18 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập đồ thị hàm số bậc nhất file word có lời giải chi tiết

13 88 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 14:19

Câu [2H1-2] Đồ thị hình bên đồ thị hàm số nào? A y  2 x  2x 1 B y  x x 1 C y  x 1 x 1 D y  x  x 1 Lời giải Chọn C Đồ thị hàm số đường tiệm cận đứng x  1 nên loại phương án A Đồ thị hàm số qua điểm  0;1 nên loại phương án B phương án D Câu [2H1-2] Bảng biến thiên bên hàm số nào? x A y  C y  2x 1 x 1 B y  2x 1 x 1 D y  x 1 2x 1 -1 y x2 1 x Lời giải Chọn A Hàm số không xác định x  1 nên loại phương án B phương án C Hàm số tăng khoảng xác định nên loại phương án D � �x  � y� �  với x thuộc tập xác định �  x  � �  x  1 Câu [2H1-2] Bảng biến thiên bên hàm số nào? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A y  C y  2x 1 x2 B y  x 1 x2 D y  x 1 2x 1 x3 2 x x _ y _ 1 Lời giải Chọn D Hàm số không xác định x  nên loại phương án B phương án D Do hàm số đường tiệm cận ngang y  nên loại phương án A Câu [2H1-2] Đồ thị hình bên đồ thị hàm số nào? A y  x 1 x 1 B y  x 1 x 1 C y  2x 1 2x  D y  x 1 x Lời giải Chọn A Hàm số đường tiệm cận đứng x  nên loại phương án B Đồ thị hàm số qua điểm  1;  nên loại phương án B phương án C Câu [2H1-3] Cho hàm số y  ax  b đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? cx  d http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A bc  0, ad  B ac  0, bd  C bd  0, ad  D ab  0, cd  Lời giải Chọn A �b �a � �  ;0 � Do điểm nằm bên trái trục tung nên Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm �  b b  �  � ab  Vậy loại phương án D a a � b� � Do điểm nằm trục hoành nên � d� 0; Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm � b  � bd  Vậy loại phương án B d Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang y  a d đường tiệm cận đứng x   Theo đồ c c �a 0 � ac  � �c �� � a, d trái dấu Vậy loại phương án C thị, ta � d dc  � �  0 �c Câu [2H1-3] Cho hàm số y  ax  b đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? cx  d http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Lời giải Chọn D �b �a � �  ;0 � Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm � Do điểm nằm bên trái trục tung nên  b b  �  � ab  Vậy loại phương án a a A phương án B � b� � � d� 0; Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm � Do điểm nằm trục hoành nên Câu [2H1-3] Cho hàm số y  b  � bd  Vậy loại phương án C d ax  b với a  đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau cx  d đúng? A b  0, c  0, d  B b  0, c  0, d  C b  0, c  0, d  D b  0, c  0, d  Lời giải Chọn B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word �b �a � �  ;0 � Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm � b b  �  � ab  � b  Vậy loại a a Do điểm nằm bên trái trục tung nên  phương án C phương án D Đồ thị hàm số đường tiệm cận đứng x    d Do đường nằm bên phải trục tung nên c d  � dc  Vậy loại phương án A c Câu [2H1-2] Cho hàm số y  ax  b đồ thị hình vẽ bên Tính giá trị biểu thức a  2b  c xc A  B  C D Lời giải Chọn D Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang y  a  1 � a  1 Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm  �b �  ;0 � Theo hình vẽ, ta � �a � b  � b  3a  a Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x   c   c  � c  2 Vậy a  2b  c  1  2.3   http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu [2H1-3] Cho hàm số y  ax  b đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? x 1 A a  b  B b   a C  b  a D  a  b Lời giải Chọn D Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang y  a  a Do đường tiệm cận ngang nằm bên trục hoành nên a  Vậy loại phương án A �b �a � �  ;0 � Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm � Điểm nằm bên trái đường thẳng x  1 Theo hình vẽ, ta  Mặt khác, ta  b b  �  � b  Vậy loại phương án B a a b b  1 �  � b  a  Vậy chọn đáp án D a a Câu 10.[2H1-2] Tìm a, b, c để hàm số y  ax  đồ thị hình vẽ bên cx  b A a  2; b  2; c  1 B a  1; b  1; c  1 C a  1; b  2; c  D a  1; b  2; c  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Lời giải Chọn D Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang y  a 1 � a  c c �2 �a � �  ;0 � Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm � Theo hình vẽ, ta   2 � a  Từ suy c  a Vậy loại phương án A phương án B Đồ thị đường tiệm cận đứng x   Câu 11 [2H1-3] Cho hàm số y  b  � b  2c  2 Vậy phương án D c ax  b đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? cx  d A bd  0, ad  B ad  0, ab  C ab  0, ad  D ad  0, ab  Lời giải Chọn D �b �a � �  ;0 � Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm � Theo hình vẽ, ta  b  � ab  Vậy loại phương án B a � b� � � d� 0; Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm � Theo hình vẽ, ta b  � b, d trái dấu Vậy loại phương án C phương án A d http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 12.[2H1-3] Cho hàm số y  ax  b đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? cx  d �ad  A � bc  � �ad  B � bc  � �ad  C � bc  � �ad  D � bc  � Lời giải Chọn C �b �a � � � b� � Theo � d�  ;0 � cắt trục tung điểm � 0; Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm � �b �b   0 � � �a �a �� � a, d dấu Vậy loại phương án A phương án hình vẽ, ta � �b  �b  �d �d B Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y  a a a Theo hình vẽ, ta Mặt khác, ta  c c b Từ suy ra, b c trái dấu Vậy loại phương án D Câu 13.[2H1-2] Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A y  2x 1 x 1 B y  2x  x 1 C y  2x 1 x 1 D y   2x x 1 Lời giải Chọn A Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang y  nên loại phương án D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm hồnh độ dương nên loại B C Câu 14.[2H1-3] Cho hàm số y  ax  b đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? cx  d A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Lời giải Chọn D Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y  a a Theo hình vẽ, ta  � a, c dấu Vậy c c loại phương án C Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x   d d d Theo hình, ta   �  � d , c trái c c c dấu Vậy loại phương án B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm  �b �  ;0 � Theo hình vẽ, ta � �a � b  � ab  � a, b trái dấu Vậy loại A a Câu 15.[2H1-3] Cho hàm số y  ax  b đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? cx  d A a b  0, bc  0, ad  B a b  0, bc  0, ad  C a b  0, bc  0, ad  D a b  0, bc  0, ad  Lời giải Chọn C Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang y  a d đường tiệm cận đứng x   Theo c c �a �a  0 � � �c �c �� � a, d trái dấu Vậy loại phương án A hình vẽ, ta � d d � �  0 0 �c �c � b� � Do điểm nằm bên trục hoành nên � d� 0; Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm � b d  Lại  nên suy b c dấu Vậy chọn phương án C d c Câu 16.[2H1-2] Đồ thị bên đồ thị hàm số hàm số sau đây? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A y  2x 1 x2 B y  2x 1 x2 C y  2 x  x2 D y  2 x  x2 Lời giải Chọn D Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang y  2 nên loại phương án A phương án B Đồ thị hàm số cắt trục hồnh điểm hồnh độ dương nên chọn phương án D Câu 17 [2H1-3] Cho hàm số y  ax  b đồ thị hình bên Xét mệnh đề sau cx  d (I): ac  (II): cd  (III): bd  (IV): ab  Số mệnh đề A B C D Lời giải http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Chọn D Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang y  hoành nên a  � ac  Vậy mệnh đề (I) c Đồ thị hàm số đường tiệm cận đứng x   tung nên  a Do đường thẳng nằm bên trục c d Do đường thẳng nằm bên phải trục c d  � dc  Vậy mệnh đề (II) c Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm tung độ nhỏ nên b  � bd  Vậy mệnh d đề (III) Đồ thị hàm số cắt trục hồnh điểm hồnh độ nhỏ nên  b  � ab  Vậy a mệnh đề (IV) Câu 18 [2H1-2] Đồ thị đồ thị hàm số y  2 x ? x 1 A B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C D Lời giải Chọn B Đồ thị hàm số đường tiệm cận đứng x  nên loại phương án C phương án D � �2  x � �  � hàm số nghịch biến khoảng xác định Vậy Ta y  � �  �x  �  x  1 chọn phương án B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... C D Lời giải Chọn D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y  a  1 � a  1 Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm  �b �  ;0 � Theo hình vẽ, ta có � �a � b  � b  3a  a Đồ thị hàm số có tiệm... x 1 x Lời giải Chọn A Hàm số có đường tiệm cận đứng x  nên loại phương án B Đồ thị hàm số qua điểm  1;  nên loại phương án B phương án C Câu [2H1-3] Cho hàm số y  ax  b có đồ thị hình... x _ y _ 1 Lời giải Chọn D Hàm số không xác định x  nên loại phương án B phương án D Do hàm số có đường tiệm cận ngang y  nên loại phương án A Câu [2H1-2] Đồ thị hình bên đồ thị hàm số nào? A
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập đồ thị hàm số bậc nhất file word có lời giải chi tiết , 18 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập đồ thị hàm số bậc nhất file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay