121 câu hỏi ôn tập toán 12 chương 1 đồ thị hàm số file word có lời giải chi tiết

61 49 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 14:21

TRẮC NGHIỆM TỐN CHƯƠNG I GIẢI TÍCH Bài ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu (1) Tìm hàm số đồ thị sau: A y   x  3x  B y  x  3x  C y  x  x  D y  x 1 x2 Sai lầm: - HS đạo hàm nghiệm x = x = -2 nên chọn B mà không nhớ dạng đồ thị a < - C, D không dạng (1) Cho hàm số y  x  x  đồ thị (C) Tìm tọa độ giao điểm (C) trục tung Câu A (0; - 2) B (1;0) C (- 2;0) D (0;1) Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS giải pthđgđ sai ( nhớ nhầm phương trình trục tung y=0) giải x  x   - HS chọn C HS giải pthđgđ kết luận sai thứ tự x,y - HS chọn D HS giải pthđgđ sai (nhớ nhầm phương trình trục tung y=0) kết luận sai thứ tự x,y http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (1) Đồ thị hàm số y  x  x  đối xứng qua: Câu A Trục tung B Trục hoành C Gốc tọa độ D Giao điểm hai đường tiệm cận Sai lầm: B HS không nhớ rõ kiến thức nên chọn nhằm trục hồnh C HS khơng nhớ tính chẵn lẻ hs nên chọn C D HS không nhớ hs bậc khơng tiệm cận (1) Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  x  3x  với trục hoành Câu A B C D � x2  x2 � �� Giải: Phương trình hồnh độ giao điểm: x  x   � �2 x  2 x  1 � � Sai lầm: � x 4 � x4 B HS nhớ nhằm x  3x   � � x  1 � x2 � � x2  � � x  2 C HS nhớ nhằm x  x   � �2 x  1 � � � x  1 � D HS giải nên chọn số thích Câu (1) Tìm m để phương trình x  x  m  nghiệm thực phân biệt A 2  m  B 2 �m �2 C 1  m  D 2  m; m  - Giải: x  x  m  � x3  x  m Phương trình nghiệm thực phân biệt 2   m  � 2  m  - Sai lầm: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B HS nhớ nhầm dấu = C HS biện luận dựa vào cực đại cực tiểu mà không dựa vào giá trị cực đại giá trị cực tiểu D HS nắm không kiến thức, biện luận khơng trường hợp nghiệm (1) Tìm tọa độ giao điểm đồ thị hàm số y  Câu x 1 với trục tung x2 � 1� 0;  � A � � 2� B  1;3 � 1� 0; � C � � 2� D  1; 2  - Giải: x  � y   - Sai lầm: B HS nhớ trục tung y = C HS thay x  vào tính sai y D HS nhớ trục tung y = 0, giải phương trình sai (1) Tìm số giao điểm đồ thị hai hàm số y  x  x  y   x  Câu A B C D Giải x0 � PTHĐGĐ: x  x  � � x2 � Sai lầm: B HS không đọc kĩ đề, nhằm lẫn số giao điểm nghiệm x phương trình C HS loại nghiệm x = D HS thấy PTHĐGĐ bậc nên suy số gđ mà không giải Câu (1) Chọn khẳng định A Đồ thị hàm số phân thức đối xứng qua giao điểm hai đường tiệm cận B Đồ thị hàm số trùng phương đối xứng qua trục hoành http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C Đồ thị hàm số bậc ba đối xứng qua gốc tọa độ D Đồ thị hàm số bậc ba đường tiệm cận Sai lầm: Hs không nhớ kiến thức sgk Câu A B C D (1) Cho hàm số y  x3  x  3x  Khẳng định sau sai? Hàm số đồng biến tập xác định Đồ thị hàm số điểm uốn I  1; 2  Đồ thị hàm số nhận điểm uốn làm tâm đối xứng Đồ thị hàm số cực đại cực tiểu Câu 10 (1) Tìm trục đối xứng đồ thị hàm số y  x  x  ? A B C D Trục tung Trục hoành Đường thẳng y  Đường thẳng y  Câu 11 (1) Cho hàm số y  2 x3  x  Tìm toạ độ tâm đối xứng đồ thị hàm số? �1 � A � ; � �2 � �3 � B � ; � �2 � �1 � C � ; � �2 � �2 � D � ; � �3 � Câu 12 (1) Cho hàm số y  f  x   ax  bx  cx  d  a �0  Hoành độ tâm đối xứng đồ thị hàm số nghiệm phương trình nào? A f ''  x   B f  x   C f '  x    D f  x http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 13 (1) Hãy tìm toạ độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số y   x  x  3? A B C D  0;3  0; 3  1;6   1;6  Câu 14 (1) Đồ thị hàm số y  2 x3  x  x  điểm cực trị? A B C D Câu 15 (1) Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B C D x 1 ? x 1 x  1 x  y  1 y  SAI LẦM CỦA HS:Nhớ nhầm x, y chia nhầm hệ số Câu 16 (1) Cho hàm số y  x3  x  3x  Khẳng định sau sai? A Hàm số đồng biến tập xác định B Đồ thị hàm số điểm uốn I  1; 2  C Đồ thị hàm số nhận điểm uốn làm tâm đối xứng D Đồ thị hàm số cực đại cực tiểu SAI LẦM CỦA HS: Hs đạo hàm sai, bấm máy sai… Câu 17 (1) Tìm trục đối xứng đồ thị hàm số y  x  x  ? A Trục tung B Trục hoành C Đường thẳng y  D Đường thẳng y  SAI LẦM CỦA HS: Nhớ nhầm trục tung trục hoành, hs lấy giá trị cực đại cực tiểu Câu 18 (1) Cho hàm số y  2 x3  x  Tìm toạ độ tâm đối xứng đồ thị hàm số? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word �1 � A � ; � �2 � �3 � B � ; � �2 � �1 � C � ; � �2 � �2 � D � ; � �3 � SAI LẦM CỦA HS: Hs nhìn nhầm đáp án Câu 19 (1) Cho hàm số y  f  x   ax  bx  cx  d  a �0  Hoành độ tâm đối xứng đồ thị hàm số nghiệm phương trình nào? A f ''  x   B f  x   C f '  x    D f  x SAI LẦM CỦA HS: Hs không nhớ kiến thức Câu 20 (1) Hãy tìm toạ độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số y   x  x  3? A  0;3 B  0; 3 C  1;6  D  1;  SAI LẦM CỦA HS: Hs xét dấu BBT sai nhìn nhầm cực đại cực tiểu Câu 21 (1) Đồ thị hàm số y  2 x3  x  x  điểm cực trị? A B C D SAI LẦM CỦA HS: Hs đạo hàm sai, bấm máy sai… Câu 22 (1) Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x 1 ? x 1 A x  1 B x  C y  1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word D y  SAI LẦM CỦA HS:Nhớ nhầm x, y chia nhầm hệ số Câu 23 (1) Cho đồ thị (C) y  x4 Tìm tọa độ giao điểm (C) với trục hoành x2 A (4;0) B (0; - 2) C ( 4;0) ; (- 2;0) D Không giao điểm Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS giải pthđgđ sai ( nhớ nhầm phương trình trục hồnh x=0) � x- =0 ) � x +2 = � - HS chọn C HS giải sai pthđgđ ( y = � � - HS chọn D HS giải pthđgđ sai (biến đổi sai x4  � x   x  2) x2 Câu 24 (1) Số giao điểm đồ thị ( C): y  x3  x  đường thẳng y  x  bao nhiêu? A B C D Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS giải pthđgđ sai ( biến đổi sai: chuyển vế không đổi dấu giải x  x   theo phương trình bậc a=1,b=2,c=-3) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word - HS chọn C HS biến đổi pthđgđ ( khơng giải, tự mặc định phương trình bậc nghiệm) - D số giao điểm hàm số bậc tối đa giao điểm Câu 25 (1) Tìm số giao điểm đồ thị (C): y  x  x  đường thẳng y  A B C D Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS giải pthđgđ sai ( chuyển vế không đổi dấu, giải x  x  10  ) - HS chọn C HS giải pthđgđ sai ( giải x  x  theo phương trình bậc ẩn x) - HS chọn D HS nhầm x  x  � x  � x  Câu 26 (1) Tìm tọa độ giao điểm đồ thị (C) : y  2x  đường thẳng y  x 1 A (4;3) B (3;4) C (2;3) D (0;3) Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS giải pthđgđ ghi đáp án theo thứ tự y,x - HS chọn C HS giải pthđgđ sai ( biến đổi sai 2x   � x   3x  ) x 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word - HS chọn D HS giải pthđgđ sai ( biến đổi sai 2x   � x   3x  � x   3x   ) x 1 Câu 27 (1) Ðuờng cong hình đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D duới Hỏi hàm số hàm số nào? y x A y  x4  2x2  B y  x4  2x2  C y  x3  x2  D y   x4  2x2  Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS chọn dựa vào dạng đồ thị - HS chọn C HS chọn dựa vào điểm qua  0;1 - HS chọn D HS nhớ nhầm dạng đồ thị Câu 28 (1) Cho hàm số y  f  x x - + - y' xác định, liên tục  �;1 , 1;� bảng biến thiên : - + y - khẳng định sau khẳng định đúng? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A Hàm số nghịch biến  1;� B Hàm số giá trị cực tiểu C Hàm số giá trị nhỏ D Hàm số cực trị Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS không nắm vững định nghĩa cực tiểu - HS chọn C HS không nắm vững định nghĩa giá trị nhỏ - HS chọn D HS nhầm bảng giá trị x hàm số cực trị Câu 29 (1) Đồ thị hàm số y  x  x  qua điểm sau đây? A M (0; 1) B N ( 1;0) C K (2;1) D H (7;2) Lược giải: +Thế x = 0, y = -1 vào hàm số ta chọn ĐA: A +Học sinh -1 vào y trước, vào x sau để ln thứ tự nên chọn B +Học sinh -2 vào y trước, vào x sau để ln thứ tự nên chọn C +Học sinh vào y trước, vào x sau để ln thứ tự nên chọn D Câu 30 (1) Đồ thị hàm số y  x3  x  qua điểm sau đây? A M (0; 7) B N ( 7;0) 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A  x1 ; x1  m  1 , B  x2 ; x2  m  1 AB  �  x1  x2   �  x1  x2   x1 x2  �  m  2   m  2  � m  8m   � m  � 10 Câu 101.(3) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  x  mx điểm cực đại điểm cực tiểu đối xứng với qua đường thẳng d : x  y   ? A B C D m  m  m  m  GIẢI: y '  3x  x  m HS cực trị �  '   3m  � m  �2 � Đường thẳng  qua điểm cực trị: y  � m  �x  m �  hsg k1  m  �3 � d : x  y   � hsg k2  �2 � Hai điểm cực trị đx � d   � k1.k2  1 � � m  � 1 � m  �3 � 2 Câu 102.(3) Cho hàm số y  x  3mx   m  1 x  m  4m  đồ thị  Cm  Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số  Cm  hai điểm cực trị A, B cho OAB vuông O A B C D m  1 m  m  1 m  m  2 m  GIẢI: 47 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word y '  3x  6mx   m  1 x  m 1 � y  m  � y' � � x  m 1 � y  m  � � A  m  1; m  3 , B  m  1; m  1 uuu r uuu r � OA   m  1; m  3 , OB   m  1; m  1 uuu r uuu r m  1 � VOAB vuông O � OA.OB  � 2m  2m   � � m2 � Câu 103.(3) Cho hàm số y  x  mx  x đồ thị  Cm  Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số  Cm  hai điểm cực trị x1 , x2 thoả x1  4 x2 A m  � B m  2 C m  � D m   GIẢI: y '12 x 2mx  Hs cực trị �  '  m  36  0, m � �x1  4 x2 � m � Ta có: �x1  x2   � m  � � � x1.x2   � � Câu 104.(3) Tìm đồ thị hàm số y  3x  điểm toạ độ nguyên? x 1 A B C D 3x   3 x 1 x 1 � ước -5 là: 1, -1, 5, -5 SAI LẦM CỦA HS: hs tìm thiếu ước GIẢI: y  48 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 105.(3) Tìm độ dài khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  x  ? A B C D 5 5 GIẢI: A  2;0  , B  0; 4  � AB  2  SAI LẦM CỦA HS: Không nhớ cơng thức tính độ dài theo toạ độ Sai dấu tính tốn…… Câu 106.(3) Cho hàm số y  2x 1 đồ thị  C  Tìm tất giá trị thực tham số m để đường x 1 thẳng d : y  x  m  cắt đồ thị  C  hai điểm phân biệt A, B cho AB  ? A B C D m  � 10 m  � 10 m  � m  � GIẢI: Pt hoành độ giao điểm: x   m   x  m   d cắt (C) điểm pb �   m  12  0, m �x1  x2    m   Ta có: � �x1 x2  m  Hai cực trị: A  x1 ; x1  m  1 , B  x2 ; x2  m  1 AB  �  x1  x2   �  x1  x2   x1 x2  �  m  2   m  2  � m  8m   � m  � 10 SAI LẦM CỦA HS: Khơng tìm toạ độ điểm cực trị theo biến Không nhớ hệ thức viet Không nhớ cách biến đổi  x1  x2   ? 49 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 107.(3) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  x  mx điểm cực đại điểm cực tiểu đối xứng với qua đường thẳng d : x  y   ? A B C D m  m  m  m  GIẢI: y '  3x  x  m HS cực trị �  '   3m  � m  �2 � Đường thẳng  qua điểm cực trị: y  � m  �x  m �  hsg k1  m  �3 � d : x  y   � hsg k2  �2 � Hai điểm cực trị đx � d   � k1.k2  1 � � m  � 1 � m  �3 � SAI LẦM CỦA HS: Hs quên tìm ĐK để hs cực trị, khơng tìm pt đường thẳng qua điểm cực trị Hs khơng thể phân tích đề 2 Câu 108.(3) Cho hàm số y  x  3mx   m  1 x  m  4m  đồ thị  Cm  Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số  Cm  hai điểm cực trị A, B cho OAB vuông O A B C E m  1 m  m  1 m  D m  2 m  GIẢI: y '  3x  6mx   m  1 x  m 1 � y  m  � y' � � x  m 1 � y  m  � � A  m  1; m  3 , B  m  1; m  1 uuu r uuu r � OA   m  1; m  3 , OB   m  1; m  1 uuu r uuu r m  1 � VOAB vuông O � OA.OB  � 2m  2m   � � m2 � SAI LẦM CỦA HS: Hs qn tìm ĐK để hs cực trị Khơng tìm toạ độ điểm cực trị theo biến Hs khơng thể phân tích đề Câu 109.(3) Cho hàm số y  x  mx  x đồ thị  Cm  Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số  Cm  hai điểm cực trị x1 , x2 thoả x1  4 x2 50 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A m  � B m  2 C m  � D m   GIẢI: y '12 x 2mx  Hs cực trị �  '  m  36  0, m � �x1  4 x2 � m � Ta có: �x1  x2   � m  � � � x1.x2   � � SAI LẦM CỦA HS: Hs quên tìm ĐK để hs cực trị Khơng nhớ hệ thức viet Hs khơng thể phân tích đề Câu 110.Câu (3) Đường thẳng d: y = -x + m (m tham số) luôn cắt đồ thị (C): y  2x  hai x điểm phân biệt A, B Tìm m để đoạn AB độ dài nhỏ A m B m C m D m lược cách giải: Hoành độ giao điểm đồ thị (C ) đường thẳng d nghiệm phương trình 2x 1  x  m  x2  x    x  (  m) x   2m 0 (1) Do (1)   m2  1 (2)2  (4  m).(2) 2m m nên đờng thẳng d lu«n lu«n 51 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – ti liu file word mi nht cắt đồ thị (C ) hai điểm phân biệt A, B Ta cú yA = m – xA; yB = m – xB nên AB2 = (xA – xB)2 + (yA – yB)2 = 2(m2 + 12) suy AB ngắn  AB2 nhỏ  m = Khi AB  24 Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS nhầm P   c a - HS chọn C HS nhầm  xA  xB    xA  xB  2 - HS chọn D HS nhầm  xA  xB    xA  xB   2xAxB 2 Câu 111 (3) Tìm tất giá trị m để hàm số y  x  2mx  m  ( m tham số thực) ba điểm cực trị, đồng thời điểm cực trị đồ thị tạo thành tam giác bán kính đường tròn ngoại tiếp m 1 � � A � 1 m � � � m 1 � 1 � m B � �  1 � m  � � C m � � m  1 � 1 � m D � �  1 � m � � 52 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word lược cách giải: x0 � y '  x3  4mx  x  x  m   � �2 x m � Hàm số cho ba điểm cực trị � pt y ' ba nghiệm phân biệt � m   Khi ba điểm cực trị đồ thị hàm số là:    A  0; m  1 , B  m ;  m  m  , C    m; m2  m  1 yB  y A xC  xB  m m ; AB  AC  m  m , BC  m m 1 � m4  m  m  AB AC.BC � R 1�  � m  2m   � 1 � SVABC 4m m m � SVABC  Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS qn tìm điều kiện để hàm số ba cực trị - HS chọn C HS nhầm pt m3  2m 1 0thành m2  2m 1 - HS chọn D HS nhầm AB  AC  m  m 2 Câu 112.(3) Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y  x   m   x  m  5m  điểm cực đại, cực tiểu tạo thành tam giác vuông cân A m  m 1 � B � m2 � C m�� D m  lược cách giải: 53 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word x0 � * Ta f '  x   x   m   x  � �2 x  2m � * Hàm số CĐ, CT � y’(x)=0 nghiệm phân biệt � m < (1) Toạ độ điểm cực trị là:      A 0; m  5m  , B  m ;1  m , C   m ;1  m  * Do tam giác ABC cân A, nên tốn thoả mãn vng A: AB AC 0   m     m 1 đk (1)    Trong AB   m ; m  4m  , AC    m ; m  4m   Vậy giá trị cần tìm m m = Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS qn tìm điều kiện để hàm số ba cực trị - HS chọn C HS giải nhầm m tìm điều kiện để hàm số ba cực trị rr - HS chọn D HS nhầm cơng thức tích vơ hướng a.b  a1b1  a2b2 Câu 113.(3) Tìm tất giá trị m để phương trình x2 x2   m nghiệm thực A  m B m�� C �m�1 D 1 m lược cách giải: - Vẽ đồ thị hàm số y  x4  2x2 Từ suy đồ hàm số y  x4  2x2 (C) 54 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word y x - Dựa vào (C) để kết luận Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B vẽ ĐTHS y  x4  2x2 , nên sử dụng đồ thị hàm số y  x4  2x2 để biện luận - HS chọn C lấy dư hai giới hạn - HS chọn D lấy đối xứng sai: lấy đối xứng phần đồ thị trục hoành qua Ox Câu 114.(3) Tìm tất giá trị m để điểm cực đại cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  3mx  4m3 (m tham số) đối xứng qua đường thẳng y = x A m � B m� 2;0;2 C m D m lược cách giải: x0 � x  2m � Ta có: y’ = 3x2  6mx =  � Để hàm số cực đại cực tiểu m  uuu r Giả sử hàm số hai điểm cực trị là: A(0; 4m3), B(2m; 0)  AB  (2m; 4m3 ) Trung điểm đoạn AB I(m; 2m3) Điều kiện để AB đối xứng qua đường thẳng y = x AB vng góc với đường thẳng y = x I thuộc đường thẳng y = x 55 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word � 2m  4m3  � �� 2m  m � Giải ta có: m  � 2;m=0 Kết hợp với điều kiện ta có: m  � 2 Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS thiếu bước tìm điều kiện để hàm số hai cực trị - HS chọn C HS thiếu bước tìm điều kiện để hàm số hai cực trị xác định sai VTCP đt y  x (1;1) - HS chọn D HS giải thiếu nghiệm pt m2  Câu 115.(3) Tìm tất giá trị m để hàm số y = x3 + 3x2 + mx + (m tham số) đạt cực trị x1, x2 thỏa mãn x1 + 2x2 = A m 105 C m 9 B m 105 D m�� Ta y’ = 3x2 + 6x + m Ycbt tương đương với phương trình 3x2 + 6x + m = hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1 + 2x2 =  3m  � �x  x  2 � � � m �x1.x2  � �x1  x2  Giải hệ ta m = -105 Giải thích phương án nhiễu: - HS chọn B HS nhầm P   c a 56 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word - HS chọn C HS nhầm S  b a - HS chọn D HS không đổi chiều giải bpt  3m  Câu 116.(3) Tìm m để phương trình x2 x2   m nghiệm thực A  m B m�� C 1 m D �m�1 LƯỢC CÁCH GIẢI: - Vẽ đồ thị hàm số y  x  2x (C1) Từ suy đồ hàm số y  x4  2x2 (C) - Dựa vào (C) để kết luận đáp án A - Học sinh sai lầm : giữ phần đồ thị (C 1) phía trục hồnh , lấy đối xứng phần phía trục hoành (C1) qua trục hoành nên chọn C - HS sai lầm lấy đối xứng nên chon B - HS sai lầm : tính ln đầu mút nên chọn D Câu 117.(3) Cho hàm số y  x3   2m 1 x2    m x  (1) Tìm m để hàm số (1) cực đại, cực tiểu điểm cực trị hàm số (1) dương A  m B  m 2 C  m D m LƯỢC CÁCH GIẢI: 57 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word - 0 � � YCBT � pt y'=0 hai nghiệm dương phân biệt � �P  �  m nên chọn ĐA : A �S  � SAI LẦM CỦA HỌC SINH: +Học sinh quên đk :   nên chọn B +Học sinh quên đk : P > nên chọn C +Học sinh quên đk : P > ,   nên chọn D Câu 118.(4) Cho hàm số y  x4   3m 2 x2  3m đồ thị (Cm), m tham số Tìm m Đường thẳng y 1 cắt (Cm) điểm phân biệt hồnh độ nhỏ A   m 1, m�0 B m 1,m�0 C   m 2, m�0 D   m LƯỢC CÁCH GIẢI: - PT hoành độ giao điểm (Cm) đt y 1 : � x2    x  3m x  3m 1� �2 x  3m � -  3m 1 � �   m 1,m�0 Yêu cầu toán tương đương: � 3m 1�1 � Do đáp án A 58 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word SAI LẦM CỦA HỌC SINH: +Học sinh quên đk : 3m 1�1 nên chọn D +Học sinh giải x2  3m < nên chọn B +Học sinh tính tốn sai nên chọn C Câu 119.(4) Cho hàm số y  x3  2x2   1 m x  m (1) , m tham số thực Tìm m để đồ thị hàm số 2 (1) cắt trục hồnh điểm phân biệt hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn điều kiện x1  x2  x3  A   m m�0 B   m C m m�0 D m LƯỢC CÁCH GIẢI: - x1 � PT HĐGĐ: x  2x   1 m x  m � � g x  x2  x  m (*) � -  (*)  � � g 1 �0 �   m m�0 Yêu cầu toán tương đương: � �2 x  x  �2 CHỌN ĐÁP ÁN : A SAI LẦM CỦA HỌC SINH: +Học sinh quên đk : g 1 �0 nên chọn B + Học sinh quên đk :  (*)  nên chọn C +Học sinh quên đk :  (*)  g 1 �0 nên chọn D 59 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 120.(4) Cho hàm số y  2x  đồ thị (C) Tìm tất giá trị m để đường thẳng y  2x  m x cắt (C) hai điểm phân biệt A, B cho tam giác OAB ( O gốc tọa độ ) diện tích A m �2 B m C m 2 D m  �3 LƯỢC CÁCH GIẢI: 2x   2x  m� 2x2    m x  1 m (*) x - PTHĐGĐ: - (*) nghiệm với m - Gọi A x1; y1  , B x2; y2  , x1, x2 nghiệm (*) - Ta y1  2x1  m , y2  2x2  m - m m2  SOAB  AB.d O, AB   � m �2 CHỌN ĐÁP ÁN : A SAI LẦM CỦA HỌC SINH: +Học sinh giải thiếu nghiệm nên chọn B C +Học sinh tính tốn sai nên chọn D Câu 121.(4) Cho hàm số y  x4  2 m 1 x2  m đồ thị (C) Tìm m để (C) ba điểm cực trị A, B, C cho OA  BC ; O gốc tọa độ, A điểm cực trị thuộc trục tung A m �2 60 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B m m C m 3�3 D m 5�5 LƯỢC CÁCH GIẢI: - x � PT: y'  � �2 x  m (*) � - (C) ba điểm cực trị m 1 - Khi đó: A 0;m , B  m 1;m2  m 1 ,C  m 1;m2  m 1 - Suy ra: OA  BC � m �2 CHỌN ĐÁP ÁN : A SAI LẦM CỦA HỌC SINH: +Học sinh tính tốn sai nên chọn B C D 61 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... sai? Hàm số đồng biến tập xác định Đồ thị hàm số có điểm uốn I  1; 2  Đồ thị hàm số nhận điểm uốn làm tâm đối xứng Đồ thị hàm số có cực đại cực tiểu Câu 10 (1) Tìm trục đối xứng đồ thị hàm số. .. tiểu đồ thị hàm số y   x  x  3? A B C D  0;3  0; 3  1; 6   1; 6  Câu 14 (1) Đồ thị hàm số y  2 x3  x  x  có điểm cực trị? A B C D Câu 15 (1) Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số. .. x 1 ? x 1 x  1 x  y  1 y  SAI LẦM CỦA HS:Nhớ nhầm x, y chia nhầm hệ số Câu 16 (1) Cho hàm số y  x3  x  3x  Khẳng định sau sai? A Hàm số đồng biến tập xác định B Đồ thị hàm số có
- Xem thêm -

Xem thêm: 121 câu hỏi ôn tập toán 12 chương 1 đồ thị hàm số file word có lời giải chi tiết , 121 câu hỏi ôn tập toán 12 chương 1 đồ thị hàm số file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay