Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ

21 32 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2018, 00:00

Tiểu luận Triết học Nhân tố người lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng cơng nghiệp hố, đại hoá việt nam thời kỳ độ Tiểu luận Triết học Mục lục Mục lục LỜI MỞ ĐẦU Khái niệm LLSX a Định nghĩa tính chất LLSX b Cấu trúc LLSX c Tính chất đặc biệt LLSX đại .7 b Con người nhân tố trung tâm có tính định LLSX 10 II.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GD ĐT NGUỒN NHÂN LỰC THEO HƯỚNG CNH, HĐH Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ Q ĐỘ .12 Tính tất yếu khách quan nội dung CNH, HĐH Việt Nam thời kí độ 12 a Tính tất yếu khách quan nước ta phải CNH, HĐH 12 b Nội dung CNH, HĐH nước ta 13 Chiến lược phát triển GD ĐT nguồn nhân lực nước ta 15 a Vai trò thực trạng nguồn nhân lực nước ta .15 b Quan điểm Đảng phát triển GDĐT nguồn nhân lực 16 KẾT LUẬN 19 Em xin chân thành cảm ơn! 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 Tiểu luận Triết học LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta sống kỷ nguyên kinh tế tri thức, đòi hỏi người phải đào tạo trình độ học vấn, lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt để đáp ứng yêu cầu biến đổi khoa học công nghệ nhanh chóng Trong nghiệp đổi CNH, HĐH đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nay, người nguồn nhân lực coi nhân tố quan trọng hàng đầu, định phát triển nhanh, hiệu bền vững kinh tế nước ta Đó yếu tố thiết cần có tính cập nhật, đáp ứng u cầu người nguồn nhân lực xét nước ta nói riêng quốc tế nói chung Chúng ta khẳng định người vừa mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế xã hội đồng thời phải người có tri thức đạo đức Từ người vị trí chủ thể sáng tạo giá trị, bao gồm giá trị tinh thần giá trị vật chất, cho thân cho xã hội Vì vậy, vấn đề cốt lõi là, ta phải thực chiến lược GDĐT nguồn nhân lực, phát triển người cách toàn diện thể lực lẫn trí lực Nhiệm vụ GDĐT đưa người đạt đến giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá yêu cầu đặt người Việt Nam để thực nghiệp CNH, HĐH thời kỳ độ nước ta xu hướng phát triển kinh tế nói chung giới Đề tài: nhân tố người lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá việt nam thời kỳ độ Tiểu luận Triết học I KHÁI NIỆM LLSX VÀ VAI TRÒ NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG LLSX Khái niệm LLSX a Định nghĩa tính chất LLSX LLSX tổng thể nhân tố vật chất kỹ thuật đựơc sử dụng trình sản xuất xã hội tức trình người cải tạo, cải biến giới tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu tồn phát triển Như vậy, xét mặt tính chất khái niệm LLSX, phản ánh số tính chất sau: Trước hết, phản ánh quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất Là động vật cao cấp nhất, tinh hoa mn lồi, người sản phẩm q trình phát triển lâu dài giới tự nhiên Con ngưòi phải tìm kiếm điều kiện cần thiết cho tồn đời sống tự nhiên thức ăn, thức uống, nhà để Theo số nhà nhân học khẳng định nhánh người bắt đầu hình thành rõ cách khoảng 10 triệu năm “vượn người ” Khi vượn người biết sử dụng gậy gộc, đá, xương động vật làm công cụ bắt đàu biết chế tạo công cụ lao động thô sơ dùng lửa Nhưng sống loài vượn theo quy luật sinh vật : sống hoà lẫn vào thiên nhiên, sinh sống hoàn tồn tuỳ theo vốn có thể thứ sẵn có tự nhiên, nói hồn tồn phụ thuộc vào tự nhiên.Theo thời gian vượn người tiến hoá thành người khéo, người đứng thẳng, người khôn người đại ngày Nhưng tiến hố khơng làm thay đổi mối quan hệ mật thiết người với tự nhiên Ngày nay, người chinh phục tự nhiên nhiều hình thức phương pháp khác Như vậy, từ thời kỳ sơ khai nhất, người biết dựa vào thứ vốn có tự nhiên để cải biến Tiểu luận Triết học theo nhu cầu sinh tồn phục vụ nhu cầu sống Do ta thấy rõ thật tất yếu khách quan người tồn khơng có mối quan hệ mật thiết, gắn kết chặt chẽ với tự nhiên Đồng thời thể trình độ chinh phục tự nhiên người cụ thể biểu mức độ, khả chinh phục tự nhiên người Trong thời nguyên thuỷ người sử dụng công cụ thô sơ, hầu hết cơng cụ thủ cơng vào q trình lao động sản xuất Do suất lao động thấp kém, người chưa tạo nhiều cải dư thừa có khả trao đổi với phục vụ nhu cầu sống sinh động, phong phú Điều phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên non thấp Cho đến chuyển sang chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, người dần sáng tạo công cụ lao động tiến song chất mang tính thủ cơng Do vậy, sản phẩm lao động làm ngày phong phú song q trình lao động sản xuất dựa vào sức người - mặt thể lực chính, cần nhiều thời gian quan trọng chưa đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng người Sang chế độ tư chủ nghĩa, người tạo hàng loạt máy móc phục vụ vào trình lao động sản xuất, khai thác tài nguyên thiên nhiên, cải biến thành vật dụng sản phẩm có giá trị, chất lượng cao, phong phú hình thức, đa dạng chủng loại, mẫu mã Đặc biệt cách mạng công nghiệp diễn kỷ XVII suốt ngày nhanh chóng làm biến đổi mặt kinh tế xã hội giới Theo đánh giá C.Mác Ph.Ăngghen: “chỉ sau hai kỷ tồn tại, chủ nghĩa tư tạo khối kượng cải vật chất nhiều tất thời đại trước gộp lại” Như trình độ chinh Tiểu luận Triết học phục tự nhiên người bước lên mốc son mới, đánh dấu bước phát triển cao tiến lồi người Cũng giai đoạn người chiếm chủ động trình lao động sản xuất Mặt khác, LLSX có tính khách quan q trình sản xuất Thật khơng có q trình sản xuất mà lại không cần đến sức lao động người hay yếu tố sẵn có tự nhiên Nói cách khác q trình sản xuất vật chất khơng thể không cần đến LLSX b Cấu trúc LLSX LLSX bao gồm người lao động tư liệu sản xuất Hoạt động lao động sản xuất vừa điều kiện cho tồn người vừa phương thức để làm biến đổi đời sống mặt xã hội Chính người lao động chủ thể trình lao động sản xuất, với sức mạnh kĩ lao động mình, sử dụng tư liệu lao động trước hết công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất cải vật chất Bước kinh tế tri thức, phát triển LLSX biểu hai mặt : Trí lực đóng vai trò chủ đạo, tức xuất tầng lớp lao động trí óc đông đảo hợp thành chủ thể đội ngũ người lao động Những nhân tố thúc đẩy LLSX phát triển rộng khắp Tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu lao động đối tượng lao động Con người SXVC mà không cần đến yếu tố sẵn có tự nhiên đất, nước, khống sản, khơng khí, … Đó đối tượng lao động Đặc trưng bật công cụ sản xuất đối tượng lao động biểu chủ yếu gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ, Tiểu luận Triết học cuối hàm lượng tri thức kết tinh sản phẩm ngày nhiều Còn tư liệu lao động phương tiện, công cụ lao động mà người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, sản xuất cải vật chất Thông qua công cụ họ chứng tỏ họ có hoạt động lao động ranh giới tách người khỏi giới sinh vật nói chung, giới động vật nói riêng c Tính chất đặc biệt LLSX đại Trong phát triển LLSX, khoa học đóng vai trò ngày to lớn Sự phát triển khoa học gắn liền với sản xuất động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Ngày nay, khoa học phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp nhiều biến đổi to lớn sản xuất, đời sống trở thành LLSX trực tiếp Những phát minh khoa học trở thành thang điểm xuất phát đời ngành sản xuất mới, máy móc thiết bị mới, công nghệ nguyên vật liệu mới, lượng Sự thâm nhập ngày sâu khoa học vào sản xuất, cụ thể vào người lao động tư liệu sản xuất, trở thành yếu tố thiếu sản xuất làm cho LLSX có bước phát triển nhảy vọt, tạo thành cách mạng khoa học cơng nghệ đại Yếu tố trí lực sức lao động đặc trưng cho lao động đại khơng kinh nghiệm thói quen họ mà tri thức khoa học Như vậy, dù yếu tố thứ ba LLSX nói khoa học cơng nghệ đại đặc trưng cho LLSX đại Vai trò người LLSX a Khái niệm người Tiểu luận Triết học Vấn đề người chủ đề trung tâm lịch sử triết học từ thời cổ đại đến đại Trong quan niệm triết học Mac-Lênin người chất người, xuất phát từ giác độ khái quát nhất, đứng lập trường vật biên chứng, làm sở phương pháp luận cho việc giải vấn đề khác người, nói đắn ngày Trước hết người thực thể thống mặt sinh vật với mặt xã hội Tiền đề vật chất quy định tồn người sản phẩm giới tự nhiên Con người phận tự nhiên.Con người tồn mà ly khỏi q trình tất yếu sinh ra, phát triển chết Trải qua hàng chục vạn năm, người thay đổi từ vượn thành người điều chứng minh cơng trình nghiên cứu Đacuyn Những thuộc tính, đặc điểm sinh học, trình tâm sinh lý, giai đoạn phát triển khác nói lên chất sinh học cá nhân người Tuy nhiên, mặt tự nhiên yếu tố quy định chất người Đặc trưng quy định khác biệt người với giới loài vật mặt xã hội Thông qua hoạt động lao động sản xuất người sản xuất cải vật chất tinh thần phục vụ đời sống hình thành phát triển ngơn ngữ tư duy, xác lập quan hệ xã hội Bởi vậy, lao động yếu tố định hình thành chất xã hội người đồng thời hình thành nhân cách cá nhân cộng đồng xã hội Là sản phẩm tự nhiên xã hội nên trình hình thành phát triển người ln bị định hệ thống quy luật khác thống với Chúng tác động, tạo nên thể thống Tiểu luận Triết học hoàn chỉnh đời sống người bao gồm mặt sinh học mặt xã hội Mối quan hệ sinh học xã hội sở để hình thành nhu cầu sinh học nhu cầu xã hội đời sống người nhu cầu ăn, mặc, ở, nhu cầu tái sản xuất xã hội, nhu cầu tình cảm, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu hưởng thụ giá trị tinh thần Như ta thấy rõ mặt sinh học sở tất yếu tự nhiên người mặt xã hội đặc trưng chất để phân biệt người với loài vật Hai mặt thống với để tạo nên người tự nhiên- xã hội hay thực thể song trùng Để nhấn mạnh chất xã hội người Mác nêu luận đề tiếng Luận cương Phoiơbăc: “bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội” Trong đời sống người, xét ba phương diện khác nhau: quan hệ người với tự nhiên, với xã hội thân người, suy đến mang tính xã hội Nhưng nói quan hệ người với người quan hệ chất bao trùm lên mối quan hệ khác Thực tế lịch sử chứng minh khơng có cá nhân tự đáp ứng đầy đủ nhu cầu thân lao động cách độc lập tuyệt đối để SXVC mà phải liên kết lại với nhau, phân công lao động trao đổi sản phẩm cho Từ hình thành quan hệ xã hội, điều chỉnh chi phối hoạt động, hành vi người Chỉ toàn mối quan hệ đó, người bộc lộ tồn chất Trong điều kiện lịch sử cụ thể định, hoạt động thực tiễn mình, người sản xuất cải vật chất đồng thời hồn thiện thân Tiểu luận Triết học Con người chủ thể sản phẩm lịch sử Khơng có giới tự nhiên, khơng có lịch sử xã hội khơng tồn người Bởi người sản phẩm lịch sử Song điều quan trọng người luôn chủ thể lịch sử - xã hội Con người sáng tạo lịch sử, không sáng tạo lịch sử hoàn cảnh điều kiện lựa chọn, mà hoàn cảnh điều kiện sẵn có khứ để lại Do ta phải ý tới mối quan hệ hai chiều khứ, đặc biệt môi trường sống người Thông qua môi trường sống người có tác động qua lại lẫn thực quan hệ xã hội tạo nên chất người, làm cho người khác với vật b Con người nhân tố trung tâm có tính định LLSX Trong yếu tố LLSX, “LLSX hàng đầu tồn thể nhân loại cơng nhân người lao động” Con người nhân vật lịch sử, vừa mục tiêu, vừa động lực để phát triển xã hội nhân tố người vừa phương tiện sáng tạo giá trị cải vật chất tinh thần, sáng tạo hồn thiện thân đồng thời vừa chủ nhân sử dụng có hiệu tài sản vơ giá Trên phương diện vai trò nhân tố người lao động LLSX yếu tố động sáng tạo trình sản xuất Nhân tố trung tâm người sức lao động bao gồm thể lực trí lực Khơng có người lao động q trình sản xuất vật chất lại không cần đến lao đông thể lực hay lao động bắp Chính người lao động chủ thể trình lao động sản xuất, với sức mạnh kĩ lao động mình, sử dụng tư liệu lao động trước hết công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất cải vật chất Cùng với trình lao động sản xuất, sức mạnh kỹ lao động 10 Tiểu luận Triết học người không ngừng tăng lên, đặc biệt trí tuệ người ngày phát triển Trong q trình khơng người sử dụng trí tuệ nội mà kế thừa kinh nghiệm qua học hỏi lẫn người lao động nói kinh nghiệm LLSX Kinh nghiệm tích luỹ dần trở thành kỹ cao trở thành tri thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ Vai trò người thời đại cần hiểu sâu sắc giá trị lớn lao ý nghĩa định nhân tố người, chủ thể sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hoá, văn minh quốc gia….Con người phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức động lực nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời mục tiêu CNXH Hơn nữa, nhân tố khác sản phẩm người lao động Chỉ có nhân tố người làm thay đổi công cụ sản xuất làm cho sản xuất ngày phát triển với suất chất lượng cao, thay đổi quan hệ sản xuất quan hệ xã hội khác Công cụ lao động thô sơ hay đại, xấu hay tốt, phụ thuộc trực tiếp vào nhân tố người Giới tự nhiên nói chung đối tượng lao động nói riêng, vật vơ tri vơ giác mà thơi Nó có ý nghĩa trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu người Muốn tất yếu người lao động phải tác động vào tư liệu sản xuất để sản sinh Như q trình SXVC khơng thể ly khỏi lao động người Trong thời đại mới, nhân tố người có tri thức ngày đóng vai trò định LLSX Có thể khẳng định nhân tố người đóng vai trò định trình lao động sản xuất cải vật chất 11 Tiểu luận Triết học II.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GD ĐT NGUỒN NHÂN LỰC THEO HƯỚNG CNH, HĐH Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ Tính tất yếu khách quan nội dung CNH, HĐH Việt Nam thời kí độ a Tính tất yếu khách quan nước ta phải CNH, HĐH Mỗi phương thức sản xuất đời tồn sở VCKT tương ứng với Cơ sở VCKT CNXH công nghiệp lớn đại, trước hết cơng nghiệp nặng có đủ khả trang bị kỹ thuật đại cho công nghiệp ngành khác kinh tế quốc dân, nhằm không ngừng phát triển sản xuất lớn xá hội chủ nghĩa cải thiện đời sống nhân dân CNH, HĐH trình chuyển đổi toàn diện hoạt động kinh tế, dịch vụ quản lý từ trạng thái sử dụng sức lao động sang trạng thái sử dụng sức lao động kết hợp với kỹ thuật công nghệ đại tạo suất lao động ngày cao CNH, HĐH tính quy luật để xây dựng sở VCKT cho CNXH Cơ sở VCKT phương thức sản xuất toàn tư liệu vật chất chủ yếu cơng cụ sản xuất mà lao động xã hội sử dụng Cơ sở VCKT phương thức sản xuất trước tư lạc hậu, chủ yếu công cụ lao động thủ công Trong chủ nghĩa tư đại công nghiệp khí hố tạo cốt cho chủ nghĩa tư tồn Nó tự khẳng định phương thức sản xuất thống trị lịch sử Việt Nam độ lên CHXH bỏ qua giai đoạn tư thiếu tiền đề VCKT mà chủ nghĩa tư để lại Mặt khác Việt Nam nước có kinh tế 12 Tiểu luận Triết học phát triển, chưa có sản xuất lớn dựa tảng cơng nghiệp lớn Do để xây dựng CNXH tất yếu nước ta phải CNH, HĐH Gắn CNH với HĐH làm cho kinh tế nước ta dần đạt tới trình độ tiên tiến giới Thời đại ngày cách mạng khoa học công nghệ đặc trưng, khoa học công nghệ trở thành LLSX trực tiếp, vừa tảng vừa động lực trình CNH Đồng thời gắn CNH với HĐH tránh nguy tụt hậu xa kinh tế nước ta với nước giới, đặc biệt nước có kinh tế phát triển Hơn CNH cần thiết có nhiều tác dụng Đó : Thúc đẩy LLSX phát triển cao dẫn đến suất lao động cao Củng cố quan hệ sản xuất đảm bảo cho thắng lợi hồn tồn cơng xây dựng CNXH nước ta Tạo điều kiện cho phát triển văn hoá giáo dục Bản thân nghiệp xây dựng sở VCKT đòi hỏi quần chúng phải có trình độ giác nhộ cách mạng, trình độ văn hố, trình độ khoa học ngày cao Tạo sở cho việc phát triển kinh tế đối ngoại Để xây dựng kinh tế độc lập tự chủ phải có cơng nghiệp đại tích luỹ từ nội kinh tế quốc dân, đảm bảo an toàn lương thực Nó sở vật chất cho củng cố an ninh quốc phòng, độc lập dân tộc CNXH bảo vệ vững b Nội dung CNH, HĐH nước ta Thực chất CNH, HĐH chuyển kinh tế từ lao động thủ công sang lao động khí hay nói cách khác tiến hành trang bị kỹ thuật đại cho kinh tế quốc dân Khơng tiến hành cách mạng kỹ thuật khơng thể biến nước nông nghiệp lạc hậu thành nước có sản xuất lớn 13 Tiểu luận Triết học Nó làm thay đổi đến tận gốc rễ LLSX xã hội Trước tiên phải làm biến đổi cơng cụ lao động - thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người sở phân biệt thời đại với Muốn ta phải thực nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đại giới Một yếu tố khơng thể thiếu nữa, ta phải phát huy lợi so sánh Ta sau cạnh tranh, thu hút, sử dụng công nghệ đại nước bạn thông qua việc chuyển giao công nghệ Việc tiến hành từ nước khác chuyển sang nước ta bao gồm quyền sở hữu, quyền sử dụng, bao gồm phần cứng tức máy móc thiết bị phần mềm tức phương pháp công nghệ Nhờ cho phép ta khai thác nguồn lực nước khắc phục nguy tụt hậu kinh tế thúc đẩy sản xuất hướng xuất thị trường quốc tế Ngoài ra, ta phải xây dựng cấu kinh tế hợp lý Cơ cấu kinh tế tổng thể ngành, vùng kinh tế cấu kinh tế ngành quan trọng cân đối quy mô, tỉ trọng, phù hợp điều kiện tự nhiên xu hướng phân công hợp tác lao động quốc tế Trước hết, phải phù hợp với quy luật khách quan xu phát triển khoa học công nghệ đồng thời phát huy lợi so sánh nước Để xây dựng cấu kinh tế hợp lý phải chuyển dịch cấu gắn liền với phân công lại lao động xã hội theo tính quy luật Trong tỉ trọng lao động ngành cơng nghiệp gia tăng, nơng nghiệp giảm dịch vụ tăng lên Tuy nhiên phải luôn đảm bảo tỉ trọng hợp lý chúng cách tương đối so với Mặt khác tỉ trọng lao động giản đơn, lao động bắp giảm lao động phức tạp tăng lên 14 Tiểu luận Triết học Chiến lược phát triển GD ĐT nguồn nhân lực nước ta a Vai trò thực trạng nguồn nhân lực nước ta Trong nguồn lực khai thác nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa học công nghệ, nguồn lực người nguồn lực người định lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực người phát huy Những nguồn lực khác ngày cạn kiệt, ngược lại nguồn lực người ngày đa dạng phong phú Các lĩnh vực khoc học khác hiểu nguồn lực theo cách khác nhau, chung nguồn lực hệ thống nhân tố mà nhân tố có vai trò riêng có mối quan hệ qua lại lẫn tạo nên phát triển vật, tượng Từ cách hiểu vậy, nguồn lực người yếu tố huy động, sử dụng để thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển xã hội Khi nói tới nguồn lực người nói tới người với tư cách chủ thể trình sáng tạo tham gia cải tạo tự nhiên, làm biến đổi xã hội Tỷ trọng (%) khối kinh tế GDP Ngành Năm 1998 Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 25,75 33,35 41 2010 17 40 43 [Nguồn : Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 – 2010, trang 7] Nói đến nguồn lực người nói đến chất lượng số lượng nguồn nhân lực Chúng có quan hệ chặt chẽ với Thực trạng nước ta sau: • Cơ cấu ngành bất hợp lý 15 Tiểu luận Triết học • Cơ cấu vùng miền chưa hợp lý Bình quân chung nước ta 118 sinh viên/ vạn dân, Tây Bắc là17 sinh viên/ vạn dân • Hình thức đào tạo: - Chính quy : 509637 - Chuyên tu, chức: 235975 • Tỉ lệ giáo viên/ sinh viên cao dẫn đến giáo viên phải làm việc “chạy xơ” • Trong dạy nghề có 157 trường dạy nghề, 190 trường đại học đầu tư kinh tế nhỏ [Phạm Minh Hạc, Tổng kết mười năm (1990 - 2000) xoá mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học - trang 159] Như kinh tế nước ta chủ yếu dùng sức người với số yếu tố tri thức b Quan điểm Đảng phát triển GDĐT nguồn nhân lực Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định : “Con người nguồn nhân lực nhân tố định phát triển đất nước thời kỳ CNH, HĐH cần tạo chuyển biến toàn diện GDĐT….Đào tạo lớp người lao động có kiến thức làm chủ kỹ năng, nghề nghiệp, quan tâm hiệu thiết thực, nhạy cảm với có ý thức vươn lên khoa học cơng nghệ Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên gia nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà kinh doanh, nhà quản lý Chính sách sử dụng lao động nhân tài phải tận dụng lực phát huy, tiềm tập thể cá nhân phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước ” Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX xác định rõ mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001-2010 ) : “Đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh 16 Tiểu luận Triết học thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nguồn lực người, lực khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế quốc phòng an ninh tăng cường, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành bản, vị nước ta trường quốc tế nâng cao” Để thực mục tiêu 10 năm tới cần : Phát triển giáo dục mần non Củng cố vững kết xoá mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học tiến hành phổ cập trung học sở nước phần lớn thiếu niên độ tuổi thành thị vùng nông thôn học hết trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp đào tạo nghề Điều chỉnh cấu bậc học, cấu ngành nghề, cấu vùng, cấu dân tộc…trong hệ thống GDĐT phù hợp với yêu cầu học tập nhân dân phát triển kinh tế xã hội mục tiêu chiến lược Chú trọng giáo dục hướng nghiệp thiết thực trường phổ thông Mở rộng đào tạo công nhân kỹ thuật viên nhân viên nghiệp vụ theo nhiều trình độ Phát triển nâng cao chất lượng đào tạo đại học sau đại học tập trung đầu tư xây dựng số trường đại học trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực tiến tới đạt trình độ quốc tế Phát triển giáo dục thường cuyên giáo dục từ xa Khẩn trương biên soạn đưa vào sử dụng ổn định nước chương trình sách giáo khoa phổ thông phù hợp với yêu cầu nghiệp páht triển giáo dục kỷ XXI c Mục tiêu phương hướng phát triển GDĐT nguồn nhân lực nước ta Phát triển toàn diện người cần đạt tới giá trị xã hội sau • Con người có lĩnh, lý tưởng, niềm tin tâm thực sứ mệnh CNH, HĐH Con người cần có tác phong cơng nghiệp 17 Tiểu luận Triết học • Con người có sức khoẻ cường tráng • Có nhân cách đậm đà sắc dân tộc tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại, sống nhân ái, tình nghĩa • Có đủ trí tuệ, đầu óc lý thời đại kĩ lao động lành nghề • Có tinh thần cơng dân sống làm việc theo pháp luật, thực quyền lợi nghĩa vụ Ngồi ta cần ý đến công giáo dục, ý đến vai trò người thầy [Phạm Minh Hạc, Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hố, đại hố - trang 260] Cần đổi giáo dục nước ta, vừa phù hợp hoàn cảnh riêng nước ta, vừa thống chung với văn hoá văn minh nhân loại UNESCO đưa “ Bốn trụ cột giáo dục” kỉ XXI : • Học để biết • Học để làm Chú ý tới học đơi với hành • Học chung sống, học cách sống với người khác • Học để tự khẳng định [Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Phát triển giáo dục đào tạo nhân tài – trang 193] Toàn hệ thống GDĐT, từ tiểu học đến đại học, phải tập trung phục vụ mục tiêu này, làm cho tinh thần hướng nghiệp với hướng học vào từ học , học sinh cha ông ta dậy “Nhất nghệ tinh thân vinh”, chấm dứt động học mảnh “Hư văn” (Phạm Văn 18 Tiểu luận Triết học Đồng) Các môn học, khoa học xã hội - nhân văn lẫn khoa học tự nhiên, phải dạy theo tinh thần kỹ thuật tổng hợp, gắn bó nội dung khoa học Thời đại ngày thời đại lao động ngày căng thẳng đòi hỏi trí tuệ cao có ý thức cơng việc Do đó, phát triển giáo dục người trở nên quan trọng hết Nhân tài nói chung nhân tài quản lý nói riêng khơng phải tự nhiên mà có mà nhân tài sản phẩm trình đào tạo rèn luyện tự rèn luyện lâu dài công phu Cần nhận dạng nhân tài hình thức thi cử đặt nhiều tiêu chí Để nhân tài phát triển phải có điều kiện: Thứ nhân tài trước hết phải đào tạo cẩn thận, tu dưỡng, rèn luyện, tự tích luỹ kinh nghiệm kiến thức môi trường thuận lợi thúc đẩy người sáng tạo hành động Thứ hai, phải có nguồn lực dành cho người khả lựa chọn huy động tổ chức nguồn lực thực có hiệu mục đích đề Tóm lại, điều kiện nảy sinh phát triển nhân tài phải có giáo dục tiên tiến có kết hợp hài hồ ba yếu tố nhà trường - gia đình - xã hội quan tâm đến hệ trẻ giáo dục KẾT LUẬN Ngày nay, với cách mạng kỹ thuật công nghệ đại, đến khẳng định phát triển người yếu tố định phát triển Trong phát triển người đặc biệt nhấn mạnh vai trò trí tuệ liền với vai trò giáo dục đào tạo nguồn lực người Đối với nghiệp cơng nghiệp hố đại hoá nước ta phải coi nhân tố người nhân tố định, từ phải nâng cao dân trí chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có đủ trí tuệ nghị lực, tay nghề cơng nghệ, 19 Tiểu luận Triết học ý thức tâm hồn thấm đượm sâu sắc dân tộc, khoa học ý chí, thực chuyển từ xã hội nông nghiệp thành xã hội công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa Các đại thắng dân vào lịch sử suy cho thắng lợi người Việt Nam Bài học ngun giá trị ngày Với chiến lược giáo dục đào tạo đắn khoa học Đảng, với trí tuệ phẩm chất người Việt Nam, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Với kiến thức cố gắng, em hồn thành tiểu luận song khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Kính mong nhận lời nhận xét đánh giá thầy để em rút kinh nghiệm sau Em xin chân thành cảm ơn! 20 Tiểu luận Triết học TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Minh Hạc, nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hố, đại hố, Nxb Chính trị quốc gia, 2001 Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Phát triển giáo dục đào tạo nhân tài, Nxb Chính trị quốc gia, 2002 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc, Nxb Chính trị quốc gia, 2001 Ngơ Đình Giao (chủ biên), Suy nghĩ cơng nghiệp hố, đại hố nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, 1996 Nguồn chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001- 2010, Khoa giáo Trung ương, Hà Nội, 2000 Dự thảo tầm nhìn Việt Nam 2020, Bộ khoa học công nghệ môi trường, 2001 Phạm Minh Hạc, Tổng kết mười năm (1990 - 2000) xoá mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học, Nxb Chính trị quốc gia, 2000 21 ... HĐH thời kỳ độ nước ta xu hướng phát triển kinh tế nói chung giới Đề tài: nhân tố người lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng cơng nghiệp hố, đại. .. nguồn nhân lực nước ta Trong nguồn lực khai thác nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa học công nghệ, nguồn lực người nguồn lực người định lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực người phát huy... trò giáo dục đào tạo nguồn lực người Đối với nghiệp cơng nghiệp hố đại hố nước ta phải coi nhân tố người nhân tố định, từ phải nâng cao dân trí chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có đủ trí tuệ nghị lực,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ , Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ , a. Định nghĩa và tính chất LLSX., c. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại., b. Quan điểm của Đảng về phát triển GDĐT nguồn nhân lực.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay