Nghiên cứu đặc tính nước thải rửa xe và đề xuất phương án quản lý đối với các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

25 58 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 20:48

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRẦN TR NH H NG NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH NƢỚC THẢI RỬ XE ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN QUẢN ĐỐI VỚI CÁC SỞ RỬ XE TRÊN Đ BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành Mã số t uật m trƣờn : 60.52.03.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ỹ THUẬT MƠI TRƢỜNG Đà Nẵn , Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA N ƣờ ƣớn dẫn k oa ọc TS P an N ƣ T úc Phản biện 1: TS Đặng Quang Vinh Phản biện 2: TS Lê Năng Định Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật môi trường họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 02 tháng 02 năm 2018 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa - Thư viện Khoa Môi Trường, Trường Đại học Bách khoa ĐHĐN MỞ ĐẦU chọn đề tài Trên địa bàn thành phố nhiều sở rửa xe sử dụng nước cấp thủy cục để rửa xe, nước thải sau rửa xe thường không qua khâu xử mà dẫn thẳng vào hệ thống cống thoát nước thành phố gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động hệ thống cống trạm xử nước thải đổ trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sơng, hồ thơng qua hệ thống nước mưa Ngày 28/05/2015, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, quy định chi tiết Khoản Điều 22 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ, theo sở rửa xe hoạt động phải lập Đề án bảo vệ mơi trường đơn giản hồ trình UBND cấp quận/huyện để đăng ký Vào tháng 9/2017, theo Quyết định số 5498/QĐ-XPVPHC ngày 29/09/2017 UBND quận Hải Châu, người chủ chuỗi sở rửa xe Việt Tiến bị xử phạt vi phạm hành hành vi: Khơng hệ thống xử nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quy định điểm c khoản Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 Chính phủ Xuất phát từ nê trên, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu đặc tính nước thải rửa xe đề xuất phương án quản sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng’’ làm đề tài cho luận văn cao học ngành kỹ thuật mơi trường Mục đíc n ên cứu - Đánh giá trạng môi trường sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ - Đánh giá đặc tính nước thải rửa xe từ sở dịch vụ rửa xe - Đề xuất công nghệ xử nước thải rửa xe, giảm thiểu ô nhiễm môi trường Đố tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu tổng quát: Các sở dịch vụ rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - Đối tượng nghiên cứu chi tiết: nước thải rửa xe, mơ hình xử nước thải rửa xe 3.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi không gian: + Phạm vi nghiên cứu tổng quát: Các sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng + Phạm vi nghiên cứu chi tiết: Một sở rửa xe cụ thể * Phạm vi thời gian: từ tháng 04/2017 đến tháng 12/2017 P ƣơn p áp n ên cứu 4.1 Phương pháp khảo sát thực địa Tiếp cận, tìm hiểu thông tin vấn đề nghiên cứu sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 4.2 Phương pháp thu thập tài liệu số liệu 4.3 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu 4.4 Phương pháp điều tra 4.5 Phương pháp kế thừa 4.6 Phương pháp quan trắc, lấy mẫu, phân tích mơi trường Việc đo đạc, phân tích thơng số mơi trường nước thải rửa xe thực theo quy định Tiêu chuẩn Việt Nam (Bảng 1) 3 Bảng Danh mục thơng số phương pháp phân tích thông số môi trường T STT n số P ƣơn p áp p ân tíc 01 Nhiệt độ Sử dụng nhiệt kế 02 pH Sử dụng máy đo pH cầm tay 03 SS TCVN 6625:2000 04 COD 05 Chất hoạt động mặt TCVN 6336-1998 06 Tổng dầu mỡ khoáng TCVN 5070:1995 07 Fe TCVN 6177:1996 08 Pb TCVN 6193:1996 09 Zn TCVN 6193:1996 10 Mn TCVN 6002:1995 11 12 TCVN 6491:1999, phương pháp bicromat Tổng chất rắn hòa tan (TDS) Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) SMEWW2540.C:2012 SMEMW2340.B:2012 13 Nitrat (NO3- tính theo N) TCVN 7323-1:2004 14 Amơni (NH4+) 15 16 2- Sunfat (SO4 ) - Clorua (Cl ) TCVN 5988:1995 TCVN 6200:1996 TCVN 6494-1:2011 4.7 Phương pháp mơ hình thực nghiệm a Tính tốn, xây dựng vận hành mơ hình bể lắng ngang Bể lắng ngang xây dựng sở tài liệu tham khảo số [1] Chi tiết tính tốn kích thước mơ hình bể lắng ngang trình bày Phụ lục 4 Các thông số liên quan đến bể lắng sau: + Lưu lượng thiết kế Q = 0,3 lít/s; + Thời gian lưu t = 12 phút; + Tải trọng thủy lực vo = 0,0003 l/s.m2; + Vận tốc lắng hạt cặn vlắng ≈ 0,001 m/s; + Vận tốc nước chảy theo chiều ngang vn= 0,021 m/s; + Tải trọng bề mặt 30 m3/m2.ngày Kích thước cơng tác bể lắng: + Chiều cao công tác Hct = 0,25 m; + Chiều dài công tác Lct = 1,5 m; + Chiều rộng công tác Bct = 0.576 m b Xác định tải trọng bề mặt tối ưu bể lắng ngang Thời gian lưu tải trọng bề mặt tối ưu xác dựa việc vận hành mơ hình bể lắng ngang hai mức lưu lượng nước thải khác gồm + Q1= 0,2 l/s ứng với thời gian lưu t1 = 18 phút; tải trọng bề mặt q1 = 20 m3/m2.ngày + Q2 = 0,3 l/s (lưu lượng thiết kế) ứng với thời gian lưu t2 = 12 phút; tải trọng bề mặt q2 = 30 m3/m2.ngày c Xác định hiệu xử bể lắng ngang kết hợp với keo tụ Sau tải trọng bề mặt tối ưu ta tiến hành vận hành mơ hình bể lắng ngang kết hợp với bể keo tụ hóa chất keo tụ tối ưu Trong q trình vận hành, mơ hình thay đổi liều lượng chất keo tụ để kiểm tra lại liều lượng chất keo tụ tối ưu cho mơ hình xử Ý n ĩa k oa ọc thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu đề tài bổ sung thêm sở khoa học đặc điểm nước thải rửa xe, công nghệ xử nước thải rửa xe Kết nghiên cứu triển khai, áp dụng vào thực tiễn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ nói riêng thành phố Đà Nẵng nói chung Cấu trúc luận văn Luận văn gồm chương sau: C ƣơn Tổn quan vấn đề n C ƣơn H ện trạn m ên cứu trƣờn tạ sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ C ƣơn ết t ảo luận CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan dịch vụ rửa xe tron nƣớc Các CSRX phân thành nhiều loại phụ thuộc vào loại xe rửa: sở rửa xe máy thường sở diện tích nhỏ, CSRX tơ du lịch với diện tích lớn hơn, hệ thống nâng xe ô tô với nhiều nhân viên rửa xe thường trực, CSRX khách đến 52 chổ xe container số CSRX khơng dịch vụ rửa xe số dịch vụ khác lau chùi nội thất, thay nhớt chí sửa chửa Hằng ngày, sở thu vài triệu đồng 1.1.1 Các vấn đề môi trường phát sinh từ dịch vụ rửa xe sở rửa xe Nước thải rửa xe chảy tràn mặt đường dẫn vào hệ thống nước thị chảy thẳng kênh, rạch, sông, hồ, việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường Với lượng chất bẩn, chất tẩy rửa, dầu mỡ nước thải rửa xe chảy vào mơi trường nước mặt hồn tồn gây nhiễm làm giảm giá trị sử dụng Nước thải từ trình rửa xe thường không qua khâu xử đổ thẳng vào nguồn tiếp nhận dẫn đến vấn đề môi trường nghiêm trọng 1.1.2 Hiện trạng quản sở rửa xe nước Hiện nay, việc quản CSRX chưa cấp quyền quan tâm Việc xử dừng lại xử hành chính, vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xử sở vi phạm quy đinh BVMT thực [4] Các quy định công tác BVMT CSRX ban hành số định từ cấp quyền Như vậy, trạng quản CSRX chưa cấp quản quan tâm mức nhiều khách quan chủ quan 1.2 Tổng quan nƣớc thải rửa xe 1.2.1 Nước thải rửa xe giới Dịch vụ rửa xe coi hoạt động công nghiệp, dịch vụ với lượng nước thải từ q trình rửa xe khơng Ví dụ, Queenland, Úc lượng nước cấp sử dụng để rửa xe trung bình 70 lít/xe, châu Âu số 60-70 l/xe [6] Hiện tại, khơng nhiều nghiên cứu, khảo sát việc xử nước thải rửa xe nước Tại CSRX, nước thải từ q trình rửa xe thường khơng qua khâu xử trước thải môi trường 1.2.2 Sự quan tâm quan quản nước thải rửa xe Hiện tại, nước thải rửa xe chưa cấp quản nhà nước quan tâm mức Các biện pháp BVMT chưa hoạt động hiệu 1.3 Tình hình hoạt động sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 1.3.1 Khái quát tình hình dịch vụ rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ Quận Cẩm Lệ đầu nối nút giao thơng từ trung tâm thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam mật độ dân cư tương đối cao nên phương tiện lại địa bàn quận tương đối nhiều 1.3.2 Tình hình hoạt động rửa xe sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ * Hoạt độn k n doan Các CSRX thường hoạt động từ khoảng sáng đến tối ngày Trong tuần, lượng khách đông đúc tuần thường thứ chủ nhật với lượng xe gấp đơi ngày khác * Quy trìn rửa xe Các xe ơtơ vào thường đưa lên cầu, gầm xe lộ để dễ rửa xe Sau nhân viên rửa xe dùng vòi xịt nước cao áp, đẩy chất bẩn bám xe đất, cát, bụi, cây, công đoạn phát sinh lượng lớn nước thải, tùy thuộc vào kích thước độ bẩn xe Sau làm nhân viên bắt đầu dùng bình nén nước tẩy rửa, phun nước tẩy rửa áp suất cao tạo nên bọt mịn (thường gọi bọt tuyết), phủ toàn thân vỏ xe Sau đó, nhân viên dùng dẻ lau để làm vết bẩn toàn thân vỏ xe Sau đó, nhân viên xe dùng vòi xịt nước cao áp đẩy tất bọt nước tẩy rửa đồng thời trôi chất bẩn, giai đoạn tạo nước thải Tiếp theo, nhân viên chạy xe xuống khỏi cầu nâng đưa khu vực lau khô 8 * Nƣớc t ả rửa xe Nước thải trình rửa xe rơi xuống mặt sàn độ dốc nên nước thải chảy vào mương hở dẫn đến hố thu gom sau chảy vào hệ thống cơng nước 1.4 Tổng quan p ƣơn p áp sử dụng xử nƣớc thải 1.4.1 Lắng – Bể lắng ngang xử nước thải 1.4.2 Phương pháp keo tụ CHƢƠNG HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TẠI CÁC SỞ RỬA XE TRÊN Đ A BÀN QUẬN CẨM LỆ 2.1 Kết đán oạt động kinh doanh dịch vụ rửa xe 2.1.1 Danh sách sở rửa xe Hiện nay, theo thống kê địa bàn quận Cẩm Lệ 10 CSRX kinh doanh dịch vụ rửa xe kết hợp dịch vụ khác thay nhớt, sửa chữa xe Qua khảo sát, ta thấy CSRX quy mơ khác phần lớn diện tích từ 60 m2 đến 1000 m2 Phần lớn kinh doanh rửa xe thay nhớt, hoạt động sửa xe thay lốp sở diện tích lớn 2.1.2 Tình hình thực thủ tục BVMT sở rửa xe Qua khảo sát thu thập liệu từ phòng Tài ngun mơi trường quận Cẩm Lệ cho thấy 10 CSRX nêu CSRX oto xe máy số 02 đường Lương Định Của hồ mơi trường trình phòng Tài ngun mơi trường quận Cẩm Lệ sở lại khơng hồ mơi trường trình cho quyền quận Cẩm Lệ 2.1.3 Số lượng xe rửa sở rửa xe Các sở rửa xe doanh thu không giống Theo điều tra, CSRX Việt Tiến số lượng xe cao rửa 100 chiếc/ngày CSRX số 282 Nguyễn Hữu Thọ lượng xe rửa 50 ngày Hình 2.2 kết điều tra số lượng xe rửa cao ngày năm CSRX phiếu điều tra Các đối tượng vấn nhân viên thâm niên làm việc cao CSRX 10 2.2 Kết kháo sát trạn nƣớc thải rửa xe tạ sở rửa xe 2.2.1 Nguồn gốc phát sinh Bảng 0.1 Kết phân tích thành phần nước ngầm sở rửa xe 282 Nguyễn Hữu Thọ Thông số STT pH Tổng chất rắn hòa tan (TDS) Đơn vị QCVN Giá trị 09:2015/BTNMT 6,8 5,5-8,5 mg/l 125 1500 mg/l 53,75 500 Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) Kẽm (Zn) mg/l 0,466 Sắt (Fe) mg/l 0,204 Mangan (Mn) mg/l 0,0238 0,5 Chì mg/l kph 0,01 - Nitrat (NO3 tính theo N) mg/l 0,388 15 Amơni (NH4+) mg/l 0,325 2- 10 Sunfat (SO4 ) mg/l 12,45 400 11 Clorua (Cl-) mg/l 19,86 250 Qua Bảng 2.2 ta thấy, thông số khảo sát nằm giới hạn cho phép quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT, chất lượng nước ngầm sở 282 Nguyễn Hữu Thọ tốt, không bị ô nhiễm, phù hợp để làm nước cấp cho trình rửa xe 2.2.2 Cảm quan nước thải rửa xe Theo khảo sát, nước thải rửa xe thường màu nâu, vài trường hợp màu xám màu đỏ đất đỏ Nước thải rửa xe chứa nhiều cát, vật chất lớn cây, 11 nhành cây, sỏi 2.2.3 Lưu lượng nước thải rửa xe Lưu lượng nước thải rửa xe CSRX không giống nhau, dao động từ l/s đến 0,75 l/s (0 l/s lúc sở hoạt động khơng xe để rửa) Kết cho thấy lưu lượng nước thải rửa xe tính theo ngày dao động từ 1-8 m3/ngày Lưu lượng phụ thuộc vào quy mơ, lượng khách sở 2.2.4 Tính chất vật lý, hóa học nước thải rửa xe Kết đo đạc, khảo sát cho thấy mẫu nước thải rửa xe hàm lượng SS, COD vượt tiêu chuẩn quy định, kết khảo sát ngày 12/1/2018 nồng độ SS vượt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cụ thể nồng độ SS vượt quy chuẩn 1,9 lần Các thông số lại nằm giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT Thông số SS nước thải CSRX dao động từ 114 mg/l đến 290 mg/l, vượt quy chuẩn đến 1,87 lần Thông số COD nước thải CSRX dao động từ 120 mg/l đến 340 mg/l, vượt quy chuẩn đến 1,26 lần Các thơng số khác tổng dầu mỡ khống nhỏ 10 mg/l chất hoạt động bề mặt dao động từ 0,57 đến 5,7 mg/l, nhỏ nhiều lần so với QCVN 40:2011/BTNMT cột B Nồng độ kim loại nặng nước thải rửa xe Fe, Zn, Cu, Mn không vượt QCVn 40:2011/BTNMT Mức dao động pH nước thải đến 7,8, nằm giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT Như vậy, nước thải CSRX khơng xử thơng số SS, COD vượt QCVN, cần phải quan tâm xử 12 CHƢƠNG KẾT QUẢ VẬN HÀNH MÔ HÌNH XỬ NƢỚC THẢI 3.1 Kết xác định tải trọng bề mặt tố ƣu bể lắng ngang Thứ nhất, vận hành bể lắng ngang hoạt động mức tải trọng bề mặt q1 = 20 m3/m2.ngày, thời gian lưu t1= 18 phút Thứ hai, vận hành bể lắng ngang hoạt động mức tải trọng bề mặt q1 = 30 m3/m2.ngày, thời gian lưu t1= 12 phút Ta tiến hành lấy mẫu nước thải tương ứng với cặp nước thải đầu đầu vào thời điểm khác Kết bể lắng ngang thể Bảng 3.1 Bảng 0.1 Hiệu suất xử SS COD vận hành bể lắng ngang tải trọng bề mặt khác Tả trọn q1 = 20 Tả trọn q2 = 30 m3/m2.ngày m /m ngày Hss (%) Từ 46 đến 52 Từ 29 đến 30 HCOD (%) Từ 26 đến 29 Từ 14 đến 25 Như vậy, tác giả chọn vận hành bể lắng ngang tải trọng bề mặt 20 m3/m2.ngày để xử nước thải rửa xe * Kết vận hành bể lắng ngang tải trọng tối ưu Bể lắng ngang vận hành với lưu lượng Q = 0,2 l/s, tải trọng bề mặt tối ưu q = 20 m3/m2.ngày thời gian lưu nước bể t =18 phút, đồng thời tiến hành lấy mẫu phân tích thơng số SS COD Kết quả: hiệu suất xử SS bể lắng ngang dao động từ 47% đến 53% Với nồng độ SS nước thải đầu vào 140 mg/l, nồng độ SS nước thải đầu sau xử đạt 74 mg/l, hiệu suất xử 47%, 13 nước thải sau xử đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B Nhưng nồng độ SS đầu vào tăng cao 255 mg/l nồng độ SS đầu 120 mg/l, không đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B Hiệu suất xử COD bể lắng ngang đạt từ 37 đến 77%, nồng độ COD đầu vào đầu đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B Khi nước thải đầu vào nồng độ SS cao, khoảng 200 mg/l bể lắng với hiệu xuất xử SS khoảng 50% xử nước thải đạt quy định Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT 3.2 Tính tốn, vận hành mơ hình bể lắng ngang kết hợp keo tụ 3.2.1 Kết xác định chất keo tụ phù hợp xử nước thải rửa xe Bảng 3.2 Kết xác định loại chất keo tụ phù hợp xử nước thải rửa xe T ín ệm pH TN0 TN1 TN TN 7 7 SS (mg/l) 420 70 12 52 COD (mg/l) 27 15 12 Ghi chú: TN0 mẫu nước thải rửa xe đầu vào TN1 mẫu nước thải rửa xe với chất keo tụ phèn sắt TN2 mẫu nước thải rửa xe với chất keo tụ phèn kép amoni NH4Al(SO4)2 TN3 mẫu nước thải rửa xe với chất keo tụ PAC (Poly Aluminium Chloride) Nhận xét: Từ bảng 3.2, ta thấy hiệu tách chất rắn lơ 14 lửng chất hữu nước TN2 (sử dụng phèn kép amoni) cao Cụ thể, TN2 nồng độ SS sau keo tụ lắng tĩnh 40 mg/l nồng độ COD mg/l Ở TN1 (sử dụng phèn sắt) TN3 (sử dụng PAC) nồng độ SS, COD sau keo tụ lắng tĩnh cao so với TN2 Như kết luận rằng, sử dụng phèn kép amoni cho trình keo tụ nước thải rửa xe thích hợp sử dụng phèn sắt PAC 3.2.2 Kết xác định pH tối ưu cho trình keo tụ Hàm lượng phèn kép amoni bơng cặn hình thành 25 mg/l lượng chất keo tụ để xác định pH tối ưu trình keo tụ, thí nghiệm tiến hành keo tụ với phèn kép amoni điều kiện pH khác bảng 3.13 Sự điều chỉnh pH thực dung dịch axit sunfuric 5% dung dịch NaOH 1M Sau tiến hành thí nghiệm khác nhau, ta kết Hình 3.3 Hiệu suất (%) 90 85 80 75 70 65 60 Hiệu suất xử SS Hiệu suất xử COD Hình 3.14 Hiệu suất xử SS COD trình keo tụ mức pH khác Nhận xét: Qua hình 3.14, ta thấy hiệu suất xử SS COD keo tụ phèn kép amoni cao pH = 6,5 Như vậy, việc sử dụng phèn kép amoni để keo tụ nước thải rửa xe hiệu pH nước thải nên mức 6,5 15 3.2.3 Kết xác định lượng chất keo tụ tối ưu Bảng 3.4 Kết xác định liều lượng phèn kép amoni tối ưu TN NT0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 pH 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 L (mg/l) 25 100 200 300 350 400 450 500 550 600 0,6 2.2 2,6 3,1 3,5 4,3 4,7 6,1 7,5 420 150 132 121 105 94 76 62 22 18 20 64,3 68,6 71,2 75 77,6 82 85,2 94,7 96 95 Sút0,5N (ml) SS (mg/l) H (%) Ghi chú: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 thí nghiệm xác định liều lượng chất keo tụ tối ưu pH = 6,5 Nhận xét: Qua bảng 3.4, ta thấy liều lượng phèn kép amoni để xử lít nước thải 350 mg/l nồng độ SS nước thải sau xử 94 mg/l, đạt quy định Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT Với liều lượng 500 mg/l nồng độ SS nước thải sau xử 22 mg/l, đạt quy định Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 3.3 Kết vận hành mơ hình xử bể lắng ngang kết hợp với keo tụ 3.3.1 Kết vận hành mơ hình với liều lượng phèn kép amoni 350 mg/l 500 mg/l Bể lắng ngang vận hành với lưu lượng Q = 0,2 l/s, tải trọng mặt tối ưu q = 20 m3/m2.ngày thời gian lưu nước bể t =18 phút Bể keo tụ châm thêm chất keo tụ mức phèn kép amoni dung dịch NaOH 0,5M pH tối ưu 6,5 + Liều lượng phèn kép amoni 350 mg/l dung dịch NaOH 3,5 ml + Liều lượng phèn kép amoni 500 mg/l dung dịch NaOH 16 ml a Xác định hiệu suất xử bể lắng ngang kết hợp keo tụ với liều lượng phèn kép amoni 350 mg/l, pH = 6,5 Với liều lượng phèn kép amoni 350 mg/l hiệu suất xử SS đạt khoảng 66% đến 69% Khi nồng độ SS đầu vào mơ hình khoảng 310 mg/l nồng độ SS đầu khoảng 96 mg/l đạt QCVN Khi nồng độ SS đầu vào tăng đến 380 mg/l nồng độ SS đầu 130 mg/l, vượt quy chuẩn Như vậy, xử nước thải rửa xe với liều lượng phèn kép amoni 350 mg/l, pH=6,5 khơng thể xử đạt quy chuẩn nồng độ SS đầu vào 380 mg/l Hiệu suất xử theo COD mơ hình với liều lượng phèn kép amoni 350 mg/l, pH=6,5 thể hình 3.20 Nhận xét: Qua hình 3.20, ta thấy hiệu suất xử COD liều lượng phèn kép amoni 350 mg/l đạt 67% 83% Nồng độ COD đầu vào đầu đạt quy chuẩn Như vậy, bể lắng ngang kết hợp keo tụ với liều lượng phèn 350 mg/l hiệu suất tách chất rắn lơ lửng đạt khoảng 70% * Xác địn ệu suất xử bể lắn n an kết ợp keo tụ vớ l ều lƣợn p èn kép amon 500 mg/l, pH = 6,5 Vận hành bể lắng ngang kết hợp keo tụ phèn kép amoni đồng thời lấy mẫu phần tích chất lượng nước thải đầu vào, đầu hệ thống xử nhằm xác định hiệu suất xử liều lượng phèn 500 mg/l Kết quả, nồng độ SS nước thải đầu vào bể lắng khoảng 220 mg/l nước thải đầu 32 mg/l, đạt quy định Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT Như vậy, với hiệu suất bể lắng ngang khoảng 85% bể lắng ngang xử nước thải đầu vào với SS = 350 mg/l đạt quy định Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT Nhận xét: Hiệu suất xử COD liều lượng phèn kép amoni 17 500 mg/l đạt 72% 79% Nồng độ COD đầu vào đầu đạt quy chuẩn Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT Kết nghiên cứu vận hành mơ hình bể lắng ngang kết hợp keo tụ phèn kép amoni cho thấy, với liều lượng phèn 500 mg/l nước thải rửa xe sau xử đầu đạt Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT đạt Cột A nồng độ SS đầu vào không cao Hiệu suất xử SS bể lắng ngang kết hợp keo tụ lên đến 85% hiệu suất xử COD đạt 79% 3.3.2 Kết vận hành bể lắng ngang kết hợp keo tụ tải trọng bề mặt q = 20 m3/m2.ngày liều lượng phèn kép amoni 500 mg/l Hiệu suất xử SS bể lắng ngang kết hợp keo tụ cao, đạt từ 79% đến 82% Nước thải đầu nồng độ SS đạt Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT Như vậy, bể lắng ngang kết hợp keo tụ tải trọng bề mặt q = 20 m3/m2.ngày liều lượng phèn kép amoni 500 mg/l xử nước thải rửa xe đạt quy chuẩn môi trường trước xả thải môi trường Hiệu suất xử COD bế lắng ngang kết hợp keo tụ đạt từ 49% đến 69% Nước thải đầu nồng độ SS đạt Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT Như vậy, bể lắng ngang kết hợp keo tụ với thông số xử nước thải rửa xe đạt quy chuẩn môi trường trước xả môi trường 3.4 Đề xuất giải pháp bảo vệ m trƣờn c o sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ 3.4.1 Xử nước thải Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đề xuất liên quan đến nước thải rửa xe sau a Hệ thống thoát nước thải sở rửa xe 18 Kích thước đường ống thoát nước cần thay đổi bảng 3.5 Bảng 3.5 Thơng số mương nước mương thoát nước đề xuất Mương thoát Mương thoát nước nước đề xuất Kích thước BxH 9cm x 9cm 15cm x15 cm Vận tốc nước (m/s) 3,7 m/s m/s Độ đầy 2/3 STT Thơng số Hình 3.28 Mặt bố trí cơng trình đề xuất rửa xe 282 Nguyễn Hữu Thọ Nhà điều hành Cầu nâng rửa xe Đường ống thoát nước BxH = 15cmx15cm Hố thu gom Hệ thống xử nước thải đề xuất 19 Mương thoát nước đề xuất BxH = 15cmx20cm * Hệ t ốn xử nƣớc t ả rửa xe Hệ thống xử nước thải rửa xe đề xuất xây dựng CSRX cơng trình ngầm mặt sàn cơng tác gồm song chắn rác, bể xử bộ, bể keo tụ, bể lắng ngang Nước thải rửa xe đạt cột B QCVN 40:2011/BTNMT đồ công nghệ xử nước thải rửa xe đề xuất cho CSRX địa bàn quận Cẩm Lệ Hình 3.29 Hình 3.29 đồ hệ thống xử nước thải rửa xe đề xuất cho sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ Thuyết minh dây chuyền hệ thống xử nước thải đề xuất: Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa xe thu gom vào mương thu gom, nước thải đến song chắn rác Song chắn rác tách thành phần lớn cây, nhành cây, Lượng rác tách lấy thường xuyên trình vận hành để tránh cản trở dòng nước Nước thải sau qua song rác đến bể điều hòa kết hợp lắng Tại bể xử lượng cát lớn nước thải rửa xe lắng Lượng cát sau tách khỏi nước thải lắng xuống đáy bể thu gom ngày Cũng đây, lượng dầu mỡ không tan nước thải lên phía tách khỏi dòng nước Nước thải sau qua bể xử 20 bơm đưa lên bể lắng ngang Tại đây, nước thải châm chất keo tụ dung dịch phèn nhôm amoni 10% điều chỉnh pH dung dịch NaOH 0,5M Ở bể lắng ngang, hạt vật chất lơ lửng lắng theo tác động cụa trọng lực Nước thải sau qua bể lắng ngang dẫn vào hệ thống thoát nước thành phố đề xuất hệ thống xử nước thải rửa xe cho CSRX địa 282 đường Nguyễn Hữu sau: + Song chắn rác hình chữ nhật kích thước 15cmx15cm, khoảng cách chắn khoảng 10 mm, bề rộng chắn 10 mm Song chắn rác đặt tạo thành góc nghiêng 60o so với chiều dòng chảy hình 3.26 + Bể xử với kích thước LxBxH = 1,5m x 0,5m x 0,48m thể tích bể khoảng 360 lít, thời gian lưu 20 phút + Thùng chứa hóa chất bơm định lượng hóa chất keo tụ Liều lượng phèn nhơm amoni cần dùng 500 mg/l Liều lượng dung dịch NaOH 0,5M ml lít nước thải + Bể lắng ngang với tải trọng bề mặt qo= 20 m3/m2.ngày thời gian lưu 18 phút Thể tích cơng tác bể lắng ngang 324 lít Kích thước cơng tác bể lắng ngang kích thước cơng tác sau: LxBxH = 2,25m x 0,58m x 0,25m * Chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống xử nước thải: Chi phí đầu tư hệ thống xử nước thải rửa xe áp dụng cho CSRX 282 Nguyễn Hữu Thọ tính 19.000.000 đồng Chi phí hóa chất cho vận hành hệ thống xử nước thải rửa xe CSRX 282 Nguyễn Hữu Thọ khoảng 670.000 đồng/tháng Từ đó, ta tính chi phí đầu tư hệ thống xử nước thải rửa xe theo đề xuất cho CSRX địa bàn quận Cẩm Lệ dao động 21 từ 6.700.000 đồng đến 53.000.000 đồng chi phí vận hành hàng tháng dao động từ 360.000 đồng đến 1.920.000 đồng 3.4.2 Quản môi trường rửa xe * Đố vớ c ủ sở rửa xe Xem xét lắp đặt hệ thống xử nước thải để đảm bảo nước thải rửa xe trước mơi trường đạt QCVN 40:2011/BTNMT Xây dựng lại hệ thống mương thoát nước, đảm bảo thoát nước 100% * Đố vớ quan quản n nƣớc m trƣờn + Rà soát, kiểm tra CSRX địa bàn quận Cẩm Lệ trạng môi trường nước, chất thải rắn, chất thải nguy hại Hướng dẫn chủ doanh nghiệp thực theo quy định nhà nước môi trường + Thực kiểm tra việc sử dụng nước ngầm CSRX Đối với sở khai thác 10 m3/ngày phải thực đăng ký, xin phép khai thác nước ngầm với Sở Tài Nguyên Môi Trường thành phố Đà Nẵng 22 KẾT LUẬN KIẾN NGH ẾT LUẬN - Về đặc tính nước thải rửa xe + Lưu lượng nước thải rửa xe sở rửa xe dao động từ đến m3/ngày + Nước thải rửa xe chứa nhiều cát, sỏi, cây, nồng độ SS tương đối cao dao động từ 114 mg/l đến 287 mg/l Đặc biệt nước thải rửa xe chứa lượng cát lớn gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung + Tổng dầu mỡ khoáng nhỏ 10 mg/l chất hoạt động bề mặt dao động từ 0,57 đến 5,7 mg/l, nhỏ so với quy định QCVN 40:2011/BTNMT + Mức dao động pH nước thải từ 7,0 đến 7,8, nằm giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT + Nồng độ COD dao động khoảng từ 70 mg/l đến 340 mg/l, lúc vượt quy chuẩn Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT khoảng 0,5 lần - Về xử nước thải rửa xe + Các cơng trình xử nước thải rửa xe gồm song chắn rác để tách rác, bể xử để tách cát, bể lắng ngang kết hợp keo tụ + Bể lắng ngang tải trọng bề mặt tối ưu q = 20 m /m ngày thời gian lưu khoảng 18 phút phù hợp việc xử nước thải rửa xe + Phèn kép amoni thích hợp để xử nước thải rửa xe phèn sắt PAC Liều lượng phèn kép amoni tối ưu độ pH tối ưu để xử nước thải rửa xe 500 mg/l pH= 6,5 23 + Hệ thống thoát nước sở rửa xe chưa đảm bảo nước thải 100% thường khơng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thoát nước Rác thải thường dễ dàng rơi vào hệ thống thoát nước gây tắc nghẽn sở rửa xe IẾN NGH - Nước thải rửa xe từ sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ nguy ảnh hưởng đến môi trường lớn, sở rửa xe phải hệ thống xử nước nhằm tách cát, chất rắn lơ lửng, đảm bảo đạt Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT trước thải vào hệ thống thoát nước chung - Áp dụng hệ thống xử nước thải với thông số nghiên cứu cho sở rửa xe quận Cẩm Lệ nói riêng sở khác tồn thành phố Đà Nẵng nói chung - Nghiên cứu, đánh giá chi tiết lượng cát nước thải rửa xe Áp dụng kết nghiên cứu đặc tính nước thải rửa xe để thiết kế bể lắng đứng xử nước thải rửa xe - Các quan quản nhà nước cần tuyên truyền, hướng dẫn chủ sở rửa xe quy định bảo vệ môi trường sở kinh doanh sản xuất ... tháng 11 năm 2016 Chính phủ Xuất phát từ lý nê trên, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu đặc tính nước thải rửa xe đề xuất phương án quản lý sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng ’ làm đề. .. vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu tổng quát: Các sở dịch vụ rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - Đối tượng nghiên cứu chi tiết: nước thải rửa xe, mơ hình xử lý nước. .. trường Mục đíc n ên cứu - Đánh giá trạng môi trường sở rửa xe địa bàn quận Cẩm Lệ - Đánh giá đặc tính nước thải rửa xe từ sở dịch vụ rửa xe - Đề xuất công nghệ xử lý nước thải rửa xe, giảm thiểu ô
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc tính nước thải rửa xe và đề xuất phương án quản lý đối với các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng, Nghiên cứu đặc tính nước thải rửa xe và đề xuất phương án quản lý đối với các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay