50 câu hỏi trắc nghiệm toán chương 3 lớp 10 PHƯƠNG TRÌNH và hệ PHƯƠNG TRÌNH một số phương trình quy về bậc nhất và bậc hai một ẩn giải chi tiết

16 321 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 15:08

Chương 33 PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BẬC HAI MỘT ẨN b = a có nghiệm khi: Câu Phương trình x +1 A a ¹ B a = C a ¹ b ¹ D a = b = Hướng dẫn giải Chọn C Điều kiện: x ¹ - b = a ( 1) Û a ( x +1) = b Û ax = b - a ( 2) Phương trình x +1 Phương trình ( 1) có nghiệm Û Phương trình ( 2) có nghiệm khác - ìï a ¹ ï ïì a ¹ ïì a ¹ Û ïí b - a Û ïí ùớ ùù ùùợ b ạ ùùợ b - a a ợù a 3x = Câu Tập nghiệm phương trình x + : x- x- ì 3ü ì 3ü A S = ïí 1; ïý B S = {1} C S = ùớ ùý ùợù ùỵ ùợù ùỵ ù ù Hng dn gii Chn C iu kin: x D S = ặ 3x Û x ( x - 1) + = x Û x - x + = Û = Phương trình x + x- x- ïì Vậy S = í ùợù ùỹ ý ùỵ ù Cõu Tp nghiệm phương trình ì 3ü A T = ïí - ùý ùợù m ùỵ ù C T = ¡ Hướng dẫn giải Chọn A Điều kiện: x ¹ ( m2 + 2) x + 3m x éx = ( l ) ê ê êx = ( n) ê ë = trường hp m l: B T =ặ D C ba câu sai Phương trình thành ( m + 2) x + 3m = x Û m x =- 3m - Vì m ¹ suy x = m Tập hợp nghiệm phương trình ( m + 2) x + 2m = m ¹ : ( ) Câu x ïì ïü A T = í - ý B T = Ỉ C T = R D T = R \ { 0} ùợù m ùỵ ù Hng dn gii Trang 1/15 Chn A Điều kiện: x ¹ m + 2) x + 2m - ( Phương trình = Û m x =- 2m Û x = m x ïì - ïü Vậy S = í ý ùợù m ùỵ ù Phng trỡnh x - m = x - có nghiệm : Câu x +1 x- A m ¹ B m ¹ - C m ¹ m ¹ - D Khơng có m Hướng dẫn giải Chọn C ïì x ¹ iu kin: ùớ ùùợ x - Phng trỡnh ( 1) thành x- m x- = ( 1) Û ( x - m) ( x - 1) = ( x - 2) ( x +1) Û x - x - mx + m = x - x - x +1 x- Û mx = m + ( 2) Phương trình ( 1) có nghiệm Û Phương trình ( 2) có nghiệm khác - ìï ïï ïï m ¹ ìï m ¹ ìï m ¹ ïï ïï m + ïï ïì m ¹ Û í ¹ Û í m + ¹ m Û ïí ¹ ( ld ) ùớ ùù m ùù ùùợ m - ùù ùù ùùợ m + - m ùùợ m - ùù m + - ïïỵ m Biết phương trình: x - + x + a = a có nghiệm nghiệm Câu x- nghiệm nguyên Vậy nghiệm : A - B - C D Hướng dẫn giải Chọn D Điều kiện: x ¹ Phương trình ( 1) thành x +a x- 2+ = a Û x - 3x + + x + a = ax - a Û x - ( + a ) x + 2a + = ( 2) x- Phương trình ( 1) có nghiệm Û Phương trình ( 2) có nghiệm khác phương trình ( 2) có nghiệm phân biệt có nghiệm éa = + 2 ê ìï a - 4a - = ìï a - 4a - > ê ï ï Û í Èí Û êa = - 2 ïïỵ a +1 ¹ ïïỵ a +1 = ê êa =- ê ë Với a = + 2 phương trìnhnghiệm x = + Với a = - 2 phương trìnhnghiệm x = - éx = ( n) Với a =- phương trìnhnghiệm ê êx = ( l ) ê ë Trang 2/15 Cho phương trình: 2mx - = ( 1) Với giá trị m phương trình ( 1) có x +1 nghiệm? A m ¹ B m ¹ 3 C m ¹ m ¹ D m ¹ m ¹ - 2 Hướng dẫn giải Chọn D Điều kiện: x ¹ - 2mx - = Û 2mx - = x + Û ( 2m - 3) x = ( 2) Phương trình ( 1) thành x +1 Phương trình ( 1) có nghiệm ïìï ìï 2m - ¹ ïï m ¹ ïï Û Phương trình ( 2) có nghiệm khác - Û í Û í ïï - ùù ùợ 2m - ùù m ùợ Phng trỡnh ax + b = cx + d tương đương với phương trình : Câu A ax + b = cx + d B ax + b =- ( cx + d ) Câu C ax + b = cx + d hay ax + b =- ( cx + d ) Hướng dẫn giải Chọn C Câu D ax + b = cx + d Tập nghiệm phương trình: x - = x - (1) tập hợp sau ? ìï ü ï A ; ý ùùợ ùùỵ Hng dẫn giải Chọn A Ta có ìï ü ù B - ; ý ùùợ ùùỵ ìï 3ü ï C í - ; - ý ùùỵ ùùợ ộ ờx = ê ê êx = ê ë Phương trình x - + x - = có nghiệm ? Câu 10 A B C Hướng dẫn giải Chọn A Ta có ìï x - = ìï x = 2 x - + x - = Û ïí Û ïí ( vl ) ïïỵ x - = ïïỵ x = Suy S =Ỉ Phương trình x - - x + = có nghiệm ? Câu 11 éx - = x - Û x - = 3x - Û ê ê ëx - = - x A Hướng dẫn giải Chọn D B ìï ü ï D - ; ý ùùợ ùùỵ ộ2 x = ê Û ê ë4 x = C D Vô số D Vô số Trang 3/15 Ta có: é2 x - = x - x - - 2x + = Û 2x - = x - Û 2x - ³ Ç ê ê2 x - = - x ( vl ) ë ïì x ³ Û ïí Û x³ ùùợ x ẻ Ă Vi giỏ tr no ca a phương trình: x + 2ax =- có nghiệm nhất: Câu 12 A a > Hướng dẫn giải Chọn D Câu 13 B a < - ì - 3ü ; ùý C a ùớ ùợù 2 ùỵ ï D a < - 3 Úa > 2 é3 x =- 1- 2ax Û 2ax £ - Ç Ta có: x + 2ax =- Û x =- 1- 2ax Û - 1- 2ax ³ Ç ê ê ë3 x = + 2ax é - êa < é( + 2a ) x =- ( 2) ê ê ê( - 2a ) x = ( 3) Giải hệ ta Û ê ê ê ë êa > ê ë é - êa < ê Vậy phương trình ( 1) có nghiệm Û ê ê êa > ê ë 2 Phương trình: x +1 = x + m có nghiệm : A m = C m =- Hướng dẫn giải Chọn D B m = D Khơng tồn giá trị m thỏa ìï - x + x +1 x ³ x +1 = x + m Û m = f ( x ) = ïí ïï - x - x +1 x < ỵ Biểu diễn đồ thị hàm số f ( x ) lên hệ trục tọa độ hình vẽ bên Dựa vào đồ thị ta suy không tồn m để phương trình m = f ( x ) có nghiệm Tập nghiệm phương trình: x - = x - là: Câu 14 A S = { - 1;1} Hướng dẫn giải Chọn C B S = { - 1} C S = {1} D S = { 0} x =- ( l ) éx - = x - 1 é ê x = x Çê Û 2x - 1³ È Û x³ Ta có ê ê ëx - = 1- x ê ëx = ( n) Trang 4/15 Vậy S = {1} Câu 15 Tập nghiệm phương trình ïì 11 + 65 11 + 41 ùỹ ùý ; A ùớ ùù 14 10 ùỵ ù î ïì 11 + 65 11- 65 ïü ïý ; C ùớ ùù 14 14 ùỵ ù ợ Hng dẫn giải Chọn C x - - 3x +1 = ( 1) : 2x - x +1 ïì 11- 65 11- 41 ïü ïý ; B ùớ ùù 14 10 ùỵ ù ợ ùỡ 11 + 41 11 - 41 ïü ïý ; D ïí ùù 10 10 ùỵ ù ợ ỡù x - ¹ ìïï x ¹ Û ïí iu kin: ùớ ùù ùù x +1 ợ ùợ x - Phng trỡnh (1) thnh: x +1 ( x - 1) = ( - 3x +1) ( x - 3) TH1: x ³ - é 11 + 65 êx = ( n) ê 14 2 ê Phương trình thành x - =- x +11x - Û x - 11x + = Û ê 11- 65 êx = ( n) ê 14 ë TH2: x Ta có x2 - 4x - = x - Û x2 - x - = x - Û x2 - 5x = Û x- D S = { 5} éx = ê êx = ê ë ( l) ( n) Vậy S = { 5} Cho x - ( m +1) x + 6m - = x - ( 1) Với m ( 1) có nghiệm Câu 17 x- A m >1 B m ³ C m Û x > ( 1) Û x - ( 2m + 3) x + 6m = ( 2) , phương trình ln có nghiệm x = x = 2m , để phường trình ( 1) có nghiệm 2m £ Û m £ Trang 5/15 Câu 18 Với giá trị tham số a phương trình: nghiệm phân biệt A a éx = Phương trình ( x - x + m) ( x - 1) = Û ê êx - x + m = ( 2) ê ë Phương trình (1) có nghiệm phân biệt ìï ìïï - 4m > ïï m < Û Phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác Û í Û í ïïỵ 1- + m ùù ùợ m 2 Cho phương trình: ( x - x + 3) + ( - m) ( x - x + 3) + m - 6m = Tìm m để Câu 21 phương trìnhnghiệm : A Mọi m B m £ C m £ - D m ³ Hướng dẫn giải Chọn D 2 Đặt t = x - x + ( t ³ 2) Ta phương trình t + ( - m) t + m - 6m = ( 1) , D / = m - 6m + - m + 6m = suy phương trình ( 1) ln có hai nghiệm t1 = m - t2 = m theo yêu cầu toán ta suy phương trình ( 1) có nghiệm lớn ém - ³ Û m³ Û ê ê ëm ³ 2 Tìm tất giá trị m để phương trình : m - x = x - mx + có nghiệm Câu 22 2- x dương: A < m £ - B < m < C - £ m ( vl ) a ẽ ặ ùù ùùợ a > ỉ 1ư 1ư Định m để phương trỡnh : ổ cú nghim : ỗ x2 + ữ - 2m ỗ x+ ữ ữ ữ ỗ ỗ Cõu 24 ữ ữ+1 + 2m = ỗ ỗ è è x ø xø é êm ³ ê 3 3 A - £ m £ B m ³ C m £ - D ê 4 4 ê m £ ê ê ë Hướng dẫn giải Chọn D Điều kiện x ¹ Đặt t = x + suy t £ - t ³ Phương trình cho trở thành x t - 2mt - + 2m = , phương trình ln có hai nghiệm t1 = ; t2 = 2m - é êm ³ é2m - ³ ê Û ê Theo yêu cầu toán ta suy ê ê ê ë2m - £ - êm £ ê ë 2ö Định k để phương trình: x + - ỉ có hai nghim ln hn ỗ x- ữ ữ ỗ Cõu 25 ữ+ k - = ỗ ố xø x 1: A k Trang 7/15 Nhận xét : với nghiệm t phương trình ( ) cho ta hai nghiệm trái dấu phương trình ( 1) Ta có : ∆ = − ( k + 1) = − k Từ nhận  1 − k > 2 1 − +  12 − −  Tìm m để Câu 26 ( ( xét trên, phương trình ( 1) có hai nghiệm lớn ) − k ) − < − k − < ⇔ −8 < k < (x phương trình : 2 + x + ) – 2m ( x + x + ) + 4m –1 = có hai nghiệm A < m < B m < - Ú m > + m = + D  m > C + < m < Lời giải Chọn D Đặt t = x + x + = ( x + 1) + ≥ , phương trình trở thành t − 2mt + 4m − = ( 2) Nhận xét: Ứng với nghiệm t > phương trình ( ) cho ta hai nghiệm ( 1) phương trình Do phương trình phương trình ( ) có nghiệm t > ( 1) có hai nghiệm   ∆′ = m − 4m + =  m = + ⇔  2m > ⇔ m >  1 ( − 2m.3 + 4m − 1) < Câu 27 Nghiệm dương nhỏ phương trình : đây? A 2,5 Lời giải Chọn D Ta có : B x2 + 25 x ( x + 5) = 11 gần với số C 3,5 25 x ( x + 5) x2 + = 11 Û D 2,8 x2 æ 25 ö x x + 10 x + 50 ữ ỗ x + + = 11 = 11 ữ ỗ ữ ố x +5 ỗ x +5ø x+5 x+5  x2  x +5 =1  x2  x2  x2  x2 ⇔ + 10 ÷ = 11 ⇔  − 11 = ⇔   ÷ + 10 x+5 x+5 x + x +  x     x + = −11  − 21 ≈ −1, 79 x =  x2 − x − =  ⇔ ⇔  x + 11 x + 55 = ( ) + 21  ≈ 2, 79 x =  Trang 8/15 Câu 28 Có giá trị nguyên m để phương trình: 2 ( x + x) - ( 4m - 3) ( x + x) +1- 2m = có nghiệm thuộc [- 3; 0] A B C Hướng dẫn giải Chọn 2 Ta có: ∆ = ( 4m − 3) − 4.2 ( − 2m ) = ( 4m − 1) D  x + 2x = ( 1)  2 ( x + x ) − ( 4m − 3) ( x + x ) + − 2m = ⇔   x + x = 2m − ( )  −2 + ∉ [ −3; 0] x = 2  ⇔ ( 1) ⇔ x + x − =  −2 − ∈ [ −3; ] x =  2 ( ) ⇔ ( x + 1) 2 = 2m Phương trình cho có nghiệm thuộc đoạn [ −3; 0] phương trình ( ) có hai nghiệm thuộc đoạn [ −3; 0] m >  2m >    ⇔  −3 ≤ − + m ≤ ⇔  m ≤ ⇔ < m ≤ 2    −3 ≤ − − m ≤ m ≤   Khơng có giá trị nguyên m thỏa mãn Phương trình sau có nghiệm âm: x + 2003x3 - 2005 = Câu 29 A B C D Hướng dẫn giải Chọn B Phương trình x + 2003x - 2005 = Vì 1.( - 2005) < suy phương trìnhnghiệm trái dấu Suy có phương trìnhnghiệm âm Cho phương trình ax + bx + c = ( 1) ( a ¹ 0) Đặt: D = b - 4ac , S = - b , P = c Ta Câu 30 a a có ( 1) vơ nghiệm : ìï D ³ ïï ìï D > ìï D > A D < B D < Úí S < C ïí D ïí ïïỵ S < ïïỵ P > ïï ïïỵ P > Hướng dẫn giải Chọn B Đặt t = x ( t ³ 0) Phương trình ( 1) thành at + bt + c = ( 2) Phương trình ( 1) vơ nghiệm Û phương trình ( 2) vơ nghiệm phương trình ( 2) có nghiệm âm ìï D ³ ïï Û D ïï ïï ï - 2+ b =- > Ta có ïí ïï a ïï ïï 12 c = >0 ïï a ïỵ Suy phương trình ( 2) có nghiệm dương phân biệt ( Câu 34 ) Vậy Phương trình ( 1) có nghiệm Cho phương trình x + x + m = Khẳng định sau đúng: A Phương trìnhnghiệm Û m £ B Phương trìnhnghiệm m £ C Phương trìnhnghiệm với m Trang 10/15 , D Phương trìnhnghiệm Û m =- Hướng dẫn giải Chọn B Đặt t = x ( t ³ 0) Phương trình ( 1) thành t + t + m = ( 2) Phương trình ( 1) vơ nghiệm Û phương trình ( 2) vơ nghiệm phương trình ( 2) có nghiệm âm Câu 35 ìï D ³ ìï 1- 4m ³ ìï ïï ïï ïï m £ Û D < È í S < Û 1- 4m < È í - < Û m > Èí Û m>0 ïï ïï ïï ïïỵ P > ïïỵ m > ïỵ m > Phương trìnhnghiệm Û m £ Phương trình - x + - x = có: ( A nghiệm Hướng dẫn giải Chọn A Ta có B nghiệm C nghiệm D nghiệm éx = - x + - x =0 Û x - x + - =0 Û ê Û x2 = Û x = ê2 x = vl ( ) ê ë Phương trình sau có nghiệm âm: x - 2005 x - 13 = Câu 36 ) ( ) A Hướng dẫn giải Chọn B Đặt t = x ( t ³ 0) ( B ) C D Phương trình ( 1) thành t - 2005t - 13 = ( 1) Phương trình ( 2) có a.c = 1.(- 13) < Suy phương trình ( 2) có nghiệm trái dấu Ruy phương trình ( 1) có nghiệm âm nghiệm dương Câu 37 nghiệm : - A x = B x =- Hướng dẫn giải Chọn D Trường hợp 1: x Phương trình thành x - + x + = Û x = Û x = Vậy S = Ỉ Câu 38 nhiêu nghiệm ? A - x + x + = , có - ( l) ( l) Phương trình: x - + x - = có bao B C D Vơ số Trang 11/15 Hướng dẫn giải Chọn A ïì x - = ïì x = 2 x - + x - = Û ïí Û ïí ( vl ) Û x Ỵ Ỉ ïïỵ x - = ïïỵ x = Câu 39 Cho phương trình: a x + + a x - = b Để phương trìnhhai nghiệm khác nhau, hệ thức hai tham số a, b là: A a > 3b B b > 3a C a = 3b D b = 3a Hướng dẫn giải Chọn A Câu 40 Phương trình: x + + 3x - - x - = , có nghiệm : é 5ù A " x Ỵ ê- 2; ú B x =- C x = D x = ê ë 3ú û Hướng dẫn giải Chọn A Trường hợp 1: x £ - Phương trình thành: - x - - 3x + + x - = Û - x = Û x =- ( n) Trường hợp 2: - < x < 5 Phương trình thành: x + - 3x + + x - = Û x = ( ld ) Suy - < x < Trường hợp 3: £ x £ Phương trình thành: x + + 3x - + x - = Û x = 10 Û x = ( n) Trường hợp 4: x > - ( l) Phương trình thành: x + + 3x - - x + = Û x =- Û x = é 5ù Vậy S = ê- 2; ú ê 3û ú ë Câu 41 Phương trình 2 x x - x + + - 3x + = có nghiệm : 2 13 , x= , x= 2 13 C x = , x = , x = Hướng dẫn giải Chọn D TH 1: x £ 11 ; x= , x= 3 13 D x = , x = , x = 4 A x = Phương trình B x = thành: 19 x2 x2 - x + + - 3x + = Û x - x + = 2 é 5+ êx = ( l) ê Û ê ê 5- êx = ( l) ê ë TH 2: < x < Trang 12/15 Phương trình thành: TH 3: £ x £ Phương trình thành: TH 4: < x < Phương trình thành: TH 4: x ³ Phương Câu 42 trình x2 x2 + x - + - x + = Û x = ( n) 2 25 x2 x2 = Û x = ( n) + 2x - + 3x - = Û - x + x 2 2 13 x2 x2 ( n) - 2x + + 3x - = Û x = 2 thành: 19 x2 x2 - x + + - 3x + = Û x - x + = 2 é 5+ êx = ( l) ê ê Û ê 5- êx = ( l) ê ë k để Định phương trình: x + x - k + x - = có ba nghiệm Các giá trị k tìm có tổng : A - B - C D 2 Câu 43 Phương trình: x - x + = k x - có nghiệm A k C - < k < D k >- Hướng dẫn giải Câu 44 Có giá trị nguyên m để ỉx - x +1 x +2 ÷ ÷ - m = 12 có nghim? phng trỡnh: ỗ ỗ ữ ữ ỗ x- èx + x + ø A 14 B 15 C 16 D Nhiều 16 hữu hạn Hướng dẫn giải Câu 45 Cho phương trình: 3mx +1 x + 5m + + x +1 = Để phương trình có nghiệm, điều kiện để thỏa x +1 x +1 mãn tham số m : ém < é ê êm ê 3 ê ê ë ëm > Hướng dẫn giải Chọn B Điều kiện: x >- Phương trình thành 3mx +1 + x +1 = x + 5m + Û ( 3m - 1) x = 5m +1 ( 2) Phương trình ( 1) vơ nghiệm Û Phương trình ( 2) vơ nghiệm phương trình ( 2) có nghiệm nhỏ - Trang 13/15 ìï 3m - ¹ 5m +1 £ - 3m +1 3m - ³ 0÷ ïìï 3m - = ïï ỉ é ê ÷ Û í È í 5m +1 m ầ m= ẩ ỗ ỗ ữ ỗ ùùợ 5m +1 ¹ ïï ê £- ç è ø ë5m +1 ³ - 3m +1 3m - < 0ữ ợù 3m - ổ ộ 1ử ỗ ờm Ê m ữ ữ ỗ ỗ ữ 3ữ ỗ ữ m ầ m= ẩ ỗ Ê m Ê ữ 1ữ ỗ ỗ ữ ỗ ờm m < ữ ữ ỗ ữ ố 3ứ ộm < ê Vậy Phương trìnhnghiệm ê êm > ê ë x +m x- + = Để Câu 46 Cho phương trình: x +1 x phương trìnhnghiệm thì: é êm =ém = ém =- ém = ê A ê B ê C ê D ê ê ê ê ê ëm = ëm =- ëm =- êm = ê ë Hướng dẫn giải Chọn A ïì x ¹ iu kin: ùớ ùùợ x - 2 Phương trình thành x + mx + x - x - = ( x + x) Û ( m - 3) x = ( 2) Phương trình ( 1) vơ nghiệm Û Phương trình ( 2) vơ nghiệm phương trình ( 2) có nghiệm - ổ ộ ỗ = ( vl ) ữ ữ ỗ ữ ộm = ỗ ùỡù m ờm - ữ ữ m ầ m = ẩ m- 3=0ẩ ỗ ỗ ữ ỗ ÷ ê ïïỵ = - m m = ỗ ữ ỗ =- ữ ữ ữ ỗ ố ờm - ứ x - + x +1 = Câu 47 Cho phương trình: x ( x - 2) nghiệm là: A x = B x = C x = D x = Hướng dẫn giải Chọn A ìï x ¹ Điều kiện: ïí ïïỵ x ¹ 2 Phương trình thành x - + x +1 = x ( x - 2) TH 1: x éx = ( l ) Phương trình thành x - + x +1 = x ( x - 2) Û x - x = Û ê êx = ( n) ê ë m Câu 48 Tìm để phương trình vơ nghiệm: 2x - m = m - ( m tham số) x- A m = B m = C m = Ú m = D m = Ú m =- Hướng dẫn giải Chọn A Điều kiện: x ¹ Phương trình thành x - m = mx - 2m - x + Û ( m - 3) x = m - 2(2) Phương trình (1) vơ nghiệm Û Phương trình (2) vơ nghiệm phương trình (2) có nghiệm ïì m - ¹ ém = ïìï m - = ïï Û í Èí m- Û ê ê ùùợ m - ùù m=4 =2 îï m - 3- 2x - x = có Câu 49 Phương trình + 2x + x - nghiệm là: 21 22 23 A x =- , x =- B x =, x = C x =, x = D x =, x= 23 23 23 Hướng dẫn giải Chọn A Điều kiện: + x + x - ¹ Phương trình thành - x - x = + x + x - 10 - TH 1: x < Phương trình thành - x + x =- 15 - 10 x + x - 10 Û x =- 28 Û x =- ( n) - £ x£ TH2: ( n) Phương trình thành - x + x = 15 +10 x + x - 10 Û 16 x =- Û x =8 TH 3: < x < ( l) Phương trình thành - x - x = 15 +10 x + x - 10 Û 18 x =- Û x =9 TH 4: x ³ ( l) Phương trình thành - + x - x = 15 +10 x + x - 10 Û 14 x =- Û x =7 Câu 50 Tập nghiệm T phương trình: x- x- = là: x- x- A T = [ 3; +¥ ) B T = [ 4; +¥ ) C ( 4;+¥ ) D T = Ỉ Hướng dẫn giải Chọn C Trang 15/15 Điều kiện: x > Phương trình thành é0 x = ( ld ) éx - = x - x- = x- Û x- 3³ 0Çê Û x ³ 3Ç ê Û x ³ êx = ê x = x ë ë Vậy T = ( 4; +¥ ) Trang 16/15 ... , phương trình trở thành t − 2mt + 4m − = ( 2) Nhận xét: Ứng với nghiệm t > phương trình ( ) cho ta hai nghiệm ( 1) phương trình Do phương trình phương trình ( ) có nghiệm t > ( 1) có hai nghiệm. .. Câu 34 ) Vậy Phương trình ( 1) có nghiệm Cho phương trình x + x + m = Khẳng định sau đúng: A Phương trình có nghiệm Û m £ B Phương trình có nghiệm m £ C Phương trình vơ nghiệm với m Trang 10/ 15... c = ( 2) Phương trình ( 1) vơ nghiệm Û phương trình ( 2) vơ nghiệm phương trình ( 2) có nghiệm âm ìï D ³ ïï Û D
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 câu hỏi trắc nghiệm toán chương 3 lớp 10 PHƯƠNG TRÌNH và hệ PHƯƠNG TRÌNH một số phương trình quy về bậc nhất và bậc hai một ẩn giải chi tiết , 50 câu hỏi trắc nghiệm toán chương 3 lớp 10 PHƯƠNG TRÌNH và hệ PHƯƠNG TRÌNH một số phương trình quy về bậc nhất và bậc hai một ẩn giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay