Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit phương trình mũ file word có lời giải chi tiết

13 45 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 13:35

PHƯƠNG TRÌNH  Dạng 35 Phương trình Câu Tìm nghiệm phương trình 22x1  A x  B x  C x  D x  Lời giải tham khảo 22x1  � 2x   � x  Câu Tìm nghiệm phương trình 27x  A x  B x  C x  D x  Lời giải tham khảo 27x  � x  log27  Câu Tìm nghiệm phương trình 2x 4.52 x  A x  2; x  2  log B x  C x  2  log2 D x  2  log2 5; x  Lời giải tham khảo �2x 4.52x  � (x2  4)  (2  x)log2  � x � (x  2)(x   log2 5)  � � x  2  log2 � http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu Tìm số nghiệm phương trình 3x.2x  A B C D Câu Tìm nghiệm phương trình 3x.23x  576 A x  B x  C x  D x  Câu Cho phương trình 2x 5x6  Mệnh đề đúng? A Phương trình nghiệm dương phân biệt B Phương trình nghiệm trái dấu C Phương trình nghiệm x  D Tổng nghiệm phương trình http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu Tìm nghiệm phương trình 4x 3x  4x 6x5  42x 3x7  2 A x  �1; x  x  5 B x  1; x  x  C x  0; x  x  D x  1; x  x  Lời giải tham khảo 2 Đặt u  4x 3x  0; v  4x 6x  � u  v  uv  � u1 �� � v � � x2  3x  � x  �1; x  x  5 �2 x  6x   � 2 Câu Tìm tập nghiệm S phương trình 4x  2x  4x  x2  1 42x  x2 A S   0; 1;1;2 B S   0; 2; 1;2 C S   2; 1;1;2 D S   0; 1;1;3 Lời giải tham khảo Đưa phương trình dạng tích để giải thay giá trị x vào để kiểm tra nghiệm 2 Câu Tìm số nghiệm phương trình 2x  x  22 x  x  A B C D Lời giải tham khảo Đặt t  2x  x Câu 10 Tìm số nghiệm phương trình 33x.23x  3 x.2x   A B C D Lời giải tham khảo Chọn đáp án A Đặt t  3 x.2x Câu 11 Phương trình 32x1  4.3x   nghiệm x1 , x2 x1  x2 Mệnh đề đúng? A x1  x2  2 B x1.x2  1 C x1  2x2  1 D 2x1  x2  Lời giải tham khảo http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word � 3x  � x 0 3.32x  4.3x   � �x � �2 � x1  1  � � Câu 12 Tìm nghiệm phương trình 9x  4.3x  45  A x  C x  B x  D x  Lời giải tham khảo � 3x  5  4.3  45  �x � x Nghiệm phương trình 9 � x x Câu 13 Tìm nghiệm phương trình 49x  7x1   C x  x  log7 B x  log7 A x  D x  x  log8 Lời giải tham khảo   49x  7x1   � 49x  7.7x   � 7x  7.7x   (1) Đặt t  7x , t  � t  8(nhan) (1) � t2  7t   � � t  1(loai) � Với t  � 7x  � x  log7 Câu 14 Tìm tất giá trị m để phương trình 4x  2x   m nghiệm x�    1;3 A  13  m   B  m  C   m  D  13  m  Lời giải tham khảo    1; 3 Tìm m để phương trình 4x  2x   m nghiệm x� x �(1;3) � 2x �(2;8) Xét hàm số y  f (t)  t2  8t  với t �(2;8) t � � http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word y, - + 9 y 13    1;3 13  m  9 Để phương trình 4x  2x   m nghiệm x�  BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu 15 Tìm nghiệm phương trình 4x  2x   A x  B x  x  2 C x  2 D x  Câu 16 Tìm tập nghiệm S phương trình 4x  6.2x   A S   2, 4 B S   1, 2 C S    1, 2 D S   1, 4 Câu 17 Tìm số nghiệm phương trình 6.9x  13.6x  6.4x  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A B C D Câu 18 Tính tổng tất nghiệm phương trình 4lg x1  6lg x  2.3lg x 2  A S  B S  C S  D S  100 Câu 19 Tìm số nghiệm phương trình 4.2x  A B C  2 4 2x  15 D Câu 20 Cho phương trình 3.25x  2.5x1   phát biểu sau: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word (1) x  nghiệm phương trình (2) Phương trình nghiệm dương (3) Cả hai nghiệm phương trình nhỏ �3 � (4) Phương trình tổng hai nghiệm  log5 � � �7 � Số phát biểu đúng? A B C D Câu 21 Hỏi, x  log2 nghiệm phương trình phương trình sau?   2x1 A log2 3.3   x log2  log C 8x  22x1    3x  2 B 8x  22x1   3x  2x1 D log2 2.2   Câu 22 Hỏi, x  khơng nghiệm phương trình phương trình sau? A 32x4  2.3x1  27  B log x   2log4(x  2)  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word D log4 x2  log2(2x  1)  log2(4x  3) C 32x1  2.3x1   2x 2x x1 � � � Câu 23 Tìm nghiệm phương trình � �  �  �  �  6.2 � � � � � x A � x  1 � � x B � x1 � � x1 C � x  1 � � x D � x  2 � Câu 24 Tính tổng nghiệm phương trình 3x   10  3x  15.3x  50  9x  A  log2 C 1 log7 B  log3 D log7  3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word   x x Câu 25 Tìm tất giá trị tham số m để phương trình  4m   nghiệm � m A � m �1 � C m  B  m  1 D  m �2 Câu 26 Tìm tất giá trị tham số m để phương trình 4x  2m.2x  m  hai nghiệm phân biệt A m  B 2  m  C m  D m�� Câu 27 Cho phương trình 4.3log 100x   9.4log 10x  13.61log x Gọi a, b hai nghiệm phương trình Tính tích ab A ab  10 B ab  C ab  100 D ab  10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 28 Tính S  5x1  5x2 , biết x1 x2 hai nghiệm phương trình 25x  6.5x   A S  B S  C S  D S  Câu 29 Tìm số nghiệm phương trình 2016x  x  2017 A B C D Câu 30 Tìm tất giá trị tham số m để phương trình e2x  2ex  m nghiệm A m �1 B 1 �m  C 1 �m �0 D m  1 Câu 31 Tìm nghiệm phương trình e6x  3.e3x   http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 A x  �x   ln C x  �x  B x  �x  ln D x  �x  ln 3 ln Câu 32 Tìm nghiệm phương trình 2x  2x1  2x2  3x  3x1  3x2 A x  B x  C x  D x  Câu 33 Tìm nghiệm phương trình  0,3 A x  B x  3x  C x  D x   Câu 34 Tìm nghiệm phương trình 42x3  84x A x  B x  C x  D x  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 Câu 35: Tính tổng nghiệm phương trình 4.3x  3.2x  12  6x A S  B S  C S  1 D S  12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ĐÁP ÁN PHƯƠNG TRÌNH 1C 2D 3A 4C 5C 6A 7A 8B 9A 10A 11C 12A 13B 14A 15D 16B 17A 18D 19C 20A 21B 22C 23C 24B 25A 26C 27B 28A 29A 30A 31C 32A 33C 34A 35A 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... Câu 21 Hỏi, x  log2 nghiệm phương trình phương trình sau?   2x1 A log2 3.3   x log2  log C 8x  22 x1    3x  2 B 8x  22 x1   3x  2x1 D log2 2. 2   ... Lời giải tham khảo Đưa phương trình dạng tích để giải thay giá trị x vào để kiểm tra nghiệm 2 Câu Tìm số nghiệm phương trình 2x  x  22  x  x  A B C D Lời giải tham khảo Đặt t  2x  x Câu. .. chuyên đề thi – tài liệu file word ĐÁP ÁN PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1C 2D 3A 4C 5C 6A 7A 8B 9A 10A 11C 12A 13B 14A 15D 16B 17A 18D 19C 20 A 21 B 22 C 23 C 24 B 25 A 26 C 27 B 28 A 29 A 30A 31C 32A 33C 34A 35A 13 http://dethithpt.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit phương trình mũ file word có lời giải chi tiết , Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit phương trình mũ file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay