BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 21 03

106 40 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:30

Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn: “.“Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần May xuất Việt Thái" cơng trình nghiên cứu riêng em dựa số liệu thực tế công ty hướng dẫn thầy giáo GS TS Nguyễn Đình Đỗ Nếu có sai sót em xin hồn tồn chịu trách nhiệm Sinh viên thực Bùi Thị Thùy Dương SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU , SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Lý luận chung kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1.2 Đặc điểm, chất chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .5 1.1.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất 1.1.2.2 Đặc điểm giá thành sản xuất 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành 10 1.3.1 Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất .10 1.3.2 Đối tượng tính giá thành 11 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 1.3.3 Mối quan hệ đối tượng kế tốn tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành 11 1.4 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 12 1.4.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12 1.5 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 13 1.5.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 13 1.5.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp 15 1.5.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung .16 1.5.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp 19 1.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .21 1.6.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nguyên vật liệu trực tiếp 22 1.6.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 24 1.6.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 24 1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm .25 1.7.1 Phương pháp tính giá thành theo cơng việc (đơn đặt hàng) 25 1.7.2 Phương pháp tính giá thành theo trình sản xuất .25 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI 31 2.1 Tổng quan công ty cổ phần May Xuất Việt Thái 31 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 31 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý sản xuất kinh doanh công ty .36 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty 38 2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần May xuất Việt Thái 41 2.2.1 Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất cơng ty .41 2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành 41 2.2.3 Phương pháp kê tốn tập hợp chi phí sản xuất .41 2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty CP May xuất Việt Thái 42 2.2.3 Tính giá thành sản xuất thành phẩm Công ty CP May xuất Việt Thái 74 2.3 Đánh giá chung công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần May xuất Việt Thái 77 2.3.1.Ưu điểm cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần May xuất Việt Thái 78 2.3.2 Hạn chế cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần May xuất Việt Thái 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI 82 3.1 Phương hướng hoàn thiện 82 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần May xuất Việt Thái .83 3.2.1 Kiến nghị hồn thiện kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp .83 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 84 3.2.3 Kiến nghị hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất chung 86 3.2.4 Kiến nghị phương pháp tính giá thành sản phẩm .87 3.2.5 Kiến nghị kỳ tính giá thành sản phẩm 88 3.2.6 Kiến Nghị việc ứng dụng tin học cơng tác kế tốn 89 KẾT LUẬN .90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn CCDC Cơng cụ dụng cụ CPSX Chi phí sản xuất CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung 10 TSCĐ Tài sản cố định 11 NVL Nguyên vật liệu 12 GTGT Giá trị gia tăng 13 KKTX Kê khai thường xuyên 14 KKĐK Kiểm kê định kỳ 15 ĐVT Đơn vị tính 16 BPSX Bộ phận sản xuất 17 KC Kết chuyển 18 NKC Nhật ký chung SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU , SƠ Sơ đồ 1: Sơ đồ kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp: .14 Sơ đồ 2: Sơ đồ nghiệp vụ chủ yếu chi phí nhân cơng trực tiếp 16 Sơ đồ 3: Sơ đồ số nghiệp vụ chủ yếu kế tốn chi phí sản xuất chung 18 Sơ đồ 4: Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) 20 Sơ đồ 5: Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì ( KKĐK) 21 Sơ đồ 6: Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm .34 Sơ đồ 7: Sơ đồ tổ chức máy công ty cổ phần May xuất Việt Thái 36 Sơ đồ 8: Sơ đồ tổ chức máy kế toán 38 Sơ đồ 9: Sơ đồ hạch tốn theo hình thức nhật kí chung 40 Y Biểu số 1: Phiếu xuất kho 44 Biểu số : Trích Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 46 Biểu số : Trích Sổ chi tiết TK 621 47 Biểu số 4: Trích sổ nhật ký chung liên quan đến nghiệp vụ chi phí 48 Biểu số 5:Trích sổ tài khoản 621 – chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 49 Biểu số 6:Trích Bảng toán lương 52 Biểu số : Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương 53 Biểu số 8: Trích sổ nhật ký chung nghiệp vụ CPNCTT 54 Biểu số 9: Trích sổ tài khoản 622- chi phí nhân cơng trực tiếp 55 Biểu số 10 : Trích Bảng phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp tồn quý IV 56 Biểu số 11:Trích sổ chi tiết TK 6271 – chi phí nhân viên phân xưởng 58 Biểu số 12: TríchSổ chi tiết TK 627 3– chi phí sản xuất chung phân xưởng may 60 Biểu số 13 Trích sổ chi tiết tài khoản 6274- chi phí khấu hao TSCĐ 62 Biểu số 14: Trích Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 63 Biểu số 15: Trích sổ chi tiết tài khoản 6277MN – chi phí dịch cụ mua ngồi 65 Biểu số 16: Trích sổ chi tiết tài khoản 6278 – chi phí tiền khác 66 Biểu số 17: Trích Nhật ký chung liên quan đến chi phí SXC 67 Biểu số 18: Trích Sổ TK 627 – chi phí sản xuất chung 68 Biểu số 19: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 69 Biểu số 20: Trích Sổ TK 154 – chi phí sản xuát kinh doanh dở dang 72 Biểu số 21: Bảng tính giá thành sản phẩm .76 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Cùng với hòa nhập toàn giới, năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển không ngừng, bước hội nhập vào kinh tế khu vực kinh tế giới Các doanh nghiệp có nhiều hội đồng thời đặt thách thức lớn doanh nghiệp Để tồn phát triển, có chỗ đứng vững thị trường yêu cầu quan trọng đặt với nhà quản trị doanh nghiệp phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu tốt Cạnh tranh yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp phát triển tìm hướng cho Để tồn tại, doanh nghiệp phải tìm cách để đạt tới đỉnh cao tiết kiệm đồng thời giữ vững nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Điều đồng nghĩa với việc họ phải lựa chọn phương án có chi phí thấp đem lại hiệu cao để nâng cao chất lượng sản phẩm có mức giá hấp dẫn Trong thời đại cung nhiều cầu nay, doanh nghiệp phải tổ chức công tác hạch tốn chi phí sản xuất cách hợp lý, đắn khoa học để cung cấp thông tin hữu ích, cần thiết kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp Yếu tố giá thành đặt lên hàng đầu buộc doanh nghiệp phải thắt chặt chi phí song phải giữ vững chất lượng sản phẩm Chính mà chi phí sản xuất tính giá thành thành vấn đề quan trọng doanh nghiệp Là sinh viên kế toán,được học đào tạo Học viện Tài chính, sau thời gian thực tập, sâu tìm hiểu máy kế tốn, cơng tác kế tốn Công ty CP May xuất Việt Thái, em nhận thức tầm quan trọng công tác kế tốn chi phí tính giá thành doanh nghiệp Chính vậy, em lựa chọn đề tài “ Tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty CP May xuất Việt Thái” làm luận văn cuối khóa SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong xu phát triển giới, kinh tế Việt Nam dần chuyển sang kinh tế thị trường quản lí nhà nước Một kinh tế mở tạo nhiều hội lớn thách thức cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Để doanh nghiệp tồn phát triển được,thì yêu cầu đặt cho doanh nghiệp phải cạnh tranh với cạnh tranh trở nên gay gắt khốc liệt kinh tế phát triển Trong xu doanh nghiệp sản xuất không ngoại lệ,để tồn phát triển yêu cầu đặt cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất phải đẹp, chất lượng tốt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng có uy tín thị trường đồng thời phải có giá hợp lí Nhưng muốn có giá hợp lý doanh nghiệp phải hạ chi phí xuống thấp Doanh nghiệp phải lựa chọn phương án có chi phí thấp đem lại hiệu cao Để làm điều đó, doanh nghiệp phải tổ chức cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất cách hợp lý, đắn khoa học để cung cấp thông tin hữu ích, cần thiết kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp Là sinh viên Học viện Tài chính, sau thời gian thực tập, tìm hiểu máy kế tốn, cơng tác kế tốn Công ty cổ phần May xuất Việt Thái em nhận thức tầm quan trọng công tác kế tốn chi phí tính giá thành doanh nghiệp Chính vậy, em lựa chọn đề tài “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần May Xuất Khẩu Việt Thái ” làm luận văn cuối khóa Đối tượng mục đích nghiên cứu đề tài  Đối tượng : đối tượng nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp sản xuất sâu tìm hiểu quy trình tập hợp SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp loại chi phí sản xuất, phương pháp phân bổ chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần  Mục đích : - Góp phần hệ thống hóa thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất giá thành - Nghiên cứu sở lý luận kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm học ghế nhà trường vào nghiên cứu thực tiễn công tác kế tốn cơng ty CP May xuất Việt Thái - Nghiên cứu thực trạng kế toán tổng hợp chi phí giá thành sản phẩm cơng ty CP May xuất Việt Thái - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công ty CP may xuất Việt Thái Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: tìm hiểu chung sản phẩm, loại chi phí sản xuất, quy trình hạch tốn chi phí, phương pháp phân bổ tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần May Xuất Việt Thái - Về thời gian: nghiên cứu cụ thể nội dung quý IV năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Để phục vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê kinh tế, tổng hợp số liệu thực tế - Phương pháp phân tích số liệu thu thập - Phương pháp hạch toán kế toán - Phương pháp đối chiếu so sánh - Phương pháp hệ thống chọn lọc - Phương pháp đánh giá số liệu, mẫu biểu chứng từ, sổ sách….về tập hợp chi phí tính giá thành cơng ty CP may xuất Việt Thái SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp - Về phương pháp tính giá thành sản phẩm: Khi tiến hành tính giá thành sản phẩm, cơng ty chưa quan tâm đến phế liệu thu hồi trình sản xuất (vải thừa, quần áo lỗi) Hiện tại, công ty hạch toán bán thẳng khoản phế liệu thu hồi mà không qua nhập kho Tuy nhiên, công ty không hạch toán giảm giá thành sản xuất mà lại ghi nhận vào chi phí chế biến kỳ (giá vốn hàng bán) xác định kết kinh doanh Điều dẫn đến việc tính giá thành sản phẩm khơng xác SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI 3.1 Phương hướng hoàn thiện Từ việc nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần May xuất Việt Thái thấy rằng, bên cạnh ưu điểm cần phát huy tồn hạn chế cần khắc phục Việc hồn thiện cơng tác vô cần thiết Đặc biệt điều kiện kinh tế nước nhà mở rộng giao lưu với kinh tế khác giới, với thời thách thức cạnh tranh vô gay gắt Xuất phát từ thực tế trên, việc hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần May xuất Việt Thái đòi hỏi nỗ lực kế tốn viên Việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cần tuân thủ theo nguyên tắc sau: Thứ nhất, nội dung hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty phải phù hợp cới nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán Nhà nước ban hành đồng thời không làm ảnh hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Thứ hai, nội dung hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải phù hợp với quy mô, loại hình doanh nghiệp, đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ Cơng ty Thứ ba, nội dung hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải làm cho máy kế toán gọn nhẹ đảm bảo hiệu công việc, nâng cao lực quản lý đảm bảo tính tiết kiệm Thứ tư, nội dung hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty phải phù hợp với định hướng phát triển Công ty tương lai, cần phải cân nhắc điều kiện khả thi để thực giải pháp, phù hợp SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp với đặc điểm tổ chức, trình độ lực đội ngũ kế tốn, phương tiện máy móc hỗ trợ 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần May xuất Việt Thái Từ thực tế hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty phương hướng hồn thiện nêu trên, với mong muốn góp phần hồn thiện cơng tác quản lý nói chung cơng tác hạch tốn kế tốn nói riêng, em xin trình bày số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sau: 3.2.1 Kiến nghị hồn thiện kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Như trình bày trên, Công ty cổ phần May xuất Việt Thái, cuối kỳ, sau kiểm kê có nguyên vật liệu xuất dùng không hết (nguyên vật liệu tồn kho phân xưởng), kế tốn khơng nhập lại kho số nguyên vật liệu mà kết chuyển tồn chi phí NVLTT sang TK 154 đế tiến hành tính giá thành sản phẩm Cách hạch tốn chưa phản ánh chế độ kế toán hành tiêu “Nguyên liệu, vật liệu” “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Theo em, cuối kỳ, số nguyên vật liệu xuất dùng không hết Cơng ty, kế tốn cần hạch tốn nhập kho nguyên vật liệu trước thực bút toán kết chuyển NVLTT, theo bút toán sau: ( Số liệu quý IV/2015) Nợ TK 152: 62.330.250 Có TK 621 : SV: Bùi Thị Thùy Dương 62.330.250 Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Bảng 1.20 : Bảng kê nguyên vật liệu lại Phân Xưởng : May Qúy IV năm 2015 ĐVT: VNĐ ST Tên vật liệu ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành tiền 100 45.000 4.500.000 Ghi T Vải Coton m 60% Vải Tricos m 210 40.000 8.400.000 Mếc áo m 112 2.000 224.000 Khóa 50 Chiế 200 4.000 800.000 c Tổng cộng 62.330.250 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp * Việc cơng ty khơng trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân Để khắc phục tình trạng này, theo em, kế tốn nên tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất đặn hàng tháng, tính vào chi phí sản xuất cho đối tượng chịu chi phí Cơng ty nên dự kiến tổng lương nghỉ phép công nhân sản xuất năm sở để tính trích tiền lương nghỉ phép Mức trích tiền lương cơng nhân nghỉ phép Tiền Lương = thực tế phải trả cho CNSX nghỉ phép SV: Bùi Thị Thùy Dương Tỷ lệ trích tiền x lương CNSX nghỉ phép Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Trong đó: Tỷ lệ trích tiền lương Tổng TL nghỉ phép theo kế hoạch CNSX nghỉ phép Tổng tiền lương theo kế hoạch x 100% VÍ DỤ : Theo liệu bảng toán lương, tổng lương thực tế CNSX tháng 10/2015 1.411.075.000 Đồng Kế tốn dự tính tỷ lệ trích tiền lương nghỉ phép 4% Như mức trích tiền lương công nhân nghỉ phép tháng 10/2015 : 1.411.075.000*4%= 56.443.000 Đồng Để theo dõi khoản chi phí phải trả tính trước vào chi phí sản xuất cho đối tượng, kế toán sử dụng TK 335 – Chi phí phải trả + Hàng tháng, kế tốn tiến hành tính số tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân trực tiếp sản xuất vào chi phí NCTT, vào mức trích trước, kế tốn định khoản: ( Ví dụ cho tháng 10/2015) Nợ TK 622 : 56.443.000 Có TK 335 : 56.443.000 + Khi tiền lương nghỉ phép thực tế phát sinh, kế toán ghi sau: Nợ TK 622 (Nếu số phải trả lớn số trích trước) Nợ TK 335 (Số trích trước) Có TK 334 Có TK 622 (Nếu số phải trả nhỏ số trích trước) Tiếp Ví dụ: Tháng 10/2015, Kế tốn định khoản tiếp tiền lương nghỉ phép thực tế phát sinh SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Nợ TK 335: Luận văn tốt nghiệp 56.443.000 Có TK 334 : 43.357.000 ( Lương nghỉ phép thực tế phát sinh) Có TK 622 : 13.086.000 ( Ghi giảm chi phí lương CNSX) Như với việc trích trước tiền lương nghỉ phép, giúp công ty quản lý chi phí cách chặt chẽ xác 3.2.3 Kiến nghị hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất chung *Về chi phí cơng cụ, dụng cụ: - Về việc không sử dụng tài khoản 242 – chi phí trả trước dài hạn để phân bổ CCDC Việc hạch toán phù hợp với CCDC có giá trị nhỏ thời gian sử dụng ngắn (dưới năm), CCDC có giá trị lớn thời gian sử dụng dài (trên năm) Theo em, Công ty sử dụng TK phân bổ chi chí trả trước để theo dõi hiệu ,khoa học giá trị chưa phân bổ giá trị tính vào chi phí.Đồng thời điều thể chất tài sản hơn, cuối kỳ phần chi phí chưa phân bổ đưa vào tiêu “ chi phí trả trước dài hạn” không nằm tiêu “ hàng tồn kho” đơn vị hạch toán Cụ thể , Kế toán thực bút toán sau: + Khi xuất kho CCDC dùng cho sản xuất, kế toán định khoản sau: Nợ TK 242( thời gian sử dụng >= năm) Có TK 153 +Sau đó, thực phân bổ giá trị CCDC thực tế xuất dùng vào chi phí SXKD cho kỳ sử dụng, theo định khoản: Nợ TK 627 (Giá trị CCDC phân bổ hàng kỳ) Có TK 242 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp VÍ DỤ : Trong q III /2015 phát sinh chi phí phụ tùng thay để sửa chữa máy móc thiết bị với giá trị là: 2.100.868.000 đ Nhưng tập hợp phân bổ hết lần quý theo trình tự (1) : Tập hợp chi phí phụ tùng thay (trị giá 2.100.868.000) (2): Phân bổ hết chi phí trả trước (trị giá 2.100.868.000) vào chi phí SXC Và Cơng ty hạch tốn sau: Nợ TK 627 2.100.868.000 Có TK 153 2.100.868.000 Tuy nhiên, khoản chi phí lớn (vì so với tổng doanh thu q IV là: 557.254.798.448 đồng Vì vậy, khoản chi phí nên phân bổ cho quí III IV năm 2015 Khi đó, quý III/2015 kế toán tiến hành tập hợp phân bổ sau: (1) : Tập hợp chi phí phụ tùng thay (trị giá 2.162.898.940) Nợ TK 242 : Có TK 153: 2.100.868.000 2.100.868.000 (2) : Phân bổ chi phí trả trước quý: (Trị giá 1.081.434.270 = 2.162.898.940/2) Nợ TK 627 1.081.434.270 Có TK 242 1.081.434.270 3.2.4 Kiến nghị phương pháp tính giá thành sản phẩm Hiện tại, cơng ty áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp giản đơn) khơng tính đến khoản phế liệu thu hồi Công ty cần phải giảm trừ khoản phế liệu thu hồi (nếu có) tính giá thành sản phẩm, giúp giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm Cụ thể , cơng thức tính giá thành trình tự hạch tốn sau: SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Tổng giá thành Luận văn tốt nghiệp CPSX = dang dở đầu + kỳ CPSX phát sinh kỳ - Phế liệu thu hồi - CPSX dở dang cuối kỳ Ví dụ: Lượng bơng phế thu hồi trừ khỏi chi phí NVL tính vào giá thành sản phẩm Ví dụ q III/2015 - Bơng xuất dùng là: 16.794.200.945 Đồng - Bông phế thu hồi xuất bán thẳng là: 621.982.000 Đồng Do đó, bơng xơ dùng cho sản xuất là: 16.794.200.945- 621.982.000 = 16.172.218.945 Đồng Như vậy, xuất bán khoản phế liệu không qua nhập kho này, ngồi bút tốn ghi nhận doanh thu, đồng thời kế tốn cơng ty phải hạch tốn giảm giá thành theo bút tốn sau Nợ TK 632 : Có TK 154: 621.982.000 621.982.000 3.2.5 Kiến nghị kỳ tính giá thành sản phẩm Trong kinh tế thị trường, kế tốn coi cơng cụ quản lý kinh tế quan trọng, nguồn thông tin trung thực, nhằm phản ánh trình hoạt động kết sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp, việc cung cấp thơng tin xác sở cho chủ doanh nghiệp nắm tình hình sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, tình hình chi phí kết sản xuất kinh doanh, tính hiệu đắn giải pháp đề thực sản xuất kinh doanh Từ đó, có biện pháp phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp Tại Công ty Cổ phần May xuất Việt Thái, giá thành sản phẩm tính vào cuối q nên thơng tin chi phí giá thành chưa đáp ứng kịp thời SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp yêu cầu quản lý Mặt khác, đặc điểm sản xuất công ty chu kỳ sản xuất ngắn, sản phẩm hoàn thành nhập kho liên tục tháng, giá sản phẩm lại thường xuyên biến động, nên kỳ tính giá thành quý lần chưa phù hợp Theo em, công ty nên tính giá thành theo tháng để số liệu đưa kịp thời, nhanh chóng góp phần đẩy mạnh sản xuất, hoà nhịp chung với phát triển thị trường cạnh tranh tự Tuy nhiên, việc rút ngắn kỳ tính giá thành xuống tháng đòi hỏi cơng tác kế toán phải tiến hành thường xuyên, liên tục hơn, nên nhân viên kế toán phải tăng cường độ làm việc Nhưng biết tổ chức, xếp công việc cách hợp lý, làm việc có ý thức trách nhiệm với trình độ chun môn bề dày kinh nghiệm, cộng với trợ giúp máy vi tính, chắn nhân viên kế tốn hồn thành tốt nghiệm vụ tính giá thành sản phẩm tháng Việc thay đổi kỳ tính giá thành làm thay đổi tồn phần hành kế tốn khác Vì vậy, xem xét thay đổi phải thống phạm vi tồn cơng ty 3.2.6 Kiến Nghị việc ứng dụng tin học cơng tác kế tốn Hiện đứng trước nhu cầu thông tin ngày cao, việc ứng dụng tin học vào cơng tác kế tốn nhiều doanh nghiệp quan tâm chủ yếu hướng vào việc sử dụng phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm công ty Việc ứng dụng phần mềm kế tốn cần phải tiến hành theo cơng đoạn để tránh gây xáo trộn q trình hạch tốn Để giảm bớt khối lượng cơng việc cho phòng kế tốn nâng cao hiệu làm việc, Cơng ty nên xem xét việc ứng dụng phầm mềm kế tốn cơng tác hạch tốn Bên cạnh đào tạo ứng dụng tin học nói chung phần mềm kế toán cho kế toán viên đặc biệt cần nhập nhật thông tin phần mềm điều cần thiết để nâng cao hiệu cơng việc, chất lượng cơng tác kế tốn SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, kế tốn công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô – công cụ thiếu quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Những sản phẩm với chất lượng cao, giá thấp vũ khí giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng tìm chỗ đứng thị trường khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm.Điều đòi hỏi cố gắng nỗ lực khơng ngừng doanh nghiệp Cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói riêng góp phần khơng nhỏ vào thành cơng Qua q trình tiếp xúc với thực tế công ty cổ phần May xuất Việt Thái, với giúp đỡ bảo nhiệt tình anh chị phòng kế tốn đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn – GS Nguyễn Đình Đỗ giúp em hồn thành luận văn với đề tài : “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ May xuất Việt Thái” Luận văn đưa vấn đề sau: - Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung tổ chức kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất.Cụ thể,luận văn nêu khái niệm, chất, cách phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm; hệ thống lí luận chi phí sản xuất ( CPNVLTT,CPNCTT,CPSXC), phương pháp tính giá thành sản phẩm… - Qua thực tập công ty cổ phần May xuất Việt Thái, luận văn trình bày thực trạng cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty.Từ đưa ưu điểm hạn chế công tác kế tốn chi phí giá thành cơng ty Mặc dù cơng tác kế tốn triển khai tương đối khoa học , hiệu quả, quy định tồn số hạn chế định SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp như: chưa trích trước tiền lương nghỉ phép, việc xử lý hạch toán với NVL thừa, phế phẩm thu hồi; cách phân bổ hạch toán CCDC…… - Trên sở tồn tại,luận văn đưa số kiến nghị để hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành cơng ty cổ phần May Xuất Khẩu Việt Thái sử dụng tài khoản 335 để trích trước chi phí phải trả, sử dụng tài khoản 242 việc phân bổ CCDC, …… Do thời gian thực tập ngắn, trình độ nhận thức thân hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót, hạn chế định, em mong thông cảm đóng góp ý kiến thầy giáo, anh/chị kế tốn phòng Tài – Kế tốn cơng ty Một lần em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo GS Nguyễn Đình Đỗ,các thầy giáo khoa Kế Tốn trường Học Viện Tài Chính, cán bộ,nhân viên phòng Tài – Kế tốn cơng ty cổ phần May Xuất Khẩu Việt Thái giúp đỡ em hoành thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Bùi Thị Thùy Dương SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình: Kế tốn tài - NXB Tài Tác giả học viện tài chính, GS.TS Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thuỷ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Bộ Tài phát hành Giáo trình: Lý thuyết hạch tốn kế tốn - NXB Tài Hà Nội – 2008 Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Hữu Ba Thực hành kế tốn tài doanh nghiệp – NXB Tài Chủ biên: TS Trương Thị Thủy, ThS Nguyễn Thị Hòa, ThS Bùi Thị Thu Hương Giáo trình: Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp - NXB Tài Chính Giáo trình: Phân tích tài doanh nghiệp - NXB Tài Chính Giáo trình kế tốn quản trị - NXB Tài Chính Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC hướng dẫn kế tốn doanh nghiệp Giáo trình ngun lý kế tốn – NXB Tài Chính Tác giả GS.TS Đồn Xuân Tiền, ThS Nguyễn Thị Hồng Vân 10 Các tài liệu công ty cung cấp: BCTC, thông tin nhân sự, Báo cáo sản phẩm… 11.Tạp chí kế tốn luận văn khoá trước 12 Các trang web: Ketoantruong.com Webketoan.com SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học : GS – Nguyễn Đình Đỗ Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên : Bùi Thị Thùy Dương Khoá: 50 Lớp: 21.03 Đề tài : “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CP May Xuất Khẩu Việt Thái” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: 2.Về chất lượng nội dung luận văn: Hà Nội, ngày .tháng .năm 2016 Người nhận xét ( Ký, ghi rõ họ tên) Điểm: Bằng số: Bằng chữ: SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện : Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Bùi Thị Thùy Dương Khoá: 50 Lớp: 21.03 Đề tài: “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty CP May xuất Việt Thái” Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày .tháng .năm 2016 Người nhận xét ( Ký, ghi rõ họ tên) Điểm: Bằng số: Bằng chữ: SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 ... thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Thị Thùy Dương SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ... khóa SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong xu phát triển giới, kinh tế Việt Nam dần chuyển sang kinh tế thị trường... TK 154 – chi phí sản xuát kinh doanh dở dang 72 Biểu số 21: Bảng tính giá thành sản phẩm .76 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Cùng với
- Xem thêm -

Xem thêm: BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 21 03 , BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 21 03 , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, 3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành., CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI, Đơn giá xuất kho bình quân, (Ký, ghi rõ họ tên), Tính lương phải trả CNSX tháng 12/2015, Kết chuyển chi phí từ TK 6274 đến TK 154, Thanh toán tiền mua thuốc y tế cho công nhân, Nhập kho Quần áo săn, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI, Bảng 1.20 : Bảng kê nguyên vật liệu còn lại

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay