Nghiên cứu giá trị tiên đoán biến cố tim mạch sau phẫu thuật ngoài tim của NTproBNP và hsCRP

161 56 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 10:15

... 4.3 Giá trị tiên đốn biến cớ tim mạch sau phẫu thuật NT-proBNP hsCRP ……………………………………………………………………………104 4.3.1 .Giá trị tiên đoán biến cố tim mạch sau phẫu thuật NT-proBNP ……104 4.3.2 .Giá trị tiên. .. TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu giá trị NT-proBNP tiền phẫu tiên đoán biến cố tim mạch (nhồi máu tim không tử vong, phù phổi, rối loạn nhịp nặng, tử vong tim) sau phẫu thuật tim Nghiên cứu giá trị. .. 3.3.1 .Giá trị NT-proBNP tiên đoán biến cố tim mạch sau phẫu thuật 56 3.3.2 .Giá trị hs-CRP tiên đốn biến cớ tim mạch sau phẫu thuật ……70 3.3.3.Khảo sát hiệu kết hợp Chỉ sớ Lee với NT-proBNP và/ hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá trị tiên đoán biến cố tim mạch sau phẫu thuật ngoài tim của NTproBNP và hsCRP, Nghiên cứu giá trị tiên đoán biến cố tim mạch sau phẫu thuật ngoài tim của NTproBNP và hsCRP, Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 1 Đại cương các vấn đề tim mạch liên quan đến phẫu thuật, 2 Các yếu tố nguy cơ tim mạch tiền phẫu, 3 Các vấn đề chuyên biệt về phẫu thuật, 4 Các phương pháp đánh giá nguy cơ tim mạch tiền phẫu, 5 Tổng quan về NT-proBNP, 7 NT-proBNP và CRP trong tiên đoán biến cố tim mạch sau mổ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 3 Định nghĩa biến số và các tiêu chuẩn chẩn đoán, Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 1 Đặc điểm của mẫu nghiên cứu, 3 Giá trị của NT-proBNP, hs-CRP trong tiên đoán biến cố tim mạch sau phẫu thuật, 2 Các biến cố tim mạch sau phẫu thuật của mẫu nghiên cứu, 3 Giá trị tiên đoán biến cố tim mạch sau phẫu thuật của NT-proBNP và hs-CRP, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay