CAT TUYEN DUONG TRON

6 45 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 15:08

MỨC ĐỘ: THƠNG HIỂU Cho đường tròn D : 2x + my + - điểm phân biệt A (C ) : x2 + y2 - 2x + 4y - = 2=0 Tìm m ∈ ( 2;9 ) B ( C ) : ( x − 2) + ( y − 1) = 25 m=2 Đường tròn đường thẳng sau đây? cắt đường tròn ( C) hai C m=9 D m=¡ khơng cắt đường thẳng ( 2;6 ) ( 45;50 ) điểm y−4 =0 B Đường thẳng có phương trình ( 3; −2 ) ( 19;33) C Đường thẳng qua điểm điểm x −8 = D Đường thẳng có phương trình ∆ : 4x + y + m = Với giá trị m đường thẳng tiếp xúc với đường ( C ) : x2 + y − = tròn m = −3 A m=3 C để đường thẳng D A, B A Đường thẳng qua điểm m có tâm I đường thẳng m = −3 m = 15 m = −15 D 3x + y + = Với giá trị m đường thẳng ∆ : tiếp xúc với đường B m=3 ( x − m) + y = tròn (C) : m=0 m = m =  4 m = −6 m = m = A B C D x2 + y – 4x − y − = Đường tròn tiếp xúc với đường thẳng sau ? 4x + y −1 = x − y + 13 = A Trục tung B C D Trục hoành D: x - y +3 =0 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng đường tròn (C ) : x +y - x - y =0 A ( 3;3) ( - 1;1) B ( - 1;1) ( 3; - 3) C ( 3;3) ( 1;1) D ( 2;1) ( 2; - 1) x + y − x − y − 23 = Đường tròn cung có độ dài bao nhiêu? A 10 10 B cắt đường thẳng C x + y − x − y − 23 = A ( 2; ) x+ y−2 =0 D theo dây A Đường tròn điểm Đường thẳng qua cắt đường tròn tròn tạo dây cung có độ dài bé là: x+ y =0 x− y =0 x+ y−4=0 x− y−4=0 A B C D 2 x + y − x − y − 23 = d : x + 2y −5 = Đường tròn đường thẳng Đường thẳng d ∆ vng góc với cắt đường tròn tạo dây cung lớn là: 2x + y − = x + 2y − = 2x − y −1 = x + y −1 = A B C D 2 d : x + 2y −5 = x + y − x − y − 23 = Đường tròn đường thẳng Đường thẳng d ∆ song song với cắt đường tròn tạo dây cung lớn là: 2x + y − = x + 2y − = 2x − y −1 = x + y −1 = A B C D MỨC ĐỘ: VẬN DỤNG Câu Câu Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy Cho đường tròn (C ) : x + y − x + y − = có tâm I ∆ : x + my + − = m ∆ đường thẳng Giá trị để đường thẳng cắt đường tròn x2 + y2 – 2x = hai điểm phân biệt là: m ∈ ( 2;9 ) m=¡ m=9 m=2 A B C D ( C ) : x + y − x − y − 14 = Oxy Trong mặt phẳng hệ tọa độ Cho đường tròn đường thẳng ∆:x− y+3= Mệnh đề sau ? ( C) 46 ∆ A cắt theo cung có độ dài ( C) ∆ B tiếp xúc ( C) ∆ C không cắt ( C) ∆ D cắt theo cung có độ dài Câu Câu Câu Câu Câu Câu Oxy ( C ) : ( x − 1) + ( y + 2) = Trong mặt phẳng hệ tọa độ , cho đường tròn đường thẳng ( d ) : x − y + 2m = ( d) ( C) A, B m Giá trị để đường thẳng cắt hai điểm phân biệt AB = cho là: m = 0; m = −5 m = 1; m = m = 1; m = m = −1; m = A B C D ( x − a ) + ( y − b) = R x + y −a −b = Đường tròn cắt đường thẳng theo dây cung có độ dài là: R R 2 2R R A B C D I ( 1;3) d :x− y+4=0 Đường tròn tâm đồng thời cắt theo dây cung có độ dài có phương trình 2 2 ( x − 1) + ( y − 3) = ( x + 1) + ( y + 3) = A B 2 2 ( x − 1) + ( y − 3) = ( x − 1) + ( y − 3) = C D ( d) :x+ y−4 = I Đường tròn tâm thuộc trục tung, có bán kính cắt đường thẳng theo 2 dây cung có độ dài có phương trình 2 ( x − 6) + y = ( x − 2) + y2 = A 2 ( x − 5) + y = ( x + 1) + y = B 2 ( x − 6) + y = ( x − 1) + y = C 2 ( x + 1) + y = ( x − 3) + y = D M ( 2; ) ( C ) : x2 + y2 – x – y + = Cho đường tròn điểm Viết phương trình đường thẳng M A B M AB qua cắt đường tròn điểm , cho trung điểm x+ y−6 = x− y+6 = 2x + y − = x+ y −3 = A B C D ( C) ∆ : x − 3y − = M ∈∆ Cho đường thẳng điểm có hồnh độ Đường tròn có tâm ( d) :x+ y+2 =0 A, B ∆ M nằm đường thẳng đồng thời cắt hai điểm phân biệt cho ( C) AB trung điểm Khi tọa độ tâm đường tròn : A Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 ( 2; −4 ) Trong mặt phẳng tọa độ B ( 2;0 ) Oxy , đường tròn ( C) C ( 3;1) D ( −1; −3) có tâm thuộc trục hồnh, bán kính đồng ( C) d : 2x − y +1 = thời cắt đường thẳng theo dây cung có độ dài Tọa độ tâm : 5   ;0 ÷; ( 1;0 ) ( 2; ) ; ( −3;0 ) ( −2;0 ) ; ( 4; ) ( 1;0 ) ; ( −1;0 ) 2  A B C D I ( 1; −2 ) Oxy R Trong mặt phẳng tọa độ ,đường tròn tâm bán kính cắt đường thẳng ∆:x− y+3= AB = R theo dây cung có phương trình 2 2 ( x − 1) + ( y + ) = 24 ( x − 1) + ( y + ) = 25 A B 2 2 ( x − 1) + ( y + ) = 10 ( x − 1) + ( y + ) = 12 C D Oxy ∆ : x − y +1 = Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng đường tròn 2 ( C ) : x + y − 4x + y − = ∆' ∆ Phương trình đường thẳng vng góc với cắt đường tròn hai điểm phân biệt cho khoảng cách chúng lớn ∆ ' : x + y −1 = ∆ ' : x + y −1 = A B ∆': x + y − = ∆ ' : 2x + y −1 = C D MỨC ĐỘ: VẬN DỤNG CAO ( ∆) : 4x − 3y − = Oxy I (3; −1) Trong mặt phẳng tọa độ Cho điểm đường thẳng Đường ( ∆) A, B I IAB tròn có tâm cắt hai điểm phân biệt cho tam giác tam giác vng có phương trình 2 2 ( x − 3) + ( y + 1) = ( x − 3) + ( y + 1) = A B 2 2 ( x − 3) + ( y + 1) = ( x − 3) + ( y + 1) = C D ( ∆) : x − 3y + = Oxy I (1; −1) Trong mặt phẳng tọa độ Cho điểm đường thẳng Đường tròn ( ∆) A, B I IAB có tâm cắt hai điểm phân biệt cho tam giác tam giác có phương trình 40 2 2 ( x − 1) + ( y + 1) = ( x − 1) + ( y + 1) = 45 A B ( x − 1) C Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 + ( y + 1) = 50 ( x − 1) + ( y + 1) = 20 D ( ∆) : x − y + = Oxy I (0; −1) Trong mặt phẳng tọa độ Cho điểm đường thẳng Đường ( ∆) A, B I IAB tròn có tâm cắt hai điểm cho diện tích tam giác có phương trình 2 x + ( y + 1) = x + ( y + 1) = 16 A B 2 x + ( y + 1) = 25 x + ( y + 1) = 36 C D A ( 1;3) ( C) Oxy I ∈ d : x − y −1 = ( C ) Trong mặt phẳng tọa độ , đường tròn tâm , qua cắt Ox BC = trục đoạn có bán kính R = R = R = R =    R =  R = 29  R = 23 R =  A B C D ( C) Oxy d : x + y −3 = Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn có tâm thuộc đường thẳng , ( C) ∆ : x − 2y + = Ox AB = tiếp xúc cắt đoạn Tọa độ tâm là: ( −8;11) ( 2;1) ( 4; −1) ( 1; ) A B ( 8; −5 ) ( 1; ) ( 5; −2 ) ( 2;1) C D A ( 2; −1) ( C) ∆1 : x − y − = Oxy Trong mặt phẳng tọa độ , đường tròn tiếp xúc với cắt ∆2 : 2x + y − = B, C BC = 10 ∆ABC A cho vng có có phương trình là: 2 2 ( x − 1) + ( y − ) = 10 ( x − ) + ( y + 1) = 20 A B 2 2 ( x − 1) + ( y − ) = ( x − ) + ( y + ) = 10 C D ( C ) : x2 + y − 6x − y + = Oxy Trong mặt phẳng tọa độ Cho đường tròn Viết phương trình M ( 0; ) ( d) ( C) l=4 đường thẳng qua cắt theo dây cung có độ dài d1 : x + y − = 0; d : x − y + = d1 : x + y − = 0; d : 2x − y + = A B d1 : 3x + y − = 0; d : x − y + = d1 : 4x − y + = 0; d : x − y + = C D ( Oxy ) ( C ) : ( x + 1) + ( y − 3) = M ( 1;3) Câu 19 Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn điểm ( C) N MN Điểm cho có độ dài lớn có tọa độ N ( −2;3 ) N ( 0;3) N ( −1; ) N ( −1; ) A B C D 2 Oxy (C ) : x + y − x + y − = I Câu 20 Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn có tâm đường ∆ : x + my + − = m IAB thẳng Tìm để diện tích tam giác lớn m = −4 m = −2 m=2 m=9 A B C D E ( −1;0 ) ( C ) : x + y − x − y − 16 = Oxy Câu 21 Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm đường tròn ( C) MN E Đường thẳng qua điểm cắt theo dây cung có độ dài ngắn có phương trình 5x + y + = 3x − y + = 3x − y + = 3x − y + = A B C D ( C ) : x + y − x − 2my + m2 − 24 = Oxy Câu 22 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường tròn có tâm ( C) ∆ : 3x + y − m = m > −1 I ∆ đường thẳng Giá trị để đường thẳng cắt đường tròn A, B IAB 12 hai điểm phân biệt thỏa mãn diện tích tam giác 17 11    m= m = m =  m = 3     m = m = m = m = A B C D ... −1 = ( C ) Trong mặt phẳng tọa độ , đường tròn tâm , qua cắt Ox BC = trục đoạn có bán kính R = R = R = R =    R =  R = 29  R = 23 R =  A B C D ( C) Oxy d : x + y −3 = Trong mặt phẳng... Câu 19 Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn điểm ( C) N MN Điểm cho có độ dài lớn có tọa độ N ( −2;3 ) N ( 0;3) N ( −1; ) N ( −1; ) A B C D 2 Oxy (C ) : x + y − x + y − = I Câu 20 Trong mặt... cắt ( C) ∆ D cắt theo cung có độ dài Câu Câu Câu Câu Câu Câu Oxy ( C ) : ( x − 1) + ( y + 2) = Trong mặt phẳng hệ tọa độ , cho đường tròn đường thẳng ( d ) : x − y + 2m = ( d) ( C) A, B m Giá
- Xem thêm -

Xem thêm: CAT TUYEN DUONG TRON , CAT TUYEN DUONG TRON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay