Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit bât phương trình mũ giải chi tiết

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 13:35

BẤT PHƯƠNG TRÌNH  Dạng 37 Bất phương trình Câu Tìm nghiệm bất phương trình 3x + 3x ≤ 81 A −4 ≤ x ≤ B x ≥ 1; x ≤ −4 C ≤ x ≤ D x ≥ 4; x ≤ Lời giải tham khảo 2 3x + 3x ≤ 81 ⇔ 3x + 3x ≤ 34 ⇔ x2 + 3x ≤ Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình A S = ( 2; +∞ ) B S = ( −∞;0)  x−  log1  ÷  x  ⇔ x < 0∨ x > x  x−  log1  ÷  x   x − 2 x− −2 < ⇔ log  < 0⇔ > 1⇔ > 0⇔ x< ÷ x  x x 3 Vậy tập nghiệm BPT là: S = ( −∞;0) Câu Tìm nghiệm bất phương trình 2x > 3x+1 A x < log2 B x < log2 C x > log2 D x > log2 3 Lời giải tham khảo x x+1 >3 x  2 ⇔  ÷ > ⇔ x < log2  3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình 5x + x ≤ 25x+1 A S =  −1;2 B S = ( −1;2) C S =  −1;2) D S = ( −1;2 Lời giải tham khảo 5x + x ≤ 25x+1 ⇔ 5x + x ≤ 52(x+1) ⇔ x + x ≤ 2(x + 1) ⇔ −1 ≤ x ≤ 2 Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình 9x − 3x − < A S = ( 1; +∞ ) B S = ( −∞;1) C S = ( −1;1) D Kết khác Lời giải tham khảo Đặt t = 3x (t > 0) Đưa pt : t2 − t − < ⇔ −2 < t < So với điều kiện < t < Suy < 3x < ⇔ x < Câu Tìm nghiệm bất phương trình 9x−1 − 36.3x−3 + ≤ A ≤ x ≤ B ≤ x ≤ C 1≤ x D x ≤ Lời giải tham khảo Đặt t = 3x−1 (t > 0) BPT thành: t2 − 4t + ≤ ⇔ ≤ t ≤ Vậy ≤ 3x−1 ≤ ⇔ ≤ x ≤ Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình 32x+2 − 2.6x − 7.4x > A S = ( 1; +∞ ) B S = ( −1;0) C S = ( 0; +∞ ) D S = ( −∞; −1) Lời giải tham khảo Chia hai vế cho 4x 4x − 2x+1 + Câu Tìm nghiệm bất phương trình < 8x 1− x A x >  x>1 B   x < −2 C x >  x> D   x < −2 Lời giải tham khảo Đặt t = 2π http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu Tìm số nghiệm nguyên bất phương trình A B ( ) 10 − C 3− x x−1 > ( ) 10 + x+1 x+ D Lời giải tham khảo ( ) 10 − 3− x x−1 > ( ) 10 + x+1 x+ ⇔ ( ) 10 + x− x−1 > ( ) 10 + x+1 x+ x− x+ −8 > ⇔ >0 x−1 x+ (x − 1)(x + 3) ⇔ (x − 1)(x + 3) < ⇔ −3 < x < ⇒ x = −2, −1,0 ⇔ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu 10 Tìm tập nghiệm S bất phương trình ( 2) x2 − 2x ≤ ( 2) A S = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) B S = ( −1;3) C S = −  1; 3 D S = ( −∞; −1 ∪  3; +∞ ) Câu 11 Tìm nghiệm bất phương trình 8x.21− x > ( 2) 2x A x > 1+ B x < 1− C 1− < x < 1+ D x > 1+ x < 1− x 2x Câu 12 Cho hàm số f ( x) = Mệnh đề sau sai? 3 A f ( x) ≤ ⇔ x + 4x log3 ≤ B f ( x) ≤ ⇔ x + x log3 16 ≤ C f ( x) ≤ ⇔ x log2 + 2x ≤ D f ( x) ≤ ⇔ x log2 + 2x ≤ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word x  1 Câu 13 Tìm nghiệm bất phương trình  ÷ < 25  5 A x > −2 B x < −2 C x > D x < Câu 14 Tìm nghiệm bất phương trình 3x −x+2 < 9x+1 A < x < B x < x > C −1 < x < D < x < Câu 15 Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình 9x + m.3x + ≤ có nghiệm A m ≤ −2 B m ≤ C m ≥ −2 D m ≥ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 16 Tìm nghiệm bất phương trình 5log5 x + xlog5 x ≤ 10 A ≤ x≤ 5 B −5 ≤ x ≤ C 1≤ x ≤ D Vô nghiệm 2x−1  3 Câu 17 Tìm tập nghiệm S bất phương trình  ÷  5 A S =  3; +∞ ) B S = ( −∞;1 C S = 1; +∞ ) x−  5 ≤ ÷  3 D S = ( −∞; +∞ ) ĐÁP ÁN BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1A 2B 3B 4A 5B 6B 7C 11C 12D 13A 14A 15A 16A 17C 8A 9D 10C http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word .. .2 Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình 5x + x ≤ 25 x+1 A S =  −1 ;2  B S = ( −1 ;2) C S =  −1 ;2) D S = ( −1 ;2  Lời giải tham khảo 5x + x ≤ 25 x+1 ⇔ 5x + x ≤ 52( x+1) ⇔ x + x ≤ 2( x... S bất phương trình 32x +2 − 2. 6x − 7.4x > A S = ( 1; +∞ ) B S = ( −1;0) C S = ( 0; +∞ ) D S = ( −∞; −1) Lời giải tham khảo Chia hai vế cho 4x 4x − 2x+1 + Câu Tìm nghiệm bất phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit bât phương trình mũ giải chi tiết , Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit bât phương trình mũ giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay