Copy of trần khánh chi

102 72 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:30

Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em Các số liệu, kết nêu đồ án tốt nghiệp em trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị em thực tập Tác giả đồ án tốt nghiệp Trần Khánh Chi Sv: Trần Khánh Chi i Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập tại trường Học Viện Tài Chính em học được rất nhiều kiến thức bở ích làm hành trang cho đường sau tốt nghiệp Để có được ngày hơm nay, ngồi sự cố gắng nỗ lực của thân thi phải kể tới công lao dạy dỗ không hề nhỏ của thầy trường Học viện Tài Em ln biết ơn ghi nhớ công ơn của thầy cô Em xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo, cô giáo khoa Hệ thống thông tin kinh tế, người truyền dạy cho em kiến thức chuyên ngành để cho em có được nghề nghiệp vững chắc tương lai Đặc biệt em xin được tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên TS VŨ BÁ ANH, người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời gian thực tập tốt nghiệp Cuối em xin được chân thành cảm ơn lãnh đạo nhân viên Công ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan tạo điều kiện cho em được thực tập hướng dẫn em thời gian thực tập tốt nghiệp tại cơng ty Đồ án hồn thành, song khơng tránh khỏi hạn chế nhất định em mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô bạn bè Em xin chân thành cảm ơn! Sv: Trần Khánh Chi ii Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Nhận thức chung về xây dựng phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của phần mềm kế toán .4 1.1.2 Các thành phần của phần mềm kế toán .5 1.1.3 Sự cần thiết phải phát triển phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.4 Quy trinh xây dựng phần mềm kế toán doanh nghiệp .7 1.1.5 Các công cụ xây dựng phần mềm 11 1.2 Lý luận chung về cơng tác kế tốn bán hàng .15 1.2.1 Nhiệm vụ vai trò của kế toán bán hàng 16 1.2.2 Các phương thức bán hàng, toán: 18 1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán: 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ XÂY DỰNG HỒNG LOAN 32 2.1 Khái quát công ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan: 32 2.1.1 Giới thiệu công ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan: .32 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty: 32 Sv: Trần Khánh Chi iii Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan: 35 2.2.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty: .35 2.2.2 Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn: 39 2.2.3 Hình thức kế toán sử dụng: 39 2.2.4.Tài khoản kế toán sử dụng 39 2.2.5.Các chứng từ báo cáo sử dụng 40 2.2.6 Quy trình hạch tốn kế tốn bán hàng: 41 2.2.7 Tinh hinh ứng dụng công nghệ thông tin công tác kế toán 43 2.3.Đánh giá trạng giải pháp khắc phục 43 2.3.1 Về tở chức máy kế tốn 43 2.3.2.Về hinh thức ghi sở kế tốn Nhật ký chung: 44 2.3.3.Về tài khoản kế toán .45 2.3.4 Về quy trinh hạch toán kế toán 46 2.3.5.Về hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo của công ty 47 2.3.6.Về tinh hinh ứng dụng công nghệ thông tin 47 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH DỆT MAY VÀ XÂY DỰNG HỒNG LOAN 49 3.1.Phân tích hệ thống thơng tin kế tốn bán hàng 49 3.1.1.Xác định mục tiêu của hệ thống 49 3.1.2 Dữ liệu vào thông tin 49 3.1.3 Mơ tả tốn cho hệ thống mới 50 3.2 Mơ hinh nghiệp vụ tốn 51 3.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh 51 3.2.2 Biểu đồ phân rã chức 52 3.2.3 Mô tả chức cho sơ đồ phân cấp chức .53 3.2.4 Ma trận thực thế chức 54 Sv: Trần Khánh Chi iv Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính 3.3 Phân tích mô hinh liệu logic 57 3.3.1 Biểu đồ luồng liệu mức .57 3.3.2 Biểu đồ luồng liệu mức .58 3.3.3 Mô hinh thực thể liên kết .62 3.4 Thiết kế mô hinh logic 67 3.5 Thiết kế sở liệu vật lý 69 3.5.1 Thiết kế sở liệu vật lý 69 3.5.2 Hệ thống giao diện tương tác của hệ thống 73 PHỤ LỤC .83 PHẦN KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Sv: Trần Khánh Chi v Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ CSDL Cơ sở liệu CTGS Chứng từ ghi sổ GTGT Giá trị gia tang HTTT Hệ thống thơng tin KT Kế tốn TK PMKT CPBH Tài khoản Phần mềm kế toán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh CPQLDN VNĐ HBTL nghiệp Việt Nam Đồng Hàng bán trả lại DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1: Tổ chức máy cơng ty 36 Hình 2: Biểu đồ sơ đồ ngữ cảnh 51 Sv: Trần Khánh Chi vi Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Hình 3: Biểu đồ phân rã chức 52 Hinh 4: Biểu đồ luồng liệu mức 57 Hình 5: Tiến trình “cập nhật thông tin tiền bán hàng” 58 Hinh 6: Tiến trinh “hạch toán tăng doanh thu” 59 Hinh 7: Tiến trinh “hạch toán giảm doanh thu” 59 Hinh 8: Tiến trinh “Lập sổ” 60 Hinh 11: Giao diện chương trinh 73 Hinh 12: Menu Quản trị người dùng .73 Hinh 14: Menu nghiệp vụ 74 Hinh 15: Menu tim kiếm .75 Hinh 16: Menu báo cáo 75 Hinh 17: Menu trợ giúp 76 Hinh18: Form đăng nhập hệ thống 76 Hinh 19: Form quản trị người dùng .77 Hinh 20: Form danh mục khách hàng 78 Hình 22: Form hóa đơn giá trị gia tăng .79 Hình 23: form phiếu xuất 80 Hình 25: Báo cáo tổng hợp doanh thu .81 Hình 26: Báo cáo tổng hợp theo khách hàng 81 Hinh 27: Bảng kê hóa đơn bán hàng .82 Sv: Trần Khánh Chi vii Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính PHẦN MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Ngày nay, Công nghệ thông tin (CNTT) đóng vài trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế Số lượng doanh nghiệp ứng dụng CNTT công tác quản lý, điều hành ngày tăng qua đó cho thấy doanh nghiệp ngày nhận thức rõ vai trò của CNTT Trong nền kinh tế động nay, sự canh tranh doanh nghiệp hết sức khốc liệt, doanh nghiệp sớm cải tiến khâu quản lý nhờ áp dụng CNTT thi nắm tay công cụ cạnh tranh hữu hiệu Bán hàng giai đoạn cuối của hoạt động sản xuất kinh doanh, trinh chuyển hoá vốn từ hinh thái vốn sản phẩm, hàng hoá sang hinh thái vốn tiền tệ vốn toán Trong xu thế thương mại hóa, tồn cầu hóa nay, khối lượng thơng tin cần xử lý ngày nhiều đòi hỏi phải đáp ứng nhanh chóng, kịp thời cho nhu cầu quản lý Do vậy, công nghệ tin học đóng vai trò quan trọng cơng tác quản lí nói chung, quản lí bán hàng nói riêng Qua thời gian nghiên cứu tại công ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan, em nhận thấy công ty chuyên sản xuất sản xuất, gia công hàng may mặc, hàng nội địa việc quản lý kế toán bán hàng có hiệu rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch, chiến lược phát triển của công ty doanh thu, lợi nhuận của công ty Hệ thống phần mềm bán hàng được tin học hoá số lượng sản phẩm nhiều, đa dạng phong phú đòi hỏi cần có phần mềm tin học có khả quản lý cách xác, thống nhất, cung cấp báo cáo, thông tin cách kịp thời cho người sử dụng quản trị hệ thống Chính vi vậy, em chọn đề tài “Xây dựng HTTT Kế toán bán hàng Công ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan” Sv: Trần Khánh Chi Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Mục tiêu của đề tài được người dùng chấp nhận thực trinh quản lý hạch tốn cơng ty Vi vậy, chương trinh trước hết phải đáp ứng được yêu cầu nhất là: đơn giản, đầy đủ chức năng, dễ nhin, thuận tiện cho việc sử dụng cài đặt Ngoài ra, từng quan áp dụng có đặc thù riêng tùy thuộc vào chế độ kế toán mà quan đó thực Mục tiêu của đề tài là:  Hệ thống cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời, đầy đủ, nhanh chóng, phục vụ tốt trinh quản lý kho, phục vụ tốt cho phận sản xuất  Hệ thống giúp hỡ trợ cho nhân viên kế tốn thủ kho việc quản lý nguyên liệu, vật liệu của công ty  Hệ thống giúp công ty nâng cao doanh thu, tiết kiệm chi phí nhờ giảm bớt đội ngũ nhân công, giảm thiểu sai sót có thể xảy trinh quản lý vật tư  Tận dụng lực tài nguyên (hệ thống máy tính), lực người nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Hệ thống kế toán bán hàng tại doanh nghiệp IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI : Việc phân tích, thiết kế hệ thống nhằm phục vụ cho cơng tác kế tốn bán hàng tại Cơng ty cách có hiệu Nghiên cứu hệ thống kế tốn kế tốn bán hàng tại Cơng ty, sở đó sử dụng ngôn ngữ lập trinh fox để thiết kế ứng dụng cho toán kế toán bán hàng đáp ứng thực trạng của Công ty V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Sv: Trần Khánh Chi Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính - Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử : coi sự vật hay tượng trạng thái luôn phát triển xem xét nó mối quan hệ với sự vật tượng khác - Phương pháp thu thập thông tin: + Phương pháp phỏng vấn: trao đổi trực tiếp với cán nhân viên công ty, đặc biệt nhân viên phòng kế tốn để nắm bắt được tinh hinh thực tế cơng tác kế tốn công ty + Phương pháp quan sát: tiến hành quan sát kết hợp với ghi chép về qui trinh xử lý nghiệp vụ công ty + Phương pháp phân tích tài liệu: thu thập thơng tin dựa tài liệu có sẵn - Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thơng tin: phân tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về liệu, phương pháp thiết kế hệ thống VI KẾT CẤU ĐỒ ÁN: Đề tài: “Xây dựng HTTT Kế toán bán hàng công ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan ” Đồ án phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đồ án gồm chương: Chương 1: Nhận thức chung HTTT cơng tác kế tốn bán hàng doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng giải pháp phân tích hệ thống thơng tin kế tốn bán hàng Cơng ty Chương 3: Thiết kế ứng dụng toán kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan Sv: Trần Khánh Chi Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Hinh 24: Form phiếu nhập Hinh 23: form phiếu xuất3 Sv: Trần Khánh Chi 81 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Hinh 25: Báo cáo tởng hợp doanh thu Hinh 26: Báo cáo tổng hợp theo khách hàng Sv: Trần Khánh Chi 82 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Hinh 27: Bảng kê hóa đơn bán hàng Sv: Trần Khánh Chi 83 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính PHỤ LỤC Một số đoạn code  Form đăng nhập Sự kiện load form đăng nhập CLOSE TABLES all USE free\matkhau SELECT matkhau Sự kiện click cho nút đăng nhập IF EMPTY(thisform.text1.value).OR EMPTY(thisform.text2.value) THEN messagebox("Ban phai nhap day du thong tin",0) thisform.text1.setfocus else SELECT matkhau LOCATE FOR ALLTRIM(tendn)==LOWER(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) AND ALLTRIM(matkhau)==ALLTRIM(thisform.text2.Value) IF FOUND() m.tendn=tendn tennguoisd=tendn quyenhan=quyen SELECT matkhau USE DO FORM "D:\hang\form\giaodien.scx" MESSAGEBOX([Xin Chào ]+ALLTRIM(thisform.text1.Value)+[! Ban đa nhap cong he thong.],0+64) thisform.Release ELSE y=MESSAGEBOX([ Ten nguoi dung hoac mat khau sai! Ban co muon nhap lai khong ?],4+48) IF y=6 thisform.text1.Value=" " thisform.text2.Value=" " thisform.text1.SetFocus ELSE QUIT ENDIF ENDIF ENDIF thisform.Refresh Sv: Trần Khánh Chi 84 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính  Form quản trị người dùng Sự kiện click nút thêm thisform.pageframe1.ActivePage =2 thisform.pageframe1.page2.text1.Value='' thisform.pageframe1.page2.text2.Value='' thisform.pageframe1.page2.text3.Value='' Sự kiện click nút phân quyền IF quyenhan='1' thisform.pageframe1.ActivePage =4 ELSE MESSAGEBOX('Ban khong co quyen vao chuc nang nay, hay dang nhap voi quyen quan tri',0+16) ENDIF  Form danh mục hàng hoá Sự kiện load form CLOSE TABLES all SET DEFAULT TO D:\hang USE table\hanghoa IN INDEX on ALLTRIM(mahh) TO a11 SELECT hanghoa public xy Sự kiện click nút thêm SELECT hanghoa IF thisform.command1.Caption='Them' thisform.command1.Caption='Lu' thisform.command2.Enabled=.F thisform.command3.Enabled=.F thisform.command5.Enabled=.F thisform.text1.value='' thisform.text2.value='' thisform.text3.value=VAL('') thisform.text1.Readonly= F thisform.text2.Readonly= F thisform.text3.Readonly= F GO BOTTOM ab=ALLTRIM(STR((VAL(RIGHT(ALLTRIM(mahh),4))+1),4)) x='HH'+PADL(ab,4,"0") thisform.text1.Value=x ******************** Sv: Trần Khánh Chi 85 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính ELSE IF (EMPTY(thisform.text2.Value) OR EMPTY(thisform.text3.Value)) =MESSAGEBOX("Nhap day du thong tin!",30) ELSE thisform.command1.Caption='Them' ************************** ************************* APPEND BLANK REPLACE mahh WITH ALLTRIM(thisform.text1.Value) REPLACE tenhh WITH thisform.text2.Value REPLACE gia WITH thisform.text3.Value thisform.grid1.Refresh thisform.grid1.setfocus thisform.text1.Readonly= T thisform.text2.Readonly= T thisform.text3.Readonly= T thisform.text1.value='' thisform.text2.value='' thisform.text3.value=VAL('') thisform.command2.Enabled=.T thisform.command3.Enabled=.T thisform.command5.Enabled=.T MESSAGEBOX("them cong!",0+32,"Thong bao!") ENDIF ENDIF thisform.text2.SetFocus Sự kiện click nút sửa SELECT hanghoa IF thisform.command2.Caption='Sua' thisform.command2.Caption='Lu' thisform.command1.Enabled=.F thisform.command3.Enabled=.F thisform.command4.Enabled=.F thisform.text1.value=mahh thisform.text2.value=tenhh thisform.text3.value=gia thisform.text1.Readonly= F thisform.text2.Readonly= F thisform.text3.Readonly= F xy=RECNO() Sv: Trần Khánh Chi 86 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính ELSE IF (EMPTY(thisform.text2.Value) OR EMPTY(thisform.text3.Value)) =MESSAGEBOX("Nhap day du thong tin!",30) ELSE thisform.command2.Caption='Sua' thisform.command1.Enabled=.T thisform.command3.Enabled=.T thisform.command4.Enabled=.T SELECT hanghoa GO xy REPLACE mahh WITH ALLTRIM(thisform.text1.Value) REPLACE tenhh WITH ALLTRIM(thisform.text2.Value) REPLACE gia WITH thisform.text3.Value thisform.grid1.setfocus thisform.grid1.Refresh thisform.text1.Readonly= T thisform.text2.Readonly= T thisform.text3.Readonly= T thisform.text1.value='' thisform.text2.value='' thisform.text3.value=VAL('') thisform.command2.Enabled=.T thisform.command3.Enabled=.T thisform.command5.Enabled=.T MESSAGEBOX("Sua cong!",0+32,"Thong bao!") ENDIF ENDIF Sự kiện click nút xoá SET DELETED ON IF MESSAGEBOX("Co muon xoa khong?",4+32+256,'xoa')=6 DELETE thisform.grid1.refresh thisform.grid1.SetFocus ENDIF  Form hoá đơn GTGT Sự kiện click nút tạo hoá đơn IF this.Caption='Tạo hoá đơn' this.Caption = 'Lưu' thisform.text1.ReadOnly= F thisform.text2.ReadOnly= F Sv: Trần Khánh Chi 87 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính thisform.text4.ReadOnly= F thisform.text5.ReadOnly= F thisform.text6.ReadOnly= F thisform.text7.ReadOnly= F thisform.text9.ReadOnly= F thisform.text10.ReadOnly= F thisform.text11.ReadOnly= F thisform.text12.ReadOnly= F thisform.text13.ReadOnly= F thisform.text14.ReadOnly= F thisform.text15.ReadOnly= F thisform.combo1.ReadOnly= F thisform.combo2.ReadOnly= F thisform.combo3.ReadOnly= F thisform.combo4.ReadOnly= F thisform.combo5.ReadOnly= F thisform.combo6.ReadOnly= F thisform.command5.Enabled=.T thisform.command6.Enabled=.T thisform.command7.Enabled=.T ******************************* thisform.text1.value='' thisform.text4.value='' thisform.text5.value='' thisform.text6.value='' thisform.text7.value='' thisform.text9.value='' thisform.text2.value= DATE() *CTOD('') thisform.text11.value='' thisform.text10.value=0 thisform.text12.value=0 thisform.text13.value=0 thisform.text14.value=0 thisform.text15.value=0 thisform.combo5.setfocus ********************************************** SELECT hoadon Public x,i,j j='' GO BOTTOM Sv: Trần Khánh Chi 88 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính x=STR((VAL(RIGHT(ALLTRIM(sohdb),5))+1),5) FOR i=1 TO LEN(x) IF SUBSTR(x,i,1)=' ' j=j+'0' ENDIF ENDFOR x='HD'+j+ALLTRIM(x) thisform.text1.Value=x tongtien1=0 ********************************************************** SELECT donghoadon SET FILTER TO ALLTRIM(sohdb)=ALLTRIM(thisform.text1.Value) ********************************************************** ELSE this.Caption='Tao hoa don' SELECT hoadon APPEND BLANK replace sohdb WITH thisform.text1.value replace ngaylap WITH thisform.text2.value replace makh WITH thisform.combo5.value replace noidung WITH thisform.text7.value replace hinhthuctt WITH thisform.combo1.value replace tkno WITH thisform.combo2.value replace tkco WITH thisform.combo3.value replace tongtien WITH thisform.text12.value replace chietkhau WITH thisform.text14.value replace thuegtgt WITH IIF(thisform.combo4.value='0%',0,IIF(thisform.combo4.value='5%',0.05,IIF(t hisform.combo4.value='10%',0.1,0.2))) thisform.grid1.Refresh ******************************* thisform.text1.ReadOnly= T thisform.text2.ReadOnly= T thisform.text4.ReadOnly= T thisform.text5.ReadOnly= T thisform.text6.ReadOnly= T thisform.text7.ReadOnly= T thisform.text9.ReadOnly= T thisform.text10.ReadOnly= T thisform.text11.ReadOnly= T Sv: Trần Khánh Chi 89 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính thisform.text12.ReadOnly= T thisform.text13.ReadOnly= T thisform.text14.ReadOnly= T thisform.text15.ReadOnly= T thisform.combo1.ReadOnly= T thisform.combo2.ReadOnly= T thisform.combo3.ReadOnly= T thisform.combo4.ReadOnly= T thisform.combo5.ReadOnly= T thisform.combo6.ReadOnly= T thisform.command5.Enabled=.F thisform.command6.Enabled=.F thisform.command7.Enabled=.F ENDIF Sự kiện click nút huỷ thisform.text1.ReadOnly= T thisform.text2.ReadOnly= T thisform.text4.ReadOnly= T thisform.text5.ReadOnly= T thisform.text6.ReadOnly= T thisform.text7.ReadOnly= T thisform.text9.ReadOnly= T thisform.text10.ReadOnly= T thisform.text11.ReadOnly= T thisform.text12.ReadOnly= T thisform.text13.ReadOnly= T thisform.text14.ReadOnly= T thisform.text15.ReadOnly= T thisform.combo1.ReadOnly= T thisform.combo2.ReadOnly= T thisform.combo3.ReadOnly= T thisform.combo4.ReadOnly= T thisform.combo5.ReadOnly= T thisform.combo6.ReadOnly= T thisform.command5.Enabled=.F thisform.command6.Enabled=.F thisform.command7.Enabled=.F ****************************************** SELECT donghoadon Sv: Trần Khánh Chi 90 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SET DELETED ON DELETE FOR ALLTRIM(sohdb)=ALLTRIM(thisform.text1.Value) thisform.grid2.Refresh SELECT hoadon ******************************************* thisform.text1.value='' thisform.text4.value='' thisform.text5.value='' thisform.text6.value='' thisform.text7.value='' thisform.text9.value='' thisform.text2.value=CTOD('') thisform.text11.value='' thisform.text10.value=0 thisform.text12.value=0 thisform.text13.value=0 thisform.text14.value=0 thisform.text15.value=0 thisform.command1.Caption='Tao H§' thisform.command2.Caption='Sua H§' Sự kiện click nút sửa hố đơn IF this.Caption='Sua H§' this.Caption='Luu H§' **************************** thisform.text1.ReadOnly= F thisform.text2.ReadOnly= F thisform.text4.ReadOnly= F thisform.text5.ReadOnly= F thisform.text6.ReadOnly= F thisform.text7.ReadOnly= F thisform.text9.ReadOnly= F thisform.text10.ReadOnly= F thisform.text11.ReadOnly= F thisform.text12.ReadOnly= F thisform.text13.ReadOnly= F thisform.text14.ReadOnly= F thisform.text15.ReadOnly= F thisform.combo1.ReadOnly= F thisform.combo2.ReadOnly= F thisform.combo3.ReadOnly= F Sv: Trần Khánh Chi 91 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính thisform.combo4.ReadOnly= F thisform.combo5.ReadOnly= F thisform.combo6.ReadOnly= F thisform.command5.Enabled=.T thisform.command6.Enabled=.T thisform.command7.Enabled=.T ******************************* SELECT hoadon thisform.text1.Value=sohdb thisform.text2.Value=ngaylap thisform.combo5.Value=makh thisform.combo5.InteractiveChange SELECT hoadon thisform.text7.Value=noidung thisform.text12.Value=tongtien thisform.text13.Value=thuegtgt*tongtien thisform.text14.Value=chietkhau SELECT hoadon thisform.combo1.Value=hinhthuctt SELECT hoadon thisform.combo2.Value=tkno thisform.combo3.Value=tkco thisform.combo4.Value=IIF(thuegtgt=0,'0%',IIF(thuegtgt=0.05,'5%',IIF(thueg tgt=0.1,'10%','20%'))) thisform.text15.click tongtien1=thisform.text12.Value ELSE this.Caption='Sửa hoá đơn' SELECT hoadon replace sohdb WITH thisform.text1.value replace ngaylap WITH thisform.text2.value replace noidung WITH thisform.text7.value replace makh WITH thisform.combo5.value replace hinhthuctt WITH thisform.combo1.value replace tkno WITH thisform.combo2.value replace tkco WITH thisform.combo3.value replace tongtien WITH thisform.text12.value replace chietkhau WITH thisform.text14.value Sv: Trần Khánh Chi 92 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính replace thuegtgt WITH IIF(thisform.combo4.value='0%',0,IIF(thisform.combo4.value='5%',0.05,IIF(thisfor m.combo4.value='10%',0.1,0.2))) thisform.grid1.Refresh ******************************* thisform.text1.ReadOnly= T thisform.text2.ReadOnly= T thisform.text4.ReadOnly= T thisform.text5.ReadOnly= T thisform.text6.ReadOnly= T thisform.text7.ReadOnly= T thisform.text9.ReadOnly= T thisform.text10.ReadOnly= T thisform.text11.ReadOnly= T thisform.text12.ReadOnly= T thisform.text13.ReadOnly= T thisform.text14.ReadOnly= T thisform.text15.ReadOnly= T thisform.combo1.ReadOnly= T thisform.combo2.ReadOnly= T thisform.combo3.ReadOnly= T thisform.combo4.ReadOnly= T thisform.combo5.ReadOnly= T thisform.combo6.ReadOnly= T thisform.command5.Enabled=.F thisform.command6.Enabled=.F thisform.command7.Enabled=.F ENDIF Sự kiện click nút xoá hoá đơn PUBLIC abc SELECT hoadon abc=sohdb SET DELETED ON IF MESSAGEBOX("Co muon xoa khong?",4+32+256,'xãa')=6 DELETE SELECT donghoadon DELETE FOR sohdb=abc SELECT hoadon thisform.grid1.refresh thisform.grid1.SetFocus ENDIF Sv: Trần Khánh Chi 93 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính PHẦN KẾT LUẬN Với kiến thức học suốt bốn năm qua, đặc biệt kiến thức thực tế tích lũy được thời gian thực tập với sự hướng dẫn tận tinh của cô Trần Thị Hương em chọn đề tài “Xây dựng phần mềm kế tốn bán hàng cơng ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan” hồn thành đồ án tốt nghiệp của minh Cơng tác kế tốn bán hàng tại cơng ty áp dụng công nghệ thông tin thủ công vậy phần mềm được sử dụng để hỗ trợ cơng tác kế tốn tại cơng ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan nhằm giúp cho trinh quản lý được hoàn thiện hơn, đem lại hiệu kinh tế cao Nhưng kiến thức hạn chế thời gian thực tập có hạn nên phần mềm của em không tránh khỏi thiếu sót, em kính mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy giáo cô giáo, cô chú, anh chị phòng kế tốn cơng ty, để em có nhiều kinh nghiệm quý giá hơn, khắc phục khuyết điểm có thể thêm chức mới ưu việt tương lai Sau có điều kiện em phát triển phần mềm có khả ứng dụng cho doanh nghiệp khác không công tác kế toán doanh thu bán hàng nợ phải thu Một lần em xin cảm ơn thầy VŨ BÁ ANH, anh chị phòng Tài chính-kế tốn Cơng ty TNHH Dệt May Xây Dựng Hồng Loan, gia đinh, bạn bè giúp em hoàn thành đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên TRẦN KHÁNH CHI Sv: Trần Khánh Chi 94 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] –TS Vũ Bá Anh Giáo trinh Cơ sở liệu - HVTC [2] –ThS Phan Phước Long Giáo trinh Cơ sở liệu - HVTC [3] - Nguyễn Văn Ba Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006 [4] - Nguyễn Văn Vỵ - Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ Hà Nội, 2007 [5] - PGS.TS Ngô Thế Chi – TS Trương Thị Thuỷ - Giáo trinh kế toán Tài - Học viện tài Nhà xuất Tài – Hà Nội, 2013 Sv: Trần Khánh Chi 95 Lớp:CQ51/41.01 ... tạo khả chia sẻ liệu nhiều cải tiến tính tồn vẹn cho liệu Sv: Trần Khánh Chi 12 Lớp:CQ51/41.01 Đồ Án Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính +Nhược điểm: - Oracle phức tạp việc cài đặt - Oracle chi ́m... phòng cuối năm trước + Số khấu hao BĐSĐT trích kỳ + Chi phí liên quan đến cho thuê BĐSĐT + Chi phí sửa chữa nâng cấp, cải tạo Sv: Trần Khánh Chi + Hoàn nhập số chênh lệch dự phòng giảm giá... Cuối kỳ, tính tốn phân bở chi phí mua hàng đối với doanh nghiệp thương mại, kế toán ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 1562 – Chi phí mua hàng Sv: Trần Khánh Chi 21 Lớp:CQ51/41.01 Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Copy of trần khánh chi , Copy of trần khánh chi , CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP, 1 Nhận thức chung về xây dựng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp, Hình 1:Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ XÂY DỰNG HỒNG LOAN, Hình 1: Tổ chức bộ máy công ty, Sơ đồ hạch toán chi tiết:, Hình 3: Biểu đồ phân rã chức năng, Hình 7: Tiến trình “hạch toán giảm doanh thu”, Hình 12: Menu Quản trị người dùng, Hình 19: Form quản trị người dùng, Form quản trị người dùng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay