Nhom 7 8

5 56 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 15:08

ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC- CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Nhận biết: Câu 1, 2, 6, 8, 13, 17 Thông hiểu Câu 3, 4, 9, 10, 18, 20 Vận dụng thấp Câu 5, 11, 21, 23 Vận dụng cao Câu 12, 24, 25 Câu Góc 180 có số đo rađian A π 18 B Câu Góc A 18° π 18 π 10 C π D π có số đo độ B 36° C 10° D 20° Câu Một đường tròn có bán kính 20cm, tìm độ dài cung đường tròn có số đo gần đến hàng phần trăm) A 41,89cm B 41,88cm C 41,86cm 2π (tính D 41,87cm Câu Trên đường tròn lượng giác có điểm gốc A Điểm M thuộc đường tròn cho cung lượng 45° giác AM có số đo , gọi N điểm đối xứng với M qua trục Ox, số đo cung lượng giác có điểm đầu A điểm cuối N 45° + k 360°; k ∈ ¢ 45° + k180°; k ∈ ¢ A B −45° + k180°; k ∈ ¢ −45° + k 360°; k ∈ ¢ C Câu Điểm cuối cung lượng giác có số đo A điểm cung phần tư thứ I B điểm cung phần tư thứ II D 25π C điểm cung phần tư thứ III D điểm cung phần tư thứ IV Câu sin α nhận giá trị sau đây? −0, A B C − D Câu Trong công thức sau, công thức sai? A + tan α = sin α + cos α = 2 + cot α = C B (α ≠ kπ , k ∈ ¢ ) sin α π (α ≠ + kπ , k ∈ ¢ ) cos α tan α + cot α = 1(α ≠ D kπ , k ∈ ¢ ) Câu Đẳng thức sau đúng? tan(π − x) = tan x sin( − x) = sin x A C B π  cos  − x ÷ = sin x 2  cot ( x + π ) = − cot x D Câu Các cặp đẳng thức sau đồng thời xảy ra? A sin α = sin α = C và cosα = Câu 10 Cho biết cot α = B cos α = Câu 11 Cho B cosα = − tan α = A sin α = Tính D cot α với và cosα = ? C π cosα = − sin α = cot α =
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhom 7 8 , Nhom 7 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay