HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout)

41 272 3
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 18:03

HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout) HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout) HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout) HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout) HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout) HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout) HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout) ĐỒ ÁN HỆ THỐNG BÁO CHÁY MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VII DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VIII DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIII CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY 1.1 GIỚI THIỆU 1.1.1 Yêu cầu đề tài 1.1.2 Hướng giải 1.2 NGUYÊN LÝ CHUNG CHƯƠNG NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 2.1 SƠ ĐỒ KHỐI 2.2 PIC 16F877A 2.3 IC LM35 2.3.1 Mô tả sơ lược 2.3.2 Thông số sơ đồ chân 2.3.3 Nguyên lý hoạt động 2.3.4 Ưu điểm nhược điểm 2.4 MODULE TRUYỀN NHẬN CC1101 .6 2.4.1 Mô tả sơ lược 2.4.2 Thông số sơ đồ chân 2.5 MỘT SỐ LINH KIỆN KHÁC 2.5.1 IC LM7805 .8 2.5.2 Module LCD CHƯƠNG GIẢI THUẬT, THỰC THI PHẦN CỨNG 3.1 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 3.2 SƠ ĐỒ MẠCH 11 3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG .13 CHƯƠNG KẾT LUẬN 14 4.1 KẾT LUẬN .14 4.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN .14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 PHỤ LỤC A 16 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ HÌNH 2-1 SƠ ĐỒ KHỐI HÌNH 2-2: HÌNH ẢNH THỰC TẾ PIC16F877A [6] HÌNH 2-3: PHẦN MỀM PIC C COMPLIER .4 HÌNH 2-4: IC LM35 [7] HÌNH 2-5: SƠ ĐỒ CHÂN IC LM35 [6] .5 HÌNH 2-6: HÌNH ẢNH MODULE RF UART CC1101 [7] … HÌNH 2-7: IC LM7805 [6] … HÌNH 2-8: MODULE LCD 16x02 [3] .8 HÌNH 3-1: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT MCU SLAVER HÌNH 3-2: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT MCU MASTER 10 HÌNH 3-3: PCB MẠCH NGUỒN 11 HÌNH 3-4: PCB MẠCH MCU MASTER 11 HÌNH 3-5: PCB MẠCH CẢNH BÁO 12 HÌNH 3-6: PCB SLAVER 12 MẠCH MCU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VDC Volt Direct Current GND Ground EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory SRAM Static Random Access Memory PWM Pulse Width Modulation IC Integrated Circuit RF Radio Frequency UART Universal Asynchronous Receiver – Transmitter ĐỒ ÁN CHƯƠNG Trang 1/35 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY 1.1 Giới thiệu Ngày nay, kinh tế thương mại nước ta phát triển mạnh, đời sống nhân dân cải thiện, với điều nhu cầu cần bảo vệ thân, bảo vệ gia đình đa số người dân trọng Bên cạnh đó, phong trào phòng chống cháy nổ nhà nước ta quan tâm vấn đề đươc đặt lên hàng đầu Vì vậy, hệ thống báo cháy có vai trò quan trọng ứng dụng rộng rãi toàn xã hội 1.1.1 Yêu cầu đề tài - Sử dụng vi điều khiển để hiển thị nhiệt độ master từ slaver - Thi công phần cứng 1.1.2 Hướng giải Viết sơ đồ giải thuật, viết code, sử dụng vi điều kiển PIC16F877A, thi công, thiết kế mô hình, phần cứng 1.2 Nguyên lý chung Xây dựng code đọc nhiệt độ từ LM35 slaver Sử dụng module truyền UART RF để gọi slaver đọc giá trị nhiệt độ từ slaver Sau hiển thị nhiệt độ lên LCD 16x02 Hệ Thống Báo Cháy ĐỒ ÁN CHƯƠNG Trang 2/35 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Sơ đồ khối - Từ vấn đề đặt ra, sơ đồ khối thiết kế để phù hợp với yêu cầu: Khối nguồn Khối vi điều khiển Khối Truyền Khối hiển thị Nhận liệu LCD Hình 2-1 Sơ đồ khối - Khối nguồn: Bộ nguồn 5v thiết kế gồm biến áp 220 VAC-12 VAC kế nối với cầu diode nguồn 12VDC Cho nguồn 12 VDC qua IC LM7805 ổn áp VDC với dòng cung cấp tối đa A cho IC - Khối vi điều khiển: Vi điều khiển PIC16F877A đảm nhận việc xử lý tín hiệu đọc giá trị nhiệt độ từ IC LM35 slaver Hệ Thống Báo Cháy ĐỒ ÁN - Trang 3/35 Khối truyền nhận liệu: Sử dụng module RF UART CC1101 để chuyển đổi giao tiếp từ UART sang RF để truyền liệu từ slaver master - Khối hiển thị LCD: Sử dụng LCD 16x02 để hiển thị thị độ thông tin cảnh báo 2.2 PIC16F877A - Vi điều khiển PIC16F877A có kích thước nhỏ có 40 chân Số ngõ vào số (Digital I/O) 35 chân Bộ điều chế xung PWM với số kênh ngõ 1, 2, - Điện áp hoạt động: từ đến 5.5 VDC - Dòng cấp nhận vào chân là: 25 mA Hình 2-2: Hình ảnh thực tế PIC 16f877a [6] - Bộ nhớ PIC16F877A gồm có :  Bộ nhớ flash: lưu mã lập trình (8192 words)  SRAM: lưu biến khai báo chương trình (368 Bytes) Hệ Thống Báo Cháy ĐỒ ÁN Trang 4/35  EEPROM: lưu liệu quan trọng điện liệu (256 Bytes) - Dùng phần mềm PIC C Compiler để biên dịch chương trình Hình 2-3: Phần mềm PIC C complier 2.3 IC LM35 2.3.1 - Mô tả sơ lược Ngày nay, công nghệ bán dẫn phát triển mạnh cho đời nhiều loại cảm biến nhiệt độ với ưu điểm khác như: độ xác cao, hoạt động ổn định,giá thành thấp, chống nhiễu tốt, - Cảm biến nhiệt bán dẫn loại cảm biến làm từ chất bán dẫn Các loại cảm biến thường tìm thấy dạng diode LM35, LM335, LM45 Hệ Thống Báo Cháy ĐỒ ÁN Trang 5/35 Hình 2-4: IC LM35 [5] 2.3.2 - Thông số sơ đồ chân Thông số bao gồm:  Điện áp hoạt động: từ 4.0 – 30 VDC  Tầm đo: -55 đến 150 ˚C  Độ xác thực tế: nhiệt độ phòng khoảng -55 đến 150  Độ phân giải điện áp đầu 10mV/ ˚C - IC gồm chân: Hệ Thống Báo Cháy ĐỒ ÁN } } void clear_all() { unsigned int8 n; for(n=0;n45) | (nhietdo>60)) { lcd_putc("\f"); lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"Warnning TMP"); delay_ms(30); if (t1>45) { lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"In 001 "); delay_ms(30); //ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL); ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0); output_high(PIN_C4); output_high(PIN_D2); // on 001 output_low(PIN_C5); // off 002 output_low(PIN_C2); // allert fire - connect to c2 of master2 output_low(PIN_C3); // allert smoke - connect to c3 of master2 } if (t2>45) { lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," In 002"); delay_ms(30); ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0); Hệ Thống Báo Cháy ĐỒ ÁN Trang 28/35 output_high(PIN_C4); output_high(PIN_C5); // on 002 output_low(PIN_D2); // off 001 output_low(PIN_C2); // allert fire - connect to c2 of master2 output_low(PIN_C3); // allert smoke - connect to c3 of master2 } output_high(PIN_C4); output_low(PIN_C2); // allert fire - connect to c2 of master2 output_low(PIN_C3); // allert smoke - connect to c3 of master2 ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0); } if ((f1>1) | (f2>1)) { if (f1>1) { lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"Warning Smoke "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"In 001 "); delay_ms(30); ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0); } if (f2>1) Hệ Thống Báo Cháy ĐỒ ÁN Trang 29/35 { lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"Warning Smoke "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," In 002"); delay_ms(30); ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0); } } else { disable_interrupts(INT_TIMER0); output_high(PIN_C0); output_low(PIN_C1); output_low(PIN_C2); // allert fire - connect to c2 of master2 output_low(PIN_C3); // allert smoke - connect to c3 of master2 output_low(PIN_C4); // allert temperature - connect to c4 of master2 output_low(PIN_C5); // connect to c1 of master2 in room 002 output_low(PIN_D2); // connect to c0 of master2 in room 001 } } delay_ms(100); t++; } } // THE END // Hệ Thống Báo Cháy ĐỒ ÁN Trang 30/35 B CHƯƠNG TRÌNH CHO SLAVER /////////////// ////////////// ////////////// -UART-LCD-LM35 ////////////// ////////////// #include #device ADC=10 #fuses HS, NOWDT, NOPUT #use delay(clock=20M) #use rs232(uart,baud=9600,parity=n,BITS=8,TIMEOUT=10) #include unsigned int16 nhietdo=0,giatriadc; float tmp; int1 done=0; unsigned int8 id[6],data[6] ;// data[6]; unsigned int16 idx,datax; unsigned int16 tong=0; unsigned maled[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x86}; //a,e unsigned int16 y=0,ch=0,dv=0,button=0; // -#INT_EXT void ignore_alert(void) { Hệ Thống Báo Cháy int16 ĐỒ ÁN button=button+1; if(button==1) { output_high(PIN_B2); } if(button==2) { button=0; output_low(PIN_B2); } } #INT_RDA void nhantinhieu() { DISABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0); unsigned int8 temp,n; for(n=0;n
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout), HỆ THỐNG báo CHÁY DÙNG PIC (có code và layout), CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT, THỰC THI PHẦN CỨNG, 1 Lưu đồ giải thuật, 1 Đánh giá hệ thống, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay