặp nhiều khó khăn việc thường xuyên bỏ qua sai sót khơng thể tránh khỏi Đề xuất nên cấu lại mặt nhân phù hợp với phát triển phần hành khác phận tín dụng Nhân viên kiểm soát phải hạn chế tối đa sai sót dẫn đến hờ sơ vay khơng đảm bảo an tồn  ảnh hưởng đến số dư nợ phản ánh báo cáo Nâng cao nhận thức bảo vệ tài sản quan cho toàn nhân viên đưa chế thưởng, phạt rõ ràng cho trường hợp có ý thức bảo vệ tài sản quan  cố ý phá hoại tài sản quan Sử dụng tiêu: việc không áp dụng tiêu tín dụng cán tín dụng vừa điểm mạnh vừa hạn chế Cán tín dụng ý đến chất lượng rủi ro khoản tín dụng thay ý đến tiêu dư nợ cho vay khách hàng mà ngân hàng đề trước Theo nhóm nên đề xuất việc sử dụng tiêu khả cho phép vừa tạo động lực thúc đẩy tăng  trưởng tín dụng cho chi nhánh vừa không tạo nhiều áp lực cho cán tín dụng Giám sát: xem thủ tục kiểm soát tổng hợp Chính mà thủ tục mang ý nghĩa quan trọng Tuy nhiên, chưa quan tâm mức yếu tố khách quan chủ quan Đề xuất nên tăng cường thêm nhân cho phận kiểm sốt luân chuyển nhân viên 33 kiểm soát từ chi nhánh khác Ngân hàng thường xuyên cử nhân viên phòng kiểm sốt cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ để có đủ khả phát hiện, nhận biết sai sót tiềm ẩn từ có kiến nghị lên Ban lãnh đạo kịp thời 3.4 Đề xuất hệ thống thông tin truyền đạt thông tin  Một hệ thống thông tin đại, tiên tiến mà nhân viên tín dụng không nắm rõ cách thức sử dụng hệ thống coi khơng hiệu Chính vậy, ngân hàng nên thường xuyên mở lớp cập nhật hệ thống cho phận liên quan, giúp nhân viên hiểu nắm rõ phần hành, công việc  ảnh hưởng nghiệp vụ đến số liệu báo cáo hệ thống Nhân phòng cơng nghệ thông tin đầu việc đánh giá, kiểm tra chất lượng từ trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống nhằm cung ứng cho  khách hàng sản phẩm tốt thông qua hệ thống thơng tin Việc truyền đạt thơng tin nên thống từ Ban lãnh đạo đến nhân viên tín dụng, tránh tình trạng hiểu sai thơng tin từ cấp ảnh hưởng tới hoạt động chi nhánh điều phụ thuộc nhiều vào tính chủ quan nhiều nhân viên  quy trình tín dụng Thường xuyên đào tạo cán tín dụng nhận thức bảo mật an tồn thơng tin khách hàng thông tin mật 3.5 Đề xuất công tác giám sát  Vì số lượng nhân viên kiểm sốt nội có hạn nên phải thiết kế lại quy trình làm  việc khoa học, hợp lý mang lại hiệu cao Những nhân viên phòng kiểm sốt nội phải người có kinh nghiệm trình độ chuyên môn cao việc tư vấn số liệu báo cáo kiểm tốn nội từ đưa nhận định viễn cảnh hoạt động chi nhánh tương lai cho Ban lãnh đạo Đề xuất trau dồi kiến thức cho  nhân viên kiểm soát nội Hạn chế việc giám sát qua loa công việc nhiều Dựa vào kinh nghiệm, trình độ mình, kiểm sốt nội áp dụng hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên, chọn mẫu tất để đưa định cuối báo cáo kiểm tốn 34  Cần giám sát nghiệp vụ tín dụng trọng yếu, có nguy tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động tín dụng chi nhánh trường hợp khơng có đủ thời gian chi phí KẾT LUẬN Trước yêu cầu vốn và tính cạnh tranh ngày càng gay gắt thị trường, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ  Đức cũng như  nhiều ngân hàng khác  đang mở rộng tín dụng mạnh mẽ Và chắn điều tăng trưởng tín dụng khơng thể tách rời việc kiểm sốt chất lượng tín dụng Vì vậy cần phải khẳng định lại lần là các 35 Ngân hàng khơng nên vì áp lực thị trường và lợi nhuận mà bng lỏng quản lý và kiểm sốt rủi ro trong hoạt động tín dụng Trái lại cần tích cực nâng cao hơn nữa việc xây dựng hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng theo các mơ hình kiểm sốt quốc tếnhư: Xây dựng cơ cấu tổ chức quản trị, điều hành chặt chẽ, cơ chế quản lý rủi ro linh hoạt, đua các quy định, chính sách tín dụng sát thực tế hơn nữa đổi mới quy trình nghiệp vụ, áp dụng các phương pháp nghiệp vụ đại; hồn thiện quy trình kiểm tra, giám sát giúp nâng cao ý thức trách nhiệm từ cấp quản lý đến cấp nhân viên… Tất phải thực đờng bộ, thống nhất, có như vậy Ngân hàng mới thực xây dưng được hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu và hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Loan- Bài giảng kế toán kiểm toán ngân hàng, Đại h ọc Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, 2014 Cơng văn số 277/QD-VCB.CSTD- Bổ sung quy định thẩm quyền phê duyệt tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,2013 Công văn 636/QD-VCB.KTGSTT- Quy chế tổ chức hoạt động b ộ máy kiểm tra nội bộNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,2015 36 Công văn 791/TB-VCB.TDU.HCNS- Chấn chỉnh tình hình hoạt động phòng ban,2015 Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2012,2013,2014; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Thủ Đức Tạp chí quản lý, truy cập ngày 03 tháng 09 năm 2015, từ trang web: http://hasitec.com.vn/vi/news/Quan-ly/Kiem-soat-noi-bo-Nha-Quan-trican-biet-344/ Trình tự nghiên cứu hệ thống ki ểm soát nội bộ, truy cập ngày 03 tháng 09 năm 2015, từ trang web: http://ketoankiengiang.com/index.php/vi/kienthuc/Kiem-Toan/TRINH-TU-NGHIEN-CUU-HE-THONG-KIEM-SOAT-NOI-BOINTERNAL-CONTROL-SYSTEM-38/#.VenAcn-DXIV 37 ... THỦ ĐỨC .31 3.1 Đề xuất môi trường kiểm soát 31 3.2 Đề xuất việc đánh giá rủi ro .31 3.3 Đề xuất thủ tục, chế kiểm soát .32 3.4 Đề xuất hệ thống thông... dụng tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức. Và sẽ đưa ra những đề xuất phù hợp với Ngân Hàng Do  điều kiện thời gian nghiên cứu đề tài và khả năng tiếp cận các tài liệu Ngân hàng có nhiều hạn chế nên trong Tiểu luận... thông tin 33 3.5 Đề xuất công tác giám sát 33 KẾT LUẬN .35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế Việt Nam đã và đang có những bước phát triển vượt bậc theo hướng hội
- Xem thêm -

Xem thêm: các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình Tín dụng tại VIETCOMBANK chi nhánh thủ đức, các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình Tín dụng tại VIETCOMBANK chi nhánh thủ đức, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU PHẦN( NHÂN TỔ) ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ ĐỨC, CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ ĐỨC, 3 Đề xuất về thủ tục, cơ chế kiểm soát

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay