Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng trị

112 184 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2018, 10:29

... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY Ạ DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN Đ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 24 N G 2.1 Tình hình tỉnh Quảng Trị ... sở lý luận quản lý luận thực tiễn công tác quản lý vốn IN H đầu tư xây dựng cơng trình giao thông đường vốn ngân sách nhà nước K Chương 2: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình. .. dụng vốn đầu tư từ NSNN Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng đường nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn