Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản

38 59 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 11:23

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp. Là một công cụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp, nên công tác kế toán cũng phải trải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng nền kinh tế.Việc thực hiện tốt hay không tốt đều ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.Công tác kế toán của công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Mặt khác, tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh.Qua quá trình học tập môn kế toán và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản, đồng thời được sự chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình của PGS.TS.Nguyễn Văn Công cũng như các anh chị kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản em đã hoàn thành báo cáo này.Báo cáo gồm 3 phần :Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản.Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản.Phần 3: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản.Do thời gian thực tập có hạn và khả năng bản thân còn hạn chế nên báo cáo thực tập tổng hợp không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn để báo cáo hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản .3 1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 1.1.1 Giai đoạn trước chuyển đổi sang Công ty Cổ phần: 1.1.2 Giai đoạn từ chuyển đổi sang Công ty Cổ phần đến nay: 1.2 Đặc diểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh phân cấp quản lý tài chính: 1.2.1 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh: 1.2.2 Đặc điểm phân cấp quản lý: 1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh thị trường hàng hóa tiêu thụ: .9 1.3.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh 2.3.2 Đặc điểm hàng hóa thị trường tiêu thụ: 10 Phần : Thực trạng tở chức hạch tốn kế tốn Công ty Cổ phần Vật Nông nghiệp Nông sản .12 2.1 Đặc điểm lao động kế toán: 12 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy kế toán: 13 2.2 Đặc điểm tổ chức vận dụng chế dộ kế toán: 16 2.2.1 Khái quát chung: 16 2.2.2 Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: .17 2.2.3 Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: .17 2.2.4 Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 18 2.2.5 Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán : .19 2.3 Đặc điểm tổ chức kế toán số phần hành chủ yếu: 20 2.3.1 Đặc điểm tổ chức kế toán Tài sản cố định ( TSCĐ ): 20 2.3.2 Đặc điểm tổ chức Kế toán lương khoản trích theo lương.: .23 2.3.3 Đặc điểm tổ chức kế toán Doanh thu bán hàng: 26 Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Phần : Đánh giá thực trạng tở chức hạch tốn kế tốn Cơng ty xuất nhập Vật Nông nghiệp nông sản .29 3.1 Về tổ chức máy kế tốn phân cơng lao dộng kế toán 29 3.1.1 Về tổ chức máy kế toán: 29 3.1.2 Về phân cơng lao động kế tốn: 29 3.2 Về tổ chức vận dụng chế dộ kế toán: 30 3.2.1 Về khái quát chung: .30 3.2.2 Về tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: 31 3.2.3 Về tổ chức vận dụng hệ thống Tài khoản kế toán: 31 3.2.4 Về tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: .33 3.2.5 Về tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán: 34 Kết luận 36 Danh mục tài liệu tham khảo .37 Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Kế toán thực tiễn quan trọng quản lý kinh tế Mỗi nhà đầu hay sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế tốn để biết tình hình kết kinh doanh Hiện nước ta trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang kinh tế thị trường quản lý nhà nước.Cơng tác quản lý kinh tế đứng trước yêu cầu nội dung quản lý tính chất mẻ, đa dạng khơng phức tạp Là cơng cụ thu thập, xử lý cung cấp thông tin hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác bên bên ngồi doanh nghiệp, nên cơng tác kế toán phải trải qua cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng kinh tế.Việc thực tốt hay không tốt ảnh hưởng tới chất lượng hiệu công tác quản lý Cơng tác kế tốn cơng ty nhiều khâu, nhiều phần hành, chúng mối liên hệ gắn bó với tạo thành hệ thống quản lý hiệu Mặt khác, tổ chức cơng tác kế toán khoa học hợp lý sở quan trọng việc điều hành, đạo sản xuất kinh doanh Qua q trình học tập mơn kế tốn tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản, đồng thời dẫn giúp đỡ tận tình PGS.TS.Nguyễn Văn Cơng anh chị kế tốn thuộc Ban Tài kế tốn Cơng ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản em hoàn thành báo cáo Báo cáo gồm phần : Phần 1: Tổng quan Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản Phần 3: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nơng sản Do thời gian thực tập hạn khả thân hạn chế nên báo cáo thực tập tổng hợp khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy bạn để báo cáo hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà nội, ngày 14 tháng 01năm 2008 Sinh viên Lê Mỹ Trang Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản 1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 1.1.1 Giai đoạn trước chuyển đổi sang Công ty Cổ phần: Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp ( thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển Nơng thơn ).Trụ sở Cơng ty đặt xã Ngũ Hiệp _huyện Thanh Trì_thành phố Hà Nội Tiền thân Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản trạm Vật Nông nghiệp cấp I Hà Nội thành lập 1982 Đây thời kỳ đánh dấu bước đột phá dầu tiên đổi quản lý kinh tế đảng ta việc bắt đầu cho áp dụng khốn sản phẩm cho nơng nghiệp Nơng nghiệp trọng đầu hơn, nhu cầu sử dụng phân bón vật nông nghiệp khác tăng lên.Trạm Vật Nông nghiệp I Hà Nội đổi tên thành Xí nghiệp Vật Nông nghiệp I Hà Nội Những năm cuối 1980, đặc biệt từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng nhà nước ta đổi cấu nghành kinh tế, chuyển từ trọng đầu phát triển công nghiệp nặng sang coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu, lấy nông nghiệp gốc để phát triển kinh tế.Trong giai đoạn này, nhu cầu sử dụng phân bón loại vật nông nghiệp khác tăng lên phạm vi nước Công tác tổ chức, phân phối lưu thông vật nông nghiệp tiến hành, Tổng công ty Vật Nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo Xí nghiệp Vật Nơng nghiệp I Hà Nội đơn vị hệ thống cung ứng vật nơng nghiệp, Xí nghiệp thực chức cung cấp vật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo quản lý, đạo Tổng công ty Vật Nông nghiệp Đầu năm 1990, chế mở áp dụng, sách thương mại ngày thơng thống, doanh nghiệp hội tự chủ Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp kinh doanh Đứng trước tình hình đổi kinh tế đất nước nhu cầu nông nghiệp phân bón vật khác ngày tăng, Xí nghiệp Vật Nông nghiệp I đổi thành Công ty Vật Nông nghiệp cấp I Hà Nội theo định số 99/NN-TCCB/QĐ ngày 28/1/1993 Nông nghiệp Công nghiệp thự phẩm (nay Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) Những năm cuối 1990, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý nhà nước, đặc biệt xu hội nhập quốc tế, Nhà nước ta tiến hành tổ chức, xếp lại doanh nghiệp nhà nước.Và Công ty Vật Nông nghiệp đơn vị Tổng Công ty Vật Nông nghiệp thực cổ phần hóa Cơng ty tiến hành cổ phần hóa theo hình thức bán phần giá trị vốn nhà nước doanh nghiệp 1.1.2 Giai đoạn từ chuyển đổi sang Công ty Cổ phần đến nay: Công ty Vật Nông nghiệp cấp I Hà Nội chuyển thành công ty cổ phần theo định số 156/1999/QĐ-BNN-TCCB ngày 11-11-1999 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn, với tên gọi đầy đủ tiếng việt Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản, tên giao dịch quốc tế Agricultural Materials and Products Impotr Export Joint Stock Company, viết tắt AMPIE,JS.co trụ sở đặt xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Đầu năm 2002, Cơng ty thức vào hoạt động với vốn điều lệ thành lập 5185200000 đồng, cấu vốn là: Vốn nhà nước ( cổ đông sáng lập 48%): 2488800000 đồng Vốn cổ đông ( CBCNV 42%) : 2177800000 đồng Vốn cổ đơng ngồi công ty (10%) : 518600000 đồng Việc chuyển đổi sang hình thức Cơng ty cổ phần điểm mốc quan trọng q trình hoạt động cơng ty, với nhiệm vụ xuất nhập vật nông nghiệp nông sản Nếu trước đây, Công ty tổng Cơng ty phân phối hàng, Công ty phải chủ động hoạt dộng Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp kinh doanh, từ khâu tìm kiếm bạn hàng tới tiêu thụ sản phẩm, hạch toán kinh tế độc lập tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Cơng ty Đứng trước tình hình mới, đặc biệt thị trường phân bón giới nơng sản gặp khơng khó khăn việc tìm kiếm đối tác kinh doanh, tìm kiếm nguồn hàng tiêu thụ hàng hóa Tuy nhiên với động Ban giám đốc, với nỗ lực tồn thể cán cơng nhân viên Công ty, Công ty xuất nhập Vật Nông nghiệp Nơng sản chỗ đứng đứng vững thị trường, tạo chữ tín với khách hàng đối tác, hoạt động kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo thu nhập cho Cơng ty, thực nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, đồng thời góp phần cải thiện nâng cao đời sống người lao động Để thấy rõ thay đổi xem xét kết hoạt động kinh doanh Công ty hai năm vừa qua: Bảng : Một số tiêu kết kinh doanh Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nơng nghiệp Nồng sản Đơn vị tính : VNĐ Chỉ tiêu Năm 2006 Doanh thu 465.454.366.075 Năm 2007 Chênh lệch 2007/2006 % 522.021.403.973 56.567.036.898 10,84 Lợi nhuân sau thuế 543.417.781 1.345.362.791 801.945.010 59,61 Thu nhập bình 1.662.234 1.774.060 111.826 6,3 quân Tài sản cố định 123.926.127.327 145.170.115.913 21.243.988.586 14,63 ( dư nợ) Phải trả người bán ( 3.309.225.981 7.622.197.397 4.312.971.416 56,58 dư nợ ) Vay nợ ngắn hạn 110.642.334.669 128.313.130.604 17.670.795.935 13,77 ( dư có) Nguồn báo cáo kết kinh doanh công ty năm 2006 năm 2007 Bảng cho thấy biến động số tiêu tài quan trọng Cơng ty Nhìn chung so sánh hai năm 2006 2007 thấy Cong Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp ty phát triển tốt Điều tạo đà cho phát triển tới 1.2 Đặc diểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh phân cấp quản lý tài chính: 1.2.1 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh: Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản tổ chức theo phương thức trực tuyến, mơ hình tổ chức phận theo chức năng.Thực chất phương thức chuyên môn hóa hoạt động quản trị, tạo điều kiện thực chặt chẽ hoạt động diều hành, quản lý, kiểm tra phù hợp với cấu tổ chức Công ty Đứng đầu máy quản lý Công ty Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Giám đốc người điều hành hoạt động Công ty theo chế độ, chủ trương chịu trách nhiệm vấn đề Công ty trước hội đồng quản trị, trước nhà nước pháp luật Giám đốc người xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Cơng ty, quyền định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với khách hàng nhà cung cấp, định khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụ cấp nhân viên Giám đốc tiến hành tổ chức thực kế hoạch kinh doanh, định giải pháp phát triển thị trường Dưới quyền Giám đốc hai Phó Giám đốc Phó Giám đốc kinh doanh trực tiếp giao nhiệm vụ quản lý hoạt động phòng ban đơn vị trực thuộc khối kinh doanh, duyệt phương án kinh doanh phòng kinh doanh trình lên Phó Giám đốc quản lý phụ trách phòng ban khối quản lý, giám sát trình thực mục tiêu, kế hoạch đề Cả hai Phó Giám đốc nhiệm vụ trợ giúp vấn cho Giám đốc mục tiêu chiến lược kinh doanh Công ty, điều hành Công ty theo phân công ủy quyền Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc pháp luật nhiệm vụ phân công ủy quyền Giúp việc cho Giám đốc Phó Giám đốc phòng ban trực thuộc chia thành hai khối khối kinh doanh khối quản lý Khối kinh doanh bao gồm phòng kế hoạch kinh doanh, Trạm kinh doanh Vật Nơng nghiệp Hải Phòng, Trạm kinh doanh Vật Nông nghiệp Thanh Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Hóa, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Phòng kế hoạch kinh doanh tách thành hai phận phận kế hoạch phận cửa hàng giúp cho công tác tổ chức hoạt đông hiệu Bộ phận kế hoạch nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động xuất nhập ngắn hạn dài hạn Tham mưu cho Giám đốc thị trường hàng hóa giá cả, địa bàn kinh doanh Triển khai ký kết hợp đồng mua bán, vận chuyển giao nhận, tiêu thụ hàng hóa Bộ phận cửa hàng nhiệm vụ giao nhận, bảo quản hàng hóa, bán hàng theo lệnh Cơng ty tốn với Công ty Các Trạm kinh doanh Vật Nông nghiệp Hải Phòng, Trạm kinh doanh Vật Nơng nghiệp Thanh Hóa, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ đầu mối Cơng ty, phân phối cho thị trường khu vực Các trạm bán hàng theo lệnh Công ty thực tốn tiền hàng với Cơng ty Khối quản lý bao gồm hai phòng, phòng tổ chức hành phòng kế tốn tài vụ Phòng tổ chức hành chức tổ chức quản lý, đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên nhằm thực hiệu công việc kinh doanh Công ty Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, thực chế độ, sách đào tạo bồi dưỡng cán Phòng kế tốn tài vụ nhiệm vụ khai thác nguồn vốn nhằm đảm bảo trình hoạt động Công ty Tham mưu cho giám đốc công tác tài chính, tổ chức đạo tồn cơng tác hạch tốn kế tốn, thơng tin kinh tế tài cơng ty Phòng kế tốn trách nhiệm thu thập số liệu, chứng từ, toán với trạm, cửa hàng công ty Tổng hợp số liệu, lên báo cáo tài nhằm cung cấp thêm thông tin kịp thời phục vụ cho nhu cầu quản trị công ty, đáp ứng yêu cầu đối tượng sử dụng thơng tin ngồi Cơng ty Tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nơng nghiệp Nơng sản khái qt qua sơ đồ sau: Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Đại Hội Đồng Cổ Đơng Hội Đồng Quản Trị Giám Đốc Phó Giám Đốc Kinh Doanh Phó Giám Đốc Quản Lý Khối Kinh Doanh Trạm kinh doanh VTNN Hải Phòng Trạm kinh doanh VTNN Thanh Hóa Khối Quản Lý Chi Nhánh Tại TP HCM Phòng tổ chức hành Cửa hàng KD Đồng Văn Cửa hàng KD Văn Điển Phòng kế hoạch kinh doanh Cửa hàng KD Hà Đơng Phòng Kế Tốn Tài Vụ Cửa hàng KD Do Lộ Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông Nghiệp Nông sản Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp 1.2.2 Đặc điểm phân cấp quản lý: Bộ máy quản lý Công ty tổ chức thành hai cấp quản lý với mơ hình trực tuyến chức Đi kèm với cấp quản lý phòng ban chức tham mưu cho cấp, cụ thể sau: Cấp 1: Cấp Công ty bao gồm Giám đốc cơng ty, hai phó Giám đốc cơng ty phòng ban chức trợ giúp Giám đốc Các phòng ban chức kiểm tra đưa thơng tin tồn cơng ty lĩnh vực mà theo dõi để báo cáo giám đốc Giám dốc sở thông tin thu thập trực tiếp gián tiếp đưa định Các phòng ban gồm : Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh, Phòng tổ chức hành chính, Phòng kế tốn tài vụ, Trạm Kinh Doanh vật nơng nghiệp Hải Phòng, trạm kinh doanh vật nơng nghiệp Thanh Hóa, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Cấp : Cấp cửa hàng gồm có: cửa hàng Kinh Doanh Đồng Văn, Cửa hàng Kinh Doanh Văn Điển, Cửa hàng Kinh Doanh Hà Đông, Của hàng kinh Doanh Do Lộc Tại Trạm phận chức tổ chức quản lý thu thập cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo 1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh thị trường hàng hóa tiêu thụ: 1.3.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh: Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vật Nông nghiệp, với Công ty khác Tổng công ty, Công ty chức chủ yếu phục vụ sản xuất nơng nghiệp Khi chuyển sang hình thức Cơng ty Cổ phần, Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản xác định nghành nghề kinh doanh sau : Sản xuất phân bón hóa học, bao bì, chế biến nơng sản Kinh doanh loại vật nông nghiệp nông sản Kinh doanh kho bãi, đại lí mua, đại lí bán Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất Buôn bán liệu sản xuất, liệu hàng tiêu dùng ( thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp, máy chế biến nơng sản, bách hóa kim khí điện máy…) Lê Mỹ Trang Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp TK 111, 112, 331, 341 Khi mua tài sản cố định hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp đưa sử dụng cho sản xuất kinh doanh: Nợ TK 211 Nợ TK 133 Nợ TK 242 TK 331 Định kỳ, toán tiền cho người bán: Nợ TK331 TK 111, 112 Định kỳ tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả kỳ, ghi Nợ TK 635 TK 242 Khi nhượng bán tài sản cố định dùng vào sản xuất, kinh doanh, ghi : Nợ TK 111, 112, 131 TK 3331 TK 711 Căn vào giao nhận tài sản cố định để ghi giảm tài sản cố định nhượng bán : Nợ TK 214 Nợ TK 811 TK 211 Các chi phí phát sinh liên quan đến nhượng bán tài sản cố định phản ánh vào bên Nợ TK 811 “Chi phí khác” 2.3.2 Đặc điểm tổ chức Kế toán lương khoản trích theo lương.: Tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ phần xuất nhập Nơng Nghiệp Nơng sản tính hết vào chi phí quản lý doanh nghiệp Kế tốn tiền lương Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Lê Mỹ Trang 23 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Nông nghiêp Nông sản nhiệm vụ tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu số lượng lao động, thời gian lao động, kết lao động, người, phận cách xác, đồng thời tính phân bổ tiền lương cách hợp lý khoa học Tài khoản sử dụng để hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty sử dụng TK 334 để trả lương cho Công nhân viên Ngồi kế tốn tiền lương sử dụng TK 338 để hạch tốn khoản trích theo lương TK 338 Phải trả khác TK 3382 Kinh phí cơng đồn TK 3383 Bảo hiểm xã hội TK 338 Bảo hiểm y tế Chứng từ sử dụng để tính lương cho công nhân viên, Công ty sử dụng chứng từ sau: Bảng chấm công ( Mẫu số 01a – LDTL ) Bảng toán tiền lương ( Mẫu số 02 –LDTL) Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương ( Mẫu số 11 –LDTL ) Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH Bảng chấm công làm thêm ( Mẫu số 01 b – LDTL) Danh sách cơng nhân viên hưởng trợ cấp BHXH Ngồi sử dụng phiếu chi, tạm ứng tốn tạm ứng Quy trình ln chuyển chứng từ tiền lương thực sau: Đầu tiên cửa hàng, phòng ban lập Bảng chấm cơng Hàng ngày, vào tình hình làm việc thực tế sử dụng ký hiệu, người chấm cơng nhiệm vụ theo dõi đánh dấu số ngày làm việc hực tế, nghỉ việc, ngừng việc hưởng bảo hiểm xã hội Cuối tháng, người chấm công chuyển Bảng chấm công chứng từ liên quan cho kế toán tiền lương kiểm tra đối chiếu vào phân loại tính lương cho phòng lập bảng tính lương cho tồn Cơng ty Căn vào kế tốn lương phân bổ tiền lương trích lập Bảo hiểm xã hội Trình tự ghi sổ kế tốn lương khoản trích theo lương Cơng ty Lê Mỹ Trang 24 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp dược thể hiên qua sơ đồ đây: Chừng từ tiền lương Bảng phân bố tiền lương Các khoản trích theo lương Số chi tiết TK 334, 338 Bảng số 4,5,6 Bảng số 4,5,6 Báo cáo kế tốn Nhật kí chứng từ số Ghi : Nhật kí chứng từ số 1,2,10 Ghi ngày tháng Ghi cuối tháng Sơ đồ : Trình tự ghi sổ kế tốn lương khoản trích theo lương Một số định khoản chủ yếu phản ánh nghiệp vụ tiền lương Cơng ty sau : Tính tiền lương, khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, ghi: Nợ TK 641, 642 TK 334 Tính Bảo hiểm xã hội ( ốm đau, thai sản, tai nạn, ) phải trả cho công nhân viên, ghi: Nợ TK 338 TK 334 Lê Mỹ Trang 25 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Các khoản phải khấu trừ vào lương thu nhập công nhân viên người lao động khác doanh nghiệp tiền tạm ứng chưa chi hết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Nợ TK 334 TK 141, 338, 138 Thanh tốn khoản phải trả cho công nhân viên người lao động khác doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 334 TK 111,112, 2.3.3 Đặc điểm tổ chức kế tốn Doanh thu bán hàng: Q trình bán hàng q trình doanh nghiệp thực chuyển giao hàng hóa cho khách hàng khách hàng phải trả cho doanh nghiệp tiền hàng với giá phương thức toán bên thỏa thuận Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm chuyển giao quyền sở hữu cho khách hàng hoàn tất thủ tục bán hàng Về tài khoản sử dụng, kế toán bán hàng Công ty sử dụng tài khoản 511 phản ánh Doanh thu bán hàng theo dõi doanh thu sở giá bán thực tế Đối với phương thức bán bn qua kho, khách hàng nhu cầu mua hàng, khách hàng lập đơn đặt hàng gửi đến cho Công ty, sở đơn đặt hàng thỏa thuận với khách hàng.Từ giao dịch thực Đối với phương thức bán lẻ trình thực giao dịch đơn giản nhiều, khách hàng trực tiếp đến cửa hàng mua hàng sau tốn tiền cho nhân viên bán hàng Về Chứng từ sử dụng Cơng ty Khi khách hàng đồng ý mua hàng, kế tốn lập hóa đơn GTGT Hóa đơn GTGT lập thành liên gồm Liên lưu sổ Công ty, Liên giao cho khách hàng, liên dùng để luân chuyển Lê Mỹ Trang 26 Lớp: Kế tốn 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Sau kế toán lập phiếu xuất kho ghi số lượng, đơn giá hàng hóa bán Phiếu xuất kho lập thành liên.Liên lưu quyển, Liên giao cho thủ kho giữ để xuất hàng ghi vào thẻ kho.Căn vào phiếu xuất kho, thủ kho xuất hàng ghi số lượng xuất vào thẻ kho hàng hóa đó, cuối ngày thủ kho tính khối lượng hàng hóa tồn kho ghi vào cột tồn loại hàng hóa Căn vào hóa đơn GTGT, Kế tốn ghi vào bảng chi tiết hàng hóa Sau nhận phiếu xuất kho, thủ kho theo dõi tình hình hàng hóa tồn kho mặt số lượng thẻ kho.Đối với cột nhập thủ kho vào phiếu nhập kho Cột xuất thủ kho vào phiếu xuất kho Cột tồn cuối ngày, thủ kho tính số lượng hàng hóa tồn kho loại hàng hóa ghi vào cột tồn kho Số lượng hàng hóa tồn kho tính theo cơng thức sau Tồn cuối ngày = Tồn đầu ngày + Nhập ngày – Xuất ngày Thẻ kho mở năm lập riêng cho loại hàng hóa Dưới số định khoản phản ánh nghiệp vụ Doanh thu bán hàng Công ty: Đối với hàng hóa xác định bán kỳ, ghi: Nợ TK 111, 112, 131, TK 511 TK 3331 Khi bán hàng hóa theo phương thức trả chậm, trả góp kế tốn phản ánh doanh thu bán hàng Nợ TK 131 TK 511 TK 333 TK 3387 Khi thu tiền hàng ghi Nợ TK 111, 112 Lê Mỹ Trang 27 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp TK 131 Định kỳ ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp kỳ, ghi Nợ TK 3387 TK 515 Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu sang TK 911 Nợ TK 511 TK 911 Quy trình tổ chức hạch tốn tổng hợp doanh thu tóm tắt qua sơ đồ sau: Chứng từ gốc hợp lệ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ kế toán chi tiết TK511 Chúng từ ghi sổ Sổ TK Bảng tổng hợp TK 511 511 Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ghi : Ghi ngày tháng Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 6: Trình tự ghi sổ doanh thu Lê Mỹ Trang 28 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Phần : Đánh giá thực trạng tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng ty xuất nhập Vật Nông nghiệp nông sản 3.1 Về tổ chức máy kế tốn phân cơng lao dộng kế tốn 3.1.1 Về tổ chức máy kế tốn: Cơng ty tổ chức máy kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty, phát huy tốt vai trò kế tốn, trở thành công cụ trợ giúp đắc lực cho kế toán trưởng giám đốc cấu tổ chức máy kế tốn Cơng ty gọn nhẹ, hợp lý quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ cho nhân viên kế toán Để cơng tác Kế tốn đạt hiệu cao Cơng ty tổ chức cơng tác kế tốn theo hình thức tập trung đảm bảo đối chiếu kiểm tra lẫn phần hành kế toán kế toán trưởng kế tốn viên Vì hoạt động chủ yếu Cơng ty mua bán hàng hóa, nghiệp vụ mua bán phát sinh nhiều, đặc trưng này, phận kế tốn hai người chun trách mua bán hàng hóa Một người chuyên trách mua hàng toán với người mua Việc tổ chức hoàn toàn hợp lý vừa đảm bảo giảm sai sót nghiệp vụ phát sinh nhiều lại vừa đảm bảo tính kiểm sốt Cơng ty Ngồi ra, Cơng ty nhiều nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng nên phận kế tốn bố trí kế tốn ngân hàng Còn cửa hàng, Cơng ty bố trí kế toán ghi chép nghiệp vụ mua bán chủ yếu mặt số lượng chuyển chứng từ phòng kế tốn để thực hạch tốn 3.1.2 Về phân cơng lao động kế tốn: thể nói phân công phân nhiệm cho nhân viên phòng kế tốn khoa học hợp lý Thể chỗ phòng phân công phần hành cho nhân viên kế tốn đảm nhiệm, khơng xảy tình trạng khơng việc làm hay ứ đọng cơng việc Mặt khác Lê Mỹ Trang 29 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp với hiểu biết với kinh nghiệm nhiều năm làm kế toán, Kế tốn trưởng với nhân viên phòng hết lòng với cơng việc thực tốt cơng tác hạch tốn kế tốn, hồn thành nhiệm vụ giúp ban quản trị Công ty việc quản lý hoạch định sách kinh doanh đạt hiệu cao Tổ chức bố trí hợp lý kế tốn, phù hợp với lực người, tạo môi trường làm việc hợp lý, làm cho người hài lòng với cơng việc giao Tuy nhiên, Cơng ty cần tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên Công ty.Tuyển dụng cán thông qua hệ thống thi tuyển, kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán kế cận đảm đương nhiệm vụ theo yêu cầu Công ty; xếp, bố trí cán giỏi vào vị trí chủ chốt, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán công nhân, phát huy khả sáng tạo cán nhân viên tồn Cơng ty Ln đề cao vai trò nâng cao tinh thần trách nhiệm nhân viên kế tốn Cơng ty khơng để xảy tình trạng khai khống số liệu Phải đề cao đạo đức nghề nghiệp cộng đồng tài thơng qua buổi trao đổi nghiêm túc thông tin, kinh nghiệm Tuân thủ đạo dức nghề nghiệp cần phải trở thành điểm nhấn hệ thống pháp lý để đánh giá mức độ chuyên nghiệp, thành công nhà đầu hay Công ty vấn cách công khai, minh bạch Các hành vi vi phạm cần phải xử lý rút kinh nghiệm cách nghiêm túc 3.2 Về tở chức vận dụng chế dộ kế tốn: 3.2.1 Về khái quát chung: Hoạt động kinh tế thị trường Cơng ty nhanh chóng chuyển đổi áp dụng chế độ kế toán vào hạch tốn Nó cho phép phản ánh đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh đáp ứng nhu cầu chế quản lý mới, yêu cầu kinh tế thị trường Mặt khác Công ty thực quy định chế độ ghi chép ban đầu chứng từ, sổ kế toán tổng hợp: chứng từ nhập xuất, Lê Mỹ Trang 30 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp sổ tài khoản…Việc sử dụng chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ đảm bảo chứng từ lập sở thực tế giúp cho trình hạch tốn xuất nhập tồn kho kịp thời, cung cấp đầy dủ thông tin kinh tế cho bên liên quan 3.2.2 Về tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế tốn: Cơng ty sử dụng đầy đủ chứng từ q trình hạch tốn, xây dựng trình luân chuyển chứng từ hợp lý Theo dõi mặt số lượng giá trị, thường xun đối chiếu so sánh phòng kế tốn với kho Phòng kinh doanh Điều đảm bảo cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép đầy đủ kịp thời xác Các chứng từ sử dụng theo mẫu Bộ tài ban hành sau dược đem vào lưu trữ bảo quản cẩn thận theo quy định Chứng từ phần hành lưu trữ đầy đủ theo phần hành, phân công phân nhiệm rõ ràng tránh chồng chéo bảo quản chứng từ Các hóa đơn chứng từ dược chuyển dến phòng kế tốn cách nhanh chóng , đầy đủ phục vụ cho việc theo dõi kế toán cách thich hợp Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh đầy đủ trung thực chứng từ sổ sách theo hình thức ghi sổ phù hợp Nhờ việc phân loại tổng hợp thông tin kinh tế việc ghi sổ tổng hợp gặp nhiều thuận lợi Chứng từ Công ty xây dựng sở biểu mẫu ban hành Đối với chứng từ đặc thù Cơng ty đồng ý bàng văn quan thẩm quyền Mỗi chứng từ Cơng ty lập, kiểm tra chặt chẽ phương tiện kỹ thuật đại, đảm bảo giá trị lưu trữ, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý chứng từ Chứng từ vừa sở hạch toán vừa sở pháp lý cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3.2.3 Về tổ chức vận dụng hệ thống Tài khoản kế toán: Tổ chức tài khoản kế toán la việc thiết lập chế độ kế toán cho đối tượng hạch toán nhăm cung cấp thông tin tổng quát loại tài sản, nguồn vốn, q trình kinh doanh Hệ thơng tài khoản kế tốn Cơng ty hệ thống đầy đủ chặt chẽ, phù hợp với quản lý, đảm bảo ghi chép Lê Mỹ Trang 31 Lớp: Kế tốn 47C Báo cáo thực tập tổng hợp tồn nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty không sử dụng số tài khoản hạch tốn khơng cần đến Ví dụ tài khoản tiền chuyển, sử dụng tài khoản không cần thiết cơng ty vốn ít, vốn vay ngân hàng nhiều Công ty phải giảm tối da số vốn bị chiếm dụng, làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, Cơng ty khơng sử dụng tín phiếu tiền mặt sử dụng tiền mặt tiền gửi ngân hàng việc sử dụng khơng cần thiết Do Cơng ty tài khoản tiền gửi Ngân hàng nông nghiệp Ngân hàng đầu phát triển nên công ty chi tiết Tk 112 Tk 635 theo ngan hàng khác Điều hoàn toàn hợp lý, giảm thiểu sai xót, dễ dàng trình hạch tốn Tuy nhiên, cơng ty khơng sử dụng tài khoản 1562 để hạch tốn chi phí thu mua hàng hóa kỳ, mà chi phí thu mua kỳ phản ánh vào tài khoản 641 Cơng ty sử dụng giá đích danh để tính giá vốn hàng xuất kho giá vôn chủ yếu dược tính hóa đơn GTGT hàng mua vào, giá thường khơng bao gồm chi phí bốc xếp, bao gói Việc hạch tốn khơng với ngun tắc tính giá giá vốn hàng hóa xuất kho phải bao gồm tất chi phí liên quan chi phí bốc xếp, chi phí vận chuyển, chi phí bao bì… Việc tính tốn sai giá vốn hàng bán làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu giá vốn hàng bán Công ty báo cáo kết kinh doanh ảnh hưởng đến tiêu hàng hóa tồn kho bảng cân đối kế tốn chi phí thu mua khơng phân bổ cho hàng hóa mà lại dược tính tất vào chi phí kỳ Tài khoản 641: Như nêu trên, tài khoản chi phí bán hàng Cơng ty bao gồm chi phí thu mua hàng hóa kỳ Việc hạch tốn không chinh xác, làm sai lệch số tiêu báo cáo tài Ngồi ra, tài khoản 641 lại bao gồm số yếu tố tài khoản 642 ví dụ tài Lê Mỹ Trang 32 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp khoản chi phí dịch vụ mua ngồi(chi phí điện nước, chi phí văn phòng phẩm) việc hạch tốn măc dù không ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Cơng ty vơ tình làm cho chi phí bán hàng bị cao lên cách khơng cần thiết, chi phí dã nêu cơng ty nên hạch tốn vào tài khoản 642 chi phí liên quan đến cơng tác quản lý doanh nghiệp Tài khoản giá vốn hàng bán(TK 632): Gíá vốn hàng bán tiêu quan trọng báo cáo tài sở xac định giá hàng bán tức ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu lợi nhuận hàng bán đòi hỏi giá vốn phải dược tính tốn cách đắn, nhiên cơng ty khơng sử dụng tài khoản chi phí thu mua mà tất chi phí thu mua lại hạch tốn trực tiếp vào tài khoản chi phí bán hàng, điều làm cho giá vốn hàng bán Công ty bị thấp đồng thời lại thổi phồng chi phí bán hàng ảnh hưởng đến việc phân tích kết bán hàng 3.2.4 Về tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn: Nói chung, Cơng ty thực quy định nhà nước hệ thống sổ kế toán tạo điều kiện cho việc cung cấp đầy đủ thông tin cho việc điều hành quản lý Cơng ty Hình thức kế tốn mà Cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ, nhiên sổ Công ty lại không lập theo mẫu sổ quy định mà lại lập cách đơn giản thêm vào Điều gây khó khăn q trình hạch tốn khó khăn q trình kiểm tra, kiểm sốt sai sót xảy khó phát Việc sử dụng sổ sách kế tốn Cơng ty chưa thống nhất, đặc biệt việc mở Sổ Cái cho tài khoản chi tiết vào cuối quỹ mà không mở cho tài khoản tổng hợp Ngoài sổ sách Cơng ty mở cách chung chung, chưa cụ thể rõ rệt mặt nội dung mối quan hệ so sánh, đối chiếu cách logic Các chứng từ sổ sách hình thức chứng từ ghi sổ ghi phát sinh hàng ngày doanh nghiệp việc ghi chép doanh nghiệp Lê Mỹ Trang 33 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp việc ghi chép thực vào cuối tháng Do công việc kế tốn bị dồn vào cuối tháng khơng việc ghi sổ theo hình thức nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép lại trùng lặp điều ảnh hưởng đến phần hiệu chuyên môn nhân viên ảnh hưởng đến công việc lập báo cáo tài Cơng ty khơng sử dụng nhật ký đặc biệt nhật ký bán hàng, nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền… nên tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh hạch tốn vào sổ nhật ký chung Do dẫn đến tình trạng số liệu sổ nhật ký chung dày đặc, khó theo dõi kiểm sốt tình hình tiêu thụ Cơng ty 3.2.5 Về tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế tốn: Nhìn chung, Công ty tuân thủ cách chặt chẽ quy định chế độ kế toán cách thức lập báo cáo tài chính, đặc biệt báo cáo bắt buộc như: Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bảng thuyết minh báo cáo tài Các báo cáo công ty lập gửi thời hạn cho quan quản lý nhà nước Ngồi Cơng ty báo cáo để phục vụ cho công tác quản lý hữu hiệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…báo cáo giá thành sản phẩm, dịch vụ, Báo c chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp, báo cáo chi tiết công nợ, báo cáo chi tiết nhân Các báo kết cấu đơn giản dễ kiểm tra, dễ đối chiếu, giúp kế toán đảm bảo tính kịp thời việc cung cấp thông tin cho quản lý cho đối tượng sử dụng thông tin khác Các khoản mục báo cáo đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu, dễ phân tích làm cho báo cáo cung cấp thơng tin cho đối tượng ngồi Cơng ty Hơn nữa, Cơng ty ln tìm cách hồn thiện hệ thống báo cáo kếtoans mình, nâng cáo chất lượng báo cáo phục vụ công tác quản lý Hệ thống báo cáo kế tốn Cơng ty khơng cho thấy tình hình tài Cơng ty mà cho thấy phương hướng phát triển Công ty tương lai Để hệ thống báo cáo kế tốn hiệu nữa, Cơng ty Lê Mỹ Trang 34 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp thể tăng cường kết hợp kế toán tài kế tốn quản trị máy kế tốn doanh nghiệp Theo hình thức này, máy kế tốn Cơng ty tổ chức thống nhất, dễ phân cơng chun mơn hóa cơng việc, tạo điều kiện tiết kiệm thời gian chi phí mà khơng ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin Theo quan điểm để thu thập, xử lý cung cấp thơng tin kế tốn quản trị, Doanh nghiệp cần tiến hành mở sổ chi tiết, báo cáo phân tích sở báo cáo kế tốn Việc kết hợp nhiều ưu điểm Trước hết hệ thống kế toán Việt Nam tổ chức theo mơ hình kế tốn động nên việc tổ chức thu thập, xử lý cung cấp thông tin kế tốn tài kế tốn quản trị dựa thôngtin đầu vào thuận tiện cho việc giới hóa cơng tác kế tốn.Việc kết hợp thuận lợi cho việc quản lý, kiểm sốt, đối chiếu ban lãnh đạo Cơng ty cần Lê Mỹ Trang 35 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Kết luận Hạch toán kế toán phận quan trọng hệ thống cơng cụ quản lý kinh tế, tài chính, vai trò tích cực việc quản lý điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Qua trình nghiên cứu tìm hiểu thực tế em nhận thấy điều kiện kinh tế thị trường đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO với bao khó khăn thách thức hội lớn cơng tác hạch tốn kế tốn hiệu ngày khẳng định vai trò Thấy tầm quan trọng đó, Cơng ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản trọng cơng tác hạch tốn kế tốn Do hạn chế hiểu biết thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế Cơng ty hạn nên báo cáo nhiều vấn đề chưa đề cập đến hay lướt qua với thiếu sót khơng thể tránh khỏi Do vậy, em mong đươc đóng góp ý kiến thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tồn thể chú, anh chị nhân viên Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông Nghiệp Nông sản tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cung cấp thơng tin số liệu giúp em hồn chỉnh báo cáo cách nhanh chóng Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy môn kế toán truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thật chuyên sâu nghiệp vụ, đặc biệt giúp đỡ PGS TS Nguyễn Văn Công giúp em nhiều suốt trình thực tập Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông nghiệp Nông sản Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội,ngày 14 tháng 01 năm 2008 Sinh viên Lê Mỹ Trang 36 Lớp: Kế toán 47C Báo cáo thực tập tổng hợp Lê Mỹ Trang Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình kế tốn tài PGS.TS.Đặng Thị Loan, nhà xuất thống năm 2005 Quyết định số 15/2006/QĐ/BTC việc ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp Báo cáo tài tài liệu liên quan Công ty Cổ phần xuất nhập Vật Nông Nghiệp Nông sản Web kế toán Lê Mỹ Trang 37 Lớp: Kế toán 47C ... Nơng sản Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng ty Cổ phần xuất nhập Vật tư Nông nghiệp Nông sản Phần 3: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập Vật tư Nông. .. Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp, với Công ty khác Tổng công ty, Cơng ty có chức chủ yếu phục vụ sản xuất nơng nghiệp Khi chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần xuất nhập Vật tư. .. anh chị kế tốn thuộc Ban Tài kế tốn Cơng ty Cổ phần xuất nhập Vật tư Nông nghiệp Nông sản em hoàn thành báo cáo Báo cáo gồm phần : Phần 1: Tổng quan Công ty Cổ phần xuất nhập Vật tư Nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản, Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản, Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản., 1 Lịch sử hình thành và phát triển:, Khối quản lý bao gồm hai phòng, phòng tổ chức hành chính và phòng kế toán tài vụ, 3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và thị trường hàng hóa tiêu thụ:, Phần 2 : Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp và Nông sản, 1 Đặc điểm lao động kế toán:, 2 Đặc điểm tổ chức vận dụng chế dộ kế toán:, Về chứng từ sử dụng tại Công ty đó là việc quản lý và hạch toán TSCĐ luôn dựa trên hệ thống chứng từ gốc đầy đủ và tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các chứng từ gốc bao gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ, Hóa đơn giá trị gia tăng, Biên bản bàn gia, Về trình tự ghi sổ TSCĐ ở Công ty, được thể hiện qua sơ đồ sau đây:, Phần 3 : Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và nông sản., 2 Về tổ chức vận dụng chế dộ kế toán:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay