80 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số file word có lời giải chi tiết doc

78 41 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 14:21

LUYỆN TẬP HÀM SỐ Câu Cho mệnh đề sau: (1) Đồ thị hàm số y  x  x  x  dạng hình bên x2  x  (2) Xét tính đơn điệu hàm số y  Hàm số x 1 nghịch biến  2; 1 � 1;0  đồng biến  �;2  � 0; � (3) GTLN-GTNN hàm số sau: y   x  2x  � 1� � � 2; �lần lượt 7 đoạn � (4) Hàm số y  lim y  � lim  y  � x x ��1 � ; x��1 � �� �� 2x  �2 � �2 � (5) Hàm số y  x  m  m  điểm cực trị m>0 Hỏi mệnh đề sai: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu Cho mệnh đề sau: (1) Hàm số: y  2x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị điểm tung độ là: x 1 1 y x 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (2) Hàm số y  x  x  x  Hàm số đồng biến khoảng  �;1 ;  3; � , nghịch biến khoảng  1;3  , đồ thị hàm số điểm cực đại xcđ=1, đồ thị hàm số điểm cực tiểu xct=3 x  tiệm cận x (3) Đường cong y  (4) Hàm số y  2x  bảng biến thiên hình x 1 (5) Giá trị lớn hàm số f  x   x  � 1� 2; 2  x đoạn � � 2� � mệnh đề đúng: A.2 B.3 C.4 B.5 Câu Cho mệnh đề sau: (1) Hàm số y  x  x đồ thị sau: (2) Cho hàm số y  2x  Cho hai điểm x 1 A  1;0  B  7;4  Phương trình tiếp tuyến  C  qua điểm trung điểm I AB  : y  x  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 2x  Hàm số đồng biến tập xác định x 1 (3) Cho hàm số y  (4) Hàm số y  x  x điểm uốn x=1 (5) Hàm số y   x  x  đạt cực tiểu xct=0 đạt cực đại xcđ= � Hỏi phát biểu đúng: A.2 B.3 C.5 D.1 Câu Cho mệnh đề sau: (1) Hàm số y  x  x  x  đồng biến  �;1 ;  3; � khoảng nghịch biến khoảng  1;3 (2) Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng a  1 (3) Hàm số y  x cực trị (4) Để phương trình x  x  m   nghiệm m2 mệnh đề đúng: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu Cho mệnh đề sau: (1) Hàm số y  2 x  x  đồ thị sau: (2) Hàm số y  x 1 tiệm cận đứng x  3x  m m� (3) Hàm số trở thành y  x  x  nghịch biến khoảng  �; 1  0;1 ; đồng biến khoảng  1;0   1;� http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (4) Hàm số y   x  x  (1) điểm uốn (5) Hàm số y  x  C  Tiếp tuyến  C  điểm hồnh độ x  1 y  x 3 mệnh đề đúng: A.1 B.3 C.4 D.5 Câu Cho mệnh đề sau: (1) Cho y   x  x  (1) Hàm số điểm cực đại  0;4  , điểm cực tiểu  2;0  (2) Đồ thị hàm số y  2 x  x  đồ thị dạng: (3) Cho hàm số y  2 x  giao điểm tiệm cận nằm đường thẳng y  x x2 (4) Hàm số y   x  x  tiếp tuyến đồ thị  C  điểm hồnh độ x0 thỏa mãn phương trình y ''  x0   12 vng góc với đường thẳng y  9 x  14 � 13 � x4 x3 1; (5) Đồ thị hàm số y    điểm cực trị  0; 1 � � � 12 � Hỏi mệnh đề đúng: A.2 B.1 C.3 D.4 Câu 10 Cho mệnh đề sau: (1) Hàm số y  2x  đồ thị hình vẽ x 1 (2) Hàm số y  x  x  3x  giá trị cực đại y  , cực tiểu y  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (3) Hàm số y  x  C  Phương trình tiếp tuyến  C  điểm tung độ 2x 1 y x 9 (4) Cho hàm số y  x2 đồ thị kí hiệu  C  Để đường thẳng y   x  m cắt đồ x 1 thị  C  hai điểm phân biệt A, B cho AB = 2 giá trị m (5) Hàm số y  x  khơng giá cực trị mệnh đề sai: A.3 B.2 C.4 D.1 Câu 11 Cho mệnh đề sau: (1) Đồ thị hàm số: y  x2  C  dạng 2x  hình bên dưới: (2) Hàm số y  x  3x đồng biến khoảng  �;0  � 2; � nghịch biến khoảng  0;2  (3) Giá trị lớn nhỏ hàm số: y  x  x  12 x   1;5 266 (4) Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  3x  mà song song với đường thẳng y  x  phương trình y  x  (5) Hàm số y  29 2x  y  �; lim y  � xlim �1 x �1 x 1 mệnh đề sai mệnh đề trên? A.1 B.2 C.3 D.4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 12 Cho mệnh đề sau: (1) Hàm số y  3x  tiệm cận đứng y  tiệm cận ngang x  x 1 (2) Hàm số y  x  x điểm cực đại điểm cực tiểu (3) Giá trị m để đường thẳng y  mx  cắt đồ thị  C  hàm số y  x  x  ba điểm phân biệt  1; � 16 x2 (4) GTLN, GTNN hàm số y  đoạn  2;4 x 1 (5) Hàm số y  x2 đồ thị  C  Phương trình tiếp tuyến với đồ thị  C  điểm x 1 thuộc  C  tung độ y  3 x  10 Chọn số mệnh đề mệnh đề trên: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 13 Cho mệnh đề sau: (1) Hàm số y  x  x  điểm uốn x  � (2) Hàm số y  x2 nghịch biến tập  �;1 � 1; � x 1 x  3x  (3) Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f  x   đoạn  2;4 x 1 3 (4) Cho hàm số y  x  x  x   C  Đường thẳng qua điểm M  1;1 vng góc với đường thẳng qua hai điểm cực trị  C  phương trình là: y x 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word x  tiệm cận ngang y  , y  1 phương x2 (5) Cho hàm số y  trình y  4 x  y  4 x  19 mệnh đề sai mệnh đề A.1 B.2 C.4 D.5 Câu 14 Cho mệnh đề sau: (1) Cho hàm số y  x  x  Hàm số đồng biến khoảng  �;0  ;  2; � , hàm số nghịch biến khoảng  0;2  Đồ thị hàm số đạt cực đại x  , đồ thị hàm số đạt cực tiểu x  (2) Cho hàm số y  x  x   C  Tiếp tuyến đồ thị  C  giao điểm  C  với đường thẳng  d  : y  5 x  y  3 x  16 x2 (3) GTLN, GTNN hàm số y  đoạn  2;4 x 1 (4) Đồ thị hàm số y  2x  tiệm cận đứng y  tiệm cận ngang x  2016 x  2016 (5) Hàm số y  lim y  � lim  y  � x x��1 � ; x��1 � �� �� 2x 1 �2 � �2 � Những mệnh đề sai là: A (1),(3),(4) B.(2),(3),(5) C.(2),(3),(4),(5) D.(1),(2),(4) Câu 15 Cho mệnh đề sau: (1) GTLN, GTNN hàm số y  x  x  x  đoạn  2;2 28 4 (2) Hàm số y  2 x  nghịch biến tập xác định x2 (3) Cho hàm số: y  2mx  (1) với m tham số x 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Giá trị m để đường thẳng d : y  2 x  m cắt đồ thị hàm số (1) hai điểm phân biệt hồnh độ x1 , x2 cho  x1  x2   x1 x2  21 m  4 (4) Hàm số y   x  x  bảng biến thiên: (5) Hàm số y  x  khơng cực trị Trong mệnh đề mệnh đề sai? A B C D Câu 16 Cho mệnh đề: (1) Đường cong y  x  tiệm cận x 1 (2) Hàm số y   x  x  x  điểm uốn x  (3) Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  f  x   x  ln   x  đoạn  1;0 (4) Cho hàm số y   ln x  m khơng tiệm cận đứng x=2, m �4 x2 (5) Cho hàm số y   x  3x   C  Phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  giao điểm  C  với đường thẳng d: y   x  với tọa độ tiếp điểm hồnh độ dương y  9 x  14 Trong mệnh đề cho mệnh đề đúng? A B C D Câu 17 Cho mệnh đề sau: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 1 lim y  lim  y  lim y  , đồ thị TCN y  ; x     , x   , đồ thị TCĐ x  ; 2 2  2 x   y '   0, x  D (2 x  1) Câu 27 Chọn C Sự biến thiên:  x 0  y 1 y ' 3 x  x, y ' 0    x   y 5 Hàm số đồng biến khoảng   ;0 ;  2; hàm số nghịch biến khoảng (0;2) Hàm số đạt cực đại x  ; yCĐ 5 ; hàm số đạt cực tiểu x 0 ; yCT 1 Câu 28 Chọn C Từ y ' 3ax  2bx  c Tại x  x 0 ta tìm c 0 (4) đúng; b 3a hàm số dạng biến thiên nên a  0, b 3a  Nên (1) Vì x  đạt cực đại nên y ' ' ( 2)  đúng, nên (3) Để tìm d ta thay tọa độ điểm cực tiểu vào hàm số ta d 1 Vậy (5) - Hàm số đạt cực đại x  ; yCĐ 5 ; hàm số đạt cực tiểu x 0 ; yCT 1 (2) sai nhìn nhầm, đề hỏi hồnh độ Câu 29 Chọn C (3) Sai Vì: x 1 tiệm cận đứng nên mẫu số x  c 0 x 1 c 1 Ta tìm a 2 tiệm cận ngang y 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (4) Sai Vì y '  ac  b.1  x  c   x  1 ; a 2; c   b   y  2x  x 1 Câu 30 Chọn C  x 1 y '  x  3; y ' 0    x  Hàm số đạt cực đại x 1 ; y CĐ 4 ; hàm số đạt cực tiểu x  ; yCT 0 y  Giới hạn: xlim   Hàm số đồng biến khoảng (-1;1) hàm số nghịch biến khoảng   ; 1; 1; y '  x   y ' '  x Theo giả thiết y ' ' ( x0 ) 12   x0 12  x0  y (2) 4; y ' (2)  PTTT: y  x  14 Câu 31 Chọn D y ' 3 Ax  Bx  C; y ' ' 6 Ax  B (1) Đúng Vì: A  B  C 0 hàm số đạt cực trị x 1 (2) Đúng Vì: Hàm số đạt cực tiểu x 3 nên y ' ' (3)  , thay x 3 vào y’’ ta A  B  (3) Đúng Vì: x 1 y 1 nên y (1)  A  B  C  B 0  A  B  C  D   B  C  D  Câu 32 Chọn C (1) Đúng Từ bảng biến thiên ta nhận TXĐ: x 1 nên c 1 (2) Đúng Từ bảng biến thiên ta tìm tiệm cận ngang y 2 , nên (1) Sai (3) y '  3  x  1 y '  a 2  a 2 c  a  bc   b 3    b 1 (cx  1) ( x  1)  x  1 (1) Sai: thay dấu hợp thành chữ “và” Câu 33 Chọn B lim y 1  y 1 tiệm cận ngang đồ thị hàm số x   lim y ; lim y   x 1 tiệm cận đứng đồ thị hàm số x  1 x http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Ta y '  3  x  1  0; x  D suy hàm số nghịch biến khoảng   ;1; 1; Nên bảng biến thiên đồ thị hình Câu 34 Chọn A (1) Sai Ta phải viết TXĐ D R \   1 Hàm số đồng biến khoảng   ; 1;   1; lim y 2 ; đồ thị tiệm cận ngang y 2 x   lim y  ; lim y   x 1 tiệm cận đứng đồ thị hàm số x  1 x Câu 35 Chọn A Vì phải nói đồ thị hàm số tiệm cận đứng x  lim y 2  y 2 tiệm cận ngang đồ thị hàm số x   lim y ; lim y   x 1 tiệm cận đứng đồ thị hàm số x  1 y'  x 3  x  1  0; x  D Hàm số nghịch biến khoảng   ;1; 1; Câu 36 Chọn C Hàm số có: y ' 3ax  2bx  c hàm số đạt cực trị x 0 , thay vào y '  c 0 Vì điểm (0; 0) thuộc đồ thị, nên thay vào ta có: d 0 Do A B Hàm số có: y ' ' 6ax  2b x 0 đạt cực đại nên y ' ' (0)  nên b  C sai Tại y ' ' (2)   3a  b  y ; lim y  D Vì bảng biến thiên cho xlim   x   http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 37 Chọn C cách để giải toán Cách dựa vào điểm đồ thị ta tìm cụ thể a, b, c hàm số y  x  x  Tuy nhiên để giảm tải việc tính tốn em quan sát cách làm sau: y  lim y  tương ứng với a < → A sai Dạng bảng biến thiên ta thấy xlim   x   Cho hàm số y ' 4ax  2bx; y ' ' 12ax  2b Tại x = hàm đạt cực tiểu nên y’’ > 0, nên b > → B sai Câu 38 Chọn D Bài toán sai bảng biến thiên yCĐ yCT: yCT  ; y CĐ 0 Câu 39 Chọn C A Sai Vì dấu “hợp” B Sai Vì tính nhầm xCT D Sai Vì y CĐ  yCT 4  x 0  y 0 lim y ; lim y  y ' 3 x  x; y ' 0   ; x   x    x 2  y   Hàm số đạt cực đại x 0 ; y CĐ 0 ; hàm số đạt cực tiểu x 2 ; y CT  Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) hàm số đồng biến khoảng   ;0 ;  2; Câu 40 Chọn A y'  3  x  1  0; x  D lim y 2  y 2 tiệm cận ngang đồ thị hàm số x   lim y ; lim y   x 1 tiệm cận đứng đồ thị hàm số x  1 x http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  x 0  x 4  2x 1  x  1( x 1)  x  x 0  x Kết luận: A(0; 1); B (4;3) Câu 41 Chọn B y ' 3ax  2bx  c Vì hàm số cực trị x 0 nên c 0 Hàm số cực trị x 2 nên 12a  4b 0 Thay tọa độ điểm (0;0) vào, ta có: d 0 Thay tọa độ điểm  2;4  vào, ta có: 8a  4b 4 Từ ta tìm a  , b 3  a  b  c  d  y  x  3x (1) Câu 42 Chọn C Ta được: a  , b 3 , c 0 , d  y  x  3x  Vậy S = Câu 43 Chọn A  1   2 B Sai Phải viết D  R \   lim  y ; lim  y   x 1  1 x     2  1 x     2 tiệm cận đứng đồ thị hàm số   D Sai Hàm số đồng biến khoảng   ; 1   ;   ; 2   Câu 44 Chọn D Vì yCĐ sai bảng biến thiên Câu 45 Chọn D Theo trước dựa vào bảng biến thiên, điểm cực đại, cực tiểu ta tìm Hàm số dạng: y  x  3x   A Dựa vào đồ thị B, C Điểm uốn sai y ' '  x   x 0 nên điểm uốn I(0,1) Câu 46 Chọn B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (1) Đúng theo cách giải ta tìm hàm số   1    1  y  lim  x     ; lim y  lim  x      (2) Sai xlim   x   x   x     x    x  (3) Đúng theo bảng (4) Đúng x 0 hàm số đạt cực tiểu nên y ' '  Câu 47 Chọn A Từ bảng biến thiên ta biết = tiệm cận đứng nên c  d Từ tiệm cận ngang y 2 ta tìm a 2 c Giải ta d  , c 1 , a 2 Vậy A đúng, hàm số y  2x 1 x B Sai hàm số nghịch biến khoảng   ;1; 1; C Sai hàm phân thức bậc khơng cực trị D Sai từ điểm (0; 1) không thuộc hàm số cho Câu 48 Chọn A B Sai y ' 0 x 0; x  C Sai giá trị cực đại, cực tiểu không x 0; x 2 D Sai a  hàm số bảng biến thiên khác vơ cực Câu 49 Chọn A Vì theo cách giải trước, ta tìm được: y x  6x  9x  Thay tọa độ điểm vào ta thấy thỏa mãn B Dễ dàng thấy sai x 1 hàm số đạt cực đại y ' '  C Sai tính nhầm, thay điểm cực trị vào thấy không thỏa mãn D Sai điểm uốn I (2;0) Câu 50 Chọn D Vì ta tìm y  x  3x  Câu 51 Chọn C Dựa vào điểm cực trị ta tìm A 1, B  2, C 3 y x  2x  A Sai lỗi quen thuộc, bỏ dấu “hợp” thay “và” http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B Sai x 1 hàm đạt cực tiểu nên y ' ' (1)  D Sai tính tốn Chỉ C y x  2x  Câu 52 Chọn D Vì hàm số tìm y  x  3x  Tổng A  B  C 0 Câu 53 Chọn C Từ bảng biến thiên ta tìm tiệm cận đứng x 1  b  c Tiệm cận ngang y 1  b 1 , c  Tìm a y  xa x (1) Hàm số qua điểm (2; 0) nên a   y  bx  c x Vậy tổng a  b  c  (D sai) Câu 54 Chọn C Thay tọa độ điểm (1; 0) (0; 1) vào phương trình hàm số ta a 1 , b 1 nên Các phát biểu 1, 2, nhìn hình vẽ Câu 55 Chọn B Dựa vào giả thiết, khai thác kiện: y ' 0 x 2; x 0 Các điểm cực trị A(0;0); B (2;2) ta tìm được: a 1, b  3, c 0, d 2 Vậy S 4 Câu 56 Chọn C Dựa vào x 2 điểm hàm số không xác định, hay tiệm cận đứng x 2 , ta có: c 1 y 3; lim y 3 nên y 3 tiệm cận ngang, a 3; c 1 Dựa vào xlim   x   Hàm số qua điểm (1; 1) nên ta b  Câu 57 Chọn D Vì hàm số ta tìm là: y  x  3x  y  Câu 58 Chọn C Vì phát biểu (1) sai, hàm số trùng phương mà a  xlim   Trong bảng biến thiên ngược lại Câu 59 Chọn A Dựa vào bảng biến thiên, ta tìm hàm số: y  x  x  Câu 60 Chọn D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word y  Ta thấy B, D sai từ đầu, a  xlim   Giữa A D ta hay điểm cực trị vào y’ hàm thấy D thỏa mãn Câu 61 Chọn C 1 2 C sai điểm uốn  ; 1  2 Câu 62 Chọn B A Sai thấy tiệm cận ngang y  y   x2 x2 C Sai thấy khơng qua điểm (1;0) y  D Sai tiệm cận đứng khơng phù hợp đồ thị y   2x  x2  2x  x Câu 63 Chọn D Dựa vào bảng biến thiên, điểm cực trị, ta y  x  x  4(C ) Khi ta tìm điểm uốn I (1; 2) làm tâm đối xứng Câu 64 Chọn A Từ tiệm cận đứng x 1  c  Tiệm cận ngang y 2  a 2 Hàm số qua điểm (0;0)  b 0 y'   ( x  1) Câu 65 Chọn D D sai đồ thị hàm số dạng a  Câu 66 Chọn A (1) Đúng: TXĐ: D  R \ 1 (2) Sai: y '  3  0, x  D  hàm số nghịch biến khoảng   ( x  1) ;1; 1; (3) Sai: sai từ ngữ lim y 2  y 2 tiệm cận ngang đồ thị hàm số x   lim y ; lim y   x 1 tiệm cận đứng đồ thị hàm số x  1 x http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (4) Sai Câu 67 Chọn A Hàm số đồng biến khoảng   ;1; 1; khơng phải đồng biến tồn tập xác định TXĐ: D  R \ 1 Giới hạn: xlim   x 1 x 1 x 1 1 ; lim ; lim  x x  x x  x Đạo hàm: y '  2  0, x  D  Hàm số nghịch biến khoảng   ( x  1) ;1; 1; Hàm số khơng cực trị Bảng biến thiên: Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x 1 ; tiệm cận ngang y 1 Giao hai tiệm cận I (1;1) tâm đối xứng Câu 68 Chọn C (1) Sai: Hàm số cho xác định R  x 0 Ta có: y ' 3 x  x, y ' 0    x 2 Hàm số nghịch biến  0;2 hàm số đồng biến khoảng   ;0;  2; không đồng biến tập   ;0    2; (2) Đúng y ' ' 6 x  6, y ' ' 0  x 1  điểm uốn I (1;0) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (3) Đúng: Hàm số đạt cực đại x 0  yCĐ 2 , hàm số đạt cực tiểu x 2  yCT  y  (4) Đúng: xlim   BBT Hàm số nghịch biến  0;2 hàm số đồng biến khoảng   ;0;  2; Hàm số đạt cực đại x 0  yCĐ 2 , hàm số đạt cực tiểu x 2  yCT  Điểm đặc biệt: y ' ' 6 x  6, y ' ' 0  x 1  I (1;0) Chọn x 3  y 2, x   y  Chú ý: Ta tìm điểm đặc biệt cách tìm giao điểm đồ thị với trục tọa độ: - Giao điểm đồ thị với trục Oy điểm (0;2) - Đồ thị cắt Ox ba điểm (1;0); (1  3;0) Nhận xét: Đồ thị nhận I (1;0) làm tâm đối xứng Câu 69 Chọn B + Tập xác định: R (1) Đúng (2) Sai: Hàm số đồng biến khoảng   ; 1; 1; Nghịch biến   1;1 + Sự biến thiên: y ' 3x  3, y ' 0  x 1 y '   x    x  Hàm số đồng biến khoảng   ; 1; 1; http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word y '     x  Hàm số nghịch biến   1;1 Hàm số đạt cực đại x   y CĐ 4 , hàm số đạt cực tiểu x 1  yCT 0 (3) Sai: y ' ' 6 x, y ' ' 0  x 0 lim y  x   (4) Đúng: * Bảng biến thiên: - Giao Ox   2;0 - Giao Oy (0;2) - Điểm uốn: I (0;2) suy đồ thị tự xứng qua I (0;2) Câu 70 Chọn A (1) Đúng:  x  D,  x  D Tập xác định: D  R;  f ( x)  f ( x )  y hàm số chẵn  (2) Sai: Hàm số đồng biến khoảng   2;0 ;  2; , hàm số nghịch biến khoảng   ; ;  0;2  hợp khoảng Chiều biến thiên, ta có: y '  x  x  x 0 y ' 0   ; y'    x 2  x2    x  0; y '     x2 0  x   Hàm số đồng biến khoảng   2;0 ;  2; , hàm số nghịch biến khoảng  ; ;  0;2  (3) Đúng: Cực trị: Hàm số đạt cực đại x 0  y CĐ 3 , hàm số đạt cực tiểu x 2  yCT  (4) Đúng: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Bảng biến thiên: Đồ thị: đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng Câu 71 Chọn C (1) Sai: sai từ ngữ: Hàm số đạt cực đại x 1  y CĐ 3 , hàm số đạt cực tiểu x 3  y CT  (2) Đúng: Chiều biến thiên, ta có: y ' 3 x  12 x   x 1 x  y ' 0   ; y'    ; y'    x   x 1  x 3 Suy hàm số đồng biến khoảng   ;1;  3; ; nghịch biến khoảng (1; 3) (3) Đúng yCĐ 3; yCT  1; y CĐ  yCT Cực trị: Hàm số đạt cực đại x 1  y CĐ 3 , hàm số đạt cực tiểu x 3  y CT   x 1 y  y CĐ 3; y CT  1; CĐ  (4) Đúng: y ' 0   x  y CT  Câu 72 Chọn C (1) Đúng: Từ bảng biến thiên ta có: D  R \ 1  c 1 (2) Đúng: Từ bảng biến thiên: Hàm số tiệm cận ngang y 2  a 2  a 2 c http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (3) Đúng y '   a b   b  ( x  1) ( x  1) (4) Sai: Phải hàm số đồng biến khoảng   ;1; 1; Câu 73 Chọn D (1) Đúng: Từ bảng biến thiên suy (2) Đúng: Hàm số không đổi dấu qua điểm (3) Sai: Tập xác định hàm số D R \   1  c  Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y 2  (4) Đúng: y '  a 2  a 2 c  a b 1   b  ( x  1) ( x  1) Câu 74 Chọn C (1) Sai: Tập xác định: D R  x 0 y ' 3 x  x; y ' 0    hàm số đồng biến khoảng   ;0 ;  2; ; nghịch  x 2 biến khoảng (0;2) Chứ hàm số không đồng biến toàn tập   ;0   2; (2) Đúng: Hàm số đạt cực đại x 0  yCĐ 4 Hàm số đạt cực tiểu x 2  yCT 0  y CĐ yCT 0 (3) Đúng: y ' ' 6 x  6, y ' ' 0  x 1  điểm uốn I (1;2) Hàm số hàm lẻ nên khơng trục đối xứng y  (4) Đúng: xlim   Câu 75 Chọn B (1) Đúng: Tập xác định: D R  x 0 y ' 6 x  x; y ' 0    hàm số đồng biến khoảng   ;0 ; 1; ; nghịch  x 1 biến khoảng (0;1) (2) Sai: Hàm số đạt cực đại x 0  yCĐ 5 , hàm số đạt cực tiểu x 1  yCT 4 y  (3) Đúng: xlim   http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  x 0  hàm số đồng biến khoảng   ;0 ; 1; ; (4) Đúng: y ' 6 x  x; y ' 0    x 1 nghịch biến khoảng (0;1) Câu 76 Chọn C Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy (2) Ta có: y ' 3ax  2bx  c Tại x 0 x 2 ta tìm c 0;3a  b 0 Vì hàm số dạng biến thiên nên a   b   (1) Để tìm d ta thay tọa độ điểm cực đại vào hàm số d 2  (4) sai y ' ' 6ax  2b  y ' ' (0) 2b   (3) Câu 77 Chọn A Hàm số tìm là: y  x  3x   a  b  c  Câu 78 Chọn C (1) Sai: y '   0, x   Hàm số đồng biến khoảng   ; 1;   1; ( x  1) (2) Đúng y '   0, x   nên hàm số khơng cực trị ( x  1) (3) Sai: sai từ ngữ: Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y 2 tiệm cận đứng x  (4) Đúng: Tâm đối xứng I ( 1;2) Câu 79 Chọn B  x 0 (1) Sai: TXĐ: D R ; y ' 4 x  x 0    x 1 Hàm số đồng biến khoảng   1;0; 1; , hàm số nghịch biến khoảng  ; 1;  0;1 (2) Đúng: Hàm số đạt cực đại x 0  yCĐ 0 Hàm số đạt cực tiểu x 1  yCT   yCĐ yCT 0 (3) Đúng: Đồ thị hàm số nhận trục tung Oy phương trình x 0 trục đối xứng (4) Đúng: y ' ' 12 x  0  x  Đồ thị hàm số điểm uốn Câu 80 Chọn C (1) Sai: Từ bảng biến thiên thấy hàm số đồng biến khoảng   ; 2;   2; http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (2) Đúng: Từ bảng biến thiên: TXĐ: D R \   2  Tiệm cận đứng x  c   c 2 Tiệm cận ngang y 2  a 2 (3) Đúng: y '  2a  b   b 1 ( x  2) ( x  2) (4) Đúng Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang y 2 ; nên tâm đối xứng I ( 2;2) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... Website chuyên đề thi – tài liệu file word Có bảng biến thiên sau: Chọn đáp án sai: A Hàm số có tiệm cận đứng x  1 B Hàm số khơng có cực trị C Hàm số có y '  3  x  1 0 x �D D Đồ thị hàm số. .. http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận x = -2 y = C Hàm số khơng có cực trị D Đồ thị hàm số hình vẽ Câu 34 Cho hàm số y  2x   C x 1 Cho... liệu file word A B C D Câu 19 Cho mệnh đề sau: (1) Hàm số y  x  1999 khơng có cực trị (2) Hàm số y  2x  nghịch biến tập xác định 3x  (3) Hàm số y  x  x  x  10 có điểm uốn x  (4) Hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số file word có lời giải chi tiết doc , 80 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số file word có lời giải chi tiết doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay