Tài liệu lý thuyết và bài tập chương 1 nguyên tử file word có đáp án và lời giải chi tiết

51 84 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 16:26

CHUN ĐỀ : NGUN TỬ A TĨM TẮT LÍ THUYẾT I Thành phần nguyên tử Nguyên tử gồm hạt nhân vỏ electron Hạt nhân gồm hạt proton nơtron, phần vỏ gồm electron Các đặc trưng hạt nguyên tử tóm tắt bảng sau : Proton Nơtron Electron Kí hiệu p n e Khối lượng u (đvC) 1 0,00055 -27 -27 Khối lượng (kg) 1,6726.10 1,6748.10 9,1095.10-31 Điện tích ngun tố 1+ 1– -19 Điện tích C (Culơng) 1,602.10 –1,602.10-19 ● Kết luận : Trong nguyên tử hạt nhân mang điện dương, lớp vỏ mang điện âm Tổng số proton hạt nhân tổng số electron lớp vỏ Khối lượng electron nhỏ so với proton nơtron II Điện tích số khối hạt nhân Điện tích hạt nhân Nguyên tử trung hòa điện, ngồi electron mang điện âm, ngun tử hạt nhân mang điện dương Điện tích hạt nhân Z+, số đơn vị điện tích hạt nhân Z Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron Ví dụ : Ngun tử 17 electron điện tích hạt nhân 17+ Số khối hạt nhân A=Z+N Ví dụ : Ngun tử natri 11 electron 12 nơtron số khối : A = 11 + 12 = 23 (Số khối khơng đơn vị) Nguyên tố hóa học Là tập hợp nguyên tử số điện tích hạt nhân Số hiệu nguyên tử (Z) : Z = p = e A Kí hiệu nguyên tử : Z X http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trong A số khối nguyên tử, Z số hiệu nguyên tử, X ký hiệu hóa học nguyên tử III Đồng vị, nguyên tử khối trung bình Đồng vị Là tập hợp nguyên tử số proton khác số nơtron (khác số khối A) Ví dụ : Nguyên tố cacbon đồng vị: 126 C , 136C , 146C N N Các đồng vị bền : � �1,524 với Z < 83 : � �1,33 với Z ≤ 20 Z Z Nguyên tử khối trung bình Gọi A nguyên tử khối trung bình nguyên tố A 1, A2 nguyên tử khối đồng vị % số nguyên tử a%, b% A Ta : a.A  b.A  100 ● Lưu ý : Trong tập tính tốn người ta thường coi nguyên tử khối số khối IV Sự chuyển động electron nguyên tử Obitan nguyên tử - Trong nguyên tử, electron chuyển động nhanh xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác định - Khu vực xung quanh hạt nhân mà xác suất mặt electron lớn gọi obitan nguyên tử (AO) - Obitan s dạng hình cầu, obitan p dạng hình số nổi, obitan d, f hình dạng phức tạp z z x y x y Obitan s z x y Obitan px z x y Obitan py Obitan pz http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word V Lớp phân lớp electron Lớp electron Trong nguyên tử, electron mức lượng định Các electron mức lượng gần xếp thành lớp electron Thứ tự lớp tăng dần 1, 2, 3, n mức lượng electron tăng dần Electron lớp giá trị n nhỏ bị hạt nhân hút mạnh, khó bứt khỏi nguyên tử, mức lượng thấp Electron lớp giá trị n lớn bị hạt nhân hút yếu dễ tách khỏi nguyên tử hơn, mức năng lượng cao Các electron lớp electron định tính chất hóa học ngun tử Lớp electron đủ số electron tối đa gọi lớp electron bão hồ Thứ tự kí hiệu lớp : n Tên lớp K Tổng số electron lớp 2n L M N O P Q Số thứ tự lớp electron (n) Kí hiệu tương ứng lớp electron Số electron tối đa lớp Phân lớp electron K 2 L M 18 N 32 Mỗi lớp electron lại chia thành phân lớp Các electron thuộc phân lớp mức lượng Kí hiệu phân lớp chữ thường : s, p, d, f Số obitan phân lớp s, p, d, f 1, 3, Mỗi obitan chứa tối đa electron Số phân lớp lớp electron số thứ tự lớp Ví dụ : Lớp K (n = 1) phân lớp s Lớp L (n = 2) phân lớp s p Lớp M (n = 3) phân lớp s, p, d… Số electron tối đa phân lớp : Phân lớp s chứa tối đa electron ; Phân lớp p chứa tối đa electron ; Phân lớp d chứa tối đa 10 electron ; Phân lớp f chứa tối đa 14 electron VI Cấu hình electron nguyên tử Mức lượng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trật tự mức lượng : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s Mức lượng tăng dần Cấu hình electron Sự phân bố electron vào obitan nguyên tử tuân theo quy tắc nguyên lí : Nguyên lí Pauli : Trên obitan nhiều hai electron hai electron chuyển động tự quay khác chiều xung quanh trục riêng obitan Nguyên lí vững bền : Ở trạng thái bản, nguyên tử electron chiếm obitan mức lượng từ thấp đến cao Quy tắc Hun : Trong phân lớp, electron phân bố obitan cho số electron độc thân tối đa electron phải chiều tự quay giống Cách viết cấu hình electron nguyên tử : Xác định số electron Sắp xếp electron vào phân lớp theo thứ tự tăng dần mức lượng Viết electron theo thứ tự lớp phân lớp Ví dụ : Viết cấu hình electron Fe (Z = 26) 1s22s22p63s23p64s23d6 � Sắp xếp theo mức lượng 1s22s22p63s23p63d64s2 Cấu hình electron Đặc điểm lớp electron Các ngun tử electron lớp ngồi (ns 2np6) bền vững, chúng không tham gia vào phản ứng hố học Đó khí hiếm, tự nhiên, phân tử khí gồm nguyên tử Các nguyên tử đến electron lớp kim loại (trừ H, He, B) Trong phản ứng hoá học kim loại xu hướng chủ yếu nhường electron trở thành ion dương Các nguyên tử đến electron lớp phi kim Trong phản ứng hoá học phi kim xu hướng chủ yếu nhận thêm electron trở thành ion âm Các nguyên tử electron lớp ngồi phi kim, chúng số hiệu nguyên tử nhỏ C, Si hay kim loại Sn, Pb chúng số hiệu nguyên tử lớn http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ NGUYÊN TỬ I Bài tập đồng vị Bài tập đồng vị số dạng sau : Tính ngun tử khối trung bình, số khối trung bình đồng vị; xác định số khối đồng vị; xác định thành phần phần trăm số nguyên tử, khối lượng đồng vị; xác định số lượng nguyên tử đồng vị; xác định số loại hợp chất tạo từ nguyên tố nhiều đồng vị ● Tóm tắt kiến thức trọng tâm : Đồng vị tập hợp nguyên tử số proton khác số nơtron nên khác số khối Trong nguyên tử, khối lượng hạt electron lớp vỏ nhỏ (bằng khoảng 1840 khối lượng hạt proton nơtron) nên khối lượng nguyên tử chủ yếu tập trung hạt nhân, tức tổng khối lượng hạt proton nơtron Vì tập ta thường coi nguyên tử khối trung bình ( M ) đồng vị số khối trung bình ( A ) chúng Cơng thức tính số khối trung bình hay nguyên tử khối trung bình : M �A  A1x1  A2x2   Anxn x1  x2   xn Trong : x1, x2, ,xn phần trăm số nguyên tử số nguyên tử số mol đồng vị; A1, A2, , An số khối đồng vị http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Mol đơn vị lượng chất chứa 6,02.10 23 hạt vi mô phân tử, nguyên tử, ion hay electron Phương pháp giải Để tính thành phần phần trăm số nguyên tử đồng vị ta sử dụng cơng thức tính ngun tử khối trung bình sử dụng phương pháp đường chéo Để tính số lượng nguyên tử, phân tử biết khối lượng chất, trước tiên ta tính số mol chúng sau dựa vào khái niệm số mol để suy kết Để xác định số loại phân tử hợp chất tạo từ nguyên tố nhiều đồng vị ta dùng tốn tổ hợp ►Các ví dụ minh họa◄ Ví dụ 1: Nguyên tử Mg ba đồng vị ứng với thành phần phần trăm số nguyên tử sau : Đồng vị % 24 Mg 25 78,6 26 Mg 10,1 Mg 11,3 a Tính ngun tử khối trung bình Mg 25 b Giả sử hỗn hợp nói 50 nguyên tử Mg , số nguyên tử tương ứng hai đồng vị lại ? Hướng dẫn giải a Tính ngun tử khối trung bình Mg : Do electron khối lượng nhỏ nên nguyên tử khối trung bình Mg xấp xỉ số khối trung bình : M Mg  A Mg  24 78, 10,1 11,3  25  26  24,33 100 100 100 b Tính số nguyên tử đồng vị 24 Mg 26 Mg : Ta : 24 24 25 26 To� ng so� nguye� n t�� Mg, 25Mg, 26Mg So� nguye� n t�� Mg So� nguye� n t��Mg So� nguye� n t�� Mg    100 78,6 10,1 11,3 Giả sử hỗn hợp nói 50 nguyên tử 25 Mg , số nguyên tử tương ứng đồng vị lại : http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Số nguyên tử 24 Mg = 78, 50  389 (nguyên tử) 10,1 Số nguyên tử 26 Mg = 11,3 50  56 (nguyên tử) 10,1 Ví dụ 2: Cho hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử : 11H (99,984%), 21H (0,016%) hai đồng vị clo : 35 17Cl (75,53%), 37 17Cl (24,47%) a Tính ngun tử khối trung bình nguyên tố b thể loại phân tử HCl khác tạo nên từ hai loại đồng vị hai ngun tố c Tính phân tử khối gần loại phân tử nói Hướng dẫn giải a Nguyên tử khối trung bình hiđro clo : 99,984 0, 016   1, 00016; 100 100 75,53 24, 47 M Cl  A Cl  35  37  35, 4894 100 100 M H  A H  b Trong phân tử HCl, nguyên tử H nguyên tử Cl Nguyên tố H Cl đồng vị Nên để chọn nguyên tử H cách chọn, tương tự ta thấy cách chọn nguyên tử Cl Do 2.2 = loại phân tử HCl khác 2 37 35 37 H 35 17Cl, H 17Cl, D 17Cl, D 17Cl ( H D ) Công thức phân tử : c Phân tử khối : 36 38 37 39 Ví dụ 3: Biết nguyên tố agon ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36; 38 A Phần trăm đồng vị tương ứng : 0,34% ; 0,06% 99,6% Tính số khối đồng vị A nguyên tố agon, biết nguyên tử khối trung bình agon 39,98 Hướng dẫn giải Ta : A Ar  36 0,34 0,06 99,6  38  A  39,98 � A  40 100 100 100 Ví dụ 4: Nguyên tử khối trung bình đồng 63,54 Đồng tồn tự nhiên hai dạng đồng vị 63 29 Cu 65 29 Cu a Tính thành phần phần trăm số nguyên tử loại đồng vị http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word b Tính thành phần phần trăm khối lượng loại đồng vị Hướng dẫn giải a Tính thành phần phần trăm số nguyên tử loại đồng vị : ● Cách : Sử dụng cơng thức tính ngun tử khối trung bình : 63 29 Cu Gọi phần trăm số nguyên tử đồng vị x, phần trăm đồng vị 65 29 Cu (100 – x) 63x  65(100  x) = 63,54  x = 73 100 Ta Vậy % số nguyên tử đồng vị 63 29 Cuvà 65 29 Cu 73% 27% ● Cách : Sử dụng phương pháp đường chéo : Áp dụng sơ đồ đường chéo ta : n 63 Cu 63 n63 Cu 29 � n 65 Cu 65 29 29 n65Cu 29 65 – 63,54 =1,46 1,46 2,7 63,54  0,54 63,54 – 63 = 0,54 Vậy % số nguyên tử đồng vị 63 29 Cu = 2, 65 100  73% ; 29 Culà 27% 2,  b Thành phần phần trăm % khối lượng loại đồng vị : % 65 Cu  0, 27.65 100%  27, 62% � % 63 Cu  72,38% 63,54 Ví dụ 5: Một loại khí clo chứa đồng vị 35 17 Cl ; 37 17 Cl Cho Cl2 tác dụng với H2 lấy sản phẩm hoà tan vào nước thu dung dịch X Chia dung dịch X thành hai phần : - Phần thứ cho tác dụng vừa đủ với 125 ml dung dịch Ba(OH)2 0,88M - Phần thứ hai cho tác dụng với AgNO3 vừa đủ ta thu 31,57 gam kết tủa Thành phần % số nguyên tử đồng vị ? Hướng dẫn giải 35 Cl x, Gọi phần trăm số nguyên tử 17 Cl2 + H2  37 17 Cl (100 – x) 2HCl (1) Thí nghiệm 1: nBa(OH)2 = 0,88.0,125 = 0,11 mol mol: 2HCl + Ba(OH)2 0,22 � 0,11  BaCl2 + 2H2O (2) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Thí nghiệm 2: HCl mol: + AgNO3  � 0,22 Vậy MAgCl = 108 + M Cl = M Cl = AgCl  + HNO3 (3) 0,22 31,57 = 143,5  M Cl = 143,5 – 108 = 35,5 0,22 35x  37(100 x)  35,5  x = 75 100 Vậy thành phần phần trăm loại đồng vị clo : 35 17 Cl (75% ) ; 37 17 Cl (25%) Ví dụ 6: Nguyên tố Cu ngun tử khối trung bình 63,54 đồng vị X Y, biết tổng số khối 128 Số nguyên tử đồng vị X 0,37 lần số nguyên tử đồng vị Y Vậy số nơtron đồng vị Y số nơtron đồng vị X ? Hướng dẫn giải Gọi số khối hai đồng vị X, Y A A2; phần trăm số nguyên tử hai đồng vị x1 x2 Theo giả thiết ta : � x1  x2  100 � x1  27 � x1  0,37x2 � � x  73 � � � �2 �A 1x1  A 2x2  63,546 � A  65 � x x � � A  63 � � A  A  128 �1 Vậy số nơtron đồng vị Y số nơtron X 65 – 63 = Ví dụ 7: Trong tự nhiên kali hai đồng vị lượng 39 19 39 19 K 41 19 K Tính thành phần phần trăm khối K KClO4 (Cho O = 16; Cl = 35,5; K = 39,13) Hướng dẫn giải Gọi phần trăm số nguyên tử đồng vị (phần trăm số mol) 39 19 K 41 19 K x1 x2 ta : � x  x  100 � x  93,5 �1 � � �1 �39.x1  41.x2 x2  6,5  39,13 � � � 100 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Giả sử mol KClO4 tổng số mol đồng vị K mol, số mol 39 19 K 1.0,935 =0,935 mol Vậy thành phần phần trăm khối lượng %39 K 19 39 19 K KClO4 : 0,935.39 100  26,3% 39,13 35,5 16.4 Ví dụ 8: Trong nước, hiđro tồn hai đồng vị 1H 2H Biết nguyên tử khối trung bình hiđro 1,008; oxi 16 Số nguyên tử đồng vị 2H ml nước nguyên chất (d = gam/ml) ? Hướng dẫn giải Áp dụng sơ đồ đường chéo ta : n1H n2 H � n1H n2 H 21 1,008 0,992   1,008 11,008 0,008 2 – 1,008 1,008 – Vậy phần trăm số nguyên tử đồng vị H : %1H  99,2%;%2H  0,8% Số mol nước : 1 mol ; Tổng số mol H : ; Số mol 2H : 18, 016 18, 016 18, 016 0,8% Số nguyên tử đồng vị 2H gam nước : 0,8%.6,023.1023 = 5,35.1020 18, 016 II Xác định nguyên tử, công thức phân tử hợp chất Phương pháp giải 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A Thứ tự mức phân mức lượng B Sự phân bố electron phân lớp thuộc lớp khác C Thứ tự lớp phân lớp electron D Sự chuyển động electron nguyên tử Câu 35: Nguyên tử nguyên tố hố học cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1 ? A Ca (Z = 20) B K (Z = 19) C Mg (Z =12) D Na (Z = 11) Câu 36: Cấu hình electron ngun tử số hiệu Z = 17 : A 1s22s22p63s23p44s1 B 1s22s22p63s23d5 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p63s23p34s2 Câu 37: Cho hai nguyên tố M N số hiệu nguyên tử 11 13 Cấu hình electron M N : A 1s22s22p63s1 1s22s22p63s2 B 1s22s22p63s1 1s22s22p63s3 C 1s22s22p63s1 1s22s22p63s23p1 D 1s22s22p7 1s22s22p63s2 Câu 38: Nguyên tử nguyên tố X cấu hình electron lớp ngồi ngun tử 4s 24p5 Nguyên tố X : A Flo B Brom C Clo D Iot Câu 39: Nguyên tố lưu huỳnh nằm ô thứ 16 bảng hệ thống tuần hoàn Biết electron nguyên tử lưu huỳnh phân bố lớp electron (K, L, M) Số electron lớp L nguyên tử lưu huỳnh : A B C 10 D Câu 40: Một nguyên tử X tổng số electron phân lớp s tổng số electron lớp 6, cho biết X nguyên tố hóa học sau ? A O (Z = 8) B S (Z = 16) C Fe (Z = 26) D Cr (Z = 24) Câu 41: Cấu hình electron sau nguyên tố kim loại ? A 1s22s22p63s23p6 B 1s22s22p63s23p5 C 1s22s22p63s23p3 D 1s22s22p63s23p1 Câu 42: Cấu hình electron nguyên tử Y trạng thái 1s 22s22p5 Vậy Y thuộc nhóm nguyên tố ? 37 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A Kim loại kiềm B Halogen C Khí D Kim loại kiềm thổ Câu 43: Lớp electron nguyên tử electron, nguyên tố tương ứng : A Kim loại B Phi kim C Kim loại chuyên tiếp D Kim loại phi kim Câu 44: Nguyên tố Z = 18 thuộc loại : A Kim loại B Phi kim C Khí D Á kim Câu 45: Cho biết cấu hình electron X : 1s22s22p63s23p3 Y 1s22s22p63s23p64s1 Nhận xét sau ? A X Y kim loại B X Y phi kim C X Y khí D X phi kim Y kim loại Câu 46: Nguyên tử nguyên tố X electron mức lượng cao 3p Nguyên tử nguyên tố Y electron mức lượng 3p electron lớp Nguyên tử X Y số electron Nguyên tố X, Y : A Khí kim loại B Kim loại kim loại C Phi kim kim loại D Kim loại khí Câu 47: Tổng số obitan nguyên tử số đơn vị điện tích hạt nhân Z = 17 : A B C D Câu 48: Ở trạng thái bản, số obitan s chứa electron nguyên tử nguyên tố X số hiệu nguyên tử Z = 20 : A B C D Câu 49: Ở trạng thái bản, tổng số electron obitan s nguyên tử nguyên tố Y số hiệu nguyên tử Z = 13 : A B C D Câu 50: electron obitan p nguyên tử Cl ( Z = 17) ? A 10 B C 11 D 38 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 51: Một nguyên tử X ngun tố điện tích hạt nhân 27,2.10 -19 Culông Cho nhận định sau X : (1) Ion tương ứng X cấu hình electron : 1s22s22p63s23p6 (2) X tổng số obitan chứa electron : 10 (3) X electron độc thân (4) X kim loại nhận định khơng nhận định cho ? A B C D Câu 52: Cấu hình electron nguyên tử 29Cu : A 1s22s22p63s23p64s23d9 B 1s22s22p63s23p63d94s2 C 1s22s22p63s23p63d104s1 D 1s22s22p63s23p64s13d10 Câu 53: Cấu hình electron nguyên tử 24Cr : A 1s22s22p63s23p64s23d4 B 1s22s22p63s23p63d44s2 C 1s22s22p63s23p63d54s1 D 1s22s22p63s23p64s13d5 Câu 54: Cấu hình electron nguyên tử số hiệu nguyên tử 26 : A [Ar] 3d54s2 B [Ar] 4s23d6 C [Ar] 3d64s2 D [Ar] 3d8 Câu 55: Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, ngun tử X electron hố trị lớp electron ngồi thuộc lớp N Cấu hình electron X : A 1s22s22p63s23p63d34s2 B 1s22s22p63s23p64s23d3 C 1s22s22p63s23p63d54s2 D 1s22s22p63s23p63d104s24p3 Câu 56: Một ngun tử cấu hình electron lớp ngồi 4s 1, ngun tử thuộc nguyên tố hoá học sau ? A Cu, Cr, K B K, Ca, Cu C Cr, K, Ca D Cu, Mg, K Câu 57: Nguyên tử ngun tố X cấu hình electron hai lớp bên 3d 24s2 Tổng số electron nguyên tử X : A 18 B 20 C 22 D 24 Câu 58: Trong nguyên tử nguyên tố X 29 electron 36 nơtron Số khối số lớp electron nguyên tử X : A 65 B 64 C 65 D 64 39 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 59: Hình vẽ sau vi phạm nguyên lí Pauli điền electron vào AO ? ↑↓ ↑ a b A a ↑↓↑ ↑↑ c d B b C a b D c d Câu 60: Cấu hình sau vi phạm nguyên lí Pauli : A 1s2 B 1s22s22p3 C 1s22s22p63s3 D 1s22s22p4 Câu 61: Chọn cấu hình electron khơng : A 1s22s22p5 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p63s23p34s2 Câu 62: Trong nguyên tử cacbon, hai electron phân lớp p phân bố obitan p khác biểu diễn hai mũi tên chiều Nguyên lí hay quy tắc áp dụng : A Nguyên lí Pauli B Quy tắc Hun C Quy tắc Kleskopski D Cả A, B C Câu 63: Trong cấu hình electron sau, cấu hình viết sai ? 2 A 1s22s2 2p x 2p y 2p z B 1s22s2 2p x 2p y 1 C 1s22s2 2p x 2p y 2p z 1 D 1s22s2 2p x 2p y 2p z Câu 64: Ngun tử M cấu hình electron 1s22s22p4 Phân bố electron obitan : A C         B  D           Câu 65: Cấu hình nguyên tử sau biểu diễn ô lượng tử Thông tin không nói cấu hình cho ? ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ 40 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 1s2 2s2 2p3 A Ngun tử electron B Lớp ngồi electron C Nguyên tử electron độc thân D Nguyên tử lớp electron Câu 66: Cấu hình electron ngun tử số hiệu Z = 3, Z = 11 Z = 19 đặc điểm chung ? A electron lớp ngồi B hai electron lớp ngồi C ba electron lớp D Phương án khác Câu 67: Nguyên tử nguyên tố R tổng số hạt proton, electron, nơtron 18 số hạt khơng mang điện trung bình cộng tổng số hạt mang điện Vậy số electron độc thân nguyên tử R : A B C D Câu 68: Ngun tử cấu hình electron với phân lớp p chứa electron độc thân nguyên tố sau ? A N (Z = 7) B Ne (Z = 10) C Na (Z = 11) D Mg (Z = 12) Câu 69: Trong nguyên tử nguyên tố ba lớp eletron (K, L, M) Lớp số electron độc thân ? A Lớp K B Lớp M C Lớp L D Lớp L M Câu 70: Trong nguyên tố Z = đến Z = 20 nguyên tố mà nguyên tử eletron độc thân ? A B C D Câu 71: Trong nguyên tố Z = đến Z = 20 nguyên tố mà nguyên tử eletron độc thân ? A B C D Câu 72: Trong nguyên tử từ Z = 22 đến Z = 30 Nguyên tử nhiều electron độc thân nhất? A Z = 22 B Z = 24 C Z = 25 D Z = 26 Câu 73: Trong nguyên tử, electron định tính chất kim loại, phi kim hay khí : A Các electron lớp K B Các electron lớp C Các electron lớp L D Các electron lớp M 41 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 74: Trong nguyên tử, electron hóa trị electron A độc thân B phân lớp C obitan D tham gia tạo liên kết hóa học Câu 75: Số electron hóa trị nguyên tử số hiệu nguyên tử Z = : A B C D Câu 76: Số electron hóa trị nguyên tử clo (Z = 17) : A B C D Câu 77: Nguyên tử ngun tố điện tích hạt nhân Z = 13, số electron hố trị : A 13 B C D 14 Câu 78: Electron cuối nguyên tố M điền vào phân lớp 3p Số electron hoá trị M : A B C D Câu 79: Số electron hóa trị nguyên tử crom (Z = 24) : A B C D Câu 80: Nguyên tử số hiệu 13, khuynh hướng electron ? A B C D Câu 81: Nguyên tử Ca số hiệu nguyên tử Z = 20 Khi Ca tham gia phản ứng tạo hợp chất ion, ion Ca2+ cấu hình electron : A 1s22s22p63s23p6 B 1s22s22p63s23p44s2 C 1s22s22p63s23p64s24p2 D 1s22s22p63s23p64s1 Câu 82: Nguyên tử số hiệu nguyên tử Z = 20, tạo thành liên kết hóa học A electron tạo thành ion điện tích 2+ B nhận electron tạo thành ion điện tích 2- C góp chung electron tạo thành cặp e chung D góp chung electron tạo thành cặp e chung Câu 83: Nguyên tố Cl ô thứ 17 bảng tuần hồn, cấu hình electron ion Cl- : A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p2 C 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p63s23p5 C số proton D số nơtron Câu 84: Các ion 8O2-, 12Mg2+, 13Al3+ A số khối B số electron 42 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 85: Cation M2+ cấu hình electron phân lớp ngồi 2p 6, cấu hình electron nguyên tử M : A 1s22s22p6 B 1s22s22p6 3s1 C 1s22s22p63s2 D 1s22s22p4 Câu 86: Anion Y2- cấu hình electron phân lớp ngồi 2p6, số hiệu nguyên tử Y : A B C 10 D Câu 87: Một ion N2- cấu hình electron lớp ngồi 3s23p6 Hãy cho biết trạng thái bản, nguyên tử N electron độc thân ? A B C D Câu 88: Cation M3+ 10 electron Cấu hình electron nguyên tố M : A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p1 C 1s22s22p63s23p64s2 D 1s22s22p3 Câu 89: Ion M3+ cấu tạo lớp vỏ electron ngồi 2s 22p6 Tên nguyên tố cấu hình electron M : A Nhôm, Al : 1s22s22p63s23p1 B Magie, Mg : 1s22s22p63s2 C Silic, Si : 1s22s22p63s23p2 D Photpho, P : 1s22s22p63s23p3 Câu 90: Cation X3+ anionY2- cấu hình electron phân lớp ngồi 2p Kí hiệu nguyên tố X, Y : A Al O B Mg O C Al F D Mg F Câu 91: Dãy gồm ion X+, Y- nguyên tử Z cấu hình electron 1s22s22p6 : A K+, Cl-, Ar B Na+, F-, Ne C Na+, Cl-, Ar D Li+, F-, Ne Câu 92: Cấu hình electron nguyên tố : X : 1s22s22p5 11 Y : 1s22s22p63s1 Z : 1s22s22p63s23p1 13 T : 1s22s22p4 Ion nguyên tố : A X+, Y+, Z+, T2+ B X-, Y+, Z3+, T2- C X-, Y2-, Z3+, T+ D X+, Y2+, Z+, T- Câu 93: Nguyên tử X, ion Y2+ ion Z- cấu hình electron 1s22s22p6 X, Y, Z kim loại, phi kim hay khí ? A X: Phi kim ; Y: Khí ; Z: Kim loại B X: Khí ; Y: Phi kim ; Z: Kim loại 43 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C X: Khí ; Y: Kim loại ; Z: Phi kim D X: Khí ; Y: Phi kim ; Z: Kim loại Câu 94: Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y mức oxi hóa Cơng thức XY : A NaF B AlN C MgO D LiF Câu 95: Một cation Rn+ cấu hình electron phân lớp 2p Cấu hình electron phân lớp ngồi ngun tử R : A 3s2 B 3p1 C 3s1 D A, B, C Câu 96: Một anion Rn- cấu hình electron phân lớp ngồi 3p6 Cấu hình electron phân lớp ngồi nguyên tử R : A 3p2 B 3p3 C 3p4 3p5 D A, B, C Câu 97: Cho biết sắt số hiệu nguyên tử Z = 26 a Cấu hình electron ion Fe2+ : A 1s22s22p63s23p64s23d4 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d54s1 D 1s22s22p63s23p63d44s2 b Cấu hình electron ion Fe3+ : A 1s22s22p63s23p64s23d3 C 1s22s22p63s23p63d5 B 1s22s22p63s23p63d44s1 D 1s22s22p63s23p63d34s2 Câu 98: Ion A2+ cấu hình phân lớp cuối 3d Cấu hình electron nguyên tử A : A [Ar]3d94s2 B [Ar]3d104s1 C [Ar]4s23d9 D [Ar] 4s13d10 Câu 99: Ion R3+ cấu hình phân lớp cuối 3d Cấu hình electron nguyên tử A : A [Ar]3d54s1 B [Ar]3d44s2 C [Ar]4s23d4 D [Ar] 4s13d5 Câu 100: Cation M3+ 18 electron Cấu hình electron nguyên tố M : A 1s22s22p63s23p63d14s2 B 1s22s22p63s23p64s23d1 C 1s22s22p63s23p63d24s1 D 1s22s22p63s23p64s13d2 44 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 101: Tổng số hạt proton, electron, nơtron nguyên tử nguyên tố X 40 Biết số hạt nơtron lớn proton Cho biết nguyên tố X thuộc loại nguyên tố ? A Nguyên tố s B Nguyên tố p C Nguyên tố d D Nguyên tố f Câu 102: Một nguyên tử X tổng số electron phân lớp p 11 Nguyên tố X : A Nguyên tố s B Nguyên tố p C Nguyên tố d D Nguyên tố f Câu 103: Nguyên tử nguyên tố X tổng số electron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt mang điện X X Y nguyên tố : A Al Br B Al Cl C Mg Cl D Si Br Câu 104: Mg đồng vị 24Mg, 25Mg 26Mg Clo đồng vị 35Cl 37Cl loại phân tử MgCl2 khác tạo nên từ đồng vị nguyên tố ? A Câu 105: Oxi đồng vị B 16 C 12 D 10 O, 178 O, 188 O Cacbon hai đồng vị là: 12 C, 136 C Hỏi loại phân tử khí cacbonic tạo thành cacbon oxi ? A 11 B 12 C 13 D 14 Câu 106: Hiđro đồng vị H, H, H oxi đồng vị 16 O, 178 O, 188 O thể phân tử H2O tạo thành từ hiđro oxi ? A 16 B 17 C 18 D 20 Câu 107: Đồng hai đồng vị 63Cu (chiếm 73%) 65Cu (chiếm 27%) Nguyên tử khối trung bình Cu : A 63,45 B 63,54 C 64,46 Câu 108: Nguyên tố X hai đồng vị, đồng vị thứ D 64,64 35 X chiếm 75% Nguyên tử khối trung bình X 35,5 Đồng vị thứ hai : A 34X B 37X C 36X D 38X Câu 109: Nguyên tố Cu nguyên tử khối trung bình 63,54 đồng vị X Y, biết tổng số khối 128 Số nguyên tử đồng vị X 0,37 lần số nguyên tử đồng vị Y Vậy số nơtron đồng vị Y số nơtron đồng vị X : A B C D 45 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 110: Một nguyên tố R đồng vị tỉ lệ số nguyên tử 27 : 23 Hạt nhân R 35 hạt proton Đồng vị thứ 44 hạt nơtron, đồng vị thứ số khối nhiều đồng vị thứ Nguyên tử khối trung bình nguyên tố R ? A 79,2 B 79,8 C 79,92 D 80,5 Câu 111: Nguyên tử khối trung bình clo 35,5 Clo tự nhiên đồng vị 37 Cl Phần trăm khối lượng đồng vị 16 37 17 35 Cl Cl chứa HClO4 (với hiđro đồng vị 11 H , oxi O ) giá trị sau ? A 9,40% B 8,95% C 9,67% D 9,20% Câu 112: Hạt nhân ion X+ điện tích 30,4.10-19 culơng Vậy ngun tử X : A Ar B K C Ca D Cl Câu 113: Một nguyên tử (X) 13 proton hạt nhân Khối lượng proton hạt nhân nguyên tử X : A 78,26.1023 gam B 21,71.10-24 gam C 27 đvC D 27 gam Câu 114: Biết mol nguyên tử sắt khối lượng 56 gam, nguyên tử sắt 26 electron Số hạt electron 5,6 gam sắt : A 15,66.1024 B 15,66.1021 C 15,66.1022 D 15,66.1023 Câu 115: Biết khối lượng nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần khối lượng nguyên tử cacbon nặng gấp 11,9059 lần khối lượng nguyên tử hiđro Nếu chọn khối 12 lượng nguyên tử đồng vị cacbon 12 làm đơn vị O, H ngun tử khối : A 15,9672 1,01 B 16,01 1,0079 C 15,9672 1,0079 D 16 1,0081 Câu 116: Trong nguyên tử, bán kính hạt nhân (r) số khối hạt nhân (A) mối quan hệ sau : r = 1,5.10-13.A1/3 cm Khối lượng riêng hạt nhân nguyên tử (tấn/cm3) : A 117,5.106 B 117,5.1012 C 116.106 D 116.1012 Câu 117: Tổng số hạt proton, electron, nơtron nguyên tử nguyên tố X 10 Nguyên tố X : 46 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A Li (Z = 3) B Be (Z = 4) C N (Z = 7) D Ne (Z = 10) Câu 118: Tổng số hạt proton, electron, nơtron nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm IIIA 40 Số hiệu nguyên tử nguyên tố : A 12 B 13 C 11 D 14 Câu 119: Trong nguyên tử Y tổng số proton, nơtron electron 26 Hãy cho biết Y thuộc loại nguyên tử sau ? Biết Y nguyên tố hoá học phổ biến vỏ Trái Đất A 16 O B 17 O C 18 O D 19 F Câu 120: Nguyên tử nguyên tố B tổng số hạt 34 Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện Nguyên tố B : A Na (Z = 11) B Mg (Z = 12) C Al (Z = 13) D Cl (Z =17) Câu 121: Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt proton, electron, nơtron 180 Trong hạt mang điện chiếm 58,89% tổng số hạt X nguyên tố : A flo B clo C brom D iot Câu 122: Nguyên tử nguyên tố R tổng số loại hạt proton, electron, nơtron 82, số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 22 hạt Điện tích hạt nhân R : A 20 B 22 C 24 D 26 Câu 123: Tổng số hạt proton, electron, nơtron nguyên tử X 28 Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện Nguyên tử X : A 17 F B 19 F C 16 O D 17 O Câu 124: Nguyên tử nguyên tố X tổng số loại hạt proton, electron, nơtron 115 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 hạt Kí hiệu nguyên tử X là: A 80 35 X B 90 35 X C 45 35 X D 115 35 X Câu 125: Hợp chất AB2 (trong A chiếm 50% khối lượng) tổng số hạt proton 32 Nguyên tử A B số proton số nơtron AB2 : A NO2 B SO2 C CO2 D SiO2 Câu 126: Hợp chất MX3 tổng số hạt mang điện tích 128 Trong hợp chất, số proton nguyên tử X nhiều số proton nguyên tử M 38 Công thức hợp chất : 47 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A FeCl3 B AlCl3 C FeF3 D AlBr3 Câu 127: Tổng số hạt mang điện ion AB 32- 82 Số hạt mang điện nhân nguyên tử A nhiều nguyên tử B Số hiệu nguyên tử A B (theo thứ tự) : A B 13 C 16 D 14 Câu 128: Tổng số proton, electron, nơtron hai nguyên tử A B 142, số tổng số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện B nhiều A 12 Số hiệu nguyên tử A B : A 17 19 B 20 26 C 43 49 D 40 52 Câu 129: Phân tử MX3 tổng số hạt proton, nơtron electron 196, hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 60 Khối lượng nguyên tử X lớn M Tổng số hạt X- nhiều M3+ 16 Công thức MX3 : A CrCl3 B FeCl3 C AlCl3 D SnCl3 Câu 130: Trong phân tử MX2, M chiếm 46,67% khối lượng Hạt nhân M số nơtron nhiều số proton hạt Trong nhân X số nơtron số proton Tổng số proton phân tử MX2 58 CTPT MX2 : A FeS2 B NO2 C SO2 D CO2 Câu 131: Cho ion XY32- XY42- Tổng số proton XY32- XY42- 40 48 X Y nguyên tố sau ? A S O B N H C S H D Cl O Câu 132: Hợp chất cơng thức phân tử M2X với : Tổng số hạt phân tử 116, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 36 Khối lượng nguyên tử X lớn M Tổng số hạt X 2- nhiều M+ 17 Số khối M, X : A 23, 32 B 22, 30 C 23, 34 D 39, 16 Câu 133: Hợp chất M tạo nên từ cation X+ anion Y2- Mỗi ion nguyên tử nguyên tố tạo nên Tổng số proton X+ 11, tổng số electron Y2- 50 Biết hai nguyên tố Y 2- phân nhóm thuộc hai chu kỳ bảng hệ thống tuần hồn Cơng thức phân tử M : A (NH4)2SO4 B NH4HCO3 C (NH4)3PO4 D (NH4)2SO3 48 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 134: Số electron ion sau : NO3-, NH4+, HCO3-, H+, SO42- theo thứ tự : A 32, 12, 32, 1, 50 B 31,11, 31, 2, 48 C 32, 10, 32, 2, 46 D 32, 10, 32, 0, 50 Câu 135: Ion Mx+ tổng số hạt 57 Hiệu số hạt mang điện không mang điện 17 Nguyên tố M : A Na B K C Ca D Ni 2 Câu 136: Trong anion XY3 30 proton Trong nguyên tử X Y số proton số nơtron X Y nguyên tố sau ? A C O B S O C Si O D C S Câu 137: Tổng số electron ion AB2- 34 Chọn công thức : A AlO2- B NO2- C ClO2- D CrO2- 2 2 Câu 138: Tổng số electron anion AB3 40 Anion AB3 : 2 A SiO3 2 B CO3 2 C SO3 2 D ZnO Câu 139: Giả thiết tinh thể, nguyên tử sắt hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần lại khe rỗng cầu, cho khối lượng nguyên tử Fe 55,85 20oC khối lượng riêng Fe 7,78 g/cm Cho Vhc = r3 Bán kính nguyên tử gần Fe : A 1,44.10-8 cm B 1,29.10-8 cm C 1,97.10-8 cm D Kết khác Câu 140: Crom cấu trúc mạng lập phương tâm khối thể tích ngun tử chiếm 68% thể tích tinh thể Khối lượng riêng Cr 7,2 g/cm Nếu xem ngun tử Cr dạng hình cầu bán kính gần : A 0,125 nm B 0,155 nm C 0,134 nm D 0,165 nm 49 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHUYÊN ĐỀ : NGUYÊN TỬ 1C 2D 3B 4C 5D 6B 7B 8A 9B 10C 11A 12D 13C 14B 15A 16D 17B 18A 19B 20D 21D 22B 23A 24D 25B 26C 27D 28D 29C 30C 31B 32B 33D 34B 35B 36C 37C 38B 39B 40B 41D 42B 43D 44C 45D 46C 47D 48D 49C 50C 51B 52C 53C 54C 55A 56A 57C 58A 59D 60C 61D 62B 63B 64D 65B 66A 67B 68A 69B 70B 71B 72B 73B 74D 75B 76B 77B 78A 79C 80C 81A 82A 83C 84B 85C 86A 87D 88B 89A 90A 91B 92B 93C 94A 95D 96D 97BC 98B 99A 100A 50 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 101B 102B 103B 104B 105B 106C 107B 108B 109A 110C 111D 112B 113B 114D 115C 116A 117A 118B 119C 120A 121D 122D 123B 124A 125B 126B 127C 128B 129C 130A 131A 132A 133A 134D 135B 136A 137C 138A 139B 140A 51 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... thiết ta có : MO = 15 ,842.MH MC = 11 ,9059.MH Suy : �M � M O 15 ,842 15 ,842 15 ,842  � MO  M C  12 .� C � 15 ,9672 � vC M C 11 ,9059 11 ,9059 11 ,9059 12 � MH  MO 15 ,967   1, 0079 � vC 15 ,842 15 ,842... � Al 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 3 ,14 . (1, 43 .10 8)3 = 12 ,243 .10 -24 cm3 Vnguyên tử Al  M nguyên tử Al  27 .1, 66 .10 24 gam d nguyên tử Al  27 .1, 66 .10 24... 50  389 (nguyên tử) 10 ,1 Số nguyên tử 26 Mg = 11 ,3 50  56 (nguyên tử) 10 ,1 Ví dụ 2: Cho hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử : 11 H (99,984%), 21H (0, 016 %) hai đồng vị clo : 35 17 Cl (75,53%),
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu lý thuyết và bài tập chương 1 nguyên tử file word có đáp án và lời giải chi tiết , Tài liệu lý thuyết và bài tập chương 1 nguyên tử file word có đáp án và lời giải chi tiết , A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay