Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn hóa học trường THPT hàn thuyên bắc ninh lần 1 file word có lời giải chi tiết

15 98 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 16:21

SỞ GD & ĐT BẮC NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA KHỐI 12 - LẦN Trường THPT Hàn Thun NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H  1;C  12; N 14; O  16; Na 23; Mg  24; AI  27; S  32; C1 35,5; K  39; Ca =40; Mn  55 ; Fe  56; Cu  64; Zn  65; Ag  108; Ba  137 Câu 1: Cho phản ứng oxi hóa – khử Al HNO3 tạo sản phẩm khử N O Tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân từ HNO3 đóng vai trò oxi hóa là? A 1:6 B 8:3 C 4:1 D 5:1 C Tinh bột D Saccarozơ Câu 2: Cacbohidrat X đặc điểm: - Bị phân hủy môi trường axit - Thuột loại polisaccarit - Phân tử gồm gốc glucozơ Cacbohidrat X : A Xenlulozơ B Glucozơ Câu 3: Trộn 50 ml dung dịch HCl 0.12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dược dung dịch X pH dung dịch X là? A B C 10 D Câu 4: Anken X công thức cấu tạo CH3  CH  C  CH3   CH  CH3 Tên cùa X là? A iso hexan B 2-etỵlbut-2-en C 3-metylpent-2-en D 3-metylpent-3-cn Câu 5: Đun gam axit axetic với 6.9 gam etanol ( H 2SO đặc xúc tác) đến phán ứng đạt trạng thái cân m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%) Giá trị m là? A 8,8 gam B 6,6 gam C 13,2 gam D 9,9 gam Câu 6: Sục CO2 vào dũng dịch hỗn hợp gồm Ca  OH  KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x là? A 0.10 B 0.11 C 0.13 D 0.12 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 7: Điều chế ancol etylic từ tinh bột chứa 5% tạp chất trơ, hiệu suất toàn trình dạt 85% Khối lượng ancol thu là? A.485,85kg B 458,58kg C 398,8kg D 389,79kg Câu 8: Cho dãy chất: phernl axetat, metyl axetat, etyl format tripanmitin, vinyl axetat sổ chất dãy thủy phàn dung dịch NaOH lỗng, đun nóng sinh ancol là? A B C D Câu 9: Cho phàn ứng sau: t � 2Y  H 2O  1 X  2NaOH ��  2 Y  HCl loãng �� � Z  NaCl Biết X hợp chất hữu mạch hở, cơng thức C4 H 6O5 Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư khối lượng muối rắn thu là? A 18 gam B 16,58 gam C 15,58 gam D 20 gam Câu 10: Công thức tổng quát este tạo từ ancol no, đơn chức, mạch hở axit cacboxylic khơng no liên kết đơi C=C, đơn chức, mạch hở là: A Cn H 2n  2O B Cn H 2n O2 C Cn H 2n  2O D C n H 2n 1O2 Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo băng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu 9,2 gam glixerol Biết muối axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng thu là? A 153 gam B 58,92 gam C 55,08gam D 91,8 gam Câu 12: Axit HCOOH không tác dụng với? A Dung dịch KOH B Dung dịch Na CO3 C Dung dịch NaCl D Dung dịch AgNO3 / NH Câu 13: Đun nóng dung dịch chửa m gam glucozo với lượng dư AgNO3 / NH đến phản ứng hoàn toàn dược 10,8 gam Ag Giá trị m là? A 16,2 gam B gam C 18 gam D 10,8 gam Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hồn hợp gồm andehit ancol mạch hở cần nhiều 0,27 mol O thu 0.25 mol CO 0,19 mol H O Mặt khác, cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 / NH dư thu m gam kết tủa Biết số nguyên tử H phân tử ancol nhỏ Giá trì lớn m là? A 48,87 gam B 56,68 gam C.40,02 gam D 52,42 gam Câu 15: Hòa tan hồn tồn 7,68 gam bột Cu vào dung dịch chứa 0,48 mol HNO3 , khuấy thu V lít khí (đktc) dung dịch X chứa hai chất tan Cho tiếp 200ml dung dịch NaOH 2M vàọ dung dịch Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải X cạn nung đến khối lượng không đổi thu 34.88 gam hỗn hợp rắn Z gồm ba chất (Biết phản ứng xảy hoàn toàn) Giá trị V là? A 3,584 lít B 2,688 lít C 1,792 lít D 5,376 lít Câu 16: Trong số chất sau đây: toluen, benzen, etilen, metanal, phenol, ancol anlylic, axit fomic, stiren, o-xilen, xiclobutan, vinylaxetat chất làm màu dung dịch nước brom? A 10 B C 11 D Câu 17: Sản phẩm phàn ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là? A Ag, NO, O B Ag O, NO , O2 C Ag, NO , O D Ag O, NO, O2 Câu 18: Số este cơng thức phân tử C5 H10 O tham gia phản ứng tráng bạc là? A B C D C Saccarozo D Xelulozo C Isoamyl exetat D Etyl butirat Câu 19: Chất monosaccarit? A amylozo B Glucozo Câu 20: Este sau mùi chuối chín? A Etyl format B Benzyl exetat  Câu 21: Cho hỗn hợp tất đồng phân mạch hở C H8 tác dụng với H 2O  H , t  thu tối đa sản phẩm cộng? A B C D Câu 22: đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng xảy hàn tồn, cạn dung dịch thu ancol etylic 19,2 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X là? A C H 5COOCH B CH3COOC2 H C C2 H 3COOC H5 D C2 H5 COOC H Câu 23: Chất sau nhiệt độ sơi thấp ? A Propan-l-ol B Phenol C Đimetyl xeton D Exit etanoic Câu 24: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat Đốt cháy 3,08 gam X thu 2,16 gam H O Thành phần % khối lượng vinyl axetat X là? A 27,92% B 75% C 72,08% D 25% Câu 25: Cho V lít CO (đktc) phản ứng với lượng dư hỗn hợp chất rắn gồm Cu Fe3O nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn giảm 0,32 gam Giá trị V là? A 0,112 lít B 0,224 lít C 0,448 lít D 0,56 lít Câu 26: Etyl axetat không tác dụng với ? A O , t B dung bich Ba  OH  đun nóng C H O (xúc tác H 2SO lỗng đun nóng) D H  Ni, t  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 27: Oxi hóa gam metanal oxi (xt) sau thời gian 8,56 gam hỗn hợp X gồm andehit axit cacboxylic cho toàn X tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH đun nóng m gam Ag Giá trị m là? A 51,48 gam B 17,28 gam C 51,84 gam D 34,56 gam Câu 28: Khi cho chất béo phản ứng với dung dich Br2 mol X phản ứng tối đa với mol Br2 , đốt cháy hoàn toàn a mol X thu b mol H O V lít CO (đktc) Biểu thức liên hệ V với a, b ? A V  22,  b  3a  B V  22,  b  7a  C V  22,  4a  b  D V  22,  b  6a  Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm este đơn chức (hơn nguyên tử C phân tử ) Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol O Thủy phân m gam X 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thu 7,06 gam hỗn hợp muối Y ancol Z no, đơn chức ,mạch hở Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y cần 5,6 lít (đktc) khí O Phần trăm khối lượng este phản ứng lơn khối lượng X là? A 47,104% B 40,107% C 38,208% D 58,893% Câu 30: CO không phản ứng với chất chất sau đây? A NaOH B O C CaO D Mg Câu 31: Oxit Y nguyên tố X ứng với hóa trị II thành phần % theo khối lượng X 42,86% Trong mệnh dề sau: (I) Y tan nhiều nước (II) Y điều chế trực tiếp từ phán ứng X với nước nóng (III) Từ axit fomic điều chế Y (IV) Từ Y phản ứng trực tiếp điều chế axit etanoic (V) Y khơng màu khơng mùi khơng vị tác dụng điều hóa khơng khí (VI) Hiđroxit cua X tính axit mạnh Axit silixic só Số mệnh đề nói X Y là? A B C D Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm CH , C3 H , C H thu 3.136 lít CO (đktc) 2.16 gam H O Thể tích oxi (đktc) tham gia phản ứng là? A 5,6 lít B 3,36 lít C 1,12 lít D 4,48 lít Câu 33: Hòa tan hồn tồn 5,6 gam kim loại M dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu 3,92 lít NO (ở dktc sản phẩm khử ) Kim loại M là? A Pb B Fe C Cu D Mg Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 34: Trường hợp sau đày không xảy phàn ứng trộn dung dịch với nhau? A AgNO3  HCl B NaOH  FeCl3 C Ca  OH   NH 4Cl D NaNO3  K 2SO Câu 35: Hai oxit sau bị khử CO nhiệt độ cao? A ZnO K O B Fe2 O3 MgO C FeO CuO D Al2 O3 ZnO Câu 36: Hỗn hợp X gồm C3 H8O3 (glixerol), CH3OH, C2 H OH, C3H OH H O Cho m gam X tác dụng vời Na dư thu 3,36 lít H (đktc) Đốt cháy hồn tồn m gam X thu 11,34 gam H 2O Biết X glixerol chiếm 25% số moi Giá trị m gần với? A 11 gam B 10 gam C 12 gam D 13 gam Câu 37: Thành phân hóa học cua supcphotphat kép là? A KNO3 B Ca  H PO4  CaSO C  NH  CO D Ca  H PO  Câu 38: Trung hòa gam axit cacboxylic đơn chức X dung dịch NaOH vừa đủ thu 8,2 gam muối Công thức phân tử X là? A C H 4O B C3 H O C C3 H O D CH 2O Câu 39: Cho dung dịch Ba  HCO3  vào dung dịch NaHSO , Ca  OH  , H 2SO , Ca  NO3  , NaHCO3 , CH CO3 , CH 3COOH Số trường hợp xảy phản ứng là? A B C D Câu 40: Dùng hóa chất sau để phân biệt chất lỏng ancol phenol? A Q tím B Kim loại Na C Kim loại Cu D Nước brom Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải MA TRẬN ĐỀ THI Chuyên đề Loại câu hỏi Lý Bài thuyết tập Đại cương kim loại Kim loại kiềm, Mức độ câu hỏi Dễ Trung Khó bình 1 2 2 chất Tổng hợp hóa 7 học vơ Este,lipit Amin, amino 3 2 2 Cấp độ nhận thức Tổng Nhận Thông Vận Vận biết dụng dụng cao hiểu kiềm thổ, nhôm hợp chất Bài tập sắt, 2 1 1 1 2 số kim loại nhóm B hợp axit, protein Cacbonhidrat Polime, vật liệu polime Tổng hợp nội dung kiến 1 5 1 1 1 1 thức hóa học hữu 10 Hóa học với 11 1 vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Tổng câu 21 19 11 21 11 14 ĐÁP ÁN -1-C 2-A 3-B 4-C 5-B 6-A 7-B 8-D 9-A 10-A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 11-A 21-C 31-A 12-C 22-B 32-D 13-B 23-C 33-C 14-A 24-A 34-D 15-A 25-C 35-C 16-D 26-D 36-A 17-C 27-C 37-D 18-B 28-D 38-A 19-B 29-D 39-B 20-C 30-B 40-D GIẢI CHI TIẾT -Câu 1: Đáp án C Ta PTPƯ: 8Al +30HNO3 → 8Al(NO3)3 +3N2O + 15H2O Số phân tử HNO3 môi trường 8x3=24 Sô phân tử HNO3 oxi hóa →Tỉ lệ 4:1 Câu 2: Đáp án A Cacbonhidrat cần tìm polisaccarit nên loại B Trong số chất lại xenlulozo thỏa mãn điều kiện nhiều gốc glucozo Câu 3: Đáp án B nHCl=0,006 mol nNaOH=0,005 mol thực phản ứng trung hòa HCl dư 0,001 mol Vdd=0,1(l) →CM=0.01 →pH=-log(0,01)=2 Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án B PTPƯ: CH3COOH +C2H5OH→CH3COOC2H5 Số mol axit 0,1 Số mol ancol 0,15 →neste=0,1x75%=0,075 mol meste=6,6 Câu 6: Đáp án A Quan sát đồ thị ta thấy số mol CO2 =0,15 kết tủa max →số mol Ca(OH)2=số mol CaCO3 max=0,15 mol Khi số mol CO2=0,45 bắt đầu hòa tan kết tủa Khi số mol CO2 =0,5 số mol CaCO3 bị hòa tan 0,5-0,45=0,05 mol →số mol CaCO3 lại x=0,15-0,05=0,1 Câu 7: Đáp án B mtinh bột= 1000x95%=950kg ntinh bột=950/162 (C6H10O5)n → C6H10O6→2C2H5OH Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải →nancol=(950/162)x2x85% →mancol= nancol x46=458,58kg Câu 8: Đáp án D Các chất tạo ancol phản ứng với NaOH mety axetat, etyl fomat, tripanmitin Câu 9: Đáp án A X + 2NaOH → 2Y + H2O →X vừa nhóm este vừa nhóm axit X HO-CH2-COO-CH2-COOH Y HO-CH2-COONa Z HO-CH2-COOH nZ=0,15 mol HO-CH2-COOH + 2Na → NaO-CH2-COONa + H2 mmuối= 18g Câu 10: Đáp án A Công thức SGK Câu 11: Đáp án A nNaOH = Bảo 2nGlixerol = toàn khối lượng: mchất 0,3 béo + mNaOH - mGlixerol = mol mmuối = 91,8 ⇒ mxà phòng = 153 g Câu 12: Đáp án C Nhớ lại t/c HCOOH Câu 13: Đáp án B C6H12O6- 2Ag nAg= 0.1 -> nC6h12O6= 0,05 -m= gam Câu 14: Đáp án A Bảo toàn O  nO2 =0,28 mol Bảo toàn kl - mX= 5,46 gam -> MX=42 Vậy phải HCHO or CH3OH TH1: Andehyt: HCHO a mol Ancol : CxHyOz b mol Do y nX=a+b=0,13 nH 2O = a+2b= 0,19 => a=0,07 b= 0,06 mol => mX=0,07.30 +0,06.(12x+20)=5,46 ->x=3 Kết tủa gồm Ag(4a) CAg=C-CH2OH (b) Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải g -> m kết tủa= 40,02 + y=6 => a=0,1 b=0,03 - x =5 ancol C6H5Oz nO=0,1.1+0,3.z < 0,15 => z=1 Ancol CH=C-CH=CH-CH2OH(b) => m kết tủa = 48,78 gam TH2: làm tương tự ( th loại) Câu 15: Đáp án A nCuO=0,12 mol nNaOH=a mol nNaNO2 = b mol nNaOH ban đâu = a+b=0,4 (*) mZ= 80.0,12+40a+69b=34,88 (**) Từ (*) (**) a=0,32 mol b=0,08 mol Bảo toàn N  nN= nHNO3 - nNaNO2 =0,16 mol Đặt nO khí = x Bảo tồn electron 0,12.2+2x=0,16.5  x=0,28 Vậy khí chứa N(0,16) O(0,28) Nếu khí NO NO2 n=0,16 V=3,584 Câu 16: Đáp án D Câu 17: Đáp án C Câu 18: Đáp án B Este phản ứng tráng bạc gốc HCOOCó chất thỏa mã: HCOOHCH2CH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)CH2CH3; HCOOCH2CH(CH3)2; HCOOC(CH3)4 Câu 19: Đáp án B Monosaccarit chất không bị thủy phân Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án C Khi cho C4H8 mạch hở tác dụng với H2O sản phẩm thu là: HO-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH(OH)-CH2-CH3 HO-CH2-CH(CH3)-CH3 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải CH2-C(CH3)-CH3 OH Chọn C Câu 22: Đáp án B Gọi CTTQ este R-COO-R’ Khi cho este tác dụng với NaOH tạo ancol etylic nên R’ C2H5Theo đề bài: nNaOH = CM.V = 2.0,135 = 0,27 mol Và neste = 0,2 mol mà este đơn chức nên NaOH dư mặt chất rắn khan sau phản ứng, chất rắn lại muối RCOONa Ta có: nNaOH dư = 0,27 - 0,2 = 0,07 mol  mNaOH dư = 0,07.40 = 2,8 g mRCOONa = 19,2 – 2,8 = 16,4 g Mà nRCOONa = 0,2 mol  MRCOONa = 16,4/0,2 = 82 g/mol  R = 15 = CH3Vậy CT X là: CH3-COO-C2H5 Chọn B Câu 23: Đáp án C Theo thứ tự nhiệt độ sơi giảm dần : Axit >Ancol>Xeton Vậy chất nhiệt độ sơi thấp Đimetyl xeton Chọn C Câu 24: Đáp án A CT chất là: CH3COOC2H3, CH3COOCH3, HCOOC2H5 Nhận thấy chất 6H phân tử nên dùng bảo toàn H Theo đề bài: nH2O = 2,16/18 = 0,12 mol Bảo toàn H: 6nX = 2nH2O  nX = 0,04 mol  M X = 3,08/0,04 = 77 g/mol Do CH3COOCH3 HCOOC2H5 phân tử khối 74 nên coi chất Dùng pp đường chéo: 86 M X = 77 77  nC4H6O2 / nC3H6O2 = 1/3  nC4H6O2 = 0,01 mol nC3H6O2 = 0,03 mol (vì tổng mol chất 0,04 mol )  % mC4H6O2 = 0,01.86 100% 3,08 = 27,92% Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Chọn A Câu 25: Đáp án C Vì Cu khơng phản ứng với CO nên trước sau phản ứng khối lượng không thay đổi, nên khối lượng giảm 0,32 g biến đổi từ Fe3O4 thành Fe PTHH: Fe3O4 + 4CO  4CO2 + 3Fe x mol 3x mol Vậy: 232x – 3x.56 = 0,32  x = 0,005 mol  nCO = 0,005.4 = 0,02 mol VCO = 0,02.22,4 = 0,448 l Chọn C Câu 26: Đáp án D Lời giải: Este no khơng phản ứng với H2 (Ni, t0) Câu 27: Đáp án C PTHH: HCHO + 1/2O2  HCOOH Theo ĐLBTKL: mHCHO + mO2 = mHCOOH  mO2 = 8,56 - = 2,56 g  nO2 = 2,56/32 = 0,08 mol  nHCHO p/ứ = 0,16 mol nHCOOH = 0,16 mol  nAg tạo = 0,32 mol Theo đề bài: nHCHO = 6/30 = 0,2 mol  nHCHO dư = 0,2 - 0,16 = 0,04 mol  nAg tạo = 0,16 mol  nAg tổng = 0,32 + 0,16 = 0,48 mol  mAg tổng = 0,48.108 = 51,84 g Chọn C Câu 28: Đáp án D Vì mol chất béo X phản ứng tối đa mol Br nên phân tử liên kết pi ( tính liên kết pi chức –COO- ) Nên với phần đốt cháy thì: nCO2 – nH20 = (7-1)nX  nCO2 = b +6a  VCO2 = 22,4.(b + 6a) l Chọn D Câu 29: Đáp án D Phản ứng đốt cháy muối: R COONa 0,07 mol + O2  Na2CO3 + CO2 + H2O 5,6 l 0,035 mol x mol y mol BTKL: mmuối + mO2 = mNa2CO3 + mCO2 + mH2O  7,06 + 5,6.32/22,4 = 0,035.106 + 44x + 18y (1) Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải BT oxy: 2.0,07 + 2.0,25 = 3.0,035 + 2x + y (2) Từ (1) (2)  x = 0,215 mol y = 0,105 mol Vậy muối: C 0, 215  0,035 25  0,07  muối 3C muối 4C Dùng phương pháp đường chéo có: n( muối 3C) = 0,03 mol n(muối 4C) = 0,04 mol Tính được: H 2.0,105 3 0,07 Mà số H muối lẻ nên muối phân tử 3H Nên cơng thức este viết là: C 2H3COOCnH2n+1 C3H3COOCnH2n+1 ( thủy phân NaOH tạo ancol no đơn chức ) PT đốt cháy etse: C2H3COOCnH2n+1 + O2  (3+n)CO2 + (n+2)H2O C3H3COOCnH2n+1 + O2  (4+n)CO2 + (n+2)H2O Theo phương trình: nCO2 = 0,03.(3 + n) + 0,04.(4 + n) = 0,25 + 0,07n nH2O = 0,03.(2 + n) + 0,04.(2 + n) = 0,14 + 0,07n toàn Oxy: 0,07.2 + 2.0,46 = 2.( 0,25 + 0,07n) + 0,14 + 0,07n n=2 Vậy CT este là: C2H3COOC2H5 C3H3COOC2H5  % m C3H3COOC2H5 = 0,04.112  59,893 % 0,04.112  0,03.100 Chọn D Câu 30: Đáp án B CO2 không phản ứng với O2 Câu 31: Đáp án A Gọi cơng thức Y XO: Vì X chiếm 42,86% khối lượng oxit nên ta : X 42,86  X  16 100  X= 12 ( C )  Vậy Y CO I Y tan nhiều nước ( sai) II Y điều chế trực tiếp từ X qua nước nóng ( đúng) � 12500 C ���� � CO + H2 C + H2O ���� � III Từ axit foocmic điều chế Y ( đúng) H SO4 ( dac ),t o HCOOH ����� � CO + H2O IV Từ Y phản ứng trực tiếp điều chế axit etanoic Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ( đúng) V VI CO + CH3OH �� � CH3COOH Y chất khí khơng màu khơng mùi khơng vị, tác dụng điêu hòa khơng khí( sai) Hidroxit X tính axit mạnh axitt silixic( SAI) Câu 32: Đáp án D CH � �  O2 C3 H �� � � CO2  H 2O � � C4 H � Ta có: nCO2 = nH 2O  3,136 =0,14 mol 22, 2,16 =0,12 mol 18 bảo toàn nguyên tố O ta : no( O2) = 2nCO2  nH 2O = 0,4 mol   0, = 0,2 mol VO2  0, 2.22,  4, 48 lít nO2  Câu 33: Đáp án C nNO = 3,92/22,4=0,175 mol M 5, M Mn+ + ne �� � 5, 6n M �� � NO3- + 2H+ + 1e �� � 0,175 �� � NO + 2H2O 0,175 Áp dụng định luật bảo tồn điện tích ta có: 5, 6n M = 0,175 chọn n = => M= 32( loại) Chọn n= => M= 64( Cu) Chọn n= => M= 96( loại) Câu 34: Đáp án D A B C D AgNO3 + HCl AgCl + HNO3 �� � 3NaOH + FeCl3 Fe(OH)3 + 3NaCl �� � Ca(OH)2 + 2NH4Cl CaCl2 + 2NH3 + 2H2O �� � NaNO3 + K2SO4 không phản ứng �� � Câu 35: Đáp án C Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải FeO + CO Fe + CO2 t �� � CuO + CO t �� � Cu + CO2 Câu 36: Đáp án A Quy đổi hỗn hợp X thành C3H8O : a mol CH2 : b mol H2O : 3a mol nH = 1,5a + 0,5 3a = 0,15   a= 0,05 nH = 4a + b + 3a = 0,63 => b= 0,28 mX = 92a + 14b + 18.3a = 11,22 gam ( gần với giá trị 11g ) Câu 37: Đáp án D Câu 38: Đáp án A Gọi X RCOOH RCOOH + NaOH RCOONa �� � R  45 + H2O 8, R  67 Số mol X= số mol RCOONa nên 8,  R  45 R  67 => R = 15( CH3)  X CH3COOH hay C2H4O2 Câu 39: Đáp án B Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 Ba(HCO3)2+ Ca(OH)2 �� � BaSO4 + Na2SO4+ 2CO2 + 2H2O BaCO3 + CaCO3 + H2O �� � Ba(HCO3)2+ H2SO4 �� � BaSO4 + 2CO2+ 2H2O Ba(HCO3)2+ Ca(NO3)2 �� � KHÔNG PHẢN ỨNG Ba(HCO3)2+ NaHCO3 �� � KHÔNG PHẢN ỨNG Ba(HCO3)2+ Na2CO3 Ba(HCO3)2+ 2CH3COOH �� � BaCO3 + 2NaHCO3 �� � Ba(CH3COO)2 + 2CO2 + 2H2O Câu 40: Đáp án D C2H5OH+ Br2 �� � không phản ứng C6H5OH + 3Br2 �� � C6H3OBr3 � + 3HBr Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... hội, môi trường Tổng câu 21 19 11 21 11 14 ĐÁP ÁN -1- C 2-A 3-B 4-C 5-B 6-A 7-B 8-D 9-A 10 -A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 11 -A 21- C 31- A 12 -C 22-B... C6H3OBr3 � + 3HBr Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... 0,035 .10 6 + 44x + 18 y (1) Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải BT oxy: 2.0,07 + 2.0,25 = 3.0,035 + 2x + y (2) Từ (1) (2)  x = 0, 215 mol y = 0 ,10 5 mol
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn hóa học trường THPT hàn thuyên bắc ninh lần 1 file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn hóa học trường THPT hàn thuyên bắc ninh lần 1 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay