ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 2 HOÁ HỌC 9

27 124 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 15:16

I. Công thức cần nhớ : (Quan trọng)a) Công thức tính số mol : (mol)1. 2. 3. Đơn vị V (lít)4. Nếu đề cho C% với khối lượng dung dịch (mdd) thì ta phải tìm mct, sau đó mới tìm được số mol (CT1). b) công thức tính nồng độ C%5. c) công thức tính nồng độ mol6. (M)d) công thức tính khối lượng7. 8. e) công thức tính khối lượng dung dịch9. 10. 11. III. Chương 4 : Hiđrocacbon Nhiên liệu. (Trọng tâm)1. Phân loại hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat (=CO3) kim loại ... )Hợp chất hữu cơ gồm 2 loại :+ Hiđrocacbon : Chỉ chứa 2 nguyên tố là C, H.Ví dụ : CH4, C2H4, C2H2, C6H6, C3H8 ...+ Dẫn xuất của hiđrocacbon : Ngoài 2 nguyên tố C, H còn chứa các nguyên tố khác : N, O, Cl, ...Ví dụ : C2H5OH, CH3COOH, C2H5Br, CH3Cl ... Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn ƠN TẬP HKII HĨA I Cơng thức cần nhớ : (Quan trọng) a) Cơng thức tính số mol : (mol) m n= M V n= 22,4 Ví dụ : Cho đốt cháy hồn tồn 4,6 gam rượu etylic (C2H5OH) Tính số mol C2H5OH : nC2 H5OH = m 4, = = 0,1( mol ) M 46 Ví dụ : Đốt cháy hồn tồn 3,36 lít khí metan (CH4) Tính số mol CH4 : nCH = n = C M ×Vdd Đơn vị V (lít) V 3, 36 = = 0,15( mol ) 22, 22, Ví dụ 3: Cho khí C2H4 tác dụng với 500 ml dung dịch brom 0,1M Tính số mol : Trước tiên ta phải đổi thể tích sang lít : 500ml = 0,5 lít nBr2 = CM V = 0,1.0,5 = 0, 05( mol ) Nếu đề cho C% với khối lượng dung dịch (mdd) ta phải tìm mct, sau tìm số mol (CT1) mdd × C % 100% m nct = ct M mct = Ví dụ : Cho 100 g dd NaHCO3 8,4% tác dụng vừa đủ với dd CH3COOH Gợi ý : Đề cho 100 gam dung dịch mdd, C% (8,4%) phải tìm khối lượng chất tan, sau tìm số mol mdd C % 100.8, = = 8,4g 100% 100 m 8, = Số mol NaHCO3: n = = 0,1 mol M 84 Số g chất tan NaHCO3: mct = b) cơng thức tính nồng độ C% C% = mct × 100% mdd c) cơng thức tính nồng độ mol CM = nct (M) Vdd d) cơng thức tính khối lượng m = n×M mct = C % × mdd 100% e) cơng thức tính khối lượng dung dịch mdd = mct + mdm 10 mdd = mct × 100% C% mdd = Vdd ( ml ) × D 11 III Chương : Hiđrocacbon - Nhiên liệu (Trọng tâm) Phân loại hợp chất hữu - Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat (=CO3) kim loại ) Hợp chất hữu gồm loại : + Hiđrocacbon : Chỉ chứa nguyên tố C, H Ví dụ : CH4, C2H4, C2H2, C6H6, C3H8 + Dẫn xuất hiđrocacbon : Ngoài nguyên tố C, H chứa nguyên tố khác : N, O, Cl, Ví dụ : C2H5OH, CH3COOH, C2H5Br, CH3Cl Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn Tính chất hiđrocacbon CTPT Cơng thức cấu tạo TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng cháy: H H Metan CH4 (16) C t CH4 + 2O2  → CO2 + 2H2O H H 2.Phản ứng thế: Thu gọn : CH4 Ánh sáng CH4 + Cl2 ĐIỀU CHẾ- ứng dụng CH3COONa + NaOH rắn  → CH4 + Na2CO3 * Chú ý : Nguyên nhân gây vụ nổ mỏ than CH3Cl + HCl Hiện tượng : Khi đưa ánh sáng, màu vàng nhạt H H C Etilen C2H4 (28) clo đi, giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ 1.Phản ứng cháy: C C2H4 H H + t 3O2  → 2CO2 + 2H2O Axit ,t Điều chế : C2H5OH  → C2H4+ H2O Phản ứng cộng: Thu gọn : CH2 = CH2 C2H4 + Br2  → C2H4Br2 Hiện tượng : làm màu dd brom C2H4 + Ứng dụng : Kích thích mau chín, sản xuất rượu, axit ,PE, Xt ,t H2  → C2H6 3.Phản ứng trùng hợp: nCH2=CH2 t , xt , p  → (-CH2-CH2-)n polietilen(PE) Phản ứng với H2O : Axit C2H4 + H2O   → C2H5OH 1.Phản ứng cháy: Axetilen: C2H2 (26) C H H C 2C2H2 t + 5O2  → 4CO2 + 2H2O 15000 C 2CH4 → C2H2 + 3H2 Phản ứng cộng: Thu gọn : CH ≡ CH C2H2 Trong PTN: CaC2 + 2H2O  → C2H2 + Ca(OH)2 + 2Br2  → C2H2Br4 Hiện tượng : làm màu dd brom Xt ,t C2H2 + H2  → C2H4 1.Phản ứng Benzen C6H6 (78) Fe ,t C6H6 + Br2  → C6H5Br + HBr Phản ứng cộng Ancol etylic C2H5OH (CTPT C2H6O) h Xt ,t C6H6 + 3H2  → C6H12 1.Phản ứng cháy: c c t C2H5OH + 3O2  → 2CO2 + 3H2O h h h h Men rượu o Thu gọn : CH3 – CH2 - OH h Phản ứng với Na 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 Axit C2H4 + H2O → C2H5OH C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 Natri etylat Hiện tượng : Có bọt khí ra, mẩu natri tan dần Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn Phản ứng O2 ( điều kiện : men giấm) Men giấm Axit axetic (giấm) CTCT CH3COOH (CTPT C2H4O2) H O H C C H O H Thu gọn : CH3 - COOH C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O Phản ứng tính axit : * Kim loại : K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb (đứng trước H dãy hoạt động hóa học) 2CH3COOH + 2Na  → 2CH3COONa 2CH3COOH + 2K 2CH3COOH + 6CH3COOH + H2  → 2CH3COOK + H2 Zn  → (CH3COO)2Zn + H2 + 2Al  → 2(CH3COO)3Al + 3H2 2CH3COOH + Mg  → (CH3COO)2Mg + H2 2CH3COOH + Fe  → (CH3COO)2Fe + H2 CH3COOH + (Cu, Ag, Au)  → Không phản ứng * Oxit bazơ : CuO, CaO, Na2O, K2O 2CH3COOH + CuO (CH3COO)2Cu + H 2O 2CH3COOH + CaO (CH3COO)2Ca + H2O 2CH3COOH + K2O 2CH3COOK H2O 2CH3COOH + MgO (CH3COO)2Mg + H2O 2CH3COOH ZnO (CH3COO)2Zn + H2O + + * Bazơ : KOH, NaOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3 CH3COOH + NaOH  → CH3COONa + H2O CH3COOH + KOH  → CH3COOK + H2O 2CH3COOH + Fe(OH)2  → (CH3COO)2Fe + 2H2O 2CH3COOH + Mg(OH)2  → (CH3COO)2Mg + 2H2O 2CH3COOH + Ca(OH)2  → (CH3COO)2Ca + 2H2O * Muối : Na2CO3, CaCO3 2CH3COOH + Na2CO3  → 2CH3COONa 2CH3COOH + CaCO3 2CH3COOH + K2CO3  → 2CH3COOK + CO2 + H2O (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O + CO2 + H2O Phản ứng este hóa CH3COOH Axit axetic H SO ( d )  → CH3COOC2H5 + H2O + C2H5OH ¬   t Rượu etylic Etyl axetat * Chú ý : t CH3COOC2H5 + NaOH  → CH3COONa Muốn bớt cực nhọc, phải học + C2H5OH Trang Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn Etyl axetat Natri axetat Điều chế : a) Trong công nghiệp: xt ,t 5O2  → 4CH3COOH + 2C4H10 + 2H2O b) Sản xuất giấm: Men giấm C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O Phản ứng thủy phân: CHẤT BÉO : (RCOO)3C3H5 axit ,t + 3H2O  → 3RCOOH (RCOO)3C3H5 + C3H5(OH)3 2.Phản ứng xà phòng t (RCOO)3C3H5 + 3NaOH  → Phản ứng tráng gương: C6H12O6 + 3RCOONa o NH ,t Ag2O  → C6H12O7 + + C3H5(OH)3 2Ag Glucozơ GLUCOZƠ: C6H12O6 Phản ứng lên men rượu: Men rượu C6H12O6 2C2H5OH Glucozơ 1.Phản ứng thủy phân: Saccarozơ C12H22O11 C12H22O11 + (-C6H10O5-)n axit ,t H2O  → C6H12O6 + 2CO2 rượu etylic Saccarozơ Phản ứng thuỷ phân: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ (-C6H10O5-)n + Glucozơ + C6H12O6 Fructozơ axit ,t nH2O  → nC6H12O6 Tinh bột xenlulozơ glucozơ Tác dụng tinh bột với iốt ( nhận biết tinh bột) - Xuất màu xanh *** BẢNG NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ THƯỜNG GẶP (QUAN TRỌNG) Chất Etilen (C2H4) Axetilen (C2H2) CO2, SO2 Metan (CH4) (có thể dùng phương pháp loại trừ sau nhận Thuốc thử dung dịch Br2 Hiện tượng Làm màu dd Br2 Phương trình hóa học C2H4 + Br2  → C2H4Br2 (đibrom etan) dung dịch Br2 Làm màu dd Br2 C2H2 + 2Br2  → C2H2Br4 (tetrabrom etan) Dd Ca(OH)2 Khí clo (+ quỳ tím) Kết tủa trắng Làm nhạt màu vàng lục khí clo, cho sản phẩm thử với quỳ tím ẩm quỳ tím hóa đỏ Muốn bớt cực nhọc, phải học CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 + SO2 + Ca(OH)2  → CaSO3 + ánhsáng CH4 + Cl2   → CH3Cl + (metyl clorua) H2O H2O HCl Trang Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn C2H4 C2H2) Rượu etylic (C2H5OH) Axit axetic (CH3COOH) Dung dịch glucozơ (C6H12O6) Saccarozơ C12H22O11 Hồ tinh bột Chất béo Na Quỳ tím Na2CO3 Na tan dần, có bọt khí HĨA ĐỎ Có bọt khí Dung dịch AgNO3/NH3 Xuất kết tủa bạc Vài giọt H2SO4 đun nóng, sau cho tác dụng với AgNO3/NH3 iot Nước Xuất kết tủa bạc Xuất màu xanh Chất béo không tan nhẹ nước lên mặt nước 2C2H5OH + 2Na  → 2C2H5ONa + H2↑ (natri etylat) X 2CH3COOH + Na2CO3  → 2CH3COONa + CO2 ↑ + H2O NH C6H12O6 + Ag2O  → C6H12O7 + 2Ag↓ Glucozơ axit ,t C12H22O11 + H2O  → C6H12O6 + C6H12O6 Saccarozơ Glucozơ NH C6H12O6 + Ag2O  → C6H12O7 + 2Ag↓ Glucozơ X X Benzen (thường dùng phương pháp loại trừ sau nhận axit axetic rượu etylic ) * THỨ TỰ NHẬN BIẾT : 1) Đề cho : Khí cacbonic (CO2), Metan (CH4), etilen (C2H4)  → Nhận biết trước : Khí cacbonic (CO2) > etilen (C2H4) > Metan (CH4) 2) Đề cho : Khí cacbonic (CO2), Metan (CH4), axetilen (C2H2)  → Nhận biết trước : Khí cacbonic (CO2) > axetilen (C2H2) > Metan (CH4) 3) Đề cho : dd axit axetic (CH3COOH), dd rượu etylic (C2H5OH), dd glucozơ (C6H12O6)  → Nhận biết trước : axit axetic (CH3COOH) > dd glucozơ (C6H12O6) > dd rượu etylic (C2H5OH) 4) Đề cho : Benzen (C6H6), rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH) glucozơ (C6H12O6)  → Nhận biết trước : axit axetic (CH3COOH) > dd glucozơ (C6H12O6) > dd rượu etylic (C2H5OH) > Benzen 5) Đề cho : dd axit axetic (CH3COOH), dd rượu etylic (C2H5OH), Etyl axetat (CH3COOC2H5)  → Nhận biết trước : axit axetic (CH3COOH) > dd rượu etylic (C2H5OH) > Etyl axetat (CH3COOC2H5) 6) Đề cho : Các dung dịch: Glucozơ(C6H12O6), Saccarozơ (C12H22O11), rượu etylic (C2H5OH), Hồ tinh bột  → Nhận biết trước : Hồ tinh bột > Glucozơ(C6H12O6) > Saccarozơ (C12H22O11) > rượu etylic (C2H5OH) * GIẢI BÀI TẬP MẪU Ví dụ : Đốt cháy hồn tồn 9,2 gam rượu Etylic a) Tính thể tích khơng khí (đktc)cần dùng để đốt cháy lượng rượu trên, biết khí oxi chiếm 20% thể tich khơng khí b) Tính thể tích khí CO2(đktc) sinh sau phản ứng c) Dẫn toàn lượng CO2 thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư Tính khối lượng kết tủa tạo thành nC2 H 5OH = 9, = 0,2 (mol) 46 a/ Phương trình hóa học: t0 C2H5OH + 3O2  2CO2 → 0,2 0,6 0,4 Muốn bớt cực nhọc, phải học + 2H2O (mol) (mol) Trang Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn nO2 = 0, 6(mol ) VO2 = nO2 22, = 0, 6.22, = 13, 44(l ) VKK = 5.VO2 = 13, 44.5 = 67, 2(l ) b/ Tính thể tích CO2: nCO2 = 0,4(mol) VCO2 = n 22,4 = 0,4 x 22,4 = 8,96 (l) → CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H 2O mol mol mol mol 0,4 mol 0,4 mol nCaCO3 = 0,4 (mol) mCaCO3 = 0,4 x 100 = 40(gam) Ví dụ : Cho g hỗn hợp khí (CH4, C2H4) lội qua dung dịch brom (dư) Sau phản ứng người ta thu 18,8g đibrom etan a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra? b/ Tính thành phần % khí hỗn hợp? Bài tập c/ PTHH: Tính số mol C2H4Br2: nC H Br2 = mC H Br2 M C H Br2 = => có C2H4 phản ứng với dd Brom PTHH: C2H4 + Br2 → C2H4Br2 1 ¬ 0,1 0,1 18,8 = 0,1(mol ) 188 (mol) (mol) 2,8 100 = 70% 1, 100 = 30% => Khối lượng CH4 : mC2 H = - 2,8 = 1,2g => % CH4 = Ví dụ : Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí gồm etilen axetilen qua dung dịch brom dư thấy có 48 gam brom phản ứng (các khí đo đktc) a) Viết phương trình hố học b) Tìm thể tích khí hỗn hợp c) Tính thành phần % theo thể tích khí hỗn hợp Bài làm b/=> Khối lượng C2H4: mC2 H =0,1 28 = 2,8g a) nhỗn hợp khí = => %C2H4 = 5,6 = 0,25( mol ) 22,4 48 = 0,3(mol ) 160 C2H4 + Br2 C2H4Br2 → 1 (mol) x x (mol) C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 → (mol) y 2y (mol) Đặt x, y số mol C2H4 C2H2 hỗn hợp Ta có hệ phương trình : n Br2 = b) Thể tích khí C2H4 VC2 H = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48(l ) Thể tích khí C2H2 VC2 H = n.22,4 = 0,05.22,4 = 1,12(l ) Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn 4,48 100% = 80% 5,6 = 100% − 80% = 20% c) %VC2 H = %VC2 H Ví dụ : Trên nhãn chai rượu có ghi số, thí dụ 45 a) Em giải thích ý nghĩa số b) Tính số ml rượu etylic nguyên chất có 500 ml rượu 450 Giải 0 a) Con số 45 độ rượu Ý nghĩa : Trong 100 ml rượu 45 chứa 45 ml rượu etylic nguyên chất b) Tính số ml rượu etylic nguyên chất có 500 ml rượu 450 Độ rượu = Vrượu nguyên chất= Vrượu nguyên chất= V rượu nguyên chất 100 V dung dịch rượu Độ rượu Vdung dịch rượu 100 45.500 100 = 225 (ml) Ví dụ : Hòa tan hồn tồn 1,2 g magie vào 100 ml dung dịch axit axetic a) Viết phương trình b) Tính thể tích hiđro (ở đktc) c) Xác định nồng độ mol dung dịch axit axetic Bài làm : 1,2 n Mg = = 0,05( mol ) 24 → a) Mg + 2CH3COOH (CH3COO)2Mg + mol mol 0,05 mol 0,1 mol b) Thể tích khí hiđro thu được: H2 mol 0,05 mol VH = n H 22,4 = 0,05.22,4 = 1,12(l ) n 0,1 c) Nồng độ mol dung dịch axit axetic : C M = = 1( M ) ( CH 3COOH ) = V 0,1 Ví dụ 6: Cho 13,6 gam hỗn hợp gồm rượu Etylic nguyên chất axit axetic vào bình đựng dung dịch NaOH thấy có gam NaOH tham gia phản ứng a) Viết phương trình hóa học b) Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu c) Nếu cho hỗn hợp tác dụng với Na thu lít khí (đktc) Cho C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23 Bài giải : a) Phương trình: * C2H5OH + NaOH khơng tác dụng * CH3COOH + NaOH  → CH3COONa + H2O = 0,15 (mol) 40 CH3COOH + NaOH  → CH3COONa + b) nNaOH = 1 0,15 0,15 0,15 mCH3COOH = n.M = 0,15.60 = (gam) mC2H5OH = 13,6 – = 4,6 (gam) Muốn bớt cực nhọc, phải học H2O 0,15 (mol) Trang Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn c) nC2 H 5OH = 4, = 0,1(mol ) 46 2C2H5OH + 2Na  → 2C2H5ONa + H2 ↑ 2 0,1 0,1 0,1 0,05 2CH3COOH + 2Na  → 2CH3COONa + H2O 2 0,15 0,15 0,15 0,075 (mol) VH2 = nH2.22,4 = (0,05 + 0,075).22,4 = 2,8 (lít) Ví dụ : Tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng cho lên men giấm hoàn toàn lit rượu vang 9,2 (biết Drượu nguyên chất = 0,8g/ml) Bài giải : Thể tích rượu etylic nguyên chất : Vrượu nguyên chất= Độ rượu Vdung dịch rượu = 100 1000.9, = 92 ml 100 Số g rượu etylic nguyên chất: m = V.D = 92 0,8 = 73,6g m 73, = = 1,6 mol M 46 Men giÊm PTHH: C2H5OH + O2  → CH3COOH + H2O Số mol C2H5OH: nC2 H 5OH = 1,6 1,6 (mol) Thể tích khí oxi cần dùng: 1,6 22,4 = 35,84 lít Ví dụ : Lên men hoàn toàn 230 ml rượu etylic 80 thành giấm Tính khối lượng axit axetic có giấm Biết khối lượng riêng rượu etylic tinh khiết 0,8g/ml Bài giải : Thể tích rượu etylic nguyên chất : Vrượu nguyên chất= Độ rượu Vdung dịch rượu 100 = 230.8 = 18, ml 100 Số g rượu etylic nguyên chất: m = V.D = 18,4 0,8 = 14,72g m 14, 72 = = 0,32 mol M 46 Men giÊm PTHH: C2H5OH + O2  → CH3COOH + H2O Số mol C2H5OH: nC2 H 5OH = 0,32 0,32 (mol) Khối lượng axit axetic có giấm ăn là: 0,32 60 = 19,2g Ví dụ : Cho 120g dung dịch axit axetic tác dụng với 18,4g rượu etylic có H2SO4 làm xúc tác để tạo thành este a Tính khối lượng este thu Biết hiệu suất phản ứng đạt 100% b Tính nồng độ % dung dịch axit axetic ban đầu Bài làm 18, = 0, 4mol 46 H SO4 d ,t o  → CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH ¬  nC2 H 5OH = Mol: 0,4 0,4 a mCH3COOC2 H = 0, 4.88 = 35, g b mCH3COOH = 0, 4.60 = 24 g C% = 0,4 24 100% = 20% 120 Ví dụ 10 : Cho 100 g dd NaHCO3 8,4% tác dụng vừa đủ với dd CH3COOH 12% a/ Lập PTHH Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn b/ Tính khối lượng dd NaHCO3 dùng 5) Số g chất tan NaHCO3: mct = Số mol NaHCO3: n = mdd C % 100.8, = = 8,4g 100% 100 m 8, = = 0,1 mol M 84 PTHH: CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2↑ + H2O 0,1 0,1 (mol) Số g CH3COOH: 0,1 60 = g Số g dd CH3COOH: 6.100 = 50g 12 B/- MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THAM KHẢO I/ Phần câu hỏi: 1/ Trình bày tính chất hố học của: Metan, etilen, axetilen, benzen? 2/ Trình bày tính chất hố học của: rượu etylic, axit axetic, chất béo, glucozơ, tinh bột ? 3/ Viết công thức cấu tạo chất sau: metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic? II/ Phần tập Câu 1: Viết phản ứng hóa học thực dãy chuyển hóa (ghi rõ điều kiện phản ứng) a) CanxiCacbua→Axetilen→Etilen→Rượu etylic→Axit axetic→Kẽm axetat→Kẽmclorua ↓ ↓ ↓↑ Benzen Poli Etilen Etyl Axetat→Kali Axetat (1) (2) (3) (4) b) C2H4  → C2H5OH  → CH3COOH  → CH3COOC2H5  → CH3COONa Natri axetat (7) (5) (6) c)(8Glucozơ Rượu Etylic Axit axetic → → ) Etyl axetat (9) (10) (11) d) C2H5OH  C H C H OH CO → → → (14) (12) (13) e) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH (15) (CH3COO)2 Zn CH3COOC2H5 (16) (17) (18) (19) f) Tinh bột → Glucozơ → Rượu etylic → Etyl axetat → Natri axetat (1) (2) (3) (4) g) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa (1) (2) (3) h) C2H4  → C2H5OH  → CH3COOH  → (CH3COO)2 Zn (4) (5) CH3COOC2H5 → CH3COONa (1) (2) (3) (4) i) CH3COOH → CH3COOC2H5 → C(42)H5OH → C2H4 → C2H4Br2 (1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) (6) k) CaC2 → C2H2 → C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa Câu 2: Bằng phương pháp hóa học phân biệt chất(viết phản ứng hóa học xảy có) a) Các chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 b) Các dung dịch: Hồ tinh bột, Glucozơ, Saccarozơ, rượu etylic c) Các chất khí: C2H2, CH4, C2H4 d) Các dung dịch: axit axetic, rượu etylic, glucozơ e) Các chất: Benzen, rượu etylic, axit axetic glucozơ f) Các chất khí: metan, etilen, axetilen, cacbonic Câu 3: Hồn thành phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện cần) 1) C2H4 + H2O  → ……………… 2) H2O + …………  → C2H2 + ……………… → C2H4Br2 3) ……………  4) …………… + ……………  → C2H5OH 5) ………………  + …………… → C2H5OH Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn 6) C4H10 + ……………  → CH3COOH + …………… 7) C2H5OH + ………………  → CH3COOH + …………… 8) ………… + ………  ? → CH3Cl + 9) ………… + NaOH  → ………+ RCOONa 10) CO2 + H2O  → …………… + …………… 11) …………… + ……………  → C6H12O6 +…………… 12) C2H5OH + …………  → CO2 + …………… 13) C2H5OH + ……………  → H2O + …………… 14) C2H5OH + ……………  → C2H5COOC2H5 + ……………… 15) …………… + ……………  + ……………… → (CH3COO)2Mg 16) …………… + ……………  CH COOK + ………… +………… → 17) …………… + Na  → CH3COONa+ ……………… 18) CuSO4 + ……………  → (CH3COO)2Cu + ……………… 19) …………… + KOH  → CH3COOK + ……………… 20) (C15H31COO)3C3H5+ KOH  → ……………… + ……………… Câu 4: Cho chất sau: Ca(OH)2, K2O, Zn, K2CO3, Na, CH3COOH, C2H5OH, Cu a) Chất tác dụng với: CH3COOH b) Chất tác dụng với: C2H5OH - Viết phương trình phản ứng xảy Câu 5: Cho chất sau: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, (C17H33COO)3C3H5 a) Những chất tan nhiều nước? b) Những chất có phản ứng thủy phân? c) Những chất chuyển đổi trực tiếp cho nhau? - Viết phương trình hóa học xảy Câu 6: Có chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H2, C2H4, CH4 Liệt kê chất tác dụng với chất sau (giả sử có điều kiện đầy đủ): a) Kim loại natri? b) Khí O2? c) Dung dịch brom? d) NaOH? e) Fe? g) C2H5OH? h) Khí clo Câu 7: Trong chất sau: C2H5OH; CH3COOH; CH3–CH2–CH2–OH; CH3–CH2–COOH Chất tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết PTHH Câu 8: Cho chất sau: Rượu etylic, axit axetic, chất béo, C2H4, CH4 Hỏi: a) Phân tử chất có nhóm –OH? Nhóm –COOH? b) Chất tác dụng với Na? với K? với Zn? với NaOH? với Na 2CO3? Viết PTHH Câu 9: Axit axetic tác dụng với chất chất sau đây: ZnO, Na 2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe, NaCl, MgO, Fe(OH)2 Viết phương trình hóa học Câu 10: Hãy cho biết chất sau: CH3–CH2–CH3 ; CH≡CH; CH2=CH2; CH3–CH2–COOH; CH3–OH; CH≡C–CH3 a) Chất có liên kết ba phân tử? b) Chất có liên kết đôi phân tử? c) Chất chứa liên kết đơn phân tử? d) Chất làm màu dung dịch brom? III/ Bài toán Bài 1: Lấy 10 gam hỗn hợp axit axetic rượu etylic tác dụng với lượng CaCO vừa đủ sinh 2,24 lit khí (đktc) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu Bài 2: Cho 300 gam dung dịch axit axetic 5% tác dụng với lượng kẽm dư a) Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng khối lượng muối axetat thu b) Tính thể tích khí hydro (đktc) thu Bài 3: Cho 50 ml dung dịch axit axetic tác dụng hồn tồn với Mg Cơ cạn dung dịch thu 1,42 gam muối a) Tính nồng độ mol dung dịch axit b) Thể tích khí H2 đktc sinh Bài 4: Cho 500 ml dung dịch CH3 COOH tác dụng vừa đủ với 30 g dung dịch NaOH 20% a) Tính nồng độ mol/lít dung dịch CH3COOH b) Nếu cho tồn dung dịch CH 3COOH vào 200 ml dung dịch Na 2CO3 0,5 M thu lít khí CO2 đktc Bài 5: Cho 12,88 lit hỗn hợp C2H4, C2H2 qua dung dịch Brom dư, thấy có 112 g Brom tham gia phản ứng a) Viết phản ứng hóa học xảy b) Tính thể tích khí hỗn hợp ban đầu Bài 6: Có hỗn hợp A gồm rượu etylic axit axetic Cho 21,2 gam A phản ứng với Natri (vừa đủ) thu 4,48 lít khí hiđro (đktc) a) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A b) Cô cạn dung dịch thu gam hỗn hợp muối khan Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 10 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn Câu 3: (2điểm) - Làm đục nước vôi → khí CO2 - Mất màu da cam dung dịch brom → khí C2H2 - Khơng phản ứng → khí CH4 PTHH: CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3↓ + H2O C2H2 + Br2  → C2H2Br2 Câu 4: (3 điểm) Tính nC2 H = 0,1(mol ) 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ t  → 2CO2 + 2H2O Tính nO2 = 0,3(mol ) Tính VKK = 0,3 22, = 33, (lít) PTHH: C2H4 + 3O2 PTHH: C2H4 + nBr2 a)  → C2H4Br2 = 0,1(mol ) Br2 Tính Vdd Br2 = Tính 0,1 = (lít) = 1000 (ml) 0,1 ĐỀ KIỂM TRA Câu (2 điểm) Viết công thức cấu tạo chất có cơng thức phân tử sau: C2H6, C2H4 , C2H6O, C2H4O2 Câu (1,0 điểm) Độ rượu gì? Tính thể tích rượu etylic có 750 ml rượu 400 Câu (2,0 điểm) Viết phương trình hóa học thực dãy biến hóa sau: (1) (2) (3) (4) C2H4  → C2H5OH  → CH3COOH  → CH3COOC2H5  → CH3COONa Câu (2,0 điểm) Trình bày phương pháp hóa học nhận biết chất lỏng sau đựng riêng biệt: Rượu etylic, axit axetic, dd glucozơ, lòng trắng trứng Viết phương trình hóa học xảy (nếu có) Câu (2,0 điểm) Để hòa tan hết a gam natri cacbonat cần dùng 300 gam dung dịch axit axetic thu 8,4 lít khí cacbonđioxit (đo đktc) a/ Viết phương trình hóa học xảy b/ Tìm a tính nồng độ phần trăm axit axetic dùng Câu (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất hữu A tạo 6,6 gam khí CO 3,6 gam H2O Xác định công thức phân tử viết công thức cấu tạo A Biết phân tử A có nhóm - OH Câu (2,0 điểm) (Biết: Na = 23; C = 12; O = 16; H = 1) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI Đáp án Viết công thức cấu tạo chất (1đ) Muốn bớt cực nhọc, phải học Điểm 2đ Trang 13 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn - Nêu khái niệm độ rượu (1,0 điểm) (0,5 đ) - Tính thể tích rượu etylic: VC2H5OH = 300 ml (0,5 đ) 1đ (2,0 điểm) - Viết PTHH, ghi rõ điều kiện (nếu có) (x 0,5 đ) 0,5 x =2đ (2,0 điểm) - Nhận biết axit axetic quỳ tím chuyển đỏ - Nhận biết glucozơ AgNO3 NH3 có kết tủa Ag - Đốt cháy với lửa xanh rượu etylic 0,5 0,5 0,5 - Đốt nóng thấy đơng tụ lòng trắng trứng 0,5 nCO2 = (2,0 điểm) 8,4 = 0,375 (mol) 22,4 a PTHH Na2CO3 + 2CH3COOH  → 2CH3COONa + H2O + CO2 b nNa2CO3 = nCO2 = 0,375 (mol) ==> a = mNa2CO3 = 0,375 106 = 39,75 (g) nCH3COOH = 2nCO2 = 2.0,375 = 0,75 (mol) ==> C% dd CH3COOH = (1 điểm) 0,5 0,75.60 100% = 15% 300 0,5 0,5 0,5 mC = 6,6.12 = 1,8(g) 44 0,125 mH = 3,6.1.2 = 0,4(g) 18 0,125 => mO = mA - (mC + mH) = - (1,8 + 0,4) = 0,8 (g) => A chứa C, H, O Gọi CTPT CxHyOz Ta có tỉ lệ: 12x: y: 16z = 1,8: 0,4: 0,8 => x : y : z = 1,8 0,4 0,8 : : 12 16 = 0,15 : 0,4 : 0,05 => x : y : z = : : => CTPT C3H8O => CTCT là: CH3 - CH2 - CH2 - OH 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 ĐỀ I./ TRẮC NGHIỆM (3,0 Đ) Câu : Dãy chất phản ứng với dung dịch NaOH là: A : CH3COOH, CH3COOC2H5 B : CH3COOC2H5, C2H5OH C : CH3COOH, C6H12O6 D : CH3COOH, (-C6H10O5)n Câu : 3,36 lít khí Axetylen làm màu tối đa lít Br2 2M : A 0,075 lit B.0,15 lít C 0,3 lít D 0,6 lít Câu : Phản ứng đặc trưng este là: A Phản ứng Thuỷ Phân B Phản ứng Thế C Phản ứng Cộng D Phản ứng Cháy Câu : Nhóm nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim tăng dần A O, F, N, P B F, O, N, P C O, N, P, F D P, N, O, F Câu : Khi cho 4,6g rượu etylic tác dụng hết với kim loại Na thể tích khí H thoát (đktc) : A 3,36 lit B 2,24 lit C 1,12 lit D 0,56 lit Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 14 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn Câu : Để làm khí etylen có lẫn khí CO2 người ta dùng chất sau đây: A Dung dịch NaCl B Dung dịch NaOH C Nước Brôm D Nước vôi II./ TỰ LUẬN (7,0 Đ) Câu 7(1,5 đ) : Nêu tượng viết phương trình hóa học trường hợp sau : a)Thả vỏ trứng gà vào dd axit axetic b)Thả mẫu kim loại kali vào rượu etylic 400 Câu 8(1,5 đ) : Bằng phương pháp hóa học phân biệt chất khí riêng biệt : SO2 ;Cl2 ; CH4 Viết PTHH (nếu có) Câu 9(2,0đ) : Đốt cháy hồn tồn 8,8 gam hidrocacbon A thể khí thu 13,44 lít khí CO ĐKTC Xác định cơng thức phân tử A, biết tỷ khối A so với khí hiđro 22 Câu 10 (2,0 đ): Cho 12,5 gam hỗn hợp gồm Mg Cu vào dung dịch axit axetic có dư, sau phản ứng hồn tồn thu 10,08 lít khí khơng màu (đktc) Hãy tính khối lượng phần trăm theo khối lượng chất hỗn hợp đầu HƯỚNG DẪN CHẤM I./ TRẮC NGHIỆM (3,0 Đ) Câu Đáp án A Điểm B A D Mỗi câu 0,5 đ C II./ TỰ LUẬN (7,0 Đ) Câu Nội dung a) Có sủi bọt khí 2CH3COOH + CaCO3 (CH3COO)2Ca + CO2+ H2O b) Có sủi bọt khí, natri tan dần 2C2H5OH +2 K 2 C2H5OK + H2 H 2O + K  2KOH +H2 - Dùng quỳ tím ẩm cho vào mẫu thử, làm đỏ quỳ tím ẩm SO 2, màu quỳ tím ẩm Cl2 lại CH4 SO2 +H2O  H2SO3 Cl2 + H2OHCl +HClO mA = 2* 22 = 44 gam nA = nCO2 8,8 = 0, 2mol 44 13, 44 = = 0, 6mol 22, Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 4x + y to O2  → xCO2 +y/2 H2O 0,5 1mol x mol 0,2mol 0,6 mol x =3 ta có C3Hy =44 suy y = CTPT C3H8 Mg + 2CH3COOH (CH3COO)2Mg +H2 0,25 0,25 0,25 CxHy + 10 D nMg = nH = 10, 08 = 0, 45mol 22, 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 15 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn mMg = 0, 45* 24 = 10,8 gam 0,25 10,8 *100 = 86, 4% 12,5 mCu = 12,5 − 10,8 = 1, gam %Cu = 100 − 86, 4% = 13, 6% % Mg = ĐỀ A Lý thuyết (7 điểm) Câu 1:(3,0 điểm) a/ Viết phương trình phản ứng axit Axetic tác dụng với : CaCO3, NaOH, Mg, C2H5OH b/ Cho Natri vào dung dịch rượu Etylic nước Viết phương trình phản ứng xảy NỘI DUNG Câu 1: (3,0đ) a/ Axit Axetic tác dụng với : 2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O 2CH3COOH + Mg  (CH3COO)2Mg + H2 o H SO4d ,t  → CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH ¬  b/ 2H2O + 2Na  2NaOH 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa ĐIỂM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 + H2 + H2 Câu 2: (2,0 điểm) Hoàn thành phương trình hóa học sau: a) CH2 = CH2 + H2 b) C6H6 + Br2 c) C2H4 + H2O Ni,t0 Fe,t0 Axit Men giấm d) C2H5OH + O2 Câu 3: (2,0 điểm) Cho chất khí khơng màu CH4, C2H4, CO2 chứa lọ riêng biệt, phương pháp hóa học nhận biết chúng viết phương trình phản ứng (nếu có) NỘI DUNG ĐIỂM - Lấy mẫu khí cho tác dụng với nước vơi có dư, mẫu cho kết tủa khí 0,5 CO2 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 0,25 - Lấy mẫu khí chất lại cho tác dụng với dung dịch nước Br 2, mẫu làm 0,5 màu nước brơm khí C2H4, 0,25 C2H4 + Br2  C2H4Br2 0,5 - Còn lại khí CH4 B Bài tốn: (3,0 điểm) Đốt cháy hồn tồn 4,6 gam rượu Etylic a/ Tính thể tích khơng khí (đktc)cần dùng để đốt cháy lượng rượu trên, biết khí oxy chiếm 20% thể tich khơng khí b/ Tính thể tích khí CO2(đktc) sinh sau phản ứng c/ Dẫn toàn lượng CO2 thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư Tính khối lượng kết tủa tạo thành (Cho biết : C = 12 ; O = 16 ; H =1 ; Ca = 40 ) ĐÁP ÁN ĐỀ Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 16 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn NỘI DUNG A LÝ THUYẾT: ( điểm) Câu 1: (3,0đ) a/ Axit Axetic tác dụng với : 2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O 2CH3COOH + Mg  (CH3COO)2Mg + H2 o H SO4 d ,t  → CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH ¬  b/ 2H2O + 2Na  2NaOH 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa (0,5đ) Câu 2: (2đ) CH2 = CH2 C6H6 C2H4 C2H5OH H2 + Br2 + H2O + O2 + H2 + H2 Ni,t0 + C2H6 Fe,t0 C6H5Br + HBr C2H5OH Axit Men giấm CH3COOH + H2O 4,6 = 0,1(mol) 46 a/ Phương trình hóa học: o t C2H5OH + 3O2  → CO2 0,1 0,3 n O2 = 0,3(mol) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 3: (2đ) - Lấy mẫu khí cho tác dụng với nước vơi có dư, mẫu cho kết tủa khí CO2 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O - Lấy mẫu khí chất lại cho tác dụng với dung dịch nước Br 2, mẫu làm màu nước brơm khí C2H4, C2H4 + Br2  C2H4Br2 - Còn lại khí CH4 B BÀI TỐN: ( điểm) nC2H5OH = ĐIỂM 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 + H2O 0,25 0,5 VO2 = nO2 × 22,4 = 0,3 × 22,4 = 6,72(l ) 0,5 Thể tích khơng khí : VKK = VO2 × = 6,72 × = 33,6(l ) b/ Tính thể tích CO2: n CO2 = 0,2(mol) VCO2 = n 22,4 = 0,2 x 22,4 = 4,48(l) c/ PTHH: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 0,2 0,2 nCaCO3 = 0,2(mol) mCaCO3 = 0,2 x 100 = 20(gam) 0,25 0,5 + H2O (mol) Đề A/ TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) Câu 1:(2điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Tính chất vật lí phi kim là: a Dẫn điện tốt b Dẫn nhiệt tốt c Dẫn nhiệt, dẫn điện d Chỉ tồn trạng thái khí Để loại khí clo có lẫn khơng khí, dùng chất sau: Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 17 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn a Nước b Dung dịch H2SO4 c Dung dịch NaOH d Dung dịch NaCl Những chất sau hợp chất hữu cơ: a BaCO3, C2H6, C2H6O b C2H4O2, C2H5Br, MgCO3 c C2H4O2, C2H5Br, H2CO3 d CH3NO2, C6H6, CH4 Chọn câu câu sau: a Các hợp chất có tự nhiên hợp chất hữu b Tất hợp chất có thể sống hợp chất hữu c Chỉ có hợp chất có thể sống hợp chất hữu d Chất hữu có phận thể sống Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam ancol etylic thu 55 gam etyl axetat Hiệu suất phản ứng là: a 62,5% b 48,4% c 91,6% d 55% Axit axetic tác dụng với chất sau đây: a Al b Ca(OH)2 c K2SO4 d Na2CO3 Chất sau vừa có khả tham gia phản ứng cộng, vừa có khả tham gia phản ứng với clo: a Etilen b Benzen c Metan d Axetilen Một hỗn hợp gồm hai khí CH4 C2H4 Để thu khí CH4 tinh khiết ta dùng hóa chất sau: a Nước brom thiếu b Nước vôi c Nước cất d Nước brom dư Câu 2: ( điểm )Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ ( ) câu sau: Chất béo hỗn hợp nhiều este Mỗi hợp chất hữu có xác định phân tử Câu3:(1 điểm) Hãy ghép nội dung thí nghiệm cột A với tượng xảy cột B cho phù hợp Cột A Cột B Đun nóng dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 a Có khí làm đục nước vơi Nhỏ vài giọt dung dịch axit axetic vào đá vôi b Không có tượng Cho vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột c Xuất kết tủa Ag Sục khí metan vào dung dịch brom d Mất màu dung dịch brom e Xuất màu xanh Kết ghép: 1+ … 2+ … 3+ … 4+ … B/ TỰ LUẬN: ( điểm ) Câu ( 3điểm ): Hãy viết phương trình hóa học ghi rõ điều kiện phản ứng sau: a) Cacbua canxi Axetilen Etilen Đibrometan b) Tinh bột Glucozơ Ancol etylic Etyl axetat Câu ( 1điểm ): Có lọ không nhãn đựng dung dịch không màu: hồ tinh bột, glucozơ, ancol etylic Hãy nêu cách nhận biết chất phương pháp hóa học Câu 3: (2điểm ): Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu A thu 10,56 gam CO 4.32 gam H2O a) Xác định công thức phân tử chất hữu A biết lít A đktc nặng 2,679 gam b) Biết A axit hữu Xác định công thức cấu tạo A c) ( Biết: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23 ) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4điểm ) Câu 1:(2 điểm ) Mỗi câu chọn 0,25 điểm c c d d Câu 2: Thứ tự cần điền 1/Glixerol , axit béo 2/Trật tự liên kết , nguyên tử Đúng ý ghi 0,25đ Câu 3: (2 điểm ) Mỗi câu ghép 0,5 điểm Kết ghép: 1.c; 2.a; 3.e; a c b d 4.b II/ TỰ LUẬN: ( điểm ) Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 18 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn Câu 1( 3điểm) Viết PTHH ( 0,5 điểm ) a) (1) CaC2 + H2O (2) C2H2 (3) C2H4 Xt, t + H2 + Br2 (1) (-C6H10O5-)n +n H2O C6H12O6 (0,5đ) C2H4 (0,5đ) C2H4Br2 b) (2) C2H2 + Ca(OH)2 Axit to Men rượu (0,5đ) nC6H12O6 (0,5đ) 2C2H5OH + 2CO2 (0,5đ) 30 – 32 C H2SO4 đ, t0 (3) C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O (0,5đ) Câu 2: ( 1điểm ) Trích mẫu thử đánh số thứ tự - Làm quỳ tím hố đỏ nhận biết dd axit axetic - Dùng dd iot nhận hồ tinh bột (Xuất dung dịch màu xanh) - Dùng dd AgNO3/NH3 nhận dd glucozơ (Xuất kết tủa bạc) - NH3 , t0 C6H12O6 + Ag2O Chất lại ancol etylic C6H12O7 + 2Ag Câu (2điểm) a) – Tính mC = 2,88,g - mH = 0,48g - mO = 7,2 – ( 2,88 + 0,48 ) = 3,84 g - Đặt công thức : CxHyOz - Rút tỉ lệ x : y : z = 1: : Suy công thức thực nghiệm: ( CH 2O)n - Tính mA = 60 g Suy n = - Công thức phân tử A : C2H4O2 b) Xác định công thức cấu tạo A : CH3-COOH (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) ( 0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) ĐỀ I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( điểm) Hãy khoanh tròn chữ A,B,C,D Trước phương án mà em cho Câu 1: Có ba bình đựng khí khác CH4 , C2H4 CO2 Để phân biệt dùng: A/ kim loại B/ nước brom C/ dung dịch Ca(OH)2 dung dịch nước brôm D/ không dùng chất Câu : Trong khí sau khí tạo từ đất đèn A.CH4 B.C2H4 C.C2H2 D.C4H10 Câu 3: Những hiđrocacbon sau phân tử có liên kết đơn : A etylen B.benzen C axetilen D metan Câu : Phương pháp hóa sau dùng để loại bỏ khí etylen lẫn khí metan: A Dẫn hỗn khí qua dung dịch brom dư B Đốt cháy hỗn hợp khơng khí C Dẫn hỗn hơp khí qua nước vơi dư D Dẫn hỗn hợp khí qua nước Câu Một chai rượu ghi 25o có nghĩa là: A/ Cứ 100 gam dd rượu có 25 gam rượu nguyên chất B/ Cứ 100 gam dd rượu có 25 ml rượu nguyên chất C/ Cứ100 ml dd rượu có 25 ml rượu nguyên chất D/ Cứ 100 ml nước có 25 ml rượu nguyên chất Câu : Dùng thuốc thử sau để phân biệt lọ nhãn chứa khí CH C2H4 A Quỳ tím ẩm B Dung dịch brom C dung dịch natrihidroxit D Dung dịch axit clohidric Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 19 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn II/TỰ LUẬN : (7 điểm) Câu 7: (2 điểm) Viết cơng thức cấu tạo trình bày tính chất hóa học axit axetic Viết phương trình hóa học minh họa( có) Câu 8: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến hố sau: CaC2  C2H2  C2H4  C2H5OH  CH3COOH → → → → Câu 9:(3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam rượu êtylic dẫn sản phẩm qua 150ml dung dịch NaOH M a) Viết phương trình hóa học xảy b) Tính thể tích oxi , thể tích khơng khí cẩn cho phản ứng c) Tính khối lượng muối thu (Biết VO2= 1/5 Vkk)( O = 16,C =12,Na=23, H=1 ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 3điểm) CÂU Đáp án C II/TỰ LUẬN : (7 điểm) C A C D B Câu (2 đ ) CTCT: H H O C C O H hay: H CH3 – COOH Tính chất hố học: Axit axetic có tính chất hố học axit: * Axit axetic axit yếu - Làm quỳ tím hố đỏ - Kim loại : K, Na, Mg, Al, Zn, Fe … (đứng trước H dãy hoạt động hóa học) 2CH3COOH + 2Na  → 2CH3COONa + 2CH3COOH + Fe  → (CH3COO)2Fe + H2 H2 - Oxit bazơ : CuO, CaO, Na2O, K2O 2CH3COOH + CuO (CH3COO)2Cu + H 2O - Bazơ : CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O Axit axetic Natri axetat - Muối : 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2 - Phản ứng với rượu etylic: H SO ,t CH3COOH + C2H5OH ←2 4  → CH3COOC2H5 + H2O (Etyl axetat) Este - Sản phẩm phản ứng axit rượu etylic este → Phản ứng este hoá Câu 8: (2đ) CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 to C2H2 + H2 Ni,   → C2H4 Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 20 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn C2H4 + H2O SO4 H → C2H5OH m C2H5OH + O2 Mengiâ   → CH3COOH + H2O Câu 9: (3đ) t0 C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O Số mol C2H5OH : 2,3 : 46 = 0,05 (mol) Theo phương trình :Số mol O2 = 0,05.3 =0,15 (mol) Thể tích O2 =0,15 22,4 =3,36 (l) ⇒ Thể tích khơng khí : 3,36 =16,8 (l) Số mol NaOH : 0,15 =0,15 (mol) Số mol CO2 =0,05.2=0,1 Số mol NaOH : Số mol CO2 =0,15 :0,1 =1,5 Sản phẩm tạo hỗn hợp muối Na2CO3 NaHCO3 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O (1) 2x x x NaOH + CO2 → NaHCO3 (2) y y y Gọi số mol CO2 phản ứng x y Ta có hệ PT : 2x + y = 0,15 x + y = 0,1 Giải ta x=y = 0,05 Khối lượng Na2CO3 = 0,05 x 102= 5.1 gam Khối lượng NaHCO3 = 0,05 x 84 = 4.2 gam Vậy khối lượng muối tạo thành = 5,1 + 4,2 = 9,3 gam ĐỀ Câu (2 đ) Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết ba chất khí là: Axetilen , metan, cacbonic Viết Phương trình hóa học có Câu (2.5đ) Viết phương trình phản ứng thực chuyển đổi hóa học sau: CH2 = CH2 CH3 – CH2 – OH CH3COOH CH3 – CH2 - ONa (CH3COO)2Ca CH3COOCH2CH3 Câu 3.(2.5 đ) a) Độ rượu gì? Hãy giải thích ý nghĩa Rượu 45o b) Tính thể tích rượu etylic ngun chất có 200ml rượu 25o Câu : (3 đ) Đun 200ml dung dịch glucozơ với lượng dư Ag2O NH3, người ta thấy sinh 2,16 g bạc a) Viết phương trình phản ứng b) Tính nồng độ CM dung dịch glucozơ cần dùng c) Tính khối lượng rượu etylic thu cho lượng glucozơ lên men rượu biết hiệu suất phản ứng đạt 90% ( Cho C = 12 ; H = ; O = 16 ; Ag =108) ĐỀ Câu 1: (2,0 đ) Hồn thành phương trình hóa học sau: Ni,t0 CH2 = CH2 + H2 C6H6 + Br2 Fe,t0 C2H4 + H2O Axit Men giấm C2H5OH + O2 Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 21 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn Câu 2: (2,0 đ) Cho chất khí khơng màu CH4, C2H4, CO2 chứa lọ riêng biệt, phương pháp hóa học nhận biết chúng viết phương trình phản ứng (nếu có) Câu 3: (3,0 đ) a/ Viết phương trình phản ứng axit Axetic tác dụng với: CaCO 3, NaOH, Mg, C2H5OH b/ Cho Natri vào dung dịch rượu Etylic Nêu tượng, viết phương trình phản ứng xảy (Nếu có) Câu 4: (3,0 đ) Đốt cháy hồn tồn 2,3 gam rượu Etylic a/ Tính thể tích khơng khí (đktc) cần dùng để đốt cháy lượng rượu trên, biết khí oxy chiếm 20% thể tich khơng khí b/ Tính thể tích khí CO2(đktc) sinh sau phản ứng c/ Dẫn toàn lượng CO2 thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư Tính khối lượng kết tủa tạo thành (Cho biết : C = 12 ; O = 16 ; H =1 ; Ca = 40 ) ĐỀ I Phần trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ đầu câu A, B, C, D trả lời em cho đúng: Câu 1: Chất sau không tác dụng với Oxi A Fe B H2 C Cu D Ag Câu 2: Ngâm bột Fe vào dung dịch CuSO4 sau thờ gian lọc ,sấy khô chất rắn đem cân thấy khối lượng chất rắn: A nặng khối lượng Fe ban đầu C khối lượng Fe ban đầu B nhẹ khối lượng Fe ban đầu D gấp hai lần khối lượng Fe ban đầu Câu 3: Công thức cấu tạo axit axetic A C2H6O B CH3–COOH C C4H10 D CH3–O–CH3 Câu 4: Trong chất sau chất tác dụng với Natri: A CH3–CH3 B CH3–CH2–COOH C C6H6 D CH3–O–CH3 Câu 5: Trong 200 ml dung dịch rượu 450 chứa số ml rượu etylic nguyên chất là: A 100ml B 150ml C 90ml D 200ml Câu 6: Axit axetic không phản ứng với: A NaOH B Na2CO3 C Na D CH3COOC2H5 Câu7: Dãy gồm chất hiđrocacbon ? A C2H4; CH4; C2H5Cl B C3H6; C4H10; C2H4 C C2H4; CH4; C3H7Cl D C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl Câu : Dãy gồm chất dẫn xuất hiđrocacbon ? A CH3NO2; CH4; C2H5Cl B C3H6; C4H10; CH3NO2 C C2H5OH; CH4; C3H7Cl D C2H5OH; C6H12O6; C12H22O11 Câu 9: Dãy chất sau làm màu dung dịch nước brôm? A CH4, C2H4 B C2H4, C2H2 C C2H6, C2H4 D C2H6, C2H2 Câu 10: Dãy chất phản ứng với kim loại Na? A C2H5OH, CH3COOH B C2H5OH, C6H6 C C6H6, CH3COOH D C2H6 , CH3COOH Câu 11: Rượu etylic điều chế phương pháp sau đây: A Chưng cất B Từ etylen C Lên men tinh bột, đường từ etylen D Lên men tinh bột đường Câu 12: Cặp chất sau không phản ứng với nhau? A Na2CO3 dung dịch CH3COOH B Zn dung dịch C2H5OH C Cu dung dịch CH3COOH D dung dịch AgNO3 / NH3 dung dịch C6H12O6 II Tự luận: (7 đ): Câu 1(2đ): Có lọ hóa chất nhãn chứa chất lỏng C 2H5OH, C6H6 CH3COOH Nêu phương pháp hóa học để phân biệt chất lỏng trên? (viết phương trình phản ứng xảy – có) Câu 2(2đ): Viết phương trình phản ứng hóa học theo chuỗi biến hóa sau: (Ghi rõ điều kiện – có) Câu 3(3 đ): Đốt cháy hồn tồn 9,2 gam rượu etylic oxi dư thu khí cacbonđioxit nước a Viết phương trình hóa học xảy ra? b Tính khối lượng khí cacbonđioxit khối lượng nước tạo thành? Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 22 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn (Cho nguyên tử khối nguyên tố: O = 16 ; C = 12 ; H = 1) ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM (3điểm ) Mỗi câu học sinh khoanh 0,25 điểm : Câu Đáp án B D B A C B D A B II TỰ LUẬN (7 điểm ) Câu Đáp án Câu - Trích chất lỏng hóa chất đựng vào ống nghiệm làm mẫu thử: - Cho quỳ tím vào mẫu thử: +Mẫu làm quỳ tím hóa đỏ → CH3COOH +2 mẫu khơng làm đổi màu quỳ tím → C2H5OH ,C6H6 - Cho kim loại Natri vào mẫu thử lại: +Mẫu phản ứng tạo khí khơng màu bay → C2H5OH Phương trình phản ứng: 2C2H50H + 2Na  → 2C2H50Na + H2 → + Mẫu không phản ứng C6H6 Menruou → 2C2H5OH(dd)+2CO2 (k) C6H12O6 (dd)  30 − 320 C Câu2 Mengiam  → CH3COOH(dd) + H2O(l) C2H5OH(dd)+ O2((k) 25−300 C 10 A 12 D Điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm H SO4 dac ,t  → CH3COOC2H5(l)+ H2O(l) C2H5OH(l)+CH3COOH (l ) ¬   0,5 điểm t0 CH COOC H + NaOH → CH COONa + C H OH 5 Câu 11 C a, Phương trình hóa học: điểm t0 C2 H 6O +3O2 → 2CO2 +3H 2O m 9, = = 0, 2( mol ) b) Số mol rượu etylic là: nC2 H 6O = M 46 0,5 điểm t0 C2 H O +3O2 → 2CO2 +3H O →2 mol Theo phản ứng: mol mol → Theo đề cho: 0,2 mol 0,4 mol 0,6 m - Khối lượng CO2 thu : 0,5 điểm 0,5 điiểm mCO2 = nCO2 ×M CO2 = 0, ×44 =17, 6( gam) - Khối lượng H 2O thu : 0,5 điểm mH 2O = nH 2O ×M H 2O = 0, ×18 =10, 8( gam) (0,25đ) *Lưu ý:Học sinh giải cách khác cho điểm tối đa ĐỀ 10 Câu 1(2đ):Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: Etilen (1) Rượu etylic (2) Axit axetic (3) Etyl axetat (4) CO2 Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 23 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn Câu 2(3đ): Bằng phương pháp hóa học, phân biệt chất lỏng đựng lọ nhãn : C 2H5OH; CH3COOH; Glucozơ, tinh bột Câu (2đ): Để điều chế rượu etylic, người ta tiến hành lên men 18 gam glucozơ thu V l khí (đktc) Tính lượng rượu etylic thu được, hiệu suất phản ứng 90% ĐÁP ÁN 10 Câu 1:(2đ) (1) C2H4 + H2O (2) C2H5OH + O2 axit men giấm C2H5OH CH3COOH + H2O (3) CH3COOH + C2H5OH (axit) (4) C2H5OH C2H4 + H2O Câu 2: (3đ) H2SO4 đ >170 CH3COOC2H5 + H2O - Lấy chất làm mẫu thử - Dùng giấy quỳ nhận biết CH3COOH ( giấy quỳ hóa đỏ) - Dùng dung dịch Iốt nhận biết tinh bột - Dùng AgNO3 amoniac nhận biết glucozơ ( phản ứng tráng gương) C6H12O6 + Ag2O - C6H12O7 + 2Ag Còn lại C2H5OH 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 3: (3đ) Khối lượng C, H: mC = mCO2x12/44 = 26,4x12/44= 7,2 g; mH = mH2Ox2/18 = 10,8x2/18= 1,2 g  mO = mA – (mC + mH)=18-(7,2+1,2)=9,6 g  Gọi công thức tổng quát CxHyOz Mặt khác ; dA/O2 = MA/MO2 = 5,625 ==> MA = 5,625x32=180 Ta có biểu thức: 12x/mC = y/mH = 16z/mO = MA/mA  x= 12; y = 12; z = 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  CTPT C6H12O6 Câu 4: 0,5 nC6H6O6 = 18/180 = 0,1 mol 0,5 C6H12O6 2 C2H5OH + 2CO2 0,5 0,1 mol 0,2 mol nC2H5OH = 0,2 mol =>mrượu etylic= 0,2x46 = 9,2 g 0,5 Do hiệu suất phản ứng 90% = > Khối lượng rượu etylic thực tế là: mrượu etylic = 9,2x90/100= 8,28 g Đề 11 I Trắc nghiệm (2,5đ) Câu 1(1,5đ): Hãy khoanh tròn vào chữ A, B, C, D trước câu trả lời a, Dãy chất làm màu dung dịch brôm là: Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 24 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn A CH4, C6H6 B C2H4, C2H2 C CH4, C2H2 D C6H6, C2H2 b, Dãy chất tác dụng với dung dịch Na0H là: A CH3C00H; C6H1206 C CH3C00H; CH3C00C2H5 B CH3C00H; C2H50H D CH3C00C2H5; C2H50H c, Công thức rượu etylic là: A CH3COOH B C2H5OH C C2H6O D CH3C00C2H5 d, Độ rượu là: A số (ml) rượu etylic có 100(ml) hỗn hợp rượu nước B số (g) rượu etylic có 100 (g) nước C số (g) rượu etylic có 100 (g) hỗn hợp rượu nước D số (ml) rượu etylic có 100 (ml) nước e, Dãy chất tác dụng với dung dịch Na là: A CH3C00H; C6H1206 C CH3C00H; CH3C00C2H5 B CH3C00H; C2H50H D CH3C00C2H5; C2H50H g, Axit axetic có tính axit vì: A Phân tử có chứa nhóm –OH B Phân tử có chứa nhóm–OH nhóm–COOH C Phân tử có chứa nhóm –COOH D Phân tử có chứa C, H, O Câu 2(1đ): Nối chất cột trái ứng với tính chất cột phải theo bảng sau : Hợp chất Tính chất 1.Benzen A Tác dụng với Na giải phóng khí H2, dễ cháy khơng khí sinh CO2 H2O Axit axetic B Tác dụng với kiềm tạo glixerol muối axit hữu C Tác dụng với Na giải phóng Hidrơ, tác dụng với bazơ, oxit bazơ sinh muối Rượu etylic nước, tác dụng với muối cacbonat sinh khí CO2 D Tham gia phản ứng tráng gương phản ứng lên men rượu Glucozơ E Không tác dụng với kim loại Na, cháy sinh CO 2, H2O có nhiều muội than 1-… 2-…… 3-…… 4-… II Tự luận (7,5 đ) Câu 1( đ): Hồn thành phương trình sau(ghi rõ điều kiện phản ứng có): a/ CH4 + Cl2  .+ b/ C2H4 + Br2  c/ CH3COOH +  (CH3COO)2Mg + d/ CH3COONa +  CH3COOH + e/ C2H5OH + . CH3COOH + g/ C6H12O6 + Ag2O  + Câu 2(1,5đ):Nêu cách khác để phân biệt rượu etylic axit axetic phương pháp hóa học, viết PTHH minh họa có Câu 3(3đ): Cho 10,6g hỗn hợp gồm rượu etylic axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp đầu Cho C = 12 O = 16 H = Đề 12 I Trắc nghiệm (2,5 đ) Câu 1(1,5đ): Hãy khoanh tròn vào chữ A, B, C, D trước câu trả lời a, Dãy chất tác dụng với Na là: A CH4, C2H5OH B C2H5OH, CH3COOH C CH4,CH3COOH D C2H5OH, C2H2 b, Dãy chất tham gia phản ứng cộng brôm là: A CH4, C6H6 B CH4, C2H2 C C6H6, C2H2 D C2H4, C2H2 c, Công thức rượu axit axetic là: A CH3COOH B C2H5OH C C2H6O D CH3C00C2H5 d, Cho chất sau: C2H50H, C6H6, CH3C00H Cách sau phân biệt chúng? A: Dùng quỳ tím dùng Na B: Dùng nước dùng Na C: Dùng sắt dùng quỳ tím D: Dùng dd Na2CO3 Muốn bớt cực nhọc, phải học Trang 25 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn e, Rượu etylic phản ứng với natri A phân tử có ngun tử oxi B phân tử có nguyên tử oxi hiđro C phân tử có chứa C,H,O D phân tử có nhóm –OH g, Số ml rượu etylic có 500ml rượu 450 là: A 9ml B 22,5ml C 45ml D 225ml Câu (1đ) Nối chất cột phải ứng với tính chất cột trái theo bảng sau : Tính chất Hợp chất a Có phản ứng với Brom có bột sắt nhiệt độ cao C2H4 b Có phản ứng cộng với dung dịch Brom theo tỉ lệ mol 1:2 CH4 c Có phản ứng cộng với dung dịch Brom theo tỉ lệ mol 1:1 C2H2 d Có phản ứng với dung dịch Brom C6H6 e Có phản ứng clo bị chiếu sáng 1-… 2-… 3-… 4-… II Tự luận (7,5 đ) Câu 1(3 đ): Hồn thành phương trình sau(ghi rừ điều kiện phản ứng có): a/ C6H6 + Br2  + b/ C2H2 + Br2  c/ CH3COOH + CaCO3  + + d/ CH3COONa +  CH3COOH + e/ CH3COOC2H5 +  CH3COONa + g/ C6H12O6 + Ag2O  + Câu 2(1,5đ):Nêu cách khác để phân biệt rượu etylic axit axetic phương pháp hóa học, viết PTHH minh họa có Câu 3(3đ): Cho 15,2g hỗn hợp gồm rượu etylic axit axetic tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,5M Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp đầu Cho : C = 12 ;O = 16 ; H = ĐÁP ÁN Đề 11 I Trắc nghiệm (2,5 đ) Câu 1: (1,5đ) Mỗi câu chọn 0,25 a-B b-C c-B d-A e-B Câu 2: (1,5 đ) Nối ý 0,25 1-E 2-C 3-A 4-D II Tự luận (7,5 đ) Câu 1:( đ) Mỗi ptr viết 0,5 đ cân sai trừ 0,25 đ g-C Câu 2:( 1,5 đ).- C1: Dùng quỳ tím - C2: Dùng kim loại: Mg; Fe; Al, Zn, muối cácbonat viết PT Câu 3:(3đ) - Tính số mol NaOH = 0,1mol 0,5đ 1đ PTRHH: 0,5đ CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O Viết ptr - Tính số mol CH3COOH m=6g  %=56,6%  % C2H5OH=43,4% ĐÁP ÁN Đề 12: I Trắc nghiệm (2,5 đ) Câu 1: (1,5đ) Mỗi câu chọn 0,25 a-B b-D c-A d-A e-D Câu 2: (1,5 đ) Nối ý 0,25 1-c 2-e 3-b 4-a II Tự luận (7,5 đ) Câu 1:( đ) Mỗi ptr viết 0,5 đ cân sai trừ 0,25 đ Muốn bớt cực nhọc, phải học 0,5đ 1,5đ 0,5đ g-C Trang 26 Youtube : Thầy Tuấn XiPo – sưu tầm biên soạn Câu 2:( 1,5 đ).- C1: Dùng quỳ tím - C2: Dùng kim loại: Mg; Fe; Al, Zn, muối cácbonat viết PT Câu 3:(3đ) - Tính số mol NaOH = 0,2mol - PTRHH: CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O - Tính số mol CH3COOH m=12g  %=76,9%  %C2H5OH=23,1% Muốn bớt cực nhọc, phải học Viết ptr 0,5đ 1đ 0,5đ 0,5đ 1,5đ 0,5đ Trang 27 ... (1) CaC2 + H2O (2) C2H2 (3) C2H4 Xt, t + H2 + Br2 (1) (-C6H10O5-)n +n H2O C6H12O6 (0,5đ) C2H4 (0,5đ) C2H4Br2 b) (2) C2H2 + Ca(OH )2 Axit to Men rượu (0,5đ) nC6H12O6 (0,5đ) 2C2H5OH + 2CO2 (0,5đ)... mol C2H4 C2H2 hỗn hợp Ta có hệ phương trình : n Br2 = b) Thể tích khí C2H4 VC2 H = n .22 ,4 = 0 ,2. 22, 4 = 4,48(l ) Thể tích khí C2H2 VC2 H = n .22 ,4 = 0,05 .22 ,4 = 1, 12( l ) Muốn bớt cực nhọc, phải học. .. ứng với H2O : Axit C2H4 + H2O   → C2H5OH 1.Phản ứng cháy: Axetilen: C2H2 (26 ) C H H C 2C2H2 t + 5O2  → 4CO2 + 2H2O 15000 C 2CH4 → C2H2 + 3H2 Phản ứng cộng: Thu gọn : CH ≡ CH C2H2 Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 2 HOÁ HỌC 9, ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 2 HOÁ HỌC 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay