Đề tài :Nhiệm vụ ngôn ngữ học và đặc trưng của Tiếng Việt

9 42 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 14:54

Ngôn ngữ học là ngôn ngữ của loài người. Ngôn ngữ của loài người được hiểu ở hai khía cạnh: Ngôn ngữ với tư cách là phương tiện giao tiếp của loài người nói chung và ngôn ngữ của một cộng đồng nào đó. Vậy ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ là phương thức giúp con người truyền tải thông tin với nhau trong cuộc sống. Nó đa dạng và biến hóa vô vàn dựa trên các lối nói khác nhau và cách suy nghĩ của từng người. Từ một câu, người nói có thể dùng nhiều cách khác nhau để truyền tải tới người nghe như cách nói trực tiếp, cách nói gián tiếp. Tiếng Việt cũng là một khía cạnh của ngôn ngữ học, nó là ngôn ngữ để chúng ta giao tiếp với nhau. Bản thân Tiếng Việt có những đặc trưng cơ bản riêng của nó. Qua học tập bản thân thấy ngôn ngữ học và đặc trưng của Tiếng Việt là một nội dung quan trọng vì vậy tôi lựa chọn đề tài : “ Nhiệm vụ ngôn ngữ học và đặc trưng của Tiếng Việt” để nghiên cứu. A LỜI MỞ ĐẦU I Lí chọn đề tài: Ngơn ngữ học ngơn ngữ lồi người Ngơn ngữ lồi người hiểu hai khía cạnh: Ngôn ngữ với tư cách phương tiện giao tiếp lồi người nói chung ngơn ngữ cộng đồng Vậy ngơn ngữ gì? Ngơn ngữ phương thức giúp người truyền tải thông tin với sống Nó đa dạng biến hóa vơ vàn dựa lối nói khác cách suy nghĩ người Từ câu, người nói dùng nhiều cách khác để truyền tải tới người nghe cách nói trực tiếp, cách nói gián tiếp Tiếng Việt khía cạnh ngơn ngữ học, ngơn ngữ để giao tiếp với Bản thân Tiếng Việtđặc trưng riêng Qua học tập thân thấy ngôn ngữ học đặc trưng Tiếng Việt nội dung quan trọng tơi lựa chọn đề tài : “ Nhiệm vụ ngôn ngữ học đặc trưng Tiếng Việt” để nghiên cứu B NỘI DUNG I Nhiệm vụ ngôn ngữ học: Ngôn ngữ học phải miêu tả làm lịch sử cho tất ngôn ngữ, ngữ tộc mà với tới Phải tìm quy luật thường xuyên phổ biến ngôn ngữ, rút quy luật khái quát giải thích tất tượng đặc biệt Ứng dụng thành tựu nghiên cứu vào sống, đặc biệt việc dạy học ngôn ngữ, khắc phục khuyết tật ngôn ngữ người Nhiệm vụ đa dạng phức tạp ngôn ngữ học thực ngành, môn ngôn ngữ học khác Trước hết, người ta phân biệt hai ngành ngôn ngữ học: ngôn ngữ học lịch sử ngôn ngữ học miêu tả Ngôn ngữ học lịch sử nghiên cứu ngôn ngữ phát triển lịch sử nó, ngơn ngữ học miêu tả nghiên cứu trạng thái ngôn ngữ Sự phân biệt ngôn ngữ học lịch sử với ngôn ngữ học miêu tả bắt nguồn từ đối lập đồng đại lịch đại Đồng đại trục tượng đồng thời (AB), liên quan đến vật tồn tại, loại trừ can thiệp thời gian Lịch đại trực tượng kế tục (CD), xét vật lúc mà thơi, có tất vật trục thứ với thay đổi F.Saussure so sánh đồng đại lịch đại với nhát cắt ngang nhát cắt dọc thân cây: cắt dọc, ta trông thấy thân thớ gỗ làm thành thân cây, cắt ngang ta thấy cách tập hợp thớ bình diện đặc biệt Nhưng cách cắt thứ hai khác cách cắt thứ cho thấy rõ thớ có số quan hệ mà cắt dọc trông thấy Cần phân biệt đồng đại lịch đại, không nên đối lập chúng cách tuyệt đối Cả trạng thái lẫn trạng thái khứ, ngôn ngữ hệ thống Cần phải nghiên cứu tượng ngôn ngữ mối liên hệ lẫn lẫn trong phát triển cách đồng thời Trong trạng thái ngôn ngữ, cần vạch tượng lùi vào khứ tượng xuất tượng ổn định, có tính chuẩn mực trạng thái ngơn ngữ Ngơn ngữ gồm ba phận ngữ âm, từ vựng ngữ pháp Trên sở đó, hình thành ba môn ngôn ngữ học khác nhau: ngữ âm học, từ vựng học ngữ pháp học Ngữ âm học môn nghiên cứu mặt âm ngôn ngữ Ngữ âm có mặt tự nhiên mặt xã hội Mặt tự nhiên ngữ âm thuộc tính âm học (cao độ, trường độ, âm sắc ) thuộc tính cấu âm (hoạt động máy hô hấp chuyển động quan phát âm môi, lưỡi tạo âm đó) chúng Mặt xã hội hay chức ngữ âm quy định, giá trị mà cộng đồng người sử dụng chung ngôn ngữ gán cho đặc trưng âm Ngữ âm học nghiên cứu toàn phương tiện ngữ âm tất hình thái chức mối liên hệ hình thức âm chữ viết ngôn ngữ Từ vựng học môn ngôn ngữ học nghiên cứu từ đơn vị tương đương với từ (cụm từ cố định, thành ngữ, quán ngữ) ngôn ngữ Nội dung từ vựng học phong phú đa dạng, hình thành số phân môn từ nguyên học, ngữ nghĩa học, danh học từ điển học Ngữ pháp học mơn ngơn ngữ học nghiên cứu hình thức biến đổi từ, mơ hình kết hợp từ kiểu câu trừu tượng hoá khỏi ý nghĩa vật chất cụ thể (ý nghĩa từ vựng) từ, cụm từ câu Nói cách khác, ngữ pháp học nghiên cứu cách thức phương tiện cấu tạo từ câu Ngữ pháp học bao gồm Từ pháp học Cú pháp học Từ pháp học nghiên cứu phương diện cấu tạo từ Cú pháp học nghiên cứu cụm từ câu Ngoài ba môn (ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học) ứng với ba phận cấu thành ngôn ngữ ngữ âm, từ vựng ngữ pháp, ngôn ngữ học bao gồm mơn có liên quan đến ba phận kể Đó phong cách học Nhiệm vụ phong cách học là: Nghiên cứu tất phong cách khác nhau, bao gồm phong cách cá nhân lẫn phong cách thể loại Nghiên cứu thuộc tính biểu cảm bình giá phương tiện ngơn ngữ khác hệ thống ngôn ngữ lẫn trình sử dụng chúng phạm vi giao tiếp khác II Đặc trưng Tiếng Việt: Tiếng Việt thuộc ngôn ngữ đơn lập, tức tiếng (âm tiết) phát âm tách rời thể chữ viết Đặc điểm thể rõ rệt tất mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp Đặc trưng ngữ âm Tiếng Việt – Ranh giới âm tiết lời nói Khi giao tiếp, người ta phát chuỗi âm theo thời gian, gọi ngữ lưu Dựa vào chỗ ngừng, chỗ nghỉ thủ pháp phân tích chia cắt chuỗi âm thành âm đoạn nhỏ chia Những đơn vị ngữ âm thu nhận phân đoạn gọi đơn vị đoạn tính, bao gồm âm tiết, âm tố âm vị Âm tiết (syllable) với âm tố (sound) hai khái niệm sở cho hình thành mơn nghiên cứu âm tiếng nói lồi người cấu ngữ âm ngơn ngữ cụ thể Trong cơng trình ngữ âm học nào, dù chuyên thực nghiệm hay xác lập đơn vị ngữ âm, xây dựng lí thuyết âm vị học, v.v phải làm việc với hai khái niệm, hai thuật ngữ Theo cách hiểu chung nhà ngôn ngữ học, âm tiết đơn vị phát âm tự nhiên nhỏ chuỗi âm thanh, đơn vị sở để tạo nên chuỗi âm Trong chuỗi âm thanh, âm tiết đơn vị ngữ âm tự nhiên nhỏ mà người ngữ nhận Chẳng hạn, tiếng Việt, người ta nói: Nửa đời tóc ngả màu sương/ Nhớ quê anh lại tìm đường thăm quê, người đếm 14 âm tiết (tiếng) Sở dĩ ta nhận số lượng âm tiết dù người nói phát âm nhanh hay chậm đến đâu chuỗi âm có chỗ ngừng ngắt định khiến cho người ta dễ dàng tính đếm chúng Như vậy, mặt phát âm, chuỗi âm phân đoạn đến âm tiết đại lượng âm nhỏ Trong dòng ngữ lưu, âm tiết cách tự nhiên, trực tiếp đơn vị âm cấu tạo nên (âm tố) Trong thực tế, âm tiết mang nhiều chức năng, song quy thành ba chức chính: đơn vị âm nhỏ dùng để tạo thành lời nói đồng thời đơn vị nhỏ để tiếp nhận lời nói thành tiếng; âm tiết đơn vị nhỏ cấu nhịp điệu lời nói; số ngơn ngữ, âm tiết có chức tạo lập vỏ tiếng cho đơn vị mang nghĩa cấp độ hình thái đó, xem đơn vị đặc biệt hệ thống ngữ âm Như vậy, ngôn ngữ học đại cương, âm tiết đơn vị ngữ âm phức tạp Nó nghiên cứu xác định tuý vật chất cấu âm - âm học, từ bình diện chức ngơn ngữ học Hệ quả, nhà ngữ âm học đưa nhiều định nghĩa âm tiết góc độ khác a Nhận diện âm tiết Như trình bày, việc nhận diện ranh giới âm tiết ngơn ngữ chưa có tiếng nói thống nhà chun mơn Theo cách nhìn tổng hợp, ta nhận diện âm tiết dựa vào hai tiêu chí: tiêu chí cảm thức ngơn ngữ lí thuyết độ căng Theo tiêu chí cảm thức ngơn ngữ, người ngữ thứ tiếng nắm vững quy tắc đặc biệt cấu tạo âm tiết thứ tiếng Trong q trình nắm biết ngơn ngữ, người ta quen thuộc dần quy tắc trở nên tự nhiên vận dụng chúng giao tiếp Kết là, người ta dựa vào thính giác để nhận khoảng ngắt định ngữ lưu, dễ dàng nhận biết tính đếm có âm tiết đó.Chẳng hạn, tiếng Việt, người nói: Tơi khu A, người nghe nhận có âm tiết, nói: Tơi khoa, có âm tiết Theo lí thuyết độ căng, âm tiết đơn vị mà phát âm đặc trưng căng lên chùng xuống thịt máy phát âm Lí thuyết độ căng giứp ta nhận diện âm tiết ngữ lưu Trong âm tiết, nơi độ căng lên đến mức cao gọi đỉnh âm tiết Yếu tố đỉnh âm tiết làm thành âm tiết nên gọi yếu tố âm tiết tính Trái lại, nơi độ căng giảm đến mức thấp gọi ranh giới âm tiết b Phân loại âm tiết Về phân loại âm tiết, ngơn ngữ có cách phân loại khác theo tiêu chí xác lập cách phân loại âm tiết có tính phổ quát dựa vào cách kết thúc âm tiết Theo cách kết thúc âm tiết, ta có âm tiết mở âm tiết khép Âm tiết mở âm tiết kết thúc nguyên âm, chẳng hạn: me (tôi), see (thấy), v.v tiếng Anh; ta, đi, về, nhà, nhé, v.v tiếng Việt Âm tiết khép âm tiết kết thúc phụ âm, chẳng hạn: meat (thịt), keep (giữ), v.v tiếng Anh; học, tập, thật, tốt, v.v tiếng Việt Đặc điểm ngữ âm tiếng ViệtĐặc điểm âm tiết a Đặc điểm ngữ âm tiếng Việt Trong tiếng Việt có loại đơn vị đặc biệt gọi "tiếng" Về mặt ngữ âm, tiếng âm tiết Hệ thống âm vị tiếng Việt phong phú có tính cân đối, tạo tiềm ngữ âm tiếng Việt việc thể đơn vị có nghĩa Nhiều từ tượng hình, tượng có giá trị gợi tả đặc sắc Khi tạo câu, tạo lời, người Việt ý đến hài hoà ngữ âm, đến nhạc điệu câu văn b Đặc điểm âm tiết tiếng Việt b.1 Có tính độc lập cao: + Trong dòng lời nói, âm tiết tiếng Việt thể đầy đủ, rõ ràng, tách ngắt thành khúc đoạn riêng biệt + Khác với âm tiết ngôn ngữ châu Âu, âm tiết tiếng Việt mang điệu định + Do thể rõ ràng nên việc vạch ranh giới âm tiết tiếng Việt trở nên dễ dàng b.2 Có khả biểu ý nghĩa + Ở tiếng Việt, tuyệt đại đa số âm tiết có ý nghĩa Hay, tiếng Việt, gần toàn âm tiết hoạt động từ + Có thể nói, tiến Việt, âm tiết không đơn vị ngữ âm đơn mà đơn vị từ vựng ngữ pháp chủ yếu Ở đây, mối quan hệ âm nghĩa âm tiết chặt chẽ thường xuyên từ ngơn ngữ Âu châu, nét đặctrưng loại hình chủ đạo tiếng Việt b Có cấu trúc chặt chẽ Mơ hình âm tiết tiếng Việt khối chia cắt mà cấu trúc Cấu trúc âm tiết tiếng Việt cấu trúc hai bậc, dạng đầy đủ gồm thành tố, thành tố có chức riêng c Mơ hình âm tiết tiếng Việt thành tố Âm tiếng Việt cấu tạo theo mơ hình sau: THANH ĐIỆU Phần vần Phụ âm đầu Âm đệm Âm Âm cuối - Thanh điệu Có tác dụng khu biệt âm tiết cao độ Mỗi âm tiết có điệu Vd: tốn – tồn - Âm đầu Có cách mở đầu âm tiết khác (tắc, xát, rung), chúng có tác dụng khu biệt âm tiết Vd: tốn – hốn - Âm đệm Có tác dụng biến đổi âm sắc âm tiết sau lúc mở đầu, có chức biệt âm tiết Vd: tốn – tán - Âm Mang âm sắc chủ đạo âm tiết hạt nhân âm tiết Vd: túy – túi - Âm cuối Có chức kết thúc âm tiết với nhiều cách khác (tắc, không tắc ) làm thay đổi âm sắc âm tiết để phân biệt âm tiết với âm tiết khác Vd: bàn – Đặc điểm ngữ pháp tiếng Việt – Hình thức từ lời nói: a Các đặc điểm ngữ pháp - Tính khái quát Như biết, ngơn ngữ có tính khái qt So với phận khác ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng) ngữ pháp có tính khái qt cao Vì ngữ pháp toàn quy tắc, quy luật biến hình từ, đặc tính ngữ pháp từ loại quy tắc kết hợp từ tạo nên cụm từ câu - Tính hệ thống Nói đến hệ thống nói đến yếu tố lớn hai mối quan hệ chúng Ngữ pháp ngôn ngữ hệ thống bao gồm đơn vị, kết cấu quan hệ ngữ pháp đơn vị Do đó, ngữ pháp có tính hệ thống - Tính bền vững So với ngữ âm từ vựng ngữ pháp biến đổi chậm Trong nhiều kỉ, ngữ pháp ngơn ngữ dù có nhiều biến đổi giữ cốt lõi Chính ngữ pháp có tính bền vững b Hình thức từ lời nói: Từ tiếng Việt hoạt động, lời nói ln có hình thức cố định khơng bị biến thái Phương thức ngữ pháp chủ yếu: a Đơn vị sở ngữ pháp học tiếng Việt Về ngữ pháp, tiếng xem “đơn vị sở cấu tạo ngữ pháp tiếng Việt” Tiếng tiếng Việt đơn vị dễ nhận diện có cấu tạo âm tiết, tiếng (âm tiết) phát âm tách rời thể chữ viết b Các phương thức ngữ pháp chủ yếu tiếng Việt Tiếng Việt thuộc loại hình ngơn ngữ đơn lập Từ tiếng Việt khơng biến đổi hình thái Các phương thức ngữ pháp bên từ chủ yếu tiếng Việt là: trật tự từ, hư từ ngữ điệu Phương thức trật tự từ xếp từ theo trật tự định để biểu thị quan hệ cú pháp Trong phần lớn trường hợp, thay đổi trật tự từ tiếng Việt kéo theo thay đổi vai trò cú pháp chúng cụm từ câu Ví dụ: - bàn năm ≠ năm bàn - sân trước ≠ trước sân - Nó đến trường ≠ Đến trường Phương thức hư từ phương thức ngữ pháp chủ yếu tiếng Việt Hư từ khơng có chức định danh, kh ông có khả độc lập làm thành phần câu, dùng để biểu thị quan hệ ngữ nghĩa - cú pháp khác thực từ Nhờ hư từ mà “anh em” khác với “anh em“, “anh em”; hay “Bây giờ” ≠ “Bây giờ” Phương thức ngữ điệu giữ vai trò việc biểu quan hệ cú pháp yếu tố câu, nhờ nhằm đưa nội dung muốn thông báo Trên văn bản, ngữ điệu thường biểu dấu câu Nhờ ngữ điệu mà câu sau có khác nội dung thông báo: “Đêm hôm qua, cầu gãy” ≠ “Đêm hôm, qua cầu gãy” Tất từ ngôn ngữ tạo theo phương thức Trong tiếng Việt, phương thức cấu tạo từ chủ yếu phương thức ghép phương thức láy Ghép phương thức kết hợp hình vị (tiếng) với theo trật tự định để tạo từ – gọi từ ghép Ví dụ: mua + bán = mua bán tốn + học = toán học Láy phương thức lặp lại toàn hay phận từ gốc để tạo từ – gọi từ láy lành lạnh ◊ lạnh buồn bã◊ buồn III KẾT LUẬN Ý nghĩa phạm vi áp dụng: a Ý nghĩa: Qua thời gian tiến hành áp dụng vào thực tế, nhận thấy học sinh trường Tiểu học có tiến rõ rệt mặt: + Các em biết, hiểu rõ cấu tạo tiếng + Các em có khả cao việc phân biệt âm tiết, sử dụng phương thức ngữ pháp vào lời nói để lời nói đạt hiệu cao b Phạm vi áp dụng: Sáng kiến áp dụng cho đơn vị trường Tiểu học Tôi hy vọng rằng, tiểu luận góp phần khơng nhỏ vào việc tổ chức hoạt động dạy học Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học Đồng thời tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên - trình tổ chức hoạt động dạy Xin chân thành cảm ơn! ... II Đặc trưng Tiếng Việt: Tiếng Việt thuộc ngôn ngữ đơn lập, tức tiếng (âm tiết) phát âm tách rời thể chữ viết Đặc điểm thể rõ rệt tất mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp Đặc trưng ngữ âm Tiếng Việt. .. ngơn ngữ Ngơn ngữ gồm ba phận ngữ âm, từ vựng ngữ pháp Trên sở đó, hình thành ba môn ngôn ngữ học khác nhau: ngữ âm học, từ vựng học ngữ pháp học Ngữ âm học môn nghiên cứu mặt âm ngơn ngữ Ngữ... cố định, thành ngữ, quán ngữ) ngôn ngữ Nội dung từ vựng học phong phú đa dạng, hình thành số phân môn từ nguyên học, ngữ nghĩa học, danh học từ điển học Ngữ pháp học môn ngôn ngữ học nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài :Nhiệm vụ ngôn ngữ học và đặc trưng của Tiếng Việt, Đề tài :Nhiệm vụ ngôn ngữ học và đặc trưng của Tiếng Việt

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay