lop 3 tuản 32

36 246 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:28

. 45729 7 58 5 736 37 6 532 29 22 50 19 2 5 - HS nhận xét. - 2 hs lên bảng làm bài , lớp làm vào vở 10715 30 755 5 21542 48729 6 x 6 07 6151 x 3 07 8121 64290. 2 (Đ) b, 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8 (S) c, 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3 (S) d, 18 : 3 x 2 = 6 x2 = 12 (Đ) - HS nhận xét chính tả: $ 63 Nghe viết Ngôi Nhà Chung
- Xem thêm -

Xem thêm: lop 3 tuản 32, lop 3 tuản 32, lop 3 tuản 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn