Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit bât phương trình logarit file word có lời giải chi tiết

8 55 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 13:35

Nguyễn Quốc Thái Word tốn BẤT PHƯƠNG TRÌNH LƠGARIT  Dạng 38 Bất phương trình logarit Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình log2  x  2  A S  � 10; � � B S   �;10 C S  (�;10] D S   10; � Lời giải tham khảo Điều kiện x   � x  Ta log2(x  2)  � x   23 � x  10 Kết hợp với điều kiện, bất phương trình nghiệm: S   10; �   Câu Tìm nghiệm bất phương trình log2 2x  x �0 A x  B  x  C �x �2 D x  Lời giải tham khảo log2(2x  x2 ) �0 � 2x  x2 �1 � x  Câu Tìm nghiệm bất phương trình log3  2x  1  A x  B x  C x  D x  Lời giải tham khảo log3  2x  1  �   x  Câu Tìm nghiệm bất phương trình log3  2x  1  A x  B x  14 C x  D  x  14 Lời giải tham khảo Do số a   nên log3  2x  1  � 2x   27 � x  14 Ghi nguồn tải in Nguyễn Quốc Thái  Word toán BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu Tìm nghiệm bất phương trình log5  2x  15 �2 A  15  x  B x   15 C x �5 D 15  x �5   Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình log x  5x   A S   �;2 B S   2;3 C S   2; � D S   �;2 � 3; �   Câu Tìm tập nghiệm Scủa bất phương trình log x  3x  �1 A S  (�;1) B S  [0;2) 0;1 � 2;3� 0;2 � 3;7 C S  � � � D S  � � Câu Tìm nghiệm bất phương trình log1  2x  7 �3 A x �10 Ghi nguồn tải in B x �10 C   x �10 D   x  10 2 Nguyễn Quốc Thái Word toán   Câu Tìm giá trị thực tham số m để bất phương trình log2 x  4x  20 �m nghiệm với giá trị x A m �4 B m �4 C m �16 D m �16 Câu 10 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log2  3x  2  log2   5x A S   0; � � 6� 1; � B S  � � 5� �1 � C S  � ;3� �2 � D S   3;1 Lời giải tham khảo � x � 3x   � �2 � � ĐK  : � �� � x �� ; � 1  5x  � �3 � � x< � � 6� BPT � 3x    5x � 8x  � x   2 Từ  1  2 ta ĐS: x �� 1; � � 5� Câu 11 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log22 x �log2 x  4 � 1� �; ��� 2; � A S  � � � 2� � � B S  � ;4� � � � 1� 0; ��� 3; � C S  � � � 2� � 1� 0; ��� 4; � D S  � � � 2� Lời giải tham khảo Ghi nguồn tải in Nguyễn Quốc Thái Word toán Đặt t  log2 x Câu 12 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log6 x  log6  x  6 A S   2;3 B S   3;2 \  0 C S   2;3 \  0 D S   �; 2 � 3; � Lời giải tham khảo �x Điều kiện �  1 �x  6 log6 x2  log6  x  6 � x2  x   � x � 2;3  2 Từ  1  2 � Tập nghiệm phương trình  2;3 \  0 2 Câu 13 Cho bất phương trình log (2x  x  1) �log1 (x  4x  5) 2 Mệnh đề sau đúng? A Bất phương trình nghĩa x  5 B Tập nghiệm S  (1;4] C Bất phương trình nghĩa x  D Tập nghiệm S   �;1 U (4; �) Lời giải tham khảo �� 1 x �� �� � 2x  x   � � x1 � � �� Điều kiện: � �x  4x   �� x  5 �� x1 � �� 2 log (2x2 � x� 1) �log � (x  �4x 5)  � x 2 � x  5 � x1 � x �1 x2 4x x2 5x x Kết hợp với điều kiện ta được:  x �4 Ghi nguồn tải in Nguyễn Quốc Thái  Word toán BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu 14 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log2  x  1  2log4   x  1 log2  x  2 A S   3;5 B S   2;3 C S   2;5 D S   4;3 Câu 15 Tim tất gíá trị thực tham số m để bất phương trình     log2 7x2  �log2 mx2  4x  m tập nghiệm R 5;� A m�� � � B m� �;5� C m� 2;5� � D m� �;0 � 2; � Câu 16 Tim tất gíá trị thực tham số m bất phương trình log2 x  mlog x  m �0 nghiệm nằm khoảng  1;� A m  3 m �6 C m �6 B m  3 D 3  m �6 Ghi nguồn tải in Nguyễn Quốc Thái Word toán Câu 17 Tìm nghiệm bất phương trình log1   x �1 A �x  B x � C x � D  x    Câu 18 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log x  2x  �4 6; 4 � 2;4� A S  � � � B S   6; 4 � 2;4 6;4� C S  � � � 4; � D S   �; 6 �� �   x Câu 19 Tìm nghiệm bất phương trình log2   A x  B x  C  x  D log3  x    Câu 20 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log2 2x  x   3 � A S  � 1; � � � 2� 3� B S  � 0; � � � 2� �1 � C S   �;0 �� ; �� �2 � �3 � D S   �; 1 �� ; �� �2 � Ghi nguồn tải in Nguyễn Quốc Thái Word toán � �2 � � log �x  � Câu 21 Tìm nghiệm bất phương trình log3 � � � � 16 � � A   x 4 B  1  x 4 C   x 4 D  3  x 4 Ghi nguồn tải in Nguyễn Quốc Thái Word toán ĐÁP ÁN BẤT PHƯƠNG TRÌNH LƠGARIT 1D 2D 3C 4B 5D 6B 7C 8C 9A 10B 11D 12C 13B 14B 15C 16A 17A 18A 19B 20C 21B Ghi nguồn tải in ... phương trình  2; 3  0 2 Câu 13 Cho bất phương trình log (2x  x  1) �log1 (x  4x  5) 2 Mệnh đề sau đúng? A Bất phương trình có nghĩa x  5 B Tập nghiệm S  (1;4] C Bất phương trình có. .. 2 � 1� 0; ��� 4; � D S  � � � 2 Lời giải tham khảo Ghi nguồn tải in Nguyễn Quốc Thái Word toán Đặt t  log2 x Câu 12 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log6 x  log6  x  6 A S   2; 3... 3 ;2  0 C S   2; 3  0 D S   �; 2 � 3; � Lời giải tham khảo �x Điều kiện �  1 �x  6 log6 x2  log6  x  6 � x2  x   � x � 2; 3  2 Từ  1  2 � Tập nghiệm phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit bât phương trình logarit file word có lời giải chi tiết , Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit bât phương trình logarit file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay