Câu hỏi TN môn toán 12 chương i hàm số tiệm cận file word có đáp án và lời giải chi tiết

19 48 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 13:34

ĐƯỜNG TIỆM CẬN  Dạng 18 Tìm phương trình tiệm cận ngang, tiệm cận đứng Câu Tìm phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y 2x  3x  A x B y C x  D y  Lời giải tham khảo Ta lim y  x�� 2 , lim y  � y   TCN  x�� 3 Câu Tìm phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y 2x  4x2  A y  y  1 B y  y  2 C y  D y  Lời giải tham khảo Ta lim y  2; lim y  2 x�� x�� Câu Tìm phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y x 4x2  x  A y  1 y   2 B y  C y  D y  Lời giải tham khảo http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word x y  lim  lim � Ta xlim ��� x��� 1 4x2  x  x��� | x|   x x x 1 Câu Tìm phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A x  2; y  B x  2; y  2 2x  x  C x  2; y  2 D x  2; y  Lời giải tham khảo Vì lim y  lim y  2 , x�� x�� lim y  � ; lim y  � x�2 x�2 Câu Tìm phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y   3x x A x  y  B x  1 y  3 C x  3 y  1 D x  y  Lời giải tham khảo +) lim y  3 x � �� +) lim y  �� x �  1 � http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu Tìm phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A y  2, x  B x  2, y  C x  , y  4 4x  2x  D y  2, x   Câu Tìm phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y  2x  x A tiệm cận đứng x  2 khơng tiệm cận ngang B tiệm cận ngang y  2 khơng tiệm cận đứng C tiệm cận đứng y  2 tiệm cận ngang x  D tiệm cận đứng x  2 tiệm cận ngang y  Câu Tìm phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x B x  C y  D y x 2x  1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu Tìm phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  C y  B x  2x  x D x  Câu 10 Đồ thị hàm số nhận đường thẳng x  làm tiệm cận đứng? A y 2x2  3x  2 x B y 2x  x C y 1 x 1 x D y 1 x2 1 x Câu 11 Cho hàm số y  3x  Mệnh đề đúng? 2x  A Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số tiệm cận đứng y  C Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x   D Đồ thị hàm số khơng tiệm cận http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  Dạng 19 Tìm m để đồ thị hàm số tiệm cận ngang, tiệm cận đứng thỏa điều kiện cho trước Câu 12 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số  m  m x  đường tiệm cận ngang qua điểm A  –3;2 y x A m  1�m  2 B m  1�m  2 C m  1�m  D m  1�m  Lời giải tham khảo Tiệm cận ngang đồ thị hàm số: y  m2  m Tiệm cận ngang qua A  –3;2 � m  1�m  2 mx  Câu 13 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  2x  m tiệm cận đứng qua điểm A m  2 C m  B m  D m   Lời giải tham khảo Đồ thị hàm số tiệm cận đứng là: x  Mà tiệm cận đứng qua điểm x  m m m � x  1 �  1 2 Câu 14 Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x  qua điểm A  2; 5 ? A y x x B y 2x  x C y 3x  1 x D y x  x1 Lời giải tham khảo + Vì hàm số TCĐ x  � d  1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word + Mặt khác hàm số qua điểm A  2; 5 nên ta :  + Vậy hàm số phương trình : y  2a  � a 2 2x  x1 Câu 15 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số x m tiệm cận đứng, tiệm cận ngang tiệm cận với hai  C  : y  2mx 1 m trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật diện tích A m  � mãn B m  � C m  � D Khơng mthỏa Lời giải tham khảo Với m �0 ,  Cm  tiệm cận đứng x   Diện tích hình chữ nhật �  , tiệm cận ngang y  m m 1  � m2  � m  � m m Câu 16 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y mx  cho tiệm cận ngang tiếp xúc với parabol y  x2  x  m A Khơng giá trị m m�R B m  C m  D Với Lời giải tham khảo � m Để  Cm  tiệm cận ngang m m 1  �0 � � m �2 � Khi đó, phương trình đường tiệm cận ngang d : y  m d tiếp xúc với parabol y  x2  � m   BÀI TẬP TỰ LUYỆN  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word x2   m Câu 17 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x tiệm cận đứng x  A m  B m  1 C m  D m  �1 m  Câu 18 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x x m tiệm cận A m �1 B Với m C m �0 D Khơng m Câu 19 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y x tiệm cận đứng x  3x  m2 A m B m  C m  D Khơng m x2  3x  Câu 20 Tìm tất giá trị thực tham số a để đồ thị hàm số y  x  ax  a đường tiệm cận đứng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A a  B a  � a C � a � � a D � a � Câu 21 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x mx2  hai tiệm cận ngang A m  B m  C m  D m  1 x  m Câu 22 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x tiệm cận ngang A Với m B m  C m  D Khơng m Câu 23 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x x  x m hai đường tiệm cận đứng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word � �m   B � � �m �2 A Mọi m�R � �m � C � � �m �2 D m �2  Dạng 20 Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số Câu 24 Tìm số tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A B 2x  x2  C D Lời giải tham khảo y  2; lim y  nên đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang Vì xlim �� x�� Câu 25 Tìm số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A B 3x  x2  D C Lời giải tham khảo Vì xlim �� 3x  x2   3; lim x�� 3x  x2   3 nên đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang Câu 26 Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B 1 x C D Lời giải tham khảo Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 27 Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B x C D Lời giải tham khảo y  � TCN y  0; lim y  �� TCĐ x  Ta xlim �� � x�2 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu 28 Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B 3x  x C D Câu 29 Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B 2x  x2  C D Khơng tiệm cận Câu 30 Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B C x2  x  x D 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 31 Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B x2  x D C Câu 32 Cho hàm số y  8x  Mệnh đề đúng? x  x A Đồ thị hàm số tiệm cận đứng tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số tiệm cận đứng tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số khơng tiệm cận Câu 33 Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B C x2  3x x2  D 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  Dạng 21 Một số tập tổng hợp Câu 34 Mệnh đề sai? A Hàm số y  x3  3x – 2  đồng biến � B Đồ thị hàm số y  3x4  5x2 – 1cắt trục hoành điểm phân biệt C Đồ thị hàm số y  2x  đường tiệm cận x2  D Đồ thị hàm số y  2x  nhận giao điểm hai đường tiệm cận tâm đối x1 xứng Lời giải tham khảo Đồ thị hàm số y  2x  đường tiệm cận  y  0; x  �1 x2  Câu 35 Bảng biến thiên sau hàm số nào? x � �  y' y  � 1 � A y  2x  x B y  x1 x C y  x x D y  x x Lời giải tham khảo Dựa vào bảng biến thiên ta thấy: + Tiệm cận đứng x  + Tiệm cận ngang y  0 + y� 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word x  C  Tìm điểm  C  cho tổng x khoảng cách từ điểm đến hai tiệm cận nhỏ Câu 36 Cho đồ thị hàm số y  � 1 � B � 1 3; � � � � � A  1; 2    C 1 3;1    D  3;1  3;1 Lời giải tham khảo + TCĐ: x   d1  TCN: y   d2  + M  x; y �(C) + Ta có: d M , d1   d M , d2   x   y   x  + Dấu xảy � x     x   x  �2 x x 2 �  x  2  � x  � x  2 � � x  2 �  + Vậy M  3;1 M 2  3;1 Câu 37 Gọi I giao điểm tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  (3m 1)x  Hỏi I thuộc đường thẳng đây? x m A y  3x  B y  3x  C y  3x  D y  3x  Lời giải tham khảo Để  Cm  � m � � tiện cận đứng tiệm cận ngang  3m 1   m  �0 � � � m�1 � Khi phương trình đường tiệm cận đứng x  m tiệm cân ngang y  3m Tọa độ điểm I I   m; 3m 1  yI  3xI   I � : y  3x  16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 38 Tìm tất điểm M đồ thị  C  hàm số y  x cho x khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng  C  khoảng cách từ M đến trục Ox �3  13 1 13 � �3  13  13 � ; ; �, M � � A M � � � � � � � � � �3  13 1 13 � �3  13  13 � ; ,M ; � � B M � � � � � � 2 � � � � �3  13 1 13 � ; � C M � � 2 � � � �3  13 1 13 � ; � D M � � � � � Lời giải tham khảo Gọi M  x; y , đồ thị hàm số tiệm cận đứng  : x   Ta d M ,    d M ,Ox Câu 39 Cho hàm số y  x2  x Mệnh đề đúng? x A Đồ thị hàm số cho khơng tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho hai tiệm cận ngang x  1 x  D Đồ thị hàm số cho hai tiệm cận ngang y  1 y  Lời giải tham khảo TXĐ: D  R \  1 � 1�  x  � � x 1 � y  1 x� x � � 1 nên đồ thị hàm số TCN lim y  lim  lim x�� x�� x�� x1 x1 � 1� x  � � x 1 � y  x� x � � nên đồ thị hàm số TCN lim y  lim  lim x�� x�� x�� x x http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 17 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ĐÁP ÁN ĐƯỜNG TIỆM CẬN 1B 2B 3A 4B 5B 6A 7D 8D 9C 10C 11A 12B 13B 14B 15B 16B 17D 18C 19B 20C 21B 22B 23B 24B 25C 26B 27B 28B 29C 30D 31D 32B 33C 34C 35D 36D 37B 38A 39D 19 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... đúng? x  x A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số tiệm cận ... Câu Tìm phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y  2x  x A Có tiệm cận đứng x  2 khơng có tiệm cận ngang B Có tiệm cận ngang y  2 khơng có tiệm cận đứng C Có tiệm cận đứng y  2 tiệm. .. Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số Câu 24 Tìm số tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A B 2x  x2  C D L i gi i tham khảo y  2; lim y  nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang Vì xlim �� x�� Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi TN môn toán 12 chương i hàm số tiệm cận file word có đáp án và lời giải chi tiết , Câu hỏi TN môn toán 12 chương i hàm số tiệm cận file word có đáp án và lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay