Luận văn chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp (2)

28 32 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 23:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP • ĐỀ TÀI : “ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ • KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ” • GVHD : Đỗ Văn Uy • SVTH : Hồ Hải u • Lớp : TH40 NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Thay việc ghi chép vào sổ sách cách nhập, xuất, xử lý lưu trữ lượng thông tin khổng cách nhanh chóng, xác an toàn liệu Đáp ứng kòp thời thông tin cho người kế toán cung cấp giao diện gần gũi với người sử dụng Chương trình phải có tính mở phân quyền sử dụng Vì doanh nghiệp thực công việc khác Nên chương trình phải đáp ứng cho doanh nghiệp đồng thời doanh nghiệp khác sử dụng Sau chương trình thiết kế xong, chương trình phải đáp ứng việc cài đặt dễ dàng2 cho người làm công việc kế toán mà không cần Phần I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG • Kế toán • Vai trò tin học quản lý kế toán • Hình thức kế từ toán Lập chứng gốc để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoàn thành Phân tích nghiệp vụ kế toán sở chứng từ gốc để : -Đònh khoản cho nghiệp vụ kế toán -Cập nhật chứng từ vào máy tính : chứng từ nhập xuất hàng hóa, chứng từ thu chi, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu… -In báo cáo : báo cáo nhập xuất kỳ, tổng hợp thu chi kỳ, báo cáo hàng tồn kho, thẻ kho… Ghi chép nghiệp vụ phân tích vào nhật ký chung theo trình tự thời gian : Lập chứng từ ghi sổ hay sổ nhật ký chung Chuyển số liệu từ nhật ký vào sổ tài khoản liên quan để in lúc cần đến Điều chỉnh số liệu để phản ánh chi phí doanh thu đạt kỳ : Lập bảng cân đối số phát sinh Kết chuyển số liệu tài khoản tạm thời để : -Tính giá thành sản phẩm -Tính kết hoạt động kinh doanh… Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán lập, tài khoản tổng hợp Tổng hợp số liệu từ tài khoản từ tài liệu có liên quan để lập báo cáo tài : -Lập bảng cân đối kế toán -Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh -Bảng lưu chuyển tiền tệ -Thuyết minh báo cáo tài -Tình hình thực nghóa vụ thuế với nhà 4 Đặc tả yêu cầu quản lý chương trình • a Quản lý tiền mặt  Quản lý khoản thu – chi doanh nghiệp  Xác đònh tồn quỹ tiền mặt doanh nghiệp  In phiếu thu – chi để xác đònh giao cho khách hàng hay để lưu trữ  Lập báo cáo thu – chi chi tiết tổng hợp tháng b Quản lý hàng hóa  Quản lý phiếu nhập xuất kho doanh nghiệp, biết mua hàng từ nhà cung cấp xuất bán cho khách hàng  Lập báo cáo chi tiết nhập xuất hàng hóa  Lập báo cáo tổng hợp nhập xuất hàng hóa theo ngày, tháng, kho, mặt hàng, khách hàng nhà cung cấp  In báo cáo tồn kho c Quản lý công nợ  Quản lý hình thức toán công nợ khách hàng với doanh nghiệp doanh nghiệp với nhà cung cấp  Lập báo cáo tổng hợp công nợ khách hàng nhà cung cấp  Lập báo cáo công nợ chi tiết cho khách hàng nhà cung cấp  Cung cấp liệu cho phân hệ kế toán khác : tổng hợp, tiền mặt, hàng hóa,… Phần II : Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống • Dữ liệu đầu vào đầu • * Thông tin nhập – Danh mục chứng từ – Danh mục tài khoản – Danh mục tài khoản đối ứng – Danh mục hàng hóa – Danh mục nhóm hàng – Danh mục kho hàng – Danh mục khách hàng – Danh mục nhà cung cấp • • • • • • • Danh mục nhân viên Danh mục ngoại tệ Danh mục ngân hàng Danh mục thuế Danh mục hình thức nhập xuất Danh mục hình thức toán Phiếu nhập phiếu xuất • * Thông tin xuất • - Báo cáo tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt • - Báo cáo tình hình việc nhập xuất tồn kho hàng hóa • - Báo cáo công nợ khách hàng nhà cung cấp Sơ đồ chức Quản lý Kế Toán Doanh Nghiệp Quản lý Tiền mặt Quản lý Hàng hóa Quản lý Công nợ 1.1 Cập nhật phiếu thu chi tiền mặt 2.1 Cập nhật phiếu nhập xuất hàng hóa 3.1 Cập nhật phiếu thu chi 1.2 Cập nhật danh mục khách hàng nhà cung cấp 2.2 Cập nhật danh mục hàng hóa 3.2 Cập nhật danh mục khách hàng nhà cung cấp 1.3 Báo cáo tình hình thu chi tồn quỹ tiền mặt 2.3 Báo cáo hàng hóa (Tổng hợp chi tiết) 3.3 Báo cáo công nợ (Tổng hợp chi tiết) 10 BAN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG PHIẾU THU CHI PHIẾU THU CHI BÁO CÁO TỒN QUỸ TIỀN MẶT 14 PHIẾU NHẬP XUẤT PHIẾU THU CHI KHÁCH HÀNG BÁO CÁO CÔNG N BAN QUẢN LÝ 15 Thiết kế chương trình a Sử dụng hệ quản trò CSDL Access để tạo sở liệu • - Tạo bảo tồn CSDL • - Cho phép truy xuất CSDL theo thẩm quyền • - Cập nhật liệu • - Bảo đảm an toàn toàn vẹn liệu 16 Chức • - Tạo cấu trúc liệu ứng với mô hình chọn • - Tạo mối liên hệ hai kiểu mẫu tin • - Nạp liệu vào CSDL • - Cập nhật liệu • - Phát sinh báo cáo từ liệu CSDL • - Bảo tồn tính toàn vẹn liệu CSDL • - Bảo tồn tính an toàn liệu CSDL 17 Giao diện Microsoft Access 18 Relationship phân hệ kế toán tiền mặt 19 Relationship phân hệ kế toán hàng hóa 20 Relationship phân hệ kế toán công nợ 21 b Lập trình • Ngôn ngữ lập trình Visual Basic • - Visual Basic có nhiều tính mới, điều khiển cho phép viết chương trình ứng dụng kết hợp giao diện, cách xử lý tính Microsoft Office 97 trình duyệt Internet Explorer • - Lập trình để thêm điều khiển vào đề án tự động tạo điều khiển Activex hiệu chỉnh • - Viết chương trình phía máy chủ dùng HTML động nhúng kết nối với thư viện liên kết động Internet Information Server • - Một vài cải tiến cho phép làm việc với ứng dụng truy cập liệu tầm cỡ vó mô liên quan đến hàng trăm, hàng nghìn người sử dụng qua mạng 22 Các đối tượng truy cập liệu • - DAO (Data Access Objects) : cho phép thi hành câu truy vấn, cập nhật giá trò bảng Giao diện lập trình DAO mạnh mẽ dễ sử dụng • Trong chương trình, sử dụng kỹ thuật lập trình DAO : • - Hình hành câu truy vấn SELECT để lấy liệu từ CSDL • - Duyệt qua mẫu tin Recordset • - Hình hành câu SQL hành động : Update, Delete, Append • - Sửa đổi cấu trúc CSDL • - Xử lý lỗi phát sinh truy cập liệu 23 • ADO (Activex Data Obect) • + ADO tổng hợp thay việc truy cập liệu DAO ADO theo công nghệ truy cập liệu theo hướng đối tượng • + Khi dùng ADO cần lập trình với phần giao diện người sử dụng phía Client Bởi việc truy cập liệu trình duyệt Web ứng dụng VB chuyển hết phía Activex Server nên logic chương trình quán 24 Cách thức điều khiển ADO Data kết nối với sở liệu ứng dụng Biểu mẫu VB a Các thuộc tính DataSource, DataField điều khiển ràng buộc liệu Kết nối với Các thuộc tính ConnectionString, RecordSource điều khiển ADO Data Kết nối với Cơ sở liệu 25 Sử dụng câu truy vấn SQL để lấy mẫu tin Theo kinh nghiệm Visual Basic, chổ dùng tham chiếu đến bảng, thay cách sử dụng câu lệnh SQL tham chiếu đến truy vấn lưu trữ thân dựa vào câu lệnh SQL • Dùng Crystal Report báo cáo liệu • - Crystal Report công cụ nhà sản xuất thứ ba chuyên dùng để tạo báo cáo cho sở liệu • - Crystal Report tự động đưa sở liệu vào quản lý tự động tạo mối quan hệ bảng chương trình 26 Giao diện chương trình 27 Hướng phát triển đề tài • - Một chương trình phầm mềm chứa thiếu sót Do đó, cần nghiên cứu phát triển nghiệp vụ để chương trình thực thêm công việc : tính doanh thu bán hàng, thuế, lãi gộp…trong phân hệ kế toán tiền mặt tình hình toán khách hàng với doanh nghiệp doanh nghiệp với nhà cung cấp phân hệ kế toán công nợ 28 ... phân quyền sử dụng Vì doanh nghiệp thực công việc khác Nên chương trình phải đáp ứng cho doanh nghiệp đồng thời doanh nghiệp khác sử dụng Sau chương trình thiết kế xong, chương trình phải đáp ứng... kế toán mà không cần Phần I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG • Kế toán • Vai trò tin học quản lý kế toán • Hình thức kế từ toán Lập chứng gốc để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoàn thành Phân tích nghiệp. .. hàng hóa • - Báo cáo công nợ khách hàng nhà cung cấp Sơ đồ chức Quản lý Kế Toán Doanh Nghiệp Quản lý Tiền mặt Quản lý Hàng hóa Quản lý Công nợ 1.1 Cập nhật phiếu thu chi tiền mặt 2.1 Cập nhật phiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp (2) , Luận văn chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp (2) , Phần I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG, c. Quản lý công nợ, Phần II : Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống, Biểu đồ khung cảnh hệ thống, Các đối tượng truy cập dữ liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay