Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện kim bôi, tỉnh hòa bình

116 81 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2018, 09:45

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Đồng thời tơi xin cam đoan q trình thực đề tài địa phƣơng chấp hành quy định địa phƣơng nơi thực đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Bùi Thị Thanh Thủy ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận đƣợc nhiều quan tâm, chia sẻ giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân ngồi Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Hà Nội Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy, cô giáo Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Hà Nội tạo điều kiện hƣớng dẫn, giúp đỡ hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Ninh ngƣời dành nhiều thời gian, tâm huyết ln tận tình hƣớng dẫn bảo tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cán phòng Thống kê, phòng Nơng nghiệp PTNT, Phòng Tài kế hoạch, phòng Lao động Thƣơng binh xã hội, lao động nông thôn địa phƣơng tận tình giúp đỡ, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập hồn thiện luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè ln động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Bùi Thị Thanh Thủy iii MỤC LỤC Trang tTrang phụỤ bìa LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii PHỤ LỤC viiv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viiivi DANH MỤC CÁC BẢNG xviii DANH MỤC CÁC HÌNH xiix ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận giải việc làm cho lao động nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm chung lao động nguồn lao động 1.1.2 Lý luận việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm 1.1.3 Việc làm cho lao động nông thôn 12 1.1.4 Giải việc làm cho lao động nông thôn 13 1.2 Cơ sở thực tiễn giải việc làm cho lao động nông thôn 1716 1.2.1 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn giới 1716 1.2.2 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn nƣớc ta 2019 1.2.3 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2322 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đặc điểm huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 26 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 26 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not All caps Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not All caps Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not All caps Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not All caps Formatted: Line spacing: Multiple 1,55 li iv 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 30 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến giải việc làm cho lao động nơng thơn huyện Kim Bơi, Tỉnh Hòa Bình 34 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 35 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu 36 2.2.3 Phƣơng pháp xử lý phân tích số liệu 38 2.2.4 Phƣơng pháp chuyên gia 38 2.2.5 Hệ thống tiêu sử dụng nghiên cứu đề tài 38 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Thực trạng công tác giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình 40 3.1.1 Các sách chƣơng trình giải việc làm cho lao động nông thôn 40 3.1.2 Kết thực sách giải việc làm địa bàn huyện Kim Bôi 5352 3.2 Thực trạng giải việc làm thu nhập lao động nông thôn địa điểm khảo sát 5958 3.2.1 Thông tin chung xã điều tra 5958 3.2.2 Thực trạng lao động vùng điều tra 6160 3.2.3 Thực trạng việc làm vùng điều tra 6261 3.2.4 Thu nhập mức sống lao động vùng điều tra 6463 3.2.5 Kiến nghị hộ gia đình sách tạo việc làm nhà nƣớc 6564 3.2.6 Kết điều tra doanh nghiệp cán quản lý 6766 3.3 Đánh giá chung giải việc làm cho lao động nơng thơn huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình 6867 v 3.3.1 Thuận lợi 6867 3.3.2 Khó khăn 7372 3.4 Những Thành công, tồn nguyên nhân tồn giải việc làm cho lao động huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình 7473 3.4.1 Thành công 7473 3.4.2 Tồn nguyên nhân tồn 7574 3.5 Giải pháp góp phần giải việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn 7675 3.5.1 Mục tiêu định hƣớng giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim Bôi 7675 3.5.2 Giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim Bôi 7776 KẾT LUẬN 9391 LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận giải việc làm cho lao động nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm chung lao động nguồn lao động 1.1.2 Lý luận việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm 1.1.3 Việc làm cho lao động nông thôn 12 1.1.4 Giải việc làm cho lao động nông thôn 13 1.2 Cơ sở thực tiễn giải việc làm cho lao động nông thôn 17 vi 1.2.1 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn giới 17 1.2.2 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn nƣớc ta 20 1.2.3 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 23 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đặc điểm huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 26 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 26 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 30 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến giải việc làm cho lao động nông thơn huyện Kim Bơi, Tỉnh Hòa Bình 34 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 35 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu 36 2.2.3 Phƣơng pháp xử lý phân tích số liệu 38 2.2.4 Phƣơng pháp chuyên gia 38 2.2.5 Hệ thống tiêu sử dụng nghiên cứu đề tài 38 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Thực trạng công tác giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 40 3.1.1 Các sách chƣơng trình giải việc làm cho lao động nơng thôn 40 3.1.2 Kết thực sách giải việc làm địa bàn huyện Kim Bôi 52 3.2 Thực trạng giải việc làm thu nhập lao động nông thôn địa điểm khảo sát 58 3.2.1 Thông tin chung điều tra 58 vii 3.2.2 Thực trạng lao động vùng điều tra 59 3.2.3 Thực trạng việc làm vùng điều tra 61 3.2.4 Thu nhập mức sống lao động vùng điều tra 63 3.2.5 Kiến nghị hộ gia đình sách tạo việc làm nhà nƣớc 64 3.2.6 Kết điều tra doanh nghiệp cán quản lý 66 3.3 Đánh giá chung giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình 67 3.3.1 Thuận lợi 67 3.3.2 Khó khăn 72 3.4 Những Thành công, tồn nguyên nhân tồn giải việc làm cho lao động huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 73 3.4.1 Thành công 73 3.4.2 Tồn nguyên nhân tồn 74 3.5 Giải pháp góp phần giải việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn 75 3.5.1 Mục tiêu định hƣớng giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim Bôi 75 3.5.2 Giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim Bôi 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Formatted: Font: Not Bold PHỤ LỤC Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BQ Bình qn CC Cơ cấu CN Cơng nghiệp CNH - HĐH Cơng nghiệp hố - đại hố DTBQ Diện tích bình qn DS Dân số ĐVT Đơn vị tính ĐTNN Đầu tƣ nƣớc ngồi GĐ Giai đoạn GTSX Giá trị sản xuất GQVL Giải việc làm HQKT Hiệu kinh tế HTX Hợp tác xã ILO Formatted: Dutch (Netherlands) International Labour Organization Tổ chức Lao động Quốc tế KGXK Kim ngạch xuất KHKT Khoa học kỹ thuật KT- XH Kinh tế xã hội LĐ Lao động LĐTB Lao động trung bình NN Nơng nghiệp NT Nông thôn NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn Field Code Changed ix Từ viết tắt Viết đầy đủ NKBQ Nhân bình quân TM, DV, DL Thƣơng mại, dịch vụ, du lịch TNBQ Thu nhập bình quân TPKT Thành phần kinh tế TTCN Tiểu thủ công nghiệp TVL Thiếu việc làm UBND Ủy ban nhân dân VL Việc làm WTO World Trade Organization Tổ chức Thƣơng mại Thế giới x DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT Trang 2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Kim Bôi 29 2.2 Tình hình lao động việc làm huyện Kim Bôi năm 2014 – 2015 32 3.1 Kết đào tạo nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 53 3.2 3.3 Kết theo dõi tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2010 – 2015 Tình hình xuất lao động huyện Kim Bôi giai đoạn 2011 – 2015 55 57 3.4 Một số thông tin 03 xã điều tra năm 2015 58 3.5 Cơ cấu sử dụng đất ngành nông nghiệp 59 3.6 Trình độ văn hóa chun mơn ngƣời lao động vùng điều tra 60 3.7 Tình hình việc làm hộ điều tra năm 2016 61 3.8 Kết sản xuất ngành trồng trọt vùng điều tra năm 2015 63 3.9 Thu nhập bình quân hộ điều tra 64 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Bảng tổng hợp ý kiến hộ nông dân sách nâng cao sở hạ tầng huyện Kim Bôi Bảng tổng hợp ý kiến hộ nông dân giải pháp giải việc làm Tình hình sử dụng lao động doanh nghiệp Báo cáo lao động độ tuổi qua đào tạo tính đến tháng 6/2016 Cơ cấu chuyển dịch lao động qua năm 2014 - 2015 65 66 66 69 7974 91 Formatted: Font: Times New Roman phải đƣợc coi trách nhiệm cấp uỷ Đảng, cấp quyền, ủng hộ tích cực tầng lớp nhân dân, đoàn thể thân ngƣời lao động Tìm hiểu tâm tƣ, nguyện vọng nhƣ đời sống hộ gia đình nơng thơn để kịp thời giải quyết, hỗ trợ hộ gặp khó khăn vấn đề tìm kiếm việc làm, quan tâm hộ có điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo hộ gia đình sách, ngƣời có cơng,… Tăng cƣờng đầu tƣ khai hoang, phục hóa để đƣa diện tích đất Formatted: Indent: First line: 1,27 cm, Line spacing: Multiple 1,45 li chƣa sử dụng vào sản xuất nơng nghiệp, rà sốt lại quỹ đất để cấp lại cho dân hộ có nguyện vọng sản xuất nơng nghiệp Tăng cƣờng hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp dạy nghề Hỗ trợ phát triển ngành nghề phi nông nghiệp địa bàn, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề dịch vụ nơng thơn Thúc đẩy q trình tích tụ đất nơng nghiệp hình thành trang trại để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp thu hút đƣợc ngày nhiều số lao động làm công ăn lƣơng địa bàn Đề nghị UBND tỉnh + Chỉ đạo sở có văn liên ngành cụ thể hố Thơng tƣ Bộ, liên Bộ cách kịp thời thống + Cần có sách thu hút đội ngũ trẻ có trình độ đào tạo bản, chun sâu tăng cƣờng cho xã, thị trấn, khu vực nơng nơng; + Cần có chế độ hợp lý cho cán bán chuyên trách xã, thị trấn, lẽ cán ngƣời gần dân nhất, ngƣời làm công tác tuyên truyền quan điểm, đƣờng lối Đảng, Pháp luật Nhà nƣớc trực tiếp khu vực nông thôn 2.3 Đối với doanh nghiệp chủ thể kinh tế Cần quan tâm lao động nói chung lao động nơng thơn địa bàn huyện nói riêng Tạo điều kiện thu hút lao động nông thôn đủ điều kiện vào làm việc Riêng lao động có tuổi, khơng có chun mơn Formatted: Condensed by 0,1 pt Formatted: Indent: First line: 1,27 cm 92 kỹ thuật tạo việc làm cho họ thơng qua việc làm nhƣ bảo vệ, lao công, dịch vụ Doanh nghiệp sở SXKD, Các HTX Formatted: Font: Times New Roman 93 Formatted: Font: Times New Roman KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc làm vấn đề giải việc làm vấn đề xúc nƣớc nói chung địa phƣơng nói riêng Giải việc làm cần đƣợc nhìn dƣới nhìn dài sâu, có định hƣớng rõ ràng cho năm tới Có nhƣ vấn đề giải việc làm khơng trở thành vấn đề xúc cho ngƣời lao động Huyện Kim Bôi huyện miền núi với truyền thống nông nghiệp, hàng năm số lao động bƣớc vào độ tuổi lao động lớn nhƣng ln tình trạng cung lao động lớn cầu lao động, số lao động thiếu việc làm cao…Vì vậy, để góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao cải thiện đời sống nhân dân buộc huyện Kim Bơi cần phải có biến đổi mạnh mẽ thời gian tới để giải việc làm cho ngƣời nông dân Hy vọng giải pháp đề đề tài góp phần giải vấn đề thất nghiệp, thiếu việc làm địa phƣơng Kim Bôi huyện có kinh tế phần nhiều dựa vào nông nghiệp, xuất phát điểm kinh tế thấp, mật độ dân số cao, tài ngun có hạn Vì vậy, công tác GQVL cho lao động nông thôn gặp nhiều khó khăn Để góp phần giải tốt vấn đề lao động, việc làm, thời gian qua tác giả phối hợp nghiên cứu vấn đề GQVL địa bàn huyện Kim Bôi Trên sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng lao động, việc làm địa bàn huyện, đề tài giải đƣợc số vấn đề sau: Trên sở lý luận khoa học thực tiễn vấn đề lao động, việc làm địa bàn huyện nhƣ đất nƣớc, đề tài đƣợc tính tất yếu khách quan tính cấp bách việc GQVL cho lao động khu vực nông thôn huyện Kim Bơi giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa Formatted: Left, Widow/Orphan control, Tab stops: 10,35 cm, Left + 17,78 cm, Left 94 nhƣ giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế đất nƣớc Nghiên cứu đƣợc thực trạng lao động, việc làm địa bàn huyện, đƣợc sở thực tiễn nhằm giải có hiệu việc làm cho lao động khu vực nông thôn; yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm thu nhập lao động nông thôn, đặc biệt phận lao động nông nhàn Đề tài đƣa đƣợc hệ thống giải pháp nhằm GQVL cho lao động khu vực nông thôn huyện Kim Bôi, bao gồm: Thứ nhất: Mở rộng tạo việc làm sản xuất nông nghiệp Thứ hai: Kết hợp truyền nghề với đào tạo quy, phát huy mạnh ngành nghề thủ công truyền thống Thứ ba: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề Thứ tư: Đẩy mạnh hoạt động xuất lao động Thứ năm: Giảm sức ép việc làm sách dân số Thứ sáu: Phát triển đa dạng hóa loại hình, tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho ngƣời lao động Thứ bảy: Tạo việc làm cho ngƣời lao động thơng qua chƣơng trình xúc tiến việc làm quốc gia Thứ tám: Phát triển ngành du lịch địa phƣơng trọng phát triển du lịch cộng đồng Các giải pháp đƣa chƣa đầy đủ nhƣng chúng có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ trình phát triển Tuỳ điều kiện cụ thể xu hƣớng phát triển khu vực cụ thể, ngành kinh tế thời điểm mà chọn lựa vận dụng giải pháp cho phù hợp, nhằm đạt đƣợc mục tiêu GQVL đặt địa bàn huyện Kim Bơi giúp ngƣời lao động nói chung lao động nơng thơn nói riêng ổn định sống, góp phần làm cho địa phƣơng ổn định ngày phát triển Formatted: Font: Times New Roman 95 Formatted: Font: Times New Roman Khuyến nghị Qua kết nghiên cứu GQVL cho lao động khu vực nông thôn huyện Kim Bôi, xin đƣa số khuyến nghị nhƣ sau: 2.1 Đối với Nhà nƣớc Giao quyền cho sở: Nông nghiệp, Lao động - Thƣơng binh xã hội, Giáo Formatted: None, Indent: First line: cm, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers Formatted: Font: Not Italic Formatted: Normal Formatted: Indent: First line: cm dục - đào tạo đƣợc phép chỉnh sửa, xây dựng khung giảng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, để phù hợp với địa phƣơng, vùng miền, từ nghề lao động nông thôn phát huy đƣợc hiệu quả, góp phần chuyển dịch cấu lao động, cấu kinh tế Nhà nƣớc cần rà sốt lại tồn sách có liên quan đến GQVL, đào tạo nghề, vay vốn, xuất lao động, sách phù hợp giữ, Formatted: None, Indent: First line: cm, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers không phù hợp kiên loại bỏ, đƣa sách phù hợp với thực tế Cần xây dựng quỹ đào tạo nghề cho lao động nơng thơn Hình thành quỹ hỗ trợ cho ngƣời dân việc đào tạo nghề Cần hồn thiện số sách kinh tế nhƣ sách khuyến khích phát triển loại hình kinh tế thu hút nhiều lao động; sách dự án đầu tƣ thu hút nhiều lao động chỗ; sách khuyến khích ngƣời lao động học tập để thích nghi với mơi trƣờng lao động Kiên thu hồi đất dự án chậm tiến độ, dự án quy hoạch treo Formatted: Condensed by 0,2 pt tránh tình trạng dân khơng có đất sản xuất mà Doanh nghiệp lại bỏ hoang Tránh kéo dài thời gian triển khai công tác thu hồi đất gây bất lợi đến tâm lý nhƣ việc ổn định đời sống việc làm lao động nơng thơn 2.2 Đối với quyền địa phƣơng huyện Kim Bôi Đề nghị UBND huyện Kim Bơi + Xây dựng hồn thiện đề án phát triển kinh tế huyện trung hạn dài hạn, sở nguồn lực, tiềm vốn có huyện Formatted: Font: Not Italic Formatted: Normal Formatted: Normal, Indent: First line: cm 96 Formatted: Font: Times New Roman + Chỉ đạo phòng ban chun mơn thực tốt Quyết định số 1956/QĐTTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Tuyên truyền giáo dục ngƣời thay đổi nhận thức lao động việc làm GQVL cho lao động nói chung cho lao động nơng thơn nói riêng phải Formatted: None, Indent: First line: cm, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers đƣợc coi trách nhiệm cấp uỷ Đảng, cấp quyền, ủng hộ tích cực tầng lớp nhân dân, đoàn thể thân ngƣời lao động Tìm hiểu tâm tƣ, nguyện vọng nhƣ đời sống hộ gia đình nơng thơn để kịp thời giải quyết, hỗ trợ hộ gặp khó khăn vấn đề tìm kiếm việc làm, quan tâm hộ có điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo hộ gia đình sách, ngƣời có cơng,… Tăng cƣờng đầu tƣ khai hoang, phục hóa để đƣa diện tích đất chƣa sử dụng vào sản xuất nơng nghiệp, rà sốt lại quỹ đất để cấp lại cho dân hộ có nguyện vọng sản xuất nông nghiệp Tăng cƣờng hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp dạy nghề Hỗ trợ phát triển ngành nghề phi nông nghiệp địa bàn, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề dịch vụ nơng thơn Thúc đẩy q trình tích tụ đất nơng nghiệp hình thành trang trại để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp thu hút đƣợc ngày nhiều số lao động làm công ăn lƣơng địa bàn Đề nghị UBND tỉnh + Chỉ đạo sở có văn liên ngành cụ thể hố Thơng tƣ Bộ, liên Bộ cách kịp thời thống + Cần có sách thu hút đội ngũ trẻ có trình độ đào tạo bản, chuyên sâu tăng cƣờng cho xã, thị trấn, khu vực nông nông; + Cần có chế độ hợp lý cho cán bán chuyên trách xã, thị trấn, lẽ cán ngƣời gần dân nhất, ngƣời làm công tác tuyên truyền Formatted: Normal, Indent: First line: cm 97 Formatted: Font: Times New Roman quan điểm, đƣờng lối Đảng, Pháp luật Nhà nƣớc trực tiếp khu vực nông thôn 2.3 Đối với doanh nghiệp chủ thể kinh tế Formatted: Normal Cần quan tâm lao động nói chung lao động nông thôn địa Formatted: None, Indent: First line: cm, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers bàn huyện nói riêng Tạo điều kiện thu hút lao động nơng thôn đủ điều kiện vào làm việc Riêng lao động có tuổi, khơng có chun mơn kỹ thuật tạo việc làm cho họ thơng qua việc làm nhƣ bảo vệ, lao công, dịch vụ Doanh nghiệp sở SXKD, Các HTX Formatted: Justified, No widow/orphan control TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi cục thống kê, chi cục thuế huyện Kim Bôi, (2015), Báo cáo hàng năm Chi cục, Tỉnh Hòa Bình Nguyễn Sinh Cúc (1999), Vấn đề tạo việc làm tăng thu nhập, Trƣờng Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Trần Văn Chứ (2001), Mối quan hệ nâng cao chất lượng lao động với giải việc làm trình CNH- HĐH đất nước, Trƣờng Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội Nguyễn Hữu Dũng, Trần Hữu Trung (1997), Về sách giải việc làm Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đinh Đăng Định (2004), Một số vấn đề lao động, việc làm đời sống người lao động Việt Nam nay, Trƣờng Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Huyện ủy Kim Bôi (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Kim Bơi lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hòa Bình Phòng lao động thƣơng binh xã hội huyện Kim Bơi (2015), Báo cáo tổng kết, tỉnh Hòa Bình Chu Tiến Quang (2001), Việc làm nông thôn, thực trạng giải pháp Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đồng Văn Tuấn (2011), Giải pháp giải việc làm tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Trƣờng Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 10 Quốc hội (2012), Luật lao động, Hà Nội 11 Phan Thúc (2013), Kinh tế phát triển, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Tổ chức lao động quốc tế (2010), International Labour Organization (ILO), https://vi.wikipedia.org/wiki 12.13 Trung tâm bồi dƣỡng cán dân cử - Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội (2014), Kinh nghiệm giải việc làm nông thôn số quốc gia châu Á, Hà Nội 13.14 UBND huyện Kim Bôi (2011 – 2015), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình 14.15 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 15.16 Viện sách chiến lƣợc Phát triển nơng nghiệp nông thôn (2008) Thực trạng giải pháp lao động việc làm nông nghiệp nông thôn, Hà Nội 17 Salmueson (1948), Sách kinh tế học, Hà Nội Formatted: Font: 55 pt PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH LAO ĐỘNGVIỆC LÀM (Dành cho Hộ gia đình) (Phiếu vấn nhằm thu thập số liệu tình hình lao động việc làm hộ gia đình huyện Kim Bôi năm 2015 Những thông tin, số liệu thu thập giữ kín phục vụ nghiên cứu đề tài) Tên địa bàn nghiên cứu: xã ……… , huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình Họ tên chủ hộ:……………………………………………………… Tổng số lao động gia đình:…………………………………………… Dân tộc:………………… Tình hình lao động gia đình STT Họ tên lao động Tuổi Giới tính Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn Ngành nghề tham gia Tình trạng hôn nhân Hộ gia đình phân loại theo nghề nghiệp:  Nơng lâm ngƣ nghiệp  Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng  Dịch vụ  Hộ khác Tổng nguồn thu hộ/ tháng: (đồng) Tổng chi phí hộ/tháng: (đồng) Formatted: Line spacing: single Tổng thu nhập hộ/ tháng: (đồng) Câu hỏi vấn hộ a Đất đai Gia đình có diện tích đất (ha) Đất Đất lâm nghiệp Đất nông nghiệp + Đất trồng lúa + Đất trồng màu + Đất vƣờn + Đất ao + Đất trồng chè + Đất khác b Việc làm - Tình trạng cung cấp việc làm nhƣ nào? + Việc làm việc làm + Việc làm có điều kiện lao động + Việc làm việc làm giản đơn hay cần qua đào tạo + Môi trƣờng làm việc nhƣ + Chế độ làm việc - Tình trạng nhu cầu việc làm lao động nhƣ nào? + Thời gian làm việc (lâu dài, bán thời gian, thời vụ) + Nơi làm việc (trong nƣớc hay nƣớc ngoài) c Các sách tạo việc làm huyện có đáp ứng đƣợc giải việc làm cho ngƣời lao động nông thơn khơng? Bao nhiêu ngƣời đồng tình với ý kiến trên? - Đề nghị ban đại diện NHCSXHTW nghiên cứu xem xét chế cho vay hộ cận nghèo để chống tái nghèo □ Có □ Khơng - Giảm lãi suất tín dụng nơng nghiệp.□ Có □ Không - Nhà nƣớc tăng giá thu mua nông sản.□ Có □ Khơng - Nâng cấp đƣờng giao thơng nơng thơn.□ Có □ Khơng - Cải thiện sở hạ tầng nơng thơn □ Có □ Khơng - Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho nơng nghiệp.□ Có □ Khơng - Tăng cƣờng cho cơng tác nghiên cứu thí nghiệm phục vụ sản xuất □ Có □ Khơng - Khuyến khích đầu tƣ xây dựng nhà máy nơng thơn □ Có □ Khơng - Tạo mơi trƣờng thuận lợi để cơng nghiệp nơng thơn phát triển □ Có □ Không - Đào tạo nghề chonông dân.□ Có □ Khơng d Ý kiến tạo việc làm ngƣời lao động nông thôn vùng điều tra - Xây dựng triển khai dự án đào tạo nghề cho ngƣời thuộc diện thu hồi đất để phát triển khu du lịch thị □ Có □ Không - Tiếp tục đào tạo nghề theo chƣơng trình khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngƣ □ Có □ Không - Hỗ trợ đào tạo nghề theo chiến lƣợc xuất khẩu, kể hỗ trợ đào tạo nghề để tham gia xuất lao động □ Có □ Không - Liên kết nhà nông, doanh nghiệp nhà trƣờng để đào tạo nghề -Kết hợp” truyền nghề” với đào tạo quy.□ Có □ Khơng - Ý kiến khác □ Có □ Khơng e Phân bổ thời gian lao động hộ gia đình năm.(ngày cơng) Tháng 10 11 12 Chỉ tiêu Trồng trọt: 1.Làm đất 2.Gieo cấy 3.Chăm sóc 4.Thu hoạch Chăn ni: 1.Lợn 2.Trâu,bò 3.Khác Ngành nghề Dịch vụ Khác Tổng 15 Một số đề xuất Anh (chị) để tạo việc làm, nâng cao thu nhập? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Cám ơn Anh (chị) giúp chúng tơi hồn thành phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho doanh nghiệp sử dụng lao động) Tên doanh nghiệp:………………………………………………………… Loại hình đăng ký kinh doanh:…………………………………………… Số lƣợng lao động có doanh nghiệp:………………… Trình độ chun mơn (số ngƣời): Chƣa qua đào tạo: …………… Trình độ Trung cấp:……………Cao Đẳng: ……… Đại học:………… Độ tuổi bình quân lao động:…………… Năng suất lao động bình qn:……………… Mức độ hài lòng ngƣời sử dụng lao động ngƣời lao động: ……… Hài lòng ……… Chƣa hài lòng Tổ chức mở lớp bồi dƣơng kỹ năng, nghiệp vụ cho ngƣời lao động (nếu có số lƣợng lớp năm) ………….Có … Khơng Ý kiến ngƣời sử dụng lao động nhằm tăng suất lao động nâng cao trình độ tay nghề cho ngƣời lao động: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Cám ơn Anh (chị) giúp chúng tơi hồn thành phiếu điều tra ... tiễn việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn - Thực trạng việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình - Những thành cơng, tồn nguyên nhân tồn giải việc làm cho. .. giải việc làm cho lao động nông thôn - Đánh giá thực trạng việc làm giải việc làm cho lao động nơng thơn huyện Kim Bơi, tỉnh Hòa Bình - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần giải việc làm cho. .. cho lao động nông thôn 7675 3.5.1 Mục tiêu định hƣớng giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim Bôi 7675 3.5.2 Giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kim
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện kim bôi, tỉnh hòa bình , Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện kim bôi, tỉnh hòa bình , Lao động là hoạt động có mục đích, có ích cho con người tác động lên tự nhiên, xã hội nhằm mang lại của cải vật chất cho bản thân và cho xã hội., * Khái niệm về thiếu việc làm, Chương 2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Là một huyện miền núi, với nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo do vậy môi trường sinh thái ít bị tác động, chưa có tác động của chất thải công nghiệp, đất, nước sạch, không khí trong lành. Huyện Kim Bôi có rất nhiều khu du lịch sinh thái nổi tiếng gắn ..., Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, - Nội dung chính chương trình gồm:, (Nguồn:Điều tra năm 2016), Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tại 3 xã điều tra được thể hiện qua bảng 3.5., Để thấy rõ sự cần thiết phải tạo việc làm cho người nông dân (xem bảng 3.9), vì thu nhập của họ là quá thấp so với mức thu nhập tối thiểu hiện nay., * Ý kiến của cán bộ quản lý, (Nguồn: Phòng lao động thương binh & xã hội huyện Kim Bôi), - Về lao động: Huyện có nguồn lao động dồi dào (dân số trong độ tuổi lao động đến hết năm 6 tháng năm 2016 là 64,4%), trong đó số ở độ tuổi từ 20 đến 35 chiếm nhiều nhất. Đây là lực lượng trẻ, khỏe, được sống trong môi trường giáo dục, đào tạo tiên ti..., - Tăng cường phối hợp công tác tuyển dụng lao động của các công ty, xí nghiệp… Giải quyết việc làm mới cho 2200 lao động trở lên (đạt 100% kế hoach trở lên)., Vấn đề tạo việc làm cho người lao động ở huyện Kim Bôi vẫn đang là một vấn đề bức thiết đối với chính quyền và nhân dân huyện đòi hỏi phải có sự quan tâm giải quyết của các cấp, các ngành. Qua việc nghiên cứu khái quát tình hình lao động nông thôn và..., - Theo số liệu của phòng Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kim Bôi tỉ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng tăng lên đã có 23/28 xã, thị trấn có tỷ lệ sinh con thứ 3. Ngoài ra số vụ tảo hôn cũng tăng mạnh vấn đề dân số đang là vấn đề rất bất cập trên địa ..., * Thúc đẩy các trung tâm dịch vụ việc làm hoạt động có hiệu quả trong việc giới thiệu việc làm thiết thực cho người lao động, Thứ tám: Phát triển ngành du lịch tại địa phương và chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, Các giải pháp đưa ra tuy chưa đầy đủ nhưng chúng có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. Tuỳ điều kiện cụ thể và xu hướng phát triển của từng khu vực cụ thể, từng ngành kinh tế từng thời điểm mà chọn lựa vận dụng cá...

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay