Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 12 2016 2017 file word có đáp án

8 64 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 13:48

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2016- 2017 Mơn:Tốn Lớp: 12 (Chương trình chuẩn) Thời gian làm bài: 90 phút; Câu 1: Hàm số y  x  x  đồng biến trên: A  0; � Câu 2: Hàm số B  �;0  C  1;1 D � 25  x A Đồng biến khoảng  5;0   0;5  B Đồng biến khoảng  5;0  nghịch biến khoảng  0;5  C Nghịch biến khoảng  5;0  đồng biến khoảng  0;5  D Nghịch biến khoảng  6;6  Câu 3: Điều kiện a, b, c để hàm số y  ax  bx  c nghịch biến R A ab  0, c �R B a  0, b �0, c �R C ab  0, c �R D a  0, b �0, c �R Câu 4: Với giá trị tham số m hàm số y  A  m �3 B �m  C x  3m  nghịch biến  3; � xm m3 D m  Câu 5: Hàm số y  3x  2a đạt cực trị A x CĐ  1; x CT  Câu 6: Cho hàm số y  B x CĐ  1; x CT  C x CĐ  0; x CT  1 D x CĐ  0; x CT  1 x  2x  Hàm số A Một cực đại haicực tiểu B Một cực tiểu hai cực đại C Một cực đại khơng cực tiểu D Một cực tiểu cực đại Câu 7: Hàm số y  mx  m  3x  2m  cực đại mà khơng cực tiểu với m: A m  B m �3 C 3  m  D m �0  m  3 Câu 8: Với giá trị tham số đồ thị hàm số y  x  3x    m  x   3m cực đại, cực tiểu, đồng thời điểm cực đại cực tiểu với gốc tọa độ O tạo thành tam giác diện tích ? A m  �2 B m  1 C m  �1 D m  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 9: Đồ thị hàm số sau đường tiệm cận ngang y  2 A y   x B y  2x x 1 C y   2x x 3 D y  2x x 2 D y  x 1 x2 Câu 10: Độ hàm số sau đường tiệm cận đứng x  A y  2x  x2 Câu 11: Cho hàm số y  B y  x 1 x2  C y  2x  x 1 ax  b tiệm cận ngang y  đồ thị hàm số qua điểm x 1 A  2;0  tích a.b bằng: A 32 B 12 Câu 12: Cho hai hàm số y  C D 2x   2x y  Tập hợp giá trị tham số m để m 8 x x4 hai đường tiệm cận đứng hai đồ thị hàm số trùng là: A 2; B 1; C Câu 13: Tọa độ tâm đối xứng đồ thị hàm số y  A  0; 1 B  3; 1 Câu 14: Phương trình tiếp tuyến H: y  A y  4x  B y  D 2;3 x3  2x  3x  là: �1� 1; � C � � 3� � 1� D �2;  � � 3� 2x  giao điểm với trục hoành là: x2 C 4x  5y   D y  4x  Câu 15: Hàm số sau đồ thị hình vẽ: A y   x  3x  3x B y  x  3x  3x C y   x  3x  3x  D y  2x  3x  3x Câu 16: Đồ thị hàm số y  x  ax  bx  c qua ba điểm A  1;3 , B  0;7  , C  3; 35  phương trình hàm số http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A y  x  x  2x  B y   x  x  2x  C y  x  x  2x  D y  x  2x  Câu 17: Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y   x   x là: A 10; B 5; 10 C D 5; 10 3; Câu 18: Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y  x 1 x2 1 đoạn  1; 2 là: A  2; B 0; C 0; 5 D ; Câu 19: Với giá trị m hàm số y  sin 3x  m cos x đạt tiểu đại điểm x  A m  2 B m  C m  6  D m  Câu 20: Người ta cần xây hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật khơng nắp tích 500 m Đáy hồ hình chữ nhật chiều dài gấp đôi chiều rộng Giá thuê nhân công để xây hồ 500.000 đồng/ m Hãy xác định kích thước hồ nước cho chi phí thuê nhân cơng thấp Tính chi phí A 74 triệu đồng B 75 triệu đồng C 76 triệu đồng D 77 triệu đồng 1 Câu 21: Biểu thức b b (b dương) viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: b A b B b C b D b Câu 22: Cho   27 Mệnh đề sau đúng? A 3    B   C   D  �R Câu 23: Khẳng định sau khẳng định 100 A 3200  2300 B 32 3 95 �1 � �1 � C � �  � � �2 � �2 � D 30  20 Câu 24: Cho a  0, a �1 , x, y số dương Tìm mệnh đề A log a x  y  log a x  log a y B log a x.y  loga x  log a y C log a x.y  log a x.log a y D log a x  y  log a x.log a y Câu 25: Cho log  a Tính log 125 theo a? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B  a   A  5a C   a  D  7a Câu 26: Nếu log x  5log a  4log b  a, b   x bằng: A a b C 5a  4b B a b5 D 4a  5b x Câu 27: Cho hàm số y  x  e  ln x  Chọn khẳng định A Hàm số đạo hàm x  B Hàm số xác định với x dương C Hàm số khơng đạo hàm x  D Đồ thị hàm số không qua Q  1; 2e  1 Câu 28: Cho hàm số y  x Khẳng định sau A Hàm số đồng biến R B Hàm số đạo hàm x C Đồ thị hàm số đường tiệm cận D Đồ thị hàm số qua A  1;1 Câu 29: Tập xác định hàm số y  x  2x  là: B R \  3;1 A R C  �; 3 � 1; � D  0; � Câu 30: Hàm số đạo hàm cấp là: A  2x x e  2 B 4x  2e  2x  B x  0; x  1 C x  1; x  2  2x 4x  e2  D x  1; x  � x  log a b Khi đó: B a  ; b  Câu 33: Cho phương trình: x D 11 � �  � � nghiệm là: �7 � x Câu 32: Cho phép biến đổi:  A a  ; b  e 4x 2x  e x2 3x  7� Câu 31: Phương trình � � � 11 � � A x  1; x  2 C 2  x 1  10.3x C a  4; b   x 2 D a  2; b    Chọn phát biểu sai phát biểu sau: A Phương trình nghiệm B Phương trình hai nghiệm âm C Phương trình hai nghiệm dương D x  �1 nghiệm phương trình http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 34: Anh Việt muốn mua nhà trị giá 500 triệu đồng sau năm Biết lãi suất hàng năm không đổi 8% năm Vậy từ số tiền anh Việt phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép để đủ tiền mua nhà (kết làm tròn đến hàng triệu) A 397 triệu đồng B 396 triệu đồng C 395 triệu đồng D 394 triệu đồng Câu 35: Tập nghiệm bất phương trình: log 0,5  5x  10   log 0,5  x  6x   A x  4 B 2  x  C 4  x  2 x  4 � D � x  2 � Câu 36: Tập nghiệm bất phương trình log 0,2 x   log 0,2  x A  1;1 B  1;3 C  1; � D  �;3 Câu 37: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A log  B log x  2016  log x 2 2017 �2 � C log  log � � �7 � D log 0,75  Câu 38: thể phân chia khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ thành khối tứ diện như: A AA’B’C’ ; ACB’C ; A.B’CC’ B AA’B’ ; ABB’C ; A.B’CC’ C AA’B’C’ ; ABB’C ; A.B’C’ D AA’B’C’ ; ABB’C ; A.B’CC’ Câu 39: Số cạnh hình tứ diện A B C D 10 Câu 40: Trong hình sau hình khơng phải hình đa diện? A B C D Câu 41: Ba kích thước hình hộp chữ nhật x, 2x, 4x (x > 0) Thể tích hình hộp cho 1728 Khi x bằng: A B C D Câu 42: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’có tất cạnh a Thể tích khối tứ diện A’.ABC bằng: A a3 12 B a3 C a3 36 D a3 24 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình thoi với AC  2BD  2a tam giác SAD vuông cân S nằm mp vng góc với đáy Thể tích khối chóp là: 3a 12 A 15a 24 B C 5a 12 5a D VSMBD Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD, M điểm SA mà SM  SA Khi tỉ số VSABD A B C D Câu 45: Kim tự tháp Kê-ốp Ai cập xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên Kim tự tháp tứ giác chiều cao 147m , cạnh đáy dài 230 m Khi thể tích Kim tự tháp bằng: A 7.776.300 m3 B 2.592.100 m3 C 2.592.100 m D 7.776.300 m Câu 46: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vng cân B, AC  a 2, SA  a vng góc với đáy ABC Gọi G trọng tâm tam giác SBC Mặt phẳng  qua AG song song với BC cắt SB , SC M, N Tính theo a thể tích khối chóp S.AMN A V  2a 27 B V  2a 29 C V  a3 D V  a3 27 Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật với AD  2AB  2a Cạnh bên SA  2a vng góc với đáy Gọi M, N trung điểm SB SD Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng AMN A a B 2a C 3a D a Câu 48: Diện tích hình tròn lớn hình cầu p Một mặt phẳng  cắt hình cầu theo hình tròn diện tích A p  p Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng  B  C 2p  D p 2 Câu 49: Cho hình trụ bán kính đáy R chiều cao R Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình giá trị là: A  1R 3R B 3R  1R C 3R 2R D 3R 2R  R http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 50: Cho mặt cầu tâm O, bán kính R  a Một hình nón đỉnh S mặt cầu đáy đường tròn tương giao mặt cầu với mặt phẳng vng góc với đường thẳng SO H cho SH  A l  a 3a Độ dài đường sinh l hình nón bằng: B l  a C l  a D l  2a http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Đáp án 1-A 11-A 21-C 31-C 41-D 2-B 12-A 22-A 32-C 42-A 3-B 13-D 23-A 33-C 43-C 4-A 14-C 24-B 34-A 44-D 5-A 15-A 25-A 35-B 45-B 6-A 16-A 26-A 36-A 46-A 7-B 17-A 27-A 37-D 47-A 8-D 18-B 28-D 38-D 48-B 9-C 19-A 29-C 39-B 49-B 10-D 2030-C 40-D 50-C http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... chuyên đề thi – tài liệu file word Đáp án 1- A 11 -A 21- C 31- C 41- D 2-B 12 -A 22-A 32-C 42-A 3-B 13 -D 23-A 33-C 43-C 4-A 14 -C 24-B 34-A 44-D 5-A 15 -A 25-A 35-B 45-B 6-A 16 -A 26-A 36-A 46-A 7-B 17 -A... 0,2  x A  1; 1 B  1; 3 C  1; � D  �;3 Câu 37: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A log  B log x  2 016  log x 2 2 017 �2 � C log  log � � �7 � D log 0,75  Câu 38: Có thể phân... số y  B y  x 1 x2  C y  2x  x 1 ax  b có tiệm cận ngang y  đồ thị hàm số qua điểm x 1 A  2;0  tích a.b bằng: A 32 B 12 Câu 12 : Cho hai hàm số y  C D 2x   2x y  Tập hợp giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 12 2016 2017 file word có đáp án , Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 12 2016 2017 file word có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay